Hotărârea nr. 132/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2012 AL RAEDPP CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2012, ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 17.06.2013;_

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.73474/23.05.2013, Raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul cu nr. 4838 /14.05.2013 al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 aiin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă Situațiile Financiare pe anul 2012, întocmite în temeiul Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055 / 2009 cu modificările și


completările ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. 1- Situații financiare anuale; anexa nr. Raportul administratorului și anexa nr. stabilindu-se:

-    Venituri totale:

-    Cheltuieli totale:

-    Profit brut:

-    Impozit profit:

Profit net:


Constanța, conform anexelor (anexa nr. - note explicative 1-10; anexa nr.3 -4 - Raportul auditorului independent),

11.011.415 lei;

10.907.392 lei;

104.023 lei;

80.265 lei;

23.758 lei;


ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 23.758 lei aferent exercițiului financiar 2012, conform Ordonanței Guvernului nr. 64 / 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001 și Ordonanței Guvernului nr. 55/2010, astfel :

rezerve legale    -    5.201    lei

50% către CLM Constanța    -    9.279    lei

50% alte rezerve Regie    -    9.278    lei

ART. 3 Anexa nr.l, Anexa nr.2, Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de...............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

Georgescu Daniel

NR


132/2013


9.0 i .20 I 3

Suma de control

6.512.815

Bifați numai dacă

este cazul:

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară :

□ Sucursala

T An C Semestru | Anul

2012

Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

i-

Județ

Sector

Localitate

| Constanta

11

| |c°nstanta

Strada

Nr.    Bloc

Scara A

p.    Telefon

JBduI. Tomis

I I101    1

II II

1 |0241589714

J13 15 1996

Cod unic de inregistrare

2

7

4

6

7

8

4

Forma de proprietate 11 -Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări anuale


( entități at căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Forma iungă


II


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit j | de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din

Legea contabilității nr. 82/1991


Forma prescurtata I Forma simplificată 1


| |    2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii


3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :


Capitaluri - total

Profit/ pierdere


10.984.450


23.758


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


MOTATAIANU IUUA-MADALINA


BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Calitatea

Semnătura _ si stampila


1 -DIRECTOR ECONOMIC

BOBE LACR/ CARMEN


Digital ly signed by BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

1 ACRAMIOARA- dn:c=ro,i=constanta,

LMV-nmVlIVJ/ARM serialNumber=200506245BLC15, cn=BOBE LACRAMIOARA-CARMEN Date: 2013.04.30 10:15:08 +03 00'


Semnătura _


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Semnătura electronica"


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2012

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2012

31.12.2012

A

B

1

2

A, ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

13.765

54.940

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

13.765

54.940

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1, Terenuri și construcții (ct. 21 1 + 212 -281 1 - 281 2 - 291 1 - 2912)

07

11.016,725

10.621.162

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 -2913)

08

90.756

96.864

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

09

5.752

24.967

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

. io

43.150,340

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

11.113.233

53.893.333

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct, 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

11.126.998

53.948.273

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 +321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 +328 +/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

3.640

3.804

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327+/-378-3945-3946- 3953-3954-3956-3957-396-397- 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

3.640

3.804

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO-pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679' - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

25

1.637.281

1.284.019

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 “ + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444“ + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

3.876.075

43.362.899

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

5.513.356

44.646.918

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 +32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 +512 +531 + 532 + 541 + 542)

34

550.905

854.500

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

6.067.901

45 505 222

C, CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

1.101

7.342

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

171

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

2.467.377

377.643

5. Efecte de comerț de plătit (cî. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281 +431***+ 437***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444**’ + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

715.550

994.938

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

3.182.927

1.372.752

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

2.878.120

44,133.658

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

14.005.118

98.081.931

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 +5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

40.511.943

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281+431+ 437***+ 4381 +441 *‘* + 4423 + 4428*** + 444*** + 446”* + 447“* + 4481 +455 + 456*”+ 4581 +462+ 473***+ 509 + 5186+ 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)

55

2.857.981

2.806.472

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

2.857.981

43.318.415

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

43.779.066

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

7.955

6.154

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

7.955

6.154

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66,

67

7.955

43.785.220

J. CAPITAL Șt REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

6.585.124

6.512.815

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

6.585.124

6.512.815

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

4.258.129

4.140.200

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

105.131

110.332

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

168.792

202.546

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

273.923

312.878

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D(ct. 117)

84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

31.964

23.758

SOLD D(ct. 121)

86

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

2.003

5.201

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

11.147.137

10.984.450

FIO - pag, 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89, (rd.47-56-60-61-64-65-66)

90

11.147.137

10.984.450

Suma de control FIO:    776-8055,657,17.03253794

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

“) Solduri debitoare ale conturilor respective.

“•) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Semnătura_


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Stampila unității


Semnătura_


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

7.976.351

7.475.372

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

7.976.351

7.475.372

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

23.512.338

3.502.424

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09+ 10)

12

31.488.689

10.977.796

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

1.129.473

273.816

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

315.454

227.293

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

11.608.612

548.776

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

4.970.418

4.736.964

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644-7414)

19

3.927.823

3.755.302

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.042.595

981.662

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

1.518.818

349.298

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

1.518.818

349.298

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd, 25 - 26)

24

4.201

130.960

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

7.723

134.905

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

3.522

3.945

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

11.853.799

4.252.133

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

10.238.515

3.662.603

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

1.490.250

546.969

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

125.034

42.561

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

388.152

- Cheltuieli (ct.6812)

33

388.152

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

31.400.775

10.907.392

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

87.914

70.404

- Pierdere (rd, 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

14.656

33.619

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

135

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

14.791

33.619

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

- Voriițsjri (ct.786)

48

1 3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

61.817

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

822

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

62.639

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

33.619

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

47.848

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

40.066

104.023

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

31.503.480

11.011.415

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

31.463.414

10.907,392

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

40.066

104.023

-Pierdere (rd.62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

8.102

80.265

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

31.964

23.758

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :    299000555/1703953794

*, Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19- la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Numele si prenumele MOTATAIANU IUL1A-MADALINA

Semnătura_

Stampila unității

Semnătura_

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F30 - D£l£ 1

DATE INFORMATIVE    1 6

r    . _n    la data de 31.12.2012    , .

Formular 30    -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

1

23.758

Unități care au înregistrat pierdere

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

il Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10 la 14)

09

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul'asigurarilor pentru șomaj

13

- Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de aiti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

II1. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

124

116

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

25

132

122

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniu! public, primite în concesiune, din care:

40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care:

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă "I

46

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

354.039

_

F30 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *")

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

51

- din fonduri publice

52

- din fonduri private

53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)

54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

VIII. Alte informații

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)

60

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 )

61

- acțiuni cotate emise de rezident!

62

- acțiuni necotate emise de rezidenti

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

- obligațiuni emise de nerezidenti

68

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

69

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

71

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

72

1.654.070

1.673.216

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

231.698

408.470

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)

76

1.218.887

40.523.617

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

77

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

78

12.325

11.674

- subvenții de incasat(ct,445)

79

1,206.562

40.511.943

- fonduri speciale •- taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82

F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct 4482)

83

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

84

2.645.39C

2.846.625

- decontări privind interesele de participare .decontări cu actionari/asociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

85

4.783

780

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86

2.640.607

2.845.845

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)

87

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

88

- de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici "***)

90

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508),

Ol la Qfii %«>■««■ Iv

91

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

Casa în lei și în valută (rd.101 +102 )

100

2.769

8.166

- în iei (ct. 5311)

1 rs 1

I V I

2.769

8.166

- în valută (ct. 5314)

102

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

103

517.865

819.147

-în lei (ct. 5121), din care:

104

517.865

819.147

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

- în valută (ct. 5124), din care:

106

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)

108

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124+127+ 130+ 133 + 136+ 139 + 142 +

143 + 147 + 149 + 150+155 + 156 + 157 + 163)

111

6.048.862

44.673.973

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd, 113+114)

112

-în lei

113

- în valută

114

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681),

(rd.116+117)

115

- in lei

116

- in valuta    |

117

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),

(rd. 119+120)

118

-în lei

119

- în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurtfdin ct. 5198),

(rd. 122+123)

121

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

124

- în lei

125

-în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),

(rd. 128+129)

127

- in lei

128

- in valuta

129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131 + 132)

130

- în lei

131

- în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)

133

- in lei

134

-in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)

136

-în lei

137

- în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)

(rd. 140+141)

139

- in lei

140

- in valuta

141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)

(rd. 144+145)

143

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

-în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

2.467.377

40.889.757

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la client! externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

195.369

202.346

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150

3,273.356

3.401.355

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

116.014

112.814

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441 +4423+4428+444+446)

152

298.63E

244.102

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

153

723

771

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

154

2.857.981

3.043.668

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

155

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)

rd.(158la 162)

