Hotărârea nr. 149/2013

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 478 MP. SITUAT ÎN STAŢIUNEA MAMAIA , ZONA CLUB NAUTIC PINGUIN NUMITULUI ALI NURHAN - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 478 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Pinguin numitului Aii Nurhan - cetățean de onoare al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 1706_2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 71135/20.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 71139/20.05.2013 ;

Având în vedere adresa numitului Aii Nurhan înregistrată sub nr.3924/11.01.2013 ;

Văzând H.C.L. nr.323/1999 privind completarea hotărârii nr.629/29.09.1995 prin care a fost aprobat statutul municipiului Constanța și H.C.L. nr.260/05.09.2012 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Constanța" domnului Aii Nurhan;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în proprietate numitului Aii Nurhan terenul în suprafață de 478 mp, lot 4, aparținând domeniul privat al municipiului Constanța, situat în Stațiunea Mamaia, zona Club Nautic Pinguin , conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și numitul Aii Nurhan.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre numitului Aii Nurhan, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din U membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel    SECRETAR

CONSTANȚA,

MARCELA ENACHE

NR. 149    / 17-06-    2013