Hotărârea nr. 151/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

,je 17.06.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 71404/20.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 71403/20.05.2013;

Având în vedere adresa Serviciului Tehnic Achiziții înregistrată sub nr.107050/15.07.2009 ;

Analizând H.G. nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri [...], H.C.L. nr.210/2011 privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța precum și H.C.L.nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța ;

Văzând dispozițiile art.3, alin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă anularea pozițiilor nr.1170, nr.1171, nr.1172, nr.1173, nr.1174, nr.1175, nr.1176, nr.1177, nr.1178, nr.1179, nr.1180, nr.1181, nr.1182, nr.1183, nr.1184, nr.1185, nr.1186, nr.1187, nr.1189, nr.1190 din anexa la H.C.L.nr.211/2011-capitolul 12, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice -centrale termice.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre R.A.D.E.T. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, D.A.D.P.P., S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

GEORGESCU DANIEL    MARCELA ENACHE

WD    151/17.06.2013

Constanta

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA