Hotărârea nr. 130/2013

HOTARARE PRIVIND SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE RADET CONSTANTA INCHEIATE LA DATA DE 31.12.2012

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate Ea data de 31.12.2012 ale R.A.D.E.T. Constanta

Consiliu! Local al Municipiului Constața, întrunit în ședința ordinară din data de ..?:.7..-..Q.Ș..-..?.P.-!-P;;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nrd##$../C£^.4$,precum si raportul Comisiei nr,l de studii,prognoze economico-sociale ,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al munîcîpîlui Constanta;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta nr. 13/23.05.2013;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991,Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,Ordinul 40/2013 privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale pe anul 2012;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.l lit."b"din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2012 ale R.A.D.E.T. Constanța (Bilanț la 31.12.2012, Cont de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului la 31.12.2012, Politici contabile și note explicative, Fluxul de trezorerie, Situația modificării capitalului propriu), conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de .....consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Georgescu Daniel

Constanta

Nr.l.ȘO...../..17...06,2013

SI 002_A1.0,0    / 26,03.2013

Suma de control

567.286

Bifați numai dacă

este cazul:

Jx] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL

Sucursala

6» An C Semestru Anul 2012

Entitatea RADET

Număr din registrul comerțului

J13 98 1991

tind unic de înregistrare

1

9

0

9

8

4

0

Forma de proprietate

51—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situații financiare anuale

ț entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

r

Raportări anuale1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din Legea contabilității nr. 82/1991

□    2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total

Profit/ pierdere


32.043.398


242.663


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


RACHIERU ILIE


Semnătura. si stampila
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Semnătura


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2012

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold fa:

01.01.2012

31.12.2012

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

755.562

668.617

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

102.511

43.127

4. Fond comercial (ct.2071 -2807-2907)

04

P 5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

858.073

711.744

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07

105.396.785

106.446.430

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)

08

57.412.884

57.250.528

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

09

483.924

422.361

4, Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

7.731.855

6.017.275

TOTAL (rd.07 la 10)

11

171.025.448

170.136.594

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea j^ereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

4.575.702

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

4.575.702

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11 + 18)

19

176.459.223

170.848.338

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.036.569

1.463.905

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.036.569

1.463.905

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966'* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

25

50.865.881

50.507.102

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct, 451** -495 *)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ” + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** +. 445 + 446 + 44?    + 4432 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)

28

76.101.755

98.040.754

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 Ia 29)

30

126.967.636

148.547.856

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

67.281

1.949.152

TOTAL (rd. 31 +32)

33

67.281

1.949.152

WCASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

1.653.496

4.537.624

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

129.724.982

156.498.537

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

65.564

28.381

0. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1, împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

259.237.842

279.767.713

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor ^^participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

12.786.671

12.992.029

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

272.024.513

292.759.742

E. ACTIVE CIRCULANTE NETEZDATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-142.233.967

-136.232.824

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

34.225.256

34.615.514

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+ 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 * * *)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 “ + 437***    4381 + 441 -x + 4423 4428*" ' + 444*'* + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +

456** “ + 4581 + 462 + 473 “ + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

294.859

119.711

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

294.859

119.711

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

59

17.308

17.308

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

17.308

17.308

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

4.127.503

2.435.097

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

4.127.503

2.435.097

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

567.286

567.286

4. Patrimoniu! institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

567.286

567.286

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

^11. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

1.793.423

1.793.423

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

1.527.122

1.900.421

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

3.320.545

3.693.844

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

126.456.626

126.205.490

Vi. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

251.135

242.663

SOLD D(ct. 121)

86

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

-122.317.660

-121.701.697

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

152.103.246

153.745.095

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd,47-56-60-61 -64-65-66)

90

29.785.586

32.043.398

Suma de control F1 0 :    3221573930/9405188518

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

“) Solduri debitoare ale conturilor respective.

'' *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RACHIERU ILIE

' j


Numele si prenumele TANASE IOANA


Stampila unității


Formular

VALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Ia data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2011

2012

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

165.252.517

153.887.280

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

114.736.585

153.887.280

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Obvenituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care

mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

50.515.932

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

59.334

57.842

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

09

90.405

217.672

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

5.508.971

2.323.424

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

170.911.227

156.486.218

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

2.818.338

2.656.041

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

125.166.581

117.183.163

— b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

9.445.557

9.225.422

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

2.585

6.066

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

20.133.001

19.574.598

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

15.745.616

15.264.076

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

4.387.385

4.310.522

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

4.483.533

1.705.120

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

4.483.533

1.705.120

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

3.170.036

2.110.101

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

6.568.061

2.759.054

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

3.398.025

648.953

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

5.538.567

3.787.933

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.172.614

3.174.500

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

1.726.241

523.837

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

639.712

89.596

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct,666*)

31

0

Ajustări privind provizioanele (rd, 33 - 34}

32

-110.948

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

110.948

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

1 70.642.080

156.236.312

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

269.147

249.906

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*}

42

8.152

14.376

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

161

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

8.313

14.376

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

24.416

13.013

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

^te cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

1.909

8.606

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

26.325

21.619

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

-Pierdere (rd. 52-45)

54

18.012

7.243

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

251.135

242.663

- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

170.919.540

156.500.594

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

170.668.405

156.257.931

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

251.135

242.663

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

251.135

242.663

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :    2352930004/9405i8g5T8

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al fontului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


Formular


VALIDATDATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

- lei -

r    .    la data de 31.12.201.

