Hotărârea nr. 141/2013

HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 3 DIN HCL NR.18/2013 PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE CONSULTANTA SI INFORMARE JURIDICA IN VEDEREA PRELUARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A CET PALAS-SUCURSALA CONSTANTA

c0NSTA/v^ ROMÂNIA

1 Q £ JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.3 din HCL nr.18/18.02.2013 privind achiziția serviciilor de consultanță si informare juridică în vederea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Constanța a CET Palas -Sucursala Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

17.06.2013 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.68674/14.05.2013, Raportul Comisiei Juridice nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație Publică Locală -Serviciul Juridic nr. 68358/13.05.2013;

în temeiul prevederilor art.36 alin.l și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.3 din HCL nr. 18/18.02.2013, în sensul că dintr-o eroare de dactilografiere în cuprinsul articolului 3 s-a trecut contractul nr. 40161/23.03.2013, în loc de nr. 40161/23.03.2012.

Art.2. Toate celelalte prevederi ale HCL nr.18/2013 rămân neschimbate.

Art.3.Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 24

de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

Constanța

Nr.


141