Hotărârea nr. 126/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013

LQȚA.HĂfiE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013

Consiliul loca» al municipiului Constanța întrunit In ședința jrdJnar i M data de //..<# <W3

Analizând expunerea de motive ii d-lul Prim&r Radu Ștefan Mazbre ni.61)160/07 06.2013. raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze cconomlrn sociale, buget finanțe, administrarea domeniului pupile și privat raportul Di»rrVei Financiare nr.BOl77/O7.O6.2Ol3 și raportul Direcție- îennlf Achiziții nr. Ulii 53/07.06.2013;

Având in vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice ioc.no cu modificările ulterioare, l.eyli nr S/2QB privind bugetul de ster ut anul 2013, tl.e.l. nr. 49/2013 privind adoptarea bugetului municipal constanta pe unul 201J. H.C.L nr 84/2013 , H.C.L. nr. 124/2013 și H.G.27R/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății Om Funrlul de rezemă In dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de '.toi pe anul 20J J.

în lenieiiil prevederilor art 36 .alin. 2. llt.p. alin 4, Ut. a si arr, 1IS alin.l, Iii t» din t egco ni .21S/200l privind administrația publică loLaiă republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. I Se aprobă bugetul municipal rectificat pe anul 2013 la venituri n sumă de 628.649 mll lei și ia ufieltu.eli In sumft de 628.649 mii iei lllnd uu hugel echilibrai.

Art.2 SG aprpDA Sfntexa bugetului municipal rectificat pe anul 201 T detailară a venii uri pe capitole și subcapitole, lai la cheltuieli pe capitole, subcapitole șr paragrafe. în daslficațla economică și funcțională prezentatA In anexele nr. 1.2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de raplial, pe acțiuni șl caiegum dr Investiții prezentară In anexa ni 3

Art.4 Se aprobă anexa nr,4 privind leguiomenlul finanțărilor neiambursablle privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată .

Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele Instituțiilor din subordine.

Art 6 Se aprobă anexa nr f. șl anexa 6 ois orlVIrtd bugetul crtfdlUdnr externe și interne care rămân neschimbate .

Act.7 Anexele nr. l.nr. 2 nr.2 bis, nr.3, nr.4 . nr.5. ni t* șl 6 bis tar. parte integrant 5 din prezenta hotărâm.

Art.8 In conformitate cu »rt ?9 din Ordonanța de Urgență nr 63/2010 prin care se stipulează ca sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuii aparținând domeniului privat al unităților admlnlstratlv-tentonale se nonstituie Integral venituri ale bugetelor locale șl se cupiind îri secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor

Cj urmare, se aprobă majorarea subcapitolului „venituri d.n valorificarea unor bunuri” cu sumo de 7.380 mii le|

Art. 9 Se diminuează subcapitolul de venituri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății” cu suma de 1.644 mii fel.

Art.10 Se majorează subcapitolul .Subvenții dr la ouyetui de stal căli. buye’.clc locale necesare susținerii deiulăni proiectelor finanțate din fonduri externe fierambursabile (FEN) postaderare” cu sume de 541 mii lei.

Art.l 1 Capitolele de cheltuieli se modifica Iu următoarea strurliiră

•    La capitolul Sl Autorități publice șt acțiuni externe se majorează cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma d« 96 mu Ier șt sn najoitiază cheltuielile, dr la titlul cheltuieli de capital tu suma de 854 nm iei,

•    l-a capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majolează rheituielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri sl servicii cu sunt* de 25 mit lei

• Se diminuează la capitolul 66 Sănătate cheltuielile dr- la Uliul

transferuri Intre unllățl .-•Ic adminlstl^țiel publice cu suma de 1.644 oui le»

• V» capitolul 70 Locuințe, servicii șl dezvoltare publică se majorează cheltuielile de la titlul bunuri $1 servicii cu suma de 50 mll lei, se majorează cheltuielile de la (Ului alte transferuri cu suma de 2 276 mii lei, sp majorează cheltuielile de la titlul proiecte cu finanțare FEN cu suma de 541 mii lei >i majorează cheltuielile de la Uliul cheltuieli de capitol .-ti suma dn 4,079 mll lei

Art 12 Se suplimentează cheltuielile de la titlul cheltuieli de capital rip la capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică niium.i de 107 mll Io» din sumele încasate Jiu vânzarea, in rnndlțllle legi*, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unitațiloi adminlstrativ-reriroilale șl se diminuează cu aceeași sumă din venituri încasate din alte surse ale bugetului local

Art. 13 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Loc^l va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic Acnt.rlt.il precum șl Compartimentului Audi! Public Intern ’n vederea aducwm In iridepiiriiitf și spre știință Instituției Pi efectului Județului Constanța

Adoptată de iui mimat ik Z^y tunuilieri din 27 membr i.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEIConstanța


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MARCELA ENACHE

M. Z&//7

KOMAMA


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA OIKfcCTIA FINANCIARA Nr xul 77/07.1)6. .’IH i

RAPORT

Bugetul municipal pe anul 201 1 se aproBd id veruTurr în aurrrâ rfr 028,649 mll lei șl la cheltuieli în sumă de 628.649 mll le«.

Propunem rectificarea bugetului municipal in următoarea structură :

•    iavenJlwd'

In conformitate cu art. 29 din Ordonanța de Urgență nr 63/2010 prii. ral e sr stipulează ca sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a mor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ toriloiinlr sc constituie integral veniluri ale bugetelor locale șl -ie cuprind in secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după Intrarea lor.

Ca urmare, se aprobă majorarea subcapitolului „venituri din valorlflciiea unor bunuri*' cu suma de 7 380 mu lei.

-    Se diminuează subcapitolul rle venituri Subvenții din bugetul de stat ponltH finanțarea sănătății" cu suma de 1644 mii lei.

5e majorează subcapitolul Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susțineri! derulării proiectelor finanțate din fonduri externe narambursabtlP (f£N) postsderare1’ ru suma ele 541 mii iei.

-    I.i cheltuieli :

•    La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se majorează djeltuielllc do la titlul Cheltuieli pentru bunuri șl se»VlCH CU suma de 96 mll lei și se majorează cheltuielile de la titlul cheltuieli decapitai cu suma do 854 tmi lei.

•    l a capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majoresză cheltuielile de ia titlul cheltuieli pentlu bunuri si srrvicn cu sume de 25 mu ’el .

• 5e diminuează la capitolul 66 Sănătate cheltuielile de la titlul

h^itțferurt Intre unitSț. ale administrație. publice cu sume de 1.644 m» ln<.

• U capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează cheltuielile dc la titlul ounurl șl servicii cu suma de >0 mil ici, se majorează cheltuielile de Ia nilul alte transferuri cu suma dr. 2.276 mii ’e» , se majorează c'nelt utellle de la titlul proiecte cu finanțare FfN cu suma de j* mii lei și se majorează cheltuielile df Io titlul cheltuieli ile capital CU Suma de 4 079 mu leb

Se suplimentează cheltuielile de iu titlul cheltuieli de capital de la capitolul 70 Locuințe, servicii șl dezvoltare publică cu suma de IU7 mit din sumele încasate din vânzarea. In condițiile legii, a unor btinu.i ,;!mL;?oards ri<>m,n'uk" privat al unităților administratiV-teritoriale și se « J ueazfi cu aceeași sumă din venituri încasate din alte surse ale bugelului

oihfcior Kxmiriv M?. MARCRI.A I KIC.IfiH

R0MAN1A


JUDEȚUL CONSTANJA

MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economlcn-sodale,buget finanțe 5l administrarea domeniului public §i privat al

municipiului Constanta

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentată în -.ustinere ne domnul Prtinaf Radu ștefan Mazăre:

Analizând proiectul de hotărâre pi Ivind aprobarea rectificării bugqtului municipal pe anul 2IM3;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din lingea nr, 215/2001 lepublitata, pnvind administrata publici loCâlâ, comisia întrunită in ^edint» din dara de Zj ,j)

    avizează FAVORABIL/NEPAVORABT

pniiittlut de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, dobre.mircea

lJ.lt -


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

HRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚ1I SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr 80153/07.06.2013

Raport

c:u privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 20l3

Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2013, aprobat prin HCL ni .84/30.04.2013 având in vedere:

•    Adresa 64977/30.04.20!3 a Dlrerțiel Servicii Ptllîlloțț;

•    Nova de fundamentare nr,78343/04.06.7.013 a RAEbPP Corstonța;

•    Notele de fundamentare nr.78880/05.06.2013. 78878/05.06.201 l, 788/2/05.06.7013, 7H852/05.06 2013 ale Serviciului State Civllîl.

•    Nord»? de fundamentare nr 80052/07.06 2013,

.10053/07.06.2013,80054/07 06.2013, adresele nr. 79124/06.06 20l3, 79125/06.06.2013 ale DlierTi.-i Programe Dezvoltare;

•    Adresa nr.80063/(l 7.06.2013 a Direcției GospocISiire Comunalii Se propun următoarele modificări:

CAPnQUU.3-kAUTj?MTAU PUBU&L^IACTWNl EXTfeBMt
C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

» Se propune înscrierea la poziția i nou creată a Mljocuim ilx .Extindere rirțea J0 posturi** cu suma de 4 mii lei. bugr'.l local,

•    Sr propune înscrierea ia poziția 2 nan creați â Mljuiulm »h ..Mnlrifuncțloiial A2" ’u suma de 4 inii iei, bugnr local;

•    Se propune înscriu ca la poziția j nou creată A Mljutuki fix Multirunctjon.il a4’ ru suma de 17 mii lei, buget local;

•    Se propune înscrierea la poziția 4 nou freatâ a MIJouilu- fix .Apnmrn .ier condițional" cu suma de 4 rnll lei, bugnt (oral;

C STUDII Șl PROIECTE

•    Se prnpuny redenumirea poziției I, astfel:” Elaborare/Atfoallzare documentați. • tehnico-economică aferenrâ Obiectivului de investiții "tTacinou Constanța reabilitare $1 restaurare'ȚSturill de teren, Expertiză tehnică, DAU, PAt_. PI, UDE, avize, aitele) și suplimentarea alocației bugetare cu suma (le 213 mll Ini, nunei local;

z Șe propun** .(‘denumirea poziție» 2, astfel Proiectare Ttintrul Pan Piay-rnndernizarp șl extindere *( Studii rin teren. Expertiză tebnicS, DALI, PAC m'. DDF. avize, altele) șî suplimentarea «jiagaVoi bunătate cc ui •■na ae iun mi b4, liiujeț loi.ai;

-    Se P’Opdne înscrierea b» poziția 4 nou creată a obiectivului de investiții Efanorare/Ai tuall/air dotumcnLațlu tehnico-economica aferentă Obiectivului de

investiri» "Rcnoilltarca ș< amenajarea im. tulul ArhCOlogir/ț tupenză tehnică, DAU. PT. DDE. DTAC. avize, altele), cu suma de 150 mll lei, buget torni;

-    Se propune înscrie*ea la poziția 5 nou cceală a obiectivului de investiții

„l laborare documentație telifilco-econoiblcS aferenta Obiectivului de |nv« •tini ’ Dl versificarea acbvltâțllor de agrement în Parcul Tâbâcârie" (Studii de teren, Sf, PI, DDE, DIAC, avize, altele), cu suina de 150 mll lei. buget local;

•• Se propune înscrierea la ppzițla 6 nou creară a odletbvuiui de Investiții Elabo.ate dorumenrațle tehnico-economică aferenta obiectIvuli.i dr investiții Tnlcireeețil Intellgente-lmplemrntarea sistemului de management mlrgrar al traficului in municipiul Constanta" (Studii de teren, Studiu geotehr c, Studiu de bafte SF, PI, ODl, DTAC, avize, altele) cu suma de 280 mll lei, buget uuai.

• Se propune scoale»ea din Usta de Studii și prcecte Cerere de finanțare pentru obiectivul de investiții „Cazinou Constanta- iiMbflhart' si restaurare" cu suma de 38 mll lei, buget local;

Se propune scoaterea din Lista de Studii șl proiecte Cei «re de finanțare pentru obiectivul de investiții „Centrul fân Play- modernizare șt c.Ctndrte" cu suma de 25 mll lei, buget local;

St* propune r «denumirea poziției 3 astfel: .Elaborarea documentație let-n.io economice aferentă obiectivului dr investiții "Reabllitarra șl mniiemlxarcn IlurntbatuiUI pubHc in unde localități ale zonei metropolitane Cunsiauțn "(Slxidli do teren, SF, PT, DTAC, DDF, avize, glrde) „

l’e ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 954 ml» lei, buget local.

CAPITOLUL ?Q LOCUINȚE, SCRVICU SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

- ia poziția l oninmvnl ne investiții „Construire locuințe ieftine penlm Onor»


destinate cumpărării șl lucrări pregătitoare șl tehnico edilitare , liftun aferente

107 mll lei din sumele încasate din vânzarea, în condicile legii, a unnr hunur

apai ținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale

- 98 mll lei din venituri încasate din alte surse ale bugetului ’ocai

B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

>    Se propune suplimentarea poziție. 1 a obiectivului de Investiții" l'" gramul .ie _nezvoltnre ooilitarâ a municipiului Constanța zona faltiză Nord cu suma de

•11 od mll lei, bugot local, conform Decliie civilii nr. 529/2U.hft.2O12 a Tribunalului Constanța, Secția II Civilă și Decizie civilă nr. 1517/’3.12.2012 Secția 1) Civilă de Contencios Administrativ șl Fiscal;

>    Se propune înscrierea <a poziț-a 10 nou croații a obiectivului ne investiții „Lllauk Sea B'ke- OlversIflMtion of the tourlsm servlrr-s ir Constanta* Ba.iJiil- uusr

C. STUDII ȘI PROIECTE

> Se propune Suplimentarea piiîițlci 1<J    tare ?i exticuție „Conslmire unirfliț»

locative modulate in municipiul Constanța șl itf aferente -Campusul Socia henri Cnanrlă (Zona li)" cu «iiimn de 2276 mii iei, transferuri de la bugetele locale;

C. DOTĂRI INDEPENDENTE Șl UTILA JE

$< propune diminuai cn In poziția 2 a mllloacetor f|xr ,C ubine PVC destinate arjprjțllor de pază" cu suma rtr ?$ mll lt»>, buget looil;

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetari se suplimentează cu 6762 mii lei din care: 2276 mii lei, transferuri de la bugetele locale . 4079 mii lei, buget local ți 407 mii lei proiecte FEN postaderare.

Pbți'i nv HCIM nr.84/30.04.2013 aiucațllle bugetare in cadrul Anexei 3 LISTA OBIECTIVEI.OR DE INVESTIJIl PE ANUL 2013, se suplimentează cu suma de 7616 mll lei din care: 2276 mll lei, transferuri de la taugetele locale . 4933 mii lei buget local și 407 mii lei proiecte FEN postaderaru.

Director executiv adjunct,

Nenu Dantela

r-

Șef Serviciu Tehnic investiții,

Wa»' Veaveghui

Inspector,

C'âf •«in> Alic*-

JUDEȚUL CONSTAN IA

Unitatea aOminstfauv-iemocaiS^ONST AN IA Fwrn^nr    I ANEXA 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

m*i Ifci

OENUMIREA INOlCATORlLOH

CodlrdfoiW*

-5^=T55T5-

PHEVFOȚRI

ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (codOO.02+00,15*00.16+00.17*45.02)

00.01

62864S

VENITURI PROPRII100.02-11 02-37 02-00 1 $-00.16)

49 02

423138

l. VENITURI CURENTE (cod 00.03*00.12)

oua

5M5U2

A VENITURI FISCALE (cod 00 04*00.08*00 10*00 11,

OOM

»?042«

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05-00 .Ofr-OOOT)

00,04

1B3773

Al 1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL OE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01 021

00.05

0

impoill pe profit (cod 01.02 01)

0*02

'"W» DO r*c4»t ce »    «aironib ț

0102 0»

A12 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL OE LA PERSOANE FIZICE    Icod

03.02*04.021

00,06

uam

Iropowt (k venii (cod 0102.17*03.02 1»|

03.02

7000

Inaoxr. pe «vxaravji js-jc^v-o» v nn'»r te* poteci

01021?

k-nooril/ irw »e«wi n dr ■MnțfO'U puCfwUVf* imo«l,».'e on Wjwkw (wnvyvsi

03 02.’H

7000

Col* «1 tun»c defalcat» din imporiUri pe venii (cod 04 02.01*04.02.04)

04 02

170773

mala r-----....    i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cad «»Jcu4»

ItJTAL

Cote 3<A>:aie k«i îinao/xui p» van •

MUUA1

175000

Sume Mecaiv d n aw* makțte din impozitul pe vinii oantn. N^ncfarea bugete* 'c-cx-

04.02 04

373

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROEIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 03 Ml

00.07

II

AJIC <mpuit« pe venit. profir W câștiguri din capital 3» la pantaarw) fljlee (cod 05 0260)

os»

0

Aneimpcxîc    c-nrn» Msțțud ar cooeal

1)0.». M>

A3 IMPOZITE 34 TAXE PE PROPRIETATE (ood 07.02)

00.00

07860

imptwiaai taie pa txoprtotato (cod 07 02.01*07.02.02*07 02.03*07 02 50)

07.02

97560

•mcoHt«I laxa M clOQn (axi OT (J2 Ot 01*07 02 0i 02)

07.O2.Cr

50500

impact pc daJPi o» le c«w>sr« fzoe')

07.02.010*

19000

l'rcoffl si laxa no ctacfir co Io ae»soar>a ipoco *)

07 0201 fO

61500

impcKit n ’JWJ pe Se-efl (cod 07.02.02 01*07 02 02 02*07 02 02.03)

07.02 07

i.»50

lrrvx*t>: ;m letcn. n de ia persoana l./y» •}

07.02 08 0’

35W

hfxu* * tex* .ae lerer co <a p&ttana fjidce ")

07.07 02 IC

6660

pe •A'eru Cateweviien *) * ^ostanie (Un <aM antanod «npa* * 0* lewe *5tw

07.02.02 03

360

Taxe iupcm'h a» l'irhru *i we laxe oc tirr&nj

07.02.03

7000

ATo unpoMMi imo popfoo«*xm«

07.02,50

A4 IMPODTE Sl TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02*12 02*15.02*18 02)

00.10

167996

Suma MTalcao* din TVA icoU 11.02.01*11 0202*11 02.06*11 02.09)

11,02

139267

5jmo dcfacuto oni ’ux* r» vatnaw .ecaugoti coxru    tHMluiwiw rwr^iMmtaatc ia m/cv nxlevAJ*

V 02 0»

DENUMIREA INDICATORILOR    uiL' J.;

•»f»a .7    ““

BuoctzO’î

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Z2T

5t* indicata

--    • •• l.»ar    V.-Uv—^ wTAWM 1    ■ IJ II    a ■ M ■ ■ ■ | »    >

orajuc. niurMeipĂor. adaoarer.* ». Mi.iMaluui Buc,re»t

» i"»v»vr

11(120?

•îttiSri

Sima deQMcow i>> ao»rn» rNOj»daariiuy«jaj ueHni<’njcvjr-

11 <17115

Surr*» <X3caC0 rii Am pe va*u>r»o OCÂiyAU. pe; tfu M-T».iiK?rca bv^WcLx <X>ae

1102 05

29»

Alia impozite <t U»« peneraia pa tainuri ai urmai (coo 12 02 07)

1202

1000

"ave botaiefo

12 0207

10UO

Taxe pe sarv»c.i xpecttke (cori 1S.D2.01 *1302.50)

15.02

200

’i- perrt pa swSacw»

l6.u2.Di

200

Alte m«a pc serv.» spacTioB

15.02.50

Taxe pa uirfizaiaa bunuri**. auloruarve utilitarii bunurilor mu pe rieataaoraraa rie activttab 16 02 02*16 02 03*18 92.50)

(cod

10.04

37511

inxw/.t -M meonexte rie trornoun (o» ift.02 02 01*16.02.02 021

160202

23700

impoBjî pe ni tostr-r ce trarapor deținuta cm [Mkvwna 'occ *,

16.0202 0’

12100

i'npoa: pe n», ino« de transport catinwl» oe nnorn /ixsXc

16 02.02 02

11000

Tnw si ian*# pentru oftberurvu rio tarat si auidroata de 'uxtonxie

16.07.03

5

AXc loie pa nU«rj»u» Mrurtkx, oul»n;a'n* iXiluani tsoru sj' seu oe G«s»»i.rv«3 ne acOw'iai

16 02.00

3806

A6. Al re IMPOZITE si TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21O3C2

AJta impoiha ai taxe hacato (cod 18 02.50]

i»02

21092

Alto irprizl» si fana

18 0250

21032

C VENITURI MERSCALE | cori 00.13*00.14,

00.12

351R9

CI. VENITURI CIN PROPRIETATE (cod 30.02*31.021

00.13

«S3

Venituri din proprmUta (COO 30 02 01*30.02.05*30 02 08*30.02.50)

30,02

0663

varx*ivxe rim porin/ n<t o mpta ».«wvr*

3CC20*

U(~ • -o

a r. a

DENUMIREA INDICATORILOR K< •    ... /2fa

OM W cjror

â-ț** 201 •

PREVEDERI

AKIJA1F

TOfTAL

VvetuW am .î-rv^ei ti arte wnci u c.acuIb nonmi o spor,; «r c;alc-

45tXa.OL

3W0

î’eitf.-.a.i iwrtn. "*5ecunwaa sau teuvc<m cu nWaere * MOW»* ce rwzjtc si la»c

35.02.02

5

incasar C'n valo'fca.eii Uunue-s- w-t»care abarflo'^ie j>oUc iu-ne oorouuimno*»»o wr«c*»»solnvî

O0i    J.OZU3

Alte wi tw    ț‘ :w/tsca-.

J5.I» »J

□hreree venrtur» (codM 02 0,*56 02.05*36.02 06*30.02.07*36 0211*36.02.22*3e.02.30|

36.02

’5H2

v«nom cm » earca cvck'iXiw erxbvo

36.02.01

•✓a»sa»rmîc a n «oiMumt o 'seu r-srx ~>Mii'ie InsiiM.ikx aut/ ce

36.02.05

5.KXI

Taxesoccjlc

36,02.08

OTW

ViTBun-.njj dpi ainoUffxrnn rr-i OK/vor f'MQ

a6.02.OT

Vwtauri ar »proj,t cm sini rccupe-alo

36 021»

Van/yn d|r ’Ml Ijvco    AMersta onntru tenucan» usa/u- «ot.ik

36.02.22

Alte iWW.L''

36,02.50

20

-Transferuri voluntar», altele decât «uOventlile (cod 37 02 01*37 02.W»37 07 04*J7.02.05-37 02.M)

37 02

D

OcvMMii s> spunsuroan

37.U2.0»

Vârscuvie cn, u«c>urfM ce ’u'Oofiiro pentru Tinor-ien» secțiun- rta eMNQ>t»*a s duxCliU local(CO SCCtaui minusl 37 05 01

51468

VArsânNne ;<i jooures» de 'tnetorwre

37 02,04

514»

Scrne xvnr» do Pendul Om So.ntviate ar Urvim.1 Euroocno

37 02.06

Arta mtnwlerurl vol.ntare

37 0? 50

II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.021

0015

7360

Vonlluri din vuloril>carea unor bunuri <cod3B02 01*59.02.03*39 0204*39 0207*38 02.10,

38 02

73CO

DENUMIREA INDICATORILOR |

''kk T ’    &&

Coc ndoycw

-Suț«2di5-

»«PvțC€Ri

ANUALE

TOTAL

VBlWI» C n .5*xn»ca'O3 JV b,jnui, aeewftulMo’ 5-jbM»

Ve-^un C r> -antt-va ocx <r«n r OxistnAîc Or, fc^dvite aiauiJ

38 02.03

’5«

Ve*4tai din snvMuww

39.02.04

Verwun dl- vPngarcc -no turnai anwi«\anr) do-ncni-u p,' «ui » radiAx M», -- iinil.vJor Odm,nriadii»-)e’«oi,»«î

390207

TI 77

Oui/iitf>i «pocale mptu co'rsiiocl i de ioc jnfn

JS.U2.10

40

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

OO’S

49451

incaaen am ramCuraatva .msrumulix'ior acordate (cod

40 02 06*40.0207*40 02 70*40.02.11*40 0213*40 0214*40 02.50)

40 oz

49451

încaaan o n imd^i««i Tnpruro.luntor puniiu îr>fnt*jvM onor institut și sctykj, ixc~ce ce intere* tocai «u » uw McțrntAil IVwntMc- frfes"«irănituriR«npn

40 02 0*

1__

«0 02 07

'tn*u">jiur tnr-(xrsie cai iituum-ui «ixJD ”)

4U02 70

Sume ota oxcoîwaj! <xum ixececant prsiiru nocpovua p>u',’«y lenxxrarn de ca>0 .‘«le KOiunli co Aatetfor«ro**|

40.U2 1-

Stana an QM.vdomul «nJu orwnanre denvu A»»,,» imjwi temporare ao c,n4 ve acctiuwi de Jen’O'ta’f

1 40.0213

Scme an KMOtfil buțoluiu oca jLKZUe Demni faartlsr» chv«u«(Wor »e0cM»» de nwrtfwro~)

4002 14

48451

,:nc?<fir dm rnn4)uisat*3 «tor 'mcrumiilun oo'rdote

40 07 50

IV SUBVENȚII (codM.1»)

09-17

?T(M«

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202*43.02)

00.10

2T048

Subvenții de la bugetul de »tat fcod4202 01*42 0205*42 02 09*4202.10*42.02 12 la

42.02 21*42022**43 02 20*42 02 32 la 42.02.3CM202 40 b 42 02 42*420244 ia

42.02 46*42.02 51*42.0252*42 02 54*42 Q2.S5)

42JZ2

791D0

DENUMIREA INDICATORILOR


CM MC3KX


27.73-

SHEvEPEPl

ANUALE

TOTAL


KfiUWJWiiOJ


45.MOI_

42.02.lb

42.02 09

«/uiuy.vi

42 02 09.02 *2 02 09 03

42 02 10 42.02.i2

42.0213

42,02.14

42,02.15

42 02.16

12,02 16.01

42 02 1C 02

•1? 02 ’6.O3

420217

42 UZ 10


Sa'


UI £

DENUMIREA INDICATORILOR


Ccd


preveden) ANUALE


TOTAL


&,>«« r>'v^A^s0rîwilMirrete'7!«»'ncnerrpTOiȚ3TXK'Tn2r:srt*.ir*- TrnrUiîSZWTti rn'Oyec

«07 45


Sutr-on ix,I» U.ofltu «X catoobu^uiAt«ccni» neom»«MWtO'ișoli.icn rcutuuta cAltttfumutmi a» titeiw* l»*r»ca ș. ale ccmraete. de [«vatican»

SuUvrwn1' y>rwc *> „ bugMcl de «X oenru f <d-«itu uix> ixoqrama fte Intere» nxicr.it '42.02 51.01 *42 02 V 02!

42U2.5I

0

Subwtii cotiile de m nucetul oe fix □enw iVuiiUiom onor pmcrame de -teox rwwnol. deșirate mUmu <M îindioove a :>j«c:uiui beat

42 02.5101

Subvur.b. twnue c« a exactul de stat oentm finanțarea unor proqrane de intern» nx-ona, dMloWft w» uni ce detectam u tJ-xxuiui tecii

*2 0751.02

SuL«n j imm-ie ce la Supciz de «Ml pentru <m»nw» nvcîy.-cr pentru m»idut> pt»w»ce do asistenta sooaus i umitt ce is-s-atcj nwcccwxMia

42.02.52

Subrer ț» penlru tprf nlrM t»n«ruir.. do «ocxeite

4202.54

S_tr,cnț pcntnjltfiajrfRmiiccuirtetcKsoccA)

42 07. 35

Sutiwnlll de la alte odmmNrratli (co<UJ.0201*43 02.04’ 43 OtOI’43.02 06*43.02.20)

43.02

1866

Su&vantr ormko de ia txteutei.» corsu,i;p» .uoatene pent/v prexoara oopoAi

43 02 01

StZnnaibi de ‘a rugMil as-ourantor ocntru jome cAtre Hupeteo «cale. penuu l"t«^area oror.nrrw» pentru oo.aj.-e> ’»W¥) a Vt» cv n-.uosa >■ *t,n.e»**onyoa idCvO' de ■none»

43 02 04

SubnoLl cocii» oe ‘a aie ouotr.a tec»* pereni inHituțiiio de as>sie ta x'o»l»i pemr.i penwanote cu nono.c.ic

43.02 07

Sutrvenl j prtrvle de -a bLOfclfcA» cdra*• w «ca t» ți iudcr.cno acnîru u.LHO*r» m xifjatr de WJrentâ «OctOtc ")

43.02 iW

X

A te «uhwentt. comite Ce t* *2.""T»>f«ia «wrala o».t/u 'mui’iwiM unrv »p.,iifi

43.02 20

1866

Sume primim de la U&'ulU dor>»mr1 in ecotul plăților efectuat» ai prwflnanlarl (cod A5 0201 la 45.02.05 ♦45 02.07*45.02 06-45 02.15 tu 45.02211

4-5.02

39175

1

w4

?

X

X X

XXX

X X X

XXX    XXX

XXX

P

P


588

in <s> i/S


88S £ £ 3?


588    5 8

io    io    io    >a    k <    k

8    8    8    8    8 8    8

5    $    $    $    O    9


5S

to »


98 8
DENUMIREA INOICATORILOR [p    Sdfl ndotC'

Ei4je:20n

=R£VEDERI

ANUAlE

TOTAL

Eu'oocne ««v*n [ccd «5 02 1*01 *45.02 i»n?n

45.02 IV

S'ir» nfrrJ-B Ir wU pAi <* «ars xe > ar« Cutcni

45 CC. 10 0’

X

Suma    '* cernup£3ț or «(uman >- >*» »-«wx

45 02 10 02

X

Ai«ttsi*M latWCl :cmm nxxi,. ,srw Anurxsve SEE icoC «5.02 2Q Q1*45 'T220 02*45.02 200.1) •)

45.ltt.2Q

Suiw Win l« In contul V&fw tXctA.ale în »-»ui Otfflnț

«•«2001

X

Sunx» prmto în m»lui otețMor oTscwote to unu imlfrwn

45.U2.2Qt»

X

5unv»p»*n4e ;n înot»

45 02 20 03

X

►WJ r<o>onM pentru ™i»țb 0«atera»c a'ercn» n»cer>'»me«x Vr»ne<rt SEE (cod

45.02.21 01 '4S 02 21.02*45 02.2» 09) ’>

45.02.21

Sun» primite fn conta p«ky efcciata "n pr.U curent

45.02.21 0-

*

Suma c««nifH în conta parkr e/eci«no 'n an i arrtwon

45.02 21 m

X

Sume oirlie in «»are

4&Q&31 03

M

VENITURILE SECpUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

460341

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02*00.161

48 02

306305

1 VENITURI CURENTE (cod 00.03*00.12)

00.02

454123

A VENITURI FISCALE icod 00.04*00 00*00.10*00.11|

VJ.Q3

47M23

A» IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05*00 06*00.07)

UI) 04

*03773

A1.T IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL OE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

mns

0

Impozit pe prolrt    (cod 01 02.01)

0102

0


A MEĂ • L a

-

PREVEDERI

ANUALt

TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR

tmoctl j« oro* at a agent iiCuwm ')

0107 01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE <COd 03.02-04 02)

00 06

153773

impozit pe veni* (cod 03 02.17-fllDZ1B|

03 0?

70M

In x//r pe «rororij iisoop of f> «tmio’ pubtc.

03 02-17

inocom» co ^c**.lv «j ts- fTRr»«ea.l p,vs«»uJo!'<y 'motuM-VP tfr xdHnervU pe*K*ul

□3.02 ib

7000

Cote ti tuirw defalcat» din impusttul pe venii (»d 04.02.oi-<J4,02 04)

MC?

176773

Cote 3fl'm.'No sin impozitul pa w«

0*02 01

175000

Sume iNxale ce rwime ccTolc-ie On mpoaiut pe vcrwi per,tiu ecftH&ryco t'uyc'W ioc»'*

0*07 04

B7.T

A1 3. ALTE IMPOZITE PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

CC 07

0

Alte impozite pe venit piolll ti cwbgurt d-n capital (le la peroane fmce |cod 05 02 50)

05.02

0

Aiul i-njcwrt» pe verVt jxe< I m catligun or, vup ia»

05 02 50

AX IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07 02)

0C.O9

57580

Impozita «i taxe pe ptoonetaie icod 07 02.01-87.02.02-07 0203*07 0X 50)

07 02

97500

l«witM UM> pv d»»r (cod 07 oa 01.01-07 (tf 01 02)

07 «.01

50500

inpoz l pe ci*>n de u ^enoarv Taica')

07 02.01 01

19000

impoMtil.-wapecItaf atUtKnour^/ut^.v')

07.07 01 02

6’ 500

•mpar<^9 tAxO X-K*t-fi («al 07 02 02.01 *0702,U2.07-07 0? P2 03)

07 02 02

10060

InoceRpelworudOe 9 pocsoune hucn *)

07-W U2 01

3650

• ’UXfcD! SI lat» t>e teren de iu perxoin* fjfiOce

07 02.0/0?

s&su

"mouzXU p»mrn-iui Cn cxbtrn un 'I • Restante S«. arm «ntuncn on impw-Iu' P« '»«' tnnrzi

0/.02.D2 07.

&J

tu a

-fcupHrt-S-

•    *5^1    \

OREVEDtPi

DENUMIREA INDICATORILOR    /£'    Cod HxSaSrfoi

ANUALE

TOTAL

T 8>» pJOCiarc ct? iimtou » att» L*»a r>»rrpnj

07X2X3

zooo

4|(c«liB(M)M<iM<* pn proîrirtxc

D7U2aO

AA IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (Cud 11 02*12.07*1S 02*1602)

UU.Tl)

107V9&

Suma defalcate din TVA |cod *1.07.01*11 02.02*11.02. OS«11 03 061

1102

1392B7

Sumedctoicatu an inia tn wsinsnu» oOaugotJ penam ij-im/rm rtwawnsinr dn«opn»rai:za’e la rwtfui axxXcAx

11.U2X«

S-nu UMn cale cn laxa pe vatoezod auwcetd pentrur.iamMrm riteNufe*» dcsccvoiiiu c la ihwsji noMrtof. -“tnlddiw. socioe-wur» Municipiului 3uct/«jv

11.02.07

133900

Sume rirrtu.-nte C n taxa po ruiou/eu ucAnRRia -«evu drumuri

vwoj

Sume    an u»/i pe *»onw aC-Suțîlâ oantru ochoiarce i>.w*wx locate

1102 06

299

Alte Impozite si laxe qenefale pe bunuri si *er»icii (cod 12.07.07)

12.03

1000

Taotti Dovew'e

12 02 0?

1000

Taxe pe servi mi specifice (cod *5 02 01*13.02 50|

15.02

700

Imoorit pe Spe<tocc*e

16.02X*

200

Ale umj i* sen*» spoorioo

1S.O2.5O

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uuhzar» bunurilor «au pe desfășurarea da activizau (cod

16 02 02»’6.02 03*16 02 50)

10X2

27511

mpozrtMn-Hwaur-etMTiKipnn fcoo ’5 02 02 0'*'6 02 UZ 02)

1602.02

23700

ir txizr. pe n»,oac«e do transson c«H>.iu ue pexsoene ftn-.e ')

16X2X2.01

12100

imoari? po rr> oaccie ce t> wispon dabnute cin persoana j>dic© ‘)

16 07 07 07

1’fiOO

Tren ti tenie pcnlru cf oeveu cm «cnn»«l «uWnjpUi do fuceLunaiu

16 02 05

5

Ann laxo pc ,K ca cu tiuuur 4r w w»»» ut i zării c-ur».iwor sau ue tWwuiwn da armatmi

16.02.S0

3806

Afi ALTE IMPOZITE SI TAXF FISCALE (cud 1B.02|

IAI’1

21092

Alte impozita «i taxe fiwak |cod 1S.02.SO)

16 07

71097

DENUMIREA INDICATORILOR

//S    r-tEaic-

3ii««r. 20’ î

PRE7EDER'

ANUALE

TOTAL

A4c «pi/* 1 taxe

Ib.ltt 50

213W

C. VENITURI NEfISCALE ICOO 00.13*00.14)

0012

•15300

CI VENITURI OIM PROPRIETATE '.cod 30.02*31.02)

00.13

5553

Venilliri din pnjprtcute {cod J0.02 01*30 02 05*30.0ZDR*30 02.50)

3002

6563

varftWncc dm aieltui n« » re9i<N><- ayicnwM»

30.020-

Vcr lu/i Ofi cc<«a< ir 5 ndnur

30.02.to

2103

VOihtun dtr. dMdcnoc I Cuc- 30 0? 08 02* 30 02 Ofr.Oft *1

:tt.o?.oe

*460

VeftUrita» Urxderzn dC la NO pUI,tt>.-.

30.02.0802

0

0)*4fcrie ce »<a- o cAtnț    v» comoan- le isfoxiNc > ijoatâiiie oi caotai nxțonLn Oe «M    31102 08 03

4450

«Mie vennurt rt cxocrtawh

30.02.56

Venituri din dobânzi {cod 31 02-03)

3102

0

Alte ven lL*i <}< coberpi

31 U2.CS-

C2 VANZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3X02*34 02*35.02*38.02*37 02)

OO.M

•22853

Venilurl din preMari de wrvidi *J sile acttv»ieti icod 33.02.08 ♦ 33.02 10 ♦ 33.02 12 ♦ 33 0224 ♦33 02 22*33.02 28-33 02 50)

3102

084

V<r«iuo C*i pfcsto/i de serve»

33.02 05

250

CoMiRxAO    » istinafcxOc «jțju> eeneu .nwne»co copiile» ••• cneu.

33.0210

4UU

Controla oer«<u'<*-«■ t*moftas>e «*» cnrwneior Sosfsw soc,al

33.62.12

Ta«o o> sctftnM câdosl'aie ti «aivjiljfa

33.0224

4

CorrtntAjbe Ltov* » sân-t-to* pen'm i’îNnarerea colier în m-ut» o* rxtxecpc ttoele

33.02JT

Venituri «ii rec-oc-cuu amti/** «• de t-zeata impuieti«l PmoeQebin

33U2.2B

300

Alin vnnjixrj <j,n 0»«aitftr rtn «e-rfc» o «■ leou>V i»«

330? 50

•/J

DENUMIREA


INDICATORILOR


Coa'/XJCSlW


OLorîP'/

RREVEOPRJ

ANJAlE

TOTAL


<ÎJ»    ÎWVk/r.rtin r*r -*zv-.trx. TnftiAinrz».<v aanzir uweIci/...    ciul^h .migrai .L*    ■ Lu

-    ——•• -W— ■ — ■■■ —• - —' «■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    ■■■H    W » — wwvwt^    WW    IU «IM «MO •»

'ircf K£v.l3ț rt-ians«c»it«wi cu vmlun wocxi

AtfBZOă

Ir-rasirt cu raniOurjiifUt. m eocr<ci»«*df o« in pkvh?»m ifc-ce și pncwe

«00? m

i u»iv»r«Utu, Iwîpxwt d n herore'a steiului")

vtwn

X

Si/ne ar •xcochti . qn. Ml 'ree«»rt >w.nj acoperita genm<y icnwere de ceri aemcVuih ce funcaoMf*’*)

40 02-1

N

^uisan rtTi remb-j»»iwoa Mttv i-'^rurxr.ur aoxdatc

400250

(V. SUBVENȚII (codOO.IB)

on ’7

6218

SUBVENȚII OE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Icod 42 02*43 .021

ai •«

6218

SufcvBotli d« la bugetul de stat (cod 42 02.21*42.02.28*42.02.32 la 42.02.36 *«2.02.4, ♦ 42.02 42*40.02.44 »

42 02 46*4202.51 M2.02 S4|

*2 CB

4350

Finanțarea t'cptu’ kr «contele oentoretc» c.. rr»»io»p

42 0221

S'jftena v*ncn an FdaoU oe imove-be’*)

42.CZ.28

X

Subtoni» oencn» COiipen&ema creșipr*y uefîcnzoux^Mn sin pnwu'.'or io crxaousbtx

42.0232

5o-n<- linanear u aycHufea Fam"-* rosiome an or> precedent*

42 02 33

SocvcntJ. denub o»cor«is ujjkjtA» peren.» rneev'ie» oa>-|w cu lemne c4rburw. corroosuw«pwroueu

42 02 34

250

SucvwXi. i*n jtxjelU de au, pentru i ran>v/w« un,N toi de ațiwoncl mceco-sodr-o

42.02 35

Mfwenlil pento acorc.vua Irusomui pertrc uou-ieicuy - re>u«ite ii<» am precetire'i.

4?n?3r.

SofczeUH fln :wg«<i d* stal pentru TMnurco sanom 1

42 02 41

4100

Si*r« pnrptte de aC^i,Ll'D(Jre «Uc n «ft> J U'UWnmww F-fcCA roreiMW’inie oe APIA

12 024?

Subvenh rtm n»iț)«. J rte re, pentru f ramata camc-tK» a\»r«c-e

42 ltt.4*

PREVEOFAl

ANUALE

DENUMIREA IMOICATORUOR

CodHOWWOi

ier al

Diverse venituri |cod 3€.0207*î« 02.22|

ac 02.

Versant' |e d u t»i'artu»>«M m^eMea-or (de

38.02.07

VWJir CV> f«lițuiflM Sumele* MbiOlv XOTu fCUVCVfcB «SCUIUI S«W|t>lU

36.0825

Truinlerurl voluntara altele dncai subvențiile (cod 37 04 04*37.02 05)

37 02

31488

«/wstminu» »n țectkinea de 'Uxtenarc

37.021*

57468

Sume |»irfte <jn Fcnd.i de St* dar'.ax s Unuri» Euuoene

37.02»

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

7380

Venituri din valorificarea unor bunuri | cod 38.0401 ♦39.02.03*39.02 04*39 02 07*39 0210»

39.02

Veniuai O»i valorificarea urvr b.rvjr 3'e 4rt3Ulut»i« out»tod

39.02 0i

Veritun on vararea toculnxior construit.' o*» lavsixti <lotwu

28.0200

154

V<rftuil «in crr.-oxart:

39 32 04

Vc'n'jwi dn vanzA'w» onor otniz apamnarri dome-i'uxi p-,^ *« jtatuw «Ou A undattor acmiristnitw-M.Tter.aie

30.02.07

7177

Departe soeaatt Wl’ j consimtă» de dcurtie

5907 10

49

III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0018

40451

Incasarl din rambursarea Împrumuturilor acordate (cod 40 02 13*40 02 14)

40 07

49451

Sumo d n oceociXul anului ciuwdem pon'.ru ecuoen'a» grAurtor Inrrxmrnrs ao c*A a a wv-ttunn ae damtiUre** 40 02.13

Sirne 0 r. c«eden(ut bufleiului tocw uiiuzmo pentru r.rw«er«a cftertiMNor «eemnU de «e^otjNf •)

40 0214

4945’

IV SUBVENȚII (cod 00 18)

00,17

20830

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

OOL18

2C&3TS

âuDventn de ia bugeioi de etttf |CZ»d 42.03.01*42 02.05*42.02 09*42.02.10*42.02.12 la

42 02 20*42.0229*42 02-40*42 0251 *42.0252*42.0255,

4202

7wno

•*

DENUMIREA INDICATORILOR


Vs'E


Oxj ••


Rwnrprw

►nneu Sooa! Eiuu-je». lux) 45.02 £0.01*45 02 02 02-45.02 02 G3>*1

5.    mn nnn»i« H ttintu z-ao-u afeuwitc ’n ano Cuw bune punt iu '-ii wkr MW e/eciuaw în an artnnon Prdîncnlarc

Fo-du oe Coe.-'.m* ipx 45 02113 01 M54Ț2.03.02*45.02.03 03) *,

Sume pm*«© tn «mul pl3Wfr efeeuaMi în «mul curert Sume di n -te fn comul (Metkr ef-ciuato în em or<cnc<

Arț<r icnțorc

Fondul EOrepMO 4gn<wt oe Oeruonare Rueu. <0X1 45Q2.O4.Gi-45 02 04.02*45 02 W 03) *J Sume Ofinv» în «<rx» p«Unr rfeduaio în ano oxerl

6.    n« onmo Tn Wit OUHIKX MeouOiu în an, untevxl Rrwhnanjaro

Frjna.l Etrooeen pcrJiu PtscmlUnC 45 Qg 05.01 «<5 02 06 02-45 0205 03) *)_

SjH'o wvnte'n canto- otn or eieou«e -n arj cuieq Sntm ,*m»ia î.i auritul pM^or efecaaic »n an antenorf PttaJ'U'l _

IrtstrunMflbJ Oe As»jto-w oonru Preaoewa (coi «fi 02 07 0,-4S 02X8 ltt-40 U2.Q7 03) •) Surpe nnmift i- ovX,< piMAv eiecuae în arul curwî Si»<hj pni'.iiH i- cunlul (ZW'to- efectuate în am snteny.

Prcftnantye

as .x-.ura 450202 «5 02 U2.01 45 02.02.02 45 02 02 03 40.02.03 45.02 03 01 45 02 «U.02 45 02 03.03 45 02.04 45.02 (tf 0 45.02 IM 45.02 04,03 «5(805 45 02 0501 45 02.05 £8 45.02. OS M

45.02.0?

45 0? 07.01 45.02 07 02 45 02 fiî 03


mu*»

-Sutxikv

PREVEDEA'

ANUALE

rcrAL

*z

X

X

X

X

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


-<1    . . . V l i./XVh

• • i oi >-r

\m inuii** •!    ■


*1MCJ35 3Q ălNIQ3S3aa


tc 12/DS9

arte as?

io trrox» LdflJS*-

UrtKOlSV 2002 a 9T iot» a *»'?


   S^fA«Uil*IWUdWI«5

uouujue iu* uj .•«i’fnaojA -ws -nu*» u;«» u*yH vama NUflO I'-Iiieu. «IfensMM .vrff~ mim i>. sru'ud nuinj

(. ISO tf-a> Sf*w S 2 20 SV’iO .d a 5J?

P«1/ 73c aoeueu-j z<mujîii«=»io    iua*K .wil)>.i rvJO*

_ u. Ml uuti «imș

_’v&mză »W u »i”C«V iOWfC TiUiM O. i| ^ud vums

IJW> O |t Uf UI M|k- -fJV> jDWflO 'v.lZtl (I .?t\blX5 OJUng

S7    ;,ico 02 £0    vi <0 *►*•«<wr<6 5» £MG, S6-W*Mtz«w<n«MvtMvy

TXIOi

3-WNV

4J*JlA3dd

_

•a» tu-


mixt Cm -W #/

• ‘ SiM’.V


80TI8O1V0IQHI * 3 ti t »» 0 N 3 0


JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea adwimsifativ-tantoriala CONSTANTA

FrtrruM- | ANEXA 2__

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. 5UBCAPITOLE Ș» PARAGRAFE PE ANUL 2013

ia te

DENUMIREA INDICATORILOR

CoeinACWIar

i»i.9*2013

-REVtlXRI ANUAL:

TOI A.

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74 02*79.02)

49.02

628649

Partea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE (cod 51.02*S*.02*5S.02*56 02,

50.02

38*11

AuKxiLrti publice ai aciluni externa (cod 51.02.01,

Din iqm cataoi

51.02

37710

AuîoPla »>Aor/Xf $> -e^HMKteo icod 6’ 02 0’ 05)

5’02 CI

3771(3

A>Jonj(i txeoi'r/e

51 02 01 03

37710

Alia aarvteli publica gonwafe (cod 54 02 06 la 64.02 07*54 0210*54.02.50]

54.02

203

6r> MW c*<5-»04

Fnoo Cc 'eztfva tracasa!« asp&La auiOfiWbKX bctte

-M 02 C5

Pend per lni țyira'lD'ixt l'ipnxruua.-tx «««mc-. wnlrart^ergararteh» <la ctr.

S4 0UOÎ

Fond    uman :rrpfUfjM<.«*»rt<Jcrw, omiracuțc.ge'an'jr.e Oc Oiim-n-fin* ic    TraJc

64 02 07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cart Inaisrtot

S on: 2O-3

’REvEOERI ANUALI

IHCT

TOTAL

S-o. o oufcPce cvnm--    de c-Adu”ț» n p*rîoonc^-

54.02111

203

A> se--. ca o.W <* -jeroraiu

MO? 50

Tranzacții privind datoriu pubticd șl împrumuturi

55 02

300

Tritnalanjrl cu caracter generai intre diledt» nivele ol» administrației oo<J56.02.06*56 02 07*56.02 09)

56 02

a

Dir UKei'jM»M

Tnmwfer-jd o*, t coarna ansi li lor ,ixw*ne oerxzu Imeniaraa cnctr/șcz perlni ptowkoz coj-w

SfiODOC-

T new*enr op buc«ei* OC.H-? pentru m«t(Ute dt «Mierla sceiaia pentru perso.mee cu banacdn

56.02 07

Transferuri di &os<-tcM locale cAre cuoet.H lnnrii»a* dt o» curur sooaio ac sonaid-n

55,02,00

Partea a H-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*51.02)

59.02

13325

Apararo (cod 60.02 02)

60 02

9

tun UMni sapa».

We ratior.Bto

«102 02

Ordine publice m alguranta naționala (cod 61.02 03*61.02 05*61.02^0)

61 02

12325

OnWifll cep Mi

Obinn :ub«u |mc 61.0200 04)

61X2.03

4060

Pc.h.u MCJU4

61 03 13 (M

4000

Pnxcd tr era a șl txctoo CC'i'a lncena.6-j< (prometd cr. '0 fttrenrMarâ)

01.02.05    -M

AII- B’iViiMll Tn OOnwnMii nrdtnH    ai marame»

0« .02.50

M25

lil 1


5 31 i S 2    3 ■ 2 S

S 8 8 3 S 3 3 3,5 & - - r * 88Si3g33SSS88g3S H 8 Si S a £3888^528

3

. 1

1 1 *

1 8

_ 1 1

S
«

& o

2î 3|3

9

9

3 3

9

5

3

(T)

9

1$

8*818

8

B

3 8

S’S'3

fc

8

8 3

S

8

3

3

S

3

Hs

3

s

,8|S

S 8 8

8

a

8 8

S

8

8

2 .

a

3 8 8

ă

2

•S 2

S îS

8

9

8 8

*

5

3

s

8

r>

-x


't iiDENUMIREA INDICATORILOR


ST 02 06

50


Adu «wxițH hoofi'ovteojliini. reacem Si


67,02.50


sooc


Asigurări sl asistenta social» (cod6$.Q2.04*M.02 05*68 02 06*88.02.10*68.02.11 *8802.12» 6802 llWtf 0250)    68 02    3l«W

On kX(W o»ț»M

AMI51O"» ocotâftu pogoane»©.- in «ar»ia

88 02.04

3076

Asta»’*.» SZ5CJO >r> zzz ce txs> SI ln«S>li*M. icofl 68.02 05 07)

68 02.05

16643

Aete-,erii» sc/cdid i>. ca? •-*'nvi'Wau»

68 02.05.02

'0643

A««ion>3 loc-aa per-Uu famtț s. cap.

«0200

AuLuv penl'u ncii ritr.

*58 02 10

1000

C*eg<j

68U2V

2555

U'<« » otsisic-u ri»oaoo*oc»aiț>

68.0212

Pnr.veco exc-mV-'• hoosle (e«J 68 CB ’ 5 01 «68 02 1 5 02)

68.02 15

î&to

A)U»' «CC-»

«02.150'

286

Carl«e 0e ayuțor sucwn

<51.02 15.02

2300

Alternele* r. owne.V (Mi0jran>or«l tsmeme «ociAe

68.02.50

25831

Pwl*» a |V-a 8ERVICII SI DEZVOLTARE HUBUCA. LOCUINȚE. MEDIU Sl APE (cori 70 02*7< 02I

locuințe servicii sl dezvoltare publica (cod 70.02.IW*70.02 05 U 70.02 07*70 02.50)

7002

708728

Din uxu> «urm-

l noj'fito (coe /0.02 0.10 • *70 0203.30!    ; Q.CS U _ _0

Dexva l»»» «ren-Iu. Oe iucurnw    70 5? 03 01

■t»


•n *•

5 5-' l

III g II


c

i, nr

e ,

rj -

fc i

1

11


5 8 5.8S58 s a's ,5 gig


3 8 3 £ S? £

8 3 S 3 3 8 £ 2 *,£'2 £

1 1

S

*

1 1 1

11 i

1 1 ' I


8 8

5 £ 3 3|

8 7.
B.xjr.TOT» ’REtfEOERl JAU

DENUMIREA INDICATORILOR

coo .necatty

TOTAL

Alta acliuni Konemlce (cod 87.02 01*37 02.03 la 87.02.05-57.02.50)

57.02

$

c<n WUI :opl»

Piy«J Romir (JO DvzvvHw» $oow»i

37.0201

TtywiMB

8AUK.03

Turism

67K>0-»

PiuitMe ea wvtttre n d»*i «eronate

87.02.05

Altaxswn «mr oe

87.02.50

Parxoa a-VII-a REZERVE. EXCEDENT 1 DEFICIT

96.03

REZERVE

97 02

EXCEDEN' 98.02 06 * MC2 97

0802

a

Excedeniu' mc* un t do Ftncikv.vn

98 02.96

Exc-XXMT'. s«ți». de dezvu'lcrv

98C2 97

DEPCrr 1    99.02 96 - 99.02 97

99 02

0

utolioto »«>.<* do li nctXinj)»»

99C2 96

0

OH «M s*c>cr» oo dcr*:-i5eo

«9C2.&7

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 ♦ 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

*8 02 SF

«CJ41

Pana. La SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02*56.02*56.02)

50.02

36059

Autoritar» puWlce si actjuni externe (cod 51.02.01)

51.02

35050

D>n total caplo'

Auj> lut «Mivulive w iapa utrr. (cai 51 03 01 03»

51 02 0'

38856


/#L &&


Bu;et 20*3 ’REVEDERi ANUAU

DENUMIREA INDICATORILOR


Ih.


Clei 1-rtfcsrw


TOIA.

AuWitȘțl e*KUr<C

51.02 U' IM

G5956

AJtt Mrrvlci» publica generate Icod 54 02 05 la M.02 07*$4.0210*G4.«3C)

54 02

209

Din taM coptcr.

Forw ea ramva bucure iu dnpoTtia aux- 1el»z wain

64.02 06

l-nnc pc--<r» eafă- lsrw* rrr[«yr>u:u' k»'    c©nl"ctaie'earxrrn'<- Ce Mai

G4 02.C6

rond per,Cu uwurta'aA Ixwunxxu'-tv nxuxne ocn'.iusltMvoArațyo OpoOmnnVuinh» pi.bUce tocate

54.02.07

Serve» Oud^u ia*>ni,r«nra ac o».de< ta a nrv*cer,eKx

54 02.-0

203

Ale Bănui» b*4> re gorarwv

54.02 50

Tranzacții privind datora publica |l împrumuturi

55.02

500

Trjntforuri cu caracter cpraral mira tlrfanla nivele ala admintatraltel |cod56 0? D4«56.02 07*56.02 09)

50.02

0

1>" -O» CjOCXil

Tranifanin<inbu;«6teciOfo.< « .atețana pc vu *»n«nO»rtoa ox4rot«v per-.t/u vwkiu rapildu

56 02 ce

TrftnMerxi ttn Luqoi«<H waae pomiu na.iiuti.ia C* at&enta >ooaM pentru parcane»? cu IwnOsap

5602 07

Translau» Oir SuQereo loci4e a»fnt feritul TemcUui C« «țurA-i sopatc tte ««"Watfl

6OU2.C9

Pariu a ll*a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |cod 60.02*61.02)

59.02

*3326

Apjrare (cod 60 Oî.02)

•0.02

0

C-n tuia «pHor

Ar.nrvc n;l ,jnu n5 H 5 S S 3 8 g d a 3 s r

S S333S23S233 S î8»8SâS^jSSSfi


CCUZ0 59DENUMIREA INDICATORILOR


Cec «wcate*

TOTAL


A’le atanzi tutuia»

5arvcil    <- «îorjvc (oofl 67.02 05.01 la 67.02.05.03}

3son

îi'«Wl    _

•"'rarneracmnn' n.Mre. aarCun.asnc verzi MzcspcitivcăiUcuu'cmei'! sar* ol rMIgirose

___Al» sericii în ovr.en ile ctfcun. recreării al M08i

Asigurări «J a» «tenta 8OCWI3 (C«l«3 02 04*68.02 05*88.02 06*68 02.10*68.02.11*68 W 12* «8.02.15* 68.02. M)

C i> loiolcapwl,

AsmMrta aeouJal* periacefi&Qrvarțta

A»s:«rta K<toia ►- caz ce v>< si levaflSilui» IcvC oe.Q2.OS U2I

As fiterra ux ate in cu ou nva-ciaio Aasieiu wa<ua periHU lumile ti coc»

A/j|c«k iienl-j .oojințn

••

Uritâ). a* «i»twiâ mcU cosoceiu

PTwermee uxducw i iada» <ooo EA (17 15 01 «68 02 16 02}

Ajiaortoctoi

Candno se ajutor sooal

ARC CttCLtei S OOiTto.iu «aiguneiio- m ic<Mlm*«e crrjale

Partea a IV-A SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02V74 02)

S7.32.03.30

«7.02 US    20W7

67 0? 05 O’    1707

67.0203.02

67.02.05.03    16030

«7.094)6    50

«7oa.se    oooo

66 o:    SIMM


68 02.04    5375

«8 02.CS    16643

68 02.05,02    16643

£6 02 CC__

68.02.10    1003

68.U2.11    2446

M 02 12

68.02.15 68.02.15 01 68 02 15 02 68.02 50


Locu.nl®. mkyicII Bl dezvoltară publica (cod 70.02 03*70.02 05 la 70.02.07*70.02.50) 0* IftW OtoilN

Locunto (coti /0.U2 IH.01« 7002,01 30;

s Miri 9*irt;nin«.o

__    ARw che lukil b camon ul tacumicioi

AknenUftB vu MțM *i junnrwpn hWrntsnnlm (cert 7007 05 01*70 02 05 02)

A!■•'«*«( •» cu 4pa Artiftrtson " rtWCACP

_ H»«*W pubu s etocvftart nzoc

AJ.nie icm cu gute "Munte n tocatrati

AM» »vr«<o V d^men'ii® ocun’aw. «erv-cNorsl dazwind cwunrkc»

Pr oierii» mediului (cod 74.02 03*74.0Z05* 74.02 06)

□ n total C30.K4

«taJuccree 3» ayMrol.jl puiiuv.

SB’itonist® » Qmui.n®» «eusjrto' ,«<1 74 02.CS 01*74 02 05M)

Salutxtero

Ijutdiou s lW'.iusc»mi desseunc»

Cu*u* zirca f t'MWM ao«c< -O7ldu»e

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (ood 80.02*81.02*83.02*84.02+B7.02,

Acțiuni generale economice. comei claie si de munca (cod 30.02 01)

Om frrta- nftMot

Ouget 2013

Coti imRmc*

?

-’HfcVEDERi ANUALI

lOUl

70.02

479SB

?o. am

0

70 02 03 01

70.02 03.X

70 02.06

0

7T10?A5 01

70 02 05 05

'0 02 06

14350

niozcr

70 02 5D

3»1ft

7402

71300

74 02.03

74 02.05

71370

74.02.05 0-

71370

74.02 DO 02

74 02 06

10

79.02

/6/$3

30.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

2uSfH?0*2

don Kica^o'

-KtVK-'CK' -«rwru i

TCTAl

Auiu'M y«MKHl« econom or ei «xwwc-a« icoc 60.02O1 OA • B0 02 01    • 80 0? 0' 10 • ft) 02 0, .10)

00 02 01

0

Cre^-rt»c s, CO.T2W3CTC •WOW S' iflCOf

3C02.C1.0C

SUnwiiT’J iOttBOtlntftsi mu » H )>oui

6O.OS01.lS

P’qgnm» cn rusrvwrn 'aq»w a țl sociala

800201 in

A ie cr.oAu a :«n!m acbuni gz-xs-j e eoanorncc » asnTor&afc

80.02.01.30

Combustibili * energie ivod 81.02.06*91.02.07*81.0X50)

81.02

M85S

U»l lOld) CaplOr

Energie

81 0? Ofi

3466b

Alți o>T.^rbiii

81.02 07

Alx» chv:iu.“'i pr.mnd «ynixalibli si en»qii

81.0250

Agnculture. eiivIcuMnre. piscicultura el wwutoar» (cad 83 02.03)

83.02

0

L>n loial raatm-

AQ'iouWra (cod «.02.0303*Si 02 0307-Ki 02 03.301

6308.03

0

P’CKecf o plantata» țj wwim r<|o«>*r»i»nl

63 02 0103

Camere ațncan

83(80107

A!e.er.«tu.ni In doncniul ogncuturti

63 C? 03.30

Transporturi (cod M 02,03*84.02 «*54.02 06*84.02.50)

84 02

13538

D11 loial capiu:

Trwwrt ncter (mc 84 02 D3 01 «84.020303)

MO? 03

4W38

Drunur. s w»ji<

84.02030’

Tiwecxxtl* omimi

64.02.93.02

17850

Stnen

M.OB.KIIB

2fc3W

Buyei20l3

• EX41 lT    ]

PREVEDERI ANUAU

DENUMIREA t W 0 IC A T 0 R 11 0 R

lira:»

total

trwwport Vovtar

64 07 IM

Trywpnd «eiân (cod 84 02 06 (Bl

6*02 06

«

Aviația nvra

IWU2.C6.C2

AiaumnuMi îr «mr«|l rwspc'l'jnlO'

84 07 50

Alt* Ktum economic» (cod 87.02 01*87.02.031» 87.02.05*87 02.60)

87.02

a

Do tot» cfcUICi:

^oni-J RomAr oo    Suc-ai.

