Hotărârea nr. 135/2013

HOTARARE PRIVIND REDUCEREA TARIFELOR DE CALATORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA SI STABILIREA NIVELELOR COMISIOANELOR PENTRU VANZAREA DE BILETE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.81693/12.06.2013, avizul Comisiei de Specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de Specialitate nr.5 - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, precum și adresa nr.81689/12.06.2013 a R.A.T.C. Constanța;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.97/1999, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 148/2000 și aprobată prin Legea nr. 19/2002, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare - republicată și prevederile Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr.272/2007;

Luând în considerare prevederile art.2043-2053 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil - republicată;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T.C. Constanța începând cu data de 01.07.2013, conform Anexelor IA și 1B ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă comisioanele aferente vânzărilor lunare de bilete începând cu 01.07.2013, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 153/16.07.2010 și H.C.L. nr.70/27.02.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    SECRETAR,

Georgescu Daniel

CONSTANȚA

Nr. 135    / 17.06.2013

la HCL nr.135/2013

LISTA

TARIFELOR LA BILETE, ABONAMENTE ȘI TARIFE SOCIALE

BILETE

LEI

Bilet cu o călătorie

1,50

Bilet cu două călătorii

3,00

Set cu 10 călătorii

15,00

Bilet o călătorie Mamaia Estival

4,00

Bilet City Tour 3 ore

5,00

Bilet City Tour 6 ore

8,00

Bilet City Tour 12 ore

12,00

ABONAMENTE

LEI

Abonament 24 ore

5,00

Abonament 7 zile toate liniile

24,00

0 linie (60 călătorii)

55,00

Două linii (120 călătorii)

80,00

Toate liniile (180 călătorii)

110,00

Toate liniile - la purtător (270 călătorii)

140,00

Abonamente reduse cu 50%:

• 0 linie (60 călătorii)

27,50

• Două linii (120 călătorii)

40,00

• Toate liniile (180 călătorii)

55,00

PERMIS DE CĂLĂTORIE

LEI

Tarif social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizeazăa venituri conform plafon pensie aprobat prin HCLM

50,00

Tarifele conțin T.V.A. 24% și se pot aplica cu data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

ANEXA 1B

la HCL nr. 135/2013

CALCULUL TARIFELOR LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI ÎN LOCALITATEA CONSTANȚA

SPECIFICAȚIE

TARIFE

ANTERIOARE

TARIFE

ACTUALE

%

diminuare

Lei

Lei/

călătorie

Lei

Lei/

călătorie

0

î

2

3

4

5

B. TRANSPORT URBAN

1. Bilete intearale

Cu o călătorie

1,75

1,75

1,50

1,50

14,90

Cu două călătorii

3,50

1,75

3,00

1,50

14,90

Facilități set 10 călătorii (surzi)

17,50

1,75

15,00

1,50

14,90

Set cu 10 călătorii

17,50

1,75

15,00

1,50

14,90

Constanța-Mamaia (autobuze etajate)

4,00

4,00

4,00

4,00

0,00

Constanța - Mamaia open top - 3 ore

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

Constanța - Mamaia open top - 6 ore

8,00

8,00

8,00

8,00

0,00

Constanța - Mamaia open top - 1 zi

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

2. Abonamente intearale

Abonament 24 ore

5,00

5,00

0,00

Abonament 7 zile toate liniile

24,00

24,00

0,00

0 linie interioară (60 călătorii)

55,00

0,92

55,00

0,92

0,00

Două linii interioare (120 călătorii)

80,00

0,67

80,00

0,67

0,00

Toate liniile interioare (180 călătorii)

110,00

0,61

110,00

0,61

0,00

Toate liniile interioare si exterioare la purtător (270 călătorii)

140,00

0,52

140,00

0,52

0,00

3. Abonamente reduse

0 linie reducere 50% (60 călătorii)

27,50

0,46

27,50

0,46

0,00

Două linii reducere 50% (120 călătorii)

40,00

0,34

40,00

0,34

0,00

Toate liniile reducere 50% (180 călătorii)

55,00

0,26

55,00

0,26

0,00

4. Abonamente sociale

50,00

50,00

la HCL nr. 135/2013

COMISIOANE PENTRU VÂNZĂRI BILETE


SPECIFICAȚIE

Volumul vânzărilor lunare

Comision (T.V.A. inclus)

Bilet (2 călătorii)

> 150 000

10%

> 100 000 și < 150 000

8%

< 100 000

5%

LISTA

TARIFELOR LA BILETE, ABONAMENTE SI TARIFE SOCIALE

BILETE

LEI

Bilet cu o călătorie

1,50

Bilet cu doua calatorii

3,00

Set cu 10 calatorii

15,00

Bilet o călătorie Mamaia Estival

4,00

Bilet City Tour 3 ore

5,00

Bilet City Tour 6 ore

8,00

Bilet City Tour 12 ore

12,00

ABONAMENTE

LEI

Abonament 24 ore

5,00

Abonament 7 zile toate liniile

24,00

Una linie (60 calatorii)

55,00

Doua linii (120 calatorii)

80,00

Toate liniile (180 calatorii)

110,00

Toate liniile - la purtător (270 calatorii)

140,00

Abonamente reduse cu 50%

•    O linie (60 calatorii)..........................................

•    Doua linii (120 calatorii)....................................

•    Toate liniile (180 calatorii).................................

27,50

40,00

55,00

PERMIS DE CĂLĂTORIE

LEI

Tarif social pentru pensionari si persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri conform plafon pensie aprobat prin HCLM

50,00

Tarifele conțin T.V.A. 24% si se pot aplica cu data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

ANEXA1B

CALCULUL TARIFELOR LA TRANSPORTUL URBAN DE

CALATORI IN LOCALITATEA CONSTANTA

SPECIFICAȚIE

TARIFE ACTUALE

TARIFE PROPUSE

%

diminuare

LEI

LEI/

CĂLĂTORIE

LEI

LEI/

CĂLĂTORIE

0

1

2

3

4

5

A. TRANSPORT

URBAN

1. Bilete integrale

Cu o călătorie

1,75

1,75

1,50

1,50

14,90

Cu doua calatorii

3,50

1,75

3,00

1,50

14,90

Facilitați set 10 calatorii (surzi)

17,50

1,75

15,00

1,50

14,90

Set cu 10 calatorii

17,50

1,75

15,00

1,50

14,90

Constanta - Mamaia (autobuze etajate

4,00

4,00

4,00

4,00

0,00

Constanta - Mamaia open top - 3 ore

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

Constanta - Mamaia open top - 6 ore

8,00

8,00

8,00

8,00

0,00

Constanta - Mamaia open top - 1 zi

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

2. Abonamente integrale

Abonament 24 ore

5,00

5,00

0,00

Abonament 7 zile toate liniile

24,00

24,00

0,00

Una linie interioara (60 calatorii)

55,00

0,92

55,00

0,92

0,00

- Doua linii interioare (120 calatorii)

80,00

0,67

80,00

0,67

0,00

Toate liniile interioare (180 calatorii)

110,00

0,61

110,00

0,61

0,00

Toate liniile interioare si    exterioare    la

purtător (270 calatorii)

140,00

0,52

140,00

0,52

0,00

3. Abonamente reduse

Una linie reducere

50% (60 calatorii)

27,50

0,46

27,50

0,46

0,00

Doua linii reducere

50% (120 calatorii)

40,00

0,34

40,00

0,34

0,00

Toate liniile reducere 50% (180 calatorii)

55,00

0,26

55,00

0,26

0,00

4. Abonamente sociale

50,00

50,00