Hotărârea nr. 128/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANJA CONSll IUL LOCAL

II O T \ k \ R E

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 201.2

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Analizînd expunerea de motive nr.72891/22.05.2013 d d-iui PHmar Radu Ștefan Mazăre , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului publir și privat, raportul Direcției Financiare nr 71754/20.05.2013 și rapelul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale bugetului local nr.S 40887/17.05.2013;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare , Legea 571/2003 privind Codu* Fiscal șl art.295, pct.287, alin.2 din H.G.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

In temeiul prevederllur art.36 .alin 2, lit.b, alin. 4, lit. a și art.115 alin.l, Ut. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

HOTĂRĂȘTE.

Art. I Se aprobă contul de execuție al bugeLului local al mumcipiuiul Constanța ue anul 2012, prezentat în anexele nr, 1 și 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Al t.2 Se aprobă anexa nr 3, anexă ce cuprinde ; situația de scutiri șl facilități acordate în anul 2012 pe fiecare din impozitele șl taxele locale, precum și pe fiecare din reglementările caie nu stat la baza acordăm facilităților respective ;

situația sumelor înregistrate în evidenta separata a Insolvabilităților In data de 31 12 2012;

Situația sumelor înregistrate în llRtfl dr rămășiță la data dr .11 12.2012 pe flecare dlri impozitele șl texele locale

rare tace parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare in vederea aducerii la îndeplinire șl spre știință Instituției Prefectului Județului Constanță. Adoptată de un număr de,// consilieri din s* membri

pPEȘEPINTE_E ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR.

MARCELA ,    , BNACHE

Constanta Nr yJr;

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe «anul 2012

Având în vedere raportul Direcției Financiare , raportul Comisiei nr,l ar. studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privai și raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale bugetului local ,

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare. Legii nr.5?l/2003 privind Codul Fiscal și H.G.44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicau* a Legii 571/2003 ;

în temeiul prevederilor art.45 ,alin. 6 dlr» Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată, initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului pc anul 2012 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

• .    . *..‘.-41    »UCΫ«»II '

• i .    «■ • t.


ROMÂNIA

JIIPFTUI CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-soctole,buget finanțe si administrarea domeniului public și privat al

municipiului Constanța

RAPORÎ

Avâno în vedere expunerea de motive prezentată in susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea contului de execuție anual al bugetului local pe .mul 2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din I egea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită in ședința

din data de . (6-_avizează FAVORABIL/N&f-AW-ORA&iL

proiectul dc hotărâre prezentat.

ROMAN IA

w W 1. JUDErUL CONSTANȚA .-v    W PRIMARÎA MUNICIPIULUI CONS'lANȚA

lylfeJlTi DIRECȚIA FINANCIARA

41 5JT M? Nr. 71754/20.05.2013

JBAEQRÎ

i.i hotărârea privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2012

în conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii 5/1/2003 privind Codul Fiscal precum și art.295, pct.287, alin.2 din H,G 44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, consiliile locale aprobă contul de execuție al bugetului municipal al anului precedent coroborat cu situațiile privind fadlltatlle fiscale acordate în anul 2012,. insolvabilitățile șl rămășițele înregistrate la 31 12. 2012 pentru impozitele șl taxele locale

La data de. 31 decembrie 2017 s-a înregistrat deficit în sumă de 2.702.183 lei care pe secțiuni se prezintă astfel

- secțiunea de funcționare a înregistrat excedent în surnâ de 41.696.1 74 le»

secțiunea de dezvoltare a înregistrat deficit în sumă de 44.398.357 lei

Excedentul anilor prercdenți în sumă de 52.152 771 iei, a fost aprobat prin H.C.L, nr. 5/2012, pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare

Executivul a urmărit în permanenta inspectarea cu strictete a disciplinei financiare, a tuturor prevederilor legale din domeniul financiar-

C D I T Serviciul Public de jl Jrl I Impozite 51 Taxe Constanța


.1

C'>    i


Nr. înregistrare: S 40887/17.05.2013

RAPORT - privind facilitățile fiscale acordate în anul 201?, insolvabilitățile și HSmășițelB înregistrate la 31.12.2012 pentru impozitele și taxele locale care tar obiectul de activitate al Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța în conformitate cl prevederile punctului 287, alin. 2 din H.G. r~. 44/2004 privind No'mce metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificai' e șl completările ulterioare, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a elaborat Anexa nr. 3 la Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, anexă ce cuprinde:

Scutiri și facil tați fiscale acordate în anul 2012 ne fiecare din impozitele și taxele locale, precum și pe fiecare din reglementările care sl stat la baza acordării facilităților respective,

Sumele înregistrate în evidența separată a insolvabilităților la da»a de 31.12.2012;

Sumele îrregistrate in lista de rămășiță la data de 31.12.2012 pe fiecare dir impozitele și laxele 'ocale.

Fadicâțile și scutirile bsc.ale acordate in anul fiscal 2012 precum ș bonif caba acordată pentru plata integrala a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2012, au fost in sumă totaiă de 493 220.940 lei, sumă distribuită asfel valoarea bonificației este de. 3.305.552 lei, Jar valoarea facilităților de 489.915.388 lei

Facilitățile și scutink fiscale acordate persoanelor fizice în anul fiscal 201? reprezintă 1,06% din uitai, in valoare de 5.232.093 lei, -ar această sumă este constituită din faclitât.i și scutir fiscale in ejantum de 3.346.036 lei și bonificație in cuantum de 1.886.057 lei..Ponderea cea mai mare o reprezintă facilitățile acordate la impozitul pe clădiri, în cuantum de 1.913 358 lei, reprezentând un procent de 57,16% din totalul facilităților acordate persoanelor Fizice

Facilitățile fiscale acordate persoanelor Juridice in anul fiscal 2012 reprezintă 98,94% din totai, în valoare de 48 7.988.84 7 lei, iar această sumă este constituită din facilități și scutiri in cuantum de 486 569.352 iei șl bonificație in cuarn.m de 1.419.495 lei, Ponderea tea mal mare o lepnezlnto facilitățile acordate la impozitul oe c'ădiri, "n cuantum de 470.639.061 lei, reprezentând un procent de 96,73% dlr totalul fac Itâților acordate persoanelor jundice.

De menționat că ponderea de 21% la facilitățile acordate la impozitul pe clădiri persoanelor jurld cc este deținută dn rătre C.N.A.P.M S.A CO'JSTAMȚA » u suma de 98 331 274 lei pentru construcții care nu au caracteristicile unei c'ădln

scc^pir-rt nj agSȘsptt r» rc« nfricerșispir•<»


»• I • '• I    unxjnol T 109>0Sh Sdlmmiin’ 22. 90G >46, ConsvmțQ Rnmânio 0241 *88 514 (RAI M1IIS73 0?v4Bfl'BZ .3241438531 nzv 468 ‘.‘.0    Q241 4HH 559

Vrei osc mmboie‘ — Incrrt^cu Oitcl Hifeiedhfflbfl nicrcsH'UiimiMtfircie situară ta îbnp’

■ . . - . _

CHIT Serviciul Public de □ r I I Impozite si Taxe Constanta


Insolvabilitățile înregistrate in evidența separată pină la data de 31.12.2012 au general un debit total cir 37 291.222 lei din care suma do 36.830.381 10' reprezintă insolvabilitățile aferente persoanelor fizice, iar suma de 460.841 lei reprezintă insolvabilitățile aferente persoanelor juridice.

Sumele înregistrate în lista de rămășiță la data de 31.12.2012 oe fiecare din impozitele șl taxele locale sunt mai mari în ca2ul persoanelor juridice, adică 56.372.999 lei, fața de 13.109.712 lei la persoane fizice. La sumele înregistrate în lista de rămășiță la sfârșitul anului fiscal 2012 se adaugă acceson la 31.12,2012 în cuantum de 12.827 112 lei pentru persoane juridice și suma ce 1.985.107 lei pentru peroane 62.ee.

In ceea ce privește situația rămășițelor la amenzi, dlntr-pn total ce 38.328.007 lei, ponderea de 97% pin total o înregistrează persoanele fizice cu suma de 37.2 16.791 lei, »ar suma de 1.111.216 le. este aferentă persoanelor juridice.

Menționăm că pentru suma de 126.629.063 lei reprezentând rămășița șl accesorii înregistrate la 31.12.2012, se vor efectua atât cercetări pe teren în anul 2013, cât și parcurgerea celonaite etape prevăzute de legislația în vigoare la nivelul agențiilor fiscale, Serviciului Constatare și Control, Serviciului Urmărire și Executare Silită.

Director Executiv

Șef Serviciu

Elaborat


Vlrgmla tlzun

Mariana Pirlcală

Lorrdana GcirgovanStr Mi.morjT nr    Comun ta ftomftrvrj

2241    534 • OZMMIBSn

-•ZAI VttSL • 024IUJSS J1

Mfl8 5Sti 0241    -

5«<®$,»r ct ro .i OQS0SfHHX io 1 oHI»'tlPsoll-tt.rn


I iir 1 ci - I I O’^nr nvr..-.-fl'r-r IQOIt:ițrtptire? IncHpgtu tine pi repqrwwl,    in wzifeie șl <ox»X' ta timp*

KUMANîA

JUDEȚUL constantîa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOC^E


ANEQt i


ANEXA 1


coa 20


contul de execuție a BUGETULUI LOCAL- VtNlTUHi le data de 31 12,2012


-tel-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

cnne tataie

incoâri real tarte

Stinger>

pe alte căi decât incasan

Oreptun constatate de încasat

in Ibae

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

2=4+5

A

5

6

7

8-36-7

VENITURI - TOTALțcod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.021

00.01

452626256

553022142

655562140

97013657

558548483

513256579

6322702

135932A56

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37 02+00 15+00.16)

46.02

335089086

407624868

51C986913

97013657

413973256

368631352

6322702

135962359

I VENITURI CURENTE |cod 00.03+00.12)

00.02

448200256

479715299

617103549

89222595

527880954

490444274

1595714

•25063561

A VENfTURI FISCALE (cod

00.04+06 02+00.09+00.10*00.11)

00 03

407769256

432713299

524260991

$2804020

47145697-

-U3802266

1551189

78907536

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod QO.05+00.06+00.07)

00.04

174481086

182507868

187914078

1014236

186895842

186976826

23108

9141-14

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

00 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profil {cod 01 02.01)

01 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Imoars pe c<dît de la agenții economici

01 02 01

0

0

A1 2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZJCE{ cod noi

00.06

174481086

182507865

187914078

*014236

186899842

186976826

23103

914144

Impozit pe venit (cod 03.02 17* 03.02.18)

03,02

7300000

7300000

BG41825

-D14236

7027589

7104573

23108

9141X4

Impozit pe onomnui evocai lor $i rctancr pubic

03.021/

915138

9T5*3S

5

0

9^5158

Impozitul p© vatviunln din transferul propiefiâftcr

‘mobiliare din patrimoniul personal

03.02 16

7300000

7300000

712668?

7027589

7104573

23108

994


A

1

2

3=4*5

4

5

6

7

fi= 3-6-7

Cot® 91 suma defalcate din impozitul pe venit (cod 04 02.01*04 02.04j

i 12

167181086

175207868

179972253

179872253

179872253

0

0

Cote defalcate in umpoâiu pe .enu

04 02.01

166800000

174800000

179464385

179464385

1794-64385

0

0

Sume alocate drr cotele de^acare dir impozitul pe

venii pentru ecniilhra^ea pizjgrtltr locale

04 02 0*

381086

407868

437866

407S68

407868

n

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITALtecd 05 021

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte Impozite pe venit. profit 91 câștiguri din capital de (a persoana fizica (cod 05 02 50,

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte Impoziîft pe venit profit ți câștiguri flm copta»

06.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARI, -TOTAL (cod 06 02) -Restante anii anteriori -

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Co’e defalcate din impozitul pe salarii Restanțe anii anteron-

06.02 02

0

0

A3 IMPOZITE ș, TAXE PE PROPRIETATE (cod

07 02)

00.09

53564000

%&S6AQOQ

145960045

26502716

119457329

93726408

90224

47143413

impozite 51 taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03*07 02 50)

07.02

395C4CCC

88364CC0

145960045

26502716

119457329

98726408

9G224

47143413

'mport și »axâ pe dăd.r» (coc

07 02-01 01 *07C2 01 02)

07 02 01

75000000

75000000

122327379

22316134

100011245

90306292

59457

11951630

imparii pe clâdin de la persoane fizice

07 02 01.01

18000000

18000000

21376429

2001608

19374821

18789917

«9457

2517055

lmpo2ft și laxă pe clădin de >a persoane jund ce

07 02.01.02

55000000

55000000

100950950

20314526

80636424

6’-516375

39*34575

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02 32 01 la 07.02.02.03)

07.02.02

8664000

8664000

14646174

4161935

10484239

9729795

20767

4695622

impozit pe terenuri de a persoane fzr.*

07 02 02.01

3S00000

3800000

4516879

881190

3635639

3446136

17549

1053194

Impozit și taxă pe teren ce la persocre juridirje

07 0? 02 02

4500000

4500000

9716403

3229929

6486474

5952910

3763405

impozitul pe terenul extravilan*'»*Restanțe an» antenon

07.02.02.03

364000

364000

412892

50816

362076

330731

3218

18943

Taxe judiciare de timbru șl alte laxw dw limbai

07.0203

5500000

5500000

8986492

24647

8961845

8690331

0

296161

Alte impozite și taxe pe proprietate

07C2 50

-1400000

1400000

0

C

0

1*1

1

2

3=4+5

4

*    I

6

7

A4 IMPOZITE $1 ÎAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02*12 02*15 02*16.02}

i 10

143824170

160741431

1B9632604I

J4&492

164586112

157614384

1163611

30854609

Sume oefalcete din TVA (cod

11.02.01*11 02.02+11 02 05 la 11 02.07)

11 02

113111t70

130028431

129347520

0

l29347820

129347320

0

0

Sume defalcate dm lax» oe V3ioarea adăugată pentru finanțarea cnc«u»elîior descentralizate s nivelul

11 0201

0

0

Sume defalcate din laxa vc valoarea adăugată pentru finanțarea •^etluielilor descor.trai bale la nivelul comunelor. orașelor munopiilor. sectoare nr ș Municipiului București

11 02.02

112973553

125486508

124807597

-24807697

•24807697

0

tl

Sume defalcate din taxa oe valoarea odauqarâ oentru drumun

11 02.05

0

n

0

Sume defalcate din rata pe valoarea adte«uatâ pentru echilibrarea bu^eteio» locale

11.02.06

13761/

4541923

4540123

4540173

4640123

0

0

Sume defe cate din lax» pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii Șl a bazelor sportive d.r spânul rural

11 02 07

0

0

0

Alte impozite și taxa generale pe bunuri și servicii (cod 12 02.07)

1202

2200000

2200000

1671560

565777

1105783

955304

61709

654047

Taxe hoteliere

12 02 07

2200000

1671560

565777

1105783

955804

61799

B540*»7

laxe pe servicii specifice (cod 15.02.01*15.02.50)

15.02

150000

11

420791

123463

297328

237763

5933

177095

impozit oe spectacole

15 02 01

150000

1’

420791

123463

297328

237753

5933

177095

Alle Laxe pe serv oi specifice

’502 50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de acsivtlati (cod 16.02 02*16.02.03+16 02 50)

16.02

28363000

28363000

58152433

24357252

33835181

27072997

1095969

30023467

•mpozi» pe mijoacele de transport (COC 16.02 02.01416 02 02.02)

’ 8.02 02

2300CCO0

23000000

54130715

24213483

29917232

23240185

1095969

29794581

Irrpozii pe mijloacce dc transport dețmuie de pers 03 ne fizice

16 02 02.01

11500000

11500000

21098570

789757S

13200992

12154313

24038

8920218

Impozit pe m»|:oaceie de Ifrnsport rute de persoane juridice

1P 02.02.02

11500000

11500000

33032145

16315905

16716240

11086872

1071931

20874342

J

IA

1

2

3=4+5

4

5

6

T

8- 3-6-7

Taxe șj lanfe pen»»u ? oerarea de licențe ș autorizații de Funcționare

16 .03

1103

1103

1103

0

O

Aite taxe pe utilizarea bunuri q< autorizarea utilizări Dununkjr sau ;w desfășurarea de activități

10 02 50

5363000

5363000

4060615

143769

3916846

3331709

0

229906

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE PISC ALE (cod 10.02)

00.11

900CCC

900000

754264

24C576

513688

484648

274246

-4630

Alte impozite șl taxe fiscale (cod 18.02 50)

18.02

9C0C00

3COOOO

754264

240576

513688

484643

274246

-4630

Afle impozite» $i taxe

18 02 50

900000

900000

754264

240576

5)3688

434648

274246

-4630

C. VENITURI NEFISCALE {cod 00.13*00.14)

00.12

40431000

47002000

92842558

36413575

56423983

46642008

44525

40156025

cr VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.02+31 02)

00.13

400000C

10571000

10221591

«48158

10259749

10265535

0

-44243

Venituri din propnetate (cod

30.02.01*30.02 .03+30.02.05+30.02 08* 30.02.50)

30.02

4000000

10571000

10221591

«48158

10269749

10255839

0

-44248

Vârsâmimo cir profitul net al regiilor autonome socieiăpior și companiilor nationaie

30.02 01

14981

14981

*4981

0

0

Restituiri oe fprxJuf din finanțarea Pupei a* ă a anilor pmoedenți

30.02 03

0

0

Venituri din concesiuni și încriiner

30.02 05

4C00000

4000000

3636386

-48158

36845^

3680634

0

-14248

Venituri dir dividende (cod 30 02 08 32)

30 02 08

0

657WOO

6570224

6570224

6570224

0

0

Venituri <3*r- d»vicende de a aUi o’âno*

30 02 08 02

0

6571COC

6570224

6570224

6570224

0

AHe venituri om propnetaie

30 02 50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

Ol

0

0

0

0

0

0

0

Alte venitul din dobânzi

31 03.03

0

0

C2.VÂNZÂRI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.02+34 02*35.02+36.02+37.02‘i

00.14

36431000)

36431000

82620967

36466733

46154234

36376169

44525

46200273

Venitun din prestări de servicii și alte actlvltâțl (cod

33.02 08*33 02.10+33 02 12+33.02.24+33.02 27

33.02

1635000

1635000

2034296

714145

13Z0111

1051274

11521

971401

Venitun din prestări de servei

3302 08

250000

250000

267047

267047

76704?

0

0

Contribuția cdnnțHor sau susținător lor •egali pentru întreținerea cop&nr încreșe

33 02 10

450000

450000

42S128

428-28

428128

0

0

Contribuția persoanelor oeneficare aie cantinn or <t*

ajutor social

33 02 12

0

0

i axe din aeiMâli cadastrale si agricultură

33 0224

5000

5000

4605

40OÎ

4605

0

0

A

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8»3-e.7

Conffnbu|ie lunara a părinților pentru înl-etioerea copitor in vntâtile de proiecție socială

3, 127

0

0

Venituri dm recuperarea chefiuiefilof de judecată imputat'» ș» CesoâquDtn

33.02.28

riOCCOO

900000

1320835

714145

606690

337853

11521

971461

Alte venituri (fin prg&tar de servicii și alte ecWttAI)

33 02 50

50000

30000

13641

•36-1

13641

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02 02*34.02.50)

34.02

10081000

10061000

947412?

-7-970

93022571

9293713

0

*80914

Taxe exmaiudioare oe timorj

34.02 02

1800000

1800000

1945694

Q

1945694

1935208

0

,0466

Alte venituri dir taxe admirnstmlive. 5,i>cră1 permise

34.02.50

3281000

8281000

7528433

171870)

7356583»

7358005

0

170426

Amenzi, penalități și confiscări

(cod 35.02.01 la 35 02 03*35.02.50)

35.02

5000000

3000000

2S126397

19899570

32275271

3132351

0

24994546

Venituri din amenn ș* alo» sancțiuni aplicate potrivt disDozjb'ior egale

35 02 01

3000000

3000000

23126550

19899370

8227190

3132004

0

24994540

Penaiixâfi centru nedepurerea sau cepunnree uu

întârziere eetfararini de impozite ș taxe

35 0202

0

0

încasări dm valorificarea bununlor confiscate.

abandonate ș a»h= sume constatate odată cu cont.scarea potnvil ep

35.02.03

â

0

Aite amenzi, penalități si confiscări

35.02.50

547

547

347

a

0

Diverse venituri (cod 36.02 01 *36.02,05*36.02.06 ♦36 02 07*36.02.11*36 02 50)|

36.02

21715000

21715000

42985687

••5661348

27304339

22899331

33DO4

20053352

Venituri cm apucarea prescripție' exrncwe

36 02 01

265463

263463

263463

0

Vărsarn:pte cm veniturile șl/sau dîSpcwiib'li’âtile .nstituffilor oub'ice

36 02 05

5000000

5000000

18741295

11252121

7489174

5374830

33004

13333461

Taxe specaie

36 02.06

16715000

16715000

23916010

4424865

19491145

17203379

0

6712631

Vârsam-ntedii' arnoazarea mijloacelor fixe

36 02.07

0

0

Venituri dm ajutoare de stat recuperate

36 02.11

0

0

Alte venrtun

3602 50

64919

4362

60557

57659

0

7260

Transferuri voluntare, altei» decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03*37.02.04*37.02 50)

37.02

0

0

0

0

0

0

C

D

DcnațO și soonsor.zan

37.02.01

K

a

0

0

IA

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6- T

Vărsă mint© dlr secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (ct semnui minus l

3    2-03

-65490000

•79147000

-75799370

-75799370

-75799370

0

Vârsâmmte dm secțiunea de \incțiorare

37 02.04

65490000

79147000

75799370

75799370

75793370Î

0

Alte transferuri voluntare

37 02.50

0

0

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00 15

0

5785000

23231184

7791062

15440122

7584898

4726968

10319298

Venituri din valorificarea unor bunuri

Icod 36.02 01*39.02.03*39.02.04*

39.02

0

57B50C0

23231154

779-1062

15440122

7524898

4726988

10919298

Verițur, am valorificarea unn* txiruv aie instituțiilor pubfice

39 02 01

0

0

Veflitun cin vânzarea ocumtelor construia d-n

fondurile statului

39.02.03

0

1495000

1573832

0

1679832

1579832

0

Venitur* din privatizare

39.02.04

Za

0

Vneițun din vânzarea unor bunun aparținând

domeniului privai al stalului sau a umtâtiior

39.02 07

0

4-173000

21517742

7791062

137266BD

567*456

4726988

109^9296

Drupoziie speciale pentru oonstrucțîi de locuințe

39 02 10

0

117000

133610

0

133610

1336’0

0

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

52153000

o

0

0

0

0

Q

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40 02.06*40 02.07*40 02 10*40.02.11*

40.02.13*40.02 14*40.02.501

40.02

0

52153000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea :mpruruturilor pentru

înființarea unor Instituții șl ser via puoiice ne interes •oca) sau a unor activități finanțate imecrai din venituri

40.02 06

0

0

încasări cm rsmbursarwri miorocrecueior cc ta

persoane fizice ș« jundee

40 02 07

0

0

împrumuturi temperare dm trezoreria statului

40 02'’O

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare CC casă a<e secțiunii funcționare

«10211

0

n

Sume flm excedentul anului precedent pentru acoperirea gounior temporare de casa ae secțiunii ae

60.02 13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului ’ocai utilizate oeii/u finanțarea cheltuielilor stcliuno de dezvoltare

40.02.14

0

52153000

0

0

0

a

Iicasăn din rambursarea 5rfior împrumuturi acordate

40 02.50

0

i

0

anexa la

A

1

2

3M*5

4

5

e

7

8=3-6-7

IV. SUBVENȚII (cod 00.18,

l 17

4426000

8363843

8526950

q

8526950

8526950

0

0

SUBVENȚII 0E LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIE, PUBLICE (ood 42 02*43.02,

00 10

4426000

8363843

8526950

0

8526950

8526950

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod

42.02.01 MZ.92.03(3

42.02.07442 02.09*42.02.10M2.02.12 (a

42.02 21+4Z 02.20*42 02 29*42 02.32 ta

42.02.37*42 02.40 le 42 02 42*42.02 44 ta 42.02 46)

42.02

4426000

8363843

8466950

0

8466950

6466S50

0

0

Relei >n0'og'23re3 centra ckx temice ș» atattnce de tcrmpficarg

42.02.01

0

0

investiții finanțate parțial cfcn împrumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes loca

42.02 04

0

0

Renuri și regulamente de urbBRsrr

42.02,05

0

0

Sraa care se vor amenaja în perimetrele desenate oo -iiuq^or de cvanaie de locuințe noi

42.02.06

0

0

Ftrkinterea studiilor de *ezabilitate aferente proieaekx

SAPARD

42 02 07

0

0

F nantares ix»aramu<ui de pietruire a drumurilor comunale $• a montare cu apă a șalelor (cod

42 02 09 01 ta 42.02 09 031

42 02 09

0

0

0

0

0

0

Q

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modem izarea ș /sau ssra, tarea drumurilor de Interes loca, ctasate

42 02 09 01

0

0

Finanțarea subprogramului pnvrd alimentarea <x «pa 3 satelor

42 02.U9.02

0

0

f-na nțarea eubprogramuiLi privind cana,.zarea șt epurarea Apelor uzate

4202.09 03

0

0

F nanțarea acțiunilor privind reducerea nscului «kw H' x’fistructiiior existente cu destinație de

42.02 10

0

0

Subvenții pentnj reabilitarea îeirmcO a clădirilor de Idcu

42.02 12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor mulbanuaie priori,are de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

ANEXATA

HCLM

A

1

2

3=^*5

4

5

6

7

9=3-6-7

Finanțarea unor cheitu<ei ce caotal ale -'rtă’itr de învățământ preumversitar

<; ii4

0

0

Subvenții primite din bondul National de Dezvoltare

<2W '5

0

0

Subventh de le bugetul ele stat care bugetele* cca»e

pentru finanțarea investițiilor în sănătate < cod

42,02 16 0' 3 42 02?6 03)

•702 *f:

Q

0

0

D

Q

0

0

0

Subvenții > ta bugetul de stat către bugetele tncwta

pertri flnsnieres aparatuni medicale și

ecn Domcn.te'or ce camunrcatîi îi urgenta in sanatate

42C-2 1601

0

0

Subvenții de a bugetul de stat către ougeiele Inepta peritm fii «ni-rea reparator capitale in sănătate

42 02.1602

0

0

Subvenț • de a bugetul de stat câtre bugetele locale pentru finanțarea altor Tvesliti în eânatate

42 02 16 03

0

0

Subvenț i pentru f nai'zarea tucramor ce construcție a așezămintelor culturale

42 02 17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ata M r-,sterul j Sănătăți câtre bugetele locale pentru finanțarea mve .tlțutor ;• sănătate (cod 42.02.18 01 la *2 02 Tb 03)

42 02.18

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ate Ministerul j Sănătăți-către bugetele locale pentru finanțarea apat alun medicale și echipamentelor de comunicații ir uraenta

42 02 18 01

0

0

Subvenții dir veniturile proprii ale Ministerului Sănătății câire bugeieie locale pentru finanțarea reparațiilor capelate îh sănătate

4202 18 02

0

0

SuPvenb- din vemturte jrooru ale Ministerului Sănătății către bugete e focate pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02 18.03

0

0

Subventi câtrc Pubele gicaie pentru ființarea

programului multienual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ta 'nveelidi pubi ce fmartsie prin Programul operaționa regicna 2007-2013

42.02.19

0

0

Subvenții de ia bugetul cJe stat către bugetele tocate necesare «uelinenl derulării o^oiectetof frereate din fonduri externa nerambursăbile {FEM oostacerare

42 02.20

0

3734000

4495220

4495223

4445220

0

r manțardă drepturilor acordate persoanelor cu

42 02.21

0

0

AM-,VAL

llttfr’ Mt //?

A

1

2

JM+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții pr>mite O»n Fondul de intervenite

4;    ..28

0

'fi

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.0229

0

d

Subvenții pe~ro compensarea creș’.ari'nr

“©previzionale ate preturilor la combustibili

42 02 32

0

fi

Sprijin financiar pentru constituirea faml-ei

42.02.33

0

0

Subvenț-I peniru ac o rea rea âtuxcrd.n pei tru incâlxcea

locuinței cu lemne cărbuni, combustibili peinjjHer-

42.02.34

S1000

264843

264843

264843

264843

0

Subvenții dm bugetul de sLaî pentru finanțarea

unităților de x^iwiența med<co-snc<ale

42 02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusouiui pentru nou-

42.02.36

0

0

Subvenții de 3 Ougetu' rie ataț către bugetele kx-a©

pentru finanțarea programelor ce «’ectrificare

42,02 37

0

0

Subvenții de 'a bugetul de stal către bugete»© locale

pentru realizarea obteob-w de Investiții in turrsm

42 02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pen’ru finanțarea sănătății

42 02X1

4565000

4365JXC

3706S87

3700887

3706887

0

Sume prirmi© de ‘a acmimstrațiite locale în cadrul

programelor FEGA mptementate de APIA

42 02 42

0

0

Subvenți. pin bugetul de sta’ pentru finanțarea

camereior agricole

42 02 44

0

0

Sumo pnmne de administrațiile iccăte în cadrul programelor finanțate din Fondul Soc«al European

42 02 <5

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loca e pentru achitarea ooligaTiitur restante ale centralelor de termof carn

42C2.46

0

0

Subvenții de ta alte administrații

(cod 43.02.01 *43.02 04+43.02.07* 43.02.08l

«02

0

0

60000

0

60000

60000

0

0

Subvenții primite ce ta bugetele consilitkr ț xtețene pentru protecție uopHutur

43.02.01

0

0

Subvenții ae ia bugetul asxjurerilor pentru fomat care

bugetele ioca»e pentru flnar.'«r«a programelor pentro ocuparea temporară a torț©1 be mun * subvenționarea tocurilor de murcâ

43 02 04

0

0

A

1

2

3=4+5

4

5

6

7

B=3-9-7

SdDvențll primite de ia alte bugete locale pentru •nsMuțiiie de asistență soc-ate pentru persoanele cu

43 0207

0

0

Alte subventi» primite de la acmln.strai e centrala pentru finanțarea unor activitaii.

43.0220

60000

6000C

90000

0

Sume primite de la UE/alțl donatori In contul plăților efectuate șl prefinanțârî ( cod 45.02.01 la 45.02 05*45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45 02

0

700500G

6700457

0

5700457

6700457

C

0

Fondul turooean de Dezvo'tare Regională (cOtl 45.02.01 01 la 45 02.01.03)

45.02.01

0

7005000

6700457

0

5700457

6700457

0

0

Sume primite te contul ptălikr etouale te anul curent

45.02.01.01

0

7005000

4439330

4469330

4489330

0

Sume primle în contul plăților efecrn»»e »r» an>

45 02 01 03

2313152

2313152

2313162

0

Prefinantare

45,02 01 03

-102025

-102025

-102025

0

Fondul Sociai European (cod 45 02 02.01 >a

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul olâiilor efectuata în nt ul curent

45 02 02 0’

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în ar»

45 02.02 02

0

n

Prefinantare

45 02 0Z03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03 01 la

45 02.03.03)

45,0203

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate în arul curent

45.02 03.0’

0

0

Sume pornite ir» contul plăților efectuate în anii

45 02 03 02

0

0

Prefinantare

45 02 03 03

0

0

Fondu» European Agnr.nl de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 *a45 02 04.03l

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume onmite te cerij< plătitor efectuate în anul curent

45 02 04.01

0

0

Sume primite in ccctu* plățuor efectuate te anii

•6 02.04.02

0

0

Prefinantare

45.02 Q4.Q3

0

0

Fonoui European pereni Pescui’, (ccc 45.0205 01 ia 450206.03)

450205

0

0

0

0

0

a

0

0

Sume primite te eoni ui plăților efectuate te anu curent

45 02 05 0’

0

0

Somn pnm'te te contul plăților efectuate te anii

45 020502

0

0

Prefinantare

45 Q? 05 03

0

u

1

3=4+5

4

5

6

7

B= 3-6-7

rstrumentul de Asistentă pentru Presoerare i«xd

45 02.07.0* a 45 02.07.03)

4502.07

0

0

0

3

0

0

a

0

Sume primite în contu piftiilor efectuate in snui curent

45 02.07 01

0

0

Sume primite îr pontul pistiior efectuate în anii anterior

45 02.07 02

0

n

Prefinanțare

45.02.07 03

0

0

Instrumentul Eipopț-an de Vecnat3ie șl Parteperlat țcod 46,02 06.0' ia *5 0208.33.

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectua» în 3hji curent

45.02.0801

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate rr an t araerorl

45.02.06 02

0

0

Reftnantare

45.02.06 03

0

0

Programe comunitare finanțate îr perioada 2007-2C13 • cod 45 02 15 01 la 45.02.15.03)

45.02 15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume ur mite în cortul plăților efectuate în anul cererii

45.02 150*

a

0

Sume comite în contul olftt l<v efectuate în anii anterion

45.02 1502

0

â

Prefinanțare

45.02 15 03

0

0

Alie facilitați 5» instrumente post30erare (cod 45.02.16.01 Ia 45 02 16 03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume comite în contul plâț'lor efectuate in anul curent

45.02.16 01

0

0

Sum* pnrmie în conlui olâțtlor efectuate in anii antenor

45.02 16 02

0

0

Prefinanțare

45.02.16 03

0

0

Mecanismul rnanda' SEE fond 45 02 1 / 01 3

45 02 V.U3)

45 02 17

o

0

0

0

0

0

0

0

Sume primire în coum uâlAx efectuate în arul curent

45.02 1 7 01

0

0

Sume pnmite în cornul Oiâțfcr efectuate în arii

45,02 17 02

0

0

IA

1

2

3-44 5

4

5

R

7

Sume pnm-le in BrariS

45.02 17.03

0

0

Pr-ograrnu1 Norvegian oe<irj Credere Economică >1 Dezvoltare Durasiiâfcoc tfi 02.18 01 la 45 02.18 03»

45.02.16

0

0

0

a

0

0

0

o

Sume pnm ia ?n contul plăților efacr.uate in anu> curem

•15.02.18 01

D

I

0

Sume primite in contul ptâ|«or efectuate in anii

45 02 18 02

0

o

Sume Demite în avans

45 02 18.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.18*00.17) - TOTAL

00.01

387136256

405158142

S45335909

89222595

456113314

413676634

1595714

I25C6356I

VENITURI PROPRII (00.02-11 02-37.02*00.16)

48.02

335089086

34 9586S 68

487735729

BS222595

398533134

361096454

1595714

125063561

i. VENITURI CURENTE (cod 00.03*00.12)

00 02

332710255

400568299

541304179

89222595

45208-584

414644904

1595714

125063561

A VENITURI FISCALE (cod

00 04*06.02*00.09*00.10*00.11}

00.03

407769256

432713299

524260991

52S04020

47145697-

443802266

155H89

78907536

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT §1 CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL (cod 00.05*00 06+00 07)

00.04

174431086

182507853

18791407S

1014236

186899842

186976826

23108

914144

■mt r Twtruu.iv mtTnr.Truni

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01 02

0

0

0

0

0

0

0

0

trnpozn pe prnOî de la agerii economici

m 02 oi

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEf cod

00 06

17448I086

182507868

187914078

101A236

186899642

186976826

23108

914144

impozit pe venit (cod 03.02 17* 03 02.18)

03 02

7300000

7300000

8041825

1014236

7027589

7104573

23108

914T44

impGT?! pe onoranu' avoca(ilor și notarilor putM'Cf

03.02.17

915138

915138

0

915138

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imooniare din patr monlui personal

03 02.18

7300000

7390000

7126687

99098

7027589

7104573

23108

-994

Cote și sume defalcate d»n Impozitul pe venii

I cod 04 020 +04.0204)

04.02

167161006

175207666

179S72253

0

179872253

179872253

0

0

Cote defalcaie dir impozitul pe venit

04 02.01

•66600000

174800000

179464385

0

179464365

179464385

0

,klm ■

|M

1

2

3=4+5

4

5

-8-

7

»

8= 3-6-7

Sume alocate cm noime cefalcate din >mpoz5Li pe venit pentru echilibrarea bugetele' ‘ocale

0. 2.04

381086

407869

407868

407868

407868

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENH. PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

0007

0

fl

0

0

0

0

0

fl

Alte Impozite pe venit, profit ți câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

o

Q

"o1

0

0

0

0

n

Aite impozite pe vern ixofit ș câștiguri cin capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) -Restante anu anteriori-

0

0

lmpO2'rt pe salarii - total <06.02.02/

0602

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impazin 4 pe salarii - Re3i3nto anii anterior»-

06 02.C2

0

0

A3 IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00 09

88564000

88564000

145960045

26502716

119457329

98726408

90224

47143413

Impozite șl taxe pe proprietate (cod 07.02 011a 07.02.03+07.02 50)

07.02

88564000

88564000

145960045

26502716

119457329

98726408

90224

47U3413

impozif și raxâ pe c'-âdin (cod

07.02 01.01+07 02.Ql.02i

07 02.01

73000000

73000000

122327379

22318134

100011245

80306292

00457

11951630

ImpozM. pe fâcin de le persoane fizre

07 02 01.01

18000000

18000000

21376429

2001608

19374821

13789917

69457

2517066

Impazit ș< taxa pe râdr» oe la persoane luncice

07 02.01 02

55000CX»0

55000000

100950950

20314526

80636424

61516375

O

39434575

Impozll și taxâ pe lerer (cod 07 02.02.01 a

QU‘2 02.03)

0702 02

86640C0

8664000

14646174

4161935

10484230

9729786

20767

4895622

Impozrt pe terenuri de la persoane fizice

07 02.02 01

3800000

3800000

4516879

831190

363568?

3446*36

17549

1053194

•mpozit și taxă pe lerer de. a peroane /ordee

07 02 02.02

4500000

4500000

9716403

3229929

0486474

5952918

0

3763485

Impozitul pe iwrenu' e*’ravitar*M^eslanle anii anteriori

07.02 02.03

J640C-0

.364000

412892

50816

362076

330731

3218

78943

Taxe judiciare de lîrnbrv și alte taxe de timhru

07 02 03

5500000

5500000

8986492

24647

996^345

8690331

296161

Alte impozite si taxe pe îxoofietate

07.02 50

1400000

1400000

0

0

0

0

A4JMPOZTTE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02*12 02*15.02+16.021

00.10

-13824170

1607AU31

189632604

Z5A48402

^64556112

15/614304

1163611

30854609

[BO-M    JO3

ici

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01 *11.02.02+11 02.05+11.02.06)

J2

113111170

-30028431

129547820

0

129347820

129347820

0

0

Sume ae^Gote din taxa pe valoarea adăugată uenlru finanțarea cheltuielilor descentra>i38lH nlva'ul Județelor

11 02 0’

0

0

Sume defalcate cin taxa oe vaioaree adaugatĂ

peritn. finanțarea cbe'hilelllor descentrai /«:e lâ nivelul comunelor orașelor municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02 02

112075553

125486508

124SQ7697

12430769?

124307697

0

Sume d+faicale din laxa pc valoarea adăugată pentru rin ,mur»

11.02 05

0

0

Sume defalcate din taxa j> valoarea adăugată

pentru echilidraree bugetelor locale

11.02 06

<37817

4641023

4540123

4540123

4540123

0

Alte impozite »< taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2200000

2200000

1571560

565777

1105783

955804

61709

654047

Taxe hoteliere

1202.07

2200000

2200000

1671560

565777

1105763

955804

61709

054047

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150000

150000

420791

123463

297328

237783

5933

177095

lmpo?n pe spectacole

*5.02 01

150000

150000

420791

152463

297328

237763

5933I

»77095

Alte taxe pe servicii specifice

15.02 50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea oe activHâti (COd 16.02 02+16.02.03+16.02.50)

16.02

28363000

28363000

58192453

24357262

33835181

27072997

1095969

30023467

Impozit pe mijloacele de transpari (cod 16.02 02 01-16.02.02 02)

*6.32 02

23000000

23000000

54-130715

24213483

29917232

23240185

1095969

29794561

Impozit pe mijloacele de Iranspori deținute de persoane, fizice

16 02 02.01

11500000

*1500000

21098570

7897578

13200992

12154313

24038

892U219

impozit pe mijloacele de transport cejlnute de persnaiie juridice

16.02 02 02

11500000

11500000

33032145

16315805

167’6240

11085872

1071931

20874342

Taxe 5i tarife aentru sl'bererea de licențe și autorizații

de funcționare

*6.02 63

1103

1103

1103

0

Alte taxe pe utilizarea honurilor autorizarea utilizării bununlor sau desfășurare* de activități

1602 50

5363000

5363000

4060615

‘43769

3916846

3831700

0

228906

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02|

00.11

900000

900000

754264

240576

513688

484648

274246

4630

Alfa impozite și taxe fiscale (cod 16.02.50)

1B.02

900000

900000

754264

240576

513688

484648

274246

^630

A

1

2

3=4*5

4

5

6

T

8= 3-8-7

Alte Impoz te ș» laxe

1t :50

900000

90UOUO

754264

240576

5’3688

484046

274246

-4830

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00 13*00 14)

00 12

-25059000

-32145000

17043183'

38416575

-19375387

-29157362

44525

46156023

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00 U

400000?

10571000

10221591

-48158

10289749

1C265839

0

-14248

Venituri din proprietate (cod 30.02.01*

30.02.03*30.02.05*30.02 08+30 02 50)

30.02

4000000

10571000

1022159’

-40156

10269749

•0265839

0

44246

Vărsâmlnte din profita net oi rcqlllor autor» me

pocietațiior ș companiilor naționale

30 02.01

14981

1498*1

1498-

0

Restituiri de tondun din flnanla'ea bugetară s arie

precedenți

30 02.03

0

0

VeniQjn d'n concesiona aiînchideri

30 02 05

4000000

4000000

3636386

-48158

3684544

3660634

-442*8

Vemlun d»n dividende icoo 30 02.08.O2j

30.02.06

0

6571000

6570224

0

6570224

6570224

0

0

Venituri d«n dividende de la alț’ plăților»

30.02.08 02

0

6571000

6570224

6570224

6570224

0

Ane venituri dm proprietate

30.02 50

0

0

Venituri din dobânzi {cod 31.02.03)

31 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte ventan dm dobânzi

31.0203

0

6

C2 VÂNZĂRI OE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02*35.02*36 02*37.02)

00 14

29059000

-42716000

6821597

36466733

-29045136

-39423201

44525

46200273

Venituri din prestân de servicii și alte activități

(cod

33.02.08*33.02.10*33 02.12*33 02.24+33 02 27

3302

1635000

1635000

2034256

714143

1320111

1051774

11521

971461

Venituri <j|n presîâr de servo

33 02 08

250000

250000

267047

267047

267047

0

CcntrtouVa oânnlMor sau susținători or legali oonirj

intrețire'ea copiilor Tn creșe

33.02.10

450000

450000

423128

428128

42Q128

0

Contnbutia persoanelor oensTciare ale cantinelor de

Hjutor social

33.02 12

a

0

Taxe din activități cadastrale și 3gricu:tLrâ

33.02.24

50QQ

5000

4605

4605

4605

0

Coninbuțe lunară a părinților pentru întreținerea

copiilor îr unitalHe de proiecție socalâ

33 02 27

0

0

Venituri din recuperarea dieitbieiuor ce |udecalâ

33 02 28

900000

900000

152C635

714145

606690

337853

11521

971461

Alte venituri dm prestări de servicii $i aite activități

33.02 50

30000

30000

13641

13641

13641

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise tcod 34.02.02+34 02 80)

34 02

10081030

10081000

9474127

171870

9302257

9293213

0

180914

Taxe extrajudiciare rte timbru

34.02.02

1800000

1800000

1945694

0

1945604

1935208

W486

^1.» ’ JK. 4

HCLM ./2Z

f •

1

2

3=4+5

4

5

6

1    7

8=3-6-7

Alte vemlun dm taxe administrative, eliberă"» permis©

3    2 60

6281000

3281000

7528433

171870

7356563

7368005

'70428

Amenzi penalități și confiscări

(cod 35.02.01 la 35.02.03+35 02.50|

35 02

3000000

3000000

23126397

19899370

8227527

313235

0

2499454b

Venituri dlr ynerwi și alte sancțiuni apl cate pot'ivit

dJSpozitiWor legale

35 02 01

3000000

3000000

28126550

19699370

8227100

3122004

24994546

Penalități >*ninj nedepunere# sau depunerea cu întârziere ccciarefei de Impozite $' taxe

35 02 02

0

0

Incasâr» din valonf carea bunurilor confiscate

■al iandar-ate â alte k- ime constatate odată cu confiscarea potrivft legii

35 02 03

0

0

Alte amenzi penalități $• canfifccar

35.02.53

347

347

347

0

Diverse venituri (cod

30 02.01+36.02.06+36.02 06+36.02 11+36.02.50)

36 02

21715000

21715000

42985687

15681346

27304339

22899331

33004

20053352

Venîlun din ap'carea prescripției cxlinctive

30.020*»

263463

263463

263463

0

Vâfsâminte din veniturile și/wu d‘5ponibiinâtue

mstiurțulor publice

36 02 05

5000000

5000000

18741295

11252121

7489174

5374830

XMXW

13333461

Taxe speciale

36.02.06

16715000

16715000

23916010

4424865

19491145

17203379

0

6712631

Ven.iun dm atotoare de stal recuperate

36.02 11

0

Alte venitur-

36 02 50

649*19

4362

50557

57659

7260

Transferuri voluntare, altele docăt subvențiile

icod 37.02.01*37 02 03+37 02.50)

37.02

-85490000

79U7000

•75799370

0

73799370

7579937Ci

Ci

0

Donat»» și soonBOraân

37 02 01

0

0

0

0

Vârsâminte d-r secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec-tium. ce dezvoltare a bugetului local ( nu semnul minus)

37 02 03

-65490000

79147000

•75799370

-75799370

-75799370

0

AJîe transferuri voluntare

37 02 50

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02J

00 16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod <0.02.06+40.02.07*40.02.10+40.02.11 +

4002

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrum «tarilor pentru

înființarea unor Instituții șt servicii publice de interes ocal sau a unor activitâț fîivan-ate Integra din venituri

40.02.06

0

1

0

I**

«3

1

Incasan d<n rambursarea microcrecitelor de a

persoane fi7ic« ș« juridice

A. .207

împrumuturi temporare din trezoreria SSatvkJi

40 02.10

Sume d«r excedentul anjiui precedent pentru

acoperirea go<un>or temporare de casă « e secțiunii ce funcționare

40.02J1

îxasări Cr rambursarea altor împrumuturi acordate

40 02.50

IV. SUBVENpl (cod 00.18)

00.17

4426000

SUBVENȚII OE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE țcod 42.02*43 02)

00 18

4426000

Subvenții de ’a bugetul de stal (cod

<2.02.21 *42.Q2.2**42.02.32 la 42.02.37*42.02.41* 42.02.42*42 02.44 la 42.02.46)

4202

4426000

rmanțarea <vepturiior scontate persoanelor cu

hanii-cap

4202.21

Subvenții primite dr Fondul ae intervenție

42 02 28

Subvenții pentru compensarea creșterjio-

nepnevizionaie ale prețurilor la combustibil

42 02 32

Sprijin fniandar pentru constituire® familiei

42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încabrrea locuinței cu lamne cărbuni combu&itbd. Detronări

42.02 34

61000

Subvenții din buaetul de stat pentru finer tarea

undâiiior de «Mstențâ meriico-sociaie

42 02.35

Subvenții pentru acordarea trusouiui ponlnj nou-

42 02 38

Subvenili de la bugetul de stai către bugeiele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02 37

Subvenții din bugetul de stal pentru finanțarea

g.âr.At^m    -.

42.02 41

4365000

Sume pnr-’He ae <s administrațiile locale în codrul

programelor FEGA impterrentate de APIA

42.02.42

Subvemi, din bLcetui de stat pentru fina- .*rea

camerelor agricole

42 02.44

2

3-4*5

4

5

6

T

8= 3-6-7

0

0

0

0

O

0

q

0

4629843

4031730

0

4091730

4031730

0

0

4029543

4031730

0

HI31730

4031730

0

0

4G29843

3971730

0

397*730

3071730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264843

264843

26*649

264843

0

0

0

0

p

0

0

4365000

3706887

3708887

3706887

D

0

0

0

HCfir.K *Z2f

A

R

1

Sume pr'ir»«e de admiri«trstfile locale în cadrul

OfCxzramfcior foantâîe din Panoul Social Sunopean

4».

Subve^tt ce la bugen.1 de stat care bugetele >ocaie

pentru achitarea obligațiilor 'estanie aa centralelor de termoficare

42 02+6

Subvenții do la afle administrații

(cod 43.02 01 +43.02.04+43 02.07* 43.02 08)

43.02

0

Subvenții pcmne de la nnjeieie consnll»nr județene pentru protecția copsului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj cat'e bugetele locale pentru finanțare* prug-ame or pentru

i3.02.C4

Subvenții primus de ia alto bugete 'ocaie pcn*r.j msiituufe de asistență socială pcnir.i persoanele cu

43.02.07

AJle subvenții demite de ia administrația centrala pert/b finanțarea unor activitat'.

43 02 20

VENITURILE SECPUNII DE DEZVOLTARE <00.02+00.15+00 16+00 17+45.02>- TOTAL

00.01

65490000

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02*00 15+00.16)

48 02

0

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

65490000

VENITURI FISCALE (cod 00 10)

00.03

0

A4 IMPOZITE §1 TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11 02)

00.10

0

Sume defalcate din TVA (11.02 07)

11 02

0

Sume defalcate dw> taxa pe vatoeree adaugată

pentru Programul de dcr/O‘tare a infrastructurii și 3 pazelor sportive d»-i spațiul rural

11 02 07

VENITURI NEFISCALE (cod 00 14)

00.12

65490000

C2.VĂN2ÂRJ DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 36.02+37 02)

00 14

65490000

Diverse venitun (cod 36.02.07j

36 02

0

Vârwwnimțe din ămortizHrea mijloacelor fix«

36.02 07

TirtMHferun voiuntare. anele cecăt subve- itnle (cod

37 02.04»

37 02

95J900UD

2

3*4*5

4

5

6

7

B33-6-7

0

r

0

0

0

0

6C000

0

60000

cuXXXJ

0

0

0

0

0

0

0

0

600CO

60000

60000

0

1*47824000

110226231

7701062

102435199

9457994c.

4726988

10910298

5793HOOO

23231134

7791062

15440122

7584898

4 726988

10919298

70147000

7579957C

0

75799370

75799370

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

u

0

0

q

0

79147000

75799370

0

76799370

75799370

0

0

70147000

75799370

0

75799370

75799370

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

79147000

75799370

0

75799370

75799370

0

0

MC» M Â<-

IR

A

B

1

Vârtâmlnie din secțiunea de funcționare

.    32.04

65490000

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 02)

00 15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (CQd 39.02,01*39.Q2-03>39.02,04+

39.02

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

publice

39 02.01

Venibjn dm vânzarea locuințelor construite din

fondu-ie țtemrui

39 02 03

0

Venituri din anvstore

39.02 04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al niatuiui sau ai unitRț.lc»r

39.02,07

Depozite speci3ic pentru «onstiucții de locuințe

39.02 10

0

III.OPERAȚ1UNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13*40 02.14)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent penim

3copcriree golurilor temporare ce easâ ale secftnn ae

40 02 13

Sume dm excedentul oțetului local utilizat» pentru

flnomartu cheltuielilor secțiunii de dezvolta» e

40 02 14

0

IV SUBVENȚII <cod 00.18)

00.17

0

SUBVENȚII DE LA ALTE. NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00 18

Dj

Suovențll de la bugetul de stat(ood

42 02.01*42.02 03 la

42.02.07M2.02.09+42.02.10*42.02 12 la

-202

0

Reterinoioguarea centrate/or termice ș electrice de

termolicare

42 02 01

Investiții finanțate p*ki«i din împrumuturi ««teme

42 02.03

■ Aeroporiuri de miere» local

42 02 04

Planuri și regulamente de inbene»*

4? 02 06

Slraz' care se vor amenaja în perimare la destinate

eonstrucUor ce cvartale de locuințe noa

42.02 06

Finanțarea studiilor ce fezabilitate aferente proeCMur

SAPARD

42 02 07

2

3=4+5

4

5

8

7

8=3-6-7

79147000

75799370

75799370

75799370

0

5785000

23231184

7791G62

15440122

7584890

4726988

10919298

5785000

23231184

7791062

15440*22

7584098

4?2&#8

10919298

0

0

14^6000

1579832

1579832

1579832

0

0

0

4173000

21517742

7791062

13728680

5871456

472698S

10919298

11FOO0

133610

0

133610

*33010

0

0

52153000

0

0

0

0

0

0

52153000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tl

52153000

0

0

0

0

0

0

3734000

4495220

0

4495220

4495220

0

a

3734000

449522C

0

4495220

4496220

(1

0

3734000

449522G

0

4495220

M95223

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

îm M -;k. /// /0/J

A

B

1

2

3=4*4

4

5

6

7

3= 3*6-7

Finanțarea programului ce ptetrure 3 drumurilor comyna/e și alimentare cu apă a satdxx (t;od42.02 OV 01 La 4202 09 QJț

.    J2.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogram ulu» pnvmd pirnrj>rea

reabilitarea modernizarea și/sau ^afa tarea drumurilor cc intere» local clasate

42 02 09 01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu eya

a satelor

42 02.00 02

0

u

Finanțarea Subprogramului pr v-nd canalizarea și

epurarea apaJur uz3ie

42 0? 09 03

0

0

Finanțarea acțiunilor pnvmd rctiuaerea nsctlui

seismic ai construcțiilor eaueien’e cu destin*!» de locuință

42 02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termica a tiUdirilor de loa

42.02 12

0

0

Sucvenți» pentru finanțarea programate»' muWanuaie

prionta»» de mediu șl gospodărire a apelor

42 02 13

0

0

Finanțarea unor rbacuieli de cao.tal ale unităților ce

învățământ proun»versdar

42.02.14

0

0

Subvent» pornite din Fondu Național de Dezvoltare

42.02 15

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale

pentru finanțarea investițiilor in sănătate icoc

42 02 *6Ql la 42 02 16.031

42 02 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvent i de Is bugetul de stat către bugete e locale

pentru finanțarea aparaturii medicale și rtcbioamenteior de comunicații Tn urgență in sănătate

42 02*6 01

0

0

Subvenii de la bugetul ce stat către bugetele locale

oentn. IW-anlarea reparațiilor capitale Insâne^re

42 02 16.02

0

0

Subvenții de ia Ou-petL-l de «laț către bugetele locale

pentru finanțai k* altor n vestiți! *n sănătate

42 0216 03

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor dw construcție a

așezam im ©tor culturale

42 0217

0

0

A

S

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-B-7

Subvem î din -enltunie proprii ale Mirasrenilu» Sănătății

tace bugete» tocaie pentru finanțarea imesațtkar in eănatatețcod42 02.18C’ ta 42 02 1803)

42.^8

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenți. din vemiunie proprii aie Miristerulu Sănârălfi

către bugetele locate penr.j finanțarea aparaturi medicale și ecbipamentetor de comunicații îrr urgență

42 021801

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănâlâții către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor CHîMiHk» în sanatate

42 02.18 02

0

0

SuOvenii'i lin veninjriJe proprii pic Ministerului Săi aiaîii

către bugetele tocate pentru finanțarea altor investiții in aar’alate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele iocaie pentru f nanțaree

programului muitianuai du asistența tehnică pentnj pregătirea proiectelor de .nvesfirii publice finanțate pnn Rrocramul operațional regiona1 2007-2013

42.02.19

0

0

Subvenm de la buqctu de star către bugetele locale

necesare susținem derulării proiectelor finanțate din fbndun externe norambursabile (FEN) postacecare

42.02 20

O

37340Gb

4495220

4495220

4495220

0

Finanțarea lucrăncr cte cadastru imobiliar

42 0229

0

0

Subvenții ce ia bupeoJ <te stat către bugetele locale

pentru realcarea cC^jMUlcr de nvestilfi în tunsrr

42C&40

0

0

Sume primite de la UE/alți donaton în contul plăților efectuate și profînarrtâri ( cod 45.02.01 ia 45.02-05+45 02.07+45 02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45.02

0

7005000

5700457

0

67U0457

6700457

0

0

Fondul Eurooean de Dezvoltare Regională (cîkJ

45.02.01.0- ia 45 02 01.03)

45.02.01

0

7005000

6700457

0

6700457

6700457

0

0

Sume primite m ccniui plăților efectuate in anul curent

45 02 01 01

0

7005000

4489330

4489330

4489330

0

Sume primite în contu- piâf-kx efectuate Tn anii

45.02 0\02

2513152

2313152

2313152

0

Prefirantare

15 02 0*03

-1020251

-102025

-102025

0

Fondul Social European (cod 45.02.02 O1 te

4502.02.03j

45.02 02

£

0

0

0

0

0

0

0

ANt

-B

1

Sume primite în uonrui plăților ei aciuate în anul curent

45 02.02.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02 0?

Prefinanțare

45.02.0203

Fondul dc Coe?»une icod -5 02 03 01 ta

45 02 03.03)

45 02.03

0

Sume primite în contul plăților or\c3u3ie in anuJ rr. ram

45.02.03.01

Sume primite 'n contu' plăților efectuate in ani anteriori

45.02.03 02

Prefinantare

45.02 03 03

Fondul European Agricol de Jezvoitare Rurală (coa

45.02 04 01 la 45 02.04 03)

45G2.04

0

Sume onmite in contul plăților efectuate Fr anui curent

45.02.04 01

Sume primite in contul p»4t tor efectuate Fn anii anteriori

45.02 04 02

Pref'nantare

45,02 04 03

Fondul European pentru Pescuit (cod 45 02.05.01 la 45.02.05,03)

45.02 05

0

Sume primite în contul plăților efectuate ’r. anul curent

45 02 D5 01

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.05 02

Prefmaniare

45.02 05 03

Instrumentul de Asistentă pentru Preacerare (coc

45 02.07,01 le 45 Q2O7O3)

<5,02.07

Sume primite in contul plălilcr efectuate ’n anu» curent

45 02 07 01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.07.02

Prefinaniare

45.02 07 03

Instrument) - EuropcBn de Vecinătate ș Parienenat (cod 45.02 08.01 ț* 45 O2.QB.O3l

- 5.02 08

0

Sume pnrnite in contul plăților efectuata în anul cu Tril

45 02 08 01

Sume primite in contul plăților efectuare "r anii

45 02.08.02

Ptcfinanțare

4502 08.03

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

u

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

|r*>

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

Programe comunitare finanțate în per cada 2007-20*3 /cod 45 02.15.01 * 45 02 -*5.03)

45 02 15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume permite 'n contul ptățrlor efectuate în anul curent

45 02 15 01

0

0

Sume primite in contul pfâhlor efectuate In anii

anterior*

45 02.15 02

0

0

Ptefrnanțare

45.02 15.03

0

0

Alte facirati și instrument postsderare (cod

45.02 16 01 e 45.02 16.03>

45.02.16

0

0

0

0

3

0

0

0

Sume primite ir. rumul plăților efectuate în anul curert

-15 02 16.01

"u

0

Sume primite în contul plăților efectuate "n arii

anterior-

45 02,16 02

0

0

Prennanța^e

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45 02 17.01 la

45 02.17.03)

4502 1?

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cortul otâț-lor efectuate in anul curent

45 02 V 01

0

0

Sume primite în conlu» ptâ!:ky efectuate în arai

45 02 17 02

0

0

Sume pnmte în avans

45 02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Eccnomicâ și

Dezvoltare Dur at>. lat cod 45 02 18 01 a 45.02 18.03)

45.0218

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul tfăților efectuate în anu» curent

45.02 18 0»

0

0

Sume annuts în contul plăților efectuate in anii

45 02 1802

0

0

Sume primite în avans

45 02 18.03

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


«^<jr.» * A«.r mf.F *>£ A htlftEl Aft M f-( t L , I ‘-S^t


ROMANlA

I«O.M NK


ANEXA 2


JUDEȚUL CONSTANT* MUNICIPIUL CONSTANT* CONSILIUL LOC Al

CONTUL DE EXECUȚIE A 8UGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data da 31.12.2012

aod2î    -te-

Denumirea indicatorilor

Cnrf

indicator

Credite de angajomen

Credite bug

etare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectu^e

Angajam® nts (egale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4)

5

1

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02*59 02*63.02*70,02*74.02*79Q2j

49.02

553022142

504T7P2S6

553322142

545994969

516056511

5VS55-62

97749

4088U9O5

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02*55 02*5-5.02)

50 02

39585536

35083046

39585536

33335308

2<231445

24231445

0

34834252

Autoritari publice și acțiuni externe /cod

51.02

38502056

34880165

38502656

32252426

23189356

23189356

0

33805725

Autorități executive și leq^siative (cod

51 02.01 03]

51 02 0’

38502656

34880165

3S5O2656

32252426

23160356

23'89356

0

33805725

Autorități executive

51.02 01 03

58502656

34880165

38502656

32252426

23139356

23189356

0

33805725

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54 02.07*54 02.10*54.02.50)

54.02

1082880

202880

1082880

1082880

1042089

<042069

0

1078527

Fond de rezervă bugetare la dtspo-lta

54 02 05

200000

0

•OXXX)

200000

200000

0

2U0003

Fond pen'ru garanl^n-a împrumuturilor externe.

coriractate/gar antate de stat

54.02.06

0

Fond pentru oarspiarea Tmprjnvjtnr»lor externe

uxuractale/yarantatn de administrați'ta publice locale

54 02 0?

0

Sec/idl publice comunitare de ev.cnnla a

54 02,10

202680

202880

202880

202830

173884

-178884

0

215268

Alie servicii publice generata

M 02.50

680001»

0

693000

680000

6632C5

662205

0

663259

A

0

1

2

3

4

Z3

6

7=5-6

e

Tranzacții privind datorie publică f*

55 02

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod

56 32

0

0

0

0

n

0

0

Transferuri din bușeteie wnsJiilrr județene pentn finanțarea centrelor rie z pentru p^cteci -

56 02 06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutele de as'SiHnta socială pentru persoanele cu

56.02 07

Q

i rensfe»rur din bugetele 'ocale către hugetui fond jiu» de asigurări -sociac de sănătate

56.02 09

0

Partea a li-a APĂRARE. ORDINE PUBLICA Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02*61.02)

59 02

12579000

11860000

12579000

1257900C

11640319

11940319

0

12099763

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

9

0

0

0

“ol

0

0

Aparare r»slton3ia

60 02.02

0

Ordrne pubhcă și siguranță națională |cod

61 02 03 *61 02.05* 61.02 50)

61.02

12579000

H860000

125^9000

12579000

1194C319

11940319

0

.2099/68

OfUme publică icod 61 02 03.04 i

61 02 03

4146000

3680000

4*46000

4-4*000

3699552

3699552

0

3683983

Poliție comunitara

61 02 03.04

4146000

369O0C0

4146000

4146000

3699552

3699552

0

3083983

Protecț«e civilă y orotec»ia conlrs incendiilor (proiecție cjMâ nonmitttarăi

61.02 05

250000

160000

258000

253000

247535

247535

0

356184

Alte cheltuieli in domeniul ordmi» puWtes ș siguranțe* naționale

fit 02.50

8175000

9000000

B175OOO

3175000

7993232

7993232

0

8059621

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI cod 65 02*66 02+67.02*66.021

63 02

189404606

174082?îl

18940Ao06

*88800157

185404402

185312502

91900

18S8999/1

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05*65.02 07*65.02.11*65.02.50)

65.02

1128527B9

103320748

112652789

112652 .‘89

11199C299

111996299

0

112036920

învățământ preșcolar ș, primar (ood

65 02 03.01*65 02 03 02)

65 02 03

42057761

38999748

42057761

42057761

4-401271

4140127*

C

44933422

învățământ jxescolar

65.02 03 01

25877042

20999748

25577042

25877042

25220552

25220552

0

25050570

învățământ primar

65 02.03 0?

16180719

18000000

16180719

16190719

161BC719

16180719

0

19032852

învățământ secundar (cod 56 02.04.01 la

65.02 X

70281757

63727000

7028*757

70281767Î    70281757

70281757

0

65901483

fm-j-amânt aecuncar •nferior

05.02 CU

3oo4eoe8

28000000

ÎCC4308S

3004308SI    30O4SC88

50043083

0

26^8756

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

învățământ secundar superor

65.02 04.02

38857644

32727000

38657844

33357844

3S857344

3S857844I

0

38345373

învățământ profesional

65 02 04 03

1375625

3000000

1375825

1575325

1375325

1375825

0

,339359

înv atârn Ani postHneal

65.02 05

31327*

594000

513271

313271

313271

313271

0

1152010

învățământ ned-fînioil prin n,vel (coc

65.0207

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ spetaal

65 02 07.04

0

Servicii auxiliare centru educațteCcod

65 0211 05* 65.02 11 30)

66.02 11

0

6

C

0

0

5

0

0

inten    și cantine pentru elevi

65.02'1 03

0

Alte servicii auxiliare

65 02 11.30

0

Alte chelbutili în oomenrui Tnvâlamdntului

65.02.50

0

Sănătate (cod 66.02.06*66.02 03*06.02 50)

66.02

4463000

1450000

4403000

4460675

3793566

3793568

0

3639881

Servlcn mecicaie "r> uniîâț» sanitare cu patun (cod 66,02 06 01*66.02 06.03)

66 02 06

0

o

0

Q

U

q

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

-0

0

Umtăți medico-soctele

66 02 06 03

“ol

Servicii de sănătate publică

S6 02 0S

4365000

4565000

4365000

4365000

J706887

3706887

0

3750875

Ahe cneitmen în domeniul sănătății icod

66 02 50

58000

850C0

98000

95675

8666-

86661

0

89000

Mie instituții și acțiuni sanitare

66 02.50 50

93000

85000

98000

95675

83681

66681

0

69006

Cultură, recr&ere și religie (cod

67 02 03*67 02.05*67.02 06*67 02.50)

67.02

2499200o)

21000000

24992000

24992000

244?8543

24473543

0

24743066

Servicii culturale (cod 67 02.03.02 -a

57.02 03 00*67 02.03 12*67 02.03 X)

67 02.03

722000

£30000

722000

722000

721888

721888

0

721968

Biblioteci publice comunale, orâțeoe$0,

67 02 03.02

“ol

721888

Muzee

67 02 03.03

722000

690000

722000

722OOC

*21666

721888

0

Instituții publice de spectacole și concerte

67 02 03,04

0

Școli pop J»re de ana și meseni

57 02.03 05

0

Casc de cultură

67 02.03 06

0

Cămine culturale

67.02 03.07

0

Cenirw pentru coneer/area și promovarea culturi, tradniunaie

67 02 03 06

0

Consolidarea și restaurarea monum«ntetor

67.02.03 12

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7«5-6

0

AJțe servo cuituraie

67 02.0J.30

0

Servicii recreative ș» sporire .‘cod 6 7 02 05 01 ia

67.02.0S.03I

67 02 05

21745000

19095000

21745000

21746000

21369548

21369540

0

21597491

S(X>n

67 02 05 0î

5790000

5300000

5790000

579OCC0

5686000

508GOOO

0

5686000

T meret

67.0? 05 02

0

întreținere grădini pjo'<e. poro/i zece \*»rzi

ba?j» sportive și de a<jremeni

67 0? 08 03

15955000

13795000

15955000

15955000

1-883546

15683546

0

15911491

Servicii reiiQ»oase

67 02.06

50000

100000

50000

50000

30000

30000

30000

Alte servi'Til în domeniile cultura, rscreen =•

67 02 50

2475000

1725000

2475000

2475000

2357109

23571U9

239.3709

Asigurări șl asistență socială (cod 68.02.04 la 68 02 06*68.02.10*68.02.11+68.02.12+68.02.1

68 02

47296817

44711463

47296817

46774693

4513599?’

45044092

91900

45275082

Asistentă acordată persoanelor in vârstă

68.02.0*

2981000

3003000

2981000

2555007

256500?!

2555007

0

2586332

Asistentă socială în caz de ixjI* și iovabdltăli (pod 68.02 05 021

68 02 05

16850000

16600000

16850000

16850000

16449045

•6449045

0

•6583940

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02 05.02

16850000

16600000

16850000

16850000

164490*5

16449045

0

16583940

Asistență socială pentru familie și copii

68.02 06

0

Ajutoare pentni locuințe

68 02 10

1000000

1000000

1000000

1COOOOO'

832243

832243

0

832243

Creșe

66 02 11

2550000

2500000

2550000

2550000

2650000

2458100

91900

2454270

Unități de asistentă merjico-soaa e

68 02 12

Prevenirea excludem socsle (cod

68 02 <5

2564725

2339463

2564725

2488301

2464365

2484365

0

2500044

Axutfx socal

63 02 15 01

332725

119463

332725

332725

330739,

3307B9

0

337324

Cămine de ajutor socal

68.02.15 02

2232000

2220000

2232000

2153576

2153576

2153576

n

2162720

Alte cheltuieli în domeniul aslguranîo^ $

68 02 50

21351092,

19269000

21351092

21333385

20265332

20265332

0

20319253

Partea a IV-9 SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE. MEDIU Șl APE (cod

242507000 2ifMlOOOO 242507000    242254525    232297066    232291619    5$49 115111826

Locuințe, servicii șl dezvoltare publica (cod 70 02.03*70 C2 05 ia 70.02.07*70.02.50)

70.02

170382000

140098000

’70382030

•70’295?5

161363360

161357517

5849

44053507

Locuințe (cod 70 02 03.01 +70 02 03 30)

70 02 03

0

0

0

0

0

0

O’

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02 03.01

0

Alte cneiiu'e'i în domeniul locuințelor

70,02 03 30

0

AJirwotan Cu «uă ș» amenajări hidrotehnice cod 70.02.05 01 *70.02.05.021

70 02.05

0

0

o

a

fl

0

0

6

A

B

1

a    □

4

5

e

7=5-6

8

Ai -•eniare cu ape

70.0205 01

0

Am^'ia^n hrîfiMefinlce

70 02 05.02

0

Iluminat puDi/i- «i eiecu-ncări rurale

70 02.06

7145000

6305000

7145000

7145000

3787644

6787644J

“ol

5800888

Alimentate cu gaze naturale în loual-tali

70.02.07

0

0

Alte servicii în domeniul 'ocumieior serviciilor și dezvoltări» comunale

70.02 50

i63237000

133793000

163237000

162984525

154575722

154569373

5849

372526’9

Protecția mediului (cod

74 02.03+74 02 05*74.02 06)

74.02

<2125000

70320000

72125000

72’25000

70934302

70834302

0

71058319

Reducerea ș» controlul Douâni

74 02 03

Salubritate 5 gestiunea deșeurilor icod

74 02.05 01 » 74.02 05.02)

74 02 05

71050000

70250000

71050000

71050000

70869192

70869192

0

52956

Sakibntaie

74 0233501

7’050000

7O25OOOO

71050003

SBBKJTîbw < i‘

70869132

70860192

D

Colectarea trai ai ea si d.struqerea deseumer

74 »32 05.02

0

.2

0

Canal’7wea ș< tratarea aoeior reziduale

7402.06

1075000

70000

1073000

i075000

esno

651101

6

105363

Partea a Va ACȚIUNI ECONOMICE (80.02*91.02*83 02+84.02+87.02)

78.02

58946000

73336000

68ZM6000

68946000

6?’82677

82182677

0

60819068

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

a

Acliam generate economice și cymerciaie icoc

80 02 01 06*80.02.01 09+80 02 01 10+80 02 01

80.02.01

D

0

ri

0

0

0

0

0

Prevenire ș combatere mundarji și gN-iurl

30.02.Q1.06

0

Stimulare Tntreprtnctef» iwci și mijloc»»

«0.02 Ol 00

0

Programe de dezvoltare regională si socială

80 02 01 <0

c

Aite cneifueJi pemni acțiuni econorrwce și

80.02.tr 30

o

Combustibili și energie (cod

81,02.06+81.02 07+81 02 50)

81.02 ”

37425000

42505000

37425000

37425000

31522689

31527688

0

30480805

Energie termică

61 02 06

36366000

42105000

36355000

36365000

30480210

30480210

0

>7480210

Alț» combustibil

fi-.02 07

0

Aite cneltiuHi privind combustibil' și onesta

81.02 50

1060000

400000

ioeoooo

1060000

W42479

1042479

0

ftQb

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.0203)

83 02

6

0

0

6

0

0

0

0


A

B

1

2

3

4

•— 6

7-5-6

3

AgvcVturâ .cod

8802 03 03*63 02 03.07+83.02 03.301

53 02.03

0

0

6

0

0

( 0

0

0

proiecția p'ante'or 4» carantirâ IHo^andarâ

83.02.03.03

0

Camere agricole

83 02 03.07

0

Alt» cfiehuiHii în domeniul agriculturi

63.02.03,30

0

Transporturi (cod

84.02

31521000

30831000

3Î521000

31521000

30659988

30659988

0

30338163

Transport rtiter icoa S- 02 03.01 la

5* 02 03

31521000

□0831000

31521000

31521000

30656988

30653988

0

30338163

Drumuri și aodur

84 02.03 01

0

TransflOrt in comun

84 02.03 02

29654000

289S4OQQ

29654000

29654000

26277193

29277190

0

“59277185

SîrA/i

84.02 03 03

*867000

1847000

1867000

1867000

1382789

15327E9

0

1060964

Transport aerian (cod 84 02.06 02)

84.02 06

0

0

~~0l

0

0

0

0

0

Avuția civUb

54.02.06.02

0

Ane chetfuîeii în domeniul transporturilor

84 02.50

0

Alte acțiuni economico (ood

87.02 01*87 02 03 la 87.02 05*87.02.50)

87 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Scc*ala

87 02.01

0

Zone itbere

87 02.03

0

Tunsm

87 02 04

0

Proiecte de cezvoitaro fncltrfuneuona e

87 0205

0

Ane acțiuni economice

87 02 50

0

Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICfT

96 02

Excedent (cod 00.01-49.02)

98 02

-52153000

-2702183

Deficit1’(cod 49.02-00 01)

99 02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE țcod

49 02

405108142

387136256

405198*42

398386433

37T078209

376980460

97749

386945815

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*54.02*55.02*58 02)

50.02

□9243538

35022045

39243536

32993306

23916468

23916468

0

32385467

Autorități publice șl acțiuni externe (cod

51.02

38161656

34820165

58161656

51911426

22374504)

22874504

0

31345802

Automat nxecutrve legislative (cod

51.02 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autontâl' executive

51 02.01 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54,02 07*54.02 10*54.02.50)

54.02

1081880

20189G

1081850

1081880

1041364

1041964

0

1039605


ANEXA la 1BQ.M NR ,/^fz

A

B

1

2

3

4

5

6

7«5-6

8

Tona 1h rezervă bugetara la dsoo/l', s

>4 02 05

1

X

X

X

X

X

1

X

Fonc pentru garantarea împrumuturi * extern* oom/actota'garantaxe de stat

54.02 06

«

X

X

X

X

X

X

<

Fond pentr. garantarea împr.mutărilor externe coniractatc-garantate de administrațiile publice

54.02.07

V

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice eomuntlye de evidență □

54.0? '0

1

X

X

X

X

X

X

X

Alțe scrvln publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publica șl

56.02

Transferuri cu caracter general intre dtferite nivele ale administrației (cod

56 02

Fransferun din bugetele cor.sJi'lor jucelene pentru Finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56 02.06

X

X

*

X

X

X

X

X

Transferuri d»r. bugetele ocale pentru ns’Jtuțiiic de asistență sociaia pentru persoanele cu

56 02.07

N

X

X

X

X

X

A

X

Transferuri cin bugetele locaie către bugetul fondului de asigurau sociale ce sănătate

56 02 09

X

X

M

H

X

v

X

X

Partea a Ika APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚA NAȚIONALA (60.02*61.02)

59.02

12459000

11860000

’ 2459000

12459000

•*621196

11621196

Q

11867129

Apărare (cod 60.02 02)

60.02

Aparare națională

60 0202

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03*61.02.06*61.02.50)

61 02

12469000

11860000

12459000

12459000

11821196

11821136

0

11967129

Ordine pubucă (cod 61 .02 03.04)

61 02 03

X

X

X

X

X

X

X

<

Politie comunitară

61 02 03 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civU și protecta contra incendiilor tpro?OCt'6 civilă ncxnniiitarâ)

6V02.05

V

X

X

X

X

X

X

X

A/te cnetiuieli în domeniul ordinii publice șl siguranței 1 intonate

61.02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IILa CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALEf cod 65.02*66 02*67.02*68 02)

63.02

l89298e<X>

174072211

189298600

188778262

185302875

165210975

91900

1&5696340

ANEXA LA HCLM Nft    ,

A

B

1

2

3

-ST    5

6

7=5-6

8

învățământ (cod 65 02.03 la

65.02-05*65 02 07*65 02 11 +65 02.50)

65.02

112652789

103320746

112652789

112652739

111996299

111996299

0

H2033330

învățământ preșcolar și pr mar ^cod

65 02 03C1« 65 02 03.0?)

65.02 03

X

X

«

X

X

X

M

X

învalâf'ânl preșcolar

65 02.03 01

i

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65 12 03 02

X

R

X

X

X

X

X

X

TnvățâmSfti secwdar (cod 65 02 04.0i ’s

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Invâțămân» secundar mfonor

65.02 04.0’’

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.0204 02

X

X

X

X

X

X

1

*

învățăm ânt profesional

65 02 04 03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postilcea'

66.02 06

X

X

X

X

X

X

X

M.

învățământ nedefinită pr.n mve» icod

6502.07

1

X

X

X

X

X

X

X

învățământ sueciai

65.02.07 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servei* auxiliare pentru educație icod

65 02 H 03 *65 02.11 30|

65 02 11

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentu a'evi

65 02.11 03

X

X

X

X

X

X

t

X

Alte servicii auxiliare

66.02 11 30

X

X

X

X

X

X

<

X

Alte cneltute-' in domeniul învâțămăno.1 j

65 02 50

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02 06+66.02-08*66.02 50)

66 02

4463000

5450000

1465000

446C675

3793566

3793560

0

3639681

Servicii medicale in jn.iAt* sanitare cu patun (cod 66.02.06.01*66 02.06 031

66 02 Ofi

X

X

X

X

X

X

A

<

Spitale generale

66 02 06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Uniiâti medico-sociote

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Scrvict/ de sănătate uutH'câ

66 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte crteUuieiiTn domolul sânâisții (cod

66 02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

A.'te instituții $1 actiur» sanitare

66 02 50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultura, recreere șl religie (cod

67 02.03*67 02 05*67 02 06+67 02.50)

67 02

24947000

21600000

24947000

249470QQ

24433655

24433655

0

24703200

ANEXzX Ia HCLM NR jf?/

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Servicii culturale (cod 67 02-03.02 la

67 02 03.08+67 02 03 12*67.02 03.30)

67 02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale orășenești

67 02 03 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

6? 02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Institut!» pjDlice ae spectacole și concerte

67.02.03.0^

X

X

X

X

X

X

X

X

Școil oopuiafe de artă și meseni

67 02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case ce cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67 02 03 07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturi, tradiționala

67 02.03.08

M

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea ș- restaurarea monumentelDr

67 02 03 ’2

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02 03 30

X

X

X

X

X

x

X

X

Servicii recreative ș» sportive (cod 67 02,05 01 la 67 02 05.031

57 02 05

*

X

X

X

X

X

X

X

Sport

87 02 05 G'

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67 02.05 02

X

X

X

X

X

J

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi

baze sportive și de agrement

67 02.05.03

X

v

X

X

X

X

X

x

Servicii reliamase

67 02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii in domeniile culturii, recream s

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistența socială (cod 68.02 04 la 68.02.06

68.02

47235817

44701463

47235817

46717798

45079353

44987453

91900

45119937

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68 02.04

X

X

X

X

X

X

X

K

Asistență socială în caz de boli și invalicftâți (cod 58.02.06.02)

68 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie șl copii

68.02.06

T

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68 02.10

X

X

X

X

X

V

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unitâț: de asistență medicc-socale

68 02 12

M

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Preven»re.M excluderii sociale <coc

58 02*6

X

X

X

X

X

X

X

<

Ajutor social

58 32 -5 01

X

X

X

X

X,

X

X

Cantine ce ajutor sociai

68.0215.02

X

X

X

X

M

X

jr

x

Alte che’tu»^» rn domeniul asigurări cr și

50.02.50

X

X

x

X

X

X

X

X

Partee a IV-a SERVICII §1 DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE. MEDIU Șl APE (cod 7002*74021

100482000

105577000

109482000

10£H40ftfi*î

10759289?

107587048

Ști

108352098

Locuințe servicii $1 dezvoltare publica (cod

70.02.03*70.02.05 la 70.02.07*70.02.50)

7002

38422000

35307000

58422000

3S380865

36718110

36712266

5849

57593552

Locumle (ocd 70.0203 01*70.02.03 30)

70 02 03

X

X

X

x

X

<

X

X

Dezvoltarea sistemului ce locuințe

70 02 03 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli in domeniu locuințelor

70 0203.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice

(cod 70 02.C6.01 ♦ 70 02 05 02)

70.02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70 02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02 05 02

X

X

X

X

X,

X

X

X

iluminat public ș* electr.ficăn rurale

70 02.06

X

X

X

X

«

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în locaiiiăți

70 02 07

X

X

X

X

*,

X

X

X

Alte servicii m domeniul locuințelor serv'ollrtr și

dezvoltam comunale

70.02.60

M

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

71C60000

70270000

71060000

71C60000

70874732

70374782

0

70958548

Recucerea și controlul poluân

74 02 03

X

x

X

X

X

X

X

X

Salubritate șt gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01*74.02 05 02)

74 02 05

X

K

X

X

X

X

X

X

Salubrtate

74.02 05.01

X

X

Xj

X

X

X

X

X

Co'ecț3rea tratarea șl dt=lnjgefea deșeurilor

74.02 05 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Cana'i7«refl și tratarea aodor rezicuale

74 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02*83 02+84 02*87.02)

7902

54715000

60C05000

5*1715000

54715000

48444773

48444773

0

48444773

A

B

1

2

3

4

~~5j

6

7=5-6

8

Acțiuni general© economice, comerciale șl da muncă (cod BO 02 01)

80 02

Acțiuni generale economice ș« corner213 e (cod 8002.01 06’ 80.02 01 09* 80 0201 10+

80 0? 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere nurcsln ș gnetur

80 02 m 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare in»reuriruj«n niic* $i mijlocii

80 02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și sociaiă

30.02.91.10

X

X

X

X

X

A

X

Alia cheltui pentru acțiuni economice și

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili șî energie (cod

81 .PZL06*61.02.07+61.02.50)

81.02

36365000

42105000

56365000

56365000

30460210

30480210

0

30480210

Fnargie termică

91.02 06

X

X

X

X

X

*

X

X

Alți combustibili

81 02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privtnc combustibili și enerva

81 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 63.02.03)

63.02

Agncuitura (cod

83 .02 03

X

X

X

x

X

X

X

X

Protecția plantelor ș. carantină ftesanilarâ

63 02 03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agr cote

83 02 03 07

X

X

X

X

X

X

X

X

.Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83 02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84 02

•8350000

18500000

1855000C

18550000

17964563

17964565

0

17964563

Transport rutier (cod 84 02,03.01 la coz

84 02 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84 02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02 03 02

X

X

X

X

X

X

X

SlrâZ)

84.02.03 03

X

X

X

X

X

X

A

T ransport aenan (cod 84 92 J5 021

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civiis

84.02.06 02

X

X

X

X

X

X

X

Alle CtxMtutet in dorntr> »i l»ansjKinur lnr

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni •conomio» (cod

87.0201*67 02.03 ia S7.02.05+B7.02.50)

87.02

0

Fondu- Pcmrr oe Cezvtf tare Socială

87 02 01

x

X

X

X

X

X

*

X

ANEXA HCLM NRanexa

HCLMA

B

1

2

Zone» litere

87 C2.03

«

X

tjnsm

87 02.04

l

X

Proiecte dc dezvoltare muitJTuncționa «

87 02 05

1

X

Alte set uni economice

87 02 60

f

X

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENI/DEFICFT ,08.02-9602)

96 02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

96 02

<

1

DeficitT' (cod 49.02-00.01)

99 02

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

«902

147824000

•1764,3000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

Icod 51 02+54.021

50.02

342000

61000

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

3-11000

50000

Autontăt; executive *>■ legislative (cod

51.02.01

A

X

Autonîâți executive

51 02 01 03

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02 05 la 54.02.07+54 02.10+54.02.50)

54 02

1000

1000

Fond oe rezervă bugetară la d<spozi;a

54 02 05

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contracîaie/qaranlate de slal

54.02 06

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrație puDlice

54.0207

X

X

Servicii publice comunitare de evidența a

54.02.10

X

X

Alte servicii publice generale

54.02 50

X

X

Partea a ll-a APĂRARE. ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚA NAȚIONALA (60.02+61.02)

59.02

120000

0

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

y

Ordine publica și siguranță națională (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

•20009

0

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

anexa la

3

4

5

6

7=5-6

8

X

X

X

X

X

X

X

A

X

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41696174

M

X

X

X

X

X

K

X

147824000

147608555

'38978302

136078302

0

21800090

342000

342000

314977

314977

0

341000

54i000

314352

314852

0

24^023

X

X

X

X

A

X

X

X

X

A

X

X

1000

1000

125

425

0

36362

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120000

120000

119123

-19125

0

232360

x

V

X

X

*

X

120000

120000

119123

119123

0

232659

X

x

X

X

X

X

! ANEXa la

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Politie comunitară

'en 02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecție civilă șl protecția contra incendiilor

(protecție ovJâ rcnroiiitară)

81 02 05

X

X

X

X

V

X

X

X

Alte oteit jifiii în domeniul ordini) pudice 51

siguranțe* naționale

61 0250

X

X

X

X

K

X

X

R

Panea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEfcod 65.02*68,02+67.02*88 021

63 02

108000

10000

106000

*0*535

101527

1(11527

0

203623

învățământ (cod «5.02.03 la 66.02.05*^5.02.07*65.02.11*85 02.50,

65.02

0

0

0

0

0

0

0

3590

Invațâmân» preșcolar și on-r.ar |ox

65 02.03.01 *65.02 03.02)

65 02 03

X

X

X

k

X

X

<

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.0203.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65 02 04.01 ta

65 02 (M

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inter or

65.02 (M Ot

X

X

X

X

X

X

M

X

învățământ secundar super or

65.02 04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învătamăm post-lceai

66.02.05

X

X

X

X

X

X

X

învâtămân» necteflnfbll prin n-ve» [cod

65 02 0?

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ specia!

65-02.07 04

X

X

X

X

X

X

X

Servo auxiliare oenlru educat e (cod

05 02 11 03 * 65-321'.30)

35.02.11

x

<

X

X

X

X

X

X

Internate 51 cantine pentru elev

65.02 11 C3

N

X

X

X

X

X

X

K

Ahe serv-cit auxiliare

65.02.11 30

a

X

X

X

X

X

X

X

Ah« '•beltijieli în domeniul :nvațăm3ntului

65 02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate [cod 66 02.06*66.02.08*66.02.50)

66.02

01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii mcdlcaie în undați sanitara n» imun (cod 66.02 06 0**68.02 06 03)

66.02 06

X

X

X

X

X

X

X

a

Spiiate generale

66.02 06.01

A

X

X

X

X

X

X

a

Unrtăți medlco-sociaie

65.02.06.03

A

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate puolicâ

6602.08

X

X

X

X

X

M

X

X

anbxa la hclmnr ^C


A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Ane cnettuieu în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

A

X

Alte inslitufi și acțiuni sanitare

66.02 50 50

X

X

X

X

X

X

i

X

Cultură, recreere ș< religie |COd

67.02.03+€7.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

45000

0

45000

45000

44888

44888

0

44883

Servicii culturale cgc fi? 0203 02 ta

6? 0203 00467 02.03.12*67 C2.03 30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

*

X

BOiioted cutilice comunale orășenești

67.02.03 02

X

X

X

X

x

X

&

X

Muzee

67.02 03 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții puoiicG rin spectacole ș* concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli aouu are de arzs și meserii

67.02 03 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultura

67 02 03 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine cultura e

67 02 03 07

X

X

X

X

X

X.

X

X

Centre oenru conse*var«3 s» C<omow3re3

67.02.03 08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentele»

67.02.03 12

X

X

X

X

X

X

X

X

Arte serve, culturale

67 02.03 30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii reereanve s» stxyti/e |co0 67 02.05 0* la

67 02 05.03}

57.02.05

X

X

X

X

X

X

X

Sport

87.02.05.01

1

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67 02 05 02

a

X

X

X

X

X

X

X

întreținere cradim putikae percun. zdos

verzi oaze sportive ș de agrement

67 02 05 03

1

X

X

X

X

X

X

X

Serv ic; religioase

67 *32 06

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii m domeniile cultun recreen și

67 02 5C

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență sociala (cod 60.02 04 la

68.02.06+68 02.10*68 02.11+68 02 12+68 02 1

68.02

61000

10000

51000

56895

56639

56639

0

155145

Asistență acordat» (WBOyneto- Fn vârstă

68.02 «

A

X

X

X

X

X

X

X

Asistență șocată In ca2 de omi și »rvalidi««t

(coc 68 02 05.021

68 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistentă socială în tx? wvatcJtste

66 02.06.02

1

X

X

X

X

X

X

X

Asistentă sucală pentru famne șl ccpi

€8 02.06

A

X

X

X

X

X

X

<


I ANEXA la 7

A

B

1

2

3

4

5

7-5-6Î

8

Ajutoare pentru locuințe

69.0210

t

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

66.02.-î

i

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistentă medlco-socialc

68.02 2

i

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.92-5

â

X

X

X

.<

X

X

X

Ajutor social

68 32-5.01

A

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor socia

68.92 15.02

X

X

X

X

X

X

X

A

Alte cheltuiei* in domenul asKțxarior ș

68 92 50

X

X

X

X

*

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINȚE. MEDIU Si APE (cod

133025000

104841000

133025000

1328-3660

'2470477<

124704771

n

6559728

Locuințe. servicii și dezvoltare publica (cod 70.02.03*70 02 05 la 70 02 07*70.02.50)

70 02

131960000

104791000

15196COOQ

131748660

124645251

124645251

0

6459965

Locuirle icoc 70 02 03 01 *70.02.03.30J

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

DezvcTurea sistemului de locuirile

70 02 03 01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cneltu eil în domeniul locuințelor

70 02 03 30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă $, amenajan hidrotehnice {cod 70 02 05 31-70 02 05 02»

70.02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

.Alimentare cu apa

70 02 05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajan hidrotehnice

70.02 05 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și atectrifiear, rura-e

70 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în lucaUtât

70 02 07

X

X

X

X

ft

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințe cr serviciilor și

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

A

Protecția mediului (cod

74.02

1065000

50000

1065000

1065000

59520

59520

0

99773

Reducerea și controlul poluări

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Saiubmate si gestiunea deșeurilor {n~to

74 02.05.01*74.02.05 02)

74.02.05

X|

X.

X

X

X

X

i

X

Satuomafe

74.02 05 01

X

X

X

X

X

X

X

«

Cotecte'ea l 'alarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Car.3l-zarea și ’/alâ'ea apelor reziduale

74 02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02*31.02*83.02+64.02+87 02)

79.02

14231000

12731000

14231000

14231000

13737904

<37379O4

17374295

anexaf. ÎL^nk

A

B

1

2

3

4

~ $ț    6l    7=5-6

8

Acțiuni generale economice comerciale și de muncă /cod 80.02 01)

80 02

Acțiuni generale ecunomce și comerciale (cod «0.02,01 0fl« AO 02 01.30* 80.02.01 10*-

80 02 01

X

X

X

X

R

X

Prevenire îicomoatere «nundavi 71 jhetur

30.02.01.06

<

A

X

X

1

x

X

A

Stimulare întreprindea nur. ș, mijlocii

80 02.01 09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80 02 01 10

X

K

X

X

X

X

X

X

Arte cheitu eli pani'o actiurn economice ș-

80 02 O' 30

X

X

X

X

X

*

X

X

Combustibili șl energie (cod

81.02.06*81 02.07+81.02.50)

01.02

1050»»")

400000

1060000

1060000

1042479

1042479

0

695

Energie termică

61 02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Al|» cnmbustlDill

ai 02.07

M

X

X

X

X

X

X

A

Alte cnettuiet- onvtnc combustibil ș- energia

8102 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83 02 03)

83.02

Agricultură (cod

83.02 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția ptant&or și carantină Otosanitară

83.0203,03

K

X

X

X

x

X

X

X

Camere agricole

83.02 03 07

X

X

X

X

X

X

X

X

AJie cheltuieli ir, domeniu» agriculturii

83 02.03 30

x

X

X

X

X

N

X

X

Transporturi (cod

84 02

13171000

12331000

13171000

13171CO3!    ‘2695425

12695425

0

12373600

Transport rvber (cod B4.02.03.01 la

84 02 03

XI

X

X

X

X

X

X

X

Drurnun și poduri

84 02 03 01

X

X

.2

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

04 0203 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (coc 84.02.06 02j

84 0206

X

X

X

X

X

k

X

X

Aviația civilă

84 02.06 02

X

X

X

X

J

X

X

X

Arte cheltuieli în domeniu 1 transportor lor

84 02.50

X

X

X

X

K

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01-r87 02.03 la COd 87.02.05*67.02.50)

87.02

Fondul Romăn de Dezvoltare Soc*ala

87 02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone Ifcere

07 02.03

X

X

X

X

X

X

V

X

A

Tijrsm_

Proiecte de dezvoltare muHrfuncționa e Alte acțiuni econom»»

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENTiDEFICIT (98 02-99.02)_

EXCEDENT (cod 00 01-49,02)__

DEFICIT 11 (coQ 49 02-00.01)


B_

87.02.04

SrȘS

87.02 50

96.02


9b C? 09 0?


