Hotărârea nr. 138/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 89/2013 PRIVIND ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 89/30.04.2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta si instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 17.06.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 54107/15.04.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 49257//08.04.2013 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

- avizul nr. 14570/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 69620/15.05.2013

în temeiul prevederilor art.100, 107, 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit."b" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L. nr. 89/30.04.2013 in sensul modificărilor anexei nr. 1 si anexei nr. 2 de la hotarare, conform anexei nr.l - organigrama și anexei nr.2 - statul de funcții, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se aprobă înființarea Biroului Registru Agricol compus din 4 funcții publice de execuție, un post contractual și o funcție publică de conducere preluate din componența Serviciului Patrimoniu, Direcția Patrimoniu. Serviciul Patrimoniu va numără 22 de posturi.

ART. 3 - Se desfințează o funcție publică de polițist local din cadrul Serviciului Activitate Comercială, Direcția Poliția Locală și se înfințează o funcție publică de inspector în cadrul Serviciului Tehnico - Economic, Direcția Gospodărire Comunală.

ART. 4 - Se aprobă transformarea postului contractual vacant de consilier juridic din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională în post de consilier

ART.5- Celelalte prevederi ale H.C.L.nr. 89/30.04.2013 rămân neschimbate ART.6 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului

Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, tuturor factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 24

consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANȚA

MD    138

ANEXAI

LA H.C.L.M NR.CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


PRIMAR


VICEPRIMAR


VICEPRIMAR


SECRETARUL

MUNICIPIULUI

CONSTANTA


Y_-Y_

| COMPARTIMENTUL î PENTRU COMISIILE I DE SPECIALITATE

! ALEC.L.M. ___________L........


_

COMPARTIMENT

ARHIVA

3


SERVICIUL

PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

46


DIRECTOR

EXECUTIV


SERVICIULPUBUCDE FVIOFNTA A PERSOANEI

« I


ICOMPARTIHEtfrUL PENFRlî PROBLEMELE ROMILOR I


Cantina dc Ajutor Social Constanta 13

Cantina dtĂjtfor Social fXui Han 10

ZZIZZ

SpWCMcdc

SoliMectioase

370
SERVICIUL 01

-SSiwiciULO.


SERWCIULOROIUE KJiLICAS


-JM SEĂmU OĂOÎNE PUO UCA St.'


seb viciu. r.uioi«h ftvritw
i

DIRECȚIA

TEHNIC-ACHIZITII

-

DIRECTOR EXECUTIV |

>

--DIRECTOR—

EXECUTIV

ADJUNCT

SERVICIUL

ACHIZIȚII PUBUCE

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

G

>

BIROUL

IMPLEMENTARE

PROGRAME

LOCUINȚE


y


DIRECȚIA URBANISM

rzz

[ ARHITECT I- SEF 1


Idirectia administrări DOMENIULUI PUBLIC

PRIVAT


JL___

r DIRECTOR

[ EXECUTIVDIRECTOR

EXECUTIV


I SERVICIUL auiorizatu -jJ IN CONSTRUCȚII

[.................. I


SERVICIUL

URBANISM

10SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE

■ CONTRACTE • VANZARI


ALTE CATEGORII DE POSTURI

299-DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ' I '))

10-SERVICIUL PROIECTE CU 7J IȚARE INTERNAȚIONALĂ 46-SERVICIUL DE EVIDENȚĂ /. .'Z iSOANELOR

146-DIRECTIA ASISTENȚĂ MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA


DIRECTOR

EXECUTIV

... ADJUNCL.

SERVICIUL FINANCIAR, BUGET

13


SERVICIUL

CONTABILITATE

10
797 - TOTAL POSTURI DIN CARE

3 -FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA 54 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

366 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 37 - FOSTURI CONTRACTUALE 60 - FUNCȚII PUBLICE POLIȚIA LOCALĂ

253 - SERVICIUL PUBLIC IMPOZITE,TAXE

ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

24 - MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2

LA H.C.L. NR._


Nr.

crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivel

studii

Funcția contractuală

Treapta

prof/

grad

Nivel

studii

Numele, prenumele/ vacant temporar

conducere

execuție

conducere

execuție

1

DEMNITARI

Primar

Radu Ștefan Mazăre

2

Viceprimar

Făgădău Decebal

3

Viceprimar

Stan Gabriel Marius

1

SECRETAR MUNICIPIU

Secretar

municipiu

S

Enache Marcela

COMPARTIMENT PROBLEME ROMI

1

Expert local

M

Husein Taifun

CABINET PRIMAR

1

Consilier

IA

S

Preda Raducu Valentin-temporar vacant

2

Inspector

specialitate

IA

S

Petre Elena Georgiana

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

Auditor

I

principal

S

Coteț Mona Elena

2

Auditor

I

principal

s

Lățea Fabiola Iuliana temporar vacant

3

Auditor

I

principal

s

Anagoste Mirela

4

Auditor

I

asistent

s

Aramă Felicia

SERVICIUL INSPECTORAT

PROTECȚIE CIVILĂ

1

Șef Serviciu

II

Taran Ștefan

2

Consilier

I

superior

s

Toma Elena

3

Inspector

I

superior

s

Burdulea Florin

4

Inspector

I

superior

s

Strâmbeanu Irina

5

Referent

SDec

II

superior

SSD

Radu Marin

6

Inspector

I

principal

S

Mocanu Florin

7

Inspector

I

asistent

S

VACANT

8

Inspector

I

asistent

s

Radu Lenuta

9

Inspector

I

superior

s

Terpovici Ana Iuliana

10

Inspector

I

asistent

s

Trasca Vasile

DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE

1

uirecrer

executiv

II

Merlă Viorica Ani

2

Director executiv adj.

II

Stan Mihaela

BIROU ECOLOGIE URBANA

1

Șef Birou

Bărdașu Octavia

2

Consilier

I

superior

S

Balica Ruxandra

3

Inspector

I

asistent

S

VACANT

4

Inspector

I

principal

S

Stanca Simona temporar vacant

5

Inspector

I

asistent

S

Cirnat Olga Nerazula temporar vacant

6

Inspector

I

principal

S

Niculae Noni Adrian

SERVICIUL IMPLEMENTARE

PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Șef serviciu

II

Popescu Carmina Ionela

2

Consilier

I

principal

S

Arnautu Ionela Nicoleta

3

Consilier

I

asistent

S

Roșcanianu Elena

4

Consilier

I

principal

S

VACANT

5

Consilier

I

superior

S

Muresan Valentina

6

Consilier

I

principal

S

Radu Florea

7

Consilier manager de proiect

I

asistent

S

Oancea Irina temporar vacant

8

Consilier manager de proiect

I

asistent

S

Crăciun Adrian temporar vacant

9

Consilier

I

asistent

S

Căruntu Alina Mihaela

10

Consilier

I

principal

S

Halii Narcis detașat

11

Consilier

I

asistent

s

Borali Selda

SERVICIUL PROIECTE CU—

FINANȚARE

INTERNAȚIONALĂ

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Consilier

deb

S

Rădulescu Ionuț Gabriel

3

Consilier

II

S

Dinu Antoanela Liliana

4

Consilier

II

S

Bratu Georgiana

5

Consilier

II

S

VACANT

6

Consilier

II

S

VACANT

7

Consilier

II

s

VACANT

8

Consilier

II

s

VACANT

9

Consilier

II

s

VACANT

10

Consilier

II

s

VACANT

DIRECȚIA administrație

PUBLICĂ LOCALĂ

1

Director

executiv

II

Racu Constantin

2

Director executiv adj.

II

Dinescu Fulvia Antuanela

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

1

Șef serviciu

II

Huța Mihaela

2

Consilier

I

superior

S

Ichim Gabriela

3

Consilier

I

superior

S

Cabuz Mariana

4

Inspector

I

principal

S

VACANT

5

Inspector

I

principal

S

Bargaoanu Ștefan Ciprian

6

Inspector

I

superior

S

Bosoi Mirela

7

Consilier

I

principal

S

Murgu Florentina

8

Inspector

I

principal

S

Nicolae Cristina

9

Inspector

I

principal

S

Isacov Camelia temporar vacant

10

Referent

III

superior

S

Târpan Mihaela

11

Inspector

I

superior

S

Tandarescu Mirela

12

Inspector

I

principal

S

Soisun Tudorița Elena

13

Inspector

I

principal

S

Mihalache Tasica

14

Inspector

I

principal

S

Popescu Ionela

15

Inspector

I

superior

S

Breazu Marcela

16

Inspector

I

superior

S

Funda Carmen

17

Inspector

I

asistent

s

Jianu Iordache

18

Consilier

I

superior

s

Marin Nicoleta

19

Psiholog

specia

list

s

Simionesei Verona Angela

SERVICIUL ASISTENȚA ȘI

PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Șef serviciu

II

Drecșan Daniela

2

Inspector

I

superior

s

Vrișcu Mihale

3

Inspector

I

principal

s

Leu Aurelia

4

Referent

I

superior

s

Pavel Elena

5

Referent

I

superior

s

Buzu Vanghelița

6

Inspector

I

superior

s

Radu Elena

7

Inspector

I

principal

s

Gavriz Cleopatra

8

Inspector

I

superior

s

Pălău Viorica

9

Inspector

I

superior

S

Dolcan Vasilica

10

Inspector

I

asistent

S

Boțea Antoaneta

11

Inspector

I

principal

S

Stavrositu Mirela Loredana

12

Inspector

I

principal

S

Livanu Mihaela Reliana

13

Inspector

I

principal

S

Islam Lacme

14

Inspector

I

asistent

S

VACANT

15

Asistent

social

deb

s

VACANT

16

Asistent

social

deb

s

VACANT

17

Referent

IA

M

Godeanu Iuliana

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Șef serviciu

II

Bobeș Laura

2

Consilier

I

superior

S

Sârghie Dorina

3

Consilier

I

superior

S

Arsene Madalina Denisa

4

Inspector

I

superior

S

Popescu Gabriela

5

Inspector

I

principal

S

Ciora Stefania

6

Consilier

I

principal

S

Bobeș Laura temporar vacant

7

Inspector

I

asistent

S

Ilina Mirela

8

Consilier

I

superior

S

Cosma Ana

9

Psiholog

practica

nt

S

Dumitru Gabriela

SERVICIUL JURIDIC

1

Șef serviciu

II

Pinzariu Irina Roxana

2

Consilier jur

I

asistent

S

Racu Dumitru temporar vacant

3

Consilier jur

I

superior

S

Poptile Monica

4

Consilier jur

I

superior

S

Chircă Nora Alina temporar vacant

5

Consilier jur

I

superior

S

Ene Alina Ramona

6

Consilier jur

I

principal

S

Pavel Alina temporar vacant

7

Consilier jur

I

principal

s

Cealera Claudia

8

Consilier jur

I

principal

s

Iorov Andreea detașat

9

Consilier jur

I

superior

s

Cosma Constantin Gabriel

10

Consilier jur

I

superior

s

VACANT

11

Consilier jur

I

principal

s

Beca Luminița temporar vacant

12

Consilier jur

I

principal

s

Guci Maria

13

Consilier jur

I

principal

s

Voicu Iuliana

14

Consilier jur

I

principal

s

Avram Maria

15

Consilier jur

I

asistent

s

Staneci Barbieru Tiberiu temporar vacant

16

Consilier jur

I

principal

s

Arnăutu Elena

17

Consilier jur

I

asistent

S

Mihail Elena

18

Referent

III

superior

M

Pirvu Claudia

19

Inspector

I

superior

S

Bacale Liliana

20

Referent

III

superior

M

Mihal Mariana

SERVICIUL DE SPRIJINIRE

ȘI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

1

Șef serviciu

II

Teșuleanu Gabriela

2

Inspector

I

superior

S

Gongea Eduard Flavius

3

Inspector

I

superior

S

Gheorghe Manda Mirela

4

Inspector

I

superior

S

Vecerdea Simona

5

Inspector

I

superior

S

Cristea Daniel

6

Inspector

I

principal

S

Ou Costel

7

Inspector

I

superior

S

Serban Marian

8

Inspector

I

asistent

S

Bafane Aura Mihaela temporar vacant

9

Inspector

I

principal

S

Cosma Adina

10

Inspector

I

principal

S

Jiru Iuliana

11

Inspector

I

principal

S

Fudulia Mirela

12

Inspector

I

principal

S

Uzun Alexandra

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

1

Director

executiv

II

Trașcă Aurora

2

Director executiv adj.

II

Gheondea Doina

SERVICIUL TEHNICO ECONOMIC

1

Șef serviciu

II

Munteanu Eugenia

2

Inspector

I

superior

S

Grozea Amelia

3

Consilier

I

superior

S

Oprea Sorina

4

Inspector

I

superior

S

Pârvu Romfilia

5

Inspector

I

superior

S

Harpalete Doru Aurelian

6

Inspector

I

principal

S

Talpalaru Mihaela

7

Inspector

I

asistent

S

Vasii Tatiana

8

Inspector

I

asistent

S

Poenaru Loredana

9

Referent

III

superior

M

Bogorodea Alexandrina

COMPARTIMENT ENERGETIC

1

Inspector

I

principal

S

VACANT

2

Inspector

I

asistent

S

VACANT

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI

1

Șef serviciu

II

Coman Gheorghe

2

Inspector

I

superior

s

Dospina Mihaela

3

Inspector

I

superior

s

Morcov Manolache Ramona

4

Inspector

I

principal

s

Ceornat Marius

5

Inspector

I

principal

S

Manolache Morcov Dragoș

6

Inspector

I

principal

S

VACANT

7

Inspector

I

principal

S

Gavriz Irina

8

Referent

III

principal

M

Anton Cătălină

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Inspector

I

superior

S

Apostol Raluca Emilia

3

Inspector

I

superior

S

Grecu Alin

4

Inspector

I

superior

S

Finaru Ioana

5

Inspector

I

superior

S

Dinu Vergii

6

Referent

III

superior

M

Dinescu Niculina

7

Inspector

I

asistent

S

Mereuta Emil

8

Referent

III

principal

M

Dan Radu Theodor

SERVICIUL DRUMURI ȘI ILUMINAT PUBLIC

1

Șef serviciu

II

Patruțoiu Maria Mihaela

2

Consilier

I

superior

S

Farcas Cristinel Viorel temporar vacant

3

Inspector

I

superior

S

Dascalu Lacramioara

4

Referent spec

II

superior

SSD

Chirilă Gina

5

Referent

III

superior

M

Telehoi Alexandru

6

Inspector

I

principal

S

Pitu Florin

7

Inspector

I

principal

S

Bica Alexandru

8

Inspector

I

asistent

S

Trasca Iulian

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Șef serviciu

II

Andrușcă Maria

2

Inspector

I

asistent

S

Lupu Bogdan

3

Referent

III

superior

M

Badea Vasilica

4

Inspector

I

asistent

S

Barbu Irina

5

Inspector

I

asistent

S

Panait Adriana

6

Referent

III

superior

M

Poenaru Romeo

7

Referent

III

superior

M

Fotu Gabriela

8

Referent

III

superior

M

Harabala Eugen

9

Referent

III

superior

M

Scorei Aurelia

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Director

executiv

II

Pilat Ionel

BIROUL ADMINISTRATIV TEHNICO-ECONOMIC

1

Șef Birou

II

Bratu Felix

2

Inspector

I

principal

S

Mosora Anisoara

3

Inspector

I

superior

S

Mititelu Claudia

4

Inspector

I

principal

S

Tifu Raluca

5

Referent

III

superior

M

Memis Kenan

6

Inspector

I

principal

S

Hagea Nica

7

Referent

III

asistent

M

Taranu Alexandru

SERVICIUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ ȘI SERVICII PUBLICE

1

Șef serviciu

II

Nutu Nicolai

2

Inspector

I

principal

S

Mangra Cosmin

3

Inspector

I

principal

S

Misoc Tanase

4

Referent

SDec

II

superior

SSD

Mologani Geladet

5

Inspector

I

principal

S

VACANT

6

Referent

III

superior

M

Caracas Camelia

7

Inspector

I

asistent

S

Ilie Florian temporar vacant

8

Referent sp<

II

superior

SSD

Nedelcu Cornel

SERVICIUL DOTĂRI

URBANE, ECARISAJ, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

1

Șef serviciu

II

Itoafă Cristina Laurenția

2

Inspector

I

superior

S

Para Luiza Ioana

3

Inspector

I

superior

S

Boutros Mihaela

4

Inspector

I

principal

S

Grosu Cristina

5

Inspector

I

asistent

S

VACANT

6

Referent

III

principal

M

Bădilă Ștefania

7

Referent

III

asistent

M

Mihai Nicu

8

Referent

III

principal

M

VACANT

DIRECȚIA URBANISM

1

Arhitect șef

II

Tănase Luiza Elena

SERVICIUL URBANISM

1

1

Șef serviciu

II

Soare Georgiana

2

Inspector

I

superior

S

Lepădatu Diana Simona

3

Inspector

I

superior

S

Munteanu Mariana

4

Inspector

I

principal

S

Ehimov Elena

5

Inspector

I

asistent

s

Grigore Silvia

6

Inspector

I

asistent

s

Tănase Luiza Elena temporar vacant

7

Inspector

I

principal

s

Pirvu Vasilica

8

Consilier

I

superior

s

Matei Viorica

9

Inspector

I

principal

s

Soare Georgiana temporar vacant

10

Referent spec

II

superior

SSD

Matache Georgeta

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Șef serviciu

II

Constantin Nicoleta

2

Consilier

I

superior

S

Chirilă Ioana Dacia

3

Inspector

I

principal

S

Batranu Nicoleta

4

Inspector

I

superior

S

Stana George

5

Inspector

I

superior

S

Moldovan Lili

6

Inspector

I

superior

S

Ionescu Daniela Beatrice

7

Inspector

I

superior

S

Serban Mariana

8

Inspector

I

superior

S

Dumitru Adrian

9

Inspector

I

superior

S

Curut Viorica

10

Inspector

I

superior

S

Boldea Elena

11

Inspector

I

principal

S

Pascale Claudia

12

Referent

III

superior

M

VACANT

13

Referent

III

superior

M

Urziceanu Constantin

14

Referent

III

superior

M

Giurgiu Gheorghe

15

Inspector

I

asistent

S

Ghican Mariana

16

Inspector

I

superior

S

Gheorghe Liliana Amelia

17

Referent

III

principal

M

Vartopeanu Dragos

18

Inspector

I

asistent

S

Dumitrof Anca

DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Director

executiv

II

Dospinescu Daniela Ramona

SERVICIUL CADASTRU

1

Șef serviciu

II

Florescu Nicoleta

2

Inspector

I

superior

S

Coman Laura

3

Inspector

I

superior

S

Bobu Amelia Carmen

4

Inspector

I

superior

s

Furtuna Costel

5

Inspector

I

superior

s

Dode Gabriela

6

Inspector

I

superior

s

Bucovală Raluca

7

Inspector

I

superior

s

Voinea Elena

8

Referent spec

II

superior

SSD

Amzea Sorin Sebastian

9

Inspector

I

superior

S

Rizea Niculina

10

Referent

III

superior

M

Grosu Stana

11

Inspector

I

superior

S

Zorilă Elena

12

Inspector

I

asistent

S

Stoicea Monica

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Șef serviciu

II

Rusu Gratiela

2

Consilier

I

superior

S

Andreias Nela

3

Inspector

I

superior

S

Enache Elena

4

Consilier

I

superior

s

Neagu Diana

5

Inspector

I

superior

s

Vasile Nelu

6

Inspector

I

principal

s

Murat Reihan

7

Inspector

I

principal

s

Paraschiv Angela

8

Inspector

I

principal

s

Lunqu Carmen

9

Inspector

I

principal

s

Ispas Carmen

10

Inspector

I

principal

s

Gospodaru Georgiana

11

Inspector

I

principal

s

VACANT

12

Inspector

I

principal

S

Simion Georgiana

13

Inspector

I

asistent

S

VACANT

14

Inspector

I

debutant

S

VACANT

15

Referent spet

II

superior

ssd

Gherlan Daniela

16

Referent spet

II

superior

ssd

VACANT

17

Referent spet

II

superior

ssd

Irimia Anica

18

Referent spet

II

superior

ssd

VACANT

19

Referent spet

II

principal

ssd

Gosman Constantin

20

Referent

III

superior

m

Maximov Halea

21

Referent

III

principal

m

Stancu Elena

22

Referent

III

principal

m

VACANT

BIROUL REGISTRU AGRICOL

1

Șef Birou

II

VACANT

2

Consilier

I

superior

S

Radu Sanda Gabriela

3

Inspector

I

superior

S

Pufleni Elena

4

Inspector

I

superior

s

Iambor Dan

5

Referent

III

principal

m

VACANT

6

Agent

agricol

I

M

Mocanu Marioara

direcția TEHNIC ACHIZIȚII

1

Director

executiv

II

Marica Ion

2

Director executiv adj.

II

Nanu Daniela

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Șef serviciu

II

Mutalâp Ghiulnihal

2

Consilier

I

superior

s

Morosanu Dragu Maricica

3

Inspector

I

principal

s

Kiru Sofian

4

Consilier

I

superior

s

Vasii Aneta

5

Inspector

I

principal

s

Furtuna Mihaela

6

Consilier

I

superior

s

Moroianu Mirela Mona temporar vacant

7

Inspector

I

superior

s

Stancu Cristian temporar vacant

8

Inspector

I

superior

s

Son Monica Laura

9

Inspector

I

superior

s

Serban Nicoleta

10

Inspector

I

asistent

s

Popa Alexandru Mihaela

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Șef serviciu

II

Borali Veaveghiul

2

Inspector

I

superior

s

VACANT

3

Consilier

I

superior

s

Turtoi Mirela Iuliana

4

Inspector

I

superior

s

Tudoran Razvan Mălin

5

Inspector

I

superior

s

Ispas Irina Angelica

6

Inspector

I

principal

S

Molagean Neida

7

Inspector

I

principal

S

VACANT

8

Inspector

I

superior

S

Cracanus Minella

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Șef birou

II

Udrea Valeria Elisabeta

2

Inspector

I

superior

S

VACANT

3

Inspector

I

principal

S

VACANT

4

Inspector

I

principal

S

Ion Denisa Maria

5

Inspector

I

debutant

S

VACANT

6

Consilier

I

superior

S

Gemănaru Ancuța

direcția FINANCIARĂ

1

Director

executiv

II

Frigioiu Marcela

2

Director executiv adj.

II

Gheorghe Georgeta

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

Șef serviciu

II

Dobre Oana

2

Inspector

I

principal

S

Mirauta Emanuela

3

Consilier

I

superior

S

Kerda Elena

4

Inspector

I

superior

S

Kancu Doina

5

Consilier

I

superior

S

Banoiu Daniela

6

Referent

III

superior

M

VACANT

7

Inspector

I

superior

S

Stoica Luminița

8

Inspector

I

superior

S

Bica Veronica

9

Inspector

I

superior

S

Țiganilă Liliana

10

Referent

III

superior

M

Vasiliu Roxana temporar vacant

11

Casier

M

Vrancianu Panciu Rodica

12

Casier

M

Stan Tatiana

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Șef serviciu

II

Petcu Lenuta

2

Inspector

I

superior

S

Roșea Alexandru George

3

Consilier

I

superior

S

Nedelcu Veronica

4

Consilier

I

superior

S

Beciu Maria

5

Inspector

I

principal

S

Tudor Andreea Luciana

6

Inspector

I

superior

S

Petcu Lenuta temporar vacant

7

Referent

III

superior

M

Pitu Elena

8

Inspector

I

principal

S

Ciocan Mariana

9

Consilier

I

superior

S

Sburlan Alina Elvira

10

Referent

III

asistent

M

Moise Elena

DIRECȚIA ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

SERVICIUL

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Șef serviciu

II

Varlan Dorel

2

Inspector

I

superior

S

Jarnea Carmen

3

Inspector

I

superior

S

Lungu Madalina Georgiana

4

Inspector

I

superior

S

Udriste Marin

5

Referent

III

superior

M

VACANT

6

Inspector

I

principal

S

Tudor Raluca Cristina temporar vacant

7

Inspector

I

superior

S

Amzu Gabriel

8

Referent spec

II

superior

SSD

Berea Berghin

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALA

1

Director

executiv

II

VACANT

2

Director executiv adj.

II

Pripiși Ionuț

3

Director executiv adj.

II

Bratu Daniel

COMPARTIMENT-

SECRETARIAT, PROCEDURI, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII ȘI PROTECȚIA MUNCII

1

Polițist local

I

superior

S

Petrica Adrieana

2

Polițist local

I

superior

S

Dumitrof Carmen

3

Polițist local

I

asistent

S

Popescu Gheorghe

4

Polițist local

I

principal

S

Grecu Manuela

5

Polițist local

I

principal

S

Boqdan Lacramioara

6

secretar

dactilograf

I

M

Decu Laura

7

secretar

dactilograf

I

M

VACANT

SERVICIUL BAZE DE DATE,

DISPECERAT, ARMAMENT

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

asistent

S

Bănică Anca Mihaela

3

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

4

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

6

Polițist local

I

asistent

S

Mateiu Mihaela

7

Polițist local

III

principal

M

Staicu Elena

8

Polițist local

III

principal

M

Stana Adriana

9

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

10

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

SERVICIUL IDENTIFICĂRI

ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

3

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

4

Polițist local

I

debutant

s

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

s

VACANT

6

Polițist local

I

debutant

s

VACANT

7

Polițist local

I

debutant

s

VACANT

8

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLIC)

* 1

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

superior

S

VACANT

3

Polițist local

I

principal

S

VACANT

4

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

s

VACANT

6

Polițist local

III

principal

M

VACANT

7

Polițist local

III

principal

M

VACANT

8

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

9

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

10

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

11

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

12

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

13

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

14

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

29

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

30

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

31

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

32

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

33

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLIC)

\ 2

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

principal

S

VACANT

3

Polițist local

I

principal

S

VACANT

4

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

6

Polițist local

III

principal

M

VACANT

7

Polițist local

III

principal

M

VACANT

8

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

9

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

10

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

11

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

12

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

13

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

14

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

29

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

30

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

31

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

32

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

33

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLIC)

\3

1

Șef serviciu

II

Untaru Adrian Constantin

2

Polițist local

I

superior

S

VACANT

3

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

4

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

6

Polițist local

III

principal

M

VACANT

7

Polițist local

III

principal

M

VACANT

8

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

9

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

10

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

11

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

12

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

13

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

14

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

29

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

30

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

31

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

32

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICi

\ 4

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

superior

S

VACANT

3

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

4

Polițist local

III

superior

M

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

6

Polițist local

I

debutant

s

VACANT

7

Polițist local

III

principal

M

VACANT

8

Polițist local

III

principal

M

VACANT

9

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

10

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

11

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

12

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

13

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

14

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

29

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

30

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

31

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

32

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

33

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLIC

* 5

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

3

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

4

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

6

Polițist local

III

principal

M

VACANT

7

Polițist local

III

principal

M

VACANT

8

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

9

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

10

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

11

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

12

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

13

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

14

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

1fi

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

29

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

30

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

31

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

32

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

33

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ STAȚIUNEA MAMAIA

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

principal

S

VACANT

3

Polițist local

I

principal

S

VACANT

4

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

5

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

6

Polițist local

III

principal

M

VACANT

7

Polițist local

III

principal

M

VACANT

8

Polițist local

III

superior

M

VACANT

9

Polițist local

III

asistent

M

VACANT

10

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

11

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

12

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

13

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

14

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

29

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERĂ

1

Șef serviciu

II

Dumitru Ionut

2

Polițist local

I

principal

S

VACANT

3

Polițist local

I

principal

S

VACANT

4

Polițist local

I

principal

S

Todireanu Cătălin Demetriad

5

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

6

Polițist local

I

principal

S

Cotmeanu Sorin

7

Polițist local

I

principal

s

Teisan Cristian

8

Polițist local

I

asistent

s

VACANT

9

Polițist local

III

superior

M

VACANT

10

Polițist local

III

superior

M

Butucea Gheorghe

11

Polițist local

III

principal

M

Buzoianu Ionuț

12

Polițist local

III

principal

M

Pulbere Marian

13

Polițist local

III

principal

M

Dragomir Costica

14

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

15

Polițist local

I

asistent

S

Palade Adrian

16

Polițist local

III

principal

M

Mercas Ionut

17

Polițist local

III

principal

M

Leu Florian

18

Polițist local

III

principal

M

Sotreanu Viorel

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

1

Șef serviciu

II

Baltag Dan

2

Polițist local

I

superior

S

Saban Dogan

3

Polițist local

I

principal

S

Stoian Adrian Razvan

4

Polițist local

I

principal

s

Serban Sorin

5

Polițist local

I

principal

s

Duta Mihai

6

Polițist local

I

principal

s

Dinescu Mihai

7

Polițist local

I

asistent

s

Caramihai Mihai

8

Polițist local

I

principal

s

Stoian Daniel

9

Polițist local

I

principal

s

Fluerasu Vasile

10

Polițist local

III

principal

M

VACANT

11

Polițist local

III

principal

M

VACANT

12

Polițist local

III

principal

M

VACANT

13

Polițist local

I

asistent

S

Arsenie Gheorghe

14

Polițist local

III

principal

M

Malciu Iulian

15

Polițist local

III

principal

M

Anastase Adrian

16

Polițist local

III

principal

M

Bellu Daniel    .

17

Polițist local

III

principal

M

Buzalic Zamfirei

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

25

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

26

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

27

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

28

Polițist local

III

superior

M

VACANT

SERVICIUL ÎNSOȚIRI,

EXECUTĂRI SILITE, INTERVENȚII

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Polițist local

I

principal

S

VACANT

3

Polițist local

I

principal

S

VACANT

4

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

5

Polițist local

I

asistent

S

VACANT

6

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

7

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

8

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

9

Polițist local

I

debutant

S

VACANT

10

Polițist local

III

principal

M

VACANT

11

Polițist local

III

principal

M

VACANT

12

Polițist local

III

superior

M

VACANT

13

Polițist local

III

principal

M

Enache Gabriel

14

Polițist local

I

asistent

S

Martac lonut

15

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

16

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

17

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

18

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

19

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

20

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

21

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

22

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

23

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

24

Polițist local

III

debutant

M

VACANT

SERVICIUL DISCIPLINA IN

CONSTRUCȚII ȘI AFISAJ STRADAL

1

Șef serviciu

II

Fetislam Dayan

2

Polițist local

I

principal

S

Petre Diana

3

Polițist local

I

asistent

S

Irimia Daniela

4

Polițist local

I

principal

S

Irimia Elena

5

Polițist local

I

superior

S

Tudose Florin

6

Polițist local

I

superior

S

Sbirnea Dragos

7

Polițist local

I

principal

S

Apaz Ervin

8

Polițist local

I

principal

S

Popescu Liliana

9

Polițist local

I

principal

S

Levende Zoita

10

Polițist local

I

asistent

S

Moise Gabriel

11

Polițist local

I

principal

S

Barbatu Geo Cristian

12

Polițist local

I

principal

S

Bechir Narcis

13

Polițist local

I

principal

S

Toader Serban

14

Polițist local

I

principal

S

Sandulescu Anca

15

Polițist local

I

principal

S

Nache Mihaela Rodica-temporar vacant

16

Polițist local

I

asistent

S

Manole Florin

17

Polițist local

I

principal

S

Marin Florentina

18

Polițist local

I

asistent

S

Ghinea Elena

19

Polițist local

I

principal

S

Cutumisu Vasilica

20

Polițist local

I

superior

S

Carabas Mirela

BIROU URMARIRE"ȘI

EXECUTARE MĂSURI ÎN

DOMENIUL

CONSTRUCȚIILOR

1

Șef birou

II

Nache Mihaela Rodica

2

Polițist local

I

superior

s

Fratila Eugenia Mariana

3

Polițist local

I

principal

s

Șuțu Valentin

4

Polițist local

I

asistent

s

Apostolide Sanda

5

Polițist local

I

superior

s

Pelehra Train

6

Polițist local

I

principal

s

Cabuz Monica

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Șef serviciu

II

Petcu Mugurel Leonard

2

Polițist local

I

principal

s

Iofcea Carmen

3

Polițist local

I

principal

s

Nicola Raluca

4

Polițist local

I

asistent

s

Roibu Aura

5

Polițist local

I

superior

s

Gog a Chirata

6

Polițist local

I

principal

s

Zică Cristian

7

Polițist local

I

asistent

s

Iuruc Teodora

8

Polițist local

I

principal

s

Ovezea Amelia Nicoleta

9

Polițist local

I

asistent

s

Chitrită Valentina

10

Polițist local

III

superior

M

Draqusin Corina

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ

1

Șef serviciu

II

Militaru Andrei

2

Polițist local

I

principal

s

Iaromi Ramona

3

Polițist local

I

principal

S

Stoian Daniela temporar vacant

4

Polițist local

I

principal

S

Militaru Andrei temporar vacant

5

Polițist local

I

principal

S

Văduvă Ionut

6

Polițist local

I

superior

S

Misa Gheorghe

7

Polițist local

I

principal

S

Gheorghica Ana Maria

8

Polițist local

I

principal

S

Alim Cader

9

Polițist local

I

principal

S

Dobrovici Luana

10

Polițist local

I

asistent

S

Ciocirlau Adela

11

Polițist local

I

asistent

S

Stoian Simona

12

Polițist local

I

asistent

S

Tanase Roxana

13

Polițist local

I

principal

S

Encica Drăguț

14

Polițist local

I

asistent

S

Munteanu Bogdan

15

Polițist local

I

principal

S

Culea Lucia

16

Polițist local

I

superior

S

Șiret Nelu

17

Polițist local

I

principal

S

Brezeanu Daniela

18

Polițist local

I

principal

S

Stoianof Sebastian

19

Polițist local

I

principal

s

Dobre Carlos

20

Polițist local

I

superior

s

Gachi Puiu

21

Polițist local

I

asistent

s

Florea Oana Daniela

22

Polițist local

I

asistent

s

Grosu Dica Daniela

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI INFORMATIZARE

1

Director

executiv

II

Stamat Adriana

BIROUL INFORMATIZARE

1

Șef birou

II

Mihai Mihaela

2

Referent

III

asistent

M

Stanciu Adrian

3

Expert, t.i.t.

I

superior

s

Bucovala Dragos Lucian

4

Expert, t.i.t.

I

superior

s

Ștefan Lucian

5

Expert, t.i.t.

I

principal

s

Caprita Rares

6

Inspector

I

principal

s

Toma Cristina Laura

CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI

1

Șef serviciu

II

VACANT

2

Inspector

I

superior

s

Stamat Cristina

3

Referent spet

II

superior

SSD

Contu Maria

4

Inspector

I

superior

S

Achim Angelica

5

Referent

III

superior

M

Vasiliu Gabriela Cristina

6

Inspector

I

superior

S

Banasu Violeta Cristiana

7

Referent

III

superior

M

Dumitru Doinita

8

Referent

III

superior

M

Paris Elena

9

Inspector

I

principal

S

Calin Lacramioara

10

Inspector

I

principal

s

VACANT

11

Referent

III

superior

M

Solomon Elena

12

Insp.spec

II

S

Pușcași Carmen

SERVICIUL REGISTRATURĂ, MANAGEMENT DOCUMENTE ȘI DISPECERAT

1

Șef serviciu

II

Dancu Antuanela

2

Inspector

I

superior

S

Arghiropol Camelia

3

Inspector

I

asistent

S

Rusen Mihaela

4

Inspector

I

principal

S

Vasla Mariana

5

Inspector

I

principal

S

Anastase Alina - Mary

6

Inspector

I

superior

S

Maracinaru Marioara

7

Inspector

I

asistent

S

Ursalas Nicoleta

8

Inspector

I

principal

S

Bratu Mădălin

9

Inspector

I

asistent

S

Festeleanu Steluta

10

Inspector

I

asistent

s

Accoium Mustafa Levent

'DIRECjlA RELAȚII

INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Director

executiv

II

Munteanu Petrică

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Șef serviciu

II

Tramudana Liviu

2

Consilier

I

superior

s

VACANT

3

Inspector

I

principal

s

Țuțuianu Felicia Manuela

4

Inspector

I

superior

s

Abduraim Sirin

5

Inspector

I

principal

s

Staneci Barbieru Gabriela

6

Inspector

I

asistent

s

Petcu Cornelia Maria

7

Inspector

I

asistent

s

Garofil Tincuta

8

Inspector

I

principal

s

Bucur Andra Luiza

SERVICIUI7TRÂNSPORT-

LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Șef serviciu

II

Patrascu Liviu

2

Inspector

I

superior

s

Preoteasa Georgeana

3

Inspector

I

asistent

s

Nancu Elena

4

Inspector

I

superior

s

Mola Cristian

5

Inspector

I

principal

s

Roșea Madalina Violeta vacant temporar

6

Inspector

I

principal

S

Baltag Laura

7

Inspector

I

principal

s

Popa Luminița Carmen

8

Inspector

I

asistent

s

Duma Teodora

9

Inspector

I

asistent

s

Mihai Zoița

10

Inspector

I

asistent

s

Ungureanu Constanta temporar vacant

DlKbUJIA ASISTENfA

PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE,NEVOIAȘE ȘI ALTE CATEGORII

1

Director

executiv

II

Laciu Mădălina

2

Director executiv adj.

II

Velica Ecaterina

SERVICIUL ADMINISTRARE

CLUBURI PENSIONARI

1

Șef serviciu

II

s

VACANT

2

Administrator

I

M

Sanchi Ionuț Gil

3

Administrator

I

M

Velica Dan Liviu

4

Administrator

I

M

Devlet Filiz temporar vacant

5

Administrator

I

M

Ghiserel Rodica

6

Administrator

I

M

Timofte Valeriu

7

Administrator

I

M

Coteanu Alina Tudorita

8

Administrator

II

M

Urs Mirela

9

Administrator

I

M

VACANT

10

Administrator

I

M

Caramihai Mihai

11

Administrator

I

M

Monea Raluca

12

Administrator

I

M

Leabu Lidia Elena

13

Administrator

II

M

VACANT

14

Administrator

I

M

Pop luliana

15

Administrator

I

M

Cotan Valentina

16

Administrator

II

M

VACANT

17

Administrator

II

M

VACANT

18

Secretar

dactilograf

M

Cuneșteanu Diana Dana temporar vacant

SERVICIUL ACHIZIȚII ȘI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef serviciu

