Hotărârea nr. 127/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2013

"• > ROMANIA

i Ml 2 JUI E fUL CONSTANTA , , n 3 MUNICIPIUL CONSTANTA 1    CONSIIIUtlOCAl

II O I Â R \ K h

privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimvutnil I pe anul 2013

Consiliul lotal al municipiului CONSTANȚA întrunit ’n ședința ta anta dr    e rtoft:

Anali/ind expunerea da motive o ddui Pnrrar Radu Ștefan Mazăre 0(71297/20 05 2013, raportul Convsiri nr. I ne studii, prognoza economico-soc.alr, buget- finanțe, administrarea domeniului public $1 privai V rapănul Direcției Financiare nr .71300/20 1)5 JOI 3;

Având în vedere prevvdenle Legii nr. 273/2006 prlv od finanțele puhhi e locale eu mod<flcirllc Ulterioare;

In temeiul prevederilor an.36 ,ai»n. 2, llt.b. alin. 4, Ut a vi ort.115 •illn.i. nr t> din legea nr/2l5/2O0l pnvind administrație publici* locala, republicat A;

HOTARAȘTE:

Art.l St aprobi execuția bugetului Ijcal al muntcipului Constanța pe anul 20X3 pe trimestrul I, prezentata In arc «ele care fac pane integranU din prezenta hotărâre

Art.2 Compartimentul Comisiilor ne specialitate ale Consiliului Loca* va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare In vederea aducerii la îndrp *mrv și spre știință Insiitupe, Prefectului ludrțulu» C0N5TANJA, Adoptată de un număr de tOf consilieri din    membri

PREȘEDINTELE


ȘEDINȚEI. .


co

NrCONÎRASCMNEAZA

SECRETAR

MARCELA . ENACHE


NC MANIA

JUDFTUl CONSTAN f A MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMAR

NR,71207/20 (IS.2013

EXPUNERI! OE MOTIVE

la hntirir«*Ji privind aprobarea execuției bugetulji munk pal pa Vimeflrul I pe anul 2013

Avâno Ir vedere raportul D»recț»a F-nunciare , raportul Comliiel nr.l rin M.udll , prognoze economico tocldle, buget* finanțe, administrarea domeniului public ti pri/at

Av.'snd Vi vHclwrw prevederile legii ni 273/2006 privind Ononțdh.' putute locale, cu modificările utenoare.

In temeiul prevederilor «rtUS ,alln 6 din Legea nr/Jl5/2OGl pi-vind edminevepa publici locali, republicata imțn?/ proiectul n<    .

iipnibarr.i rvr-uțioi bugetului municipal pe trimestrul I «mul 201J ți prpjun dezbaterea acestuia îr plenul Consiliului Local

RADU


PRIMAR

ȘTEFAN MA2AA6ROMANIA

JUDFTU1 CONStANJA

MUNdRULU CONSTANTA

CONtttllUt LOCAL

COM1SIA NR 1 cJ*î stucto.    aoonomico sociale, buget Ikior^i w

ridrmnatranoa domeniului putUu: ei pnvnt al muroopiulul COMS1 AN j A

KAFOKI

Având In vedere evpunrrea de motive pre/entMA An susțMierc de domnul Primar Radu Ștefan Ma/Aio,

Anah/Ancl proiectul de twttMra pdvtnd epmbenre evaoitf* bugetului muniripfll pe trimestrul I pe enul 2011 ;

In conformitate cu prevedere att. 44 . >vn 1 din Legea nr 215/2001 republicata, privind Administrație pubbci ocaU, comisa ’ntrunita

în ședința din d«ra de    © AO_ avtzeatA

FAVORAniLZNfcHAVORAbh proiectul dr hMJbrArc prr/entet

FKF5EDINTE COMISIE, nO(lRC\MlK( I A


R0MAN1A

IIIDLTbL CONSTANȚA

PRIMARJA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARA Nr. 71308/20.05.71)1 3

RAPORT

Ia hotârârea privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul I acul 2013

In conformitate cu prevederile art.49 alin 12 din Lcgej nr. 2 73/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ultei toate. consiliile locole aprobă execuția cugetului municipal ia fiecare trimestru ai anului

Contul de execuție la finele primului trimestru al anului 2Q13 se prezintă astfeu

- S-au încasat Impozite, taxe locale s, arte venituri de natura veniturilor proprii In suma totali de 164, 639.431 le» ,

Sumele defalcate din raxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ta nivelul Județelor comunelor sl municipiilor in suma de 36.037.SI 7 lei ;

Subvenții primire din bugetul de stat in suma de I 713.060 tei, pentru

subvenții de ia bugetul de stor către bugetele locale necesare

susținerii derulam proiertelnr finanțate din fonduri externe neramburcablte (FEN) ponderare, in suma de 508.910 lei.

subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătăți», în suma de 1 035.120 lei

subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încabirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 169.030 lei

Suine prfmțc de le UE în contul plăților efectuate în sumă de 1.009.400 iei

• ’.urjci» pe alte cA* decât încasări în suma de 4 050.433 lei reprezentând compenftfin dr taxe \| impozite. tmnsferun. taxa auto peste 12 lo in procent dt 40 % virata 13 Consiliul Județean

Execuția buget jiul ioc ai ta    imului trimestru el anului 2013 sc

înrhpit* tu un excedent dr fl3.213.013 Ier din care :

•excedent buget secțiunea de funcționare - 78*534.945 le)

-excedent buget secțiunea de dezvo’tarr - 4.603.868 lei

Din bugatu local s au acordat transferuri în rompletared veniturilor

extrabugetare »n sumă dc 814 000 lei pentru instituții publice ,

B «erupă U Jl mărite 201) ofer A o rn*qine ^delă e poJpe, 'Inrncirr. pertjrw antet Anenuare >i i» celorlalte informețn refpntoare ia «lAJvtielea desfl^aU da PrirrAria municipiului Constant2*

In cornet int 5, consideram opolunA n jusnncetn adoptarea p»e2f»«re* notoriii.

DIKKIUH țjXBCUTIV Bc-MarcriArdginv

PF MAftlA    LL< COLANTA


Anaia 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL* VENITURI ta data da J1.03.20U

COO2C

Denumre* ir»o*>xnniar

Coe HiJUcetm

Prevadeit bugetare

>*ptun    con tratata

hsatJki

rewiMte

fcng»*'

pa afcs c4i

lnoaaA’i

Dreptui*

coneiat^i»

d« Incaaat

anuale

tfțnvbJt* ia

r.nale

penoaoai o«

•eportare

irtmaalriate

cumulata

Tmm dm carr

din ati»i pferaița-»*

On anu<

cuient

A

B

1

2

3*4*5

4

S

a

7

8»3-B-7

VENIT UK7 -IUI AL<c63-

na    itofln tn*nn i?«ac rt?»

0001

56929B299

217049426

467414930

135982859

331432071

2033907C8

4350433

259064788

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11 02-

37.02*00 15*00 1B)

40 02

354801257

145727314

428654653

155982859

292671794

164639431

4C5C433

259964 789

1 VENITURI CURENTE (cod

00 02

505613299

182352426

429847833

’25063561

304784277

175771072

4050433

2SDR26J28

A VENITURI FISCALE (cod

00,04*00 02*00.00*00.10*1)0,11»

00 03

413^945299

566478426

56917488?

6t?7B*?3

287806764

82645482

4034617

202484.’8*1

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL («XJ

00 04

135775257

53258314

53432039

914144

$2517895

52518901

0

915138

A1 1 IMPOZIT PE VENIT PROFIT

ȘI câștiguri din capital DE LA

00 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01 02.01}

01,07

0

0

0

0

0

0

0

0

Impari pe r»r,fn rtn In «QenV*

01 02.01

0

0

A1-2. IMPOZIT PE VENIT PROFTI

Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

pcpqnAkic CI7U-P-

00 00

183773257

53218314

53452039

914144

52517895

>2518901

0

9151*8

Ifrnpoxft pe venit (cod 03.02 17* irs.02.igi

03 02

7000000

2000000

2927634

914144

201349:

201249B

0

9181*8

Impurii pc cnoranul avocațtlor $

03 <KÎ

915138

915136

0

»'5138

Impozita .cnrtunle dn irs'tsten il orocrctstilor imobiliar» din nntrfrnoniu

03 0218

7000900

2000000

2012496

994

2013490

2012496

0

0

Cote șl sume defalcate din impozitul pe wenlt    (cod

04.02

176773257

51213314

50504405

a

OTC4405

50504405

0

C

3=4*5

4

5

e

7

8=3*6*?

50562282

50152282

0

0

102122

•42*23

1421»

0

I

|țt. 1 M *

? <2? *i£> '

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

a

(1

0

0

192014743

471434,3

144871330

46552497

1752.582

143719864

152014743

47143413

144671332

46562497

1732382

•43719854

174746456

41951630

137794306

59624S19

1519037

i33602«18U

21755772

2517055

19276717

134544,4

103156

823629?

152952664

39434575

1135*8089

26170595

14,5661

125366278

14952196

«595612

10056574

47532BS

213345

9980582

4466196

1053194

341300?

?U5*Jefi

75W5

224456J

10069860

3763485

6306375

2392916

,33699

7543345

418140

78945

337197

219365

4101

192654

2515903

J    296161

20-19742

2170081

0

135822

208

208

300

0

97105777

30S346C9

C6751168

49823024

1332342

45950411

560378V

0

36037817

36037017

0

0

A

B

î

2

Sume orffltcaio flin tau> pt» valoarea jdAugatâ pcrru *»u»t.labeji

15.0201

• l

Sume defalcate fltn tow pe vjlGjirj

«idâugata pw'Uu flnantaraa zre'tif-'iizy desccnriMiBTe i • v*Ahi comunoacr. «xa^tK» miiiMtuptilrr.

n «w

twsmcj

SttSOPZ

bum* delirate cm lmj p*

jua-cata contai ii’j’î'ifi

11 U206

Sume debtolM «lin tai a pc

vstparxra etAupatâ oc^tu

11 07 00

WW

Sume (Xwicaiq an taxa pe

vatoeree    pentu Programi1

Je cer^taie e tWr»»tncJun. ți >

11 02 OT

0

Afle tmpojlte ți taxe generala pe bunuri fl «ervlcii

<2 02

1000000

sooor

Taxe PoMee

1202 07

1000000

500000

Taxe n« aervicli tpeahee (cod

15 02

200000

0CCOO

»r-cojw pe

15 020’

200000

80000

Ahe ta«e pe m* viril tpecrtce

15 02 50

Taxe pe uimtarea bunurilor, autoritar» uVItsArll bunurilor mu PW ttoa’âfurarM de «cHviuui

15.02

27511000

14811000

tmpocs pa mijfoacnle ce pan» pun

icod '8 8282-01 »18O? 02 07)

16.0202

25700000

15000000

tmțjnff pe mlpoacele de fre*t>pcr •*«*xAe de peraoeTe Mae

•6 02.0201

12100000

8500000

irrooctpe mtytaeocfe 0a tranepuc de perx>3neIw'd«»

16 02.0202

11000000

4500003

Taie > hrfe pcctnj tex^ame »le

u» le >i urae de >'x:t>ourc

10.02 03

5000

5000

Ate taur ?• umaeea fluxnor

aulrr^area utuzJn bumWce eau pa .^‘«K^rre? pe en^U|

•«02»

53OO0OC

1G05COO

>*♦5

• 9

e

7

*«>-6.7 1

0

J

SOOI78U

X03T317

XprS'?

0

wa m

a

0

0

0

6

0

c

0

0

0

65404 7

55*713

125046

0

«60’*

654047

55013

*2XM«

A

«CM

178334

177095

1239

55376

0

177456

177769

177095

674

0

1224»

565

565

565

0

50190566

30023467

50157-799

15606283

*532342

452419*1

58440451

29704561

28635650

I219ap46i

•JS2Î4J

449M2&3

22567827

3920219

15647606

7707434

235264

14622109

55872624

20874342

14998282

*447412

3028115*

210

210

210

0

0

1739005

228006

1510499

Milă/

_

0

J2M76A

B

1

2

3=4*5

<

5

6

7

/rarofenjn •etuntam artato dacJt tufrvanțttia    (cod

37 02

j

0

0

a

3

A

B

—*

V*«e"n« ♦» MCunaa te

hj'Vlwva#» («rfru    «acțiuftit

te teJKrtart 8 bugartum oca (cu

37 0203

50943000

23251000

0

0

a

0

0

VArtimrie dn KiiunM «ta

3/02 04

50943000

232510CO

0

o

■ »

0

Ah» trwwtoun vutumans

37 02 00

0

0

II VEWfTjRI DIN CAPITAL (cod

00 15

0

0

13331929

10919299

2412631

389WF

0

*4 38461

Vannun din < al onti carta unor bunuri    (cod

39.02

0

0

1333*929

*0919293

2412631

3893466

0

94.1A4A1

Van.fur Un»jporflcorea uror fcunufl »t» iitfttifuțUky pubu-j*

30 02 0*

0

(1

Vermut» dic /dnjuiraa loculn(e4cr ogrstfu-lw d n rpndurMe fj%nui

Î9O2 03

0

0

153158

0

•53155

153158

0

Venituri c<n pr vatoni

39 02 CM

0

0

Vamturi it»i * 9/ujtfaa unor Durvun

jparpnâte temennrul p»’u»1 a(

39 02 0/

13100077

10919296

2240779

372lftie

W3M«’

DcîMMrtn \po-^io Don&u caitKtrvck

oc locuirîo

3902 10

a

0

16664

0

13664

18fiM

0

MI.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00 10

0

a

21512708

C

21512706

2*512708

0

a

Incasan din rambursarea

împrumuturilor acordata (cod

40 07

a

c

215127081

0

21512706

21512708

0

0

încasâri dn ramtMXsatte

Tmprumuturw pentru Wktțarea unea im&tulM «•'vo pubaoa da r^erac

40 0200

a

0

Incasâr d<t rambonarsa

r cnxroditety te ia patroana Fer*

40020/

1

0

îndrum un# temporare cm

4002 W

0

0

Su>*e d*.    arvAu

□escete/iî pener^ aaxxraaa «Jurfar ter-rcrsTB ce sasa ke secum» te

*0 0211

0

0

Sume te» exceaerrtu avruj ixsueo-v, pbwu accpsrraa gc*rtcr

<0 02 13

0

0

0

0

5u"re da» evzedBn&j tkJO*&A» kx*1

utKzse pwu frwtkea cneflueUo

4002 14

a

0

21512708)

215127C8

21512708

0


s»>


d*    n*A<«ui -<ln<

o

1

2

3=4*5

n

4

A

0

7

8=3-6 ?

A

IV SUBVENȚII |co<2 00.58}

10 uz oCl

00.17

<5507000

13647000

u

T7130G0

D

1713060

1713060

0

--■?

p

SUBVENȚII DE LA Al TE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

26507000

13647000

1713060

0

1713060

1713060

a

l___

0

Subvenții de la bogatul de stotfcod 42 02.01+42 «Mia

42 02.07*42 02 «H42 02 10+42 02.1 21a

42 02.21 ♦<£ 02 28*42 02 20+42 02.3

42.02

2463900C

11779000

1713060

Q

1713060

1713060

0

0

RtttakttMjiparea âetfratalnr letniice

si doctuca ce temetoare

42.0201

0

0

Inveîthții finanțate xnarî.*» in

42.0203

0

0

Aeroporturi de interes loca

42 0204

0

0

P'anun ș* regulamente de jrfcanr.'n

42.02 OS

0

0

Străzi cang se w amenaja •»»

perimetre**»    construcțiilor rîe

42 02 OG

0

0

Ftnențarrw uuftAor ce tezobOflala

aferente proiecelo- SAPARD

42.02-07

0

0

cirt«mnnia programului ce teiruTe

a drjffMJor comunale 91 cimentare cu    £ saraor Icod 42.02.09 CP ta

42 02 09

0

0

0

0

0

Q

0

0

r-nnntarea s-toprogramului privind pietruirea rea^iM^a m^xternuarea șttsdkj asfaltarea cr-m.rL-r ce

42 02.D9 01

0

a

r namarea subprogramului cr'vrrî

anmenîar&o cu apă 3 șalelor

42.02.08.02

0

0

F.-nsruB’ee subprogramului privind

canat»-..i ț< «j «urarea apelor uzare

42.0Z00.03

0

0

Firtanțarea actujn'Io» privind

rcMtoceres nscuiui seismic a)

42 02 m

0

0

Si.nvonlli penlru '«abilitarea termică a

42 02.12

0

0

Subve<ȚH pentru finanțarea

puiu'^r.eio nulbartuaJc prlorilai- >

4202 13

0

0

Finanțarea U*>- crrjjueli de xjnlul

ale urritâtnpr i> învățământ

41.02.M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(neaoș

016805

0

a

Q

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

\ IVX1M1

0

0

0

0

0

L -—1

G

X

9

s

r

$+*=£

OC 20 2F

rupiaptc »p juppo iIMjuimj

0? 20 £►

*|i npuo- uip ajiutud wpOM>*»s

i2 20 2>

*i}rpjr»w    rsusț.MLXj

0000000l

00068202

02 20 2T

* 4p MiQufejțj xjfwioiojd iu» jftjef;

IU»Jitftn« »jrta»a tex» aap&v; •W mic «o inaOna n ap

in soer

aovqno iUs9*u ap f>Ravrâ»jc1 -uhMd    fiURSiw

ap cnueu’nn <v»-muS^î wwctuevu ’Wuiri «»K:r> apsuOrx] axyg

CQ Hi 20 2t

oy» «wxriua^ r>4ued Mrxx

tfKurtriq JMfO "înVMTS ifMUOOii»* »<dn<î n,    Jsp

20 b* 20 2»

ihj    -.nuac ajc»£

BWOnq aqr> <>W»tJT6 rfWvmxwM •r» »wdox aiintua* urp

10 Bi 20 ?>

-iuffjurtc c^j£a/\uua! «HK

M»^o«n *.ira '(îyj^^s

ațr ixfcbc a» xnjjua»    n.jA‘Gnș

0

a

ft» 20 2>

uj jotiimw mucxi»#4 'waH tr-jo, i4P ‘Wi^vcs

•ff Mdeud «țtfi9u«« >Rp

nwtr

«♦paui^rala v «lanaaixsn «n

K4<.nr»t Hun^uy mu-o H.»»*qps

CGOitOTr

ktvp «ajgțimjj namld «mi «(w»«6rtr|

2j>c: lOi ap injaflnq cj ap <1uba<jp^

2£Bv702f

ouOim^j nanart w*i> «^taAnq

ni op irwfinq t, op «cu^c^s

10 91'WZt

un •!«/.>•*- 4 WTfXKu «anjcxrtîv bsubilmuq rtmac *»«oo

B4T5W ap intaânq ■ ap

Q

â

9i“Z3?r

poo'< aimtun tț xxintaAv» «fflJuWAi zuiuoc aauoi »k»io0<tq a nea l«i« ap țxia&K. »: ap WjaAcrg