157

112.76C

180.515

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159

112.760

180.515

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

161

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

162

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***")

164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

- acțiuni cotate 2)

166

- acțiuni necotate 3)

167

- părți sociale

168

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

169

Brevete si licențe (din ct.205)

170

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012),

(rd. 176 + 179+183 + 184 + 185+186)

175

0

0

- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

177

- deținut de instituții publice de subordonare locală

178

- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:

179

- cu capital integral de stat

180

- cu capital majoritar de stat

181

- cu capital minoritar de stat

182

F30 - pag.7

- deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

- deținut de alte entități

186

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice,

din care:

188

- către instituții publice de subordonare centrală

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice,

din care:

191

- către instituții publice de subordonare centrală

192

- către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

194

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locală    |

196

Suma de control F30 :    2099.24334 / 1 70.3953794

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.


“) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de în vățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta ue peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

“j Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

"’*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267714.08.2004.

•*"*) prjn OpSra[Or/ economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1)    în categoria ‘Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționale, potrivit legii.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

c    , „n    la data de 31.12.2012

Formular 40    -lei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

290.435

54.603

X

345.038

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

290.435

54.603

X

345.038

Imobilizări corporale

Tereiiuii

05

5.381,828

125.185

187.260

X

5.319.753

Construcții

06

10.559.756

1.310

129.474

10.431.592

Instalații tehnice si mașini

07

2.068.934

51.694

1.150.142

970.486

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

225.205

35.616

165.967

94.854

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

43.150.340

43.150.340

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

18.235.723

43,364.145

1.632.843

59.967.025

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

18.526.158

43.418.748

1.632.843

60.312.063

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

276.670

13.428

290.098

TOTAL (rd.13+14)

15

276.670

13.428

290.098

Imobilizări corporale

Terenuri

16

11.369

1.392

12.761

Construcții

17

4.913.490

286.571

82.639

5.117.422

Instalații tehnice si mașini

18

1.978.178

45.587

1.150.143

873.622

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

219.453

12.846

162.412

69.887

TOTAL (rd.16 la 19)

20

7.122.490

346.396

1.395.194

6.073.692

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

7.399.160

359.824

1.395.194

6.363.790

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 - lei -


Elemente de imobilizări

Nr,

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40:    418223340/_1703953794

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Stampila unității


Formular

VALIDAT


Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga


1011 SC(+)F10L.R69

OK

(nr.cr. rând de completat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

lei

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri ( amortizare si proviz)

Sold 1 ianuarie 2012

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie

Sold la 1 ian 2012

Deprecierea inregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold deprecieri la 31.12.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT 205

38.118

-

-

38.118

25.290

7.390

-

32.680

CT208

252.317

54.603

-

306.920

251.380

6.037

-

257.417

CT2111/TERENURI

5.353.980

125.185

187.259

5.291.906

-

-

-

-

CT 2112/AMENAJARI TER

27.847

-

-

27.847

11.369

1.392

-

12.761

CT 212/CONSTRUCTII

10.559.756

1.310

129.475

10.431.591

4.913.490

286.571

82.639

5.117.422

CT213

2.068.934

51.694

1.150.142

970.486

1.978.178

45.587

1.150.143

873.622

CT 214

225.206

35.615

165.967

94.854

219.453

12.846

162.412

69.887

CT 231

0

43.150.340

43.150.340

-

-

-

-

TOTAL

18.526.158

43.364.144

1.632.843

60.312.062

7.399.160

359.823

1.395.194

6.363.789

NOTA

a) Creșterea valorii activelor imobilizate in curs, din anul 2012 se justifica prin construirea de locuințe modulare in cadrul Campusului Henry Coanda.

Director General,

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Director economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2012

lei

Denumirea provizionului

Cont

Sold la 1 ianuarie 2012

Transferuri

Sold la 31.12.2012

in cont

din cont

0

1

2

3

4

Provizioane pentru clienti neincasati/DPTO

491.01

19.368,57

8.342,07

3.794,96

23.915,68

Provizioane DAI - SAD

491.02

0

60.732,07

60.732,07

Provizioane clienti locuințe DAI

491.03

0

106.050,27

0,00

106.050,27

Provizioane DPTO -asociati

491.05

0

145.696,53

0,00

145.696,53

Provizioane DAI - garaje

491.08

0

1.417,92

0,00

1.417,92

Provizioane DA! - curți

491.09

0

15.061,63

15.061,63

Provizioane Tehnic II

491.21

0

50.851,13

50.851,13

TOTAL

19.368,57

388.152

3.795

403.725,23

S-au constituit provizioane aferente sumelor inregistrate in contul 4118, pentru debitele mai vechi de 365 zile. Cheltuielile aferente au fost evidențiate separat, in analitice diferite : cele deductibile in cuantum de 30% conform prevederilor Codului Fiscal, iar cele nedeductibile , 70% din valoarea totala.

Director General

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2012

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

23.758,00

rezerve legale

5.201,00

50% către CLM Constanta

9.279,00

50% alte rezerve Regie

9.278,00

Repartizarea profitului net aferent anului 2012 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificările si completările ulterioare .

Director General

MOTATAIANU IULIA-MADALINA


Director Economic BOBE LACRAMIOARA CARMEN


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012

Director General

MOTATAIANU IULIA-MADALINA


Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN


lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2011

EXERCIȚIUL 2012

1 Cifra de afaceri neta

7.976.351

7.475.372

2 Venituri aferente transferuri

20.891.766

2.332.195

3.Alte venituri din exploatare

2.620.572

1.170.229

Total Venituri din exploatare

31.488.689

10.977.796

Cheltuieli de exploatare, din care

31.400.775

10.907.392

4. Cheltuieli materiale

315.454

227.293

5. Cheltuieli cu energie si apa

11.608.612

548.776

6. Cheltuieli cu personalul

4.970.418

4.736.964

7. Cheltuieli cu prestații externe

10.238.515

3.662.603

8. Cheltuieli cu impozite si taxe

1.490.250

546.969

9. Alte cheltuieli de expl.

2.777.526

1.184.787

. Rezultatul din exploatare

87.914

70.404

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2012

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

Total creanțe:

45.050.643

1.709.919

43.340.724

din care:

0

CT 409

14.528

14.528

CT411

1.673.215

1.673.215

CT4315

11.674

11.674

CT 445

40.511.943

40.511.943

CT458

780

780

CT 461

2.828.781

2.828.781

CT 473

9.722

9.722

Total datorii

44.691.167

1.372.752

43.318.415

din care:

CT 401

342.621

342.621

CT404

2.838

2.838

CT 405

40.511.943

40.511.943

CT408

32.184

32.184

CT419

171

171

CT421

128.247

128.247

CT 423

11.467

11.467

CT427

3.835

3.835

CT428

58.797

58.797

CT 431

133.479

133.479

CT437

2.683

2.683

CT 441

40.901

40.901

CT 442

149.593

101.788

47.805

CT 444

53.608

53.608

CT 447

771

771

CT 448

3.043.668

343.798

2.699.870

CT 462

174.361

174.361

Director General

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

R.A.E.D.P.P. Constanta a intocmit situațiile financiare aferente anului 2012 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de legea Contabilității nr.82

din 1991.

Exista comparabilitate cu informațiile exercițiului precedent.

Stocul de mărfuri este exprimat la costul de achiziție.

Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție a activelor imobilizate.

NOTA 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Nu este cazul.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2012 societatea a avut un număr mediu de 116 salariati pentru care societatea a plătit: salarii brute    3.755.302 lei

cheltuieli cu asigurări sociale 981.662 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

NOTA 9


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

64 443 lei/p


1.

Indicatorul de lichiditate curenta =

active curecte = datorii curente

4 993 279

1 372 752

=    3,64

2.

Indicatorul lichidității imediate =

active curente-stocuri

datorii curente

=

4 993 279 - 3804

1 372 752

= 3,63

3.

Indicatorul gradului de indatorare =

capital împrumutat

X

100 =    Nu este cazul

capital propriu(sau capital angajat)

Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.

4. Viteza de rotatie a stocurilor    =

costul vânzărilor = stocul mediu

Nu este cazul

5. Nr. De zile de stocare    =

stocul mediu x 365 = costul vânzărilor

Nu este cazul

6. Viteza de rotatie a debitelor client! =

soldul mediu clienti x 365 = cifra de afaceri

1 343 559    x 365 = 65.6

7 475 372

7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori=

soldul mediu furnizori x365 = achiziții de bunuri

1 349 499 x 365 = 84.29 5 843 485

8. Productivitatea muncii = cifra de afaceri 7 475 372 nr. Mediu de salariat!    116

Director General,

MOTATAIANU IULIA-MADALINA


Director economic BOBE LACRAMIOARA CARMEN


NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

al Informații cu privire la prezentarea intreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud.

Constanta este înmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , atribut fiscal RO

b). Informații privind relațiile intreprinderii cu filiale,

intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi

Nu este cazul.

c)    Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala

a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate

inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

d)    Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2012, este de 80.265 lei, suma ce s-a achitat integral.

el Cifra de afaceri

7 475 372 lei

f)    Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui

contract de leasing operațional

Nu este cazul

g)    Onorariile plătite auditorilor

Nu este cazul

h)    Angajamente acordate

Regia a emis in cursul anului 2012 bilete la ordin in valoare de 40.511.943 lei, in favoarea SC Shapir Structures SRL, avand scadenta incepand cu 19.04.2014.

Menționam faptul ca biletele la ordin sunt avalizate de către Primăria Municipiului Constanta.

I) Angajamente primite

Nu este cazul

Director General MOTATAIANU IULIA-MADALINA


Director Economic, BOBE LACRAMIOARA CARMEN


R.A.Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2012

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, înființata prin HCLM nr. 332/1996, inregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate in anul 2012 :

-    administrarea, întreținerea si repararea fondului locativ de stat si a clădirilor cu alta destinație;

-    amenajarea, administrea si întreținerea piețelor agroalimentare, odoarelor, târgurilor saptamanale bazarelor;

-    administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coanda.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2012 conform OMF 3055 / 2009 cu completările si modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE, din care:

11.011.415

- venituri din exploatare din care :

10.977.796

- venituri proprii

8.645.601

- buget local

2.332.195

- venituri financiare

33.619

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

10.907.392

a. Cheltuieli din exploatare din care:

10.907.392

- materiale si consumabile

501.109

- energie si apa

548.776

- cheltuieli lucrări si servici executate si

4.224.276

terti

- impozite si taxe

546.969

- salarii si cheltuieli aferente

4.736.964

- amortismente

349.298

b. Cheltuieli financiare

0

3. IMPOZIT PROFIT

80.265

4. REZULTATUL EXERCIȚIULUI

23.758

(profit net)

Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicata cu modificările si completările ulterioare, cu OMFP 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu instrucțiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a intocmit in baza balanței de verificare pe anul 2012, conform OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Nu s-au efectuat compensări intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare aferente anului 2012, conform Legii 571 / 2003 cu modificările si completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2012 următoarea situație:

-    Regia a emis in cursul anului 2012 bilete la ordin in valoare totala 40.511.943 lei avand scadenta in 2014 si 2015. Biletele la ordin sunt avalizate de către Primăria Municipiului Constanta, iar sumele de primit se regăsesc in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anilor 2014 si 2015.

-    Regia nu are datorii la bugetul local.

-    Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul de stat.

-    Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:

TOTAL, din care pt:

7.179.123

Acoperire chelt de funcționare scoli

1.919.000

Acoperire chelt. Materiale Henri Coanda

255.000

Acoperire deficit Tara Piticilor

1.248.000

Acoperire deficit Pista roleri Gravity Park

388.000

Acoperire deficit Henri Coanda

102.000

Investiții- construcții unitati locative modulare in cadrul Campusului Henri Coanda

3.267.123

Salariile brute plătite directorului general si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație in 2012 au fost in suma de 113.113 lei.

Se aproba repartizarea profitului net in suma de 23 758 lei aferent exercițiului financiar 2012 conform OG 64/2001 cu modificările si completările ulterioare, astfel: :

1.    rezerve legale    -    5.201    lei

2.    50% către CLM Constanta    -    9.279    lei

3.    50% alte rezerve Regie    -    9.278    lei

Director General,

MOTATAIANU IULIA-MADALINA

Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

REGIA AUTONOMĂ

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT Bd. Tomis nr. 101, Constanța

Am auditat situațiile financiare anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la :

>    Activ net / Total capitaluri: 10.984.450 ron

>    Rezultatul net al exercițiului financiar: 23.758 ron profit Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau de eroare. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, fie cauzată de fraudă sau de eroare. în efectuarea acelor evaluări a riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri

de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Opinie în opinia noastră, situațiile financiare ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31 decembrie 2012, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

în concordanță cu OMFP 3055/2009, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. în raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

AUDITOR

S.C. ROFIN CONSULT S.R.L.

prin Auditor Financiar Ec. Neacșu Laura Alir


Data: 29.04.2013


Adresa: Constanța, St    ir.34

Tel/fax: 0341 419 151