Hotărârea nr. 152/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 322/30.07.2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.322/30.07.2003 privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea municipiului

Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de..?;.7.:..0^.2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 71554/20.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 71552/20.05.2013;

Văzând adresa Direcției Gospodărire Comunală Serviciul Igienă Publică înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.68710/14.05.2013;

Luând în considerare H.C.L. nr.322/30.07.2003 privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța H.C.L. nr.320/30.07.2003 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123 alin 1, art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr.322/2003 în sensul retragerii dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P. Constanța asupra terenului în suprafață de 30mp aparținând domeniului privat al municipiul Constanța situat în zona Bazin "Perla" între hotelurile "Perla" și "Select", poziția 19 din anexă, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.322/2003 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

24

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANȚA,

NR. 152    / 17.06.    2013


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla

S = 30 mp