2

X

X

X


52153000PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


rnr/T a    K
>r» «tr^ArANEX.* 1


ANEXA LA HCIM
Situația centralizata a facilităților >1 bonificației la data do 31.12.2012

PERSOANE

FIZICE

PERSOANE

JURIDICE

TOTAL

SCUTIRI SI FAC/UTĂTI

3 346 036

485.569 362

489.915.388

0.68%

99,32%

BONIFICAI IE

1 896<357

1 419 495

3.305 552

57.08%,

42,94%

TOTAL

5.232.093

487 988.847

493.220.940

1.067.

98.94%

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CQM7lțjt4i'.VN"A( 1 țrcftEi a i#

Mabwmi <44111

l’1ANLXA 3


ANEXA LA HCLM Nk y//
Valoare» bonificației acordate in anul 2012

SURSA

DENUMIRE SURSA

VALOARE

%

4fl

IMPOZIT CLĂDIRI

1 412J97.00

42,7%

35

IMPOZIT TEREN

241 463‘>3

7,3%

35

IMPOZIT TEREN EXIRAVILAN

23 1 58 00

0.7%

38

TAXA ÎEREN FOLOSINȚA

t 317 00

o,aî%

43

IMPOZIT ALTO

162 ‘02,00

4.9%

42

IMPOZIT AUTQ>?2T

5c 013.00

_IQ'I AL pF

1.886.067,00

27

IMPOZIT CLĂDIRI

652 167.00

l£,7%

34

MPOZIT TEREN

50 730.00

1,5%

33

'MPOZIT TEREN EXTRAVILAN

258.00

0,0%

37

(AXA TFREN FOLOSINȚA

6 572,00

0,2%

26

IMPOZIT AUTO

705 352.00

21.3%

25

IMPO2FT AUTO >12T

4 416.00

0.’%

TOTAL PJ

|_

SZ3D

•0EB3


PR£5£DlNTCsEn,vrA

<teae<nr=c<.


r M M A 5 f V J U I» f. T V 1. m t    k i r. i r i

C O N S I I I "


G <j < - i e ”S • «

IJl «O^5TAV»« L k ui • l


Listă scutiri și facilitați PF centralizator in funcție de baza legală pentru 2012

COD DEBJ'

-1-1

LEGE

NUME LEGE

11

35

36

39

40

42

43

CONV VIENA

Convenția de laViena 1961

77Q

946

1.666

CON'/ VIE NA Total

720

946

1.656

LV 8/199C

Etiinoere 1'8/1S9O ideparrar pontic»

401

8 703

55 329

3.399

67.832

Legea i*8'93 (deportat; politici'

83 558

4-î3

3 528

53.848

306 825

213550

671 822

L118/1S90 Total

83.56b

413

3923

72.551

362 164

217.349

739.664

LI 89/2000

Extindere 188/2009(.strămutăm)

9

866

18 059

130 637

7 593

157 164

Legea lo9<2000 .strămutați)

163 851

509

6 334

104 553

453 170

437 297

1.165.714

Lieaszooo Tot»

•63 851

51H

'200

122 612

583 807

M4 890

1.322 878

L4ZM99Q

Extinde-e 42/199C (revoluționam

679

7.287

56 383

64.349

Legea 42/90 Revoluționari)

755

17 136

134 365

56

152.342

L42M990 '«al

1 434

24 423

190 776

56

216.691

L4AM994

Extindere 44/1994 | veteranii

27

86,

2 507

11 277

104

14.001

Legea 44/94 (veterani)

41 452

1 048

1 675

44 689

114 239

62 817

265.930

L44»739<Tceai

41 479

1 048

t 761

47 206

125 516

52.921

. 279.931

L5687O31

Extindere 568/2001 (a    jrisrr

208

206

Legea 568/20011 uptaton anticomunism)

108

1

I

528

643

1566/2001 Total

x 108

7

736

851

i 571/2003

Extindere 571/20C3

1.647

2i 832

174.483

197.962

i eyea 571Z2003

144

7 687

64 083

475 511

1 169

42 4og

588 003

1571/2003 Teta

144

4 334

85 915

64^.994

T.16S

4Z409

783 966

TOTAL

289.860

1.979

18 658

352.714

1.912.985

1.169

753.271

3.345.636

pR£$E0rKTr SEDTNTĂ

.tort1

“ ......•


ANEXAl-A HCLM NR


Scutire plata impozito și taxe conform h C.L.M nr. 233/27 07.2012PREȘEDINTE SfcMINjA

r


• * «n- ■‘ ..i «.fNE x? * Hir kllAR M    \ IT Af.xr


ll M 4 I I

h v | «» « »


| t • .( N . |    l 4

•    (■••• i n r » v i

i l » • t » i «    * i

anexa la [hclm nr y/Z?

Centralizator anulrtri obligații fiscale in anul 2012 contnrm Ordinului comun «I MFP nr 2942*201 1V»

ir 259/2011


CNP/CIF

Nume rol

Baza legala

Cod debit

Impozit «cutii

t'I

PI

PI

pr

7171H T I3280B

LR5JLAS KICCLL IA

OMFP 204220 OMAl 75190’ 1

’1

27201V132608

URSUL AS MCOLE IA.

OMFP 2842.90- a OMAl 7619011

43

16,00

2T2O11 132800

LRSULA5MCOIX fA

,MFP?m?.9O s OMAl 769.90'

43

19.00

1551770400272

CREȚI PLOniNLL

OMIP 284290-'8 OMAl 25990

40

357330

TOTAL PF

— -    -O-    X--L -

400 00

pj

pj

pj

pj

pj

PJ

• ’J

pj

r ,

o.

<»?

°4.

401822

GEKO S IAR

OMF r 204290- ’ a OMAl 259/20' ’

25

527 (Ml

4(11 «22

GEKO ȘTAB

OMFP 7842.90'1 a OMAl 25290’

26

6B.CM1

0118342

SC KOSTAS

OMrF 7842.90 ’< OMAl 25190’

26

37.00

13153040

SC CASV PROO

OMFP 784790 s OMAl 25190

27

4.670,00

14335731

snowe oroj3

OMFP 284790 « OMAl 25190:

27

2,309.00

1862713

POESTAKfeA 5CM

OMFP 284790” - OMAl 75190 •

27

2.C20.00

6293317

TAR, CEC ROM

OM-H 284290’ v OMAl 76190’•

27

845.00

1898342

SCKOSIAo

CM-’P 2842901 * OMAl 25190: •

2T

62.00

4C1822

GENO STAR

OMFP2842901 • . OMAl 25990-

2?

55.00

4C1822

G€ NO STAR

OMFF 284290- n OMAl 25390’

?<

28.00

9689910

SC UCRNA LACTATE

OMFF 7942901 '»• OMAl 25490’ ’

203

883.00

401822

GENOS1AH

OMFP 284290 Hm OMAl 75590

203

9 00

1898342

SC KOS1AS

OMFP 28429011 m OMAl 75S9C

203

0.7T,

TOTAL PJ

TOTAL GENERAL.

ITTT3


președinte ședință


' IN-I nasiaineaz* M i i/i. CA1>

I AMț'H 5 |CVA, III

Llstâ scutiri 91 facilități PJ

- centralizator tn funcție de baza legală pentru anul 2012

FACILITATE FISCALA

PROCEkT SCUTIRE

TOTAL

Cod DEBIT

Denumire lege

50%

100%

24

Legea 14oJ2011

3.589

3.580

25

1 egea 571/M03

21 151

21 15*

26

Legea &7*»2O03

346 992

346 882

27

Legea 57'-2002

1 713 530

468 1C4 732

46S 818.262

20

Legea 5?V20Q3

45 372

46 872

33

Legea 57112003

738

738

34

Legea 571/2003

37 943

4 642 A5€

4 580 399

37

Legea 57172003

521

10.320 65*

•0921 172

TOTAL

1.751.994

483.987.071

485.739.005

PfUWDIHTK nmtrt

». i ■

n| «l'MA MftM • US • Mu


.. «» A »» t I S I


M I «

III    II •    • I ,» W I ,1

«' f I' » I I. 4 •    * ‘ "»

11(11 • '


ANI'XA 1


Listă «cetiri țt facilități PJ 50% desfășurător pa contribuabili pentru anul 7012


HCLM


a^BXa La


COD

DE 31,

QEMUMRE

CUI

MIIMI-

1£<2E

pwnc>Mr|

4CUI1K£

iMPorrr I

&CUHT )

■ 77

SC. -iACl$

«.4n4i,'>

sai

y?

act tlMI- -l; SAvnv SA

?»2AG4

l«g«a S7«2QO3

W,

ini. «,5 oo.

77

SC KCMO'« SRL

n/4-vțtt

1, îmi S7I/2004

M

79.165

îr

N k kUAhi 1MP> X SH

6740164

L»j«« 37 î 7209'-

M

7k\W >1

27

SC CTOP era

44 f'Will

l e^ee 57,,;fX>6

»

71.002 10

27

SC b*i-> XF 'H SRL

64469,5

L«0M PJQttJT

* i| oZ/tf )n

57

C RLCTI A OO«R**>lOâlî,,l.7

> i? 1 '.'.i

Legpe PtQOJP

P P '1 W

R1 C'>M» V < ONEOfl SA

7r.awr*i

1 mi/».ii AT,“>J4JS

noi »,sâ5 w

- F

SC MAMAIA RcSCRl KUrt s SHI

63’CJT6

571 *23TC

ru»j «if t-w.OC

jf

SC ypKUH SRL

DM1250

.....■■■ ' I'

301    .L-I.l4l.nt.

ÎT

SC PAI’. • 15 SR

IWO'MS

»T,5012

Vil M.MA.nC

27

SC MAMAJA    HOTELS C<1

5Sv57p

UțUiMATCZlIX

5f.

5E 593.0(1

ST

SC XENOT, SRL

f741?V

Lo^Hd 6Tli9r>i4

w

45 3Z.W

27

XC. mi TA 11 i‘X»ÎM t*X».3 SA

201474*

L*ț«UJ »I/1.;'IH6

10

45 2.U .i -f)

•; ; *EQA BLACH S-FU

EDSȘMUU

LfțaA5TUXH6

*

44 1164 C3

27

s:>Miv.W. RESORT HOTEL ÎS*’-

6Ti?,vr,

Lr<r»,F..MJ2o17

K

•1, IO l •

37

Se * <cn «ce '-O sa

74S272Q

i.p|]u« £i7fZ£l6

60

A4 n Of)

27

SCSIS'JASEACHB^L

fi*. 4^t;

L..|.-67,'2C'9

ȘO

oo

#r

SC PA ace MAMAIA X*

?W<5d

[f h.âî7li»02P

M

JO.AT.j »

27

S< ♦ *0 SPW SRL

1MMKQ15

L    37Kjay,

£1

ia.» c4 m

27

SC MAZbRIA SRi

Ifi71fl9?

i -nx-o7 moTf

w

U.63A H'

77

SC HOTEL CENTRAI. SA

ZT4l>5‘M

La^oî/r. »/ •

«.toooo

W . COMPtEx «JP- SA

775M2

LflDun'iTKi '.<4

țn

f>

•A'»UGI SPORT SRL

MKHUir

.«via 57'Z2WS

w

24 Î SU.OC

SC iCNOTI GRI

ii.....

lA'Tye

30

23 756.W

7f

ȘC tn.A V«JE3T'C. f.A

••M94J1G

Lf£-* 571.M57

5C

ii . i/.5n

27

S3CCV-, «DOINA SA

' /<Tflfi'7O

l«p««57 -.d028

St

;9BE.C3

< •

SC l.'ÂNÂ:»l SRL

trezzî

.iiiliui S712KO

Gt!

. XeCl

37

ac. AMPABArrw mama* sp.

irXW57P2T V.

NI

20.372 M

77

7SC LMfTA TURISM ' OLE»*'-»

2OS«7Ț?

671/2TXH

•Ci

UI.HC3 3-1

27

MC fcl&'-AN’ IMt'LXBRL

074IJIM

loja» 57V.ILU

fo

5.7C2 30

77

ac gec-ti *.r uvsrl

10804/3

i    : . •

lift

•4 -M2»

n

Si Urli.. iltSUi-XCINf. SA

ATUTM

LOQvn 57’ \U

S3

14

}•

SC EOlS QRt

IS9454U.

.    571.70»

50

1?676OC

V

4W 2 «C

•2 «< 5/1.'204

Sr

13 3:«,fll!

27

SC RT'tClECT SRi

l®7!ilM«

l.rt.u<-’,i.,3CÎ7

11 39Î.60

cJ MPR(? ECT 5T11

PI75644

Lng«n£7oa «*

5C

îl 3«c ri

57

LiC B 4 0 CCH’* 3Îl

•225101

uigtiM 57 lÂ)*

no

uia: ci

2T

ISC. GRAM» ? PAUL ?-O.

Lago    4t)

60

1 -, Usit

27

fSC COMP IX ACTORIA SR

ZSV’.iun

109**371/21.41

T.'l

1I.2C6 3O

77

SC COMPLEX AbdORSA

(T357J32

Lap»A A/1/îa4:'

M

i.i'ii î mi

Jy

5C Nu SG Ml Ifi JP7.M KRL

l/,iV«i‘T.

l«U«»57T7Wl

M

1C.t4O.4M,

77

SC PXPfiN5‘4TVuSRt

M «5483

l«O«a 571.Î-4M

50

k i «i ne

2’

SC COMPl £X t’JMTOH SA

i »«iiu» 57 |/2i U’.

741

H 856X11

2/

:('• p|EXSAVOV SA

7252<«

.*->oa 371,'X»4D

30

n.TOțt Ml

27

SC ÎMUExSR

5IW7.W1’

Ș”.2CU7

nr

7432C3

27

3(iH.*W2WP5fll

•W7MW

6TGWAS

a&

7 K7 C J

27

|SC MG~<N .K tv

Lega* 57«£C4&

Ml

30

77

Xi i.'RANC l'AbE SRL

ÂMK40

LepnrtIHI'RWC

50

(1JI71

27

SC CO TL^SRI

ililT4N/T

L»i»a 571 '2051

w

fi.42ft..l(1

“7/

se. I.M Z0RJA SRL

I17ir.«>

V1/2OS2

vil    •.046.00

27

£C i~Aw;, «Nk SRL

4SH354H

L*ijfi* 371.20*. i

30

î 0» 4IL

27

SC • wr.TNE* PCOMPANY SW»

'3702*61

L«9«a S71.-W*

Mi'

5 6'C.CO

21

< JNIREA.’ITI ’ SA

L«S*a 571/XiW

«

5,477 ti

Stf

X'. AM3ASAC0R MAMA** 8*

irr». 571.-2056

su

5,00(1)5

V»<li A ry* UI J SRL

iflCTOM

L. ii ;    ’    <'• '

50

4," 17 .11»

7/

SC S, Q CNi SRL

-n

' .    •    .    ■    . -j-

O

• iîâÂMv

SC P/41AA 7£Î £A

La[)<ui fiM/i-aST'

nn

.1.6264»

ti

SC PAffc A2C01 SĂ

- agiMi 37173W-1'

50

.1..767ZB

27

;C .K.'MHJHAI ȘRJ

DÂV4A3

'.«QA.iV/U2lit'

50

? 927 PO

27

.'C-.-l 7-l2« AICOR&A

>26530?

u-/*a 571/211»'/

5<

ac

27

6CP = ««AAW?ap.tiC GA

7n4T409

i #d»-. 5 n/aoai

Ml

3L3S3 C-l

27

Si R-rWM,»Cin I •<tW1 SRl

.•- ’' ■

l vQt n *71.

Ml

? S6J 40

« •

••*. P^HÎAma . t». SA

m.ttu

Lwp .1 571CU4C

ea

wci tfl

scra'iwex an»

M.4 7V»

L»8«« 571171,W

T)

2T

se p<i -mi; pas Mama a ■ m

IMll <«■»

!.«•£—* T7' G'T67

2.06-1.00

2’

5C «MAZ MAMA A ,-RI

W4 J?(l

L«gM JÎ-G2D0B

9)

T -Hlft IIC


PREȘEDINTE SEDi|»lANrXA .<


•JT

SC-XO> «JL::CSA

fU.j4pT

L«^ii,d 571.20B9

50

l III» Ml

55

SC OGMH 1 • A; ORIA ARI

7?S2*r

ifiub 571.707(1

SC

203.00

SC ,ICT<L .

4512iJ0i

»9«a5Tif»74

V.

Sl/t.OU

77

3C ' Alt'" MAMA ASA|

jnwwi/F

L4BPRd»l.ai72

X

ritoo

27

sr HfiRFari DO *UR £RX

zwwr

Ljgwîî .»7J

50

751JM

27

|- M .11 4 OVIDIIJ SRI

In in/nhl)

Li»9,«4f»»’«A».*4

30

9W.M

27

SC 4AIUSXSR

M4?WI

LftQtn 97 .2075

50

ik3 C-0

//

jF ir. s âw

im- ,4At

| Pi^u.i liJiliKVfi

50

4«e w

27

V 0. HCRES’ . *"• MAR SR.

4M2SS2

-ui?M?7 -W77

ȘB

W: ti1

•f

S£ -ICKES" c.'Zt MAR SR

401

1, •^.fi?'i7O7M

90

4IPH.'

37

-C-iCRESl , .K'MARS».

45I2AM

legM 57-.2079

55

jSSjB

ti

SSCCM-I -XaSTCW* SXL

| i.ijTMi S7i,'.1^««

5C

«4Î4 09

i:

ÎCPARC MAMAIA SR'-

.^»fi4320

LUUAR571QCT’

50

•i.b no

27

SC ,0«t5T JOC MAR 1JKI

«ST/WH?

1 ..jiu. A7I/2C4I?

M

CT3 DO.

’Jl

SO Hîlsf XI I?C MAR SRL

4S12AC;

?«$*> sna.B.1

(&'

62 no

27

ac CoKJr .r.« ast.-ri* &

/XJ.'ZMIII

1- f«it>7l>7U84

»0I

4o 00

yf

a<    i-xask-p," -p

l9jMS7t»20M

1/1

28 mi

77

S>. OMPLEX ASTCHI» SR -

1    A/1/2WA

33

îi»

77

H, CWP F* ASTORIASRl.

72»?30

La;|04 57V20A7

ftO

11 70

2} Ț01h|

1.71$,560 00

•«<1

:p m.swAOvPU'SRt

IM57C64

•Ptttuno

SI

* >142.90

y.

SC PERLA MZjLSDC SA

7W4l'>-’4'

,    >5/1G06'.'

î-3

Si'91 •»

SCtr«1S5W

189M8&

Lny»4 5717 J9C

no

547900

u

SC M G TOljn SRL

ieM4iK,

i .,,|ra 571/*țTO,

30

2£»>K-

u,

5C HOUt APOLL3SA

7452720

LnQ^a 57U3»;

M

2' M iC

>i

SU HA'J SPCRT SRL

ffAnf Hi

Lrt1VflA7UAl’'.i

50

1 049.0C

M

SC HOTB C;,4ÎRA. SA

77K'.*-

L»g.iA 571/2W4

50

1 656.00.

M

SC UN IĂ TcRlS’.î HO* ’MNQ 3A

‘ 11/2005

#1

1 543 OU

4

SL iJH ’A 1b«V5M    Sa

2U'"‘7x7

L^mon/îiwe

30

J6t»C

~Tî

'SÂNT IMPC .’ SM

h 740 ’M

.-3097

w

•IM i

34

ATRI4 noi Fa

1 U35V52

l. ,|u.i hl^»203S

60

, v *r..i

34

SC' ^RkA MA ILS1IC5A

r**x««

b.0*« '?7b20flR

w

• .02? i:d

31

b'CMAMA:A •: • n , (• ■ I

431»73

.    ’.7l/2, n.

80

.*'.1 no

34

SC LMITA H.IRI5M •O-L'INh SA

A>ți473,T

• r9M57U)( )1

Si,

•P9 001

34|SC PARC MAMAIA SR-

2904320

1 QuaSZIC'J?

60

649 Ml

ISC MAZl.RIA S«.

IOT ISO?

611

6CÎ30

14

S> i kC l’CREXt',1 Sfi'.

ir r,

ln(/eH57,C10-

M

702 55

34

SCIL'ROlfc.T’ SRL

’0TM4l

Lar)«,i nn'!-v

5»)

533.0C

.14

$c.i; o TlĂEXW ORI

t*M<4n

-•iq<,o57l72-OC

30

‘•48 no

M

SC. rjflAkb - *4< SR:

■C*.' '*€

•.’!.. 07

50

553/53

34

Z r0P SR.

.i V .V .1

irjr^ArVîlOa

Vi

444 lip

C -'N '• TURISM HC4 24N3 £*

20’.,47.37

LtijorAtV/II»

30

43409

4

•*PRn Mî| SRL

1075844

Li'ț|«.i ’ 1 .7110

90

i:r r j

SC MPffQ-ECI Rl

♦87584-I

UOQ.ul

60

104 r.î

>1

fie cri' ar șri

14F.7 /

i-il«Mi 57172112

SC

W'S DO

34

SC MAMA •< sbîtt.HI lOT^SSnl.

0    ’ I

Uflrw» 577,2113

ea

»1 30

SC SI H FM S«

298942"

Lrijw 371*21’4

eo

395.MI

K

SC RAiMI A .-HI

504730,

l.09*!> 57107’ ,8

£0

âWL-TO

34

•> COMIlEXSIRc" SA

72424I2

LogsnSTl-. ir

90

344 XK.

34

SC COfcWI fcXSAVOV SA

725MM

' O||fTH rl»1J7 ,7

Ml

3S1

94

SCHI UF* ÂP’JtLO jA

UV-.’TT

LeqieâSTbî «8

«I

327.6c

'->•1

SI M AVAIA R£57»R’ MO1ELS SRI

M1ZOT

. ....    "I'j

90

ttâoa

K4

.1. .IN A ibR»S*• d3IRG SA

;/m»47i?

• ;m» 171.2120

S«i

3*4 00

•,4

XPCMELIAi .41

9435405

L*gM*k77i7ir

»

W3 v J

44

S;': AMBASADOR MAM* 4 SSL

11 i,i«i» £7 *<2122

llll

?i«flC3

34

SCO SOGURA. SR1.

’ >32510 ’

Lnoi-afL/’A’IZ.*

50

’f.HUO

34

'SC C/.5M*. k • Al COR «A

72*7

1 uqaa 571«l2z

(«1

1ft5 30

34

SCPATMA^: SA

U3Jț=-3.

L«9fta571/yi?n

Kl

122-311

5*

SCCOMI-IF K54VOV $4

, 5S, SJ, •;.,?C

OT

WI.0B

34

SC NECC METROp‘‘« 8*

,683ÂS

L.are.v.,1

50

H/l»

34

SC IN MW-rC- SR.

i<,/r>4.t4

Legea 571,2 ?«î

flS

t ÎjOC

£4

=C < REDA BEACI l 5RÎ.

2 L5M692

L*țî«.» •n.y-.'M

«0

vum;

jl

sL scv-i?x as w srl

f±X2.<KI

i i/jun O’,.'2130

Jb

103.00

34

053'.'=-= • CCfc&CR SA

75C35C

i«sl*e M ••213'

%

w’ f..î

34

SC N ECO Mc *i :•-><$ 5RL

iRnrsnotKZ

li:

M 03

1.Î

Sl PAR7MI* >Hl

1A90135

l«Qf»5.’l'2’i;i

•■0

7B»

-    *4

SC STEDA Di Af.KSK

2B55P0M2

I«9m57H?IW

to

€1*

.14

sr.ip.m * •.'ooi sa

Î43J5»0

tuflfij 37; r/'jF

50

4<<i»>

IZ

SC»iA3»8K)Rr.SH»

GC!,.4,r

l Mfi«j 571.T .iu

»»

4*.nc

1*\.W4|-

37

«A-    --------

rrtniTTl4 AFRTa.-.L4 1 fiTT: <Tli”A

l .î17 1 ' ’ 1 7 7

•» vî f.r

57

SS HNHEST LOOUAjf; SR-

4912M:

• 4PțMH> • • • 1 •« | • •

legea 5nfyl >8

212 C0

r“»W-ST IDCMAR4..