Formular 30

2

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

1

242.663

Unități care au înregistrat pierdere

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

247.602.404

247.602.404

1 i^nizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

247.602.404

247.602.404

- peste 30 de zile

06

28.256.621

28.256.621

- peste 90 de zile

07

139.166.279

139.166.279

- peste 1 an

08

80.179.504

80.179.504

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la 14)

09

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- Contribuția pentru pensia suplimentară

12

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- Alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte flenduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total {rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

592

564

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul exercițiului financiar

25

577

563

F30 - pag. 2

EV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

^mpozitul datorat la bugetul de stat

33

venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite ia bugetul de stat

41

Redevență minieră plătită

42

J^bvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

43

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

44

- subvenții aferente veniturilor, din care:

45

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

46

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/$au în actele normative în vigoare, din care:

47

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

48

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

49

V. Ti chete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

50

F30 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2011

31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

51

- din fonduri publice

52

- din fonduri private

53

VIS. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 Ia 57)

54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

Jflll. Alte informații

’^/ansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)

60

0

0

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 Ia 68)

61

0

0

- acțiuni cotate emise de rezident!

62

- acțiuni necotate emise de rezident!

63

- părți sociale emise de rezidenti

64

- obligațiuni emise de rezidenti

65

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

66

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

67

-• obligațiuni emise de nerezidenti

68

0

0

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)

69

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție IUcursul unei valute (din ct. 267)

70

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

7!

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

72

50.865.881

58.521.533

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

56.936

42.046

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 Ia 81)

76

36.172.407

28.392.020

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

77

15.755

40.484

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

78

116

0

- subvenții de incasat(ct.445)

79

36.156.536

28.351.536

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

80

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

81

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

82

F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)

84

39.937.977

69.635.475

- decontări privind interesele de participare,decontări cu actionari/asociatii privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

85

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86

39.937.977

69.635.475

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)

87

Dobânzi de încasat (ct. .5187) , din care;

88

- de la nerezidenti

89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

90

(Jk/estiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508),

(rd.92 la 98)

91

- acțiuni cotate emise de rezidenti

92

- acțiuni necotate emise de rezidenti

93

- părți sociale emise de rezidenti

94

- obligațiuni emise de rezidenti

95

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

- acțiuni emise de nerezidenti

97

- obligațiuni emise de nerezidenti

98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

67.282

1.949.152

Casa în lei și în valută (rd.101+102)

100

3.906

13.538

-în lei (ct. 5311)

101

3.906

13.538

- în valută (ct. 5314)

102

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)

103

1.648.527

4.523.779

- în lei (ct. 5121), din care;

104

1.648.527

4.523.779

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

- în valută (ct. 5124), din care:

106

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)

108

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

Datorii (rd. 112 + 115 + 118+121 +124+127 + 130+133 + 136+139+142 +

143 + 147 + 149+150+155+156 + 157 + 163)

111

13.081.683

13.111.741

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)

112

-în lei

113

-în valută

114

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)

115

- in lei

116

- in valuta

117

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),

(rd. 119+120)

118

- în lei

119

- în valută

120

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),

(rd. 122+123)

121

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)

124

- în lei

125

- în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),

(rd.128+129)

127

- in lei

128

- in valuta

129

l^kiite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)

130

- în lei

131

- în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135}

133

- in lei

134

~in valuta

135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)

136

- în lei

137,

-în valută

138

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)

(rd. 140+141)

139

- in lei

140

- in valuta

141

Inedite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167+ 1685+ 1686 + 1687)

(rd. 144+145)

143

294.859

119.712

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

144

294.859

119.712

- în valută

145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct.405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

259.237.841

279.767.713

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

613.864

580.888

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150

12.115.589

12.344.119

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

151

468.763

489.737

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)

152

11.639.841

11.837.271

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

153

6.985

17.111

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

154

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

155

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)

rd.(158 la 162)

157

57.371

67.022

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

158

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159

57.371

67.022

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

161

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

162

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **"*)

164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

- acțiuni cotate 2)

166

- acțiuni necotate 3)

167

- părți sociale

168

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

169

Brevete si licențe (din ct.205)

170

204.649

209.247

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Btaeltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

40.192

242.936

X. informații privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

XI. Capital subscris vărsat {ct. 1012),

(rd. 176+179 + 183 + 184 + 185 + 186)

175

0

0

- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)

176

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

177

- deținut de instituții publice de subordonare locală

178

- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:

179

- cu capital integral de stat

180

- cu capital majoritar de stat

181

- cu capital minoritar de stat

182

F30 - pag. 7

- deținut de regii autonome

183

- deținut de societăți comerciale cu capital privat

184

- deținut de persoane fizice

185

- deținut de alte entități

186

XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice,

din care:

188

- către instituții publice de subordonare centrală

189

- către instituții publice de subordonare locală

190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice,

din care:

191

- către instituții publice de subordonare centrală

192

- către instituții publice de subordonare locală

193

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:

194

- către instituții publice de subordonare centrală

195

- către instituții publice de subordonare locala

196

Suma de control F30 :    257510,55.70 / 9405188518

*'■) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 2 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri in vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Ap Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea TfiUcativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

prjn operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1)    în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) "nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

c    la data de 31.12.2012    . .

Formular 40    -lei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

S

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

890.463

0

0

X

890.463

Alte imobilizări

02

522.968

4.598

0

X

527.566

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

1.413.431

4.598

0

X

1.418.029

imobilizări corporale

mrenuri

05

X

Construcții

06

105.635.599

1.245.979

68.723

0

106.812.855

Instalații tehnice si mașini

07

70.375.580

2.149.970

1.013.726

0

71.511.824

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

560.556

36.613

79.333

0

517.836

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

7.731.855

1.519,898

3.234.478

0

6.017.275

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

184.303.590

4.952.460

4.396.260

0

184,859.790

Imobilizări financiare

11

4.575.702

4.575.702

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

190.292.723

4.957.058

8.971.962

0

186.277.819

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE    _ (ej _

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

134.901

86.945

0

221.846

Alte imobilizări

14

420.457

63.982

0

484.439

TOTAL (rd.13+14)

15

555.358

150.927

0

706.285

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

238.814

134.417

6.805

366.426

Instalații tehnice si mașini

18

12.962.696

1.398.946

100.346

14.261.296

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

76.632

20.832

1.990

95.474

TOTAL (rd.16 la 19)

20

13.278.142

1.554.195

109.141

14.723.196

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20)

21

13.833.500

1.705.122

109.141

15.429.481

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 - lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Wtalatii tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :    125,5579014/9405188518

ADMINISTRATOR,VALIDAT


ANEXA LA HCLM NR........./

NOTA 1
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Lei

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Creșteri

Reduceri

Sold Final

Total imobilizări necorporale

1 413 431

4 598

0

1 418 029

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

890 463

0

0

890 463

Licențe

204 649

4 598

0

209 247

Alte imobilizări

318 319

0

0

318 319

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0

0

0

0

TOTAL imobilizări

corporale

184 303 590

4 952 460

4396260

183 380 519

Construcții

105 635 599

1 245 979

68 723

106 812 855

Instalații tehnice si mașini

70 375 580

2 149 970

1 013 726

71 511 824

Alte imobilizări

560 556

36 613

79 333

517 836

Avansuri si imobilizări corporale in curs

7 731 855

1 519 898

3 234 478

6 017 275

TOTAL

185 717 021

4 957 058

4 396 260

186 277 819

Imobilizări financiare

4 575 702

0

4 575 702

0

ACTIVE

IMOBILIZATE

TOTAL:

190 292 723

4 957 058

8 971 962

186 277 819

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

Referitor la bunurile din domeniul public al statului si al unităților administrativ teritoriale RADET Constanta a respectat prevederile Legii nr.213/1998 si ale HG nr.1031/1999 cu privire la înregistrarea in evidenta contabila.

In anul 2012 se constata o creștere a volumului imobilizărilor corporale si diminuare a imobilizărilor in curs ca urmare a punerii in funcțiune a unor obiective de investiții si anume: sistemului dispecer central si sistemul dispecer de la cele doua secții nord si sud, s-au montat pompe de termoficare la 3 puncte termice sa reabilitat parțial rețeaua termica de la puctul termic 187. Am preluat in exploatare un nou activ : PT 71 ce aparținea Spitalului de boli infectioase.

«

Vi

*

"3

<


.1 urlet

Sector

Localitate

Constanta    |

[Constanta    |

Strada

Nr.

Bloc

Scara

n

Telefon


SITUAȚIA AMORȚIZARILOR_ACTIVELOR IMOBILIZATE

-ron-

Elemente de imobilizări

Sold Inițial

Creșteri

Reduceri

Sold Final

Total imobilizări necorporale

555 358

150 927

0

706 285

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

134 901

86 945

0

221 846

Licențe

175 856

14 708

0

190 564

Alte imobilizări

244 601

49 274

0

293 875

TOTAL imobilizări corporale

13 278 142

1 554 195

109 137

14 723 200

Construcții

238 814

134 417

6 805

366 426

Instalații, mii.transport

12 962 692

1 398 946

100 343

14 261 299

Alte imobilizări

76 632

20 832

1 989

95 475

TOTAL

13 833 500

1 705 122

109 141

15 429 481

Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Metoda de amortizare folosita a fost metoda liniara conform manualului de politici contabile.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora precum si prevederile HG.2139/2004.La bunurile din patrimoniul public nu am calculat amortizare.

f»| S ROMÂNIA rab' Jt JUDEȚUL CONSTANȚA tfl rtî MUNICIPIUL CONSTANȚA , CONSILIUL LOCAL

NOTA 2
PRQyiZOANEJPENȚRy RISCRR! ȘLCHELȚUIELI

-ron-

DENUMIRE

PROVIZION

SOLD LA

01.01.2012

Transferuri

Sold la 31.12.2012

în cont

din cont

0

1

2

3

4=l+2-3

Provizioane pentru litigii

17 308

0

0

17 308

Provizioane pentru stocuri fara mișcare

1 696 470

29 188

30 986

1 694 672

Provizioane pentru creanțe depreciate

6 439 774

2 120 503

617 967

7 942 310

TOTAL

8 153 552

2 149 691

648 953

9 654 290

La data de 31.12.2012 in urma procesului de inventariere s-a constatat existenta in magazia centrala a anumitor stocuri fara mișcare pentru care s-a constituit un provizion in suma de 29 188 lei .

