Hotărârea nr. 14/2013

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE - PIAŢA OVIDIU”;

c0NSTAWZy3 4    |ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE -PIAȚA OVIDIU"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.6021/2013 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu"- COD SMIS 38330

Văzând avizul Comisiei nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

Având în vedere Referatul nr.6026/16.01.2013 al Direcției Tehnic Achiziții și HCL nr.104/14.03.2012 privind aprobarea modificării art.l din HCL nr.113/2011 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice Piața Ovidiu";

Văzând prevederile art.5 lit."d" din Anexa nr.4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) si art. 115, alin.(l) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă valoarea actualizată a obiectivului de investiții „Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu", așa cum rezultă valoarea de finanțare din Devizul General, după încheierea contractelor de achiziție, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Financiare, Direcției Programe și Dezvoltare în vederea ducerii la îndeplinire, precum si spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 21

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Popescu Raducu    SECRETAR,

ENACHE MARCELA


Constanța

Nr. _14 _ / 18.02.2013

S.C.EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.

BENEFICIAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa Ia HCL nr    din


DEVIZ GENERAL

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE - PIAȚA OVIDIU Actualizat conform anexa 4 ,art.5,lit."d" din H.G28/2008, cu modificările si completările ulterioare

1 euro = 4,4385 lei, la curs infoeuro 01-31 ianuarie 2013

-Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA cf HCLM 104 din 2012

Valoare actualizata 2013 (fara TVA)

(TVA)-24%

Valoare actualizata 2013 (cu TVA-24%)

MII LEI

Mii Lei (cf. Ref.154714 din 2012)

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CAPITOLUL

1 Cheltuieli centru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

55,730

58,822

13,253

14,117

3,181

72,939

16,433

1.3.

Amenajarea pt. protecția mediului,si aducerea la starea inițiala

18,840

17,796

4,009

4,271

0,962

22,067

4,972

TOTALCAPITOLUL 1

74,570

76,618

17,262

18,388

4,143

95,006

21,405

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

18,000

18,000

4,055

4,320

0,973

22,320

5,029

3.2.

Obținere avize,acorduri, autorizații

8,670

8,670

1,953

2,081

0,469

10,751

2,422

3.3.1.

Expertiza tehnica

204,330

34,332

7,735

8,240

1,856

42,572

9,591

3.3.2.

Servicii proiectare

170,000

38,301

40,800

9,192

210,800

47,494

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.1

Asistență tehnică-DIRIGENTIE

114,180

62,800

14,149

15,072

3,396

77,872

17,545

3.6.2

Cercetare si supraveghere arhelogica

48,917

11,021

11,740

2,645

60,657

13,666

TOTAL CAPITOLUL 3

345,180

342,719

77,215

82,253

18,532

424,972

95,747

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Lucrări de construcții

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.3.

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Activitati necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2    *

Comisioane, cote taxe costul creditului 1,36% x C+M (ISC+CC+alte taxe)

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10 %x(1.2+1.3+2+3+4)

TOTAL CAPITOLUL 5

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL

din care C + M

intocmit PROIECTANT

Dir.ing.Cristian Borbeli

Scf lucrare ing.Cristian Vilcu

9.983,070

7.752,408

1.746,628

1.860,578

419,191

9.612,986

2.165,819

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9.983,070

7.752,408

1.746,628

1.860,578

419,191

9.612,986

2.165,819

69,872

15,742

16,769

3,778

86,641

19,520

101,080

69,872

15,742

16,769

3,778

86,641

19,520

40,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

138,840

107,425

24,203

0,000

0,000

107,425

24,203

1.040,28

817,175

184,111

196,122

44,187

1.013,296

228,297

1.320,630

994,472

224,056

212,891

47,965

1.207,363

272,020

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11.723,450

9.166,217

2.065,161

2.174,110

489,830

11.340,326

2.554,991

10.158,720

7.898,898

1.779,632

1.895,736

427,112

9.794,634

2.206,744


Președinte Ședința,