4 512AIG

laip-. f7l.21>*

fiii

ÎWM

.-v » Jr.e&T lILUMAH “Rl

4âl2Aft2

luijoeVt.C’M

Ml

2 îrt

- 1

S7l.90|

6, «4*0 Tu,4,

-

_

1


ANf Xz*


I..IMA •• uilri «l Imi Uitau PJ Hoelmurfttor pu contribuaclll pentru «nul 2012

»•


cu

Of»'-

tWWUMme

CU»

TîmF

i rac

PRf>Cf-N“

U/MTXI1

«iun

V .«<* î*

-.11 IM

II ..MMMIIT,

1X3

•i

.M

'4 4* î

»?'»l,.|

H.lM I ’W-JO-1

ii»

eroi

31

Xt (» î Mț«

> ' .M HW’

1307

<<d

ÎZ4

XI HFțit-

•■-Aj’iS

;.v ’4W’-

IJO

«fti

24

• • •■»- --

^C*/|

<■ U (*»<£!-

UfW

< ei

ac . m nv— —

■ 7EL~z

-c wu«or i

iiir<

ic.i >

'-I

«r »<*••" s .'M- °»« w

•«on*.:

--.v ’«ZEt-

1JO4

«!.(. i

1

■Jif. RI* l/AT '.a»-»!    -

• i i.

~.V IxSAI-

»JO4

BC.M

•4

rs; K.Mr -p i w.ijt’ «»•. • s-

•3MITM

-• V U5C3I

W

l«.lrj

*    i HA. jr. *J

Mcsoacti

-C.M K5«»

•13-

AG.ri

■24

?; ai- J7* \ur - j. • * 7

MO.'înp

-O.M ’4»E 1

:»>•

40.1 I

nw.~i. r r-»*i'.i •-*»F ? •

-xiVuex

CL* «dS'-AiV

ICO,

30X0

-SC-T-țl ,-.«IOKSH1

<W97f

MCIV 4^301

|M>

■Ut*.'

/•

KP.IM 4i*on«i

IW>

H t'J

Zr

*: -«=■• *.•

■iz -■■■

lf.ll/ 4C‘7D»I

l«H

14».

H*O*:.’ .-    «1 «TH .TOMTaNFR -FRMl!./ <.H

ocna» i

’.w/il

«c

. U>1»* -JU?»-

w v »’ '1' 1

ICO’rt

2"

: -

»CSV 4£?3ll

iflii’i

Al.Mii •    ’>• IC    L-Z-f'4 .. || Uu.-AUTOliM.

iJ- a4.« .r v. .ii «

C’l.

4 X

36

iiSapj .uv -r* : -fn/r.-' o

I.V.-T1A,» U» ♦’    ”

CI'**

1, -A

3'

jenizvpt xciv i-.

1903012 44CUI <«* • •

0-A

4f 30

/'

5aL iha    >•(

l«.K nr, ti i4i:

nr f

4f

*

< COVCV SA

înMifl."

uru» i*»k:ii-«

v »

4( f.i

M

»« Wl 5» SA

l•l'|||/Jl'l

11.161 Iu. i

t»4

* 13

-M

SC C-SA L£ EXPCCdll f -''.Ml*. • - - 3 4V -

I.I.'AHI»

MCI IA 1- W.

ITf»i

4. 03

-’4

•>>nt •.    AC*

iiu'dkiz1

i ::im unse-.

pin-

£

M

(2 f-MiMFT'f ;    >»'l HTO'IB*

ItMX :

HCIM MMH.'!’

ini

.'4

•£. COBA - <X>«T • M* A •».'

-7 >/ «iWr i

uu»

«...

24

&O4-a£»

AZM30

-7 V liSCCI

' lT»v.

®.u

?4

SC ITT i-

iiriM.

u wvri

,t»5H

40jt

î-

IKiWλ

-- M M5»X1

iny.

J)h

?X

fC SRCI M

-c * Mywi

»G-‘

«OUÎ

m c miuwm ■./

W."'

-<.m -«Mat*

IO>-

Att n

4!s; -/f.nr ».ir.z»s<H

-tl« -40731

IM-

an rn

■|. f « V*M'A V 'rilt'l*-J. l'lr    W

4»MB3,

4171 a *■■•.111 •

,07-

1U.M1

>4

;-; -/.ifi wi u Mi. i’jps s-n

îoas-»/»

HC.I U 4XQ»

IV>-

■ucu

4

S- .t.Mue.1- ib'l.Kli»'.iOu-î_;*

âQ£«V3l.

HUI 1/ 40OTV

ICO»

iu.c6

r <

ni 1-iAHSF Iflts*

32?342r

un v j, 'Oi

«O-

•nro

* •

- <c.i i' nn v sni.

nr.iv 4..?nii

IO.

3 CI*

ut .«■=»

r.*445 1

HCIV «t.’sât 1

IO*.

Z-

X LC2» Vuifc-ss

t*4(»M

1*- h* 4/7*01 1

1C04*

•3«

C." 11S M .‘3»*ÂS 3*,

y.H'-4'

!••    */• mi

i(0*.

4?tA

î«

K .M'»5

lMt*l

tCAJf V «'.</»» |

fil'1-.

• x

X IiLAl-a î------- -    -

f’TUSUlAI »4S?3’1

IIVC

t»sc

t*

ilLClk- SKL

««C1V4 •» .41 l*£.:-.-i

■00 *•

4U3C

2*

XÎJUI'viif-.Q

amnn ic* u i«ex- •

01 A

3l'

34

-<m< Touiitur:--’•., »■•

. i .    .■ ■ ..    :< i v

nț'.

40}«j

-M

ar. r ./r. i ic* in

10JKMK0

HCiJlUMO*»

Itt A

■l(

SCr -.IM'OCIU,, . I

I1CI2J l«W«-1

-,i i:>

ai

St: A K»'KlMZ

IM5M4U

IICLM l-*t73i *

13W

K «f

M

set •c-'iu'wc;'4W

i IMWII

mciw •ițr*.

1X^

r. cj

34

w -»»’A’ni ny»

- "«MK

-c. U l£l/?l,l

(A

i**.u >

-■4'Si    'V. IMHHI

. y it'hToi

înv

«IV*

.<4 « r    i    &it

isz.au.

,..M 1.1*11X1 ’

«oar*

OCT

M > • -    tS «C IMfllA BA ?■ .'.

îînTTi

«_ >1 141XV

ii»;

ex<j

24

C. . x.0«U* -.ItMAĂTOhAi SRl

-KSu-ar.

o.* m««*

ÎOJH

«Vf

24

r;X7** :• zic.*

Aiu-aai

•    •» 4 Kt. |

IUJ*

«c.

>4

» sM

-a?tw<?

ir.* 4V70»

IVJ'T

OUI

ii

.    -ps» ..«r- r.'t k .o n \UKt

IfiBT ‘f

imo 4/73U

,C*3 -

■3a

MC ri RVBXCOMS-RWC.- <»

I.UM. 'fc

4--P,

ÎMI.

•;\a.

|| |||. UUN • '-•«P »/. -•

InV. JU

l«u.v 4VCBM

•n>i

«MX

sci; iics'ic i At 'i- *»

l :miwa*

l<X.a 41.-UM1

COa

4WX

TA

:,.-|tA«IT. - 'CMTlyTtM- ".. .1.

1 «U . 1

iccp "tfi:/»»

CA-A

4 Uit

«r.v ii ir»*-* t •«’t nrur f

1U03B7W

MC4 M 1    '1

t> •

o:

24

4,u:-ipi

HUI M ,45.7 - •

tr-A

•O X

-M

■»;.««ÎJI.    »M.

cr W

«3 X

34

■.i»i4i»S,<

îl

HCM, Hti.-.i*,

•ncn

4 /.

M

kccs* .5ȔJi.

21» iflA

hci *.i i«o,:o i

x .

X »

M

se rpc-asA.' ttL*” W>i

.”’»C5

- ‘ ?J tiSC.

IX'..

Jt

24[ii,Lfcy’ 'l'    tP4T3B*

-7*/ •-1SCV.i

1X1

* .•»

3*

it.' M» JiJ -oi»:- '»•.<«îî£?~-’ tttWMl .« -'•J'-i HTC

OL^as»

. «/ 1 *WQ

i iov

•k. e;

24

^4

’ -.Riiirir

.'«Ut» UPi c ’R

•«reowu

’7V«tT

■»    /..• i

4 IA > A    1

MM

liV'iK

«0,(1

'.I 1 11

24

:i    «Ti ViA» !•> r.c .'o

"■ÎML 42-

«i’înif

*G2V *•.!"

---

MUU

-r—

in ::>■

.'3fflluK,------

■’-u-irtOl A? IM« Si», .țuo    • \5-"»4-»

inwcac

---

ițrtAoa

-!-

1CT-

1

•    -țr.Al * V..»'MAL..r»r A-U || •!■    . -

.41 .'Ol

i    .1,.*

r nj

.»» mii]

.!»:.■ ir*    *.i7nh

:«|H ;■

i iri.. ni'

-G?a

iu ■ n» |

u» ► ■-’ MZ.VS7*- •*' eu&rw jaAsl? 7kC'*’ii«

•1

if» i'aziS

IJC .

I30X

«fi r'i a v 58? r<

s «' IFA'ifc' -sN dW

.’uilMF    ur-

. Wt ■'

.4

#-v »,ts- ^--irwv.i» rrtW^c: - -.T'.—-'

'.vt; #•.

►sri.i’X'i

l -*? n

ao

irt’NP

14* n, a-

ins.

11. ion

jO

• ‘.uf; •'

1 4?i..?X

» jzjci

A

... . iu ii ' -=r.vicch- •"ia

.'«•riKicuîOil

tr-

/.a»; a

24.

.<,•>• UF IMN • * DPI 1 :cr-H: ~TÂ

>Ai6frA7 •»" '2C31

IX '

J.W, X

ai

IA' -’C* _2*,J>»T

1 6T”?C«’>

!X>‘.

nt. <1

31 . (A . *£>ASir»i    tfIWi* •

»l >IMî'

LSilraă i

1101-

f aj n

n* • > 3LR» >• *î^ " • 1VR*

4îl4l'z<

i..l40C»    1‘lTil

! (IRC <■-’

«;.<*» l> sa'.v . - - ?i v\: .

•'țeentf

„<». 43»

««“

• • >0 10

n»r«. «•tv». cam .■».».

It.r -UC

LVI.>7»

«<

A T

Jl

iAl    1*

|8B,’W1L>'’J7>J'XJ

or

.I.0.UU

se

Clffl » UK I-X-A    H.£14Țp

. !*    îl «X »

ne s

<1 , '1

3B

irul .vi.- i iîn riv*’ • - <;    »

iac%

•_ ■»

PIm 5TA 1 .<’/t

t lf»-l

1.10 fc

.• Sft >J

JR »E' y- * OZM-V

.’j.izof.    im

lanoț ,

l4lll.r’U—1    ’»

c

■..• '«

uW

4HO io

3B

>•

IM-4CVI*4»    - II 'V'.l ' 1 . V*~L

ICt?QM£

l.;»20nî

itOx

« l«ț'X

îl i' . . >J. IM -*'*»* AfCA.l .* c •

'A» IM

li.-xcom

ouh

11 1 u

ucor i* 'jRr vot

<il HA

iM-oGoa

nu», r

. |A I'l •! . : ■TL’TJ'- '. . I.r . -

■1)' , '•

Lil'OtQl

IX-.

: c «i

■n-?r r> **:« i«e 3*t'

W4»M 1

3’iOftK

1 KU

;■ Zii. ■ >

■t. iea

Jf. 1JRX -

l‘tt»i

cd'JJUI 1

□ ‘•».UT * - • A ilt.l    au-

.T'if.'te

u->-

i l«V t'J

^4

X    1 W» S4u

|FT’3*4C

L.'1.1002

<CO«J

i-i i*a-

Jrt

• f > Uit illz •-.' l

'•TX-'W

1

X*J*.

î AO* Ci

jr

mi 't>;'.. •! ii. în.

( -3?" 1

-S^‘zJCP3

X •

U .3

ao

t -|»/ .A«.

evnj:

■ji'.flCm

JȔ.

»

.n»\3Bl i i«'AU" li.’.C-T/

’ Tî i

1 MW.

1 -C

75

ă 3IIM _    ' .•« CA' IfR f    51 • Jl

«lr.TT

.friflBDCî

r<>-

1 >• t.J

$CJ«AI4Cl    * 3141

iim

fO

fl'IPO

. i.j ’e.jur/- i • .• i’i».ihi'S^Ai Eir'.i ••_ ti*

'<42201

i- • linii

ri-4.

«IÎ/1T

jiiia    «MW

- Sil .f

-B7TVT

' Itl.'lXJ

X

«AblMI I.)>wn ;r • MIIJIUIi

Lii-lJWl

I3C34

1D1 £

ai

jos juv

<■-•*><166

lJ. < Jtl i

lJL'U

i n>j n

')>

i»« «un» <>• . ;i"5i*Mi-

fl.J-hM

t'j'l.'SC.

"521-|

-TI

»;q*.-»«»' ihA vF"i zrfUfîA p jhi • *4

A?rT9l

Limuoi

1t>

>l

vrui iz.p* .cn.mii . z ;. ■. *n •.

L 1*10900

CP*

r.mu.

A-

i... i. • tr tMts.'f, .    ..3,    . .. ;    • *ij.j»r«

<M<...n

ttr'rAXl

•Otx

ÎM 'K

" "a

• jW.V.SI"- >rFt    -

< *» .OK-3

IX-s

i K? W

< St 1. U*AI    'ITV1M» ■ , u>JI* 4 lC“'7-«C /04I/»

I4J»M4»

..1 II5C&1

ritn.

1?« O

'lll'Jtftu U «HM •

t -ir,'.'

’.YW

• i'nr-i

Jj

a ih *. ser n »/4 r.

‘    ’ i

11 >4

»T

||'FIV- .• ► .» • ' '•> ■    ‘ Cfc-HU'.T’I

.::i..'kCI

'Cvn|

31

i . .Âa vn. tr- ta> ••- <= _ii

ojnas

)t- 0003

V. ■    ur.X

x

UGGK.n ,«r<* '-.1A?'«»,vpv SR'

is/jewb

u> Cf-A

<X*,

*>’ 50

»

unui    -    • APlii

.'< 1«X 1

IX*.

36t •

.u

•« i’.'.’IA JL4a    W f.i'.C t •

-i?7?0lî

W» 4

.•:i4, i-i

-•■)

IIV ÎH . Wb. I'. ■ 'Ml* , nt M'V_*

a<- nț

i.sîi;a®

ll«l-

l O/li'i

jM

■ . rv«zfr.

i<i*?r<»»

LiFVA'QO

X-

IUCÎ

->

za’ i j' r>> t»i i .p,'arAiJf»

.'li»r.<ti<»

l« 'von

x e.    om x

X

1 .iz' >JF’W 1

•C iSlOB

i •’ ■?!•, •

'Xr»

Rțr -v

i5fl n... .v. "GPaii- ivi'1'.'»:*

iu.U'4*'

VI w

1X3*

V4 )3

.*îl

• • ir.uu •<» r.-v r.r tpj • . j

UD»?

,11- •

ia

ri»<* J of jl«v    31    .'»••* •• vit?

•?mi 3i

L4/i^X2

mit

J3Cf>

30

•. ii i n? ’ rz cc.<v: .-.» »/>eccw*

rtir*

1 './'.iX3

X -

4K

X

MIC l'.OR»- •Sfl.Tj.

101. s

rs«x

r».

rr.-t i- A mi».'- »_

$. :5CJ

. V’isun

I.XJ1Î,

rai ••.<

3B

Ac I (. 1 »L    'Milo 4-*

MHM

» 01

1 U'TA“t* V. 4AKA O’Mf/r

ASIIii»

î/»nn£

lieys

1 Xlc.

•' 3fM'. Î.Î Mț 1KO|J06 - :='4AlA V4Z - r

<2»j370

iirtaau

BâStt

«0

di'i .’jv    iz act vrm&AS;

i.o/'jsooa

x».'    fli'jtr

je

.-Kii'i .--in*.'.*3Ay i> 'irv.i.A

-.’•«!..<>

UE*.

sa-' y

&

⣠MIM8 Ars»_

îOCHui

tnouw

1'JOU

•W4 r.

'Iti

t ,,t . IK) II»

ZM11 IR

Lir «,'302

•m

i.'.M'l

riif -J>'.v • ’ÎAWKC <i>-

f.O.-ZA

lUU^ÎIK

HM-

•-♦C'

.«1 3C '.'*A£

C30.1

CCr.    CUC»

31 I -1»    li .    .1    ■ • T’L' .-

at'C.

as» j.

tjinsf «cicîut ]— •• -i 'ii

LXHL

îi» i.

Ml ,jC»l..A

•W2<’lJ

-V l.'ZCO.I

uns

i evi

,-V.A •_. 'Ju>«.-*«nMCOL    i

• r.-îMI

»VWO

IKH

X 4. •

.'|iT7m-

-9’

• oriz.x

■ 41..

newT

•••«MMU»»»

ll=î 4

SCUT*»

SCVUt

ir]

. vroit»

• WOTțl

uinaioi

CIT

4-TW

3C

SCMM.Mlt MHSft

,«IVS

l»? Sțl»

.1*

4-lf nr

.«sui • mu*ii •<- iu    .un    - «n~*

« . 1444>*

• .• ^i..

TTA

f «1

a p.. . «ut.    nn» •    • ? r i

teruxoi

IX»

• £>

-« r aun*. - ?!Kv,r.lli! • UCEOl'i    .»

t JHI

IOD»

IM ••>

,r ,T ,,|||< A    , ,(n -    . M' . •

•*:i • ?

. ■: • i/.’O-.*

,L-

c'l i >

■i

-iț&i •-«».. o:*r: • •-

V.-ÎW2

1(0

/V

.X'Uau s>-aT\, yiirit •

>4

i '«ne w

•CIJ',

iw«

;t

D * JMk. •«• 7» * pe n II Alt •*.

u7r.*nW

. i? mwo

1X5.

aio (t:

y

Cu* LxKl* ULU-'    -•■■ 1I.Sλ 1‘M.JIIH

a,-jovn*|<- 7fM

•fVT».

«ao

ff

**•»'*<: _ .

l.W '«

l.fiT‘3001

IX".

iu x

ffl

"sft-1 *&«•

u»oc

dZl* ,

A'ICCfl

•. miy i

•Jir-

KM**

’v)

Jo

SL v WM7*“ • -P'.

,*M-    . f -    ' '    •    •if -

It.v-,

JOCr.

-n

Milv A*w ? - «-M. t    *

rx ••

i wbîwe

(.;v

iaci'

do

s-,’r. • a»,<(•<••*

1- J*ZU«M

l. • 3.111

-Cl'-

XC IX

A

tc.tr ^»i‘.'_ ii/i

• •JUCOjI t/1'XM

-0C1.

•zw. X

.r

1.1 • •j.'-li fi^VW» < Cl . «KÂT-S.'li

4V»*A#

lt. ‘.«Ml

13C-.

•' X?

Ci!. • < CSAI ir ’i'

iws

» •?

s»’.t u’vi'i -<.cij i- n er ._»r

Utp 11 X-

ijțr

2BS(

î*

£45» lX* At « 1 m

•W*:-w!.?7i.'«ji.-

!(•.•

’il'l

i

e«n„ .. imiui» ^iirxiir- . ;-4ii

KLHE3

1

1C.1.

r« »

-KT î    ; -V. .*- •    ‘

uxcA'>i)|ir.7'<^n

Cf^

a.'.at

at

ii*. . ii    '

• J57B-AJ urfW a»

3Ts

XtlDO

JC

Ct^v *’î'R"rv> ---•> '«••• G z

u -*CC3

îacr.

•’K .'

■w»

• d«''îl"oR (TTA

4 4b 1

van i

DO»

ZM'-ia

£' . • ’• fi» im

2.7 ir,'X.'

O-.’-.

;miu

5T?">SCje

l«?7’7l

isfvixir

’IJ-

«04 J'

.U

"UTZJj    R£. «.AS:    • FO

: *x*A4C

i ••/ •. "

CVS«

J6s IX

• l1

IU» '. . .    ' -I, 1    • SNSl'I.V. 7«l.-'iiST‘

...«: :•

• ‘jL J

X--,    141- 1

CP»*-

QMJ

nou

*

3>

'•41 IU» • iONbV

a ai ■>

BT’/XVI

t înv

3*1 .U

?& mu-£k r'-irc-». «•• ii'^*«>.5 .mitu

j^i.iyn!.’

tfO;

«HI

A :tMt» 42P °T r .oARf * i :> i • • w

•-J*jvX.

11 v

. ei"

rup -v.- Ryi’f.cp- -Ow'acr.

iî c-ue

l .nr. ti

•COH

dizo»

Rh

MPL. .    - .UCU

O.WH»I

\

•x»

31" oi

aC

o4 •• > . HAI. Q- .    : MU- Al ’•?!• •<»*

4J!1>3A

< îi -7n'.'

|X1.

31» 3)

3E

V |-¥ț . W l«MA

U..-I

uni*/

no*.

'(MOI

?iv£u.{i    'v i wrauiu j»

at/:.»

'.aiizTOO

tiw<

’i >n

-w»    *    1 ;\iij • •a^îftvtLO

r7u:efir

■ VMTO»

1CT-

np. "

- iPt I.MLM ' ■    'St .A!

i ‘.nii»

nr-.

iu

ii

«OS6W* A

Ui’/i'iW

i. inc:

ai

i;.v»    f iii

-CJOM

I9CW

t S' y\

, A.i- .    .    • i Î7.».;.r    n^tt--*i

ț«Mt;

L»Tfz»W

1XJ1»

SC

..-a l < ?ECf ... .i I.' !•

4M4SM

ivi.nro. ■

KCA

> •■a

JifCHUfi.-Ciil I..VÎ -'c’jV : • ” "in    *■•>•

47123001

IC M

M •<

3

5i:: »«,»■! _l i»4 fM " _• Iif. (*>' «e

*t» -»r

Ljnnnt

•.ii''

...i ur

fclv.rK*' »«>,i*oT «'    *’*i«jI.-. • "CI'1- -

«»*r. ■

ii?«/wua

a.-

c-fr;

JGli. K31* W -n M3 -.O»** ,SN"

i.’:i?ibrj cio5

-QCft

fr -41

•.*jf iud n »n«ui.    -u't- îi    . marț

/.0Î60

IJT 'ZSA

rxn.

«ae»

»lH9“tiL!Li    • '‘st

?î*i7r:i 'woo.

1X7S

»V7

35i Ml k - IA /.I ’A n■*    *><A C-

«ct4X.r

Î71.7U2

!«-«

oaia

-*

■ ;t. tu; -Rî*

42H»Z*1

1 AZI..

5J.4u

76

«atMV '• iui tvv* M'ti r<1 j.

*5

1 f.' C0M

0C«

£6 OU

afl'd" XAIt lUUfi.»-’•iyri” . ■*•

■rxx»r

iji’iaeni

ITh

« T

Jtt

ek« «ui.* rap jui.it. ii ►*

CO«»’

U4-K7O '

l*(C

20

niiint* Estv** 3= s~M ^0*1 ja

4îp»7jJ x'iaiJC»

i(>

• Y, >i u-.-A i-inr c. ..

iTonnnrJtjrți/dîu

ICUri

/jf’

•‘.UT?r, aii- <

"li ■ ' .

’Ojl*.

?I,C.