87 02.01

Zero'lb-xe

«7 02.09

Tuns"

87X0.0*

Proeciv CC aozvofcv» mult fcKÎKXUltJ

87 02 05

Alto șcîiiir, soxnini.cc

87.0260

Dad*oVII-« REZERVE EXCEDENT l DEFICIT

96 02

REZERVE

«7.02

EXCEDENT 98.02 96

96.02

o

Exceontul «ocilurl    furcXoosre

96.02 96

0

DEFICIT 99 07 96

•WU2

6

Defel J wet»?n» rin tixelxxwrt

99 07 96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 ♦ 63.02 ♦ 70.02

168MA

♦74.02+ 79.02)

Partsa La SERVICII PU8LICE GENERALE (cod 51 02*S402)

50.02

1754

Auto»Kstl publica si acțiuni o»tem» (cod 51.0Z01I

51 02

1754


Partea a In-a CHELTUIELI SOC»Al-COLTURALE (cod «02*66.02*67 02*6802)

IffirMOnwnt (cod 66 02 03 Iu 65 02 05*65.02.07*65.02.tt*65.02 50)

Dr. lottJ caplio

învatamânl pwealxr s p’ rrur iooo 65 02.03.01*65 02 03.02,

In»2iyix 5rt3,oc.?z lr.>a»ar fi»r. arinii

invHtwnanl sac^dar (axl B5 02 04 .01 m C5.02 04 03, invaJamlnt securwar'ntertc<

InvalGrrA»: »ecunur supenar invflfarrw: wuOsxrrs»

ImMwnIM

Tnwftimant wzCcfin t* pnn r»»rt (coc 65 07 07 04)

Inwatomin; spooai

Sovoi ooilme partaj aCucabu icod 55 02 '1 L3><,5 02.11.30I Wlerwre w carr..-© twntrj *«ev»

Ate servtoi arciiare

ai:q cfMtwle* 'n oonhKXi ’n»oiam6«ux.i

Sanauls Icod 6fc.02.06*M.02.M*6e.02.M,

D>n IfltM rapilCI

Sarrt» trw.cn» im .Bubit <wcva ai pom.' (taxi 66.02 06 01 >E6 02 06.03, Ssfcaic XMerale

B-^P.20'3 =REv?Oe«l ANUALI

;. ț. Cod indcator

<&Q    totai

63.02

w

65.02

0

65 02.03

0

05.02.03 0*

Bi.02.W3.02

65.0? 0.1

06.02 W 01

0

C&.02 04.02

65 HZIX 33

65 07.05

65 02.07

0

65 02.07 W

65 02.V

65.'32 1 * 03

0

«5.02.V y.<

65.02.50

66.02

22?

66.02 06

222

W 02.06 01

222

UnftW rrol OJOciaie

Swvlci rie    cuib-ca

Ane cbauAoil m ocreriyi sanatai i (coe W 52 50 50)

A*|fr    si «ruwi ur-Hure

Cultura. iwws ti r«ligHr (cud 6Z.02.03*67.02.05*67.02 00*«7.02 50)

3n loui CX»X?

S8-V.CU arierate (MO «7 ne 03.02 • 67 02 03.06-67 02.03 »2«67 02.03 30)_

etbl^ted putAcc usr wiHo orasoneM mun.ocale MtOM

Instituw oubioe scect-Tcn a t~ ar>ctO Scoli xpu are de a?» si meserii Case de cUtura

C«n-« aiM.'Hie _____________

Centra pentru conMfV.irnesj pramov.wi» aatuni irn.'.’-jo.-.iln CPnsofccaroa « smlaucrvo monun w'jftw* «lonee Aii© «ervwi cuitu'wo

Senară rncrwivB si sportive taxi 67 G? OS O, te 67 0? 05 <O)

Spofl

Tlooret    _

Inrabflere grsdni puolice. porci*. zone yer» oaie soon vo ț, e« agramont

Servoi rmrj.n»o«

aim «A-r ril Tft rtr.-Rn lecui»rerwr» și ^le-

auuc.20’3

=’REVEDERIANU(M.(

Cod »U C&HIO (AL


«i 02 ue.<a

_ «02 06 _

S5.02.50    0

_ B5.tI2,5U,50    _

R7.02    O

67 0203    0

6Z 0203.02

67 Of.03.03

67 07.03.54

67.02.03 05

«7.02.03 06

67.02 03 07

57,02 03 0?

67 02 03.-2 67 02 03.30

67(0 05    (i

C7 02 05 01_

67 02.0502 67 02 06 03 67.02.06 _

67 07 50

IM


DENUMIREA INDICATORILOR

Bus« 2013

PREVEDERI ANUALE

AKC WUI M

Cod iiMoKf

7CTAL

Asigurări ti aslwerrti rocIM (codtW 0204*88.02.06*68.07 06*68 02.10*08.02.11*68.02 12* 68 0215* 68.02.50)    68.05

’OA

Dn biol uwlol

M «UflUt aoo-dwa itaiaarnv in vyst3

*8 02,04

AstMem* W-*« n r-f Cm Im»i si »Wrt.taii <cod 68 0? 05 0?>

08 07 05

Asistenta socâ3>3 n ra? rin arvanc.inte

98.02 05 m

AsUttwrta y o w»:nj fwmito si cocii

89.02.06

A^vmaro porlm narnlu

68(12 10

Crețe

68 Vi

fOB

U/ 'imi wi as ,(s«m ricdloo-sodak»

88 02/2

Pr*v«»<<‘t»a AAtfuttr'Kiocw (coc 68 02150’*68 02 ISO!)

68/R.15

0

Ajuax sena.

66021501

Ccctno zv :+rv

58 0? 15 Oi

Ale cM9tu wi ip Ozwi. «ijura-kz ei .w*lanMi

88 02 50

0

P»rtcd d IV <3 SERVICM 5i DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE MEDIU Sl APE <coo 70 02*74.02)

Locuința, servicii *1 Ccxvollaro publica (cod 70 02 03*70.02.05 U 70 0207*70 02 501

70.02

160760

D»r- Mo G&&

Lucusua (COC 70.22 03 0' -70.02 03 301

10.0203

0

Dummimm»»mxikAj ocioc-r-ie

71) 02.03.01

Aie cheltiAș l m Qrrrwx.4 kxic-Ucz*

70 07 03.30

Al•ttaiwe cu 3S2 8 y'e/v.V’ nnrr.nrr,^ (cud 70.02.0501-70 07 05 021

70.C2 05

0


3u$«20n ’REVEDERi AftlMU


0‘lllOUl

Fnar&a le’nvcs

AW fcm&iixitf,»

A lu crofcu Al onvrc curbustiU i SI *wg»«

Agricultura, ailv.cultura piscicultura ai vanatoara (cod 83.02.03)

□*> io«.’ eaprt>

AtficJtura :«xl HÎ.U2.C3 03*83 02 KJ 07*83.02.03 »l P'oieclk» p,animx j wx»->iiM iiinsanAira c^~‘jn oțz cou

Afi« cnmiirtei în domeniul afl' uiKuM

Tranapodurj (cod 84 02.03*8402 06*8402 501

C*> IMnl «ploi

Transport rute- (coc 84 rt? 010, lu 84 32 03 031 Drur m M IMCUlI Tranwort 'nam/i Suaz    __

Traovxx* acncn loofi 84 CO 06.021 Awiane omu-

A Ifc CdlU-O» io «Jor-no-U UTOWOWOW

Alta acțiuni economica (cod 87 02.0T*B7 02.03 la 87.02.05«B7.02.50|

Cm im«j capitol

rwwul RomAn fla DrusUtaxcSocU.a

&xw« 2313

| SREVfcOSR: ftNUAJ i i i • <    /&- W*

TOTAL

«1 U2.CS

9t«?O7

B* 08.60 _    _ T?5

8302    __O

S3.02.09__    _ O

83 02.03.53

83    02.03.07

33 02 03 30

84    02    5283

34.0203    _    5ÎR3

64 02 03 0'

S4.O2XJ3.C2    4312

84(12.03.53    471

84 02.00    O

64 02 06 02

940250

8702    O

8/.02C1

DENUMIREA

INDICATORILOR

B-get 2013

’RFVcDEHl ANUALI

OKI "'MM'

TCrAl

Zone kuv

8702.03

Turis/n

87.0? <M

revede de Ctezvcibifa f"urjiV<TK'n»i,

87.02.06

A In M.lmr ctOOG-n'CA

87 1» 50

P»rt*o VU-a REZERVE. EXCEDENT / OEFICIT

98.02

REZERVE

97.02

EXCEOCNl 90.02 97

98.02    11

l«owm> >«îur* cnuuvtjlUs’e

»«t»Z

DEFiCrr t 99 02.97

99 02

Da*olU •,«»-iun* <Jn

9902.97

PRESEOrT fc CE ȘEDINȚA


r»vnft/\Sf'Mi««sAZ.A SL ««fc-t**

JUDEȚUL CONSTANTA

Umiaiea acmi-nsrativ - tercoralfl CONSTANTA


insWulia publică    _

____

F-CfmuUw    | ANEXA 2 SIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE Si ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP. 5102


DENUMIREA INDICATORILOR


mll la

Buget 8013 PREVEDERIANUALE

Cod Tdicalor

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


37710


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


35956 01    35956


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10    18415


Cheltuieli salanBle in bani (cod 10 01.01+10.01 03 ta 10.01.08 +10.01.10 la 10 01.16 +10.01.30)

Salwi. de oara Indemnizație de conducere

Spor do vecin" g    _

Si«?rur pen'ru cordiiii de munca Arte Sporuri

Ore suplimentara Fond de premii


10.01

10.01 01 '10.01 03 10.01.04 10 01.05 10 01.06 1001.07 10.01.08


14010

12607


Ford pentru boslun ocupelejjrm c.ini.»

Fond a^orer.: plătii cu ora

Incemrizati plat.te unor persoane cin atara urwlatii i'’<jemnizfii.i de delegare Inoemnizau, de a o casare

Alocat» pentru transport u ia si ce la iocm de (nunta Alocat" pentru locuințe _A0e drepturi sa-ar-ale n bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05*10.02.30)

Tîchete de masa ")
Norme m hrana

Umtorr e și ecn oameni ob'ipator.u

Locuința de servew foios-ta de satana! s- famata sa

T»anspcrul ia $• de la locui de munca

Alte druDlun saianaie in natura Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

Contribui! de asigurări sociale ce stat ComritMitil de as<gurân de somat Contrbuii ae aslgtiran sociale de sanalate

Contribuții de asiguran pentru accidente de munca si boli p'ofwnonato Prime oe as.gurare viata plât te de aiqaiAtor pentru aogajap Contribui!' pentnt oonccdK $ ircemnbali

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20 01.00*20.01 30)

Furnituri <ie birou Matenaie pentru curatccia incalw llum-nst forța moțr-ca Apa. canal si salubritate Carburanți 91 lutxrftant.

10.01 10 10.01.11


10.01.12

??0

10.01.13

1

1001.14

10 01.15

J0.01 16_

10.01.30

10.02

O

10 02 01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

440S

10 03.01

3340

I0.03.02

37

10 03.C3    _

706

10.03.04

21

10.03.05

10.03.06

271

20

17541

20.01

5838


20.01 01    296

20 01.02


20.01 03 20.01.04

530

60

20.01.05


P’*se do schimb Transport

Posta leiecomunicatl, rad», tv, Internet Mrtiena'c si prestan de ««.-vicii «r^a-actor funcțional Alte bunuri si servld pentru'ntreune/e sl funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.D3.01+20 03.02)

Hrgna pentru oameni Hrana perwu animale

Medicamente si materialo sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Meoteamente Materiale sanitare Reactivi OosnCectanfl

Bunuri de natura obiectelor do inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme sl echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasarL transferări (cod 20.06.01+20.08.02,

Deptasan Interne, detașa/ transferări Deplasa» *n strâinatate

Materiale de laborator

Cerce tare-dezvottare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Proflatire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixo pentru armato

4 -£X A LA

Hclm    Șgț?

20.01.06 _ 20 01.07

20-01. ce

2515

TKO

20.01.09

960

20.01 30

008

20.02

130

20.03

0

20.03.01

20.03 02

20.04

0

20 04.01

20.04 02

20.04 03

20.04.04

20.05

50

20.05.01

20.05.03

20.C5 30

50

20.06

70

20.06.01

20

20.06 02

50

20.09

20.10

20.11

50

20.12

1250

20.13

100

20.14

20.15

•* • •> ••


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ol animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local. In baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru «utoritatl publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

Comleicone sl alte costuri aferente imprumutunlor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02,

Comtseane 51 alia txwttvt alotenie 'mprumulurrcr externe Co'rrâioant! si alte costuri aferente mprumuturrfor interne

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare denvato din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20 30 06*20.30.07*20 30.0S* 20.30 30,

Reclama si pudic tatu Protoco; 5> reprezentare Pr nie ds asigurare nor-viaia Chirii

Pmstan sorvicu pentru transmiterea dnjptur- lor Fondul Prfc-edirrx-iuii'Foixîul conducătorului insfilulwi pudice Executarea suita a crewneioc pugelăre

Alte cheii-i.eh cu Duium st servici-
T1TLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferenta datoriei publice Interne (cod 30.01 01*30.01.02,

Dooanzî aferente estonei pubkce interne directe Dobânzi pferer-te crod*e»or rteme garantate

20.16

20.18

20.19

20.20

20 21

20.22

20.23

2024

20.24 01 20.24.02

20.25

20.27

20.30 20.30.01 20.30?02 20.30.03 20J0.04 20 30 06 20.30.07

20.30    09

20.30.30 30

30.01 30.01 01 30.01 02


10053

2100

’50

65

1680


583S

o

o


Dobanz. aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02 03+30.02.05)

_ Dobânzi aferente datore! pt.oi.ce externe d.recie

Debara grerente dreerteto' externe coni-w tate de omonator" de credite Donarzi aferente cred'tekx externe garantate Si/aaujJirecte subinjorumutel*

Gabenzi a«crenie datoriei publ oe externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03 01 le 30.03L03+ 30.03.05)

Dcoanz aferwxe împrumuturilor dm foncul ce tezaur

Dooanda datorata trezorerii statului    _

Dobânzi aferente imnnimctunux iemporore din irezororta hiatului Dcnarat le opeetunledeieasing
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40.30)
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond d<t ruerva bugetara la dispoziția autorităților locala

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

îransferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24*51.01.26+51 01.31+51.01 39 + 51.01.46+51 01.49)

Transferuri către insiituțn publ.ee Acbuni de sanatate

Fina marea aeroporturilor oa nitres 'oca _

Transfenjn d r bugetee consiliior Județene pentru finanțarea centrelor de z< pentru protecția rooriului


30.02

30.0201 30 02.02 30.02.03_ 30.02.05

30.03 30.03.01 30.03.02 30 03 03 30.03.05 40

40 03


OCA L4

/<>

040.20

40.30

50

50.04


51 SF


51.01    0

51.01.01

51.01.03 _

51 01 05


51 01 14


-    - r /££ 2a&

Tmnsfenjn ri>n bugete^ '©caic pentru instituire fl« asistenta sooaia pcnin» persoanele cu handicap _    51.01 15

