Hotărârea nr. 134/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2012 AL RATC CONSTANTA

c0NSTAA/t^


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2012 al R.A.T.C. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.72861/22.05.2013, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și adresa nr. 62132/ 24.04.2013 a R.A.T.C. Constanța ;

Având în vedere Ordinele nr.2374/ 12.12.2007, nr. 3055/10.11.2009 precum și nr. 40/15.01.2013 ale Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea precizărilor privind încheierea exercițiului financiar la persoanele juridice prevăzute la art.l alin.(l)din Legea contabilității nr.82/ 1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale conform Reglementărilor Contabile armonizate cu Directiva a IV-a și cu Directiva a Vil-a a C.E.E. și a Standardelor Internaționale de Contabilitate ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2012 al R.A.T.C. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, R.A.T.C. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de ?..l. consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ


Georgescu Daniel


Secretar,

Marcela Enache

Constanța

Nr. 1.34..../... H: °.6.:..../2O13

Bifați numai dacă

este cazul:

|X1 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL

| | Sucursala

(• An C Semestru    Anul 2012

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

Număr din registrul comerțului

J13 60 1991

Cod unic de înregistrare

1

8

8

3

9

0

2

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) [4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

P    Situații financiare anuale

C Raportări anuale


(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(• Forma lungă C Forma prescurtată C Forma simplificată


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit j | de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din Legea contabilității nr. 82/1991

[~|    2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

I—|    3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în

'—' state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumeleSogarescu


-659.501


-2.521.425


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

GOREA STELIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMICSemnătura

Nt.de înregistrare in organismul profesional:


C3

&

Q

l-

■o


Județ

Constanta


Sector_ Localitate

|    1 [constanta


Strada

INDUSTRIALA


Nr._ Bloc Scara Ap. _Telefon

8

|    | |0241618581


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2012

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2012

31.12.2012

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

43.389

26.120

4. Fond comercial (ct.2O71-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

43.389

26.120

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

3.165.049

2.880.123

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

21.291.211

9.150.899

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

18.094

13.216

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

24.474.354

12.044.238

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

120

120

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

120

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

24.517.863

12.070.478

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.416.671

1.267.373

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327+/-378 - 3945 - 3946 - 3953-3954-3956-3957-396-397- 4428)

22

3.966

3.966

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

3.145

1.630

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.423.782

1.272.969

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

8.677.236

13.981.809

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

28.213

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431**+ 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

16.025.189

5.471.193

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

24.702.425

19.481.215

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

-1.103.987

-2.460.948

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

25.022.220

18.293.236

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

7.876

11.508

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PĂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 +1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

200.000

31.012

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

3.354.851

3.674.688

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+ 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

7.100.339

18.311.773

TOTAL (rd.37 la 44)

45

10.655.190

22.017.473

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

14.374.906

-3.712.729

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

38.892.769

8.357.749

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE iNTR-O PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622+ 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 +462+ 473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

55

14.262.077

0

TOTAL (rd.48la 55)

56

14.262.077

0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

22.768.768

9.017.250

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

22.768.768

9.017.250

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

4.514.641

4.514.641

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

4.514.641

4.514.641

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

3.166.167

2.858.055

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

130.841

130.841

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

1.663.414

1.971.526

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

103.446

103.446

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

1.897.701

2.205.813

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTARĂ)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

7.248.147

7.716.585

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

0

SOLD D(ct. 121)

86

468.438

2.521.425

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

1.861.924

-659.501

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61 -64-65-66)

90

1.861.924

-659.501

Suma de control FIO:    511299176/3131350574

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

»**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

47.550.418

43.378.235

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

26.717.006

25.041.900

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

1.523.517

0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

19.309.895

18.336.335

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

277.925

218.943

Sold D

08

0

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

19.297.020

18.808.104

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

67.125.363

62.405.282

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

19.507.967

20.868.213

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

76.321

101.075

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

718.508

789.632

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

118.222

7.280

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

859.125

612.144

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

22.203.614

20.808.622

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

17.153.421

16.078.163

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

5.050.193

4.730.459

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

13.169.560

12.546.542

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

13.169.560

12.546.542

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

25.493

41.815

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

27.220

43.447

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

1.727

1.632

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

9.786.282

8.770.647

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

8.283.927

6.471.038

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

294.878

370.605

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

1.207.477

1.929.004

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

64.746.842

63.321.682

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

2.378.521

0

-Pierdere (rd. 35-12)

37

0

916.400

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

18.000

28.213

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

18.000

28.213

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

10.500

43.672

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

171.904

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

200.404

71.885

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

2.832.534

1.227.913

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

220.329

448.997

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

3.052.863

1.676.910

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45-52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

2.852.459

1.605.025

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

0

0

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

473.938

2.521.425

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

67.325.767

62.477.167

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

67.799.705

64.998.592

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

0

0

- Pierdere (rd. 62 -61)

64

473.938

2.521.425

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

-5.500

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

0

0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

468.438

2.521.425


Suma de control F20 :    985807884/3131350574


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


TANASEOVIDIU CRISTIAN


Numele si prenumele GOREA STELIANA


Semnătura.