70

j,«6« -.;i|ta-

eJM’-fiOj /’ cojj

x\

•0 ce

•x

.irnir1'••'••*    Cj^* * ’»av3

Ll •>MI

iia*.

M »

j!

wuiS'r» i ...e’iT'

.nr >’ jli-S'tpt <

»-tw

«rr.

ao

■    ,,4‘jCI 11* .

113-41*«

.VtW0«

înr*

i

i'.sr<. - rjuNi.ii

'0 r^ATb*

kl/v.zn

•CC*

ăîc

;*

•iK • 1* ;k» •unui .««|«MEM.

XI.

tu l«

'Hi

-• • A CC l.HiVîA JWW^IG

>4t«nx»

> sr ffCM

ne»

3. jo

X

U Kt;-i, ••;OCTC»*' »i’"r’"’-TÎW ^CIZJ ■

uS-iCȚr.ț

no*

.;-ui (J£M" ‘

Ș?'»l*j

U»/i/i0C>

U7>.

sein

tRM£3A. Jtis' <..••11*’iA-uutr» »mie a~î> = Mutam

jirit?n?

ÎZ1.U3C5

IC

aan

i|«5r. » ov-un n* : J 'i

ici

IC

ze.

?- ■ -.rai -1 ••rwE’iflurc-. »•<! sir*uc:i-: ..cp

-Al * ’    1

•UCft

cu X

tTi;»

! — ”

W Ki 10

i.'.'lACW'utt.^lu Air *.

un'/KS:

•jj-<

wi.7X:

•4»VJ"

|£IZ?2

ie:-"

SCl •-•.GAa K*

i •!«—<

l VViiW*

IW

II • «*•!•&

3/

-i . ’V'-'W^xeciv- ak->

ZOB 4IV.

•oct

■* ■»»?•

5J0T3tl

L«1 CC 10

1 C'k

j- m mi ip

r

•- zju r -AUîr.ip/s-

iiionvJi

■»'itact'/

•37»

’r »    503

a

6u .V'F?Tl-M£-i

vruux.

Hi-»-

•r

UMCS'M

n»»?»i

î.

5.

.1*41 ' O

Li--,.:nr«

**£-«

4/ r 4 ' oc

ai

scttovn scrjd^.

471.1»'

L5T" W3

locr.

iianirv r

<£•>.1 i-' nit -rr -oceâ - .

• . Ui

UUW?

ras

t; » • u.i n

ÎL

«SET »AX S*

nu*d.v;

'.•l'Zuij

•MiA

r Vi. ■

,7

s;. ;Cv*-«<a

VOIKISl

tl.-.TX

un-

’ .»U» c
ANfcM

>H <• M * I I * » •> I %


N

li |    ’ V i I I ‘    ‘ I ‘

I r i .    »    <>*»'»

i I i 1 i ll -    * 1• lHM'    , 1

' | H I- • I (

V .I M I    I »

< •.•1,1


< i.    s

ll < 1» •

) I O I •


I ,

' A ► « •


ocwt

«•••

iiflt

seu

•Dunr

5-7 »IW.

.» «56

157I1Î30C

•i, •

4’

»• «xr.pi>' ' i- ■    »

-.-iK»&A<3hr’*££KK'

Ci'*.

ii

WltHi.frP1* »«Î, -n    ‘•W U'IXL

•0E«fc

• -UJC

r

xutfoh    ir.»’

! ,3111,0

Li.-.C®

•OK»

■••.r- tc

■js n./if o • . . -c.

IfW^λ

i‘pr.t'i.,

itio»

.,.! &ÎI 1 .

3*

Kt. t.VI.V.u 5»

M8QAA3

Lf^lASUJ

IWl'i.

. JM» 'Q

IINIV'K'    'IPI •!■•••

4, . ...m

'£«•.

<-■ .‘?io>

r;

sj' i ir x..

tî. £' i

* i .xr :

,l'>-

4J «£? ' .1

• /

t. -iSC.m

asm»

IMS

«1 740,10

;?

uMM.'-i

.■WfU’Jt

î sr*.

Xflr»

* - UC.

- _MIC,»I L •.    1 .-.HI    - .i il lJNM

i5d 54 *J

LÎ7’>aWÎ

•MP»

» /TIO

<T

* v*. ♦

«<|tA

L- ',<3'i53

rx. .

H I» • f

3’

SC*. X    ..ISNL

nnrxm

*^r ut xi

mr>

;4 41’ Xi

;•

icwjocp*-»*

i»• ■ yo>

iw.

T» 1 •

Ț-

A «■'V t v.

’W-Ji»

.(Hion «

I»4

ii rc o

77

'••OUA'. 'VWv‘ WfiaSGMW,

r.w.'j»

li»?;

ax i-n.fi

T

rift ti •,^t>. - • i-

3 IW.’VH

țSyou

ini.

V -.33 fd

•2l

s< nnijnc-'wr i*

IE3T3

L5?».,- v

lontci

M*

.•,-n.APFX

vf*-kw .,iOja

COS

z,4*i'. a

•X -    X*

• 1M8Aλ . • •«•»

nc*

$.141 .11

J.

W&li.l<“,l'iWr-H    L^LA-L-’»-

«B337A

ie»-XAt

■.XSL

*••

T £22ț<£

<WîT

tff/PK,»»

13C»-

•.’ «ie •-.

• *!

» uAlMW'lSfa

nîj;»>

3. iron

i-iy*

•u ixw i

/:

S..    «jAX» f*

-4SAHW}

.î"’4X.

IC».

e»»> 1

\T

SCCft«tWM* trrow sm

W’”

i înz.jut

M »7» •/

. r

5l. llXil-

OTM7?

t.Â7biCrJ3

C0-.

U, /4C4

?7

> r...• ;v • ii,; .,kl

jL^.rtyJ V?’ iCiHn

'BMb

. • ■, x:

3‘

|t.*3tf«5CT»

»«P5#?Jl.tr<J3Mn

T.:.

Î1JEÎ »

•J ’-RCS

:-*»l»| .«PIIXl'l

net*

11 477 <'

q »..<WX M»l

ni    r oi'

I.ISW

X J’ 5 l i

/’

ORU.O &    - .-”l vATiCC —

4»1524?

|.5, '■ «5

11 x-

X -".ui

s: . ț^gOr»’

,M Mtk'./l.AAJl

CQv.

"Ml ,    .1

:■

R*5*îfl»l| •.-IflODJ

•cos

iâmoc

2*

st kîsîv* uuv‘v,. • ^cn- i «.tw- r • s«t

awor ».us. «uujo

OCX

ittfeB

r

w* pid L-jm jtitM', r £M

-wnumii* c<-.j

1»-.,

.16*5 J'

: m i o:    i iw* ;

tAwgc

LS’i.weoy

ims

26 ’PL r1

AU.    •« 1P,A , .1,

?un«L*

m i«on

i.im;.

3«»; •• •

ar

<7 • *o: ? i » /•

»’ 'IVI-'

IMS

fț i.’lin

Fi-iumU . .i cvr^

«ituc

ivu-.n

•CV.-

A .»a

t?

0 II MC *<*<■ ie

laPÎWțun

•ctn •

-•tfOJ,»'

ii

CCV=X»a -”C.. 4=KT3

ewv* a

r ioc .□

•oc*

iiirtro l<.’ .z u-ihî aîh* i"-.

4' WC

UrsMvJ

ixn.

25

F

K A ? .r>.

f,r v

Jl’IOOtJ

lom-

?4MI* o

J - P**C. . SFIHI. Il .1

PI-o»

•> mor.

24 fj: ia

yr

£.■    ‘ a • cil

'47-AJn

ti. >n-r.

ItX

M/C«»

£*

£-■ ;fti : ?»«« >:-.M*yî.vwî*

1 W*-4,

la.'1.;..l«

-IWS

UJ )«•

f;

MS4

IHKJ Ji

•Ol •

, ft; t*

?>

ittîK» dfWtUNUKtrtf *O - -l'l

M'i'Hti

I/T-5VV1

•ar %

1 M.’ »

■jf

3Cțr.^K»    2A

•ii IJ4E

i»r .orei

-i aî xi

•>. . pLCl’l 1 X A    t O4

t»A»®n

i . ■:;

ifflm

X 1«- o

•L*

f •

-    > «-••'. >01 • , SP

M?SJVÎ

IWH

P-.i.JO w

JW

P,    f f IV Ot ,< RV»

•A2TMfli

l5't.x «Ji

lOX’ĂCl

. «rCT'P liC K»    »

t»C4

U.'l,. «J

IMO't

i>

•*T«tAW r*P»jor.i*

..

cfj-iflnsei

'■A '

11..1P7 ,»

V

S* .T 'JT*7«.t JCAU.»* '• lA'.',

UXIF 17

, « fll t>3

IX%

• 1 l'l

r>

V. f.-L=.U»i -.PI

|f. ,-•<

ras.

iv xe >j

a*

<; iuamif.î*

ift.nonc,'

KW

•8,/ICM

>7

M- :.y COM ,CM

6,ie***.

»m»'

o.l' ;r,i

 -CTa ilUJUOhAI rt VlU'A. -

-xin

L.-'VXXU

•or*-

1 * BC

kÂKJWI* MX W .Al

•_£7'/ycrt

ao

1 ? •. • ■

*'vi,'“ t|

•i avji

,XTj

«7 5U XI

r

5C t •. 2-iffW.raMș.'. iui*

•.Lul,6ț

ip>*XiO3

l-'JC.

1 ’ >»l •!'.■

JT

"’C V"j,fc<.H-

.iri/î»:.

rm

■fl.MoO

t*

r    RIAiK 1 li»

Hff

Uf ?.ff

;?

te r.. Vai com «"

leotiw'

trruooi

’CPS

•jîwt':'

- inrv    in i    : t-• •

«Bir ?>a

am a

It

Ib.’O X»

ssrrsrrîz

l« j

ian.

11. JB* «

■i.

nr.o*j

• TJIV)

10.T»

f. Jltl L'J

77

r.; j>cx -s*- • mt    >-.

•l .<WCi

•’i-at.

i-acc,'

?

rwifM - ij»>•■ .•=•■ fpuc-op o -vsji - î.

.-41

1X71.7 PI

•0,1.

A»o.C7

27

<C. fl.'ix AGI

IJârl.O

Lanpnfn

T5H.

1

J.

MAU Ml

53F5»4.*l

jc aocn

•ACK

•:.» xi

ii

M. l-'m    1‘JJI Vu- .*•• •-'

: mM'.p

irnwrt

■ «•»

i- •* »

â

Z 5 țÎA F:» 3-

19'iQCli ■

liJP

te ,>

i?

«. f« uw xm

•l.«M.

t-rjtt.

10»-

4 1 ’M L ,

Ki MtMCțftSM

••.Mure

i

fOr.

ÎMSCv

zt

tCfdMM 1 \Uî=»

‘•j.îfn

L07»<C9|

tx ■>

i< «nai

j'

• jsur'AiAP»* •

14424.••

Li? WM

IICK

i aer t-

2>

f*av «MC‘A

77t7TU5

L9. lOCEO

,XPi

u <iy .n

AC MV .!■

.-.<•«9

I_AT

r».

ne» • i

.'1

Mt-MF»-. 4    K

:«iw*i

vn.wxri

«•>-

î.’

M MW*»»»» •■•HIFI"    Ci-.A . J»,M-V

•,0'ÎWI

i.vbau'?

•cojii

* • *'1,111.

57

KIHIL»^ .>-tU-CT^ *• -•. PICCTM «MWVlJll*

•■2554.. «

u-cvn

CI s

•.- ’. * a

y

« <• *p ',

UW”X>

n'. cvn

1. .T«X

_-2

jk-n. ii    : • • ’»»»•’ r 0.i

4jon»7»

i«r»J

i. zii i it'» II 1

.....

-

1CV1IL.

I.ITAMQC IF7>

i

57T.-I •

• J3-

i .:»ei

.7

<■: siP* "> îr>' ‘ .

irâîTFa

JT-l/joa

IU3”.

4 "17 1

f -HlU-K-l- t'MUl

'./WOfiS

10

4.1X0)

A •

♦ .•--LACZ’Kt»' 3CRilV=#*‘

na-».

4

S-. .zMn*U • XJ.S-t.

•rx *-m

I >7'uJC

VT>|

l.lXV i

ri

//ibtMV <--- .1,    .

lA.^.- V

LP'Q «J

ICI'».

■oimiMv sOcr " i- mai . n«

n«j.'K

IS7ICZO

•(    ,U-

r35.*ii» \ntjț> -    •*;«• srn i -’i

• ar'73

imfcm

CV»

1, M X

2-ț

«x-y .■ m'mâi vii-

;.ll<'j!U’ . 'Ol'11

te»

J. VJ X

st: wii -    >”

1ii«JC<«

v K«n

ne*

.i,£,i X

2’

Oi-IM:'.» IV <il»'lA

U313*U

IP7»’X«UI

ix*.

51*7 ju

»    . Al AIII/Alz-’l^ i.'N'.’• •.HJHABFT

•JA WH'

i tri<x(>a

1301 •

.*•

• . vyr- |i, viu

$/**»•

ji'văoj

130F

t *' 11

• 1

; .    a* ££MiI5!£l **

B»< ’.ir

ST1W1

* sfy

i p r

z7

i*l MKi

bei

-r»ioari

rors.

2 7X1 l-J

17

â«L

Muinv

-i 1.7X-

li»?*.

J 'Un.lu'

CC ’IVI ICX-i >«•*

ISMUX

t3.‘ ..CXS

lin1-

>2dtv

e    j,- v

157J4-AX;

Kju

n

**<K

1 Amaa?

L.'-XW

-OiX

a*

îl l»».t - %.»• 1*11 ''.-IC ?l i

«ÎA’O^

t»    js

-OCX.

VW »•

,4»

».',I..-H» -• ‘zT =T?'.|l

UWf.UI

je? CO»

■K*.

•? '■

9*

UVUhMt ACi.r«țZF«3-' "H '»*W.

uootin

I 97 ZTCn

■ X

i

itrvn

“.'•”i9t»i’

,301»

- 07 -<l

yr

țjtr .. 1 ,. jzfcS-l    ..... : 7. • 11    - v . ,Pi 2

.7 ./WJ’»-

L5»tceoi

IJU”.

>?i: •’

7?

W- •- - Jt .£RAL v.U.-. A..    73i

-|l JQB€<

jR’moei

IOV

c ito oj

$: »«» «1 3C*S«

iltZL'3.1.1

• • C:

IK»A

I-JBUu-J

?    nur »- «• -risc-* hcmj . o;.»4jtaa-«

?4e*7S*

’,'I..'X -

ir-ru

iu» ui

ti Wt-AIVWJ >71

r-;r»

l 57»,2KK

IO.

21 bl"

•7

-texMij SA

17714003

«X

2' ,u.

n

' A. IW l/'-J 1    -

•W»T*1

1£7 .f-, 0

Cla»

>/»r.i X

77

l. 'îAnMK . ••jPAKF’i i jns n i/n-cri c<>

WAUlMSltfirvTcu

,.y«

/?

L.r •Mif’-'i.t- •

..<awJuir0f<j'

•OC*

• *oe xi

OC» • 1aTTuF\a-.

Itxox.

UPCCfll

1X1.

.36 »

jc»

4'«' •• CIJOnĂI -CU. .•'.11 Ml'UUHfc-

3-zCx*

IXJ-»

77

Ui    7.3 MOȘMAW -    •> i lut-

»B*>J3l

intim

Z.I)

1 r »1 "tr .

Z 4./II.GJ

* l|    |!| Al M M»i

•acrwdT

•S7VVXS

-L2J

ii»*,

2 zu?/(.

îrouAiĂjfl '■

1 -<3 «1

1 vtiîoy?

-vin

V •••«■

T    Ihll «SF.ffev JK i-:>.

|ț« *^M

l*?1^Jld

nix

>J l*u«,

30 Wf >?'—llASt’

IM? W

lU/tdCOO

OC*.

Vjțix

•’T

5.*, V- • •> -r-

HI0772

•«*.

’.inx

fcCNWuo ;hc

-M03ÎJ

WSOZl

IX*

3LU* 7J

y

l>3. M-’tCXC -•:>    -?-> -or.i

Al-li

-.8717X01

,»•/.

3 24 10

r

A rMMrtM

n-ci-*

tio*

IJB* 0

>?

MI-- V» ?y. y

,4n>-ae

r*i:x

BO*.

1 K3 W

JT

t'    «UW»

3M-I37»

knaci

«O»

, t/î'f-J

SC lÂlyji ». • •

OIVM

i .Vi.rto

11 O*

1 7 ULO.I

3Ur«n UAh i-.iM.vr»* « -

e» •< h

IS71IÎ3W

•OJH

IMjCi

seni uÂ-iia»

tfWc.X

l.Z .Li'iU

av

,hame

77

«.ih *•* «b-ji-ty    ii

j>IWsMi* 3v.l

Xfc

2f

ii .ri» cgț r»i

ezAipnn

187'OUCU

IX».

I ICO ‘Jfl

MC ? L-A HC    : • •

6"«3*I7

1 *7,0X1)

1 K1‘-

1 ZOt HI

z*

•tX!NRCpr . "«îtHS-

Ml.itaCÎ

1W

1 rț*03

• •

:.U:V,OTI|lf c7=

T»*

Nil-JOC?,

•03*

i rij<i

37

*7 itlgk

jvuz-j.ji

.PtO-tf»

i./y» :<>

2?

SC >•• w.ti» «l

^(MA.10

1>7UT»

<t-l«|

i.f-UCC

iwkjhiaC. .« -.«ir •:

i:zv»njs

iun,; .c

ut- .

4<nnr

Zj.

un ::

>ÂW!TB

1/71401»

c*ia:

w*

U=r’-AM«1»- >* .* -

-hr •.

?t ei<u

X».

:.U2- JI

y

fii: 11< ~ CU P«t»3P.W r - I >JI, MOKftS

ZMalCTTi

1*7* XVI

IX».

I |9« .

77

. W -’J UINl'.IHl

IJO'BCiK

UPIOQO

,»t

1 4Wk iS

7?

•h'PA”i.*t .* .*uu,*i 'i.«cw >

«•;»•►».

167II7X--

ur.»»

•*."•■-.?

-*»a- -, i, ..    Mn.ii'irn- »e x*« ;

«. IT“<

-571WUW

H 1-..

r 5TAS6 llHÎlJP-f M-.

iac«mr

L57»,.-|»U

IO

I.'jQC?

*/

d-j -» vila * 2t« • •

BOEZ

1 ► ’mTII

■a»-

'|11U

«1

•j«MjiuiiAi;u;»on»i w>:w*«»w» »i

^•Mea«a

1 -1 XI

•or-.

42/ UC

uit. K1 ■    *.< LASÎZG7A

L JCIiMÎ

77 Z?m

•x».

UT» X

y

I.l'-llli.’

•»XGI

I#7<»IVQ

1XV.

1 X • w

rw.'.-ciaî-V;

lîfcdi.

.1 10X3

IJSW.

i i.v rn

*”l

IB-I** •

u>'V30t.;

ICT*

»ra o'

V.Au    «w

<30,W-

uW :'32-

ii y.

I HD./i

■ 8C .11 * -L'M

4- -.TU

1 Î71/WW

irov

I 1SB0U

3C Jl 1 L '. L a*1-

• 1JC

H7I.7.-7I1

CflH

.1150:.

77

-’H'HMlACI.'PHtXWf’/PFF ■ •. : TURĂ.

LîTVWWrt

xr*.

-1».- ir

?7|5T.T« < 7 = sn 9 4l

•«nit. -,dj

U -tfW3

•OCR,

IJtl/l»

^•'oavuRi zr»- •

130T.

1 li' >„

î*

tj . CPMPlfS - -> ;■! 3.-.

• - W’J

I-J'1-WC -

Il»>

i KM-J7

lî’

S. »-x37it-

' •'! .

uajvzor.

•U/4

• -.-ri w

ITi

*•    . IA L ,'.«AB    IM3I »ll< l'J

M*OCrt

• i.’toooî

ItV-

«*d-

d

Hc< ; i aji. iii-i • uni s

ICrÂkl.iMI

;J». “J3

•U'.-

tSX.QL

£7

scic«.    .*C 3H V .-jr.t

■innm|i •-. xi

OCR

n.no

3?

5.III IZ -IC r* • i .-I

KECTT3.

fî -î --1

•or»,

'136 X

•r<

»

>rcun- 'fior* wr »m icu'.ii i*

• ;»wJ. ti'.flou

iiXÎ?

9«-« fl

2'

• -A-sr s'-t-»' :

P7T5A»j

l-MR

>11 V)

71

« r -•je«V%3r <n«

-«j

Jl'tiWC3

-

nnrjf"


îl »l » * 1 .1

• ii i r i i " * •    '    ' •

mii, | III c »i i» •    . • i •

i ii    |t i l l> « • i

^.-wl-jll^

LEGE

SCJUTW

SCII’H

. a juii* co.or -    ’ ifim:

i7'î»f'**r.

Lflîl.r-W

ICQ-Aj

ur-GT

SC w Î1OK SRL

1 1TX.-4II

1 T75.?3W

KOX

WUfiP

e

SC '■CML C    8W

W.W7V

1S7IOJC2

K/r.’.

r,7fr

1 1- -a tU’ib - 7*oi”uii<.

w&fl.oe

LS/lu'lXO

ICO-.-

i.MCO

CDNTtXlfl

-SDMM

iffztrm1

iris

•tltfCO

i

ne rtxqiss*

LWhSlK?

IC0:-

u

k :wăs r.irtcM s«l

■,307Ț1Se

Lar»,îaa

ICO

naco

./

1 ; 3S|TCT*J3»7*

“K7t»n1

ț7lCQM

1W»

XI

Sfl.Al’IDWAîSR

WCOtîfi

.571,'2'xa

U'.-

W4 M

sr rctAU fp

7U1B1Î

â/i.:uc?

10?-.

Mî.ro

£• rmMonsPL

niPGuMii

jj/vautj

•.?4 r 3

K SC* • -4K.

4PJIMM

s/t.wn

•nou

422.W

i.L IL> . Jr*4* •- 'II CUI 11    .

KjîBfâ

5?l.70t‘"

»<1DW

03

CROC AA

ir/ii/1-17

fit 1 t'OC'-l

57 J 63

27 CUL IKUPK' Pr.-||H ÎL 11 tfp,

C77MM

.firi.aot j

-Oi

3M fO

77

fir rwsiA -OLtHWirr u r.

2asunrt

-BMJICW

MP rc

1 •*

st rz -:x:iXs s <-

LSXJtcO

*JG71,'O.Uj

I.10M.

ssa to

•J!

K* < A ST-VCU* '"JA R-,M S. /,*

•li J'J1|7

L*? I/2C6A

tanv

Mi t»3

*i|l “.AflSII S*\ *

ifinocM

i:xiv

MS 03

Nr)PEMXV»BtU

IIȚÎTiV.)

isnecra

uxjs

sauxi

z*

Srr j a ac s-

A7tsvir

Li niww.t

tsuu

Ml 3

SCPMJANIA tUKC.-i S«'

IIÎMtfW»

Lifl.’XOJ

|M%

4'V 70

Kt.ax itOl .INI.’ LAFE ■.1HJ1-* 5rllP-*i(l)M

B07MJ

Li.’MOLI

IXV,

4»»1 in

..

