Hotărârea nr. 140/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1, ANEXA II DIN HCL NR. 17/2009 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI II –STAT DE FUNCŢII – SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CREŞE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA, APROBATE PRIN HCL NR. 435/2008, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE;

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea art.l, anexa II din HCL nr.17/2009 privind modificarea anexei II - Stat de funcții - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului local

Constanta, aprobate prin HCL nr.435/2008, cu modificările ulterioare

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 17-06-2013;_t

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.(&f    a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare,

raportul Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta si Comisiei nr.5 - pentru administrație publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului,

Vazand Hotararea Consiliului Local Municipal nr.133/2011, privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții la nivel de Serviciul Public Administrare Crese si referatul nr.    al Serviciului Public

Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta,

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr.286/2011 pentru pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. ,,a", al.3 lit.,,b" si art.115, alin.l lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea art.l anexa II din HCL nr. 17/2009 privind modificarea anexei II - Statul de funcții Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta, aprobat prin HCL nr.435/2008, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba transformarea postului de consilier juridic gradul II, cu studii superioare, in consilier juridic gradul I, cu studii superioare.

Art.3. Se aproba transformarea postului de referent IA cu studii medii, in inspector de specialitate gradul II, cu studii superioare.

Art.4. Se aproba transformarea postului de medic specialist, cu studii superioare, in medic primar, cu studii superioare. Art.5. Celelalte dispoziții cuprinse in hotărârile ulterioare de modificare a HCL nr.17/2009 raman neschimbate.

Art.6. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Serviciului Public Administrare Crese, aflat in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta, Direcției Financiare, Direcției Administrației Publice Locale, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24

consilieri, din T7 membrii.

Constanta

Președinte ședința,


Nr. 14°    / 17,06.    ,2013

Georgescu Daniel

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL COSTANTA

ANEXA II

LAHCLM nr. 140/2013


NR.

CRT

FUNCȚIA

NIVEL POST

STUDII

GRAD

NR.

POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL

CONDUCERE

S

II

1

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

CONDUCERE

s

II

1

PERSONAL SANITAR SUPERIOR ȘI MEDIU

3

MEDIC PRIMAR

EXECUȚIE

S

-

1

4.

PSIHOLOG PRACTICANT

EXECUȚIE

S

-

I

5.

ASISTENTA MEDICALA

PRINCIPAL ȘEFA

EXECUȚIE

PL

-

5

6.

ASISTENȚĂ MEDICALA PRINCIPALA

EXECUȚIE

PL

-

11

7.

ASISTENȚĂ MEDICALA

EXECUȚIE

PL

-

5

8.

SORA MEDICALA PRINCIPALA

EXECUȚIE

M

-

1

9.

SORA PEDIATRA

EXECUȚIE

M

-

1

10.

EDUCATOR-PUERICULTOR

EXECUȚIE

PL

-

1

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

11

INFIRMIERA

EXECUȚIE

G

-

24

12

ÎNGRIJITOARE

EXECUȚIE

G

-

16

13

SPALATOREASA

EXECUȚIE

G

-

6

PERSONAL BUCĂTĂRIE

14    | BUCATAR- MUNCITOR IV    | EXECUȚIE    | G    |    -    | 8

PERSONAL TESA

BIROU PERSONAL, RESURSE UMANE-CONTABILITATE

15

IINSPECTOR SPECIALITATE

EXECUȚIE

S

II

1

16

REFERENT

EXECUȚIE

M

IA

1

17

REFERENT

EXECUȚIE

M

IA

1

18

REFERENT

EXECUȚIE

M

I

1

19

CONSILIER JURIDIC

EXECUȚIE

S

I

1

20

CASIER

EXECUȚIE

M

-

1

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

21

REFERENT

EXECUȚIE

M

IA

1

22

MAGAZINER

EXECUȚIE

M

-

1

23

MUNCITOR IV- LUCRĂTOR

COMERCIAL

EXECUȚIE

M

IV

1

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE

24

SUBINGINER

EXECUȚIE

SSD

IA

1

25

MUNCITOR II - INSTALATOR

SANITAR

EXECUȚIE

M

II

1

26

MUNCITOR II - ȘOFER

EXECUȚIE

M

II

1

27

MUNCITOR

NECALIFICAT

EXECUȚIE

G

-

1

RECAPITULAȚIE

TOTAL POSTURI    95

FUNCȚII CONDUCERE    2

FUNCȚII EXECUȚIE    93

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE    6

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE DE SCURTA DURATA 1 POSTURI CU STUDII LICEALE SAU POSTLICEALE    33

POSTURI CU STUDII GENERALE    55

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,