Transfeom din buptteiH «Jnstl tor 'ocale $» județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile

adm»" stratheter.iorjalc tâ situata do axttemâ ofceuMet*    5101.24

Trbnsfenxr pnmnd ccnlntwția de ssyurâf’ socfcae de sdnâtate pentru peroanele aflate în concediu pentru

creșmrea co^tuu.j    $101J2Ș

i ransfeniri or<virq_«»ntrib>j|ii:e ne sânătnte tn. persoanele beneficiare ce ajutor secai    51.01 31

Transferuri din >jgcieie consili or tocase șt județene pentru firar>|area unftsWor de «nslența mcdico-

sociaie    _    _    510138

Transferuri d«n bugetele ocatepenlru finanțarea cneiuiefiior curente din domeniul sănătăți*    5101.46

Transferuri cin ougetete tocau pentru llnartarea camorekx apneo n    51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A. Trantfsnjn interne (cod 55.01 18* 55.01.54)    55.01

Al le transferuri curente interne    55 Q1 18

Transferuri pentru achitarea obl galilor restante carre furnizor» de energie term^a « ace cent-aletor de

termoficar»    55.0154

B. Transferuri curenta in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55 02.04)

_    _    _    55-02

Contribui» ți coteați le organisme ntematkxwle    55 02 01


Alte transferuri curente în străinătate    55 Q2 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    "    57

Ajutoare socialo (cod 57 02.01 ta 57.02.04)    57.02

Ajutoare socrite n numerar    57.02 01
Ajutoare «octale in natura    57.02.02
TicUete dc eres*    57.02.03
Tic’iete cadou aoordaie pentru chelbe!' sociale    57 02 04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI {cod 59.01 + 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17


*59.20*59.22 *59.25 *59.30*59.35)    _    59

Burse    59.01

Aiutoan. pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programa pentru tineret    59.08

Asociații sl fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului noclerical _    _ 59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cuHural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salanalo    59.25

Programe al proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    7»

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80^03+80.30)    80

împrumuturi pontru institut!) si servicii publice sau activrtati finanțate Integral din venituri propni    80.03

Alte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)    '    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02*81.01.05*81.01 06)    fl1 Q1

Rnmoursan decrepite ex'.Kne contrwctate de ordonatorii ae credile    81.01.01

Ramburaan cc credite externe din tondui ue garantam _    81.01 02

Rambursări oe cred teafo-ente dator ai pustice externe tocate    81.01.05

Dtferențede curs șitrenie daione» au otice externe    81.01 06

Rambursări de credit® interne (ood 81.02 01 *81.02.02*81.02.05)    81.02

Rambursări <je credite interne garantate    81.02.01

/<Coerente ce curs atererie flafcxwi pcoico <ni9>na    Bl 02.02

Rambursări do credite aferonie daftytei pudica '019718 locala _    __    81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI S, RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    84

Plat! el actuale In anii precedând sl rocuperato In anul curent    95.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/OEFICIT    90

Excedent 92.01 96    a2 01

Excedentul secjkjnii de funcționare    _    02.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul *ec|tur.li de funcționare _    __    _ _ 93.0196

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+-84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

Oi

Transferuri de capital (cod 51 02.12*51 02 28+51.02 29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea irvesttoaor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuieii'or de capital din domeniul sânâtâtn    51.02 23

_Alte transferuri de capital calre institulii pu&lk»    51.02 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55 01.10 + 65.01.12 + 56.01.13

♦55.01.15+55.01.28+55.01.42)    55 01

Programe cu rinantMre ram&oniaOlia    _    __    _    __.    55.01.03

Pwume PHARE si alte programe uu finanțare nerampursepiia    _    _    _ 56-a1

Programe ISPA    55 01.09

THme SAPARD    55.0110

Programe de dezvoltare    55.01.13
Farw Romar. de Dezvdlare Sociale    _ 55 01.15

Cheiiuwii neeiintoite ISPA    55.01 28

Irarsferur» din bugetul local câlre asociațiile fle nezvottare mtarcomunUara    55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

(cod 56.01 la 56.05-H:od 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

Programe din Fondul European de Oezvoltare Regională (FEDR ) (56 01.01 ie 56 Ol 03)    56 01

Finanțarea națtoneta    =fi 0» 01

Finanțarea externa rwrambursoBI's    50 cn 02

__Cneliuieii neebgibrle _    se oi .03

Programe din Fondul Social European (F$E) (56.02 01 la 56.02.03)    _    _    _    56.02

Finanțarea națională    56.02 01

Finanțarea externa^rambursabila    56.02 02

Cheltuieli neeMgibile    _    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 ia 56.03 031    56 03

Finanțarea națională    __    56.03*01

Finanțarea externa n«ramburs3blia    56.03.02

_ Cheltuieli neeligibile____ _    56 03.03

UA/&Programe din Fondul European Agriool de Oezvoltare Rurala (FEADR) (56 04.01 ia 56.04.03) _    56.04

Finanțarea națională    56 04 01

Finanțarea externa nerarnbursab>ta    _    56.04.02

Cheltuieli neekgit»ie    56 34.33

Programe din Fondul European pentru PescuițJFEP) (56_O5.O1 «a 56.05 03)    56.05

F.nanțarea națională    seo&.er

_ Finanțarea externa nerambursaoUe    56 05.0?

Cheltuieli neeiigibile    56.05 03

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Prsaderare (IPA) (56.07 01 ia 56.07.03)    _    _    66.07

Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa neraniDursabda    56.07 02

Cneliuieii neebg*bite    56.07 03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Psrtenenat (ENPI) (56.08 01 la 56.08 03 '    56.05

_ Finanțarea națională    56 1)8.01

Finanțarea externa nerantbursaoiia    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    _ _    _    _    _    56.08.03

Alte orograme comunitare finanțate ir, penoada 2007-2013 (56 15.01 la 66 15.03)    56 ?5

Finanțarea națională    5615.01

Finanțarea externa nerambursabda        56 •’5.Q2

Cheltuieli neeligibile    5615 03

Alte facilitați sl instrumente postaderare (56 16.01 la 56.16.03)    56 16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    5676.02

Cheltuieli neeligibile    5616.03

Mecanismul financiarSEE (56.17.01 >a 58.17.03)    56.17

Finanțarea națională _    5617.01

Finanțarea externa nerambursabila    _    561702

Cheltuieli neeligibile    _    5617 03

Mecanismul financiar no*vegan (56.13 01 ia 56 18 03)    56.i_6

Finanțarea națională    56 18.01

Finanțarea externa nerambursabita    56.16.02

_    Cheltuiau neefigioiie    56.16.03

Programul de coooeroiK » vet/ano-roman vzanc rwjucerea tj-sper•••.atiior economice si sockwo in codrul Uniunii

EuTOpece extinse (56 25 01 Im 56.25.03)    56 25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa neramburssbrla    _    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    $6.25.03

Asutentâ tehnica centru fecansnete fmanoare S=E (56 27 01 la 56.27 03)

Fțtrantarcs națțcraiâ    _ __ "__ _

Finanțarea externa rerambureabila

Chettuieh neeiigifciie

Forwul uaționai penlm reiata txlstctaie aferent -necarasmejor fi»care SEE (56 28 01 la 56 28 03)

Finanțarea național    _

Finanțarea externa neramoursaMa

Cheltuieli neeligibila

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 >71.031

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

Construcții

Mașini, ecrxpamento si mijloace ce transoort Moo Her, uRBratură Dirolca și a te active ccxtxra*e Ane active fixe

Reparații capitale aferenta activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01 J

Active financiare (cod 72.01.01)

Partciparo ia capitaul socrai ăl socetallio' comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL OE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectoior cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii pr&cedenti al rccuoorate in anul curent

56 27

0

56.27 01

56 27 02

5627 03

56.28

0

56 28.01

56.28.02

56 28 03

70

•754

71

1754

71.01

•754

71.01.01

71.01.02

4

71.01.03

20

71.01.30

1730

71.03

72

0

72.01

0

72.01 01

75

79

81

0

81.04

84

0

85.01


TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedente așcțninsr tte dezvoltare

Deficit (93.01 97)

Deficitul sectibrii- de dezvoltare

P^ESEOlNTE SeDiNIA
90

92.01 92.01 97

03.01 93.01 97

•«T*VJE.MNF.AM XU'Kfc 1 Al*.

J. L <*. A

JUDEȚUL CONSTANTA Unitatea adniteiatraw - tartori»» CONSTANTA fnsliUfpa DUtJlIcâ

FonniUw


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI ARTICOLE SI AUREATE. PE ANUL 2013


CAP 54.02


nu; lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc

Indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIEU (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

203

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 *79+84)

203

CHELTUIEU CURENTE (cod 10*20*30+40*50+51SF+S5SF*57*59)

01

203

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02*10.03)

10

190

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10 01 03 la 10.01.08+10.01 10 la 10.01.16+10.0140)

10.01

’50

Sa an de oara

1001.01

137

Iroemr.tzotla ne voncuccrs

10.01.03

Scor de vechime

10.01 04

Scoruri pentru condiții <* munca

10.01 05

Alia sporvr

10 01 06

6

Orn tiidmeniaro

10.01 07

_Pond de premii

10 01 08

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE


Fond pentnj postur ocupai» P'ki cumul Fond aferent p»atlt cu ore

Indamnuațiț pbstito unor perscaned-n afara umtali. hoemr.1<wi te delegare indemnizații de cotesare

Atacau. pentru transportul ia si rJe ia tocul de munca AJncatH pentru locuințe Alte drepturi satortoțeni bam

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02,30)

T zftete de masa *)

Noma de hrana

Uniforme si echfpemen^od iqatonu_

Lotumta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transoonui la 51 de la locul te munca

A'iu creptur» seianaie m natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurar. sociale de stal Contnbuti de asigu^n de soma)

Coninduii. de asiguran soc a'o de sanatote

Contribuții de asțurari pentnj neatente ce munca s> bol. profesionale Prme de as-gurare viată plățile de angajator pentru angajați Ccnirrputli pontn, conced* si 'rdemnizaV

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bonuri sl aorvicii (cod 20.01.01 la Z0.01.00+20.01 30)

Furnituri de brou Motoriste pentnj curata re inealM Iluminat si forța -notnca Apa cana, s- salubritate

10.01 10 10.01.11 W.01J2 10.01.13 10.0ÎJ4 10.01.15 10.01.16 10.01 30

10.02 1002.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05 10.02 30

10.03 10.03.01 10 03.02 10.03.03 10.03.04 10 03 05 10.03.06


20

20.01

20.01.0i 20.01 02 20 01 03 20 01 04


Carburanți $. luDOflanti Piesa de sch.mtf Transport

Rostâ-UMJOORmnirjUit. radK> -v. «Het-wt Mtricnale si prestări de serve» a» caracter funcționai Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funclonare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pcovu oameni _    _    _

Hrana oenvu anmiws

Modicamonto si materialo oanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant)

Bunuri dc natura opioctelor de inventar (cod 20.05.01«20.05.03*20.05.30)

Uniforme sl echipament leruene si accesam de pa*.

Alia ooiocte de inventar

Deplasări, detaxari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Depteaan mteme. detașări transferări Dc-olasari în străinătate

Materiale do laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si exportiza

Pregătire profosionala

Protecția muncii

20.01 05 20.01.06 20.01 07 20 Oi 08 20 01.09 20.01 30

20.02

20.03

200301

20.03.02

20.04 20.1)4.01 20 04.02 20.04.03 20.04.04


20.05    o

20 05.01

20 05.03

20.05.30

20.06    o

20.06.01 _ 20 06 02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

Muniție, furnituri si armament do natura activelor fixe pentru armata

_    20.15

Studii al cercetări    20.16

Plăti pentr.. finanțarea patrimoniului genetic ai    animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâri și servicii dc fntoree public local, in


baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2q £0

Meteorologie    "        20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor    20.23

Comisioane ai alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20 24.02)

i)


ComisKLanc si alte coslun aferente imprumutunior e «.terne    20 24 01

Comisioane s. Bile costun aferente mprumutunlor nteme    20 24.02

Cbeltuiail Judiciar® «i extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale    20.25

Tichcte cadou    20.27

Alto cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30 04420.30.06*20.30.07-»-20.30.0»*20.30.30)


_    20 30

13


Redama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20 301)2

Pn-ne de Agrare ron vMu    20 30.03

Crr"    20.30.04

Prestări serviot pentru 1’wtsmlMrefl draptunior    20.30.06

Fendu' Presed nlotui/Fondui conducătorului instituitei publice    20.30.07

_ Executarea suita»crwntoor bugetar»        20 30 09

Alte cheltuieli cu bunun si servei    20.30.30

•3

0

o


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Oobanzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01*30.01.02)    30.01

Dobf.naj'ererr.e datone pubuce interne d-recte Dobânzi aferente creditelor interne garerțate

Dobânzi aferente datoriei publice extorne (cod 30 02 01 la 30.02,03+ 30.02.05)

îîobanzi aferente datoriei puiilioe extorne directe Dobânzi aferente creditelor externe contracfete de orconaiivn de credite Dobânzi aferente cred tetor externe garantate st'sau directe suWmpnxnutate Dobânzi aferente datoriei ornice externe iocafe_

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

_ Dooanzi^erente mpnimuturJor din fondul ds tezaur Dobânda dBtorata trezoreriei staitb

Dobânzi aferente împrumuturilor tomponrre otn trezon,nH statului Doaenzi ia opeatiunue de ^asng

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40^03+40.20+40.30)
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizJonate ale preturilor la combustibili
AHe subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond da rezerva bugatara ta dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01*51.01.03+51.01 05+51.01 14*51.01.15*51.01 24+51 01.26+51.01.31+51 0139 ♦ 51 .01.40*51.01 49)

T ranaferun cairo ins+lule puoiire

Acțiuni de «natale    _ _

Finanțarea aeroporturilor cc Intere* local

30.01.01 30 01.02

30.02 30 02.01 30.02 02 30.02 03 30.02.05

30.03 30.03 01 30 03 02 30.03.03 30.03.U5 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51 01.01 51 01 £3 51 01.05te6 Ml


Iranflfew dm bcpefck’ consiliilor .ucelene pcnt*u finanțarea cenffcfor o« zi pentru proiecte cnpxy ui    51.01 14

Transferuri d<n bugete e îocac oaritru f.stWU-r>d« sistema 3oc*e*e poH/y persoane» no hang cap    51.01 15

Transferuri din buge ele consllllnr lorate și ludețene pentru acordare?! mior a.utoare către unftâiwe □8Mlnl3tn»țiv-terttorie.e InfiNtfalM do extrema dificultate _    51 01.24

Trar^fervn privind axtinbuțifl ac aakpuran soaae de sănătate oerlr-j peretieneic aflate în concediu pentru

crestcrescopouiul _    _    _ 51 01.26

Transferuri privind contripututn de sinaia» pentru persoanele beneficiare de ajutor somai    51 01 31

Transferuri din cugetele carwilțlor tocate 5 județene pentru finanțarea unităților de asistenta medico-somate 51 01.39

Transfern». dm bugetele locete pentru finanțarea criettuiol.io» curente din domeniul sânâtâțU    _51.01 46

Transferuri d<n bogofe-e ocale pentru finanțarea camerelor agricole    51 01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    55 SF

A. Transferuri Interne (cod 55.01.19* 55 01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01 18

Transferun pentru achitarea ooQgsIMor restant* către lumUom de cnerp-e torm.ca st ale cemuneJor oe

tur^ohcanj    55 01 54

B. Transferuri curente în străinătate (către orgenitațil internaționale) (cod 65.02.01+55 02.04)

_    55.02

Contribuții și coH?aiu ta organisme internat ooaie    55 (p ni


Mo transferuri curente în străinătate    55 Q2 34

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01
Ajuioare scoale m natura    57 0? 02
T icbcto de r.resa    57 02.03
Tfchete cadou acordate porrtru cheltwefi coame    57 33 34

