Hotărârea nr. 146/2013

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,84 MP. SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI TOMA LAURENŢIU MIHAI - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,84 mp situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Toma Laurențiu Mihai - cetățean de onoare al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 17.06._2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 67622/10.05.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 67616/10.05.2013;

Având în vedere adresa numitului Toma Laurențiu Mihai înregistrată sub nr.3921/11.01.2013 ;

Văzând H.C.L. nr.323/1999 privind completarea hotărârii nr.629/29.09.1995 prin care a fost aprobat statutul municipiului Constanța și H.C.L. nr.63/30.03.2010 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Constanța" domnului Toma Laurențiu Mihai;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în proprietate numitului Toma Laurențiu Mihai terenul în suprafață de 480,84 mp, lot 1, aparținând domeniul privat al municipiului Constanța, situat în zona Spitalului Militar Constanța, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și numitul Toma Laurențiu Mihai.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitului Toma Laurențiu Mihai cu domiciliul în Bd.Mamaia nr.272, Bl. L7b, sc. A, ap. 14, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de _consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel    SECRETAR

CONSTANȚA,

MARCELA ENACHE

NR. 146    / 17.06.    2013

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500 ZONA SPITAL MILITAR SUPRAFAȚA LOT 1:


Sl=480,84mpalee acces propusa


TEREN PROPR. MUN. CONSTANT!E3J233

prop. privata