II

Zahariciuc Iuliana

2

Inspector

I

superior

S

Oniscu Veronica Emma

3

Inspector

I

asistent

S

Teisan Gabriela

4

Inspector

I

principal

S

Ene Claudia Cristina

5

Inspector

I

principal

S

Vasiliu Alina

6

Inspector

I

asistent

S

Ivan Daniela temporar vacant

7

Inspector

I

principal

S

Popa Emilia Gheorghita

8

Inspector

I

asistent

S

Sandu Roxana

9

Inspector

I

superior

S

Lazar Cătălin Sebastian

10

Referent

III

asistent

M

Bita Constantin

11

Referent

III

principal

M

Dragomir Maria

12

Referent

III

principal

M

Neagu Laurentiu Marian

13

Referent

III

principal

M

Dolana Carmen

14

Inspector

I

principal

S

Trifan Ion

15

Referent

III

principal

M

VACANT

16

Referent

III

superior

M

Matei Ionel

17

Referent

III

superior

M

Militaru Carmen

18

Referent

III

principal

M

Alexe Violeta

19

Referent

III

principal

M

Gheorghe Elisor

20

Referent

III

principal

M

Tudor Mariana

21

Referent

III

principal

M

Ghelase Alina Florentina

22

Magaziner

M

Voinea Cătălină

23

Magaziner

G

Stamat Nicolae

24

Referent

III

asistent

M

Șefa Ozghiun temporar vacant

25

Referent

III

asistent

M

Mihai Sultana

26

Magaziner

G

Petre Marioara

27

inspector

cnpr

II

S

Lăcustă Victor

28

Referent spec

II

superior

SSD

Alexandru Elisaveta

29

Inspector

I

asistent

S

Șiret Elena

30

Inspector

I

asistent

S

Vasile Iasemin

31

Referent

III

superior

M

Șoimaru Gabriela Claudia

32

Referent

III

principal

M

Caraiola Nicolae

COMPARTIMENTUL PENTRU

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CLM

1

Consilier

T

superior

S

Schell Daniela temporar vacant

2

Inspector

I

asistent

S

Milea Ionela

3

Inspector

I

asistent

S

Constantinescu Luminița

4

Inspector

I

superior

S

Iorgovan Corina Despina

5

Inspector

I

principal

S

Enache Doinița

6

Consilier

I

superior

S

Iorescu Virginica

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

1

Insp.

SDec.