5.207*

<Kkv»f4    i>p avuiud «HuO*pnS

e

l

6

V

A

B

1

2

3=4*5

4

5

6

7

8= 3*6-7

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate si prefinanțân ( cod 45.02.01 (a

45.02

591730

21050000

1009400

0

1; ?400

1009400

0

r^:

t'.‘ -'-o

Fondui European dE Os^vd/tare Reoiortală (cod 45.02.01 01 -a

45,02.01

3917S000

21050000

1009400

0

1009400

1009400

0

L

0

Sume primite in contul piâțiio'

tb.O2 01 01

0

0

0

0

3

0

Sume primite in contul plăților

45 02 01 02

0

0

0

0

0

0

0

Frcfinantarc

45.02.01 03

0

0

0

0

Ponaul Socfa European icoc

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

IJ

Sume primite în contul plăplor

45.02.92 (H

0

d

Sume primite in contul plăților

45.92.02 02

0

Q

Prefmantsre

45.02.02 03

0

Fondul de Coe/iuriM (cod

45.02.03.01 la 45 02.03.03l

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Q

Sume primite în contul plăților

efectuâîe in anul uuranl

45.02 03.01

Q

Q

Sume pnmne in contul plăților

45.02.03 02

0

0

Pi efinantare

45.02 03 03

0

0

Fondul European Agr tco» de

Dezvoltare Rurais tcod *5 02 04 01 £

45.02 04

O

0

0

0

0

0

0

Sume pnmrțe în contu' plăților

efectuate în anul curent

45.02 04 1} î

9

0

Sume primire în contui plăților

45 02 04 02

0

0

Prefinanlarv

45.02.04 03

0

0

Fondul European pentru Pescuit /rac

45.02 05 01 la 45 02.05 031

45 02 06

0

0

9

0

0

0

Sume primite m contul plâțiloj

•15.02 05 G’

0

0

Sume pornite în contul plăților

45.02.05.02

0

0

P’fifinanlare

45,02.05.03

0

0

li'.siuKiiHntul <Je Asistență pentru

Prcadcrare {cod 45.02.07.0i ia

45.02.0/

0

0

0

0

0

0

Q

Sume primire *n contul plăților efectuate în anul curent

4502 07.G1

0

u

Sume primite i» contul plăților efectuate în anu ameriari

45 02 07 02

0

0

Prefinaoiane

45 02 07 03

0

0

A

B

1

instrumentul European ie vecinătate și Partenertâ» (cod 45.G2.QS.01 la

46.02.08

0

Sume- primite în contul Dlâțiin*-

efectuate îi» anul curent

45 02 05 01

Sume primite în pontul plâfil'v efectuate in anii anteriori

45 02 05.02

Prefinsntare

45 02.08.03

Programe comun taro finanțate în perioada 2007-20*3 {cod 45 02 • 5,01

45 02 15

0

Sume pnmite în ccntUi pi3ți»0“ efectuate in anul Curent

45.02 15.01

Sume pr-mitc in contul plăț»lor efectuate în anii anterior

45.0215.02

Pregnanța"©

45 02 15 03

Alte facilitați și instrumenta postaderare (cod 45,02-16.01 la

45 02 16

D

Sume pnmne în contul plăților efectuate in anul curent

45.02 16.01

Sume pnmite In ContU1 plătitor

efectuate în enli anterior

46 02 16 02

Ptefinanțam

45 02 16.03

Mecanismul financiar SEE (cod

45.02 17 01 ia 45.02 17j0S)

45 02 17

D

Sume pornite în cootui plăților aferfuete în anul Curam

45.02 17 01

Sume primite Tn contu- pfâțtlcv

45.02.17 02

Sume pnmite în avan»

45.0217 03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică ș De/vqkare

45.02 16

0

Sume primite în cuntu' plăților

15.02 ia 01

Sume primire în contul plătilm

45 02 18 02

Sume pnmite fn avans

45.02 18.03


11


f

VENITURILE SECȚIUNII OE FUNCȚIONARE (cod

00.02*00 15*00 17) - TOTAL

o

0001

458888    3

4

16274H426

VENITURI PROPRII (00.02-11 02-

17 02*00 16)

<802

364901257

145727314

1 VENITURI CURENTE (cod OO.OX

00.02

4S2670209

159101426

A VENITURI FISCALE (cod

(XI 04*06.02*00.09*00 10*00 1T)

00.03

469943299

’’€64?5426

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

183773257

53218314

Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.05

0

0

impozit pe profit    (cod 01 02.011

0102

0

0

Impas? pc profil «în ta ayentii

economia

0102 01

Al .2. IMPO2JT PE VENIT PROFIT

Șl CÂȘTIGURI O1N CAPITAL DE LA

00 06

183773257

632’8314

Impozit pe venit (cod 03.02.17* oi 02 im

03 02

7000000

2000000

impozn onorariul avocab-cx și

03.02.17

po wenilbrile om transferul pfw*e!AU-<y mobiliare dir patrimoniul

03 02 18

70000CW

2000000

Cote ț sume oefaicate cm impozitul p» •'ST*l    tcod

04 02

'78773257

51218314

Cote .5efec3ie am impozitul pc

04.02,01

UB0Q0000

51000000

Sun/- aiorate din cote c atria«ca?e din impozitul pe ver.n utvun.

04 02 04

373257

218314

Al 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00 07

0

0

Arte Impozite pe venii profit și câștiguri din capital de la persoane

06.02

n

0

Alte mpczfce oo Venii profil și i    din capital

06 02SU

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL toad oaflZi - Rratonte gtii anftnari^

4

5

0

7

431051933

125063561

3C 38422

175475222

4050433

250576328

393810016

125063561

268746455

159233255

4050433

250526328

429847833

125063551

304784272

Î7527Î072

4C50433

250526326

369174087

81276123

297898754

162645432

4034617

202494788

53432039

914144

525V895

52556901

0

916138

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53432039

914144

525-7995

525’B901

0

915158

2927634

9M144

2013400

2012496

0

915138

915138

915133

0

915138

2012496

-9ă<

2013400

2012496

0

0

50504405

0

505:u-Kn

5053-4405

0

0

50562282

0

50362282

50362282

0

142123

142123

142123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

**

B

1

2

3<me CdfjCji» tiin Laxa rw wr« zr-iugatA penru finanțarea •^wtUMX o*Mjerr »• oat ia rM*» l ar>j»a, nșeAr, mtnoptor

•><M?

U85T3    .

ttZ&rr

S^-e Gr'acer flxr» •>*«» pț Hfr«*na

aafcsipO perta arurnvr

11 <22 »

Sume uarju» ân tata pe vetaarca    ovirj

atiriibrarca Qwjeieior nou

•• ’JZCf

208<UO

747?*

Aha irroojrta fi taee ue-«rxfcc tw bunuri «i aervicii

tza

1000000

500000

T««> rxxeWe

r2.aco7

1D?0000

5UCOOO

Taxa pa servicii apecrilco (cod

15 01

200000

8L0UU

♦r -poji pe tpactaeoe

15 03 Al

200000

*0)30

.Vie ’a«c pe »ef*»<X tf-. i»<e

15 03 50

Taie pa uiihzatee txi^txikv tfutorixs/ea utilitarii bunurilor «au pe dewtttufftraede acOvftAțl (Cod 1602 02*16 02 03*16 02.501

18.92

27511OW

•4811000

impoai 9*    Pe trar-apon

icod 1602 02 01 -te 02 Q202)

’ 8.02 02

»7w«juu

irwjooo

»~’D®ai» rrrșoacnv* sa rar-z^rst fritmuie rin wnoarw» »©cc

1AO2 f ? 01

’MOflOOU

85O0M0

i -»< reuni cc m >|loucete do trtinaprid darțraile de ixenocne fcUrtcUae

18 02 02 0?

pecoucu

4MU600

Tmx# h urtte pentru oiibenaieâ an

iconia* autorizat» de funcifcrcv©

16 02 03

5000

5000

Alta taxe pe ulii caca tiurnirtor auto-sarea util'/» a tiunu'Ut* s.au oo

16.02 50

JdOOOOO

’OOOCOO

A& ALTE (MPOZiTE Șl TAXE

00 11

210W2U00

13744000

Alte Impozite 51 taxa fiscale (cod — .

18.02

710WAXX)

13744000

Alto impozit© șl bixe

18 02 60

21*392000

13744000

C VENITURI NEFISCALE (cori

00 12

17778000

-7377000

Ci VENITURI DIN PROPRIETATE

00 13

6424000

1600030

SM+5    4

5

6

7

Bn-6.7

350 Pe 17

56037817

□6037»*'*

î

[lICLM

0

Ml AM

0

0

0

0

0

0

7C9060

65404/

55013

23M6

0

6661114

L 709060

654047

55013

'2X46

u

3860U

178354

177095

Î239

55876

0

122456

177789

,7*055

674

56313

0

122<56

565

565

565

0

50180566

3QU2346?

30157099

*3606283

13-32342

4524’’941

58A40451

2879*561

2664589U

12194646

<332342

441>1 ,263

2256782?

987^219

13847806

7707434

238234

14S2TO0

35372624

20674342

14886282

AAB7412

1094066

3929**54

210

210

210

0

1739905

228*TC

1510999

1411227

0

22367c

76622328

2303057

74258371

*3743060

309693

20622576

23039^7

24256371

1J74W6C

«06S3

• 1909375

26622329

2303997

242563*1

137430W

>39693

11909375

606729A5

<3787438

15665606

■>55’6

48C3*S40

1485458

-14246

1529706

<501726

235*4

74.»

A

5

1

2

3*4*5

4

5 l    e

7

fl=16-7

Venttur din propnetato (cod 30.02.01*

30 02

6424000

1500000

’485458

^2-mB

15x5708

1501726

-23674

74wr

Vânsâmina am prțjfftU net al •eg,mx

autonome «oaettQRnr ș. compenMar

30.02 01

0

0

0

jiu”. M *

1- T

Restituir» de fonduri dtn nrantaroa

©..cetara a arin* orecedan»

30 02 03

0

0

Venituri Cir concesiuni ș» inchinen

30 02 05

«974000

t800000

1485458

-44248

1529706

*501726

23074

.”406

VCH'lvr!    Jjfwtac-oJ»? ICUd

loozoe^

30.03 «

4450000

0

0

0

0

0

0

0

VewV din dividende de ta wl|

30 02 CB 02

M50000

0

6

0

0

9

Arte xen.’uh cr ptopnetate

3C.D2 50

0

0

Venituri din dobânzi icod 31.02.03)

31.02

3

0

3

5

0

0

3

0

Aile «mor dm dobăiW

31 0203

0

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII    (cod

00 14

•23702000

$977000

59167489

4?.£316B6

* 5355802

'1123864

39490

48024134

Venituri din prestări de servicii el alte activități    (cod

33 02.03*33 02.10*33 02 12*33 02.2

33.07

9MU00

<14000

1242671

9?*461

2712*0

345669

190?

8951QU

Venitun i»n îzesiân ce servili

33 02 08

250000

100000

662C8

6620B

66208

0

Ganlnbtf> oârwthor iau

aualinâU***    penru .ntreprenea

33 02 10

4C<W)0

•00003

1D0710

109770

•Oft7 10

0

Cminbi ic persoanelor bfinef'c-Hrs

<ite cart h «tar de a/uiry >r«_,.ai

33 0212

0

0

Tace din ârlrvitAV cadastrale $

33.02 24

4000

4000

1050

1030

1030

0

Cortrlbufta lunara a pârmlilc* pentru intreunerțo copi^ur Tn unaâțHe •>

33 .02 27

a

j

Venituri Om recuperata cheltui© fcor

33 02 26

300000

200000

1063010

971461

9154Q

166CC8

1902

685190

Alte ve»wbri gr» presrsn    $c<v<.

33 03 50

10000

ÎOOOO

2713

2713

2713

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34 02

9435C0U

M3500C

4102052

<60914

3P2-3U

3923552

0

•785W)

I axe ftirirțțudiciare ri« umory

34.02 02

900000

900000

470169

10466

459683

40*397

677?

AJte vsnfttfi rt'n taxe 30n»mtstr3lr*e.

34 02.50

1535000

4SO5GO0

3G31S85

170428

3461455

3462155

1fâ?72O

Amenzi, pcnalrta1> și confiscări (cod 36 02.01 la 35.02.03*15 02 60]

35.02

3W8OOO

1105000

27282733

24994546

Z28W&7

'63179

0

<*489554

A

6

1

2

Venaur din anenz; ș» alte sanctiun aplicate Kiirivtr oispozitj or legai»?

36 02.01

3100000

noaGOO

=cnaîl»ți pentru rafiei unenea sat depunerea uu imâriie» o declarației de

35.03 02

5000

SQfMj

încasă, ‘jp ^k/îica’im tjunurvr

euiifiscatt abandonate > alte su*ne -,,i^ăru

35.02 03

Afle airtanz) âonahlăt țieonfanftn

35.07 5p

Diverse venituri <cod

36.02.01*36.02.05*36 02.06*36.02.1

36.02

•3737000

7320000

Venituri cu. aplicarea rotecnotci

36.020*

VârBârnto din /an-tunle- și/»au

di&ponibAtf&tue talftututur oubbo&

36 0205

>300000

2300000

tsx* <s-peaafc

36 02 06

54 790Q

40000»

Venliun tfir ajutoare de? sîaț twuuperaxe

36.0211

Ane »mn

36 0250

20000

20000

Transferul voluntare altele decât subvențiile    (ood

37.0201 ♦ 37.02.03*37.02 503

37 02

^jy^jooo

23251000

Donai»- ți iportsonzâr»

37.02 01

Vărsăm mte filo .-secțiunc-a de lonnibnare pentru finanțarea iucțiunH de OezvnUare a o»z>»m.»    j cu

37 02 03

50943009

222510»

Alia (rmWerun voluntare

37.Q? 50

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod XCUQOl

00 16

0

II

Încasări din ram bursa'ea

împrumuturilor econtUie

40 02

0

a

Yivsrsen dr- rsmbursana

împrumuturilor pentru îtfunțaies uno* sttuț 1 V saveu pybMC4 « e lrvs<£<

40.02.05

încasări din njmburcarws

m «refl<Utar <to a persoar^ toca

40 02 0?

împrjmuiun temporara din

40.02.10

(    3=4*5

4

5

6

7

6= 3-6-7

27282726

24994540

2268*88

78:-'72

28499554

n

r—-?

a

1    ’

M( LM rs

1--5

7

7

7

D

:6560GÎ2

17684785

8075257

8071164

37«

20450980

0

0

0

0

15212257

*335346*

1R7o7^i

2339527

37588

•«2835142

11335691

4.U4C44

6994647

3728631

0

wuteo

0

0

9084

*260

1824

3306

5778

0

1

U

o

0

a

a

0

0

0

0

a

0

0

0

a

0

0

c

0

b

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

Subvenții de la alte admimaualh

(cod 45 02 01 *43 02.04*0.82.074

43.02

:e6»coo

1860000

Subvrnt: armii oe te Bugetele

conetutor țurtettt'w pectn- grttUKgii

43 020’

Subvenț* t> i*    •s.yur#>of

oerrj lomiw car»    kx^m

43 02 04

SuXN«.on pnm'le de <a Albe Ujgete

locae per**. ineldutilie do a*&ssr

43 07 07

•\TC «UTWBMII pnrrttse ct Uj «frnrasrabA ca it-M pent*u

U0220

i<WXX)

VENITURILE secțiunii 0€ DEZVOLTARE

QQ01

•î0410000

b4301000

VENITURI PROPRII (cod 00 02

11 .02*37.82+00 15*00.10)

46 02

0

0

00.02

50943000

2325’000

VENITURI FISCALE (cod 00.10>

00.03

0

0

A4 IMPOZITE $1 TAXE PE BUNURI

Șl SERVICII    (cod 11.02)

00 10

0

0

Sumo defalcai» din TVA (11.02 07)

11 02

0

0

Sjr’e    din Ui* ye

\erttx»*ea aliuyati» nerln. Programul rîc dezvoltare a nfvr<!iuciun« 5 .