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Stampila unității


Semnătura_(    _


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

_    .    la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

2.521.425

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 19 + 23)

04

11.243.678

11.243.678

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

2.473.341

2.473.341

- peste 30 de zile

06

484.349

484.349

-peste 90 de zile

07

1.988.992

1.988.992

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

6.585.254

6.585.254

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

4.722.187

4.722.187

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

1.662.171

1.662.171

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

200.896

200.896

- Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

104.668

104.668

Obligații restante fata de alti creditori

16

120.000

120.000

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

1.709.756

1.709.756

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

250.659

250.659

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

862

812

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

25

864

820

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care:

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

46

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

90.612

F30 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

51

- din fonduri publice

52

- din fonduri private

53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)

54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

VIII. Alte informații

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)

60

120

120

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)

61

120

120

- acțiuni cotate emise de rezidenti

62

- acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

120

120

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

69

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

72

8.813.859

14.158.733

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

7.830.849

13.238.564

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

18.405

13.704

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)

76

15.976.252

5.430.780

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

77

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

78

514.271

82.802

- subvenții de incasat(ct.445)

79

15.461.981

5.347.978

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82

28.213

F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

84

38.005

37.814

- decontări privind interesele de participare .decontări cu actionari/asociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

85

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86

38.005

37.814

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)

87

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

88

- de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

90

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.5O8),

(rd.92 la 98)

91

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

Casa în lei și în valută (rd.101+102)

100

5.813

7.924

-în lei(ct. 5311)

101

5.813

7.924

-în valută (ct. 5314)

102

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

103

-1.112.405

-2.756.095

-în lei (ct. 5121), din care:

104

-1.112.405

-2.756.095

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

- în valută (ct. 5124), din care:

106

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)

108

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112 +115 +118 +121 + 124 +127+130 +133 +136+139 +142 +

143 + 147 + 149+150+155 + 156 + 157+163)

111

24.917.267

21.986.460

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)

112

-în lei

113

-în valută

114

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct. 1681),

(rd.116+117)

115

- in lei

116

- in valuta

117

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ),

(rd. 119+120)

118

- în lei

119

-în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),

(rd. 122+123)

121

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

124

-în lei

125

- în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),

(rd. 128+129)

127

- in lei

128

- in valuta

129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)

130

- în lei

131

-în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)

133

-in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)

136

-în lei

137

- în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)

(rd. 140+141)

139

- in lei

140

- in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686+ 1687)

(rd. 144+145)

143

14.262.077

5.775.209

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

14.262.077

5.775.209

-în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

3.554.851

3.674.688

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.4O1 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + dinct. 408 + dinct.419)

148

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

788.668

785.108

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150

3.737.710

11.631.289

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

2.504.754

7.133.973

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)

152

817.036

2.101.540

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

153

115.518

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

154

415.920

2.280.258

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

155

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)

rd.(158 la 162)

157

2.573.961

120.166

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159

2.573.961

120.166

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

161

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

162

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

- acțiuni cotate 2)

166

- acțiuni necotate 3)

167

- părți sociale

168

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

169

Brevete si licențe (din ct.205)

170

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

4.290

4.290

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

737.688

409.600

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012),

(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)

175

0

0

- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

177

- deținut de instituții publice de subordonare locală

178

- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:

179

- cu capital integral de stat

180

- cu capital majoritar de stat

181

- cu capital minoritar de stat

182

F30 - pag.7

- deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

- deținut de alte entități

186

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:

188

- către instituții publice de subordonare centrală

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

191

- către instituții publice de subordonare centrală

192

- către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

194

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locală

196


Suma de control F30: 278130255 /_3i3i350574


*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea tn vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 207/14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1)    în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

r    , xn    la data de 31.12.2012    ..

Formular 40    -lei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

188.342

X

188.342

Alte imobilizări

02

296.163

4.930

7.695

X

293.398

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

484.505

4.930

7.695

X

481.740

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

6.692.950

15.810

174.172

174.172

6.534.588

Instalații tehnice si mașini

07

111.159.021

80.897

1.597.767

1.596.960

109.642.151

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

167.173

6.388

6.383

160.785

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

TOTAL (rd.05 la 09)

10

118.019.144

96.707

1.778.327

1.777.515

116.337.524

Imobilizări financiare

11

120

X

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

118.503.769

101.637

1.786.022

1.777.515

116.819.384

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

188.342

188.342

Alte imobilizări

14

252.774

14.504

267.278

TOTAL (rd.13+14)

15

441.116

14.504

455.620

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

3.527.901

300.736

174.172

3.654.465

Instalații tehnice si mașini

18

89.867.810

12.218.729

1.595.287

100.491.252

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

149.079

4.878

6.388

147.569

TOTAL (rd.16 la 19)

20

93.544.790

12.524.343

1.775.847

104.293.286

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

93.985.906

12.538.847

1.775.847

104.748.906

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 -lei-


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40:    1356113259/3131350574

