Hotărârea nr. 142/2013

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA PALAZU MARE, PARCELA A 498

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Palazu Mare, parcela A 498

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 172013.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 38542/20.03.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2, referatul Serviciului Urbanism nr. 38534/20.03.2013 și adresa nr. 38578/20.03.2013, privind solicitarea avizului de la Instituția Prefectului Județului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c" si alin. (5), lit "d" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea unor denumiri de străzi din zona Palazu Mare, parcela A 498, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

•    pentru strada propusă, aflată în prelungirea străzii Jean Bart propunem păstrarea denumirii existente: <<Strada Jean Bart>> până la intersecția cu DE 498/46;

•    pentru strada DE 498/19 și DE 498/46 propunem denumirea de << Str. Mihail Drumeș»;

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Serviciul comunitar de evidența a populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 142    / 17

-06. _ 2013