Hotărârea nr. 133/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2013 AL RAEDPP CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ȘI LISTEI DE INVESTIȚII ALE REGIEI AUTONOME

"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 17-06-2013'-__

Luând în dezbatere expunerea^de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nfâ.$>.Ș?apo rtuI Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Referatul nr. 5734/04.06.2013 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2013, conform anexelor nr.l și nr.2, astfel :

- se suplimentează cu 2.276.000 lei suma de 610.000 lei alocată pentru construirea de unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente campus social Henri Coandă, stabilindu-se:

- venituri totale în sumă de, din care:

14 250 mii lei

- surse de la bugetul local pentru:

5 283 mii lei

a. acoperire deficit Țara Piticilor

1 228 mii lei

b. acoperire deficit Pista Roleri

422 mii lei

c. administrare Campus Henri Coandă

2 400 mii lei

d. acoperire cheltuieli cu modulele din

Campus Henri Coandă

1 233 mii lei

- surse proprii

8 967 mii lei

- cheltuieli în sumă de

14 225 mii lei

- profit brut

25 mii lei

- investiții din buget local

2 886 mii lei

ART. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 a Regiei

Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

conform anexei

nr.2, astfel :

1.    Obiective noi de investiții

( construcții de unități locative modulare )

2 886 mii lei

ART. 3 Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

J    9 J.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ................... consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

CONSTANȚA NR.................


133/2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 BUGET 2013

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/Preli minat an 2012

Propuneri

2013

%

Estimări2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4

1

12595

14250

1,13

14808

15036

1,04

1,02

1

Venituri din exploatare

2

12561

14235

1,13

14793

15021

1,04

1,02

2

Venituri financiare

3

34

15

0,44

15

15

1

1

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

12491

14225

1,14

14783

15011

1,04

1,02

1

Cheltuieli de exploatare din care:

6

12491

14225

1,14

14783

15011

1,04

1,02

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

6769

7445

U

8003

8231

1,07

1,03

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

921

875

0,95

875

875

1

1

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

4623

5905

1,28

5905

5905

1

1

C1

ch. cu salariile

10

3333

4213

1,26

4213

4213

1

1

C2

bonusuri

11

240

400

1,67

400

400

1

1

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

68

100

1,47

100

100

1

1

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

982

1192

1,21

1192

1192

1

1

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

178    )    0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

19

104

25

0,24

25

25

1

1

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

81

4

0,05

4

4

1

1

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

23

21

0,91

21

21

1

1

1

Rezerve legale

22

5

4

0,8

4

4

1

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

18

17

0,94

17

17

1

1

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

9

9

1

9

9

1

1

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

9

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama și publicitatea

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

39

3268

1

Alocații de la buget

40

3268

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

3268

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

125

2

Nr. mediu de salariați total

44

115

-*

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

3527

a)

cheltuieli cu salariile

46

3287

b)

bonusuri

47

240

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000

48

2382

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2556

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

109

Pc

8

0,89

8

8

1

1

2886

0,88

28079

25002

9,73

0,89

2886

0,88

28079

25002

9,73

0,89

2886

0,88

28079

25002

9,73

0,89

145

1,16

145

145

1

1

141

1,23

145

145

1,03

1

4431

1,26

4431

4431

1

1

4031

1,23

4031

4031

1

1

400

1,67

400

400

1

1

2382

1

2382

2382

1

1

2618

1,02

2618

2618

1

1

101

0,93

102

104

1,01

1,02

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x 1000

53

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

112

104

0,93

105

107

1,01

1,02

992

998

1,01

998

998

1

1

860

650

0,76

650

650

1

1

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

Anexa nr. 2


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

LISTA DE INVESTIȚII 2013

CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL

-mii lei-

DENUMIRE

FINANȚARE

SURSE

PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET

LOCAL

TOTAL

1. Obiective noi de investiții -închideri frontoane module

-

-

241

241

2. Asistenta tehnica Henry Coanda

50

50

3. Dirigentie de șantier Henry Coanda

39

39

4. împrejmuire teren Parohie Campus Henry Coanda

26

26

TOTAL ZONA I Campus

Henry Coanda

356

356

5. Studii si proiecte zona II

254

254

6. Executare unitati modulare zona II

2276

2276

TOTAL ZONA II Campus Henry Coanda

2530

2530

TOTAL

2886

2886

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT R.A.

Constanta, Bdul. Tomis, Nr. 101

ANEXA NR. 1 BUGET 2013

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/Preli minat an 2012

Propuneri

2013

%

Estimări2014

Estimări an 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4

1

12595

14250

1,13

14808

15036

1,04

1,02

1

Venituri din exploatare

2

12561

14235

1,13

14793

15021

1,04

1,02

2

Venituri financiare

3

34

15

0,44

15

15

1

1

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)

5

12491

14225

1,14

14783

15011

1,04

1,02

1

Cheltuieli de exploatare din care:

6

12491

14225

1,14

14783

15011

1,04

1,02

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

7

6769

7445

1,1

8003

8231

1,07

1,03

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

921

875

0,95

875

875

1

1

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

4623

5905

1,28

5905

5905

1

1

C1

ch. cu salariile

10

3333

4213

1,26

4213

4213

1

1

C2

bonusuri

11

240

400

1,67

400

400

1

1

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

68

100

1,47

100

100

1

1

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

982

1192

1,21

1192

1192

1

1

D.

Alte cheltuieli de exploatare

16

178

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

19

104

25

0,24

25

25

1

1

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

81

4

0,05

4

4

1

1

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

23

21

0,91

21

21

1

1

1

Rezerve legale

22

5

4

0,8

4

4

1

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

18

17

0,94

17

17

1

1

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

9

9

1

9

9

1

1

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

9

8

0,89

8

8

1

1

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama și publicitatea

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

39

3268

2886

0,88

28079

25002

9,73

0,89

1

Alocații de la buget

40

3268

2886

0,88

28079

25002

9,73

0,89

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

3268

2886

0,88

28079

25002

9,73

0,89

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

125

145

1,16

145

145

1

1

2

Nr. mediu de salariați total

44

115

141

1,23

145

145

1,03

1

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

3527

4431

1,26

4431

4431

1

1

a)

cheltuieli cu salariile

46

3287

4031

1,23

4031

4031

1

1

b)

bonusuri

47

240

400

1,67

400

400

1

1

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000

48

2382

2382

1

2382

2382

1

1

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2556

2618

1,02

2618

2618

1

1

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

109

101

0,93

102

104

1,01

1,02

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

112

104

0,93

105

107

1,01

1,02

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x 1000

53

992

998

1,01

998

998

1

1

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

860

650

0,76

650

650

1

1


Director Economic,

Bobe LacrarȚMtsara-Carmen

1

RAEDPP CONSTANȚA BD. TOMIS, NR. 101

Anexa nr. 2


LISTA DE INVESTIȚII 2013

CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL

-mii lei-

DENUMIRE

FINANȚARE

SURSE

PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET

LOCAL

TOTAL

l.^Obiective noi de investiții - închideri frontoane module

-

-

241

241

2. Asistenta tehnica Henry Coanda

50

50

3. Dirigentie de șantier

Henry Coanda

39

39

4. împrejmuire teren

Parohie Campus Henry Coanda

26

26

TOTAL ZONA I Campus Henry Coanda

356

356

5. Studii si proiecte zona II

254

254

6. Executare unitati modulare zona II

2276

2276

TOTAL ZONA II Campus Henry Coanda

2530

2530

TOTAL

2886

2886LOATAREA PUBLIC ȘI PRIVAT


Director Economic,

Bobe Lăcrămioara - Carmen