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
VALIDAT

RATC CONSTANTA 1883902

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2012

METODA DIRECTA

I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

lei

|

Incasari de la clienti

16.307.606

Incasari subvenții

18.336.335

Incasari proprii

21.742.053

Plăti către furnizori

-32.474.837

Plăti către angajați

-20.718.010

Impozite,taxe poștale

Tichete de masa,deplasări

-2.298.625

l

Trezorerie neta din activitati de exploatare

894.522

_

II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTIȚII

1 1

_

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-96.707

ZTZ

_

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

812

I

Dividende incasate

0

1

Trezorerie neta din activitati de investiții

-95.895

1

IILFLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANȚARE

_

Incasari din emisiunea de acțiuni

0

[

Dobânzi incasate

43.672

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

-13.318.314

Alocații bugetare incasate

12.346.968

Dobânzi plătite

-1.227.913

Trezorerie neta din activitati de finanțare

-2.155.587

1

IV.Variatia neta a lichidităților si a echivalentelor de lichidități (I+II+III)

-1.356.960

V.Efectele variației cursurilor de schimb

VI.Lichiditati si echivalente de lichidități la inceputul exercițiului

-1.103.988

VII.Lichiditati si echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului (IV+V+VI)

-2.460.948

DIRECTOR GENERAL, TANASE OVIDiU CRISTIAN -, y REGIA

- autonomă r-'A

DE TRANSPORT £) ÎN COMUN c?,

1 •


DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA GOREA


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012

Sold la 01.01.2012

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2012

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

0

4.514.641

Patrimoniul public

0

0

0

0

Rezerve reevaluare

3.166.167

0

308.112

2.858.055

Rezerve legale

130.841

0

0

130.841

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rez reprez surplus realiz din reevaluare

1.663.414

308.112

0

1.971.526

Rezultatul reportat din care :

- Pierdere neacoperită

-7.248.147

468.438

0

-7.716.585

Rezultatul exercițiului financiar

-468.438

63.559.381

65.612.368

-2.521.425

Repartizarea profitului

0

0

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII

1.861.924

64.335.931

65.920.480

-659.501

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casarii unor mijloace fixe reevaluate. Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-au majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Pierderea neacoperita a crescut datorita înregistrării pierderii din anul 2011.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

R.A.T.C. CONSTANȚA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA 31 12 2012

I.INFORMAȚII GENERALE

1.1.    Numele societății: Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a fost înființată în baza Legii 15/1990 și a Deciziei 729/28.12.1990 a Prefecturii Județului Constanța. Conform Hotărârii Consiliului Local Constanța nr.333/02.1996,RATC Constanța a trecut în subordinea Consiliului local al Municipiului Constanța.

RATC Constanța este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902.

1.2.    Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr.8, județul Constanța.

1.3.    Forma juridică: regie autonoma.

1.4.    Patrimoniul regiei: 4.514.641 lei.

1.5. Forma de proprietate: proprietate de stat.

1.6.    Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate este transportul public de călători. Regia mai desfășoară și alte activități: reparații terți, inspecții tehnice periodice, închirieri spații, publicitate.

1.7.    Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2012 sunt proprii activității RATC și sunt întocmite în moneda națională lei, în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată și modificată prin Legea 259/2007 și cu prevederile OMF 3055/10.11.2009 modificat prin OMF 2869/23.12.2010 si a OMFP 40/15.01.2013, conform unui model bazat pe costul istoric recuperabil și pe conceptul de menținere a nivelului capitalului financiar nominal.

Situațiile financiare ale anului 2012 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin (1) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2012 și sunt audiate potrivit legii.

Persoanele juridice care aplica Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin OMF 3055/2009 nu au obligația pentru anul 2012 de a intocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună limitele a două din trei criterii. în acest sens, RATC, care deține 60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL nu consolidează aceste situații financiare care nu au influențe semnificative asupra situațiilor regiei. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2012 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

II POLITICI CONTABILE

Cele mai importante politici contabile aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Enitatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței. Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

a)    a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b)    s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c)    s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

d)    s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului. Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării. Nu au fost compensate elementele de active și de datorii sau elementele de venituri și cheltuieili.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate au fost reevaluate la 31.12.2010. La 31.12.2012 activele nu au fost reevaluate.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuata potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. La 31.12.2012 s-a ținut cont de modificările aduse de OMF 3055/2009 astfel încât contul 542 nu prezintă sold la data bilanțului.

La fiecare dată a bilanțului:

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției. Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valuta și înregistrate -la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție.

Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul livrării, iar cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor. în contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.

1.Bazele întocmirii situațiilor financiare.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și modificată prin Legea 259/2007 si prin Legea 86/2008, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a IV-a a Comunității Economice Europene 78/660/EEC și cu prevederile OMFP 3055/2009. Baza de evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul istoric modificat cu reevaluarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor legale HG 26/1992,HG 500/1994, HG 1553/2003. La 31.12.2010 a fost efectuată reevaluarea imobilizărilor corporale în scopul prezentării acestora în bilanț la valoarea lor justă conform prevederilor OMF 3055/2009 modificat si completat prin OMF 2869/2010 precum si OMFP 40/15.01.2013.

2.1nvestiții în societăți asociate.

