Hotărârea nr. 143/2013

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII UNOR STRAZI IN ZONA VETERANI CONSTANTA SUD-CUMPANA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unor străzi aflate în zona Veterani Constanța Sud-Cumpăna

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1706 2013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 37769/19.03.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.37764/19.03.2013 precum și adresa nr. 37852/19.03.2013, privind solicitarea avizului de la Instituția Prefectului Județului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "d" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi aflate în zona Veterani, Constanța Sud-Cumpăna, după cum urmează: srada situată între prel. Meșterul Manole și prel. Lanului să poarte numele de str. General Constantin Hârjeu și str. aflată între str. Mareșal Ion Antonescu și str. Mareșal Ion Antonescu, paralelă cu prel. Meșterul Manole să poarte numele de str. General Ștefănescu Amza, conform planului anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Serviciului comunitar de evidență a populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, Poliției Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Georgescu Daniel


SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 143    / 17-06-    2013