Scut:. JANKSASUZ    tnrU’A

bNttttl)

1 LiirClu.l

inoii

W 20

:n MC ^XIMIT.*

IUXXUS4

l.h MC. 03

izcrt

4a? io

•»<

•ît I- ’MAI- |nc>' ->UsKt

1

tSHfeC.15

13CU

■Uft .»

lîi’. HISTRIA Al/r'C

luaw?

|«7lfttfl3

130%

•ISt .41

JJ

SC MCI* C.V S.0

1MKCI4

L8713C03

IIBU

4i- -v'

w

Hu-V AN O'Afl -F-

L-744'.îi-l

l i ‘«OJ

IWA

•îs; "o

3?

rc«urcau•••-£.- -aju

W&su

l fii •.•.!£ X»

(00%

44f JO

3CUA..A JCAS 3MT

jvmwi»

L57’ffif.»4

ISOSt

4lL 7)

r

St H.-c VAL sr.L

7553CI3

Lt-ittO?

l»ti

Ki .10

sr.iu-FPiiET in trai:

LSPflCO»

130%

Mt 15

2?

CflMu't TATDA E4Zn6lLOo JA

(DftMOT

UPViJtM

I30V.

S4l .10

£>

sc<iAL£:::w*-. rai m

IFI W'

irn«ro

130%

?7-. 15

V

KCSaZJHWTBRMrCICMAl .-•»

n-s.'! <»->•:

Lsnetos

130%

2Hi III

ac w.’.eivd t *»is*

IBMZ41

IJiÎIWjUI

1-JQU

2B1 W

rt

tu llA*O9GC¥n«.N> RSl.

UI ' ' .•

liî’iaiba

IMV,

jni jn

gl

ARBOR .«*AtillJF«kC1    SRL

C5E4'5-J

157'«OJ

130%

TSr 30

Tfl

l . l -ti:.'.

UJ7V2tti3

130 V.

34? XI

T

St MW.- 1 Î4C1IIC :1D1 -S>-

flTAMS

187-TtO.I

1301*

.. JO

DLL AVA-AMfA >11.

fflMPTil

1E 7V3CO»

IX1\

LUI

2’

St 1»    Sl-I

UMED?

IJ7I3W3

IM’.

SI» )

aer crTK.H.ir-xs.^!

:î«a»â

1.57113103

I33-.

?'| .10

r

SC 5 TU ’H

CflZMtW

Li'i/acoă

IX'.,

JIV .10

z*

ARor a yj or ciur. • v rsac otfit» - -m-

44v,7l7

U*1«K<0

130%

aor io

Sr.F?A'C<. SW

JCM8®-

LFOXM

IU\.

31 10

ac CK.1P IW'tll U.'CVL «’Of*w£*

.•A4SJ75

LS7IW0J

rziu

m- m

..

3t ll| j -»L    STUcOTl-k

ZMIWflS

li? LVI,-II

I3Q«

es m

A

S«-.A-n -|—ACS-AHO RAVS S*

i <S8C."3

L5M»U3

(»•*

4 2tl

î*

RA.IDF tOCSlAHI ••

; ?29wi j

i-'rcsn»

I30V,

-•f .10

cr

SC SIV.-S-t

«9&M17

L£r1«(O

lacv.

2?

OL b'.iWJW?' ’ SR.

t-WMU

L57I.OCOS

ton*,

- W 30

st o ::ma; ști

uonsat

IS7IOCM

lanu

•Z 33

,7

SCaLtadeu Sili

1BZ.1S4A

LSTtlKfUt

1 inu

a? no

■ 7

AOPXTlin.'iS.

•ovwfiin

1-1IW

’fc» '.3

:?

•sr. rnvM •. sri

•tnaaq<»

Lpîl-MtQ

VMS

16.1 03

; .•

SC DGSG1MRR»3U i*,

ilirCG

SM.TrfU

un»

’ÎA (0

a?

C»)ViW * -IA' .VAL.II'C . - f ir.-.ir* ,•

A4741J

. 1 .Ci>

uux.

147 co

3!

1 :oti’*i.;:oop ax

iPSrj4.M>i

CIOCOI

»on%

147 03

H

st ; 3MX al i.p-n ~nr" > s.»1

irunm

57151 of’.

’OTA

1003

?7

s; «IIT3LWH ’RAUF țlîHOIM SR

îW-Mfl

R7l.?0f 4

H3»

•oi 03

•.•

«r r~>cr'--Rr=i7Ti= sp.i

i440l»?3T

57 «rara

tor»*

133(1

}~

Șț MFERIAI OAȘMOe âț

- 4h • 1BL«

ien/soc.

toy-

112 I J

st irohfc «î^w.-

,111.7». >

11'7-

ra.nj

4 ■

st iLH-XLiiir/sni.

1S07WG

.S71,IOC6

ic. -

PUI 1

Jf

t; ;:yr-t* r-A.Ki- uca s-

r?AC7?j

.r’wxi

10?

P4P.I

£7

î: țCUAHKȘȚ

nc*5a?r

nnwc?

10?

I36.C0

,f AIMF-TPA

4Sr'.n»«l

ț7,.ÎW

IOV-

13» rn

’7

RLLCBnCt ACI 5.:

-274SBL5

W.aaca

IM1-

ICO co

b-. rr ,|.iuj i>.'.

uS?*i>JC.

UJ.j

s- co

-7

SC -'TOIUL ->

^941’.

L5? JAJCf.

U.'-A

APXt-

7

■• .'FPACOIZ

I V1.: xi?

IfCI’-,

36 Cil

Zi

SC^K'RIC-VLi'O :i

1M7ÎM

1 TMi?.<D

KOI-,

-9 Of

Zi

SC cv.,<V <'f.SCi=W t =■<•

1 *183",2E

1 fin'ijân

ICO’1,

n nr

<>

31 - CI;¥ JLr ». IL 1 -. .Ur| Țlț țțjfcșiiHt

«pooac

1571.7003

ir..y,

73 cr

zi

80ij.dk—u Fkc^i -«»

1U«2W«

L1/14X3

1C0%

nter.

;;

V£O’U iții.

|J- 7T*t

Li?i..-aiw

IUI A

,20t

c?

'ICftL'l/iWfi-rT’țA

l«?IC9O3

-’CO-.

-Ot

2T

-ICP-'A.- MAH» ARFfîAl ’*»n 'R'

lȘHfl1li22

1 J70ît»BJ

00'1

•ine

•1

CC- RT.V.r. - SA

ismuojlj

- Ut 4.

uu v:

Z>

SC. DIA-*-15 MAR 3R.

i«?s*ri

1371WJ3

nou.

• l nf:

K AI-Gt .1* >.3r«u*T Ș;.

liW’Tlbfl

LL-MUOfl

•oc%

eanp

••<

SCOORC RADII las-.

. injust»

LS?«K»lB

•0£%

:* x

• •-

SC F.ir.FÎ?. ? TINP £<

Ai;r»>-:.L-'-MPW

1DCS

•li r


<■«•••• • *.

I    ••11*1*

1 •« - 1 •

Uf»'

---

kțaț-

-L "‘XJ

3CU-I1

M>wrr : *

-țAMT

iar .-?3?

•CC».

»;«

3'

xir>* ‘«u- --'tr • <

MMV,

Uftonzx?

On,

4.' W

5C'l,-z ) •»*■» >•.

Aiianc

LAriooai

•o,««

1 (II

a?,p ,11» 1 • •    C--»,P.7 •    . ■

«Db4«J

LsnÂatn

a.-?.

; 0<:

.1 i 'V ,<• .** -Î    t -

u-rwn

tw-.

_ ■*> 'x

!►

3V/.I.IU»., f.

L4T,«ailîl

•ri’r.

4 »K

zpvi'i* ji i "T3 :-jpa» .

«r > e

i«n<7vn

COA,

IX

->•< 7, > \ri». n« iKx.rr-r

43RSÎ71II 1' XCB

•JICH.

T X

yr

.t oi-n

•ui:-i

IX

.<• *•«; aP-.RS»

/•wq'u    n

m:iv

>7 X

::c«    .-x- :    " MM.

•<n&0flO u./’d. j

ncK

50 X

2'

•X' MAtot** . •.    ,M.'L If.L

'AMJj

•iri

2vJ»

3P»« IP.W. -u A»4ff7»l« A

;-»J|4 »ZV4I3«

_ ’U^

ap ai

p,\a- »    «*r*

V!6O 4

• • « •— ■*

1 •. 'VfO3

• <r- x>r ,tx

4L »

ji- r

"vf

P41- I- A : : '    1 -    ’

IVIM W.RIATM 41 ' p 'A», —- .■••:»! 'izir.Rll :1RC1A

. •

i r «oc<n

1X4

U ?u

p.'» -    nNi'ib

,1.-<K'3J

i:x!“»

,♦ :o

*.

i .... .

• ItWH’.

IJD’A

4*

J4rf.ir.<4

IXT’XVJ

143''

_UJ6

2?    i -> ’ <T - *<i puțCir • '

m

, .0».

— >

p*-,r    w< ; - i , i

<r

A ,'jri, -i

cx»

ivea

?7

<r *■•••«, s-1-

,»r ie,

«TIW,

VW

• ni

<!r

£<►*.    5A»

iMuati

.BTIWA

*0»

•'O

7/

. «iini'IU bl UKX-O.

o»;*3Cx

an.'.-w i

•)>

• ci

27

' AU3MX4 ÂM -- '1

AMirfUU

»i,yi

.:' nr,E• 7'.v.F'uu -n >••    f

im»

£l?dL-

r Mt mu p-., azi maci • . i i' ’uw ; v ini "

*"_<X7

,Q?I

io:

Im

OhTTțîa

K30

I

IGQCX

'•nil 'i

• 6T1.'MS

lo>

4Tft‘A,ll

1

IMUR *»’. •    ' MUbVJ.UH

ti.....,»t

i.ir’.T'K?

U-J

. 7 fii

En7?r

[

i 3

•j»...... r«i •-    • '

llT 13003

I03S

V<r

•18

(mîîftÂt 1.1

.•»

l-.' li.JX'

,WH

i»<a

’j

'HIVA,IV'. Ml'■ VI ' i. J><

,»«i

ll?l303>

i£0»,

IUL

iMV'r.i.'h;.. .!£.<’    - ’i ■ »••*•

^viăLai"

L[y±

CC»/

.M

-<t. '•- «„II II    Jl l*'l‘

LA • • APS

KA

CD MD* X

.w

iixc.t •i.l*r=\O\V»ll':-

*J013«

UI • -9

:x*

ii i n' .

ull ,IUM    -.=T7.T.H».,-T~’,W

34-n : 19

Lî. '*444

IX-.

<ra xi

m|m»    * -.• ..<TAM1 ••

irawrrj

ii,»CW4

IX.

J'.'».’ w

.M W«?M •

4l-^’4

lOTiflkUl

IX»

•> .0

MIMMCCCWA r i - • -»■ * WAV.A IFN SA

JlHiXH

noi

H •’13

i4    .....« -

IUOK1

1 «w

i; «r.n

■ « Ai ADdMIr. ROMAMa

«tfXR

JF1CI<4

iițr?

fcjZ.4' J

*

ccwnr? •' r*yr,' •«!><

4 • •

VI.-w»

IOBM

( .-MOI

•»

edtfei.it ri'.'icvA.    orîAA

•l'ITIK

$71405

10»

flTJI •

li» •    ,    I UiMUbL.

TI , r>ia

, Vis»

I0M

o (ggv

□*

•K'iv i»    . iKixr:,

iw «Ml

LUfWOK

IO

n

9&

.« . o * :i-

tJ,ll7Q,

LSfv.' ir.'

,C-¥-

‘ •■ '7

44

5f .-.»4,"V    • |I • i

l*TU3'3

L57,..T,j

X0-»

.*,i.f,r

a*

1 <    <•;.    . . f.7,    1    •

I fhflKIDW

CC'-.

•v/»Ot

ii

4IIII , .Ai.'4J»SH,4«    T    •    -|«r

U/'vjnna

ai

.q»- • w.

.14

«u «CAZj.tv.Ni ii»!»    -• '• «-cor

'KlfXJ

W

AV •- ,U«»tAN>\V*- •

•IKî « ;■

nri.

2«<roc

M

A*rn -ibCO"* OJmi&ULw

: ta !-■ . : . ■ I

'OCK.I

J.w» x

a

tteac:    t u-Att m •»•£*

rtnratt

IÎ7ȚA-4)

1X3

',«12Q

34

>jr. : e/O4tTAT.A ? QOMț»«>Ac am .*1*PV» f-f

r.iio’O»

IXli

i r?e în

:m;p-k- vixwwe»

E5M747

1.W*

1 731 13

j-5 p»?c-i.\ p- >aiuu<

Bir's»

. firifocr.’i

-    )J

u

L A-4C,- -« ll< • •_> - • .UAV3 SUCUWl.'J A r.f** ,    -

• I 4,

u'i.'j, j

IX*»

iWb-n

*>5111 j< r.i, • •

•••» ’<<

.STVKX»

ib»

« i’4 ' »

HNN ^4 •    1 ni.’fr» £ S.:V"iAM:

T.MI’-

l'4?

T ••Ol ’

i«r,iir,i-4,r c » r.’•: •

'MWV

vir.-

,W?*

• «or.

<'L JB , T

,37..;xs

ivy.t

i 1 -

-uw ■ n* «pueril ‘îl avut

l:Jb /.•

1 ;r,3OT

•<0Â

1    14.

.<*

„«a. . i ’<jUU«A» JP RABATAT ■ ITT*

II-42JS21

IAT14UIW

eoM

»lî Uf

JC

*14 v , ^jv.iClMKMMAN

uau/i&z

UZ,Z3OO1

tcw

«e'J IX.

44

pj| -,i .* -< >m.\5£4

• £M2M

.X/V4I.J«

oc»

V'l X

34

ilHI;TTSir»T^ *•?.'•    ru

• urwLi

ITrăluj

•X'    Aoac

.M

|*A4’    >\ i.‘M|,l K    1 L .    :.

1*4 4XW

IX \

T, ;.i

44

•L.-**»*

. »rwni

IJO »

SD 30

>4

p»". AUPAh u» i!.'- sînr-xn

wxnu

IXJV.

SL X,

> lILCUL UOC;QM ’i'    „A‘. e.T

7'4/iu*

aT',.«xj

nou

5’» 4i

u j».S • ,A W •£?

EULJi

^,2X.

l i OU

5-c:

>•

F    V- 5-r ..H-. f,v,nc ML)lC    „

iMllxic.

.57 I/IX-

tlCU

4?«O

r-AOOAK F : • i-.trÂhMi*'

511 T/.\

v: soc;

10»

• Uliu

A

- 'I4SM 1 ■•-.••.•*aiL=PA.1,/A/4

•1MW0

1 67T.TW!

•::o

'5,i.    fa-. '    • .*• r»-- ii gtftMC*

, • n o*1

i vw?rr>

to«,

j u «ir

:X

II'jI -    Fr I -T« AF*.«

,-.4*4?:

IVHSOM

COr.

1 11K

II

il'.l i A i ii, ■ HI4»    •

l»»««Sf

UiiC4'4J

-Q1U

..,n.

>. Va'" -i fcffc»IN& KÂyâi»<<«

ur'crnn

-UL'S

7- «

44

i^^jL. •;• n

«’*'L *

st f: MI'R"

Jiitdwji^?- -i

•IX S.

3»)X

-M

»•».    . buZZiitfMtr HACOU'f *

,4|iW«)?jLr7>5(«

IOLT»

-M. K

M

AL4 «= TÎA A t Vlfc*, ,A nu /> Vfy O?W<?5t • > -P».

^a/.’ssBl,' i,«»j

im

2S- O

H'O'


* II U 4 •>    >

i v r i. i 1 t u b I l ' •    *

M i H I •    » I ' I • •' *i 1 » ’ -    *

•«-•.» V ». I *

' MMI

roF

>ciiniii

W3U7.V

CJRr;K€    D

l(.l

J7O.

H/N9AIfeDEA»-    •"    - '

’tșrvr

U -1*30

11 I.

141CCJ

îi Vcwyu.'ix «■"■<.•    < •

1 iJTHTt

iX7«.TM

ICOS

uotf'

|i

rzflOHttF-TM III «

(J7ÎI.VW

1 iri.rxx?

!<».•

•«' -.C

‘1IMI .'* HA F‘ H’ 4    ■'

H0M3.7

1 uimo»

KOS

•\>/y

<•

.••-4EDT1 JiM.INU «OMANt- - =5ls71

oaciw

inoMj

*C!U,.    I.IAfll-

. .-„-iau- li,INA( -ai luwopift

H'-. ‘HI 41*

l >.viW

11,1 <11

ii* iiHqirn'--»

1

«a.».

II' ’X

56

act» -Siaiîjr să

lAua;^

ri.uiîjoi

sece.

W»W

i47*m’

1 VI/ZXU

-LI'. .

J» .

'■/    . . •    1 Tl. 5iXiv,v

13/I|#W

cn».

na

V

ML»    -    -    .ii l< ii UV l-ii JKfAS

Lj» ’>J31

-cc*

9.

JZ

/>•««« • » . XA= i/fcJJH

<i-VFV.»l

IL -M«M

•fes

OCX

13

-Hgl* li»»

|A.>*>.<|Ș . -CVCll

•w.*

exx

14

• . M.H'-.t -X. «Ș£fțr -<•!

1 . 1 M.    ;•..

•ix.%

<•1 X

34

twsf    C»n ’T.u» vj-nț•.    •• •

•ar*

4 . X

-M

M.I .»Ilf- .f A3£ 6 l.V.I4l>

• R(J®4«4țif- oro

1»*

14 XI

>1

LWt«- A «•!>•■.Al!>’•».* -KΫ •    4

CM». j/.Li.- -?ta

•an

inse

*4

«ti.'rv.l-_|IH-’KOI.U AVL--.V»

1 I..JIUJ

i^\țțpi:i

•wx

11 30

•1

17

p~ r kg'■ 7'!V.UF VMgA|nj&\_____

Io» J w m nwSvS?!;

L57ICC03

• XI»

1    i in

XI

V» ÎHt JțJ

s?

•pz r o» ev v.hF * vw».*/i> u s 'Hi c aipsiua-

I^IOTCO

I.UJU

31: *.-.O

ir

iÎWW î

'.-A-’Tr

«•nor 5

1005.

Z» «1» l

IUX. A I-V*.

>4i r- ’i

tjnoan

|0»

4’ 1«t l J

ir

M»(5 k'l AX»!    .-1 ♦»-

x’iaci

1035}

Y i«*r.;

ST

DIFrTTi» -V.I4- ■>•*«•' 'V -•    Sf 1    1*

i :+£iZ. 1

1CC*

78 r.W rn

21

U/>-f TAIJIi CCYtfl* -SH-JJ»

ÎV- <c»

- X

nes

j7).4/rini

H

CWECI *    .•»»'.AUlx «- • »    ”    • 1’ •’4ST\

«!. 'ivr

rr

4V,'.|ZCv

■1

C.ILT- .t'ijia-i .au»»

JSfț-JS»

iir.UBn

IO>5

18 e5i CD

«yx .iti’iA ut .xj ixrout.

43ÎIWK

1 ff/bînas

KT^i

«'' -4 CC.

• M • »l ir. 1IJ3E IRGC1.'- n 1’c

«*<n •*"

13/1,50»

<»?».

•A'.-.UI

•/

"’MÎ''

iWiiJIl

CV*

^«or

.M &•.'> CflNS MIC.-

«XSUii.1

UMflOâQ

-BD>

.1 X

1/

,-3P PIV. :*«L“-riil*'-. •FMCa.if’. •’O'Ci TLA/

1. lAAOl

liîrcusa

•Ui •.

. x

J* ».<-•

TCÎ^I

* «-1130X3

Oi K

13,9 IX

•V XTU

• jr-*^

1 fT Of ‘33

•UCU

13,111- K

.r

>iHi.i»xn»i£%e.x» .

.• • - ■:

’OCtV

1î.« • 3C

,v

«CniriFOCE ’F- 1    tiLDT’CVX» 1

□îi-ata

•x«

<6.0» 30

UW I?1>1

4 .jJXrt

IX'.I

♦2 «r. an

•AjI JIUI 11    . 1

r-.trt' n

.g-»XT3

1»’

1 .94 9

V

•XIL-OII-U. IE• \•; ■ t/Air*. -II .

•1 m's

.« »

»XF.

11 Zftll.O

Tf

aw-on iv -riir. •»».,»i ii .i:

3’17tX3

izn

11 •*» •'»

ir.cf

.671i3Dt •

iflw»

1< j»1V)

Gwif .. •; -ți • ir.txiSTOi * -.mi* »

<311 AQI

•|? 1,'.'TC ■

t«ys

X ,»< J

n

■ >'.. c > . -insoicie D0i>.C7'-..-l-'»l*

»-(câC7

17VJDM

ICOf

t.A2a«o

î..*l.,CA/Cpl ț V FEttuSOOÂIIAHI

XM479R

srinoci

1 ca*

«24O(^

jHL- ZJ.l «WOfUr'ROTÎMHtCAS I

«3301»

unxw:

K3m

v

jl'l I-A ..    »•< rnw.UEUSS-»

«se IMF

IJTia-jQf

icm»

7 «act

3

ijct •(••»■' " €< .HUV*Z-;t«X

*rr«:*as

i*7»c-r“V

•LCf,

a ’iaa

gz

m II'..1

»r'wi

94TI/MXS

’CCr.

li»7X

<

;<XIM. '■ lUIAU- - MTțli «

îiHj.TiiuMccn

WS

sAi'

»•

«MW MUSAI V n-*7L

2M44    « u

nrw

4,3.1. • X

/

k'.iV.I.A l L ’CLs l-Vin    -1

■ M

•ar*

5,p"4 m

''AiAUKrt.t MVl

.>V«2>i|Uii4

iac*»

.0

X*

iwim - >3Ci r ia*    m ..

?n\i.-.i».-i

L*?'C3M

73C.

, «4- 11

y

•■)•»■ urAni.": ui

:-iwz

vt/acM

1 Cu

r.zsxio

37

OKM>3 -Zi t'F+y-.fiA»/nqruim’iT * .1 'lt-

JT -- BOB?

/P'CCfi

1 <l«

. 4BC JJ

J7    - •= r nu n»'.1

5/V3CT 1

1 101

: «ț, c-ji

a

M« J.

^uaots

lin-.

f laț •

17

«: j»u*CUC.i»*. WVUL «LltlL

105»

f 7/34 /

rr

satrcMj» rcr»«c"»r . ••» •. «*i .so.«

«risny

-S-l •>-.

IU3‘4

* : • -

.7

acc.MZ»o»cis<x i • ♦ > -««știu.-

lîciii»,

571,-«!

■UU-:

6.2 ISC.

.»7

► i <*« âr. j* > wsrr.Fi.4

U31»52t

tos

• 11 1 0*

• 7

1.    •.• HiTBF.T.fA

MY'K/V

Lin ’&cn

CD".

• t. '.Ut.

î?

j'l rf x i: II.- OU* Jt '7 - »r> .3». •. 1 . r a

«XIC0H3

I ur uium

CC-

3 CI >17.

V/

. _c Ji II IHI IIQ KAI»\

.i2,’»y.*U

L17II^I.ZI

RC «-

«ii».:«oe

r*

•: »nrw rn i/jici* ia

■R0M8M

Uf/Ln M

».*•' OQ

3'

r»w»- ACi"r.Xi»<*Mp»;k..’i7 uj.v •*»*-

?■-!<» tn«

i?rwoj

’^IJ

«u -.1

3r

uxaaw.' laiOUAf»    , irj.-.rav .

4130KU

t» ’/XOt

1XA.

■ «« 73

Jf

lk» .L -1 *li.4/A-Xtl.lVAC r.'

: ' -

J, 'ISCM

131*.

• JOC S3

17

Oflur • :^c-x~v

u «n

,3 '1,0X1

im*.

4 an .•:•

37

CXi* » ‘ . •. v;

fi/jatu

1J7M

4 raa:

li

A. MILL rp«”>- w    .. ț<* '•• lAiri't. jtA JTîJKAl

.ir’rw

T'*.30Ci

</