Hotărârea nr. 144/2013

HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 1 DIN HCL NR. 164/2012 ;

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din HCL nr. 164/2012

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06 -2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 38204/19.03.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2, referatul Serviciului Urbanism nr. 38203/19.03.2013 precum și adresa nr. 38205/19.03.2013, privind solicitarea avizului de la Instituția Prefectului Județului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "d" și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din HCL nr.

164/2012 în sensul corectării traseului străzii Sudului după cum urmează: In loc de ,,str. Sudului se va întinde de la Șenalul navigabil al Canalului Dunăre- Marea Neagră și parcul public Faleză Sud- Poarta 6, Intrare Port până la Poarta 3", se va citi corect: ,,Str. SUDULUI" se va întinde de la depozitul Oii Terminal-Movila Sara și Poarta 3, conform planului anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte dispoziții ale HCL nr. 164/2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, Poliției Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 144    / 17 -06    2013


QâRjA,3


'primăria mUSVcip'iului constanța 0i_HVICIUI. CADASTRU


I