11 02 07

VENITURI NERSCALE (cort 00 14}

00 12

50943000

23251000

C2 VÂNZĂRI OE BUNURI Șl

SERVICII    (cod

0014

50643000

23251000

Oiveme venituri (cod 36.O2.07i

36 02

0

0

Vărsăm Inie nln amcczarea

X 02 07

îransfcfun voluntare» altele dacât

subvențiile țcoc 37 ftt 04 >

37.02

5C£43GOO

23251000

•. ărsâminie dtr secțiunea d«

37 02 04

5C1MXXX)

?3?51000

II VENITURI DIN CAPITAL (cod

00.15

0

0

Venituri din valorificarea unor OunVȚ!_(cod

38.02

0

0

Vemtun din valoriTica^a unor b»mup aia m^lilutulor publice

30 02 31

3=4*5

4

5

6

r

S=3-6-7

0

0

0

0

1

tXAI *

0

HCLM *-H ——6

0

0

0

0

3

0

56362947

1M192SSÎ

2fr/?4*ee

0

9X224G1

54344637

>0910206

2392W39

25iCeî?9

0

94-36451

0

Q

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

U

0

0

0

0

c

0

c

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

«

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13337929

10918206

24’2fâl

MMCfl

0

943B461

13331929

10O1WWJ

24’2u31

3R9M6W

u

9436461

0

B

1

2

3-4-5

4

5

s

7

8=3-S-7 1

venituri om vânzarea loouințetoi dtf« tondLrte stalului

39.0203

0

15313S

15318b

153160

vsrvtuT din privatizare

39 02 04

o

iul, -a

venituri din vânzarea .«ne* bun.i't

apan>nând ao'nr.'T.uiu. cnv-rf, ai

39.0? 07

0

13160077

10919290

22407T9

3721915

343646*

OepoTila speciale cwnini eonetacțil

390230

1SG64

0

ia664

196<M

n

0

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

W 1t>

0

0

21512708

0

21512700

21512708

Q

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40»

D

0

21512708

0

21512708

21612706

0

0

Same An exEHlantui anului erecejWl pentru «coperma golunior

40.02 13

”3

0

0

Q

Sume din RUBedenlul tjugelulu» tocat

>49izal« oentn; finanțarea cheduiftltcr

40 )? 14

u

0

2T5127C8

0

21512700

215*2708

0

C

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20289000

•GC00300

506310

0

508910

508910

o

e

SUBVENȚII DE lA ALTE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

00 18

202890W

1000000U

503910

rt

M

508910

scea’o

0

0

Subvenții de la bugetul do otatțcod 42 02 0t >42 02 03 la

42.02.07*42 02 0^42 M 10*42 02.1

42 02

202890.0

1IHHOOOO

508910

0

508910

508910

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si e*ectr»oe de temofi care

42J2Q*

0

0

Invesdtb finanțare parțial din

42 02.03

0

0

Aeropontxi do interes «oca»

42.J2ÂM

0

0

Plaiuri și regulamente do urbanism

4202 06

0

0

Strâz oare -re vo< ame-tatf ta panmetfeie dft5>i/nale con«trucli|«or 1«

42 02 06

0

0

Finanțarea stutfior Oc aferonr* proiectelor SApARD

42 9207

C

0

Clnantoren ^ogrvruuiu* Qf» p«<ît.i<r? a dnjmumor comunale și «luner-tare

42Q2 00

0

0

c

0

0

0

0

0

Ttnarțarea *.oyo<ra»»»oui ytAM i>eirure-â rcemltorea. modernizarea îtsau Ralierea dtur ur-iy de

42.02 09 0

0

0

Finanțarea suDprogramulm pnvmd v.n-prrsT&a cu aai a aateor

42.02,09.0?

0

09

1

2

=rwxama eueprogram j». pmirrj

canat rar*» y 9O>a «tu apelor azai»

*202 OR 05

firxrtrw 3cruc*s* fPtttmJ

rochcaroa rocumj iettir< a' corurrucMor ane tente o» dwtnsoe ce iocjipu»

<2 02.10

•x^r/rrrM    reahi turea wmvca a

*2 0212

Suo*w«t> pe*nrj ^wijarja

pe-sr^THn»* rnxTiiV vme prxTiiur» oc mwOv 5. flOftpolirre a <xdor

42 0213

FtWilarț» una* <a»«jfcu»ei 3»« ceofiBt

«** Urafeftitlnr tle ’rbrdyfc» W

4X021*

$y&»rn» anrr.ta sfcn Fx?mj National

42.0215

S%£*w.’ 1 oe ta ftoeru de sua lstc Tug^rT k> <*e Dcrtni foartorBa moafițlor WK«H2îe (uxt

*202*6

0

0

SuMrtH 0 la XQM10 ce su? vâre

kxudtn iru fvenures JOftrefen -oyMii * »cnpefncm»<y

42 02.1$ 0-

-...,

5itfitvn|» de a îngetui <> s-a: cdire □uvenee tom paranj ••run-ansa

*2 C2 16 02

O» u tu^ta de m*i css» duQetec tema oemni Cartarea «iot

42 3216 03

S c i-.-r f r r oentr^ Sn=narta kxrâricr

de oonsructM! a jșe?«.Tvnco«

*2 02 n

M*xXnk7S4nJO»M^u»^X*« tale penet» faanprw nurtRBu b

420? te

0

0

Svtrreni» d«« ««Mirii» propni

M. ««tju Săcjiaft* cân» buțetw oca« sărat» finanțare* acaaiun»

42 02 10 Q1

S.-.'î’-e*-- db» vântură* poprii zv-e

MriewnAj Sât 4iar» câne bvgelBe ocs • >*<w *»Mr «ra* rec»:-** «or cep&ae* t&mtatt

*2 0; 1® 02

[—4

ft

7

fl

--4

0

-Î3

~W

ll.Jjkl HK

0

0

0

0

fl

0

0

â

0

u

0

0

Q

0

o

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

u

A

B

1

2

3*4+5

4

5

6

7

8=3-5-7

•• y i L *    . 1

Iții

Sd&venu dlr veniturile propui aie

WrrMBtef’Ju SânstdtU către Dogele^ tocate pentru finanțarea altor invesfyi V sănătate

a? 02 • g 03

0

S.*b«ențw către bu^-eie cc»e tw^rj finanțarea program u Un mufllanual «-i* asietentâ «etnică pcnmj preQâîiroe t-uiecvec/ oe 'westJțZt Cub' -«maniate arm Programul operai oi ia regional 2007-20'3

4202 9

0

pe 1 >kț

0

Subvenții <]© la bugetul de stat e&ire buoctete Lxr-Je nno^s-v «~-cttner<i ueruiant craedetor ftnartțai~ cin fonduri externe noramoursabiie (FEN» poctadera^

42 C2.23

2G2B9000

10000000

508910

SOflO'O

508910

u

FinAnterOs» luc-Rnkx de cadastru

imobiliar

42(7229

n

0

Subvenții <îe ta bugetul de eu* către

duflete-e toca'e [xlru realizarea obtoctivulcr de investiții în tunam

42 (12-40

0

0

Suina primite do la UE/altt donatori tn contul plăților cfectuato și prtfinanțân ( cod 45.02.01 la

45 02

39178000

2-’05COOO

1009400

0

10G 94 DO

1009400

Q

0

Foncul European oe Dezvoltare

Raională (cort 4b 02.01 01 ia

45 02-01

39’ <«OM'

21050000

1005490

0

009400

100940*3

a

0

Sume prore în conta- plătitor efectuate în finul curent

4502 01.01

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cornul aiâtUor

45.02.01 02

0

0

0

0

Prc^nsman?

45 n? Ol <3

a

0

0

0

f ondul Socia' European (cod

45 02 02 0' la45 02 02031

45.02.02

n

0

0

0

0

0

u

0

Sume pbm ie -n contul p sti.or efectuate fn anul curent

45.02.02.01

0

a

Sume (>itnie tn contul aățiioc efectuate în anw amenor

46 02 02 02

0

0

Prefinan|arc

45.0202 03

0

0

0

A

B

1

Rondul de CtteMXM» loxJ

45 02 02 01 ta 45 02 03 03}

45 02 03

0

Sumw pomii» 'o OCX’Iul tMOÎ fc>'

45.0203 01

Sume primita 'n cantul ptaulor

efectvate în anii antennn

<502 03 02

Rafinau* ure

<5 02 03 03

F«w!ii' Furopaan Agrro ce

Cervortxye Rnr^ift (cod 4502 04.01 a 45 02CM0J)

46 02 04

0

Sui’»» jz nr,?e In comu >ăt»or

4S 02 04 01

Sun» prmtite m conui pătl-or «fcrtune >r an- antenon

45.02.04.02

Prc*manțare

45 0204 03

Tonca.1 E rooesr pentru Pescui <ax!

45 02 05 01 la 45 0205 03)

45 02.05

0

Sume pn—te n ccatxJ > ailor «Sscfciaie Ir ax> cu*am

45 020501

Sume primite Ui cartul pălr.fcr etecvaâe îr onu antencr

45020502

Pv-anua

45 02 0503

•T^rumenîj de Aa ■ tenia jertru P~»*>m»ro (cod 43 02 CT CT «

<502 07

0

&joa pnr«te Vi coaM pUptor

aMrt-mr In arvloxem

4502 0T 01

jxwru» la cont-u pâpcr

45 0207 02

Ramate»!

45 fo 07 03

In^rmnmijl EurDoear de ^CC’-JOCB

V PVtenarâi icoc 45 02 Ot 01 •

45 0208 03)

4S02C8

0

Sume cffirmte in ar-fcM pÂrfcx

45 U2 08 01

Sume pnm te tft conul 9dek*r

15 02 03 02

IWnunjin»

45 02.03.03

Rccrame coniate» f«n»^ - » □e-cada 2007 2C*3 tcofl -2 02 150*

150215

0

Sur- « jrr te In cunw ptaț-X e^cîuase > •»€/ are 4

4502 1501

PRIMARA* MUNICIPIULUI CONSTANT A Arm» 13


CONTUL 06 EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI ta data de 31 03,2013

=-sl 21


Credite bug

-

Oenurtnrea indicatorilor

Cod

. AXkM Ml

ifwicfliov

Credite de

•nueîe

aprobate le finala

de

raportare

tnrnaet riale

^^er,e

»g«.

Pltti

Angajau»» nte legale de plătit

Cheltuieli

A

B

i

21

3

A

8

6

7*5-6

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02*59 02*83 02*70 02*74 02*79 W

40 02

016? 45807

61674686/

Z3864W»

246795577

1307S6235

t20180595

•>0575340

U0M7W7

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*54 02*50 02*56.02)

50.02

366T16SC

3667X680

11190613

1V 83136

7140350

’’4U359

/5944in

Autorttâti publice >i acțiuni externa icod

51 02

358590» Aî

11126000

t1128323

7094917

7094917

0

7537743

AutnrrtMb ewsortivw >1 'eg^aiive |cod fii.0201 03)

ST 02 01

‘«^69000

11136000

11128323

7094917

7094917

0

7537746

Autcriiaț- executive

51 02 01 03

55S69O00

11136COO

U123323

7094917

7094917

0

,537748

Alto servicii publice Qeoerale (cod 34 07 05 te 54 02

54.02 07*54 02 10*54 02 »)

202880i

53813

53613

4524?

45342

0

565E6

fond «î»» ’itzBrvă xpetari ta aHpoce

54 0205

0

0

Po>3 centru 5ff3rotBa •■njrvmuLngr

MO? 06

0

P<r«o punru Qsrar^afei imp/vnuturtic* c*l<ri’e

lorrranal» ;ar3-~zse Js aom ««elreb b pubta»

64 02(11’

0

xxice «mumiar» ce    6

MWW

2O20BC

53313

538 U

45342

45342

0

56568

j Ale tenrca pubera geru-or

S4Q2 50

0

0

°

r

0

0

0

0


iZi M sic k f

A

B

1

~3

3

4

5

6

7«M

8

Tranzacții privind datoria oubllcâ șl

55.02

500000

SDOOOO

1000

1000

100

100

ICO

Transferuri cu caracter general Intre diferite

nivola a<« administrata! (cod

5602

0

0

D

0

0

0

.1

a

Trans’orun dr» buqeicie cortsflliior județene pentru firujniarea certreior de zi oeniru pmtecue

56.02.06

0

Transferuri dir Oupe'.cic iccaie pentru inatllujiite

(Im    Milostiv pentru □ersoarete cu

56 02 0/

0

Tranoferun din bugetele iocpic către pepenii

lor cuiul de    an doowe de sanătaie

56 02 09

0

Partea a Iba APĂRARE ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚA NAȚIONALĂ (60.02+61.02)

59.02

13720000

13720000

5246000

5M8000

2835376

28845376

0

2266708

Apărare (cod 60 02 02)

60 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparat na’xic.aiă

50 02 02

Ordin» oubilcA șl siguranța națională (cod

61 02.03 *61 02 05*61.02.50}

61.02

:3720000

13720000

5248000

5243000

2386378

288637»

0

2266708

Ord«r« OuNcâ icod 6’ 02 03.0*>

Si 0203

5070000

5070000

1803000

1803000

9602*9

960279

0

9M954

s’cM’e comentară

61 02 03.04

5070000

5070000

1803000

1803000

9602791

960279

“ol

664 954

Protect» oWâ ț; txotecia ctxrra .ncencMor

(CfPfteCJ^ ov '3 nor.rrj: iară}

61 02 05

t50000

150000

150000

150000

0

0

0

22824

A»o d ek-« in donten>uf crdini» oupOce șj

s-go^anțe -abonate

Si 02 50

8500000

8500000

3295000

3795000

1926099

1926099

0

1258930

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-

CUL TURALEI cod 65.02+6602+67.02*68 02)

63 02

210721141

210721141

8Z264295

62010796

46397021

46227673

164348

46905132

învățământ (cod 65.02.03 la

65 02.05*65.02 07*65 02.11+65.02.50)

66 02

127410U1

12741014,

32752295

32748704

30891936

30891936

0

33843237

IrNâțâmârl ?reșccter și yr+nar csx*

e5U2.U3.0T*6ăG2AJ3,02|

65C2C3

4Ș363000

46363000

11340265

1i340295

•0300442

10300442

n

12296302

învățământ crescotar

rtoOZ 03.01

2018200*3

28152000

7045695

7045695

6131917

6131917

0

6851737

v^vătănâni prmar

66 0? 03 72

171810001 17181000

4294600

4294600

4168525

4168525

0

54-^4565

Jnvâțârânf secundar (cod 65 02 (V ta

65.0Z04

S12331A1

812X3141

21706000

717,34490

20404351

20404351

0

21438962

tnvâțămăr* secundar infer nr

65 02 (M Dî

9COOOO0

7641393

7641395

0

9013562

XSJWUQU T2G300CC

ViM.MA*

la

8

1

2

3

4

5

6

7=5-6

6

Vuâlimâ-’t secundar icperta

€5 92 04 02

45857141

45657141

12564000

12360499

1M25397

1212539?

0

12100906

Vrtațftmfrț yclcs^oni

€5 3204 03

3370000

3576000

844000

544OX

637561

637561

6

316493

U««iMĂ<ft4fti «atdce»

65 0205

614000

544000

204000

2O$X»

137142

197U3

0

287872

l*r»0Ufngm    nda pm •»-.*« icod

C5 0207

o

0

0

0

0

o|

0

0

rrv4ț£mirt •p«e»t

65 92 07 04

0

S«r<«K auxeare 3*r*r. edicatre» soc

65W11 03* 6SG211 30)

65 .92-T

D

0

0

0

"5

0

0

0

imer*ue» ț< carire penru ®ev

6592X1 Oî

0

A/țț WtC> 3uv4«te

65 02 ’t J0

3

tA.ni crw. .<■ Ir» rtorprc-Hii în««Mrr Artult*

65 02»

0

Seneurta |ced 86.Q2 0fr*66 02 08*€6 02 50)

66 02

4432UC

4432V00

<569000

1567885

1CC614C

1038140

1C2569’

Fervr» rreJcale In urutje sancrs su pekin

(ooc €6 02.06 Qi *66 02 06 93)

68 02 96

222000

222C00

0

0

0

0

Q

0

Sp<ta>i!

66,02 06 01

222000

222000

0

Q

0

0

0

o

□MOV med co scoate

66 92 06 03

0

Sar na a» i^iAwe putina

86 02 06

4100000

4100000

1529000)

5529000

101425*

101423’

O

1002487

Arte cftefeae* ln domenii tAn&âtn (cod

66 02»

MtXXJO

110000

40000

218&I

?lfiۉi

o

21204

Afie mstiM» țe acvt/ft •artl»-»»

66 02»»

110000

110000

40000

58685

21888

21W9

o1

23204

Culturi, merrere «< religie (cod

87 0203*67 02 05*67 02.06*67 02 50)

67 02

77’65009

27*65000

706COQ0

*«cooo

4403107

4433107

0

4022966

Ser/io oJkza*e (cod 67 C2 03 02 la

67 02 03 08*67 02 UJ 12*fi7 02 03 30)

67 02 03

755000

755000

220000

220000

iswoo

1990CC

9

199000

Bttrotec pupiice axrunaie. oriteneștL

67 02 03 02

755000

755000

220000

220000

i99000

199000

0

199000

Muzee

67 02 03 03

0

•rst.tuții puphcc dc spectacole ș-' concert»

67 02 03 (M

0

Școli oocu arr ce artă și mesei':i

67 02Q3 05

0

Case de cJIurâ

87 02 03.06

r ™

0

Cămine culturale

07,02.03 07

0

Centra pentru acn'se^-area ««prumo^yea

eurtuni tradUtoreis

6/.02.03.06

0

Conauflcaiea și rvstaime monumentelor

67 02 03 12

01

A

B

1

a

AJte îz-p.o cuflurai»

0*02 03 »i

5w'v<’' ’K/ean.e v wor7*t icoe B7 © CROi la'G* 02.05

67 O2JJ5U3I

70715000

20715000

5W«1

07 07 05 01

4715000

<715000

Tinerei

67 02 05 02

Intairart yAxn, juba pacuri, .*ana vc^xL

ftacg xcc»v** a- ■*« •</** en

67 G2 0503

18-330000

1600000C

Garro ra^yoaae

fiTC2 06

50000

5000C

A’* larvei. In Ob'-mle cvxuni wow-- țt

67 02 50

56A5COO

SAÎ5CCC

Aslguran Ș* aa«alanU BOCUIâ (cod M 02.04 La MC2 08*«02 1068 02 11*68 02.12*6802 1

68 02

51714GOO!

