Hotărârea nr. 13/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului Tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții „PromenadăTuristică Mamaia"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2013,

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 16378/04.02.2013, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre,

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 3430/10.01.2013, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al Comisiei nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere faptul că UAT Municipiul Constanța a revizuit Proiectul Tehnic aferent obiectivului „Promenadă Turistică Mamaia" finanțat prin Programului Operațional Regional Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere / Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbanp / Sub-domeniul Poli de creștere înainte de a lansa procedura de achiziție publică, având în vedere Instrucțiunea 92/31.08.2012 în sensul modificării indicatorilor aprobați prin Contractul de Finanțare nr. 3348/17.08.2012, pentru care s-a primit aprobare (de la finanțator), fără însă a se modifica bugetul proiectului;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.1133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul tehnic revizuit aferent obiectivului de investiții "Promenadă Turistică Mamaia" conform Memoriului justificativ, Anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și județului Constanța, spre știință.

Tehnic - Achiziții și Instituției Prefectului

membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21

consilieri din 27

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Popescu Raducu

Constanța

Nr.


13


/18.12, 2013


Anexa la HCL nr. 13/2013

MEMORIU JUSTIFICATIV

DATE GENERALE

1.    Denumire obiectiv investiție:

„Promenada Turistica Mamaia” - revizie Proiect Tehnic

2.    Amplasamentul:

Municipiul Constanta - zona Sat Vacanta (cuprinsa intre Bd. A. Lapusneanu si Bd. Mamaia)

Stațiunea Mamaia - zona cuprinsa intre Piateta Perla/Hotel Malibu si complex hotelier Bicaz.

3.    Titular investiție:

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Constanta

4.    Beneficiar investiție:

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Constanta

5.    Elaboratorul documentației:

S.C. HOUSE CONSULT S.R.L. - Adresa: Bdul. Mihalache Ion 150; Bl. 7 Sc. C Ap.

73 Cod 011207, Sectorul 1; București; Cod Unic de înregistrare RO17617974; Nr. înmatriculare J40/9325/2005; Administrator Radu BRIBAN; Cod CAEN 7111

6.    Tema de proiectare :

Obiectul investiției este achiziția serviciului „Elaborare Documentație tehnico -economica (DALI, PT, PAC, DDE, CS lucrări) pentru obiectivul : Promenada Turistica Mamaia”care are următoarele obiective:

>    Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanta;

>    Reabilitare si reamenajare piateta Perla;

>    Reabilitare si reamenajare promenada Perla - Cazino Mamaia;

>    Reabilitare si modernizare piateta si promenada Cazino Mamaia;

>    Reabilitarea si reamenajarea promenadei Cazino Club Castel - Complex Hotelier Bicaz.

Obiectul contractului de prestări servicii, consta in elaborarea documentației de proiectare pentru realizarea obiectivelor iar documentația de proiectare cuprinde faza: revizie Proiect Tehnic.

7. Fundamentarea necesității si oportunității

Necesitatea si oportunitatea investiției:

Având in vedere obiectivul strategic al Programului Operațional Regional, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, atentia deosebita care se acorda sprijinirii dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, care pot contribui la o dezvoltare policentrica a teritoriului României.

Luând in considerare scopul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana si anume creșterea calitatii vieții si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Ținând cont de faptul ca unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei Naționala de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare il constituie creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor, municipalitatea Constanta, a considerat necesara adoptarea unei abordări unitare si integrate a obiectivului strategic „Constanta turiștilor” al Planului Integrat de Dezvoltare a Polului National de creștere Constanta si prin intermediul proiectului integrat „Mamaia - produs turistic internațional”.

In cadrul acestui proiect integrat se va regăsi si proiectul individual “Promenada turistica Mamaia” care alaturi de alte proiecte precum "Imbunatatirea accesului in stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” si “Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol “ va contribui la punerea in valoare a potențialului turistic si natural prin crearea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii turistice si de agrement.

Realizarea cu succes a acestor proiecte va duce in acest fel si la atingerea obiectivelor propuse in cadrul master-planului pentru dezvoltarea turismului național care identifica punctele slabe din industria turistica din Romania si traseaza direcții strategice privind modul in care aceasta poate fi restructurata si in care pot fi asigurate resursele necesare, precum si modul in care poate fi regenerată pentru a putea concura in mod eficient pe piața mondiala a turismului.

Prezentul proiect vine ca răspuns la Notificarea UAT Municipiul Constanta nr. 112084/13.09.2012 prin care se dorește modificarea Proiectului Tehnic aprobat prin Contractul de finanțare nr. 3348/17.08.2012 si are ca fundament Instrucțiunea 92/31.08.2012.

Conform cerințelor Beneficiarului se solicita adaptarea soluțiilor inițial aprobate pentru a satisface necesitățile actuale. Intervențiile propuse sunt minimale, repercutandu-se asupra nivelului de finisare cat si asupra structurii tipologiei rutiere/pietonale.

Astfel, s-a dorit ca pe anumite zone - inițial proiectate pentru un trafic pietonal - sa poata fi acomodat (pe perioada estivala) traficul rutier redus ocazional. Aceasta soluție reprezintă o necesitate, avand in vedere creșterea numărului de turiști. In plus, datorita programelor de divertisment lansate la nivelul stațiunii, s-a constatat necesitatea unor trasee urbane mixte (pietonal/ocazional rutier pentru acomodarea carelor alegorice). De asemenea, in anii precedenti, s-a constatat deteriorarea finisajelor existente o data cu prezenta autovehiculelor, chiar daca aceasta a fost doar ocazionala.


Soluția modificatoare a stratificatiilor pietonale pentru acomodarea periodica a rutierului face referire doar la compoziția infrastructurii sistemului pietonal, nu si la finisaje; astfel, din punct de vedere vizual nu se va putea observa nicio diferența intre cele doua sisteme.

O alta observație trebuie făcută in ceea ce privește bolarzii retractabili. Dat fiind caracterul eminamente pietonal sau mixt pietonal/rutier pe toata lungimea Promenadei, ținând cont de introducerea ocazionala a carelor alegorice in zonele exclusiv pietonale, Beneficiaul, impreuna cu Proiectantul a solicitat realizarea unui system de acces controlat al autovehiculelor. Soluția o reprezintă bolarzii retractabili ce vor separa traficul pietonal de cel rutier, autovehiculelor nefiindu-le permis accesul in zona pietonala decât ocazional (aprovizionare, intervenții, divertisment -care alegorice).

Sunt propuse modificări de restructurare rutiera (sensuri unice, giratii, parcaje) pe anumite tronsoane ale Promenadei pentru a facilita interponectarea Promenadei la sistemul rutier existent astazi la nivelul Stațiunii Mamaia.

Totodată, se propune (pe anumite zone) reamplasarea mobilierului urban propus pe suprafața Promenadei.

De asemenea, avand in vedere caracterul specific al activitatilor socioculturale intreprinse in cele doua piatete (Perla si Casino), cele doua scene propuse prin proiectul inițial vor fi remodelate, răspunzând astfel nevoilor Beneficiarului. Ele vor fi evidențiate separat in cadrul investiției.

Avand in vedere caracterul intervențiilor propuse, cat si a reviziei propriu-zise a proiectului, intregul deviz al investiției a fost revizuit pentru a reda cat mai corect operațiunile noi.

Consideram ca prin natura intervențiilor propuse calitatea proiectului nu este afectata, reusindu-se corelarea doleanțelor Beneficiarului cu Normele si Standardele in vigoare.

De asemenea, s-a avut in vedere si aspectul economic, valoarea de investiție ramanand nemodificata.

NOTA:

întregul proiect a fost sub-impartit in doua zone studiate:

1.    Sat Vacanta

2.    Promenada Mamaia, iar pentru o mai ușoara urmarie a proiectului acest traseu a fost sub-impartit in 10 tronsoane de studiu.

Este de menționat faptul ca prin cadastru, datorita regimului de proprietate, proiectul a suferit o impartire in 18 cadastre distincte, dar care fac referire la același traseu tratat de proiect.

Prezentarea include sub-impartirea conform proiectului avand o trimitere către cadastrele intocmite de Beneficiar.

Modificări propuse prin revizuirea Proiectului Tehnic

Din discuțiile avute cu Beneficiarul, s-au concretizat ideile ce stau la baza prezentei revizii. Astfel; dintre cele doua mari tronsoane ale Promenadei (Sat Vacanta si Promenada din Stațiunea Mamaia), Satul de Vacanta nu se modifica, neexistand intervenții modificatoare propuse.

Pe Tronsonul « Promenada din Stațiunea Mamaia » propunerile de modificare pe partea de amenajari urbane au repercursiuni atat asupra poziționării unor elemente ale « Rețelelor de canalizare pluviala » conducând la adaptari ale soluției


inițiale la noua configurație, cat si asupra configurației straturilor rutiere ale specialității « Drumuri », finisajul ramanand același atat pentru sistemul pietonal, cat si pentru cel rutier.

Vom prezenta mai jos, sintetic, toate modificările propuse prin revizie Proiectului Tehnic aprobat.

Sat Vacanta lot 1

Pentru tronsonul «Sst Vacanta lot 1» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

Scf. Cadastru    =    2.928,00 mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    2.892,00 mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    2.892,00 mp

Sat Vacanta lot 2

Pentru tronsonul «Sat Vacanta lot 2» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru    =    1.392,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    1.375,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    1.375,00    mp

Pod Sat Vacanta

Pentru tronsonul «Pod Sat Vacanta» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru    =    41,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    41,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    41,00    mp

Hotel Malibu

Toate spatiile verzi propuse inițial vor fi restructurate pe tipologii noi de paviment, respectiv tratament unitar al plantațiilor noi. Se optimizează astfel costurile de mentenanta ulterioara prin realizarea unor spatii verzi protejate la intemperii.

Este de menționat faptul ca, se va renunța exclusiv la porțiunile de rocarie, pastrandu-se insa arborii existenti. Pentru protejarea acestora se va aplica aceeași metoda de ingradire ca cea prezentata pe intregul traseu al Promenadei - gratare metalice.


Suprafețe spatii verzi restructurate/rocarie (renunțări)    116.60 mp

Suprafețe pavaje (suplimentari)    116.60 mp

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru    =    3.466,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    3.423,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    3.423,00    mp

Traseu Hotel Parc-Piateta Perla

Pentru tronsonul «Traseu Hotel Parc-Piateta Perla» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru    =    6.152,00 mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    6.077,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    6.077,00    mp

Zona acces Piateta Perla + Piateta Perla

Prin revizuire, pe acest tronson se înlocuiește finisajul tip « granit fiamat » cu pavele tip «cărămidă tesuta», rezistente traficului rutier (zona de circulație a carelor alegorice).

Din considerente de mentenanta ulterioara, se renunța la toate fântânile propuse prin proiectul inițial.

De asemenea, scena propusa prin Proiectul Tehnic va fi recompartimentata corespunzător (pentru a răspunde noilor cerințe ale Beneficiarului), pastrandu-se poziția si gabaritul inițial propus. Pentru eficienta in execuție si pastrarea unui cost optim de investiție, copertina propusa a acoperi scena din Piateta Casino va fi montata pe scena din Piateta Perla.

Suprafețe pavaje (renunțări)    804.00    mp

Suprafețe pavaje (suplimentari)    804.00    mp

Fântâni arteziene (renunțare)    1 buc.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru Zona Acces Piateta Perla + Piateta Perla    =    12.514,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    12.361,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    12.361,00    mp

Traseu Piateta Perla - Cascom

Se vor introduce stâlpi separatori rutieri in toate zonele de separație a pietonalului de rutier pentru facilitarea accesului auto de mentenanta / intervenție / aprovizionare. Totodată, acolo unde secțiunea transversala a pietonalului nu permite accesul unui autovehicul de aprovizionare, se va adapta soluția propusa prin relocarea/redistribuirea mobilierului urban.

De asemenea, ta solicitarea Beneficiarului, au fost introduși bolarzi retractabili pentru a filtra traficul rutier in zonele pietonale. Asa cum am menționat si mai sus, in zona pietonala va fi permis accesul atent controlat, exclusiv carelor alegorice.

Se va redesena zona de racord intre pietonal si rutier la căpătui dinspre Piateta Perla (zona Tequila Summer Club) pentru facilitare acces care alegorice inspre/dinspre Piateta Perla.

Parcarea propusa a fi amenajata in dreptul Patiseriei “Pati-Fresh” va fi eliminata la solicitarea Beneficiarului, deoarece a fost deja finisata din bani de la

bugetul local, o intervenție noua fiind inutila.

Suprafețe pavaje (renunțări)    789.50    mp

Suprafețe pavaje (suplimentari)    789.50    mp

Bolarzi retractabili (suplimentari)    4 buc.

Amenajare Parcare « Pati-Fresh » (renunțări)    380.00 mp

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    402 buc.


Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 387 buc.

S cf. Cadastru

21.598,00 mp 21.333,00 mp 20.953,00 mp


Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat

- Tronson Restaurant Doina

Pentru tronsonul «Restaurant Perla» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    128 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 128 buc.

S cf. Cadastru    =    3.037,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    3.000,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    3.000,00    mp

- Stradela adiacenta Hotel Flora

Pentru tronsonul «Stradela adiacenta Hotel Flora» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    46 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat    46 buc.

S cf. Cadastru    -    1.518,00 mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    1.499,00 mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    1.499,00 mp

Tronson Piateta Casino, inclusiv alee pietonala

Prin revizuire, pe acest tronson se inlocuieste finisajul tip « granit fiamat » cu pavele de imitație a granitului, cu grosime de 8 cm, rezistente traficului rutier (zona de circulație a carelor alegorice); finisajul va ramane același atat pentru sistemul pietonal, cat si pentru cel rutier.

Pentru facilitarea accesului rutier temporar, se redispune intregul mobilier urban, lasandu-se o fasie libera pe centrul pietonalului (aprox. 4.00m).

De asemenea, la solicitarea Beneficiarului, au fost introduși bolarzi retractabili pentru a filtra traficul rutier ocazional in zonele pietonale si pentru a permite accesul controlat al carelor alegorice.

Din considerente de mentenanta, arborii existenti vor fi tratati asemenea celor nou plantați pe toata lungimea Promenadei.

De asemenea, amenajarea propusa pentru scena ce va fi amplasata in Piateta Casino va fi redesenata, renuntandu-se la forma si dotările inițial propuse. Se va realiza, așadar, o scena de forma rectangulara, cu o zona de back-stage si dotările aferente.

Datorita specificului activitatilor cultural-artistice ce vor avea loc in aceasta zona, se renunța la amplasarea amifteatrului, spațiul ramas liber urmând a fi utilizat doar cu anumite ocazii, ramanand-in rest utilizabil pietonilor.

Se va păstră si integra in noua propunere urbana, fantana de la nivelul pietonalului, deja existenta in Piateta Casino.

Toate principiile urbanistice inițial propuse vor fi păstrate.

6423.50 mp 1381.10 mp 6904.60 mp


Pavaje granit fiamat (renunțări)

Suprafețe spatii verzi restructurate/rocarie (renunțări)

Suprafețe pavaje - dale imitație granit (suplimentari)

-    Sistem    rutier    5354.30 mp

-    Sistem    pietonal    1550.30 mp

900.00 mp


Suprafețe pavaje - piatra cubica (suplimentari)

-    Sistem    rutier    395.00 mp

-    Sistem    pietonal    505.00 mp

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

12.074,00 mp 11.926,00 mp 11.926,00 mp


S cf. Cadastru

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat

Zona Cinema Albatros

Având în vedere darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a imobilului “Pasaj Rutier Filimon Sârbu” prin Hotararea de Guvern nr. 712/2012, proiectul “Creșterea Accesibilizării Portului Constanța prin Reabilitarea Pasajului Filimon Sărbu” a fost scos din lista de proiecte prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța. Astfel, proiectul “Construire parcare multietajata P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros” a fost scos din lista de rezerva a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța, introdus în lista prioritară și depus spre finanțare, în acest moment fiind în etapa de evaluate tehnică și financiară.

Luând în considerare cele menționate mai sus, se va renunța la amenajarea terenului afectat de proiectul “Construire parcare multietajata P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros”, propus a fi amenajat prin Proiectul Tehnic inițial aprobat.

Amenajare Parcare « Albatros » (renunțări)    2192.00 mp

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru    =    2.220,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    2.192,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    0,00    mp

Alee acces parcare Casino

Pentru tronsonul «Alee acces parcare Casino» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat    0 buc.

S cf. Cadastru    '    =    89,00 mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    89,00 mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    89,00 mp

Stradela alee si parcare Nord Piateta Casino

Pentru tronsonul «Stradela alee si parcare Nord Piateta Casino» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat    0 buc.

S cf. Cadastru    =    958,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    947,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    947,00    mp

Tronson Piateta Casino - Hotel Majestic

Modificările propuse pe acest    tronson de Promenada fac referire la

resistematizarea traficului rutier către Hotelul laki prin desființarea ultimului acces rutier. Astfel, pentru evacuarea autovehiculelor de pe acest tronson se introduce dublul sens către capat, realizandu-se o giratie de intoarcere (sens dublu) pe o distanta de aproximativ 80 metri.

Se vor introduce stâlpi separatori rutieri in toate zonele de separație a pietonalului de rutier pentru facilitarea accesului auto de mentenanta / intervenție / aprovizionare. Totodată, acolo unde secțiunea transversala a pietonalului nu permite accesul unui autovehicul de aprovizionare, se va adapta soluția propusa prin relocarea/redistribuirea mobilierului urban.

Tot din considerente de mentenanta ulterioara, toate fântânile de la nivelul pavimentului vor fi desființate, aceasta decizie fiind luata impreuna cu Beneficiarul.

Zona de racordare cu tronsonul aferent Pieței Hotel Rex va fi tratata diferit, prin traducerea unui sens giratoriu. Se va facilita astfel accesul inspre/dinspre aceasta zona.

Bolarzi retractabili (suplimentari)    4 buc.

Fântâni arteziene (renunțare)    7 buc.

S cf. Cadastru

28.144,00 mp


Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    27.800,00 mp

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    456 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 435 buc.

- Tronson Hotel Rex

De comun acord cu Beneficiarul, intreaga zona amenajata către Bulevardul Mamaia, precum si cele doua bretele de acces rutier catre/dinspre Hotel Rex vor fi redesenate după cum urmeaza :

-    Cele doua străzi vor fi tratate cu dublu-sens, iar parcările propuse for fi dispuse perpendicular pe sensurile de mers, pe ambele laturi.

-    Zona de parcari propuse in dreptul Bulevardului Mamaia va fi resistematizata pentru a face racordarea la noua propunere in lungul celor doua bretele rutiere.

Soluția de resistematizare rutiera a reieșit din analiza Beneficiarului cu privire la capacitatea de preluare a traficului rutier in zona Hotelului Rex. A reieșit necesitatea dublării capacitatii inițial proiectate. In aceasta zona, au fost proiectate spatii verzi clasificate pe diverse tipuri de materiale (plantații arbori, arbuști, rocarie, pietriș etc.). Pentru a nu impieta asupra spatiilor eminamente verzi (arbori, arbuști, iarba etc.) s-a optat pentru renunțarea la amenajările tip roca, pietriș.

Se va realiza astfel o eficientizare a traficului, mentinandu-se in același timp spatiile verzi reprezentate de arbori.

Se va păstră tot mobilierul urban inițial propus, realizandu-se doar o redistribuire a acestuia in noua configurație. Prin acest proces se va acorda mai mult spațiu pietonilor / biciclistilor.

Suprafețe asfalt sistem rutier - dublu-sens (suplimentari)    2600.00 mp

Suprafețe spatii verzi restructurate/rocarie (renunțări)    2600.00 mp

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    318 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 426 buc.

S cf. Cadastru    =    21.190,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    20.930,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    20.930,00    mp

- Tronson Hotel Rex - Hotel Bicaz

In zona de acces pe acest tronosn - zona Piațetei Rex - se va realiza o giratie pentru facilitarea fluxului rutier present.

Pe acest tronson se vor opera modificări de dispunere a mobilierului urban, respectiv a plantațiilor de arbori pentru a facilita accesul rutier interventional / de aprovizionare.

Tot pe aceasta se zona se vor monta banei pe parapetul existent.

Bolarzi retractabili (suplimentari)    2 buc.

Mobilier montat pe parapet (suplimentari)    20 buc.

Suprafețe pavaje (renunțări)    96.50 mp

Suprafețe pavaje - piatra cubica (suplimentari)    96.50 mp


Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat

0 buc.


S cf. Cadastru    =    8.517,00    mp

Sa menajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    8.412,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    8.412,00    mp

Bretea acces Bulevardul Mamaia

Pentru tronsonul «Bretea acces Bulevardul Mamaia» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru    =    584,00 mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    577,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    577,00    mp

Bretea acces Zona Hotel Bicaz

Pentru tronsonul «Bretea acces Zona Hotel Bicaz» nu vor fi operate modificări fata de Proiectul Tehnic aprobat.

Locuri parcare propuse prin Proiect Tehnic aprobat    0 buc.

Locuri parcare propuse prin modificări ale Proiectului Tehnic aprobat 0 buc.

S cf. Cadastru

1243,00 mp 1228,00 mp 1228,00 mp


Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE

S cf. Cadastru    =    127.665,00    mp

Samenajat cf. Proiect Tehnic aprobat    =    126.102,00    mp

Samenajat cf. modificări Proiect Tehnic aprobat    =    123.530,00    mp

Număr locuri de parcare prin Proiect Tehnic aprobat    1408 buc.

Număr locuri de parcare rezultate in urma modificărilor PTh-ului aprobat 1422 buc.

VALOARE TOTALA (lucrări la care se renunța, lucrări rezultate din modificări)

Valoare lucrări la care se renunța :    3.020.285,02 lei

Valoare lucrări noi - rezultate din modificările aduse PT-ului:    3.020.262,26 lei

Rețea canalizare pluviala

Modificări propuse prin revizuirea Proiectului Tehnic

Prezentul proiect constituie o revizie a proiectului inițial si aprobat, realizând doar adaptari ale soluției inițiale a rețelei de colectare ape pluviale, la noua propunere de sistematizare pe specialitățile de arhitectura si amenajare drumuri.

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "PROMENADA TURISTICA MAMAIA"

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA FAZA: revizie PROIECT TEHNIC

In urma reviziei nu exista modificări ale indicatorilor tehnico-economici aprobați.

-    Drumuri

Din cauza modificărilor specificațiilor de incarcaer rutiera a pavimentelor propuse pe intreaga lungime a amenajării, s-a optat - din considerente de siguranța

-    pentru modificarea soluțiilor inițial aprobate. Se asigura in consecința, siguranța in exploatare cat si elementul estetic. Vor fi astfel reconfigurate stratificatiile rutiere după cum urmeaza:

In zonele cu pavaj asfaltic :

•    4 cm beton asfaltic uzura (BA16) conform SR 174 - 1 / 2002

•    6 cm beton asfaltic deschis (BAD25) conform SR 174-1 / 2002

•    20 cm piștra sparta conform STAS 179 si STAS 6400

•    30 cm balast conform SR 667 si STAS 6400

•    Geotextil

In zonele cu pavai de granit (piatra cubica)

•    10 cm pavaj pavele abnorme conform SR 6978

•    3 cm nisip conform STAS 6400

•    25 cm balast stabilizat (min. 6 % ciment) conform STAS 10473

•    15 cm balast conform SR 662 si STAS 6400

•    Geotextil

In zonele cu pavai mare ( pavele 50x50x8)

•    8 cm pavele din beton

•    4 cm nisip conform STAS 6400

•    20 cm piatra sparta conform SR 667 si STAS 6400

•    30 cm balast conform SR 662 si STAS 6400

•    Geotextil

In zonele cu pavele autoblocante

•    8 cm pavele din beton

•    4 cm nisip conform STAS 6400

•    20 cm piatra sparta conform SR 667 si STAS 6400

•    30 cm balast conform SR 662 si STAS 6400

•    Geotextil

In zonele cu pavai din pavele din beton

•    10 cm pavele din beton

•    4 cm nisip conform STAS 6400

•    20 cm piatra sparta conform SR 667 si STAS 6400

•    30 cm balast conform SR 662 si STAS 6400

•    Geotextil

CONCLUZII

Prin redesenarea Promenadei Mamaia se realizează o creștere estetica a întregii secțiuni aferente in lungul țărmului Marii Negre. Propunerea noastra merge pe tratarea unitara a intregului traseu, de la un capat la celalalt. Pe langa înlocuirea


DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "PROMENADA TURISTICA MAMAIA"

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA FAZA: revizie PROIECT TEHNIC

finisajelor prezente cu unele superioare atat calitativ, cat si estetic, se reglementează circulația rutiera pentru a o adecva funcțiunii. Se dorește astfel, o creștere a ponderii pietonalului in defavoarea rutierului.

Așadar, prin reamenajarea Promenadei Mamaia se reușește tratarea unitara a intregului traseu, o inobiiare a finisajelor, dar si o creștere a calitatii spațial volumetrice printr-o urbanizare simpla si coerenta.

Propunerile de revizuire ale Proiectului Tehnic aprobat nu modifica indicatorii economici ai investiției, echilibrând elementele nou introduse in proiect cu cele modificate/eliminate. In documentația economica sunt cuprinse toate lucrările propuse prin prezentul proiect.

In conformitate cu instrucțiunea nr. 92 din data de 31.08.2012, revizuirea proiectului tehnic de execuție nu impietează asupra soluției tehnice general aprobate si nici nu modifica indicatorii economici generali ai proiectului.

12