Hotărârea nr. 148/2013

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,80 MP. SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI HARRY TAVITIAN - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,80 mp situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Harry Tavitian- cetățean de onoare al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 1706_2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 71148/20.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 71145/20.05.2013 ;

Având în vedere adresa numitului Harry Tavitian înregistrată sub nr.71576/20.05.2013 ;

Văzând H.C.L. nr.323/1999 privind completarea hotărârii nr.629/29.09.1995 prin care a fost aprobat statutul municipiului Constanța și H.C.L. nr.31/10.02.2011 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Constanța" domnului Harry Tavitian;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în proprietate numitului Harry Tavitian terenul în suprafață de 480,80mp, lot 4, aparținând domeniul privat al municipiului Constanța, situat în zona Spitalului Militar Constanța, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și numitul Harry Tavitian.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitului Harry Tavitian, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

NR.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Georgescu Daniel

CONSTANȚA,

148    , 17.06.


2013


CONTRASEMNEAZĂ 8 SECRETAR

MARCELA ENACHE


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

ZONA SPITAL MILITAR

SUPRAFAȚA LOT 4:

S4=480,80mp


ÎNCADRARE IN ZONA: