Hotărârea nr. 129/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 632/2008 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA UNOR CATEGORII DE PENSIONARI CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA

4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L nr.632/2008 privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în Municipiul Constanța unor categorii de pensionari, ca măsură de protecție socială

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinara din data de..A.7..-.?.f.:.^.9.1.?;

Analizând expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.80191/07.06.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget- finanțe , administrarea domeniului public și privat , raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției Financiare nr.80190/07.06.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit."d" , alin. 4 lit." a", alin. 6 lit." a",pct.2 ,pct. 14 si art. 115 alin.l lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr.632/2008 , astfel că acesta va avea următorul conținut : începând cu data de 01.07.2013 se acordă, ca măsură de protecție socială , facilități la transportul în comun pe bază de permise de călătorie lunare, valabile în interiorul Municipiului Constanța, pensionarilor cu un venit de până la 900 lei și persoanelor în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

Art.2 Se aprobă modificarea art.3 din H.C.L. nr.632/2008 , astfel că acesta va avea următorul conținut : Eliberarea permiselor de călătorie lunare, valabile in interiorul Municipiului Constanța , pensionarilor cu un venit de până la 900 lei și persoanelor în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri , se va face prin punctele de distribuire abonamente ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în baza următoarelor acte : buletin de identitate , ultimul cupon de pensie , adeverința eliberată de Casa Județeană de Pensii Constanța ( după caz).

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L nr.632/2008 privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în Municipiul Constanța unor categorii de pensionari, ca măsură de protecție socială rămân neschimbate.

Art.4 începând cu data aprobării prezentei , H.C.L nr. 187/2012 privind modificarea H.C.L nr.632/2008 privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în Municipiul Constanța unor categorii de pensionari, ca măsură de protecție socială , isi încetează aplicabilitatea .

Art.5. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare , Direcției Administrație Publică Locală , Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de 24

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Georgescu Raducu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. 129 / 17.06.2 013