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 ♦ 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17


♦59.20+59.22 +59.25+59.30+59,35)    _    _    _    59

Bun.. _    59 01

Ajutoare pentru dauna provocate de calemitâțilo natural.    59.02

Programe pontru tineret    59.08

Asociații ti fundații    59.11

Susținerea «Maior    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civil.    59.17

Sume destinat© flnontarll programelor sportive realizat© de structurile sportive da drept pnvat    59.20

Acțiuni cu caracter științific ei social-cultural    59.22

Sume aferente plâții creanțelor salariata    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea st combBtorea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru instltutli si servicii publice sau activitatl finanțate lntegra£din vonituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite exțorne (cod 01.01 01*81.01.02*61.01.05*81 01.06)

81.0i

Rambursabile credite externe controcwie dejjrdonaloril de cred,te    81.01 01

Rambursau ce credit© exxrn© din ’oncut de garantare    _ a 1.01 02_

Rambursau de crMtfoafarerite catoncl putitce externe tocai©    31 01.05

Diferențe dc oura aferente darot-e' publice externe    81.01J)6

Rambursări dc credite intern© (cod 81.02 01+81.02.02+81.02 05)    81.02

Rambursați ce credite interne garantate    81 02.01Diferențe do curs sfe'ente datcne» auWicc infame    81.02.02

Rflmounwn ce credite aferente datorie- putj'cc interne locale    _    Bl ,02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL

CURENT(85.01)    84

Ptatl efectuate in anii precedenti s-l recuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEOENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01 96

Excedentul stK3iuniț_oc funcționare    92 01 96

Deficit 93.01.96    93.01

Det»otbi secrijfvi de funcționare    _    _    _ 93 0196

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

3 I

Transferuri de capitol (cod 51.02 12+51.02.28+51.02.29)    51 02

TranjfertX' pren&u finanțarea investițiilor ia spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 51.02 28 Alte transferuri de capital către instituții publice    51 02 29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri Interne (cod 55.01.03*55 01.08 la 55 01.10 + 55.01.12 ♦ 55.01 13

+55 01.15+55.01.28+55.01.42)    55 01

Prqjjrafno ct, Gnaniare rambofsațjtia    _    _    _    55.01.03

Programe PKARE și «ie programe cu finanțare nHfsmtxjrsatxfn    55 0i 08

_Programe ISPa    _ 55.01 09

Programe SAP ARD    55.01.10

_ Programe do dezvoltare    55.01.13

Fond Roman Qo Deryoilare Soaaia    _    _ _    55.01.15

Cheltuieli rteeilpioiie ISPA    55 01 28Transferuri thn bugetul local 'xire asortairtie de cezvoiwre inifrcomun-l»fH    55    42

Titlul VIII Proiecte cu flnantarB din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta de rare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 ♦ 56.15 la 56 18 *56.25*56.27456.28)

Programe din Fondul European ce Dezvoltare Regională (FEDR > (56 01 Oi la 56.01 03)    56 01

Finanțarea națională    58 01 01

Finanțarea externa nerambursabila    66 01.02

Cheltuieli neeligibile _    5601.03

Programe din Foncui Social European (FSE) (56.02 01 ta 56 02.03)    _    _    56.02

F.nantarea națională    56.02 01

_ Finanțarea externa nenambursaDile    50 020?

Cheltuieli neeligibile    _ 56 02_03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56 03 03)    58 03

Finanțarea națională    _    _    _    56 03 01

Finanțarea exiem3 nerambursabils    56.03 02

Cheltuieli neehgibile    5603.03

ti


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04.01 la 56 04.03) _    Ș6.O4

Finanțarea națională    56.04 01

Finanțarea externa neramourșabila    _    56 04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 ia 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeligibilo

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preadarare (IPA)i 56.07 01 ta 56 07.03) Finanțarea națională

5605    _    0

56 05.01 56 U5.02 56.05.03


56 07 56.07 01LA

126


Finanțarea externa neramnursabna Cheitu'Oi neeftgibile

56.07 02 56.07 03


Prograrre Inslrjirentut Europaar de Vecinătate $» PanenGnat (ENPl)_(56 06 01 la 56.08 03)    _    56 06

Finanțarea națională    56.0801

Finanțarea externa ne'ambursablia    56 08 oF

Cheltuieli neeiigibile    _ _ _ _56.03.03

Aite_prograine comunitare finanțata tn oenoada 2007-2013 (56.15.01 la 56 15 03)    56 15


Finanțarea_nationa»â    S6.t5.Qi

Finanțarea externa nerambursabila    ~    5616.02

Cheituje/i neehgibiie    _    ~    5616.03

Alte faciMati si instrumente posiaderare (56.16.01 la 56 16.03)    56.18

Finanțarea națională    S6.16.O1

Finanțarea externa nerarr.bursabila    56.10 02

Cheltuieli neeligibrie    —    —    ~    5616 03

Mecanismul financiar SEE (56.17 01 ta 56.17.03)    56.17

Finanțarea rațională    _    _    56.i7.ot

Finanțarea externa nerambursabita    56,17.02

_ Cheltuieli neeltgibne    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (5618 Oi la 56 18.03)    5618

Finanțarea națională _    96.18.OI_

cinantarea externa nerambursabita    56.18.02

Chetțuleli neeligțbi»e    58 18 03

Frugramu. dc cooptare civetano-romar vizând reducerea dlspaniablor econom «» si sociale in cadru» uniunii

Europene extinse (5G.25 Of ta S6.25.03)    5625

Finanțarea națională    56.2S.O1

Finanțarea externa neramhurssb la    so 25 02

Cheltuieli neeligibile    50.25.03

Ai.tLMf.ia îennțcă oe-iru mecanam»» e Tnanctare ScE (56 27 01 ta 56 27 03)

Rnsr’.v-?-•■leiioriaiâ    "

Finanțarea externa nerambursafrla

CheUuiel» neefcgitxle _ _

Fondul național oeniru reiatJi bvaieraic a1trnn\ 'yncunsm&or tnanc^ SEE (56 26 0’ la 5C.28.03)

F .r^nțarea națională_    _ _

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli naeîiglbile    _

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cofl 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03*71.01.30)

Construcții

Ma$.r»j ecnipamente sl mijoace oe transport Mobilier aparatură brolicâ |i alte active corporale

Alte acPrc fwe    _ _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01 01)

Part<>pare ia capitalul secai a< xooet-wkx comerciale

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii procodenti st recuperate In anul curent

56.27

56.27 01 56J7 02 5B 77 03

56.28

55    28.0*

56    28 02 56 28 03

70

71 71.01

71.01.01. 71.01.02' 71.01.03 7 VOI.30

71.03

72 72.01

72.01 01 75 79 81

81.04

84

85.01


.lUDFTUUCONSTANTA

Un,ia»ea adminetrrtN - tBftonofd -CONSTANTA


lnxt,tu(ia publica 'DrmuUr


ANEXA 2 BIS !

-1

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP 55.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

irxjcalo.'


rrrn ia»

Buget 201J PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECpUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.0103 la 10 01 08 +10.01.10 la 10.01.16 +10 01.30)

SAlani Cc baza 'ndernizai»} cc orx xj uoere Sper ce vechime

_ Spo'un penaj condiții oe munca


10

10.01

10^01.01 10.01.03 10 01 04 10.01.05


ANF


tete


AJte sporuri Oro suplimentaro

FondCC preari    _

Ford pentru posturi ocupa» pwvetimui_

Fono aferent ptati cu ora

indemnizații plătite ur or persoane din afara unității 'ndemrizaw de ce»cg*re l’ipemrnaatii p« detașare

Alocai» pentru transportul 'a si ae a locul ce munca Afocabi pentru locuințe Alta drepturi sațanaic in pani

Cheltuieli salariate in natură (cod 10.0201 la 10 02.05*10 02 30)

T crete de masa *)

Norme Ce hrana _

Uniforme si echipament obligatoriu Locu-nia de somesj folosita de satanei sl famiba sa Transportul ia si de .a locu' de munca A;ie drepturi salanae in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06)

Con'/ huli- dc asiguran soc ale oe stat Cocinojtii dw as/gurari ce somai ContrtDuib da asigurări sociale da sanatate

Contribuții do asigurări peninj accidente de munc« si bob profesamaie Prime dc asigurare via|A plățile de angajator pentru angajați Contribiibi pentru concedii si •ndcmrvzatj

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25+20.27*20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01 09*20.01.30)

Furnituri da birou

1001.06 10 01.07 10.01 08 10.01 10 10.01.11 10*01.12* 1001.13 10.01.14 10.01 15 10.01.16 .10.01.30

10.02 10 02 01 10.02.02 10.02*03 10 02 04 10.02.05 10.02 30

10.03 10 03 01 10.03.02 10.03.03 10.03 04 10.03.05 10 03 06

20

20.01

20.01*01


Materiale pentru curățenie irealii. laminat ai forța metrica Aya, cana. s salubritate Carauran1is« Inorifianb P 'ose de scnimb

Transport

Poeta, teleco'nun.catii, rad-o. tv internei Matorisle si prastar cto servfci cu caracter funcțional Alte bunuri s. servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oamen Hrana pentru animale

Modicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04 04)

Medicamente Malena'c aan.tare Reactiv Dezinfectant*

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05.30)

Uniforme s> ecnipament Legene s» aocesoni de pat Alte obiecte ce inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

Dcplasor- interne detașări transfnrari Depiasan In străinâtatn

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații sl materiale documentare

Consultanta sl enpcrtlza


20.01 02

20.01.03

20 01.04

2001.05

20.01 06*

20.01 07

20.01 08

20.01.09

20 01.30

20.02

20.03    o

*20.03 01 20.03.02

20.04    o

20.04.01

20 04 02

20.04 03

20.04 04*

20.05    O

20.05.01 20.05.03 20.05.30

20.06    O

20.06.01 20 06 02

20.09

20.10

20.11

20.12

Pregătire profesionala Proiecția munci»

Muniție, furnituri al armament de natura activelor fixe pentru armata Studii ei cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrAri șl servicii de intoree public local, in txi2fj unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru outontati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alto costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

Comisioane si arte ooctu^i aferente imorumuiunJor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor Interne

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivato din acțiuni in reprozontarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tlchete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30,04*20.30.00*20.30.07*20 30.09+20.30 30)

Reclama si publdtate Protocol s repre?enta’e Prime de asigurare non-viata Chir»

Prestări seAioi uer.trn iransmuerea drepturilor

Fondul Prcseuinteiui/Pondul conaucatorulu’ msututiei duW-cu

Exeajtarca »îiita a creanțelor bugetare

Alte cheltui cu buiiun sl Servicii

20.13

20.14


20.15

20.16 20.18


20.19

20.20 20.21 20.22 20,23


20.24 20.24 01 20 24.02

20.25

20.27


20.30

20.30 01 20.30.02 20.30.03 20.3004

20.30    36 20 3*0.07 20.30.09

20.30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    '    "    30

499

409

499

0


Dobânzi aferente datori* publice Interne (cod 30.01.01+30.01 02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei oub'lee interne directe    30.01.01

Dobănzi aferente eruditelor >niem garantate    30.01 02

Dobânzi aferente datoriei publice extorne (cod 30.02 01 la 30.02 03+30 02.05)

_    _    _    _ _    _    30.02

Domp2-aferente daton»i public* externe arce:* _    _    30 02.01

0oban2i idererto creditelor externe cor însetate de orGoaton.ee credite    30 02.02

Dobânzi aferente creditelor extento garantate si'sau directe subanprumutale    30.02 03

Dobânzi aferente aatcrle^pubrtce externe locafe    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    30 93.01

Dobanda datoreta trezoreriei stslum    30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare dinjrezorena staiuhji    30.03.03

Dobânzi la opeabun^e de leasirc    30.03 05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprovizionate ale preturilor la combustibili _ - _ _ _ «0.20

Alte subvenții _    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale    g^

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

_    51 SF

Transferuri curente (cod 51 01.01+51.01.03+51.01 05*51.01.14+51.01.15+51 01.24+51.01.28+51.01.31+51,01 30 ♦

51.01.46+51.01.49)

_    __    _    _    _    _    51.01

Transferuri către tnsthubi publce    "    e.

•V tv. I s


Acțiuni de șaroteie    51.01 03

FinanJarea aeroportunior cc *i<eros >ocal    _    _    51.01.05
Transfere*«*n ocșmetecotuURcr județene pentm finanțarea eentreor de a pentru proiecția oopUu/ui    51 01. ta

transferuri i$rt bugetele ocale pentru institutele de asistenta serala pentru persoanele cu ‘«anocap    51 01 15

‘ ranaferun din ougeleic consihtoc ocale $, ,udctene Ofi'tru acordarea unor ajutoare către unuapie acmiftîstratiw*
tentonaie în ș^iuajn <țe extremă dW/cuitate    51.01 24

Transfere*. privind cnntr.eul» oe asigjrir. sociale de sinAiaie pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea cophutui    5101.26

Transferuri onvind contnbulșie de săn.llate pentru persoanele b*»oe‘rc<are de ajutor social    51 0i .31

Trensfenin din Dujjeieic oonsliilor locale si jjdeiene pentru finanțareș unităților an asistentă meibco-sooaie    51.01 39

Transferuri dm x-getete locale aentru finanțarea cbeltue'iior curente din domeniul sânAtă|i.    51.01 46

Transferuri dm bogețeic tocae pentru flrentaree carnerwor agneote    51 01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    55 SF

A Transferuri interne {cod 55.01.18* 55.01 54,    55 0^

Alte transferuri curente Inleme    ec □

a,o


Transferuri pentru achitarea obl.gabor restanta către furnizorii de enerextj termica si ale centralelor de toimp'.care

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale, (cod 55 02.01*55.02.04)

Contribuții și cotizat* * organisme Internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02,

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02 04,

Ajutoare «OCbfe <n numerar

55.01.54

55.02

55 02.01 55 02 04

57 57.02 57.02 01


Ajutoare soc ale n natura 7 cnete ce cresc,

Ticheîe cadou acordate pentru dietulel, șocate

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17 *59.20*59.22 *59.25 +59.30*59.35)
Burse

Ajutoare pentru daune provocste de calamitSțile naturale

Programe pentru tinerot

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarlzaraa personalului neclorical

Despăgubiri civile

57.02.02 57.02.03 57.02 04

59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific ai sociai*cultural    59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate    59.25

Programe sl proiecte privind provaniroa si combaterea discriminam    59.30

Sumo alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80.30)    80

Împrumuturi ponlru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii    60.03

Alte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)    '    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02*81.01.05*81.01 06)

. . 81 01
Rammirsan da credite externe contractate de ixdonaiorr dc wwdrte    B1 01 01

Rambursan de cred-te externe din fonotl de garantare    81.01 02

Rampursar, de credita aferente oaione puW>ce exieme locale    81.01.05

Diferente de curs «'«rente dalo'iei pub-ice extemo

Ramoursarl de credite interne (cod 81 02.01+81.02.02+31.02.05)

Ramourșen <x credite interne garantate Decente o țx-ra aferente datoriei ptoi«ce interne Rambursan oe credite aferente datono» pob«ce Interne încă e

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plan efectuate In anii prccodentJ si recuporate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEOENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

excedentul secțiuni de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii ca funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.28*51 02.29)

Transfonm prenvu Tnantctres investițiilor 'a swtaia

Transfe-un din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte iransfenjn de capdai către inslilutii publice