IA

S

VACANT

2

Arhivar

M

Dore Aurelia

3

Arhivar

M

Vlas Maria

SERVICIUL PUBLIC

COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Director

executiv

II

VACANT

SERVICIUL PUBLIC DE

EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Șef serviciu

II

Dudas Dezideriu Odet

2

Consilier

I

superior

S

VACANT Cadar Dogan

3

Consilier

I

superior

S

Pop Georgeta

4

Inspector

I

principal

S

FogorosIoana

5

Inspector

I

asistent

S

Stana Mihaela

6

Inspector

I

superior

S

Dima Mariana

7

Referent

III

superior

M

VACANT Vasilescu Nicolae

8

Inspector

I

principal

S

Gorpin Petrescu Loredana Sorina

9

Inspector

I

superior

S

Gavrila Gabriela

10

Inspector

I

asistent

S

Iovanescu Dan Razvan

11

Referent

III

superior

M

VACANT Țarcovnicu Mariana

12

Inspector

I

principal

S

VACANT Cutui Carmen

13

Referent

III

superior

M

VACANT Marian Camelia

14

Referent

III

superior

M

VACANT Mirceoiu Maria

15

Referent

III

superior

M

VACANT Gânescu Monica

16

Inspector

I

principal

S

VACANT Maneca Alina

17

Referent

III

superior

M

VACANT Niculae Maria

18

Referent

III

principal

M

VACANT Bujor Georgeta

19

Inspector

I

principal

S

Vlădușel Alina

20

Inspector

I

principal

S

Hancu Luminița

21

Referent

III

superior

M

Covriq Viorel

22

Referent

III

principal

M

Zavera Ramona

23

Inspector

I

asistent

S

Frunza Octavia

24

Inspector

I

asistent

S

Lunqu Aurelia

SERVICIUL STARE CIVILĂ

1

Șef servici

u

II

Crăciun Ana Rodica

2

IConsilier

I

superior

s

Nedelcu Claudia Doina

3

Inspector

I

superior

S

Leșanu Liliana

4

Inspector

I

principal

S

Rusu Bompa Mihaela

5

Inspector

I

asistent

S

Dardac Zoita

6

Inspector

I

superior

S

Matei Georgeta

7

Referent

III

superior

M

VACANT

8

Referent

III

superior

M

Stroe Aurelia

9

Referent

III

superior

M

Amzea Luminița

10

Inspector

I

principal

S

Miu Paula

11

Inspector

I

asistent

S

Burtoi Celestina

12

Inspector

I

asistent

S

Mambet Cheriman

13

Referent

III

superior

M

Chiosea Ștefana

14

Inspector

I

superior

S

Clinciu Daniela

15

Inspector

I

superior

S

Nicolae Raluca

16

Referent

III

principal

M

Malanca Steluta

17

Inspector

I

principal

S

Crasmaru Claudia Nicoleta

18

Referent

III

principal

M

Lomnaru Florentina

19

Referent

III

asistent

M

Croitoru Mihaela

20

Inspector

I

principal

S

Docu Raluca temporar vacant

21

Referent

III

asistent

M

VACANT

DIRECȚIA ASISTENȚA MEDICALĂ ȘCOLARĂ ȘI COMUNITARĂ

1

Director

s

VACANT

SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

1

Sef Serviciu

s

Dancă Ortanza

2

Medic

primar

s

Curuea Mihaela Nicoleta

3

Medic

s

Mustafa Mersin

4

Medic

s

Mateescu Roxana-Alina

5

Medic

primar

s

Gheorghe Elena

6

Medic

primar

s

Balamace Virginia

7

Medic

specialist

s

Pariza Olimpia

8

Medic

specialist

s

Bordea Delia -Rodica

9

Medic

s

Moroianu Cristina

10

Medic

primar

s

Ignat Adriana

11

Medic

primar

s

Murat Sema

12

Medic

primar

s

Ionescu Elena Teodora

13

Medic

primar

S

Iordache Traian

14

Medic

specialist

s

Moise Zizi

15

Medic

specialist

s

Cavachi Julieta

16

Medic

primar

s

Maximilian Daniela

17

Medic

primar

s

Dancu Mihaela

18

Medic

specialist

s

Isleam Taiar

19

Medic

primar

s

Danca Ortanța

20

Medic

specialist

s

Iliescu Alina Maria

21

Medic

primar

s

Nacea Cristian

22

Medic

primar

s

Drogeanu Mihaela Doina

23

MeUic

primar

s

Cocea Gabriela

24

Asistent

medical

P

PL

Martinas Maricica

25

Asistent

medical

PL

Tală Zoica

26

Asistent

medical

P

PL

Petrof Elena

27

Asistent

medical

P

PL

Filișan Victoria

28

Asistent

medical

P

PL

Costa Tania

29

Sora

medicala

P

M

Mironica Florica

30

Asistent

medical

P

M

Pislaru Valeriea

31

Asistent

medical

P

PL

Simion Camelia

32

Asistent

medical

P

PL

Cartali Luminița

33

Asistent

medical

P

PL

Carabineru Mirela Anca

34

Asistent

medical

P

PL

Cristea Mihaela

35

Asistent

medical

P

PL

Brudiu Lenuta

36

Asistent

medical

P

PL

Todor Mihaela

37

Asistent

medical

P

PL

Vaseliu Manuela

38

Asistent

medical

P

PL

Ambrose Liliana

39

Asistent

medical

P

PL

Ivanov Elena

40

Asistent

medical

P

PL

VACANT

41

Asistent

medical

P

PL

Oprea Ionelia

42

Asistent

medical

P

M

Gunache Liza

43

Sora

medicala

P

M

Bezuscu Leontina

44

Asistent

medical

P

PL

Popovici Maria

45

Asistent

medical

P

PL

Lazăr Corina Georgeta

46

Asistent

medical

P

PL

Iurea Aurelia

47

Asistent

medical

P

PL

Para Janett Dalila

48

Asistent

medical

P

PL

Miron Daniela

49

Asistent

medical

P

PL

Constantin Georgeta

50

Asistent

medical

P

PL

Iliescu Ioana

51

Asistent

medical

P

PL

Began Ani Mirela

52

Asistent

medical

P

PL

Dobrinas Gabriela

53

Asistent

medical

P

PL

Dragan Magdalena

54

Asistent

medical

P

M

VACANT

55

Sora

medicala

P

M

Vizitiu Emilia

56

Asistent

medical

P

PL

Tentu Eugenia Elena

57

Sora

medicala

M

Nicolae Georgeta

58

Asistent

medical

P

PL

VACANT

59

Asistent

medical

P

PL

Apostolescu Daniela Silvia

60

Asistent

medical

PL

Iancu Olimpia

61

Asistent

medical

PL

Moruz Mihaela

62

Asistent

medical

PL

Popescu Eugenia

63

Asistent

medical

P

PL

Papari Paula

64

Asistent

medical

P

PL

Dumitru Elena

65

Asistent

medical

P

PL

Maxim Valeria

66

Asistent

medical

P

PL

Stoicescu Maria

67

Asistent

medical

P

PL

David Valentina Mariana

68

Asistent

medical

P

PL

Serban Cristina

69

Asistent

medical

P

PL

VACANT

70

Asistent

medical

PL

Lupu Cosmina

71

Asistent

medical

PL

Memis Ingi

72

Asistent

medical

PL

Manolache Elena

73

Asistent

medical

P

PL

Basarabeanu Eleonora

74

Asistent

medical

P

PL

Mitroi Ana

75

Asistent

medical

P

PL

VACANT

76

Asistent

medical

P

PL

VACANT

77

Asistent

medical

P

PL

Minzu Iulia

78

Asistent

medical

PL

Burca Mariana

79

Asistent

medical

P

PL

Andrei Mihaela

80

Asistent

medical

P

PL

Nastase Emilia

81

Asistent

medical

P

PL

VACANT

82

Asistent

medical

P

PL

Roșu Silvia

83

Asistent

medical

PL

Amariuca Mihaela

84

Sora

medicala

M

Miron Maria

85

Asistent

medical

P

SSD

Florea Mihaela Smarandita

86

Asistent

medical

P

PL

VACANT

87

Asistent

medical

PL

Pariza Corina

88

Asistent

medical

P

PL

Stan Elena

89

Asistent

medical

PL

Adam Claudia Gabriela

90

Asistent

medical

PL

Chele Carmen

91

Asistent

medical

PL

Radu Claudia

92

Asistent

medical

PL

Naciadis Elena

93

Asistent

medical

PL

Duțu Georgeta

94

Medic

specialist

S

VACANT

95

Medic

primar

S

Rudeanu Georgela

96

Medic

specialist

S

Marascu Renata

97

Medic

S

Condurache Livia Mona

98

Medic

primar

S

Minea Antonela

99

Medic

primar

S

Iliescu Mihaela

100

Medic

S

Husein Dilek

101

Medic

S

Ismail Cheabihan

102

Medic

S

Paraschiv Adriana Iuliana

103

Medic

s

Grasu Aurelia

104

Medic

s

VACANT

105

Medic

specialist

s

Alexandru Teodor Viorel

106

Medic

primar

s

Serbanescu Antuaneta

107

Medic

s

Amet Revide

108

Medic

specialist

s

Teognoste Cristina

109

Medic

specialist

s

Delicote Lacramioara

110

Medic

s

Petcu Raluca Eugenia

111

Medic

s

VACANT

112

Asistent

medical

principal

PL

Mortaza Doina

113

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

114

Asistent

medical

principal

PL

Stanciu Constanta

115

Asistent

medical

principal

PL

Guzu Vasilica

116

Asistent

medical

principal

PL

Rita Aneta

117

Asistent

medical

principal

PL

Dumitrescu Steluta

118

Asistent

medical

principal

PL

Tache Maria

119

Asistent

medical

principal

PL

Costea Lenuta

120

Asistent

medical

principal

PL

Muresanu Liliana Iolanda

121

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

122

Asistent

medical

principal

PL

Grofu Stirbet Doina

123

Asistent

medical

principal

PL

Pintilie Titina

124

Asistent

medical

M

Fotu Steliana

125

Asistent

medical

principal

PL

Tifrea Atena

126

Asistent

medical

principal

M

0 Ițea nu Menea

127

Asistent

medical

principal

PL

Catrinoiu Maria

128

Asistent

medical

PL

Constantinescu Gabriela

129

Asistent

medical

principal

PL

Schiopu Iuliana

130

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

131

Asistent

medical

principal

PL

Hira Zoita

132

Asistent

medical

principal

PL

Florea Viorica

133

Asistent

medical

principal

PL

VACANT

134

Asistent

medical

PL

Oancea Elena

135

Asistent

medical

principal

PL

Barbieru Lidia

136

Asistent

medical

principal

PL

Popa Georgiana

137

Asistent

medical

PL

Raceanu Mariana

138

Sora

medicala

principal

M

VACANT

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICA

LACOMU

NITARĂ

1

Șef Birou

VACANT

2

Asistent

medical

PL

Telehoi Raluca

3

Asistent

medical

PL

Stoica Cristina

4

Asistent

medical

PL

Ciric Marilena

5

Asistent

medical

principal

PL

Aldea Anca

6

Instructor

educator

M

Georgescu Lacramioara

7

Instructor

educator

M

VACANT

Nr.total de funcții publice

823

Nr. total de funcții publice de conducere

54

Nr. total de funcții publice de execuție

426

Nr.total de funcții contractuale de conducere

1

Nr. total de funcții contractuale de execuție

36

Nr.total funcții de demnitate publică

3

Nr. total funcții Muzeul de Artă Populară

24

Nr. total funcții S.P.I.T.

253

Nr. total funcții în instituție

797

Direcția Poliția Locală

299

Serviciul proiecte cu finanțare internațională

10

Serviciul comunitar local de evidență a persoanei

46

Nr.total de funcții în instituție

1152

Nr. total de posturi potrivit art.lll alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010

393

Total posturi

1545