51714000

Ak-iiarța >aitxtM‘.Zi pc<ioor<ior in <ând3

oft 02 34

X) 75000»

ÎO75OCO

Amin nț A sociala In ou da boii >1 <’vak3^’ icodftfl 02 05 0? j

oa 02 as

18720000

’5721XXX

AimiI*- <1 »oc oiA în ou dn rvafcd teie

M 02 05 02

16770000»

15720000

AMslMtf icctatâ piHrtru ?<rr -e ț 'oo»i

66 02 oe

Ajutoare pautru >ocui,r4

mo? m

10TOOC

iooooooI

Crețe

M»n

ft^âMiUVJU

2555000

Unități Ce saatonțâ rr.eflict» ♦ocae

60 02 12

Prcc«rrca aapudar *>oc--**•» jpOd

68 02 15

2»:<w

25O5000|

A*utf

«5 02 15 01

26SUQQ

2fi5nrr|

Car fire de fiilor ftOCfâl

68 02 15 02

2300000

2300000,

Ale xLbwUuie ir Corner* J astgUrOr.lOr ț»

88 02 50

2S71MJUO

22799000

Partea a IV<a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBUCA. LOCUINȚE. MEDIU Șl APE (owl

27>Wd»

273*86866

Locuința. w<vicii și dezvoltare puoilcA (cod 70 02 03*70.02.05 la 70 02.07*70 02 50|

*0 02

20710186*

702101066

locuința uxJ 70 02 03 01 ♦Z0 02 0S33)

70.02 W

0

0

DamAatea tMtemutu oe i>u m«

70 02.0301

Ailo cncftuietl In cormanul (octrniaior

70 02 03 80

AWrneniân cu ap* * M-unaiân n crocer.r*-* icod 70 02Q5 0’*73.3205 Q2|

7002 05

11

0

>

[ «

5

«

*»s-el

. ]

o

^a«oo

5000001

4116107

4’16»O7

0

38M236

•300000

îoooooa

«coco

TOCOO

0

iiWOOOO

0

*000000

•xxxowl

>17**07

3-26167

0

2864236

0

a

0

0

0

*1860000

«660930

«eol

ewxx)

3W7M>

7C8630C0

20614310

i'xaoâîÂ

9896490

1M346

3843216

3905S2

732662

732652

0

Î47M«

6627000

ato« 290

425840’

4268481

0

4296741

«2TOOO

L    S62î?90

425646’

42 6640’

0

42»’41

0

sxcro

’58821

’lMttl'

0

15W21

376427

•76427

>12070

«64348

637068

0

-SU25

[    Î5JR»

-6C7Ț04

S072»4

UI

Q1604

_2âiLU

LlfiQâS

naasa

0

11831*

648000

480706

488X*

489236

a>

503290

mazurci

intowa

“3S5CÎ3

M29213

0

3370308

nsegota -2CHK6*3    UJ32577    4364-565 10*10002 3i«i6r

63312316

9571OM.1

37OO7662

27288500

J

iD4iOO«

2058622?

i

1

“3

0

Ol

4

0

iol

J

0

0

i)

0

0

4

■ 1

k ii—

A

B

1

2

3

4

5

8

7=5-6

8

Alimentai cu apa

7U .02 05 01'

0

Amenaiari ncmtennice

70 0205C2

0

Iluminai puW.c și eietfnflnftn njrae

70.02 oe

’ 4800000

148000001

4000000

400000C

20345C8

2034509

0

2123953

Alimeni3re cu -33zo naturale in tocaiixâv

7D02 07

0

0

Alta    n domeniul loojirtțaler servltilir ș

darvoOâf H comunale

7U 02 50

187301866

187301866

81312318

9-1715643

35663073

25252C81

104.W982

18441209

Protecția mediului (cod

7402.03*74.02,05*74.02.06)

74.02

71385000

•1385000

303S5000

30385000

1KJ54895

16354095

0

10726415

Reducerea si oanrrniui pduâdi

? ; . • .

Salubritate si gestiunea deșoumor <cod

74.02 05 01*74 02 05 0?)

74 02 05

T15700CC

71370000

•30370000

30370000

16352605

16352605

0

10715982

Satura L-nz

74(1? Q5.QT

30370000

15352605

16352805

0

10715982

zviruuoai 7i37onmi

30370000

Colectare,» »j starea ui astfoQerea deșeurilor

74 02 05.02

0

0

0

Canalizarea și tratarea a^slc-r -eztduaie

74.0206

15000

35COO

15000

•15000

2390

2390

0

10433

Podea o V«a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02*81 02*83 02*64 02*87 02)

7» 02

l-WXlO

84240000

44249000

44249000

20284900

70284900

Q

20285074

Acțiuni generale economice, comerciale >1 de muncă (cod 80 02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

y , •,    Ic xJ

90 02.01 06*00 02.01 00*80.0201 <0<B0 02 0i

80 02 0»

0

0

o

0

0

0

0

0

Prevenire șl combatere inundai ș- gne: y

80 02 01 oe

0

Simulare întreprindea m«j $> mipoafi

80.02 01 09

0

Frograme «le cezvodare r»ox>naiâ socsait»

80 C2 01 10

0

AKe cf«d!u>td| pentru mllum «CtMjmc» y

80 02 01 30

0

Cuxnbusstlbll» șl energie (cod

81 02.06*81 02.07*81 02 501

81 02

'J5070000

35.330000

25CWOW0

25030WI

17098000

12098000

0

12095’74

Lnerg»e ’erwca

81 02.06

34855000

34855000

24555000

24855000

12098QQC

12098000

0

12098000

A'ți COr^bUSTO'll

8 <.02.07

0

Alte (dnituteli prtvmti oumbugbLnl ș» ere-'gta

81 02 5U

1/5000

175000

175000

175000

0

a

174

Agficulturâ silvicultură, pixciculture ș» vânăreer> țcod 83 02.03)

8302

0

0

0

0

0

0

a

0

A

B

1

2

3

-a

5

a

7-5-8

8

Acncu'turS (COd

33.02.03.03*83.02 03 07*83 02 03 30!

83.02 03

0

0

0

0

n

u

t*

0

Pruoacta ptantekr ș- carantină ’itosănitara

W.02 03U3

0

Camere agricole

a3-02.G3.07

a

Atic chettulail <n domeniul agdr.dllnr'1

83 02 03 30

0

î ranaporturi (cod

64.02

49219000

49710000

i92*9fKT«

192 ‘9000

9-Ut»:

6108901)

0

9106900

Transport ruilor icod 84.0203.01 la

84 0203

49219000

49219000

t92<9KO

19219000

8188900

a168900

0

.•5186900

Drumun s ioduri

MUZlkJ.CJi

0

Transoort in cp’hun

M 02 G3 02

—    "7"^"

1256200(7

17567000

817W4

£1734141

Q

01 7J-1.34

Stras

84.02 03 03

20857000

25857000

66570001

5357000

“Î346dj

154 66j

0

i

Transport aenan (coc 84 02 06 Q2 >

84 02 ne

0

0

3

0

0

0

0

o

Avrabs civila

0

Alte cheltuieli in damemul transport) ,nir.r

84 02 50

0

Alte acțiuni economice (cod

67 UZUH67.02.a3 ta 67.02,05*87 02.501

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

f ondwi Român oe Dezvoltare Sociala

57.112 01

0

Zone ’lbere

87C203

0

Turism

97 02 04

0

Proiecte oe cez>Ptef=- muttftjxianaie

8T 02 06

0

Alte adx.nl econom ce

87 02-50

0

Partea a Vtl-a REZERVE EXCEDENT'DEFICIT

196 02

(Excedent (cod 00.01-49 02)

98.Q2

85218813

Deficit-” (cod 49 02-00IM)

99 02

0

'cHELTUtEIUE SECȚIUNII OE

| FUNCȚIONARE (cod

49 02

45864} 766?

4S880Z887

162740426

1 7289457?

108515275

0T94Q2Î7

1057^996

94328793

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |Cd<3 51.02*54 02*55.02*56.02)

60 02

38121880

3A121&J0

11190013

•1183136

7140359

714035&

0

700053^

Autontâți publice și acțiuni externe (cod

51 02

3C41Q000

55419000

111Î6000

11128323

709491?

709491?

0

60X3370

Auiontav ««etuve ș< legis*anve <cod

51 02.01

X

K

K

X

X

X

V

a

Autcr>t3p exscutrw»

51.O21U.U3

M

X

X

X

X

X

e

X

Afle servicii publice șenomle (cod 54.02.05 la 54 02 07*54 02 10*54 02 50)

54.02

202880

202880

55813

53H1î)    45342

45542

d

56568

A

B

1

2

3

4

5

fi

7=5-6

6

Fond de r&srvâ burară la cisparpa

54 02 05

K

:<

X

X

X

X

X

t

Fond penw saranuFee împrumuturile^ extern®

ODîiln»crHie'Q&f anuăîe de viat

54 02 <Xi

A

X

X

X

X

X

X

i

♦-dna pentru qarantareo împrumut jr«z externe uuMlreciâte/gdiantato de aomuietniț i* pubtnv»

5X02 07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servirii publica comunitare dn nvdcrtțA a

54.02 (0

»

<

X

X

X

X

X

X

Arte servo ouDftee «ene^ie

64.02,50

>

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publica șt

55 02

500000

500000

1000

1000

100

100

0

100

Trvnafarurl CU caracter general Intre diferite

mwolo aJe admimetrnti®* (cod

56 02

Tranifarun ian Dupeiee corailhlor (udețerie

penmj 5nan!a?$e cemrotor ce »l pertm proîoctta

56 02 06

1

X

X

X

X

X

X

X

î rarstmuri an bugetoe oca» pentru inatUUlile

de aasiențâ «cate oeritfu penowwilî» cu

56 02 0?

X

X

X

X

X

X

X

Trar-sfenjn on bugetar tocate caae bugetul

fondrju de asigurări wc’ale de sănătate

56 02 00

x

a

X

X

X

X

»

1

Partea b ll-a APĂRARE ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 160.02+61.02)

59.02

13720000

13720000

5248000

52*8000

2886378

2866378

0

2266708

Apărare (cod 60.02 02)

60.02

Apărare naiionaiâ

60.02 02

*

X

X

s

X

X

X

X

Ordine publică șl siguranță națională (cod

61.02 03*61.02.05*61.02.90)

61 02

13720000

13720000

5248000

5248000

28B637E

2386578

0

22S6T08

Ordine pubt.câ icjkJ fi’ 02 01

ai 02 03

X

X

X

X

X

X

X

«

Pcl-fte comunitară

Bl .02 03 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecție crwlâ s- proreciJ» coqtra «noenriiilnr

(protecție 6viâ nomnilitarâi

f- i 02 05

X

X

X

X

X

X

<

K

Ane cneiiLueli 'n domeniul ordtrJ- publice șl siguranței raponaie

6' .02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALEf cod 65.02+66 02+67.02+68.02)

63.02

210390141

210390141

62155295

61901798

46283021

46M9015

*64006

48861883

__

A

B

1

2

3

4

5

~ 6

7=5-6

8

învățământ (cod 66 02 03 la

65.02.05*65 02 07*^5.02 11*65.02.501

65.02

1274*014!

127410141

32752295

72745794

>0891936

30891936

0

33941222

învățământ preșcda $• primar (cod

65.02.03 0-    t»2.UJ V2|

65 02.03

a

X

X

X

X

x

X

Invătâmăn’ preșcolar

65 02.03 01

8

X

X

X

X

X

bvaianrânț pnmar

6502.033»

X

X

X

X

«

X

tn.ârâmârt secundar <cod 65.02 04.01 la

66G2.04

X

X

X

X

X

V

X

învățământ secundar inferior

65 02 04 0’

R

1

X

X

X

X

v

învățământ secundar s jp=rrz<

65 02 04 02

K

X

X

X

X

a

X

învățământ pmfesftTTst

65 02.04.03

t

X

X

x

X

X

«

X

învățământ

65 02 05

i

1

X

*l

o

X

X

X

învățământ necefztibl pnn nivei (cod

65 02 07

i

X

X

X

X

X

M

X

învățământ ipoctoi

65 02 07.04

X

X

R

X

X

X

X

Serve* auaflbsre pentru educație (cod

65.02’ t 0’* 65 02 ’1 30)

65 0? ti

X

*

X

X

X

X

X

trisr.-ate șt cantine pentru c'evi

65 02 11 03

X

X

X

X

X

X

X

ARc serviai auxiliare

65 02 11 30

X

X

X

X

X

X

X

a

Alto cheltuieli In domeniul învățământului

65.02.50

X

1

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66 02 06*66.02.08*66 02 50)

66.02

4210000

4210000

1569000

1567685

1036 MO

1036140

0

• 025691

Servicii medicale în unîă’j sa-v tem cu paturi (COC 66 02 06.01 *66 02 06 03}

66.02.06

X

M

X

X

X

X

X

X

Spitale genera-e

66 02.06 01

X

X

X

X

X

X

X

a

Unități mec cg-soc ale

66 02 0603

X

X

X

X

x

a

V

X

Servicii «Im 4A'«MmI<9 purtică

66 02 08

X

X

X

x

a

X

X

tl

Ana cl-tniuie* In domeniul sânâlâtli (cod

66.C2 50

X

X

X

a

X

X

a

An» nstituții ș» acțiuni sanitare

66 02 50 50

X

X

X

X

X

X

1

v

Cultură 'ecreere și religie (cod

67.02.03*67.02.03*67.02.05*67.02.501

67 02

27-» 65000

Z716SOOC

7080000

7080000

-l*CQ107

44113107

0

4002086

|IU M *•»

A

B

1

2

3

4

5

a

7=5-6

B

Prevenirea excluderi' sociale (cod

68.02 15

X

X

X

X

X

a

<

X

Ajutor social

6&02,15.01

*

X

X

X

1

X

»

X

Canine de aiutor soc/al

G8.02 15 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheUute în domeniul 35igj’3rver si

60.02.50

a

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE MEDIU Șl APE (cod fnifftfMm_

119862866

•19862S66

45361318

5576664?.

34773773

24302781

10410992

18767920

Locuințe. servicii și dezvoltare pub’icâ (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07*70.02.50,

70 02

48482866

48482866

14981313

25333643

18418773

8007786

10410992

804954*

Locuințe icoc 70.02 03 01*70.02.03-301

70 02.03

X

X

X

X

x

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02.03 01

X

X

x

X

X

X

w

X

Aițe cneiiuieii în domeniul WJ’nțeior

70.02.03.30

X

X

X

X

»,

X

<

X

Alimentare cu apă ș amenajân btarotebnlce

(cod 70.02 05 01 *70.02.35 02,

70 02 05

X

X

X

X

X

X

Alimentare gu apa

70 02 05 01

X

X

X

X

X

X

x

*

Amenajan hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat puofo: șl electrficân rurais

70 02 06

X

X

X

X

X

M

ft

M

Alimentare cu gaze naturale In localități

70.02.07

X

X

X

X

T

X

X

s

Alte servoi în domeniu' locuințelor, serviallor și

de?vn,iă/li comunale

70 02 50

a

X

X

X

|

X

X

K

Protecția mediului (cod

74.02

71380000

■71380000

30Î8000Q

3038C000

16354995

16354995

0

,0718372

Reducerea și controlul poluării

74 02.03

K

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gosnunea deșeurilor (cod

74 02.05 01*74.02.05.02)

74 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X

Saiuorrtate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

V

Colectam* irat*rsa și distnigwfes deșeurilor

74 02 05 02

X

X

X

X

X

*

X

X

Canalizarea șl tratarea apelor reziduală

74 02.06

X

X

X

X

X

M

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02*81 02*63.02*84.02*87.02}

79.02

/9793000

78793000

38793000

38793000

17431744

1743174*1

c

17*31 7<M

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Acțiuni generare economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

8002

Acvuri' generale economice și comerciale 'coc

ao.0201 oe* 000201 09» 80,02.0110-

ao 02 0-

X

X

X

X

a

X

X

X

P»evenin? și combatere inundații și gbelun

30 020*06

X

K

X

X

X

X

X

Stimulare întreprindea miu șl mijlocii

80 02 01 09

x

X

X

X

X

«

X

X

Prpgrame dc- dezvoltare regiorsLâ și sccaiă

80 02 0* 10

X

X

X

X

X

X

c

4

Alte cneitu,e-l pentru acțiuni economice șl

80 02.01 30

X

X

X

X

M

X

1

X

Combustibili șl energie {cod

81.0ZOM1.O2.07*ei.OX5O)

01.02

34666000

34S5S000

24855000

24855000

12096000

12098000

0

12098000

Energie termică

81 02 06

X

X

X

X

X

X

X

K

Ai|i combustibili

81 02 07

X

X

X

X

X

X

A

*

Alte cheituWi privind combustibili și enerq-n

81 02 50

X

X

X

X

X

X

4

Agricultuiâ. silvicultură, piscicultura șl

vânătoare (cod 93.02.031

83.02

Agricultura (cod

83 02 03

X

X

X

X

a

X

X

X

Protecpa plantelor și carantina fîîosanilară

03.02 03.03

M

X

X

X

X

X

<

A

Camere agricole

83 02 03 07

X

X

X

ixl

X,

X

X

Alte cheltuieli în aomeniul agriculturii

83.02 03.30

.<

X

X

X

c

X

»

X

Transporturi (cod

84.02

13938000

43938000

13538000

13538000

6333744

5333744

0

5333744

Transport rutier (cod 84 02 03.01 ia cod

84 02 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumur și podur*

04.02 03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în cununi

84.02 03.02

K

X

X

X

X

X

A

>

Slrăz»

84.0203.03

1

X

X

X

M

X

x

X

Transport aerian (coc 04.02.06.02)

84.32 06

X

K

X

X

X

X

X

X

A via Va civilă

84 02 06 02

X

X

X

X

X

X

X

X

Aiie, bftlhiWl In domeniul Iranapurturilor

04.02.60

X

X

X

X

r

X

x

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01*87.02 03 la 87 02,05+87 02 50)

87.02

fl

f-ondul Român de Dezvoltare Socială

87 D2 01

«

M

X

M

X

X

X

k

A

B

1

2

3

4

a

3

7=5-9

-?

Ztft te libere

07 02 03

X

R

X

X

«J

”xl

X

Turism

97 02.04

X

X

X

X

g

X

X

M

Proiecte de dezvoltare fnuiftrjnctionâle

8T 02 05

X

X

X

X

»

X

K

4

ABb acțiuni H.?unomtc5

«7 02 50

X

X

X

X

i

X

X

a

Panea a VU-a REZERVE EXCEOENT/DEFICIT <96 02-99 02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01 >49 02)

00.02

X

X

M

X

x

7S534945

’!

X

Datori1' (cod 49.02-00.01)

0002

X

X

X

X

A

X

X

a

cheltuielile secțiunii de dezvoltare

ic«xl S0u2<59.02-H53.02*70.02*74.D2*79 02)

40 02

159661000

159861000

75901000

75901000

2224096C

22240616

342

16914174

Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE

(Cod 61.02*44.021

50.02

450000

450000

0

0

0

0

0

593879

Autoritat» publice >1 acțiuni externa (cod

51 02

450000

450000

0

0

0

0

0

503878

AutontoV axecuhvc și leiis-alive (wc

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

AulsxitâlJ cxeojlh/e

51.02.01 03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte Servicii publice generale (cod 54 02.05 la 54 02 07>54 02 10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Por*2 de rezeca Bugetare i» dispoziția

54 02 05

X

X

X

X

X

X

X

X.

Fono pentru qananbtree ’inprumuULtrUor eterne

cont» «setare, ctrai naie do stat

54 02 09

X

X

X

<

A

.<

Po«tti uentrj cântarea împniinnn»nior o* ba ne

contrada/^^Kyniafu <te jdmirfsirațiii© prdjbca

54 0207

X

X

X

X

X

*

s

ServrcU putu» « comunitare de ovxjerie o

64.02 10

x

X

X

X

X

X

X

<

Ane mm via* puhuce genera e

5-5 0? S0

X

X

X

X

X

X

A

X

Partea a II-a APĂRARE. ORDINE PUBLICĂ Șl

SIGURANȚĂ NAȚIONALA (60 02*61 02}

59 02

Q

0

0

0

0

0

0

o

Apărare (cori «0 02 021

60 02

Apărare naționala

60 02 02

X

X

X

X

a

X

M

X

Ordine punici ți siguranță naționala (cofl

61.02 03*41 02 .05+61 02 501

61.02

0

0

0

0

0

fi

0

Orcra publică iood 6: 02 03 Oi *i

81 02 03

X

X

X

X

X

*

x

A

A

B

1

comunitara

61.0203 04

a

Protecție civilă Și protecția rcniro mcarnamo/

’ proteze Mrlâ nor r.puraj

0’ 3205

X

Alte chcltuiC' In domeniu- orchii pufeuce $ siguranțe navorai»

0102 50

r.

Partea a llt-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod 65,02*66.02*«7.02*66 021

63 02

331000

învățământ (cod 65 02 03 la

65.02 05*65.02 07*65.02.11 ♦65.0250)

65 02

0

Invâtfm Ant preșcolar șl primar {cod

65 02 03 01 •65 0203 02)

05 02 03

X

Tnvâțâmânt preșcolar

65 02.03 01

X

înv-1 irr.&fl primar

65 02 03 02

X

VnvAțftmAnl secundar (coc 65 02 04 01 la

05 02 04

X

Invâțâmdni secundar mfenor

65 02 04 07

X

învățam Am secundar supenor

6502 04 02

<

Înv Atârnăm prnfoftlonal

65 02 04 03

X

țnvâtâmAw poslhcea

650206

<

InvAțâmAm nedefinitul prn nve icod

65 0207

X

învățământ special

65 02 07 IM

a

Sowcli »u«fiar<» pentru «Jucat'e (ryj

65.02.11 03» 05 0211 JOi

05 02 11

c

ntfmsre ți canine pereni nev

65.0211.03

a

A/rc scrwl anrlgfc

65.02 11 30

i

Ale cîvî &,«&. In dcm«-»ui 'rva^rr^nwlji

65 02 50

s

Sananrtw Icod 96 02 06*66 02 06*66 02 50)

66.02

222000

Servo med cale !n « ••vMî k** nlwr»» CU ptitun (axl 55 02 OG 31 *55 0200.03)

66 02 06

Scnse 3=ne'2;e

66 0206.01

*

•Jntgr in«OCOH*CCUiIft

60 02 06.03

»

S^vcâ ce sănătate ptiC’»c5

66 02Q9

>

2

3

4

5

a

7-5-6

0

X

X

X

1

«

X

>

»

X

X

X

X

V

X

X

t

A

331000

•09000

10SO0G

109000

100050

UJ

43/49

0

0

0

0

0

(1

2015

K

|

A

X

4

A

A

X

X

<

M

X

X

c

X

V

<

A

X

X

X

X

X

(

X

X

X

A

X

X

«

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

A

X

X

x

X

X

A

t

K

X

X

X

A

a

X

A

X

X

*

X

M

X

X

X

A

A

*

X

X

X

X

X

K

X

X

X

c

X

a

A

222000

0

6

0

0

0

0

X

X

X

<

1

'X

A

X

X

X

X

a

X

a

X

X

»

B

N

X

X

X

9

C

4

C

A

B

Alto cfwtihi wtl In floriului %AaAW||' (cod

99 02 50

Ano intntuțn 91 acțiuni sanitaro

00 02 50 50

Cultura, recreare 91 religia (cod

97 02 03*97 02 05+67 02 06+6? 02 50)

97 02

Smvtctf iaitl)jrw‘« ilimj 97 0202 02 -*fl

9? 02.03 D9+C7 W 0112*97 02 03 301

A7-3203

BibWXac> ptftfrv rom unele orațerevi

97 32 03 02

Wuw

67 02 03 03

h'ifMuțh pubtco Oo îpcciocwc >• otxcan»

«7 02 0 3 IM

Școe pcpOane de enA > mrarw

07 02.03.05

Ceteoa cumxa

07 02 03 OG

Omr»r cUfcxeto

07 02 03 07

Car>M» ;wnt-u coneor.erte >1 pnr^wea

97 02 03 06

COTK4«l*«e p •wbariree mo^j-'erîcAar

67 02 03 1?

AM» tartei oJturW

«7 02 03 »

Servea >aoa—n p toarrw • tstf C 7.32    C‘ u

97 020903;

37 0 05

£•1

97 02 0521

?1rww

97 02 05 f»

t’^nM^wețjad^i puOKe. «ro^r zone

tranșa» ixx>»t w o» weberi

97 02 05 03

Sardea f#v«w

67 02 09

A*a earrcj ki 3c*nc»«Me uxvra 'arrar» ț

57 0i50

Aatgurart >1 aatoMdțâ eocieU (cod « 02 04 ia mo?o»+ato2 io*«c?ti.«aoî unao: 1

«02

10

AeaJarțe econteU perxcarxXZ v» «IrvA

,56 02 04

AssxmU •00*4 ’-i raz ca tx> 9» owiOtâO

icoc 69 0205 02»

63 0205

Aeawrâe arawO Ir cat de    Otaîa

55 02 C6 02

Xmvu uxurJ pertr- Ur-fM >1

99 0206

1

2

3!

4

5

a

?2S-e

1

X

X

X

1

“71

B

X

X

X

<

Ӊi

t

o

0

0

0

0

£

g

o

X

X

X

t

a

X

X

X

a

B

a

X

X

X

X

K

X

B

a

X

X

X

(

a

a

X

X

X

X

(

a

X

X

X

B

0

I

X

X

x

a

B

<

X

X

X

a

V

8

X

X

X

a

a

B

X

X

X

X

c

a

a

a

X

X

X

|

a

8

X

X

X

X

t

A

X

X

X

X

X

a

a

X

X

X

x

A

<

A

X

«

X

A

«

a

x

r

X

X

A

a

A

9000

109000

>09000

10900C

t00000

1068SA

MU

41?M

X

«

X

c

K

X

A

w

~ —

a

x

X

X

a

s

X

K

X

X

A

a

i

x

*

X

X

X

A

B

1

2

3

4

ti

fl

7=5-6

B

Ajutam jura^j ’ocumîc

hfi 02 1U

a

i

N

X

A

i

Oege

fifi 0? 11

i

X

X

A

X

a

c

Jmuiti ele rrotențA medcc-socw'e

aa 0212

>

X

X

X

*

X

A

t

^•evtflcwvearti «adar* (coJ

W.02. 15

K

i

X

X

fe

X

X

x

Aiutor sedai

50.02 16.01

X

s

X

X

A

X

X

X

Cămine oe ajutor vocuV

86.02 15 U2

*

X

X

X

1

X

X

A

/ute choițurc» In domeniu’ «uuQurMrnor ț»

e>a.02 su

<

X

X

X

X

X

c

X

PelM a (Va SERVICII Șl DEZVOLTARE

PUBUCÂ LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod

153624000

<53074000

70330000

70336050

1P278834

18276804

0

125237l7

Locuințe, servicii *i dezvoltare publici (cod 70 02.03*70.02 05 U T0 02 07>70 0 2 50)

70.02

1536*9000

15X19000

70331000

70Î3100C

15278804

1S2738C4

0

125*6674

Locuințe ucd TU 02 03 01*70 02 03 30)

70 01203

K

X

i

*

X

A

A

Dc/vuit««*iu •«(teniului d« locuințe

70.02 03.01

X

X

i

X

A

A

Ali« ch»'Hu».li r domeniul locuințelor

70 02 0330

X

M

X

X

x

X

a

Aamwnrtu uu spa |i amenajări mdrotenn ce (ood

70.02.0101 *70 02 05.02)

70.02 05

X

X

X

X

X

4

A

Alimentare cu ape

70 02 05.ni

3

X

X

1

X

*

i

AmeruMn •udrorphrice

70 02 05 02

X

X

X

*

X

*

Jumiutf |mjL»C ț. elecirficAM 'orale

70Q2O6

X

2

X

I-

.<

a

Aumertore ou oaur mtumie ’p local tați

70.02.07

X

X

-X

A

a

A

Ai» serica > dement/ iGC'-mțeto» seczbcShx fi

70 02 60

X

X

X

*

X

»

Protecția mediului (cod

74 02

5000

5000

5000

5000

0

0

0

«043

Reducerea ți ccntror.ii poi.ân

74 02 03

X

X

x

X

X

«

uOrtJtc V gcsbcrea dâ^euhortcoc

M 0206 01» 7* Q2JȘjQ2J

74 02 05

X

X

X

X

X

A

Saxrrta^

740205.01

X

X

X

X

A

X

Coecnr» ratarea ș dsrugarea t*țwirinr

74 02.05 02

X

X

X

X

»

Canar cârca V trasarea apelor »tvxt.t»e

74 02.06

X

X

X

X

X

î

*

Partea aV^a ACȚIUNI ECONOMICE

(B0 02*61 02*83 O2*d4.02-H7 02)

79 02

MWiOPP

5456W»

5456000

5456000

ffî&lSS

2853 •»

1 c

28533X3

Coc 31 Cqpftnl ...51 02    -f>-

DEWUMIREA «hOlCXrnAffLOR’l

tod

tmfirafof

OmJUa

Creoilc c>ugarare

Angațarrams

Ai>gmern«nr?

leO.l)e

Plăți

afectuen»

Angajamente legjk» de ptâtH

Cheltuiau

e»ec1lvf

da angajament

enuei

mmeetrtal

bugaiarw

A    5

T

2

3

1

5

0    ]    ’-S-G

A

TOTAL LHELTUIELA66CTIUNEA OE FUMCTlONARE*SeCTIUNEA DE DEZVOLTARE)

358G9000

MB690C0

11136000

11138323

7094917

7094917

fl

7537748

TRJWAA OL FUIMCpONAMt (cod O1*7¥*04j

25419000

354190»

1113000

1112S323

*094017

7W4917

5A43870

CHEI TU1EU CURENTE 0O*2O»-3O+4

01

35419000

? 5419000

11136000

11136000

•102394

7102594

țl

6M3A70

TTT1OLI CHELTUIELI Dfc PERSONAL

1B

IMtMW

104150»

3741000

5741000

UU1M

43 WM

0

4313210

CnulttUsS    in f)fln< | cod 10.C

10.01

14010000

14010000

440605H

4404000

33W2S7

JJW25/

R

3396279

: îi=r • J5 ÎX.-3

10A1’ 01

l26tP(J0G

♦asowrc

40CCȚ-X»

VJ33XI0

53711254

307C234

0

300104

ÎAiiU ""‘*5'"

1(1 Dl (V

0

IjKiercntmtte de cu-ducere

W.m iT3

0

rațiune

16 Cri U4

0

cpc^ifl    ’-i conB-.j    •n -ca

1LL21 H5,

-'‘A—

0

f)

-vTÎTS-

scemr

Oft ajpHmftnwr»

'0.01.07

’Wj.

t*OQO

CWA.V

n

hcrc d« orceni

’ttf&Vj»

"r*o*Uk /■es-.l

Vfl V1X&

fTJJldaAn-ti pOSU.1l tar.»?    c-

wrn ic'

frxid sfatr/tf piâțfl cu era

itf~G1 1 •

n

B, JJL.

_

•leienwwAtPRâLk. irt.-.r

1001 1?

î2<w.

210100

I30on

1000

52000

••ic

4-TU?

wj/

40305

*l«- :>ul dc-Jei-cw*

»o ai ia

•3001

136

n!

0

ifc

ikul 1*

a

AJbcaiii centru tia/i*izirtii la 51 _&la

‘5.01.15

0

A)oco _<uTm ociripț

10.01 1G

40S -r=54 T' s3R"-V'-

’dS*

-"rrr

-=>553o

7*5555

29*«

•Uje

•7^44$

Q

!9Ssd7

Arau T kt

C0HTU1 ne EXECUȚIE A 9U0ETUUH »MSTTTI rniLOR PUBUCr ChOhuMI ta caia da .31.032013, 1    ’• V Ă-

1< 4«    1

l t“*l 1 V,

•*țjr<r •« arctic U-. ii» 'firw» r«r-ni MTOar^s

51 IU X'

g

'' 5>l'rtvir)»- Co -n£4 I » SI tujiîss: ;«rr : *rsron^ I«l rc*fcn * te

:i fitdi

0

?.*• *r Uuroj termică 1 < 'Minor OC

•ce-irt

M 0’ 22

9

'oaș «pu-tețerrc poiiuu •< - *9»^3

?1 01 s

-

T-w^stu- d>n i(Voswmi*

’•    ,-j    - i- ■ 'hr BW "•. Ji

5’ tn 40

9

-■rtctrt fi -_ ,• ; j - -i*r«nr qqrloc 'C

5* u .w»

j

TTTLUL VW ALTE TRAHSFERUHI (cod 3J

ss

0

0

0

a

0

a

B.Transferun okwip V» iVwrwtat»

£WW.«I» «411

56 02

0

0

0

0

a

0

0

Ce-Vfcjty •/ to&u&i la *mT?-îsrre tr

$S.i& Gl

As* 3se-Swi vuraniB >»• vrar-ig.>.j

*£32ld«

TITLUL Ol ASISTENȚA SOCIALĂ .cod

57

0

0

0

B

0

D

a

0

AJutaar» sscfctfc» /cod 57 02.01 la 57

57JX2

0

0

0

0

0

0

ff

a

A^d&atz sou*** - -uner?

57G2JX’

c

A<17x5^ wr B>r.< r nar_-r^

5702.02

Tic»«s9e .-rs$a

S7U2 03

6

Tcrtre c*-*' • aco-*&nc- pern»v eh«il

97 OG 04

a

IIILUL 4 MLIL UHLLIUU»LJ|lOa -

«01*59 02*59.M+53 11 *-58.12*59 15*

59

0

0

0

0

0

0

V

0

SLf>9

59 01

*41/5» e remu jcuiie prc-<»ar» ip

59.02

(1

Pitțswrs ;et.«e.< dn^fei

5908

0

Ajfiooații 3 mr,u4

59.1»

0

W 12

0

Contrau H iu «aLvtrsrar- pcrxnMiiâ-

5915

y

DăSp^/iitan c >ile

50 17

0

Maur- cu aar5derțîiin^c ț*

M25

0

Sun» tforeme ci&l' uaiiniAlnr

59JH

-«SPUI-

0

OPERAȚIUNI FIMANCtARE icod «0*81 J

3VL«MJ

79

---

— —

D

TÎTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod flO 03-

M

a

B

0

0

0

0

0

WfZ.Jmflttn i&uTft/ IRBHMu > rnrtvicA puc^« lAJ activ.tati finanța»

80 C3

0

Alte ■rnp’Timiilufl

90 30

0

TTTLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

•1

0

0

0

0

o

0

n

a

RamiutrtAri ilo oedltz tTt»ma |cod 1

51 01

0

0

0

0

fl

0

u

Q

dc Multe itwne i»rj

rt 01 01

RB'rnirnin tfo anine exicnx iir rr

rOLOa

RINmmiI -:n owjfee «fviurtm :fcan

frl 0’ UÎJ

v

Dfo-.i'to Ci f ir» ^£ien’*i Tartei-

61.3* «

c

R uinb u ii Aci de ovdilt intime țcsxJ 1

•1 02

0

0

9

a

0

0

S

P in'bu-«ri dw r.Tod'lc >• len-i -.ararf

61.32^1

u

DJ^fwr* de ui»» 4 h'«mp<blo«i<3 p

31 ft? 75

Q

f»> • - ■ rui >. U-* rfef r nki -2aii

3' Oi .•

ț"

rvÂn er?cî ua i c fe* amh PRECEOtwn 5» RECUPERAtT ÎN

M

0

9

TOT

•ren

-T9T7

Q

9

rîTLUL «VI. PLĂȚI fcf tCTUATE ÎN ANII RKCCDM SI RF CUPERAl E ik

55

0

9

1

■nn

• •STT

•ren

a

1

Plâtl efectuau In anii prvrucJ&nti șl n

15.01

■ TW

•rerr

-rrrr

V

3CCTM/*«*> D€ OEXVTJUAUt «codSt ♦55»5i*T0«<m

4M0M

459000

1

0

0

0

533871

inUJL V» î*AN$țBRURJ UTRE

SI

a

0

1

0

1

Q

, I

Trar.mn.ri di capRU »Co4 51.92.12* >t Oî 0*1

SI 93

6

0

e

9

0

u

1

MEU

n^amwor la sprs»*

51O 1?