Pentru creanțele neincasate de la clientii in litigiu cu sume restante mai vechi de 12 luni s-a constituit un provizion in suma de 2 120 503 lei.

Provizioanele s-au constituit cu respectarea prevederilor art.21 si 22 din codul fiscal , a prevederilor OMFP 3055/2009 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene ,pentru a reda o imagine fidela a patrimoniului.

qONSTAA?/^

0 ROMÂNIA

raaa’ flL județul constanța (f1 ra MUNICIPIUL CONSTANȚA 1 H CONSILIUL LOCAL

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

La finele exercițiului financiar al anului 2012, RADET CONSTANTA înregistrează un profit in suma de conform formularului cod 20 anexa la bilanț „Cont de profit si pierdere" in suma de 242 663 lei, din care:

-    activitatea de exploatare profit    =    249 906 lei

-    activitatea financiara    pierdere    =    -7 243 lei.

Profitul realizat in anul 2012 in suma de 242 663 lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor înregistrate in anii precedenti.

ONSTA/Vr^j

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- ron -

INDICATORUL

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

EXERCIȚIUL

CURENT

2/1x100

Cifra de afaceri netă

165 252 517

153 887 280

93.12%

Producția vinduta

114 736 585

153 887 280

Venituri din exploatare aferente cifrei de afaceri nete -Subvenție

50 515 932

0

Producția realizata pentru scopuri proprii

149 739

275 514

184%

Alte venituri din exploatare

5 508 971

2 323 424

142.18%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL

170 911 227

156 486 218

91.56%

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

2 815 753

2 662 107

94.5%

cheltuieli energie termica si gaze

125 166 581

117 183 163

93.62%

Cheltuieli cu energia si apa

9 445 557

9 225 422

97.66%

Cheltuieli cu personalul

20 133 001

19 574 598

97.23%

Ajustări privind imobilizările corporale si necorporale

4 483 533

1 705 120

38%

Alte cheltuieli de exploatare

5 427 619

3 736 210

68.83%

Ajustări privind provizioanele

3 170 036

2 149 692

87.03%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

TOTAL

170 642 080

156 236 312

91.55%

REZULTATUL EXPLOATĂRII

Profit brut

269 147

249 906

Pierdere

Cifra de afaceri neta in anul 2012 a fost de 153 887 280 lei, inregistrind o evoluție descrescătoare fata de anul 2011 in medie cu 6.88%.

Aceasta se datoreaza anumitor factori independenți de RADET, printre care enumerăm :

-media temperaturilor exterioare peste nivelul anului precedent:

-reabilitarea imobilelor de tip condominiu ( bloc);

-montarea de repartitoare de costuri si robinete termostatate;

-tendința consumatorilor de economisire, etc.

goHSTAA/t^

1 O £ românia

Jr MEMT T| JUDEȚUL CONSTANȚA lil Btl Ni municipiul constanța U ’    * n CONSILIUL local

Cheltuieli totale de exploatare în suma de 156 236 312 lei.

Ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic ,apa,energia electrica,gazele naturale in suma de 126 408 585 lei ( 80.90%) ,cheltuielile cu personalul in suma de 19 574 598 iei ( 12.50%) , cheltuielile cu terti in suma de

6 612 174 lei (4.2%).

NOTA 5
SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
SITUÂTIA CREANȚELOR

La 31 decembrie 2012 situația creanțelor este redată în tabelui de mai jos:

CREANȚE

SOLD

01.01.2012

SOLD

31.12.2012

TERME

LICHID]

N DE

TATE

Sub 1 an

Peste

lan

Total, din care:

126 967 636

148 547 856

Comerciale

nete(ct.409+411-491)

50 865 881

50 507102

Alte creanțe

(ct.425,428,438,4424,4428, 445, 461,473)

76 101 755

98 040 754

SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII

SOLD

01.1.2012

SOLD

31.12.2012

TERMEN DE EXIGIBILITATE

Sub 1 an

1-5 ani

< 5 ani

Total, din care:

276 152 014

Datorii comerciale ( ct 401,404,408 )

259 237 842

279 767 713

279 767 713

Avansuri ( ct.419 )

Alte datorii

12 786 671

13 111 740

13 111 740

I

La data de 31.12.2012 RADET Constanta înregistrează către furnizorul de agent termic ELECTROCENTRALE SA o datorie in suma de 206 241 836 lei si penalitati calculate pe perioada 01.01.2010 -31.12,2012 in suma de 69.349.271 lei înregistrate în evidenta RADET Constanta la capitolul creanțe in contul 473 " Sume în curs de clarificare " pîna la soluționarea litigiului dintre cele doua parti.

Menționam ca in perioada 2005-2012 RADET Constanta a achitat către S.C Electrocentrale SA. dobinzi de intirziere si cheltuieli de judecata în suma totala de 68 169 670 lei ceea ce a condus la acumularea de datorii la agentul termic.

In cursul anului 2012 Regia are in derulare un contract de leasing cu societatea RCI Leasing in suma de 38 353 lei, VB Leasing in valoare de 46 568 lei si Midocar in valoare de 30 538 lei .

La data de 31.12.2012 nu înregistrează obligații restante de plata către bugetul de stat si bugetul local.Pe parcursul anului 2012 nu am contractat credite bancare s-au alte împrumuturi.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICII ȘI METODE CONTABILE

Principii contabile generale

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

1.    Principiul continuității activității

Se prezumă că RADET CONSTANTA își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.

Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Entitatea va urmări în activitatea sa, pentru respectarea acestui principiu, aspectele principale prezentate în continuare.

Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

2.    Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altui, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

a)    inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale;

b)    o decizie a unei autorități competente și care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menționată în acestea.

Modificarea de politică contabilă la inițiativa entității poate fi determinată de:

-    o modificare excepțională intervenită în situația entității sau în contextul economico-financiarîn care aceasta își desfășoară activitatea;

-    obținerea unor informații credibile și mai relevante.

Schimbarea conducătorilor entității nu justifică modificarea politicilor contabile.

H» S ROMÂNIA

Ifc JUDEȚUL CONSTANȚA


fi ffj MUNICIPIUL CONSTANȚA âf 1 lt CONSILIUL LOCAL

3.    Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și, în special:

a)    în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b)    trebuie să se țină cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c)    trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia. în acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;

d)    trebuie sa se țină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Ca urmare, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

4.    Principiul independenței exercițiului

Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.

Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori -facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care

atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.)

5.    Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de datorii .

6.    Principiul intangibîlității

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Bilanțul de deschidere al exercițiului 2012 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului 2011.

Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercițiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de ia începutul unui exercițiu

fi nj MUNICIPIUL CONSTANȚA | it CONSILIUL LOCAL

financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exercițiu financiar.

în cazul modificării politicilor contabile și corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

7.    Principiul necompensării

Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

Toate creanțele și datoriile sunt înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare.

în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de reglemetarile contabile.

8.    Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economîco-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economîco-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economîco-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

La contabilizarea operațiunilor economico-financiare se ține seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura operațiunii, determinată pe baza principiului prevalenței economicului

asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

9.    Principiul pragului de semnificație

Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

(a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă;

(b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

în cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în situațiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeași natură sau au fost cu funcții similare au fost însumate, nefiind prezentate separat.

IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE

Mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achiziție la care s-au adăugat în 1990,1992,1994, 2003, 2010 reevaluări făcute în baza dispozițiilor legale.

Valorile actualizate au fost determinate ținând cont de, costul istoric, costul net de înlocuire, deprecierea fizică, deprecierea funcțională, etc.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.

Durata de viață a imobilizărilor corporale este:

Activ    Durata

Construcții    8-60 ani

Echipamente tehnologice

si mijloace transport    2-12 ani

Alte mijloace fixe    2-24 ani

Inventarierea elementelor patrimoniale, pentru anul 2012 s-a efectuat conform Deciziei nr. 302/27.10.2012 in perioada 01.11.2012 -31.12.2012.

Inventarierea s-a efectuat cu respectarea Ordinului nr. 2861/2012.

Rezultatele inventarierii s-au consemnat în procesul verbal nr.C3739/31.12.2012 și

au fost înregistrate in evidenta contabila aferenta anului 2012, prin nota 8ctb/31.12.2012 Imobilizările în curs constau în investiții realizate din surse proprii si alocații

bugetare.

Inventarierea imobilizărilor în curs s-a efectuat conform deciziei de inventariere nr.302/27.10.2012 si s-a efectuat in perioada 01.11.2012-31.12.2012.

STOCURI

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materii prime sunt achiziționate de la intern.

Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție.


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

RADET folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent pentru inventarierea stocurilor de materii prime,materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin metoda FIFO.

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, acționarîi/asociații, debitorii și creditorii diverșk

în contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de servicii prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clîențî - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

gOHSTA/V?^

$ g» ® ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA Jjj fi jrf MUNICIPIUL CONSTANȚA rtl Wf 111 CONSILIUL LOCAL

NOTA 7
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Patrimoniu! regiei este in suma de 567 287 lei , iar patrimoniul public este în suma de 153 745 095 lei , totalul patrimoniului fiind de 154 312 382 lei .

Menționam ca patrimoniul public a crescut cu valoarea imobilizărilor corporale puse in funcțiune in anul 2012 din alocații de la bugetul de stat ,bugetul local si preluarea in administrare a a instalației de termoficare de la PT 71 .

NOTA 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, APMINISTRATORIUSI,DIRECTORII

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului 2012 este de 563 din care:

-    479 muncitori in exploatare

-    84 personal TESA .