în anul 2011 RATC Constanța deține titluri de participare după cum urmează:

-    60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL care a înregistrat la

31.12.2012 o pierdere de 45.042 lei

Tranzacțiile cu părțile afiliate declarate sunt semnificative, vânzările către părțile afiliate reprezintă 5.45% din totalul facturilor emise către clienti , iar cumpărările de servicii reprezintă 11.45 % din totalul facturilor primite de la furnizori.

3.Instrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuațiilor ratelor de schimb pentru operațiuni de export.

4.Terenuri și mijloace fixe

Societatea nu deține terenuri în proprietate iar clădirile sunt construite pe domeniul public.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei de viață utile estimate, conform prevederilor Legii 15/1994 astfel:

Clădiri    25-50 ani

Construcții speciale    10-15 ani

Vehicule    4-8    ani

Instalații tehnice    3-20    ani

Alte utilaje și mobilier    3-15    ani


Profitul sau pierderea din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost angajate.

5. Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Valoarea stocului este determinată prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite in principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității regiei.

Menționăm că politica regiei în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică.

Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de achiziție. Scăderea din gestiune a acestora se face după metoda FIFO.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea lor în folosință.

Regia deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2012 in sumă de 222.061,67 lei.

Regia deține stocuri semnificative cu mișcare lentă( fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 462.963,67 lei, care reprezintă 36,41 % din total stocuri deținute de regie la 31.12.2012.

6.    Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului si crearea de provizioane de risc si cheltuieli pentru clienții litigioși sau de depreciere pentru clienții neîncasați Ia termen.

Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

7.    Disponibilități și echivalente de disponibilități

în scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în bancă și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

8.    Provizioane

Privizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să însoțească respectiva obligație, iar valaorea obligației poate fi estimată rezonabil.

9.    împrumuturi

La data de 31.12.2012 RATC avea incheiat contractul nr.433/2002 cu Banca Transilvania pentru o linie de creditare pentru nevoi curente în suma de 1.500.000 RON care era utilizată la închiderea exercițiului financiar in suma de 1.343.245 lei precum si un contract pentru o linie de creditare tot in suma de 1.500.000 lei cu Banca Millennium care era utilizata in suma de 1.412.849 lei.

împrumutul este garantat cu ipotecă asupra următoarelor active:

La Banca Transilvania:

-Hală întreținere autovehicule str.Industrială nr.8 -Stație spălătorie-vopsitorie str.Industrială nr.8 -Grup social cantine str.Industrială nr.8

La Banca Millennium:

15 autobuze MAZ 203 5 autobuze turistice AYATS

lO.Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

-transportul de călători;

-alte prestări de servicii( publicitate, reparații auto, închiriere de spații);

-vânzări de mărfuri.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul încasării lor sau la data emiterii facturii către terți. Politica de stabilire a tarifelor: RATC propune majorarea tarifelor în funcție de majorările survenite la prețul combustibilului și al energiei electrice, ținând cont și de rata inflației. Majorarea este aprobată prin HCLM, existând tarife diferențiate pe categorii sociale( elevi, studenți, pensionari), discounturi acordate pentru abonamentele pe mai multe linii.

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contabile pe măsura prestării serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se înregistrează producție în curs de execuție. Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participații sunt recunoscute în baza hotărârii AGA transmisă de către societatea în care sunt investite titlurile.

11 .Subvenții

Subvențiile destinate achiziționării de imobilizări corporale sunt recunoscute la venituri pe o bază sistematică pe durata de viață a imobilizărilor pe măsura amortizării lor.

Subvențiile acordate prin hotarari ale Consiliului Local, destinate acoperirii contravalorii abonamentelor gratuite eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali si nevăzători precum și elevi și pensionari sunt recunoscute la venituri pe măsura aprobării în bugetul local. 12.Leasing financiar

Regia prezintă operațiunile de leasing financiar în bilanț ca active si datorii la o valoare egală, la începutul leasingului cu valoarea justă a bunului în regim de leasing.

Obligațiile corespunzătoare de leasing, mai puțin costul finanțării, sunt împărțite în datorii scadente în mai puțin de un an și, respectiv mai mari de un an pana în anul 2013.

Dobânda este înregistrată în contul de profit și pierdere pe parcursul duratei contractului de leasing în momentul plății.

Costurile inițiale directe sunt recunoscute imediat pe cheltuieli.

Un leasing financiar dă naștere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului, precum și unor cheltuieli financiare, în fiecare perioadă contabilă. Valoarea amortizabilă a bunului în regim de leasing se alocă pe fiecare perioadă contabilă de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o bază sistematică si consecventă cu politica adoptată de locatar pentru activele deținute în proprietate. Subvențiile se reiau la venituri pe măsură amortizării imobilizărilor achiziționate în leasing financiar( pentru principal) si la data plății dobânzii( pentru dobândă).

III INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2012 imobizările necorporale se prezentau astfel:

-Alte imobilizări necorporale    =481.740 lei

-Amortizarea imobilizărilor necorporale    = 455.620 lei

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003 și OMF 2374/2007. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Regia are ipotecate trei clădiri pentru linia de credit în favoarea Băncii Transilvania, în conformitate cu prevederile Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și cu prevederile HG 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public precum și HG 904/22.08.2002 privind atestarea la domeniul public, RATC a separat la 31.12.2003 patrimoniul public aflat in administrare de patrimoniul propriu al regiei.

De la 01.01.2004 RATC nu mai calculează amortizare pentru imobilizările corporale aparținând domeniului public, deoarece, în conformitate cu prevederile art.5 din OG 81/28.08.2003, de la aceasta dată urmează sa calculeze amortizare insitituția publică. Menționăm că imobilizările corporale aparținând domeniului public nu au fost reevaluate odată cu cele aflate în patrimoniul regiei.

Menționăm apariția Ordinului MEF 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice conform căruia patrimoniul public aflat în administrarea RATC trebuia predat și înregistrat în contabilitatea Primăriei Constanța până la 31.12.2008. Acest lucru nu a fost posibil in anul 2009 datorita volumului mare de muncă și a timpului scurt de ducere la îndeplinirile astfel încât a afectat bilanțul și situațiile financiare ale anului 2010. Astfel soldul contului 1016 „patrimoniul public” a devenit 0 iar valoarea ramasa neamortizata a fost trecuta in afara bilanțului in contul 8038.

Referitor la patrimoniul public prezentăm evoluția acestuia:

Sold la 01.01.2012    = 737.688 lei

Casare linie tramvai Poarta 6    = 328.088 lei

Sold cont 8038 la 31.12.2012    = 409.600 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

RON

Grupa

Valoare de inventar

Valoare amortizată

Valoare netă

Construcții

6.534.588

3.654.465

2.880.123

Echip.teh., mașini

2.368.041

1.927.345

440.696

Mijloace transport

107.274.110

98.563.907

8.710.203

Alte imobilizări

160.785

147.569

13.216

Imobilizări în curs

0

0

0

Total

116.337.524

104.293.286

12.044.238

La 31.12.2012 activele imobilizate se prezentau astfel:

VALORI BRL

TE

RON

Elemente de imobilizări

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Total

Reduceri din care: casări

Sold final

Chelt de dezv

188.342

-

-

-

188.342

Alte

imobilizări

296.163

4.930

7.695

7.695

293.398

Imob.necorp. în curs

-

-

-

-

-

Total imob. necorp.

484.505

4.930

7.695

7.695

481.740

Construcții

6.692.950

15.810

174.172

174.172

6.534.588

Instalații teh. și mașini

111.159.021

80.897

1.597.767

1.596.960

109.642.151

Alte instal. utiliaj

167.173

-

6.388

6.383

160.785

Total imob. corporale

118.019.144

96.707

1.778.327

1.777.515

116.337.524

Imob.financ.

120

-

-

-

120

Total active imobilizate

118.503.769

101.637

1.786.022

1.777.515

116.819.384

Intrările în cursul anului sunt în sumă de 101.637 lei și reprezintă achiziții de mijloace fixe din surse proprii în sumă de 96.707 lei. Ieșirile de mijloace fixe sunt în sumă de 1.786.022 lei la valoarea de inventar și reprezintă casări in suma de 1.777.515 lei si 812 lei vanzari.

AMORTIZĂRI    RON

Elemente de imobilizări

Nr.

rând

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare

af.ieșrilor

Amortizare la sfârșit an

Imobilizări necorp. Chelt. constituire

1

188.342

-

-

188.342

Alte imobilizări

2

252.774

14.504

-

267.278

Total 1+2

3

441.116

14.504

-

455.620

Imobilizări corporale construcții

4

3.527.901

300.736

174.172

3.654.465

Instalații tehnice si mașini

5

89.867.810

12.218.729

1.595.287

100.491.252

Alte instalații

6

149.079

4878

6.388

147.569

Total 4 la 6

7

93.544.790

12.524.343

1.775.847

104.293.286

Amortizări

Total (1 la 7)

8

93.985.906

12.538.847

1.775.847

104.748.906

Amortizarea este in sumă de 12.538.847 lei, s-a calculat prin metoda liniară și s-a înregistrat pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

în anul 2012 R.A.T.C. Constanța a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 43.446,55 lei si a reluat la venituri suma de 1.632,35 lei.

NOTA 3- Repartizarea profitului

Regia a înregistrat la 31.12.2012 o pierdere de 2.521.425 lei care s-a datorat, in principal, înregistrării dobânzilor si penalităților aferente obligațiilor restante la bugetul de stat, bugetul contribuțiilor sociale si la bugetul local. Menționam ca regia are pe rol mai multe procese cu Casa Teritoriala de Pensii Constanta pentru recuperarea unui debit care la 31.12.2012 se ridica la 12.668.497,22 lei.

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

Nr.crt.