T»amna* O* OuvMFM C<£e

.—•r •    leacr dt tv«»

il’ Q*C*WX> tir—h

5’02 25

nTLiA. VI A Tt TRAXSFERjfh (cod i

55

9

1

s

0

0

0

11

0

55.01.0*5411U»«S5.91ÎO*«J1 ît*

aji

1

1

0

0

a

0

0

cu 1 'jixjw rartya-ucA.1

550* 03

Q

P»uyrs/-.e pharE v em prognan

«ai oe

(1

P*- vpt-z S? <

*511 •

tt

5 ••'jyc-w SAPARD

ssai '0

c

noi-' «S    we-errx. tu

«0- u

0

PrtxjnjT-e OC Ckuwofrnm

56 01 Tl

0

f urr Ftmâa a« Dnr.eater» Suc —

BM 16

A

J

Aiîc ugnsnr.c* Guneflte «r «s—n

5 ! .*1 16

a


Cfartuwn -eoțăefe rSPA

5511 îd

A

w

î-5fs/ '■uri oin bjgotu» ocw Mire arr.:-.-țnfl» . jt^nnart .».enJMT»m!Cirs

î=f)' G

0

î rmafertffj ye- îr i Ach.la ei» ubnz^HP* •%aaard» as :=- n *-iia' At V*^K*C*.

aa • %

n

THIvl VIU PROIECTE CU FINANȚARE n«N fonduri crrERwt

M

1

a

a

u

a

0

u

,TB

Pragnwn© din Fondul Eurupoan <to fjexvotbra RegkMndi IJEDR) (cod

58.01 ai ia 56.01.02)

55.0,

1

0

0

a

6

0

0

i?e

FtpU'cS '■.TMRa*

H ' • ?1

n

77

Fnanp'ți itxienO nerartou'sapSA

53(1' H7

2

15,

O-h-tei. ’etich*

55 fr 33

SI

Programe om FondJ t>sc. ai f-uiopo

S6 02

c

0

g

a

0

0

0

a

Animarea naiiunan

56.02.3,

d

F*»tare» MAerr-j •-aramT*jwatttl

»:: :2

«

O    rwnl :i;iM»

5?m

0

Programe din Fondul do CouiunetF

56 03

0

0

o

0

0

0

0

r'—<5» furcmrt

□8M301

n

^m-rnarea •id~n<a nerșncutsaiii’ii

S6 0ÎP?

0

Oaiui-u («sic'bfc.

56 :s?3

n

Prngrwae d»n Food ui EvTT-R-»An Agricol d» DejwoitajQ Rurali) JFEADR)

(cod HM. 01 la S6.C4.03)

56 04

Q

0

Q

o

0

>

a

»

"na nai ea nabcMn

56.04 r,

A

F t-wt ?rr 7    rT>n«ni«_ »3srfv. 1

56..4-C?

u

Cîw!ujt*-i rrrelipliJte’

W G4.C3

ProqrwTe <>n Forvfcl european pentru Pocud (FEP) (cod 55.05.01 U

56 05 01)

,6 05

D

0

0

0

0

B

0

a

F.. UHlfi’»' *‘3t'On»8

St C3.Q1

0

nnanuji^j țif-fvvs ncnerntmrsacW

îjR 05 0?

o

i.r «•■*-• APîăyf**

»«.O)

0


G0«TVt.8€ta<CUTW ABUOEfUUAMBinuîa.Offl'um.ier CMimA uiuuw rnjru

Cod 21 CaflM Uta    tal-

O—

___

DtMUWREA MOtCAtOASLOm

C*M

indicați*

*——

PiAV

dnaum

«tojataOM

HM*

CheRUMM

ctodhw

A

5

1

9

B

TM-B

«

TCTAL CHELTmELMSECȚIUHCA OC PJKnOlAfli•SECȚIUNEA DC O£2VCLlA*£l

ttîM

MU

mu

«xa

45342

a

54948

SECTURCA 06 CU*CȚ»ONAR£ (cod C1«?W4)

zonao

2O2BM

mu

win

AA.XQ

45342

0

45343

CHELTUIELI CUAEhTc 1!*•»♦»♦40»S0«51«4S*B

ti

?0«A3

202940

«MU

«MU

4«MI

49342

0

4SMJ

TTTUJL I CHExTOCU 06 PTMSONM fcofl 10 ©1 lelQ

w

190000

144044

«MU

«MU

4 «342

45342

D

41543

Cnahu-H MnOeei Soni J cod MIM 01 U 10.01

ÎMI

150000

190000

AMU

AMU

Î5#47

394MT

«L

Qf

3MU*

S«Ar* cară

10 01 01

’inw

UMM

Mtn

U715

unt

12400

>9ar* :•-• -7=-i

’Oft' ©

mete-s^s»* de corvuce x

Îfi 0* Cî

\v oe •ec.fc»>w

10 0’ C4

t«*t> cmri»> re r-trea

ido*fc

î

*Jte

W

uu

-3ftv--

i$*1

TCP

A

Jnn7

'T£ SJST-r*rla»»

1

-nnC 3» fr»-»

** fr g

- |M ■

~Tn= Jv »»cra

r

s-zrc '*—. ;r«n_r oc-cas s cuni

'3 fi *6

^zrc Ajv\ cAk> cu cr»

lîynr

• ț.» 4* ?**» =norpv>.i •»•-»• «arair?:»-',

•1*’ ti

I-CW— *M te “excifa

»:.ci n

MTO

AmO ao^Ti VSOSOf^. » »    a ’tq* O* ■'*'vz*'-1

’ilî’’ ’5

0

*«•* oc-iufcuare    1

1 * <54 *.£■

Q

A«a    v .- ar»

' .C’ <

TOC

-5»I

Jljț^

~swr

5P

uiartata Zii nffuzi i zrd 10 02 01 l> 10 oj

ld02

D

F“

o

0

0

D

8

F crete le «^1

iG<fc :i

R

f •

<X, |
IgkUk.Vî IRAKSfERURl iMTBfcUNUATl Akk_1

51

-0-

(1

-a-

-î-

-fl-

-B-

u

fl

45U4U

51.53

a

Q

6

0

0

'

0

Q

fl

i r3TSîer\.n Dflnr. nnanferea invesntRtr» Oapita-i?

5t.32.ir

iansterurîain bugesfei;- i-caie Denir. tira-rlareâ

Ti 7F

5

TITLUL, fll ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

u

~D

fl

~fi

a

0

0

fl

A Transferuri intern* [cod

55.01

a

G

8—

0

6-

-0-

S&.*.'1.02

U

Prz^rsme i'rlAHt s* ^Jterrarrar--? cu nreir^r» n«

55 CT țjp

jj

Programe iSPA

w :i as

u

Pm^ran-e SAPARU

Si"1 »n

ift

Ir.-esvji a~ agenulcr&x'on-ilc: cu cao-ic-. dc sfiă

î5.:i 12

Rcgr-rne ce cecvorare    | 55 "1 I?

Fsfld Roman de De2«citEr= Scc-ala

55/31.15

Alte transferul curente imeme*

TTW

3

Cneftideii nseuqiclle l$PA

T’OT

n

1 m*<5rnn d-r cunetu Iccal c£tm ase- aiiile de

c5.UT 45

g

T ^nsferun oemrt eeî-Jiaroa obKcaiJflcr restante

55.C1 r<

A

Tulul V!l! RftQISCTE CV FțNAfflAflkCIN fattPPR»

5E

0

e

5

<

0

fl

0

0

501

0

0

0

0

0

JJ

fi

Franțarea r,3tion3'3

-șerrrr

3

F-rerterea externă -«xainbu-sac.la

5651-E

D

Cftâffljieri OBaft?it qi&»le

56.514$

0

Programe din Fondul Social European 1FSE) {cod

a

c

t

1

5

■5’

a

HrgntaiBB nâlamalfl

563231

§

Fimmarea eeiemă '-antTihurssriia

5&35 M

n

Cheltuit nseto}in>tg

^5652351

0

Programe din Fondul de CoeziunotFCl 156 03 Ol la

4tfi3 “

0

T-

fl

r~

0

0

a

D

hnarnaias 1 '«oțjwtaîâ

OM

0

rirarîtarwa evtemâ r-erambirsahlâ

&e.jxce

a

CneJiuiof* neebnib-le

Ci

programe din Fondul Euraoaan Aoricof rte

S6M

P

0

0

0

0

Q

8

Finanțarea -s»ijna-â

T73T

0

FingrUaieă externa srarr.txrsaL-'iB

55 i* 4 "2*

0

CMruinll naelieiltnle

5&3A03

0

1

Programe din Fondul Eurooeen Dentru Peacuit

56 0'

0

6

0

a

0

0

n

B

Flrâinmjwi najinnaâ

"58.3531

0

Fincmareo externă rera/T&ursaQila

0

Starflineb necăji ks

"5835T331

Q

Proarama inairumnniul ds Astetonlâ rwnmi

“W

B

B

B

A

9

fl

0

0

PiriBTjș.’ea nsponara

n

Flnaeares ewamâ -^rarrnu-Tatli

yj.oz.3z

0

Ciidlukih ntteiifjbile

Tf.7’33

a

Proaram* Instrumentul Eirrco«Bn da Vacinaiate si

560S-

~i9

0

fl

Q

fl

0

0

fi

Fi. 131 t£ Cv 05101113 3

ț ii 31

g

"marrțares «camă -efw.hurRarvIA

ț&uJS-OZ

0

Cîieftuiefi rcdlstoiie

"5BTBTST

g

Alre nroqnwne conutniisw finantfep in perioada

56.1T"

~3

0

fl

0

fl

0

n

fi

Sunarea nawna»s

15fli

Annxn ’

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Cheltumll la data de. 31 03 2013

Cod 21 Capitol ...5502    -lai-

DENUMIREA INDICATORILOR”)

Cod

Indicator

Credite

de

angajament

CredHB bugetara

Angajament*

bugetare

Angajam» nte legale

PlWțl

efectuate

Angeja

mente

legale

de

plâtlt

Cheltuieli

■teellwe

anuala

tnm«tnaJ

A    g

1

2

3

4

6

7«5-6

0

TOTAL CHELTUIELIISECȚIUNEA DE FUNCpONARE*SECȚILINEA DE DEZVOLTARE)

50004)0

500000

1000

1000

100

100

0

100

LCȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 •79*54)

500000

500000

1000

1000

100

100

0

100

CHELTUIEU CURENTE IKR2<H3<R4<R541

01

500000

500000

1000

1000

100

100

0

100

TTTLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL (cod

10

0

0

0

0

0

0

0

0

CbeltuKll satanele in ban» ( cod 10.01.01

10.01

0

0

0

0

0

0

Q

Q

.t b#ea

10 01 LII

0

Saa>0 -.S rrert

10.01 02

0

inoeri nzse ite»tnducjent

1DD1 03

0

5iwr ee .ec*<rr>2

10 0104

0

Soonat p*-tr,- concav de r-țj-câ

10 01 05

U

Aic sporuri

10 01 06

0

On- »uDiirnema»c

1001 07

0

Fonrt Je ;ie*n

10.0* Of

0

^na ofi .-îscana

10 01 09

0

fond centru pn.vxn ixupate di in cumul

10 01 10

3

Foc sferent piftii cu ora

moi 11

Inaemrufațâ o/aute unor ?er»o»i e in ai|

10JJ1 \2

a

incemni»-1» »> Oe‘esafe

10.01 13

0

'- oemn-zaince ferire

mm 14

a

AmcK'n penln. irar-s;MnJ ie țji ce l.i loca

1001 15

0

Aiocât» pentru locuințe

10 01 16

0

Alte drepturi soiarlale tn ’jani

10 01 30

0

Cheltuia II salariate in natura i cod 10.02

10.02

0

0

0

0

n

0

0

0

Tchele de ntea»

10 02 01

0

Marine de hrană

10 02 02

0

Untonne 51 «rJupament p&lcjaîoru.

10 02 03

0

locuința de se^rcu fo o»tâ de solar uit ș

10.02 04

0

Tran»pcnui 13 șj d£ ia locul de munco

10.02 05

0

T chete de vacanta

10.02.06

toe dnaptun salanale în natura

10 02 30

0

Contribuții (cod 10 03.01 la 10 03 06)

10.03

0

0

a

a

0

0

0

0

Contr t?ii in eaigur»‘i socia- ce stat

1003 01

0

Contr'butu ti& asigurări de șomaj

10 03 02

0

CanbibuțH Je «sigurdr sociale de Mnat^

10 03 03

0

Coninbuți» de asgurar nerrru accidente

10 03 04

0

Pdme de as>gur?re de viață p âtite ce ar

W 03.05

0

CcutlrtbUty pentru concedii 91 r-cemnesu

1003 06

0

TiTLUL II BUNURI Șt SERVICII (cod 20.01

20

1000

1000

1000

1000

100

100

0

1(10

Bunuri și sar vicii {cod 20 01 01 la 20.01

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Fumntxi Ce birou

2001 0ț

0

Matftriw*M ^w-nlru curățenie

20.01 C2

0

încălzii iiunwfij f. frrrța inotncâ

20 01 OS

0

Apă canat so>ubntate

20.01 £M

0

Caouranu 51 lybnftanțț

20 01 05

0

P'ese de schimo

20 0*06

n

Tranțjpcn

20.0 • 0?

0

Poșiâ, tatbO3inuuc3|v. roalo hr •U'țrrait

20 ci oe

0

Uaiorujc presxîn de «er«it ou

2001 0»

AU® îxinur ț, s*r»i( 1 pentru inirnț nerc 3<

>0 Ot 30

Repsrațil curente

it.C2

Hrana (cod 20.0X01*20 05 0?)

20.03

0

8

pent'u cmneri

2003 01

Mrarwi penou & iii ale

20 03 92

Medicamente ți materiale sanitare |cod

20.04

0

c

V»*j.ra»’'**<tîo

san'narț

20 04 02

Rsarlivi

2D.C4.03

Dezinfectant

20 04.04

Oai»v* i de natura o Coci» lor de Inventar

20 05

0

0

Untorme și echfpMtnenț

2U 05.01

>i eccesoi n* nar

20 €5 03

Alta coecte de i'^rtar

70 0? 30

lDepiasâri. <£tașârk îransferân |ccd 20 Q

2006

0

0

OBtfesâii irtlerne le’așân tansfn’»n

20 06 vi

Deoiasân ir strâ ratare

20 06 02

Materude <!• tatx»r»or

20»

C er cstare-oei voitare

20 fO

Cârti, publicații $i materiale documentare

20 11

Consultanțe și exxwtira

20 12

Pregătire profea-atus <3

20 13

Proiecția muncii

20.14

Muniția, furnituri 9* armament de natura

20 15

Studii fl cercetâr’

20 16

Pl«ți perrtru finanțarea patrimoniului gen

20.18

Contribuții ale administrației puoilce

20 10

Reabilitare infrastructura program

20 20

Maieorpiogie

2021

finanțarea acțiunilor am domeniul apeto

20'57“

Prevenirea ți combaterea inundațiilor >»~1

20 23

Comisioane șl alte costuri aferente

20 21-

<000

tooo

Cn*^t£fc\»re ți ai»n    afett»Imp*

202401

ConMwane șl »iie xsîur aferente lmpr

20 2402

1000

1300

StotnlnM «sojIj» da țarâ

2024.33

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

&

0

ZI

0

0

0

0

0

0

~Ti~

0

0

0

o

0

0

0

î

0

0

0

0

0

<1

0

0

0

u

0

0

Q

Q

G

0

0

0

0

0

1000

1000

100

100

0

100

a

1000

1000

100

100

0

1QO

0aeroportfcr •> nten-i ccâ

5t 01 C6

Tr»    Or 8 jjeeie xei llur

51 01 ?4

î'jnrfiru»1 Gr pjgdae «cee 5r^.i

țț Oî

51 0* 24

T*»-«Henri jrrrnc aomh-Ouî a de

51 0* 2t

T ryeWir« gr , t-d ccrtrîj j;» 3C

5’ 0* 21

<â e ('Mirvcx oe locul

5’ 0* 32

Trwwlenxi on x^cto< consficr ocae

St CUI

’ rtmfcrun <m •> £ete« ixai ocntv

51 01 45

Treratmei On pl£s&m* loca* pentr.

$• 0i 49

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI ;«xS 55 G2

55

9

B Tteneferun curente in «trbinetete

55 02

8

CuntnDuO» >i coLzar» te oryerwme rtcm

55 02 01

Am ’-an^erz^ cuxnte în «trineum*

55 0204

TITLUL UI ASISTENȚA SOCIALA (COd 57 0

6

Vioare locîaie (cod 57 02 01 le 57 02.1

57»

0

Autoare toc ete Ir numere-

57 02Q1

Autoare eocee In rxeun

57O2Q2

Tc*vb oe c*e>â

5I02W

r<nes» cadou. eaadaw pertru ctertue*

57 0? 04

TITLUL X ALTE CHELTUELi |cod

' W"

0

Bune

to6i

l^>we peneu l*xv prc'ocatn de ceU

5^02

•Programe ps-e.i tnaret

~ 5» 0* ~

Aurari* >« tuncai-

H H

S^meree cxetetor

B.U “

C<rsrt>ut) la WJiersroe pereoraAju»

5115

betpAgufxr peile

59 17

Acțvni cu caracter ți*»i(Jic f mcj oA

59 72

Scrin efeenio piaț« creanțele •uaanew

59 25

^ograr'c ț» protedu pnurej cxevecirca

50 30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80M1)

71

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03♦ 80 .31

80

6

împrumuturi pentru ineTuultI fl eervlch

86 03

Alte împrumuturi

80 30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI 0E CAEDlTE (oct

•1

0

C

0

0

0

0

«

n

o

0

0

o

0

0

0

0

c

Q

" *

1

Q

0

p

4

b

0

I

5~“

0

0

0

0

c

o

0

0

0

0

0

P

0

0

0

0

0

T

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T

6

0

T"

0

0

0

■ ' •

0

fi

RambureAri d« rradlie eitome (cod B1.01

81 01

0

0

Raitiburaitri dn uedil* irtiume contracta

Bl 0101

RamthirnAd dc crartne externe cin temeu

ei c* r

Ramburaân de c*Mi!î aleronte datore»;

«• 0’ M

D'feranțe de cur» a'ir etna oionwi puW<

«i o*, m

Rumbursârl de credite interne (cod ti 02

ai oi

0

6

Rainbursân de e.mano nfem* janruwra

51 ca o*

Diferențe de cura jte'enle de» ■« ,«<h

B1 0202

RenitHjf'MÎr. unatMe eferwre estone £

91 0205

PLĂTI EFECTUATA In ANII PRICEDENJI 51

M

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUAT! 1* ANA

as

0

0

Plâțl efectuate In anii precedent) f< recup

as oi

SECtîUNEA D£ (X*ZVOLTARE |cod5l*6S*6

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAfl

St

0

0

Transferjn de capital (cod 51 02 12*

51.02

0

fi

Transferur penfu finanțare* rn«en* I< tor

5fWQ

T ransferun dr. buoetete 15535 zeriru

M 62

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI țcod 65 011

w

0

A Tranefeno Interne (cod

ia oi

Q

0

Frograme cu finanțare ramburaaDO

TFWcT

Prognane FVARE și alte programe 2u fi

55 di 05 '

Programe iSPA

M 0< 69'

prOCT«VT,(, SA^AHC

$5.trt 16

InvttttțM a'e apcTltor eccromo cu cap

& hi 12

Programe ce de^v:

56.dt.is '

fond RrxrAn i> Oezvoîare Socatâ

56 01 15"

Ala trarefarun curente irteme

5501 18

Cheftuieii neei^oiie tSPÂ

56 01 28

Trarst»rur dm bocetul toce câte

56 01 42

Tr- »r»wi»»- pentru achitarea O2>jgaȚăcr

55 01 54

Titlul VW PROIECTE CU FINANȚARE DtN

u

0

0

Programe «Un Fondul European de

sădi

0

0

F rv» «țeree rațeneâ

55 01 01

Prarcarca e«temâ neram burată* a

55 0102

Pete, neeu/btiN

56.01 03

Programe d>n Fondul Social European (

56 02

0

$

HflM .