Salariile plătite, aferente exercițiului financiar 2012 sunt în sumă de 18 470 262 lei, din care :

-    salarii si indemnizații = 14 159 740 lei

-    cheltuielile privind asigurările și protecția socială = 4 310 522 lei

In anul 2012 salariați au primit ajutoare sub forma tichetelor de masa si cadou in suma 1 104 336 lei.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită conform OUG 79/2008 si OUG 3/2011.

în cursul exercițiului financiar 2012 nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor.

cOhSTAN^

<v>


r«MiS

x r /• f< i


NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Active curente

1,Indicatorul lichidității curente = ------------------- =0,51 valoare sub nivelul de

acoperire a datoriilor

Datorii curente

Active curente-Stocuri

2. Lichiditatea imediată .............................. = 0,50

Datorii curente

Sold mediu clienți

3. Vit de rot a debitelor- clienți = ------------------------ x 365 zile = 116 zile creanțe

greu de încasat

Cifra de afaceri

Sold mediu furnizori

4. Vit de rot a creditelor -furnizori =................................x 365 zile = 481 zile

plăti către furnizori la peste 1 an

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri

5.    Viteza de rotație a activelor imobilizate =—...............= 0,90 ori

Active imobilizate

Cifra de afaceri

6.    Viteza de rotație a activelor totale =........-........ =0,48 %

Total active

8 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

NOTA 10
AtTEJNFORMAin

RADET Constanta s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat in regii autonome si societăți comerciale, precum si prin decizia nr, 47/1991a Prefecturii Constanta.

Principalul obiect de activitate al regiei il reprezintă transportul si distribuția apei calde in scopul încălzirii clădirilor si locuințelor din Municipiul Constanta, iar ca alte activitati sunt prevăzute:

-producerea energiei termice

-menținerea si repararea echipamentului utilizat pentru transportul si distribuția energiei termice

-proiectarea si consultanta din domeniul producției, transportului si distribuției energiei termice

-executarea de reparații si revizii ia pompe, motoare electrice, armaturi

-service utilaje specifice alimentarii cu energia termica

-lucrări de instalații de incalzire si sanitare pentru nevoi proprii si terti

comercializarea de echipament de măsurare a energiei termice

Pentru asigurarea furnizării energiei termice sub forma de incalzire si apa calda menajera la nivelul Municipiului Constanta sunt implicate doua parti, si anume:

RADET Constanta care in prezent este entitate legala care răspunde de sistemul de incalzire centrala al Constantei, fiind regie autonoma care are responsabilitatea furnizării serviciilor de încălzire si de distribuție a apei calde către populație si răspunde de întreținerea infrastructurii respective (de exemplu puncte termice si rețelele secundare dintre punctele termice si locuințele racordate).

Electrocentraie, o companie de stat care in prezent operează centrala de producere a energiei termice si electrice C.E.T. Palas si rețelele primare dintre C.E.T. Palas si punctele termice ale diferitilor clienti, inclusiv ale celor operate de către RADET. Mai bine de 95% din nevoile de incalzire se produc de către Electrocentraie in centrala C.E.T. PALAS si este distribuita spre RADET prin rețeaua primara.

RADET Constanta operează cu un număr de 134 puncte termice, 34 centrale termice bloc locale alimentate cu gaze naturale, 4 centrale termice de cartier alimentate cu gaze naturale ,deservindu-se in general clădiri rezidențiale, municipale si centre comerciale .

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța Nr............../


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCLM nr_/.

NOTA
PRIVIND PROPUNEREA PENTRU REPARTIZAREA PROFITULUI OBTINUT

Consiliul de administrație a-l RADET CONSTANTA întrunit in ședința ordinara în cursul luni mai 2012 a aprobat ca profitul net in suma de 242663 lei sa acopere pierderea înregistrata in in anul 2010.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCLM nr............./,

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2012

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2012

Capital subscris

Patrimoniul regiei

567.287

567.287

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare

3.320.544

0

0

3.320.544

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

118.083.647

118.083.647

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

8.372.978

0

251.135

8.121.842

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

242.663

Sold debitor

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr............../........................


ANEXA LA HCLM NR..2:.?..?..

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2012

METODA DIRECTA

ANUL 2012

l.INCASARI

204 023 079

Incasari in numerar din distribuția agentului termic

148 567 332

Incasari din subvenție

7 805 000

Incasari ajutoare de căldură

34 593 216

Incasari in numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

8 481 829

Incasari imobilizări financiare

4 575 702

2.PLĂTI

199 257 080

Plăti în numerar către furnizori de bunuri si servicii

174 789 960

Plăti în numerar către si in numele angajatilor

18 179 428

Plăti in numerar TVA si alte taxe

6 287 692

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Incasari pentru activitatea de investiții

757 000

Plăti in numerar pentru achiziționarea de active corporale si necorporale pe termen lung

756 200

Avansuri in numerar efectuate către alte partî

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE    1

FINANȚARE

Venituri in numerar din alte împrumuturi

Rambursări in numerar a unor sume împrumutate

TOTAL FLUXURI DE NUMERAR NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR LA FINELE PERIOADEI

4 765 999

1 720 777 6 486776


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel


SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța Nr............../,ENERGIEI TERMICERAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA R.A.D.E.T CONSTANTA LA 31.12.2012

1. Prezentare generala

R.A.D.E.T . Constanta s-a înființat în anul 1991 prin Decizia nr.47/25.01.1991 a Prefecturii Județului Constanta in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat in regii autonome.

R.A.D.E.T. Constanta este persoana juridica de interes local si este subordonata Consiliului Local Constanta care este si unic acționar.

Conducerea si administrarea Regiei este asigurata de către Consiliul de Administrație compus din 7 membrii,președintele consiliului de administrație este si managerul general.

2. Obiectul de activitate al regiei il reprezintă :

. - producerea, transportul si distribuția agentului termic in sistem centralizat in municipiul Constanta prin cele 134 puncte termice, 4 centrale de cartier si 39 centrale de bloc.

- întreținerea si repararea echipamentului utilizat pentru transportul si distribuția energiei termice.

Activitatea regiei se desfasoara in baza licenței clasa I emisa de către ANRSC București, întreprinderea fiind posesoare a certificatelor de calitate ISO 9001, IQNet, OHSAS 1800, ISO 14001.

Regia înregistrează la data de 31.12.2012 un număr de 563 salariati din care : 479 lucrează lucrează in zona de exploatare,reparații,întreținere si producție iar 84 reprezintă personal tehnic si de conducere.

Raporturile dintre conducere si salariati in cursul anului 2012 s-au derulat in condiții bune, neinregistrindu-se conflicte de munca s-au de alta natura.

3. Activitatea economico-financiara la data de 31.12.2012

Activitatea economico-financiara a Regiei este organizata si se desfasoara in conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicata cu toate modificările ulterioare si cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene.Contabilitatea este organizata si condusa in concordanta cu prevederile legale.

înregistrările in contabilitate s-au efectuat cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative, astfel incit in urma prelucrării lor s-au obtinut situațiile financiare care dau o imagine clara si fidela a activitatii economico-financiare a Regiei.

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului s-a efectuat inventarierea generala a patrimoniului in baza deciziei de inventariere nr.302/31.10.2012 a managerului general R.A.D.E.T Constanta conform prevederilor pct.6 din Ordinul 2861/2009. Sa inventariat atit patrimoniul propriu cit si cel aflat in administrare .

Rezultatele inventarierii au fost înregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2012.

Prin operațiunile financiar contabile înregistrate s-au respectat principiile contabile: continuarea activitatii, prudentei,independentie exercițiului, intangibilitatii, prevalentei economicului asupra juridicului, necompensarii, pragul de semnificație.

Situația patrimoniala

Posturi din bilanț

31.12.2011

31.12.2012

Valori nete

%

Valori nete

%

Active imobilizate

176 459 223

57.62

170 848 338

52.19

Imobilizări necorporale

858 073

0.28

711 744

0.22

Imobilizări corporale

171 025 448

55.85

170 136 594

51.97

Imobilizări financiare

4 575 702

1.49

0

0.00

Active circulante

129 724 981

42.36

156 498 537

47.80

Stocuri

1 036 568

0.34

1 463 905

0.45

Creanțe comerciale

50 865 881

16.61

50 507 102

15.43

Creanțe bugetul de stat si local

36 156 535

11.81

28 351 535

8.66

Alte creanțe

39 945 220

13.04

69 689 219

21.29

Disponibilități bănești

1 653 496

0.54

4 537 624

1.39

Investiții pe termen scurt

67 281

0.02

1 949 152

0.60

Cheltuieli in avans

65 564

0.02

28 381

0.01

ACTIV TOTAL

306 249 768

100.00

327 375 256

100.00

Capitaluri proprii

29 534 452

9.64

31 800 736

9.71

Patrimoniul regiei

567 287

0.19

567 287

0.17

Patrimoniu public

152 103 246

49.67

153 745 095

46.96

Rezerve din reevaluare si alte rezerve

3 320 545

1.08

3 693 844

1.13

Rezultatul reportat

-126 456 626

-41.29

- 126 205 490

-38.55

Datorii totale

272 319 372

88.92

292 879 454

89.46

Furnizori

259 237 842

84.65

279 767 713

85.46

împrumuturi si datorii-Leasing

294 859

0.10

119712

0.04

Alte datorii

12 786 671

4.18

12 992 029

3.97

Provizioane

17 308

0.01

17 308

0.01

Profit

251 135

0.08

242 663

0.07

Subvenții pentru investiții

4 127 503

1.35

2 435 097

0.74

PASIV TOTAL

306 249 768

100.00

327 375256

100.00

Creșterea activelor imobilizate in anul 2012 este rezultatul puneri in funcțiune a investițiilor in curs din alocații bugetatre si investițiilor din surse proprii ( achiziții contoare, , schimbătoare de căldură, monitoare sisitemul dispecer etc.) .

La data de 31.12.2012 RADET Constanta nu înregistra datorii restante către buget de stat si bugetul local.

4. Evoluția veniturilor si a cheltuielilor

In perioada supusa analizei R.A.D.E.T.Constanta a realizat venituri din exploatare in suma totala de 156 486 218 lei după cum urmeaza:

-    Venituri din producția facturata - 153 887 280 lei

-    Venituri din servicii prestate    -    2 323 424 lei

-    Venituri din imobilizări corporale -    275 514 lei

Raportat in moneda naționala si fara a tine cont de inflație, fata de anul 2011 cifra de afaceri a scăzut in 2012 cu 6.88%, iar in condițiile raportării la o moneda cu o inflație mai mica (euro), cifra de afaceri a înregistrat o diminuare mai mare, de 11,43%.

Aceasta depreciere se datoreaza mai multor factori:

1    media temperaturilor exterioare mai ridicata fata de nivelul anului precedent;

2    montarea de repartitoare de costuri si robinete termostatate in imobile de tip condominiu;

3    reabilitarea termica a clădirilor, cu consecința reducerii consumului de energie

termica;

4    creșterea tarifului de distribuție a energiei termice urmare a eliminării subvenției pentru consumatorii tip populație, ce a stimulat tendința consumatorilor de a economisi;

Practicarea unui tarif nesubventionat a condus la scăderea gradului de încasare aferent populației si a determinat consumatorii sa se deconecteze cu sau fara forme legale de la rețeaua RADET.

Având in vedere ca cheltuielile fixe raman relativ constante, consideram ca tariful energiei termice va creste in continuare in condițiile menținerii tendinței de reducere a numărului de consuamtori.

Veniturile din energie termica corespund unei producții fizice realizate in anul 2012, astfel :

Energie termice distribuita , total: din care:

538.084 Gcal

518.750 Gcal 19.334 Gcal

14.473 Gcal 4.861 Gcal


1.    prin puncte termice

2.    prin cetrale termice pe gaze naturale din care:

-    prin centrale termice de cvartal

-    prin centrale termice de bloc

Cheltuieli totale aferente activitatii de explatare sunt in valoare de 156 236 312 lei, structura lor fiind prezentata in tabelul de mai jos:

- ron -

INDICATORUL

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

EXERCIȚIUL

CURENT

2/1x100

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

2 815 753

2 662 107

94.5%

Cheltuieli energie termica si gaze

125 166 581

117 183 163

93.62%

Cheltuieli cu energia si apa

9 445 557

9 225 422

97.66%

Cheltuieli cu personalul

20 133 001

19 574 598

97.23%

Ajustări privind imobilizările corporale si necorporale

4 483 533

1 705 120

38%

Alte cheltuieli de exploatare

5 427 619

3 736 210

68.83%

Ajustări privind provizioanele

3 170 036

2 149 692

87.03%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

TOTAL

170 642 080

156 236 312

91.55%

După cum se observa cheltuielile cu energia termica, gaze naturale, apa, energie electrica reprezintă 80.90 % din total cheltuieli de exploatare.

Rezultatul net al execitiului este in suma de 242 663 lei care va fi repartizat pentru acoperirea pierderi din anul 2010.

Creanțele si datoriile regiei

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Creanțele au crescut in anul 2012 cu suma de 21 580 220 lei. In totalul creanțelor ponderea ce-a mai mare o deține Bugetul de stat cu suma de 18 544 966 lei.

Aproximativ 60% din creanțele de încasat ale regiei reprezintă consum de energie termica si penalitati de întârziere de la consumatorii RADET. Din creanțele pe care RADET Constanta la avea de încasat de la consumatori la data de 31.12.2012, aproximativ 70% reprezentau sume aferente unor facturi aflate in termenul scadent. Pentru debitele restante au fost făcute demersuri de recuperare a creanțelor, inclusiv actitonare in instanța a debitelor mai vechi de 6 luni.

Datoriile către furnizorii de bunuri si servicii au fost achitate conform clauzelor contractuale cu excepția S.C.EIectrocentrale SA.

Datoriile totale au crescut in anul 2012 fata de anul 2011 deoarece:

- RADET nu a încasat creanțele restante de la bugetul de stat in suma de 18 544 966 lei;

-    SC Electrocentrale SA a operat achitările efectuate de RADET ca stingând obligații de plata de natura penalităților de întârziere (deși acestea sunt refuzate la plata de RADET si deși a fost menționat obiectul plătii ca fiind energie termica pe ordinul de plata). Astfel, datoria de baza pentru care SC Electrocentrale SA a calculat penalitati către RADET Constanta a fost artificial mărită.

-    gradul de încasare a scăzut ca urmare a eliminării subvenției;

Dacă in perioada 2006-2011 bugetul de stat deconta totalitate și la timp sumele cuvenite către RADET Constanța ca urmare a consumului de energie termică aferent populației regia ar fi achitat facturile emise de către SC Electrocentrale SA aferente aceleiași perioade în proporție de 100 %.

Situațiile financiare sunt întocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate Legii Contabilității din Romania, OMF 3055/2009, OMF 2374/2007,IAS 1 si reglementarilor emise de Ministerul Finanțelor din Romania. Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuități activitatii.


DIRECTOR ECONOMIC EC.IOANA /lANASE

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE


IQNeti


IraBraMMl 19mBbwDECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Entitatea: RADET CONSTANTA

Județul: CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. BADEA CARTAN , nr.l4A Număr din registrul comerțului: J13/98/1991 Forma de proprietate: REGIE AUTONOMA Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Cod de identificare fiscala: RO 1909840

Reprezentantul legal al RADET Constanta, isî asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare,performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.