Indicator

2012

2011

1

Cifra de afaceri netă

43.378.235

47.550.418

2

Costul bunurilor vândute

61.257.660

62.676.649

3

Cheltuielile activității de bază

56.219.764

56.223.466

4

Cheltuielile activității auxiliare

2.549.190

4.804.897

5

Cheltuielile indirecte de producție

2.488.706

1.648.286

6

Rezultat brut aferent cifrei nete(l-2)

-17.879.425

-15.126.231

7

Cheltuieli generate de administrație

2.064.022

2.070.193

8

Alte venituri din exploatare

19.027.047

19.574.945

9

Rezultatul din exploatare(6-7+8)

-916.400

2.378.521

Cifra de afaceri a regiei este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport, care reprezintă 62,49% din totalul veniturilor din exploatare( vanzari proprii de bilete si abonamente, gratuitati acordate prin hotarari ale Consiliului Local precum si gratuitati acordate de L 189/ 2000 si Decretul- lege 118/1991) .

Plata gratuitatilor acordate prin hotarari ale Consiliului Local se face de către bugetul local, în anul 2012 cifra de afaceri a atins suma de 43.378.235 lei, mai mica cu 4.172.183 lei in cifre absolute fată de anul precedent și în procente cu 8,78 %.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au scăzut cu 7,2 %, iar cheltuielile au scăzut cu 4,13 %. Scăderea veniturilor este datorata scăderii numărului de calatori si implicit a veniturilor din activitatea de baza cu 3.942.702 lei precum si a celor din reluarea la venituri a subvențiilor pentru investiții cu 2.459.172 lei. Scăderea cheltuielilor este motivată de reducerea cheltuielilor salariate cu 1.076.065 tei, a amortizării cu 623.018 tei si a altor servicii cu 1.860.828 tei. Activitatea de exploatare se încheie cu o pierdere in sumă de 916.400 tei.

Tranzacțiile cu părțile afiliate sunt semnificative. Facturile emise către Clean Control au crescut cu 483197 lei datorita reluării de către aceasta a activitatii de distribuție bilete, suma de 1.179.453 lei reprezentând 3,91% din totalul facturilor emise (30.200.635 lei). Cumpărările de la Clean Control sunt in sumă de 3.629.808 lei si reprezintă 10,46 % din totalul facturilor primite de la furnizori (34.713.837 lei).

Cheltuielile cu materialele( 34,19%) cu salariile( 32.06%) si cu amortizarea (20.07%) reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare. Din totalul veniturilor din transport, gratuitățile acordate pentru pensionari, elevi, handicapați reprezintă 47,01 % in condițiile în care valoarea facilităților pentru pensionarii cu pensia pana la 850 lei sunt acordate in proporție de 50% iar serviciile de transport pentru beneficiarii Legii 189/2000 si ai Decretului- lege 118/1991 reprezintă 11,09%.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

RON

CREANȚE

Sold la 31.12.2012

Termen de lichiditate a activului

sub 1 an

peste 1 an

Creanțe comerciale

13.981.809

8.125.177

5.856.632

Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului

0

Cheltuieli în avans

11.508

11.508

Alte creanțe

5.499.406

5.499.406

TOTAL

19.492.723

13.636.091

5.856.632

RON

DATORII

Sold la 31.12.2012

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

Datorii financiare leasing

5.775.209

5.775.209

Furnizori

3.674.688

3.674.688

Datorii cu personalul

9.890.480

9.890.480

Alte datorii fața de stat

2.677.096

2.677.096

TOTAL

22.017.473

22.017.473

Creanțele din active circulante reprezintă 99% din creanțele regiei și sunt compuse din:

•    Clienți    14.157.102 lei

•    Subvenții    1.451.174 lei

•    Subvenții    investiții    3.893.804 lei

în cadrul datoriilor, sunt semnificative datoriile financiare care reprezintă ratele de leasing financiar către SC Dunărea IFN SA București pentru achiziționarea mijloacelor de transport. Menționam că acest contract este garantat de Primăria Constanța și este achitat la scadență din alocații bugetare. Datoriile către bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetul local a înregistrat o creștere de trei ori datorita neincasarii prestațiilor efectuate beneficiarii legilor 189/2000 si 118/1991 decontate de către Casa Județeană de Pensii, care se ridica la 12.668.497 lei Regia are ipotecate trei imobile pentru linia de credit de 1.500.000 lei deschisă la Banca Transilvania si are ipotecate 20 autobuze pentru linia de credit de 1.500.000 lei deschisa la Banca Millennium.

Regia raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

•    Peste 30 zile =    422.199 lei

•    Peste 60 zile =    484.349    lei

•    Peste 90 zile =    1.990.905 lei

Regia a creat provizioane pentru deprecierea creanțelor față de anul precedent și a reluat la venituri suma de 1.632 lei:

Indicatori

Sold

01.01.2011

Creșteri

Reduceri

Sold

31.12.2012

Prov. Depreciere creanțe

133.478

43.447

1.632

175.293

Prov. Depreciere stocuri

330

0

-

330

TOTAL

133.808

43.447

1.632

175.623

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile

Regia a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2012 în conformitate cu Reglementările contabile romanești armonizate cu Directiva a IV -a a Comunității Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/10.11.2009 precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Regia nu a optat pentru aplicarea IAS 29' Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste. Societatea efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 3055/2009 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora. La finele anului 2012 sunt amortizate in proporție de 93%. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul regiei este prezentat in situațiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2012. S-a efectuat analiza valorii recuperabile a activelor ( maximum dintre valoarea de piața și valoarea de utilitate) cu valoarea contabilă reevaluată, constatându-se următoarele:

•    Regia furnizează servicii municipalității care impune efectuarea unor trasee indiferent de profitabilitatea lor.