>£'j


0

0

0

0

0

Q

o

a

0

I

0

o

0

0

c

0

0

0

0

0

B

Q

-o-

0

0

0

Q

0

0

0

0

0 0

0

ii

0

0

0

0

0

a

1 6

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

u

0

0

—»—

0

T

n

0

0

o

0

0

0

6

0

0
ZB


CONTUL Ut L1ECUME A BUGrWLU» «MSUTUÎW.OI» rvm<( C la dat» da JifiUOn


CoAM C«0fli 81 02    W-


Ci «di te

Crwflw bogntsra

A i >8*|4n*N»

Ce»»Ul**xA •MOOlTCR’LCtt'l

cod

INIMI»

defklNIv»

hi«O»f*«»

•'X£T

TmX

A

8

t

2

3

4

]

a

M-»

8

TDTK. l-MB njltk«SeC7»Uh£A Ct

RJACTOIAWSCCTMJMEA OF DOYCt’A^Ej

12728800

13720000

5248000

5248000

2888378

2888) TI

8

2254*08

eepufcGB OF RJfcCIXXARE «ocd 01-7>*84>

1J72MOO

12720000

5140000

5248000

2888278

<888)71

8

2223289

CHEtnieu cv««*tf

81

11ZKW0

12720000

5248000

524A000

W*VB

UM271

8

12122%%

tttlul | CHB.TUEU DC PERSOHAl |cod 1

10

nwx

3100000

i'/eoor.

mooc

1)4155

•25)81

0

10 01

2187000

•05000

•05000

65451»

154511

0

50815

&4i<~> de CafcJ

100101

JMJWQ

routw

*00006

700000

572218

172258

a

•82181

Saoife f*«r»

:<r a

0

0

0

8

0

0

0

8

' •-Or- -    a»

’conn

0

0

8

0

8

8

8

-5ggL»f?p:^—

’5O1D4

0

0

8

a

a

0

a

9

S«c^r ^n»v vc^x» de «arca

ic <rai

0

0

0

0

a

0

0

**£T£

’IOW

71000

25000

«w

18859

1UM

a

28571

Omni*»—

»: oi or

0

a

a

0

8

Ff*r 3e

!t.r«

0

a

1

a

0

0

0

0

F-ir»da,ww-a

*ir w

0

8

8

8

0

0

a

a

i • <r ic

0

8

0

0

a

0

0

0

Î.4-.V

0

0

0

a

0

0

a

K'r * :«afc ?*•«■    i-rwvr-. -n .Kr

•’C U

0

0

0

0

o

0

a

0

»:o’ m

0

8

0

a

a

a

a

a

•’On^ jî w~ww

•;«r -a

0

8

8

a

0

9

a

*->jr tr+j«r > « Qs-4

’TOI ••

0

8

0

0

0

0

o

0

4fao» aa^e-jeruoț»

♦CC1 »«

0

8

8

0

0

0

o’

0


a

0

a

000»

owst

0

a

0

I

0

0

a

a

0

1

<?€<« i

OOOOOI

1

8

0

0

ocean

OOOSÎl

a

0

1

0

8

0

a

a

a

0

B

0

0

a

a

0

1

a

a

B

a

0

a

B

a

a

a

B

l

a

t

a

0

a

0

a

a

0

i

0

B

a

0

a

a

B

B

B

0

i

a

a

a

0

0

a

a

0

a

O

0

a

a

0

rmn

a

ntctt

ZMUt

OCOOOC

x<«x<

0

a

a

0

a

B

a

0

a

0

o

i

0

o

a

0

a

8

0

0

a

0

0

«

0

0

0

a

0

8

0

Z»€

M

cacai

oooai

fWktfl

a

omv

n«Ki

COMIC

occaic

uitări

a

caGosoz

MBBBBT

OOOOCt»

80000

.•*«

a

CS99

CfM

OM

Cf»

a

0

0

0

0

0

nox»

0

IBS

180

lK>

mi

ttun

0

»e6Cf

V86YI

COWT

oocx»

an

0

MU

«eic

OOOK

ooaâ

stuc

0

ewwti

CSOSfi

OWZU

occxn

•acta»

a

tlBOBI

UBoat

COOtCl

OMKOi

0

a

0

0

0

0

0

0

0

e

0

a

a

0

0

a

0

a

0

0

o

a

a

0

0

a

0

0

0

0

<

G

0

0

0

0

0

a

a

0

9

a

0

0

ttz».'

iOOW

X00T9

K<W

oooaa

oooss

OBOCf

DC» Of

«1*-

0

8

’ *

teâ m |«r«âa* 4 » U)

f«IWî

ic«n?

•• htiA*f|

MCOT

«J02

0

Kocte

BXS»fJSaQ

0

0

CXÎÎff

•»<Wd

0

B

bl wt A> tv *9 v£

feClMBCVl

0

B

r »fr-3^

0

1

»B-oe

I?PO3,    Mumui li atuaura»*»

0

wx

•fftiM.j» rsipad aA^

1

0

irrrnv

IUVU4V0 ' Om* *Xj»«

0

(OK

UO lt>W*tOC9KPOrtm4i

0

WK

^uunî rțuvoafe

0

X .002

, -i    nzjwd cwum H jnirc «w

0

0

oO -OK

•urițaurj ân»<^

o

HJ »0Q2

u arc- «pturviifrwsi ntn,.

WOM

oooooa

iU .U02

woe*ubx

e

8

00 10 02

QWXiTt ac KS^

B

0

UO lOttf

ĂuBiJUCTl"*

0

k> io az

o&jqrm 4»acr frfv~~

B

8

CQ iC □?

*e-*nn»i. auc< £    ■MBmi

1

8

& i£«

♦■■gr: ’u se

00005

OBBBS

v: U w

no/Q so    1

OOOOS1

X»0H

teu

M 14 W » LFieiB PTOl lP*JR 4 urwnfl

OftOOMCi

0000TMI

et

BBOU

MO uf

srtfroi.

-s ooour; 'ujj*: w4-xj>-j

S9£3C«

^.OapWV^BM' »:**. £>w^ kxj

OM»

ooo»

WeSTZ*

v MVX» • u-jec    dea m m* a<TJ

Ortttk

MM?l

>S U £•

55*555» «czAri ar (mart

M«l

BOBCk

rao:.

u j.«î «r jț.~cr% ao >r*« •*«?□

OOMl»

8800*4

-ffSOOl

r.. -    - 7.-5 — •--•

088(12

MBffU

COBI

wrn. •> urca oi o<oi uikjw*'?

0

B

x&bi

•■• -    • »’ «=» mrb. At

B

B

VW*»

8

A

8

SU2»0i

«■A    L

mns. =- —n ■ r rt » rurr<a,£

V

8

B

?JCUUk

<r zom

- rrsîwx» («awtdLS» 4

0

8

KÎDD1

iwtai n. auuo*«

B

B

i; k di

p«» m «mkpu.

0

B

WOl

ffWIi P« l |*MM«4mirt»* aamiiMO

OWtK

OOQCtt

fX UHU

• *5»<<*vjvo «ruâta «tv

AJki OoMnxi «cod 30 0101 la >0 8188)

30 01

1

8

IXiftlnfl ■tarwnta    mr •« m» 8r aj

X> ttQT

0

8

butțiHju d*th'w:6 hwn"WM» «r*LiM4

X» .• S o:

0

0

Ck»(*4iui flTD'Omt liiiiry*riulu>iii» Mat |»n»

joioua

8

OnOMH 14 irfCMn p i.>U<*NS * ’.«N JAVW

w.00»

8

U«mM » *j    rt*

B»»<B

B

8

tulul NIUBWWleco<a>«»J| j

«i

1

B

Sub«anții pantru •capaOmx dMarantawtr a

40 Al

B

BuOwiiții pairt/u cunipana»»a» r^lwtk»

«-»

I

B

Mmiuftwlll

40 »

8

11T LUI V LOMOtMl Ot «2UTVĂ IM IO M

«0

1

Food ib »wm«4 bucata • «• XqxxMw «ui

W04

8

8

TITLUL VIȚIIAMSrtRUftlbmif UMTAp

H

8

1101

8

8

T*v*«tor.«l cifra -ixt-S (V<A •

' 4» ni r>i

0

j» tantoț

8

8

FfWfcrw •**cpanum» 'Oi i"im arsa,

j ( K D

8

î’aafcrz tx^atra egRaWtr

ți îl 14

1

0

TorWa^nor    v» • • .ar*-.

BIBI 18

a

8

>’ n« /*

_3>ț 3ȚJB

a

8

.« -. ;*-?.« - —-♦* - ot *a «( .*rr « i»

umil

a

r i'    m wmA a uialrAz £> wert

II W u

8

O :^*x"a    . Mr5»a r»rr’>

M •” :•»

0

Fi o    .*«►«• o ./ww sn U’W'J

m ai ai

s

a

^avjrBB zwwaar W*-J»

ti 31 40

0

TUIUL V* AL TI TftAWl OU» fuat MAlț

k H

0

0

& Trwfcwt caraw fe itumttaa

1    44 <D

0

a

rcBrt a «^«acr* rwimț

B

0

AAt "W<«re arar* o ttfr'fex

’A^Cm

8

B

TITLUL a ASSTțfcTâ ftOOAtJk |OM 17 «

1

0

lj b— n,yiW Icad >T BUI «ILUH

v a

0

Aț «« wm b atnmr

V 31 01

0

0

MW« ac» a ■ rurrrt

t» -2 LC

0

0

TCWP« 3C 0515

rr7?m

0

0

rrw orrM XOFtja» pom.- crwn>;l M

8

0

»

0

0

&>raa

M91

0

0

» l.»1 MU «*--• tJ~J~iJ-W M ’»!»«

M 02

o

*V^*TPWO »*ww

MM

a

0

M 11

8

0

8

8

9

t

t

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

1

9

0

0

9

0

0

0

9

0

S

8

0

6

0

8

0

0

9

8

0

8

0

8

9

0

0

0

1

8

4

0

0

0

0

0

9

0

0

8

0

0

0

8

0

8

0

9

8

a

0

0

0

B

0

0

0

8

0

t

0

0

0

8

0

a

0

0

0

0

*.

8

8

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

8

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

B

0

a

0

0

9

0

0

8

0

Q

8

0

0

^<**"••*4 nitinir

» 12

«

0

C-jrxifejIli 9 «..‘Urcaiwa p*r*jRi|tJu »*.•<

» ÎS

9

9

r*njjflulxr’ u»»k

«ir

0

osii n r., urtriiK    y t-xm ~n.n

»22

0

SuJTA atarsrt» Sl*a r/war-» ’4 CVMtM

S

0

®’^V«iiw « piuouaa jwirrii |iw«irw «<

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE tuus KM»

B

tttum. xv iMPQUMirrijRi («wi m <» m

10

9

0

punflce iau MtivitJWi finanțai»

■>»

0

AQa frrpnwnurun

RX1

0

rntuu xvi rambursări ot crfditf iczwj

n

9

9

Qamcu'wi ite c»n>i» »»u»»rw ictxi ■' Oi

f ir

9

0

utCM; vxtetfte sortesc ani

n cri nt

0

R-ar-s    «te    eu*«ne xn    tj

Sl fin ui

9

0

‘v» <*ÂTS" 4b c-fe-Me ■lirwrw *teCrW |x

A’ oi rw

0

0

OOlMA. Je -T. j'-a^roc J-xau c.

5’3l ’W

9

0

Raaetzv»» tte catd-tw M^na iccd 11 32 1

n 02

A

<3c OfcSAc •    • ■ «t p i -« . • r

B’ win

9

0

□*=?9<^6 /te -iXS STVWD ruxaie .t,k.c

S’ CQl»

I

9

Hsc^isrsa’ «te aeOie f/&sn»    rx

R1 R2O5

0

0

94

0

0

TîTUJL XV»I RAȚI EFECTUARE V ANII

0

9

PW aNcEaes b ml prvce^tero și recupe

55 01

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE r«bS1*S5*56 *10*94)

9

0

tttua vi transferuri ktre umtați

51

9

0

T-îtWjH <m uftete *cod 51 92.12*

51 02

0

9

• Kfee

51 02 12

9

îrarsarae cresăcefe» se razVte d n sțjiramau

51 0222

0

0

TITLUL VI 4ATE TRANSFERURI |cod 55 01)

55

0

9

55 01

0

0

vocr>rre z. '«r^rer» rarr**»-tac4A

5501 03

0

0

P’iARE & a.u c^grame a nrs

S5m no

0

0

e tSF*

5601 00

0

0

•>vcrw- • SAF’APC

55 01 10

9

0

oc >șcjtA-» vxf&rfc. cu apia

5401 12

0

55 03 13

0

0

‘ j - ■T-ir i_‘t OauvUSve Soc»£

55111 15

9

0

‘Os Tar«/enin curente mc-e

6601 W

D

0

CMfesafl rwwțMqK:A> I5PA

55.01 2a

9

0

Tntwaterunttn augna /ccw către

SS '.'1 «?

fi

0

T-iiafrsar’oe’H’u achiteeo ao9ga«|jjior

56.01 94

0

0

3

0

0

a

a

0

0

0

0

a

a

B

3

0

0

a

9

0

a

0

0

0

0

0

3

0

0

a

0

0

3

0

Q

a

0

a

J

0

0

a

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

D

0

0

0

0

0

0

a

3

a

0

0

0

0

0

0

a

0

9

0

a

a

0

a

0

a

o

9

0

0

0

9

0

0

0

0

3

0

a

0

0

9

0

D

0

0

0

0

9

0

8

0

0

0

B

D

0

0

0

0

9

a

0

0

0

0

0

0

34A53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

a

0

0

0

9

0

0

a

o

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

a

3

0

D

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

D

B

a

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

B

0

a

9

Hfl MTitlul VOI PRO<ECTț CU FINANȚARE DIN

SB

0

0

(fcn Fon du' European de

56 01

0

0

Ana noorje

M 1/1 UI

D

0

F «ss-t-rea men-a ^ary^O'-rejiulS

%Ql 02

D

0

Ox* oeM    Mft

«17» 03

0

0

“nr-QTT-»* din Fondul Social European (F

56.02

0

0

F rETțarw» raftenAA

0

B

Frottârte =s»fcr ' w • w «mb_*v»i4A

Mroir>

0

0

c* •!

$eO£U3

0

0

roțrs-« din Fondul de Co*xiun«FCl |56

66 03

0

0

Frortsrm FSOlUnl

sarcini

0

0

r '■="*?» rw e*fc—3 r*nrTt»_'iit4j

5603 02

0

0

2TWi>S'i ree«lg9>aa

«63 03

0

0

Frogrsne din Fondul Evopetn Agtteoi

MM

0

0

F    tv^a» r ar/yULâ

58    01

0

0

Fiu pruu e<Urn> -ceartazvarAi

«04 03

0

0

Crxsiei '‘•afizăbAe

■r 1 .:■

0

Q

56 W

0

0

F'^iaxo •'«Ujn» &

MlSllI

0

0

F "*irTte wjnrrtjt • ererrfrj tJtMa

«O&IG

0

0

Cneiuie •    w

«26 20

0

0

Pmp« «rai hrcbiHnerdul d» Asstarta

5607

0

0

F niTțjrw rWMMBlA

56 «TF 7-f

0

0

r -f^a><eâ aaJrnii rcnai Urate Al

MP» Iu

0

0

CrWlil»l f%eâA“'lhl«i

>:•. •;.

0

0

P»ugian» Instrumentul Etmoean de

«M

0

Q

Fra-ww MflEnaiA

KL6.?!

0

0

Fr^iuan» tewnva >v»nr»'t'u«%ar h

ser«

0

a

r.vcdknl4<c

«06 23

0

0

5615

0

0

rutanțanai na(K.'nala

56 I5ft

0

0

nwiTurea exrenvi nt'omVurbabiii

« 1&.S*

0

0

OiMdlurali 'isnUy.hlia

«15 :s

0

0

Aho fadUUti fi instrumenta paataaara/s ir

5616

0

0

Finanțam» rvrU’* hi

S6.1p.C1

0

0

ramniinia uxîwnA mnrnbimatîtft

S6 ,61??

