Hotărârea nr. 15/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII-CAZINOU-PORT TOMIS"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA PROMENADEI ȘI A SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MĂRII - CAZINOU - PORT TOMIS ”

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

18.02.2013    .

-1

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 6038/2013 a domnului Primar Radu

Ștefan Mazăre, referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării -Cazinou-Port Tomis " - COD SMIS 37685;

Văzând avizul Comisiei nr.l-de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Având în vedere Referatul nr.6042/16.01.2013 al Direcției Tehnic Achiziții și HCL nr.314/15.12.2011 privind aprobarea modificării art.l din HCL nr.11/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazinou-Port Tomis";

Văzând prevederile, art.5 lit."d" din Anexa nr.4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și compjetările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) si art. 115, alin.(l) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiții „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării -Cazinou-Port Tomis", așa cum rezultă valoarea de finanțare din Devizul General după încheierea contractelor de achiziție, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâ re.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Programe și Dezvoltare în vederea ducerii la îndeplinire, precum si spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu. Raducu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ENACHE MARCELA


Constanța

l\|r.    15    / 18.02.2013

S.C.EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.


Anexa la HCL........../


2013


BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DEVIZUL GENERAL

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII-CAZINO-PORT TOMIS

Actualizat conform anexa 4 art.5, lit."d" din HG 28/2008, cu modificările si completările ulterioare

1 euro = 4,4385 lei, la curs infoeuro 01-31 IANUARIE 2013

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

1

Valoare fara TVA cf HCLM 314 din 15.12.2011

Valoare actualizata 2013 (fara TVA)

(TVA)-24%

Valoare actualizata 2013 (cu TVA-24%)

MII LEI

Mii Lei (cf. Ref. 134507 din 2012)

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CAPITOLUL 1 Cheltuieli centru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

10,500

9,570

2,156

2,297

0,517

11,867

2,674

1.3.

Amenajarea pt. protecția mediului,si aducerea la starea inițiala

128,340

164,915

37,156

39,580

8,917

204,495

46,073

TOTALCAPITOLUL 1

138,840

174,485

39,312

41,876

9,435

216,361

48,747

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asiqurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

60,000

60,000

13,518

14,400

3,244

74,400

16,762

3.2.

Obținere avize,acorduri, autorizații

7,760

7,760

1,748

1,862

0,420

9,622

2,168

3.3.

Proiectare si inginerie +expertiza

416,150

416,153

93,760

99,877

22,502

516,030

116,262

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Asistență tehnică

123,540

61,769

13,917

14,825

3,340

76,594

17,257

TOTAL CAPITOLUL 3

607,460

545,682

122,943

130,964

29,506

676,646

152,449

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Lucrări de construcții

11.305,360

9.471,762

2.134,001

2.273,223

512,160

11.744,985

2.646,161

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

104,510

127,800

28,794

30,672

6,910

158,472

35,704

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Activitati necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

11.409,870

9.599,562

2.162,794

2.303,895

519,071

11.903,457

2.681,865

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

306,188

68,985

73,485

16,556

379,673

85,541

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

228,250

306,188

68,985

73,485

16,556

379,673

85,541

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

80,110

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote taxe costul creditului 1,36% x C+M (ISC+CC+alte taxe,

158,750

135,353

30,495

0,000

0,000

135,353

30,495

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5,5%x(1.2+1.3+2+3+4)

673,04895

567,585

127,878

136,220

30,691

703,806

158,568

TOTAL CAPITOLUL 5

1.140,160

1.009,126

227,357

209,706

47,247

1.218,832

274,604

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

13.296,330

11.328,855

2.552,406

2.686,441

605,259

14.015,296

3.157,665

din care C + M

11.672,450

9.952,435

2.242,297

2.388,584

538,151

12.341,019

2.780,448

întocmit PROIECTANT

Dir.ing.Cristian Borbeli    / i

'■ 7

Sef lucrare ing.Cristian Vilcu    /

Președinte ședința