•    Regia iși desfășoară activitatea de transport prin autobaza autobuze, secția ITP si secția SPM care pot identifica fluxurile de numerar pentru fiecare autobază, dar regia primește subvențiile de la buget pe total regie (inclusiv utilitățile care sunt indispensabile)

•    Unitatea generatoare de numerar pentru fiecare traseu este regia luată ca întreg.

• Regia a analizat modul de recuperare a pierderilor din depreciere ( amortizarea diferențelor din reevaluare) calculate și a constatat ca eventualele pierderi din activitatea de exploatare nu s-ar datora cheltuielilor cu amortizarea, ci caracterului social al activității de transport.

Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniara.

Subvențiile au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat deoarece exista contract cu Consiliul Local Municipal (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari) Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor si orice creștere înregistrata in cazul datoriilor.

Disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind : numerar in casa si banca si alte valori ce pot fi disponibile in orice moment. La sfârșitul anului 2012, regia prezenta împrumuturi la banca Transilvania in suma de 1.343.245 lei si la Banca Millennium in suma de 1.412.849 lei.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

în conformitate cu prevederile LAS 17 Leasing financiar, cheltuielile reprezentând comision de administrare nu sunt direct identificabile pe imobilizările corporale, fapt penrtu care sunt recunoscute direct în contul de profit si pierdere. Comisioanele de administrare sunt achitate direct din alocație bugetară, iar aceasta subvenție este reluată lunar la venituri astfel încât influența în contul de profit și pierdere este nulă.

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor prin virament.

Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

NOTA 7 - Participații și surse de finanțare

Patrimoniul regiei la 31.12.2012 este de 4.514.641 lei.

Patrimoniul regiei este aportat în numerar și în natura constând în imobilizări corporale și necorporale. Partea din patrimoniu privind diferențele din reevaluările anterioare anului 2003 nu poate fi stabilită.

Patrimoniul public a fost predat Primăriei Constanta fiind inregistrat in contul 8038 in afara bilanțului la valoarea ramasa de 409.600 lei.

în anul 2012 au fost majorate rezervele din reevaluare (ct 1065) cu suma 308.812 lei ca urmare a cedării sau casarii unor mijloace fixe.

Rezerva legală constituită în limita a 5% din profitul înainte de impozitare a fost majorată în 2007 cu suma de 47.260 și este în suma de 130.841 lei.

Contul 1068 ‘Alte rezerve’ înregistrează suma de 103.446 lei, reprezentând profit capitalizat. Patrimoniul regiei este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel:

La data de 23.03.1993    6.608.066 mii    lei

La data de 03.11.1994    7.587.650 mii    lei

La data de 31.12.2002    60.331.280 mii    lei

Conform ieșirii de mijloace fixe reevaluate la 31.12.2012 diferențele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 2.858.055 lei.

NOTA 8 - Informații privind salariații, administratorii si directorii

Conducerea regiei a fost asigurată în 2012 de un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

Membrii Consiliului de Administrație au primit in anul 2012 o indemnizație egală cu 1% din salariul tarifar de încadrare al Directorului General.

Conducerea executivă a regiei a fost asigurată de:

•    COICIU DUMITRU - director general

•    GOREA STELIANA - director economic

•    ASTRATINEI DAN - director tehnic

Salariul directorului general este stabilit prin hotărârea Consiliului Local și se indexează odată cu salariul funcționarilor publici. Salariul directorilor adjuncți reprezintă 70% din salariul directorului general conform aprobării Consiliului de Administrație.

Nu s-au înregistrat relații de creditare sau avansuri acordate de către societăți conducerii. Societatea nu are asumate obligații viitoare de natura garanțiilor în numele conducerii. Numărul mediu scriptic de personal în anul 2011 a fost de 951 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

Pe categorii profesionale

812

- personal cu funcții de conducere

3

-TESA

81

- muncitori

728

Pe sexe

812

- femei

144

- bărbați

668

Pe grupe de studii

812

- studii superioare

76

- studii medii

291

- studii generale

445

Pe categorii de vârsta

812

- între 18-35 ani

57

- între 36-45 ani

266

- peste 45 ani

489

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat anual. Pentru anul 2012 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile:

-muncitori    13.923.529 lei

-TESA    1.814.260 lei

- conducere    249.762 lei

-    salarii colaboratori

4.290 lei 4.730.459 lei 20.722.300 Iei


-    cheltuieli cu asigurările și protecția socială

TOTAL

La nivelul regiei este constituit un sindicat afiliat la Federația Transloc București care la rândul ei este afiliată la Blocul Național Sindical.

NOTA 9 - Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori de lichiditate

•    Lichiditate curentă =    Active ciculante / Datorii curente =1,46

•    Lichiditate imediată = Active curente - Stocuri / Datorii curente =1,36 Indicatorii de lichiditate ne arată că există garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente cu condiția valorificării stocurilor care sunt destul de mari.

Indicatori de activitate

•    Viteza de rotație a debitorilor-clienți=Sold clienți/Cifra de afaceri x 365 = 119,12 zile

•    Viteza de rotație a creditelor-fumizori=Sold fumizori/Cifra de afaceri x 365=30,92 zile

•    Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 3,59 zile

Regia încasează creanțele la 119,12 zile și achită datoriile la 30,92 zile. Numărul mare de zile de încasare a creanțelor se datoreaza sumei de 12.668.497 lei pe care Casa Județeană de Pensii Constanta o are de achitat ca urmare a serviciilor prestate pentru transportul gratuit al beneficiarilor Legii 189/2000 si ai Legii 118/1990.

NOTA 10 - Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componentă în anul 2012 comparativ cu anul 2011 :

RON

Indicator

2011

%

2012

%

Producția vândută

26.717.006

56.19

25.041.900

57.73

Venituri din vânzare mf

1.523.517

3.20

0

Venituri din subvenții

19.309.895

40.61

18.336.335

42.27

Total cifră de afaceri

47.550.418

100

43.378.235

100

în anul 2012 cifra de afaceri a scăzut cu 8.78 % comparativ cu anul precedent.

Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat negativ în suma de 916.400 lei.

Activitatea financiară se încheie cu pierdere în suma de 1.605.025 lei, ca urmare a cheltuielilor cu dobânzile si a evaluării datoriilor către furnizori in funcție de cursul euro.

Datorii contingente - Litigii

Regia are acțiuni în instanța care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale( care sunt semnificative, suma fiind de aproximativ 13.120.272 lei).

Buget de venituri și cheltuieli

Regia întocmește anual buget de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structură:

Venituri totale

69.730.645 lei


68.730.645 lei 1.000.000 lei


69.730.645 lei


67.530.645 lei 2.200.000 lei


•    Venituri din exploatare

•    Venituri financiare

Cheltuieli totale

•    Cheltuieli de exploatare

•    Cheltuieli financiare

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație si de Consiliul Local Constanta. Datorită caracterului social al transportului public, regia nu își propune realizarea unui profit. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

Venituri totale

62.477.167 lei 62.405.282 lei

71.885 lei


-    Venituri din exploatare

-    Venituri financiare

Cheltuieli totale

-    Cheltuieli de exploatare

-    Cheltuieli financiare

64.998.592 lei 63.321.682 lei

1.676.910 lei

INDICATORI

Bugetul de venituri si cheltuieli 2012

Aprobat

Realizat

%

I. VENITURI TOTALE, din care:

69730645

62477167

89.60

1) Venituri din exploatare totale

68730645

62405282

Venituri activitatea de baza

26000000

20664200

Alte venituri din exploatare

24030645

23404747

Venituri din surse bugetare

18700000

18336335

2) Venituri financiare totale

1000000

71885

Venituri din dobânzi

50000

43672

Alte venituri financiare

950000

28213

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

69730645

64998592

93.21

1) Cheltuieli de exploatare totale

67530645

63321682

Cheltuieli materiale

23000000

21766200

Cheltuieli cu personalul

22470000

20808622

Cheltuieli cu amortizarea si provizioane

12700000

12546542

Alte cheltuieli din exploatare

9360645

8200318

2) Cheltuieli financiare totale

2200000

1676910

Cheltuieli privind dobânzile

1700000

1227913

Alte cheltuieli financiare

500000

448997

III REZULTATUL BRUT

0

-2521425

In anul 2012 nu au fost încheiate contracte de leasing. NOTA 11 - Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULAN'

2011

2012

Diferența

Influenta

flux

trezorerie

reducerea stocurilor

1.423.782

1.272.969

150.813

150.813

creșterea creanțelor corn

8.677.236

13.981.809

5.304.573

-5.304.573

reducerea creanț grupului

0

0

0

reducerea altor creanțe

16.025.189

5.471.193

10.553.996

10.553.996

creșterea chelt avans

7.876

11.508

3.632

3.632

creșterea datoriilor corn

3.354.851

3.674.688

319.837

319.837

creșterea altor datorii

7.100.339

18.311.773

11.211.434

11.211.434

total din care:

36.589.273

42.723.940

27.544.285

16.935.139

stocuri

1.423.782

1.272.696

150.813

150.813

creanțe

24.702.425

19.453.002

15.858.569

5.249.423

datorii

10.463.066

21.997.969

11.534.903

11.534.903

TOTAL

36.589.273

42.723.940

27.544.285

16.935.139

NOTA 12 - Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul și echivalentele de numerar incluse în situația fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume:

Nr. crt.

Indicator

2011

2012

1

Disponibil la bancă

-1.112.405

-2.472.484

2

Disponibil în casă

5.813

7.924

3

Alte valori

2.604

3.612

4

Total numerar

-1.103.988

-2.460.948

Apreciem că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2012 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie ale R.A.T.C. Constanța.

DIRECTOR GENERAL,

Ovidiu Cristian Tanase


DIRECTOR ECONOMIC,