0

0

OtaHii&Jl AeeMg-blu

‘fi ’6 23

0

0

Uecaniamui financiar SFE < cod 56 17-01 li

56 17

0

0

Finanțunu nuuvnsia

56 nO,

0

0

A*.2-Tiareo cxionia '«arai'imjisHbis

MlP<12

0

0

Chafluiell neaMglbife

56 ,7.03

0

0

0

a

0

0

a

0

0

0

0

0

6

8

9

a

0

0

a

0

0

0

0

Q

a

0

a

0

0

0

8

0

u

0

0

0

8

0

0

0

<3

0

0

0

0

0

0

fi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

Q

0

0

a

0

0

0

0

0

a

8

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<3

0

a

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

9

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

a

0

0

0

0

8

1

9

Q

a

0

0

0

9

I

8

0

0

0

9

0

0

Q

0

1

0

0

0

0

0

9

0

8

0

a

0

8

0

0

0

13

0

0

0

0

0

a

0

e

0

0

0

a

0

0

D

0

0

B

0

9

0

0

0

Q

0

9

0

0

0

a

0

S

0

0

0

a

0

8

0

0

a

0

0

0

0

0

0

a

0

0

D

0

0

a

0

8

0

fi

0

0

0

8

P

0

a

0

~0

0

8

Q


t4 |
Âfl


Lffl* fj    Jfe ort

sară

«coc

uw

ÎS»

1000

911

ri»

0

0

*8 fiirj

2L Cb JO

mec

35400

21100

21100

1*419

11419

0

66325

BaoUaan. datași trmrfwrin {cod 20 flfl.01 *2U M d

MM

4000

<000

two

1000

a<i

*41

0

I41U

Dccsfe*' - Le’'« JfltațAri canaW**

SOBA1

4CO5

4000

1000

tctfifl

afli

*41

0

1410

C«r*4$A" ’n jfl fMfcdr

JQtKifi

1

a

0

B

0

0

0

Uatariak o» laborator

23»

0

1

i

0

1

fi

0

0

CervBiaiwtarrurta*»

20.10

t

B

0

0

0

fi

C4H< publicații >. 'iirttnB» dc»xuînarrar»

2011

•>

fl

fl

0

0

0

0

0

Conautanț* ți «rpartizi

M 12

0

0

0

0

0

0

Pregătiră prolaaionati

H>13

0

0

0

8

8

0

0

1555

Protecția mimai

20.14

V

1

0

fl

8

8

0

3871

MunitU. fuTT.Mur, țl armament da nai ura activator tu4

a.ts

0

s

0

0

0

0

0

0

Stutfu p oarcwlar»

20 18

0

fl

fl

0

0

fl

na<i panîio rtnantaraa patWmunliifut poturile ui onatiț

20.1B

8

fi

fi

0

0

0

Contribuții ai* aam<nietndiai public» locata la rvatMraa unor tutrtn |i

frermu da intere» public local, in bara unor

2018

a

0

8

fi

8

8

wtiiii wwim iuiii p<v<1iarr inonuatiitmiuiu auto»n.iți public»

2020

0

9

8

8

8

8

8

Unonorxwojia

20-21

0

1

fi

fl

0

9

0

finanțam» acțiunilor din domeniul spalar

20 22

0

B

0

0

0

8

a

Prevenția» p oombalaraa inundafTlio» »J tngftemrunr

7023 ”

0

a

0

0

*L

P

«

(cod 202491 M

20.24

fl

0

8

fl

8

8

9

Cnrrmr,»*» ]i ca» ««ir Parat îrTx— .rrut_nt_- au

ZL24 01

0

f

0

0

0

0

0

8

Canoe» p »n noor nmi 1-vv.f-uLirfc.

303* Uî

a

0

a

fl

8

8

0

Sta. nas raaoxu Oa tara

n îfl 03

ft

a

0

fl

fl

0

0

9

CHertukrlJ fudnorra |i artraiudUlam oa»trsta cfcn acțiuni In

0

0

fl

0

8

0

0

Ticnele ijulou

»n

0

0

0

8

0

0

0

9

Alia cMBubdl irod 20 J0 fl1

» in»-20 30 Of *20 20 O-

» j»

«boc

utoo

TTM

ÎTM

*242

C2K.

9

”2SB

Pnrbr-1 ți ;kbl-•'Uîl

0

6

8

fl

0

0

0

ți tcgncscmare

z. Aira

0

0

0

fi

I

0

4

fl

Prima rt» Wrp.rirp noi « JO

z: 3o.cq

0

fi

fi

6

fi

0

fl

0

Ctwra

1M0

’oac

7B8

G94

0

1249

P'ttaWii anrwrH paH« tnantmttenți £*ț»4»rb>

i.30»

a

0

fl

fi

0

0

0

pQiWU' Pre»<Jd'iiiB<u>»f-ir <Jui aw»î. ritm*. i --sU.ițvfi

22.'iZ~'

8

a

fi

Q

B

0

0

0

executarea «Ului u tjeai țsh/i bugava

zr-ince

0

<

B

8

6

a

0

a

Artt C*»*llulCl Cu OuItU' 1»■ «0 rtQa

zcjLjfc

24011

24810

7218

7010

«SW*

0

•6506

rrrtui «1 dobânzi icou snoi u»» oa>

30

0

0

0

Q

0

0

n

0

Oofcanz alerento dutwiei pum>c» înlanui (nod 30.01.

30.61

0

0

0

0

0

0

1

0

^srerv.o Od&nei outrine «mme î rtcte

20.fi1.01

0

0

0

0

0

0

a

0

L-jOărz.    țTKJtvlor    uararnw

30 m DZ

0

0

0

<

0

0

0

0

Dobânzi 4f»n*fn« djaroro» puhflw eilcrno |tod M0231 ia

3Q02 0H30.0Z.C5)

30-M

0

0

0

Q

9

0

0

Z'ciefaorie Iștt**- "TA: .ixrnu dUv.le

0

0

0

0

6

a

0

0

'.-•î-' ,»te«>nta t    ratare* -r^cta» ;exii

JUiUlSi

0

0

u

U

0

o

0

0

Dewtes teerant* «fedttetor    ii«$ uctarftsb» ai’iwd t

3QE2G3

0

a

0

0

0

0

0

0

afa&nts datonw («Jblr? =»ie—c <

•30 02 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Ane dobana 'cod 30,63 01 ki 30 03 05)

30.03

0

0

0

0

a

n

a

0

DtUOfcj ^srerâe irvummutunlor Ori funii* de »®m.*

an ai oi

0

0

0

0

0

a

Q

0

nobeAXî □□wm’ -.    waiubj

30 <73.02

0

0

0

0

0

0

0

Dotie»'-:i ftltfremf l»nfir*/*jtjn,of taniptitetu am 1'î.tp

3oraxi

0

0

0

0

0

0

0

ia jay'i». •    I ai,. pmlrnlc cort. 1 10 53 M

0

Q

0

9.

3

,6

9

Let>â--?i H ap», ipțu'ite «easru

v,

0

0

JL

i

0

0

0

a

intui IV SUBVENpi |w»d 40.03MO.iO* 40 10)

0

0

0

0

0

0

0

0

SefaoenJH paniru aeopennM «i»'«xvntetor o» prst șl ta

40.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Swh-<ni‘ P«»ttru cc*np*ntarua ere

40.30

0

9

9

0

0

0

0

0

Aii» «ul’ventll

40 30

0

0

0

0

0

0

B

0

TrrtUl V FONDURI DE REZERVA (cod 50.64)

50

0

Q

8

0

0

0

0

0

Fond de rezervi txr^ctara Li dispoziția a»ifo'HatMo* X

5004

0

9

0

0

0

l

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51 01J

51

0

9

0

0

0

9

0

0

THnsftrarî'c3rwrfli (cod

51 01.01*51 01 03*51 01 05»

51 ni    1A-A1    ?4*m ni n+4ifii i<*5l 01 îi

61 01

0

0

0

0

0

D

0

0

'TfW»Pz,n cert • jctizll. cinWre

51,01 01

0

0

0

0

0

0

0

Aclttnv ct îir-^su.

t-1 Jl U2

0

0

0

0

0

8

0

0

-manls/e* «Fn--* -^or -k i-ie-ea lucsi

rî *1 35

0

0

0

0

0

0

0

0

l nrminirt d r.    c ..*wilo* pdatarw iw.tr,

•«wnadM renretar de a pe a u

• « 2>1 H

0

0

0

0

0

9

0

9

Ttur i eruri din t»ujefe c<cr; u*ri «--stmițliie de i*rtv<*nt3 aoeta A r*rm ,

S1.il t

0

0

9

0

0

0

0

0

îqnsfenai d»> Uwy^toid cnr«» w toco ■> ț pentru acorda, ta e/v aiLtcars

5’ ni?»

1

0

0

0

0

a

0

fi

sănătate 3-1 v7U CO’K-J ■ -

arate1 eufKdGu oer.t- crezarea cocikjiu»

n-’ m 38

0

0

0

D

0

0

0

îar*«4<<* * W *

£ 0    ti

0

0

0

0

0

0

0

• 1

•    •    —-d

9

0

0

0

0

0

9

0

pe uu fr>»Mr*4 -hLa</ a* _

£1-1 ?y

1

0

0

t

0

0

a

0

7 ’irirtn/i d* tk^aenr ot>« pe^ir^ *r.»"4"\>

9

0

0

0

a

0

9

0

-a^3 9V ațxo**.'

£i J1.43

Q

0

0

9

»

0

0

0

TTÎIUI VI MTt TRAirVl *U«i Itad $5 W.’

»

0

0

0

D

9

0

0

0

B.1 ■■■*»wr cw— * imeuiii» (ofta

5502

0

0

9

0

0

9

0

CcrrtxAr jr    a ;»>>• l*ic n^i| ;«•»«;

EÎU2'3f

a

0

0

0

0

& ~

i:

9

4te n &-t' .r ivtu» k- Amimm

«rpcu

a

0

0

0

0

0

0

0

TTTUH. a ASWTBtfTA SOCUuA iceri J» «9)

ir

0

9

0

0

0

9

9

■<IAW aoaata țcod 57 02.01 M97O2J(M|

B7 02

0

0

0

0

0

0

0

0

A^cr». scc-ae 'n •'trrwnr

57 97 01

0

0

0

0

0

0

0

*

ițJEw «ccalr *> râuri

v wo?

0

0

0

0

0

0

0

0

7 atee 3» .»tr>4

ST VOM

a

0

a

0

0

0

Ti nm caoeu atcroa» «ctitru (Muc* »cx-*»r»

ItlQifM

0

0

0

0

9

0

s

0

TIUIA I Mîț CMtLTUlEJ |cod

9tA1»O0«2«9aoa<M !?•»• U»M 15*59 1?«S02J*5» JfefiMS

ftft

0

0

0

0

0

0

0

Bmw

MOI

1

0

0

0

0

0

A^JCAr* ran’rt r.»r*e £»T5 «reale da Qr^vrOU» n^ki

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

^«(tru nruti

0909

0

0

0

0

0

0

0

0

Aaoc«ti i T'-ivîâW

M 11

0

0

0

0

0

0

0

5>«M “**•• ;iA«AV

59 11

9

0

0

0

0

0

0

Cerata** ia «waiira țwxp alj u« irecencu

99.19

0

0

0

0

0

9

0

0

LVvMy.tm «.Mie

50.12

0

0

9

0

0

0

0

9

Â<4*»* ar c*k» fUrQfc »' >x«i<uiw-s/

5955"

0

0

9

0

0

0

a

0

5uwe i*wm f/|«» 'R»mi»rv laLarți»

59 25

0

1

B

9

a

0

0

0

59.30

0

0

0

0    j

0

0 ...

0

fi

OetRApVNi RNANC1MC (tod 90*91|

79

0

0

0

0

fi

0

0

TTTUM XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.034 « 30)

50

9

9

0

0

0

0

0

a

Un<twn»iriir| perii iu ineUhiții >» iervIcH ptibikc iau •R9MHRI teentata

Mueyrai dm i^nhud oropril

10 03

9

a

0

0

9

s

0

AH* In^tnimuhMl

90 30

0

9

0

0

0

0

0

0

TITl UI MV' RAMRURSANI OF CREDIT! |OMl ftt Ot«ftt (

n

0

9

0

0

0

0

0

0

Hambutiltl de credlle externa (lxmI îl 0t 01 *91 91 fl

r oi

0

9

0

0

0

9

0

0

^.ifKsrsar dt ttch- »<-.«**»«    < wr i-«

ei oi ai

0

0

0

0

0

a

0

0

• «. L^ajWtf -    or l.7r«l i <X* cshu-'-ar

el 01 32

0

0

4

0

a

0

0

0

RrrnrxJr de credit j.'vr~sr vt~a: pUh-ac c«ie»

5101 06

0

0

0

0

0

0

0

0

LM—*».-> *e    ai*"-r-ra jțior'** nX»M e»*»r*e

51 ni 06

0

0

0

a

0

0

0

0

?jnbun>i ete tredue «nieme jcofl 11 Q2Q1-81 02.0:

91 02

0

0

0

0

0

0

0

F-—VxrțJn de eseCAc «^c vyu/wUJ<:

51 ttiin

0

0

0

0

0

0

0

0

LXIwww ,-ji «vw •ii*'**» « »ro*'S 3ub*<e irrem»

51 02 02

0

0

0

0

0

0

0

0

^•4|jur«a>' ik maja* ulrirh» atfarm nrrcj» nj>ri

81 «21»

0

0

0

0

Q

0

0

0

PVAp EFECTUATE iN AN» PRECEDENT! $» RECUF«=AT£ ?N ANUL CURENT (cod 15)

M

0

0

0

-3501

•3501

-3501

ft

D

TTTLUL XVII PLAp EFECTUATE IM AM» PRECEOENP

^568^25*3 tf L curs?q is& w «1 _

Pifeti >'*»c4uaie ift iir.il pocoOantl bi rar-iiMfal* te anu

85

liîîT

0

0

0

■    A-

-3501

•3601

350»

9

0

o

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod5l*55*5e*»CH W|

-2

0

0

0

0

0

0

0

2015

Tcansfmiut de capnte {cod SI 02.12* S1.OZ.2SI

5102

0

0

0

0

0

0

0

0

I ^ratacui pe'u.x ftnvBtinae «nvfWUtWor •« »0ftte»i

5' U2.Q

a

0

0

0

0

0

fl

0

TnrPeno <fcn Ojț>jtf« ocpk cc”inj fkiwiriarta» j«feKteur dk j»4» avi ocMtwvui

«<rw>r

Ol $2.25

0

0

0

Q

0

0

9

a

TTTLUL VTI ALTE TRANSFERURI (cort 55 01)

55

0

0

0

0

0

a

9

0

A TtaraSwuM imema(ooa

5S01 0J*5S01 O3U5&01.1O«SS.Ot.l2*

- HJi J3*SS 01.15*55 01.18*53 01 ^S*-35iM 42*

55.01

0

0

0

0

a

0

0

9

q. «Vi s/itsae rw’ixxwHji a

55,G I 03

0

0

0

0

0

0

0

PHAR.E v a'is p/o^roc « su f| jnlDre °vrai

55 ci oe

0

0

0

0

0

0

0

0

F^ane

tt 01 lHr

0

0

0

0

6

0

0

0

P»Xnr?nj SAPARC

wă.io

D

0

0

0

0

0

0

0

if*«mn ate xjmwțler accrncrwrt £j viateU de fctsl

55 01 12

0

0

0

0

0

0

*

a

c .yj’nto 9ttyo<u»e

St 01.13

0

5

0

0

0

0

0

0

far- Rarâr -je Da2*oH3<b SccaiS

55 01.15

0

0

0

0

0

0

0

a

Ajk Vtf'.reiur. curente irrarne

55.01 IR

0

0

0

0

0

a

0

CnetL/Kt* neet-jjiEde I5PA

55.C1.26

0

0

0

0

0

0

9

0

TTcrăiwnn din feuganj <ocai eâirs ascete ae

r>-, -ktv» nerromunrts^ș

a», oi <2

D

0

0

0

0

a

0

Q

Tr»jf<x,*i perlV-    ub'iyuyiic.» 'calanlt nto

ce-dnxtif-i? ie tetmQficare

55.01 64

0

0

0

0

0

0

0

0

Tfeferf VMI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

EXTERNE NEflAMBURSABlLE (FEN) POST ADERARE i»aK,iUtoa: at.cx ot.ga aa.re nura iu

se

0

0

0

0

3

0

a

0

Programa din Feudul European a» Dezvolta»® Rezonata iFEDRi (cod

SOI M te6ft.Qt.flty

56 01

0

0

0

0

1

R

a

B

r rMV«t '-fiiK'Oae

a oi oi

0

0

V

0

c

0

0

a

nesEXumMÎ    55d ?2

0

0

0

0

a

a

0

a

2rN,-r.u«ei»'    | 3fiQ1 $3

o

0

0

0

0

0

0

0

Programe »l<n FumKI Șacal Eivtocmiu (FSE, (ccnJ 5<

5AW

a

0

a

a

0

0

0

u nmt/inva

5GC2-21

0

fl

9

0

Q

9

9

0

^-i-k.iwicj Hi-ran^ neramix.’vjz-Aj

56 02 "?

g

0

0

c

0

0

0

o

O-W-zelt ne$Ntf»bi!fc

te.u7-'j3

9

0

0

0

0

0

0

0

P’ograe» din Fondul du Ooaa.iu>»a(FC) (5£ 10X01 te M

56.03

9

0

u

0

0

0

a

0

F'Tcnar»* TtețKraa»

5&C3 01

0

D

0

0

0

0

0

a

Fpu»r>j=g avi« i'eraiTitHifxac lâ

56 C3.-2

0

0

0

a

0

0

0

0

Che’SJE* ramtV*

56 G3.Q3

0

0

0

0

0

a

0

0

Programe din Forma» Curr.fwran Agncol do

Ovavohan »ur>te (FEA&R)

lood 56 04.01 te 56 04JU)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Firantans^ 'jnoiiaifi

tfMO'

0

0

a

0

0

8

0

0

Azwn^umi flctemâ nesrrnsuHBer-

56.04 07

0

0

0

0

0

0

0

0

f ttefcuK*» neeățjlftUe

56 04 03

0

0

0

0

0

0

0

0

Program* din Fondul European pernt-u Pescuit

(F=Pi (cod 5€J5 01 la

5605.031

se 05

0

0

o

0

0

0

0

Q

FăwnunB ’-r.crcă

*41060’

0

0

0

o

0

0

0

D

Finanwt-i ertsrcâ »w»torwMlâ

560502

0

0

0

0

0

0

0

0

OeltuteW nee^îiM

Sfil’S.Oa

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe InatrunMfwui a» Aaaeenta pentru

Proaanrare (IPA) (cod

56-1»? 01 te 56.0? 03|

56.0?

0

0

0

0

0

0

0

0

Fryțasrs p->u>n<nn

56.OZ.O1

0

0

0

0

0

0

0

0

«crrni .neiambmvaui.H

s-= :t os

0

0

0

0

0

0

0

0

Cre£*„- «^rs ,ton

0

0

n

0

0

0

0

0

Program* tnurvmeuiuJ Euroamn da Vorinaiacn ți Paae»eri« (EMHl

(cad 54 CB 81 te 56.00 031

a.«

0

0

0

0

0

0

9

0

»• înnnrwn* rct0O*“-3lS

0

0

0

0

0

0

0

0

Ai iji nur cil externă rwrrtnrh —.'c45

56 IW na

0

0

0

0

0

a

0

0

nes'ioiDik

55 05.03

0

0

0