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI' <cod 55.01)

A Transferuri Interne (cod 56.01.03+55.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01 12 + 55.01.13 *55.01 15*55.01 28*55.01.42)

Proyrame cu finanțare rambursabila

Programe PHARE ți alte propra-n® cu finanțare neramhursa&HA Progrșmo ISPA Programe SAPARD

81.01.06

81.02

81 02.01 81 02 02 81 02.05

34

85.01

90

92.01

92 01 96 93.01

03 01 96


51

51.02

51.02 12_

51.02 28 51 02 29

55

55.01

55.01 03 55 01.08 55.01 09 55.01 10


•NEV•


n-ograme de dezvoltare Fonc Roman de Dezvoltam Sociala Oe'loieli neetgioile iSPA

55.01 13 55.01.15_ 55.01 28 55 01 42


Transfer,^» du» ‘r/getu* meat cSffe asooajiile ou dezvoltate iriercomuni»ara

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursablle (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 ia 56.18 +56.25*56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56 01 03)_    56 01 _    C

Finanțarea naționala __ _    _    _    66.0 f. 01

Finanțarea externa nerambursabila    50.01 02

Cheltuieli neeiigibile    56.01.03

Programe din Fondul 5ooal European (FSE) (58 02 01 le 56JJ2.03)~    56 02    ”    ”    0

Finanțarea națională    _    55 țj2.0i

Finanțarea externa neramburșabita    56.02 02

Cheltuieli neeiigibile    _    56 02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03.01 le 56 03 03)    56 03    o

Ananțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa neramdursabila    56 03 02

_ Cheltuieli neeiigibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01    la 56.04.03)    sfl 04    0

Finanțarea națională _    56 04.01

Ananțarea externa nerarnbursabila    56.04 02

_    Cheltuieli neeligibile    56 04.03

Programe din Fondul European pentru Pescui! | FEP) (56 05.01 la 56 05.03 >    56.05    0

Finanțarea națională    56.05.01

_    Ananțarea externa nerair.burșabila    56 06.02

Cheltuieli neeiigibile    58 05 03

Programe Instrumentul de Asistență penlru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    _    56.07

Finanțarea nabon3la    58X7.01

__Finanțarea externa nerambuțsabria _    "    * 56 07.0?

Cheltuieli neeligibila    56 07 03

Programa instrumentul European de Vecinătate și Partenenal (ENPIj_(56 08 01 la 56.08 03.)    56 08

Finanțarea națională    56.08 01

_ Finanțarea extoma nerambtrsabila    56 06 02

Cheltuieli neeiigibile    56 08*03

Alte programe comunitare finaniale m perioada 2007-2013 (56.15.01 'a 50 15 03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeiigibile

Alte tac.iiîati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56 16 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeiigibile

Mocapltmul financiar SEE (56 17 01 ia 56 17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeiigibile

5616 56 '5.01 5615,02 56.15.03

56 16 56 16.01 56 16 02 56.16.03

56.17 58 17 01 56 17.02 50 17 03


Mecanismul finanoar norvegian (56.lB.o\ia 5618 03)    55 13

Finanțarea națională    56.18.01

F.nanțarea externa nerambursabila    56.i8.02

Cheltuieli neeligttxle    56/8 03

Programul de covoerarH elvat<ano-roman vizând reducerea flisuartatio» economice « sooate in cadrul Uniuni. Europene extinse (58 25 01 '8 56 25 03)

56.25


Finanțarea națională    56 25.01

Rnantarea externa neranibursabifa    56.25.02

Cheitu.-en naeligibile    56 2o.0.î

Asrttența tenrxa pentru meaviis-r.Qiw financiare S£E^56 Z7.0Ț ia 50 V 03)    56,27

Finanțarea națională    _    55.27 qt

_ Finanțarea Externa narambureabiia    36 27.02

Cheltuieli neoiigibile    86,27 03

Fondul național pentru rciaț» b lateree atcrert mecanismele* financiare SEE (5628 01 19 56.23 03)    56 28

Finanțarea națională    56 28 01

Finanțarea externa nerarnoursatiila    56.2602

Cheituali neeligibile _    56.28 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 *71.03)    71

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03*71.01.30)    '    ” 71.01

Constmcu,    _    _    7\O1.O1

Mașini. ochioarr.enie s< mțloace de transport    71.01 02

_ Mob»«r. aparatură >rotică Și «'te active corporale    71.01.03

Alte active fine    _    _    _    71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71 93

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01~

Paniapare ța caOitaM socal al soaețeuior comercate    72 01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE    ‘ 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod B1)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    B1.0*

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT, SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plaii ofoctuBi» in anii precodenti si rccupw'ale in anul curent

TITLUL XVÎII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97,

Lxccdftniui secției» de dor.u'tsre □«fiert (93 01.97)

Pofaitul secțiunii de qezvoUBre

SA    «

8501

90

92.01

92.01.97

93.01    _

93.01.97


°REȘEDINȚE ȘEDINȚA


M’VASLA.NE »?A iKflBTAR

l Mt.'i.l


5AE».U*


IUDETULCCNSI ANTA

UMaleaaemin-scrativ • laritonsi» CONSTANTA

nsaiupa putwc£ Fo»wtvjorANEXA2 8IS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP, 61.02

rtlii ie

Buget 2013

Iod câtor

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

— —

IQlkL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13325

SECpUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

13326

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57*59)

01

13325

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3100

Cheltuieli salariile in bani (cod 10 01 01*10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01 16 +10.01.30)

10.01

23Ș7

Salari de bazo

10.01.01

2023

inde.wizetie do condjrjjre

10.01 C3

Spor d« vechime

10.01 04

Spo'un pentru cor-dll«i ce munca

10.01.05

Ahe sporuri _

10 01 06

71

Ore suplimentare

10.01 07

Fora de premii

10.01.OS

pond pentru posturi ocupate pun cumut Fond aferent poli» cu ons

'rdemmzstii plaHe unv persoane din afara unltalii indemnizații ac delegam i'KfemrwzaOl oe detașare

Aiocaii pentru transportul la si de ia locui oe munca Alocai i ocn’ru locuințe Alte drepturi sfiiariae -n bani

Choltuieti salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02,05*10.02 30)

Tlchete de masa ’)

Norme cie hrana

Uniforme si echipament obt.qaionu

Locuința de serv,ou fo'os ta de îala-wr si familia sa

Țranspcnui la sl de la iocut de munca

arc dreptun salyiae in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Conldbut.i de estguran sociaie ae stat Contnbutii de asiRuhin de șomaj Contnbut » de sskjurad sociale ne sanetate

Contribuții de astguran pentru accidente ce munca e. bon prufes.onaie Prime de asigurare v,ajA plătite ce angajator peniru angajat ContrifXJtr pentru concedii s mdemnicatli

10.01 10 10.01.11 10.0*1.12 W 01.13 _10.0*1.14 10.01 15 10.01.15 10.01 30

10.02 _0 10.02 01 10.02.02 10.02 03 10 02 04 10.02.05 _

10 02 3G "

10.03 100301 ‘l 0.03.02 10 03 03 10 03.04 10.03.05 10.03.06


293


713

540

13

135

4

21


TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27*20 30)

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09*20 01.30)

Furmtun de &«>□
Mntena.e pentru curățenie Incaiat iluminat a< tort» rootrea Am, canal sl ualuorftafe

20

20.01

20 01.01 20.01.02 20 01.03 20.01.04


10225

850


Carburanți 81 luivibanil Piese da schimb Transport

Pos£j. miwxKnunrittn. raritn W. eternei Materia*» si presar da tervtcfc a. corocter_rjnction?»l Alte au«iun s> servicii pentru întreținere si funcforts'e

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana centru oameni Hrana penv-u animale

Medicamente ai materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Matenaie sanitare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesoni de pat Ale obecte de inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20 06.01+20.06.02)

Deolasart interne deușAn transferai,

Deplasări in Htrainâtaie

Materiale de laborator

Cercetare-dezvottare

Cârti, publicații sl materiale documentaro

Consultanta Si expertiză

Pregătire profesionala

Proiecția muncii


2001 05 20.01 (W

— — —

20.01 07

80-3

20.01 08

20 01 09

-- - — -

20.01.30

20.02

50

20.03

0

20 03.01 20.03.02

- - -

20.04

0

20.04 Oi

20 04.02 20.04.03

20.04*04

_ _

20 05

278

20.05 01

250

20 05.03

20 05 20

28

20.06

0

20 06 01

20.06.02

20.09

— ;

20.10

— •

20.11

20.12

20.13

io

20.14A’ix’’ s LA

/& fr/J


Muniție. furnituri si armament du natura activelor fixe poniru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimontuiur genetic ai animalelor


20.15 20.15 20 18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări sl servicii de intorea public local, in oaza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    --

20.zu

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    ?n 99

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor    20.23


?5


Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20 24.02)

Comisioane si ale costuri aferente Imorumuturlor externe Comisioane si alte costuri aferente >mprumuiur'ior interne

Choltulell judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichet» cadou


20.24

20.24.01 20 24.02'

20.25 20.27


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06*20.30.07*20 30.09*20.30.30)


_______    .    20.30

Reclama si publicitate    20 30 01

Protocol si reprezentare    20 30.02

Pnme de aâ«guwe ronvwla    20,30 03

Chn'    _    _    20.30.04

Prestări servioi pentru trorsmceraa drepturilor    20.30 C6

Fondut PresecintetuvFo-idbl conducătorului institutei publice    20 30 07

Executarea sl.lie a creanțe crrx^jetare    ”    20.30.09

Alte cheltuieli ou ounuri si servei    ~    "    20 30.30*

TITLUL IH DOBANZJ {cod 30.01’la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice Inlernc (cod 30.01.01*30.01 02)    30.01


90128632

0

0

□ooan/i aferente aaionei pubi.'ce interne directe Boriânz aferente credildo» interne garantate

□oDanti aferente datoriei publice Mtenc (ood 30.02.01 (a 30.02.03*30.02.05)

Dorian» aferente daitxet aulice externe d*rente Do&an» ateente creditelor externa contractai* de exriorratori. *le credita Dorian» aferenift cred-ieior externe șananiete su'sau dtfede auwmpr.un-jtate Doban» aderențe dalonel publice externe oca**

Ahc dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)

Docan» aferente inprumuiunior d*n fondul de tezaur Dobânda datorate trezoreriei statului

Dobana aferenle mprumutcTlor tempora'* din trezoreria statului Dorian» o ooeatimMe de letteing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte eubvonții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

30.01.01 30.01 02

30.02

30 02.01 30.02.02 30 02 03 30.02 05

30.03 30.03.01 30 03.02 30.03 03 30 03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.0451 SF

Transferuri curente (cod 51.01 01*51.01.03*81.01.05*61.01 14*51.01.15*51.01.24*51.01.25*51 01.31*51.01.38*

51.01.46*51 01.49)

_    __    _    51.01
Transferun caire instituții pubi ico    51.0101
Acțjum de sonatele    51.01.03
Finanțarea ae'oporturAx de interes tocai    51.01 05

Transferuri rtii. bugete'*» cors.i-.'or tBetenc pentru finanțarea ’jentreiwde 21 pentru protecția cvpi/uiui

51.01 14


Iransferunnm bupeieic locale pemn; cshr..iMe do asistenta soccia pentru persoanele cu handicap    5’ 01.15
Iramiferun dr> btceiwe cocs.i nor locale șl |udețene pentru acordarea unor ajutoare către un.i3|Mc administrativ-
teritoriale (p situați de extremă dificultate__    _    _    5101.24

T’aro.fenjri pnvipd awim&urta de oskjutan socra'e oe saratata pentr 1 ue^soai««ie aflate în concediu pentru cesterea

<x»pi«ulyl    _    _    51.0126

Tța’tsferur, pnvmd coniritxryiie de «arata» pentnj persoanele beneficiare de ajutor șocat    51.01 31

Transferuri am bugetele eonsMio- locale ș județene pentru finanțarea unuat.kx de ssetenla moiUoo-soaae    51.01 39

Transferuri oin bugetele icoate pentruȚinanțaroa creMuieirfor curente din domeniul sănătății    51 01 46

Transferuri din buyetee locale pentru finanțarea camerelor agricole    51 Ci .49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    55 SF

A. Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55.01.54)    55 01

Alta transferuri curente interne    7c

Transferuri pentru acTitarai obligațiilor restante către fumizon. oe ene/gt* termics st ale centratelor de ’wrrobesre

B Transferuri curenta în străinătate (câtre organizații internațtonoîe) |cod 55.02.01 *$5.02.04}

Contribuții și cottzaț. a organisme internaționale Alte transferuri curente Tn strâmtate

TfTLUL W ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare socialo (cod 57.02 01 la 57.02.04)

Ajutare sociale in numerar Ajutoare sociale 1/1 natun T cbet» de cresa

T«b«e cadou acordate oentru d’wiîuiet' șocate

55 01 54

55.02

55.02.01

55.02.04

57 57.02 57 02.01 57.02.02 57 02 03 57 0204


TITLUL X ALTE CHELTUIELI {cod 59.01 ♦ 59.02 + 59 08 *59.11 *59.12 *59.15 *59 17

♦59.20*59.22 *59.25 *59.30*59 35) _    59

_    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02


Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cuitalor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului noclericai    56.15

Oaapâgubiri civila    59.17

Sume destinat© finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sunt» alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    79

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03*80.30)    so

Imprumuluri pentru Instituții sl servicii publice sau actlvMati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    (cod 81.01+81.02)    81

Rambunuri de crodite externe (cod 91.01.01*81.01.02*81.01.05*81 01.06)    o< A.

81.01

Rnmoursan dc create externe conimctate de ordonator» oe cnjune    81 01.01

Rambursări de credita externe dir. tondu. oe garantei    _    81.01.02

Rernoursarr de create aferente datoriei punice extern» tocat©    81.01.05

Diferențe do curs aferente daionet pudice externe    81.01 C6

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01*81.02 02*81.02.05)    81.02

Ranipursari de credite «nterne^arsniaie    81.02.01

Diferențe de curs a'treme datoriei puoiicc '-rieme Rarnoursan oe credita aferente calorie, publice niemc ocale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(35.01)

Plăti efectuate In anii procedentl *» recuperate In anul curent

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Exccder-ț 92.01.96

Excedentul secțiuni, ue tunctrora'a

Deficit 93.01 96

_ Daficrtui secțiunii d® funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56*70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51 02.12*51.0128*51 02.29)

Transferuri preniru finanțarea investi,Mor ia sp.iaie

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capnaj din domeniul sânâtâtJI Alte iransferun de capital catr® ,nst-tuili publice

TfTLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

A. Transferuri Interne (cod 55.01.03+55,01.08 la 55.01.10 ♦ 55 01 12 * 55.01.13 +55.01.15*55.01.28*55 01.42)

Programe cu finanțare ramtx.rwbi.H

Programe phARE și alte» programe cu finanțare nerambursabM

Prur/ame IȘPA

Programe SAPARD Programe de dezvoiiar* rord Roman da Dezvoltare Sova'a Chctutâi» neoiig>b«ie ISPA

ATU

IKlAlMt

31.02.02

8Ț0205

84

85.01

90

92.01

92.01 90 93.01 '93 01.90


51

51.02

51 02.12

51.02.28 51 02 29

55

55.01

55.01.03 55 01 08 55.01.09 55 01.10 55.01.13 £5.01.16 55 01 28


-    -    -    -    -    _    —    _    .    JIC* ‘A •

rran»fenjd d«n cugetul local oâtre asoCalUe oe dezvoltare ntercomuiHtarâ    55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.06 + 56.15 ta 58.18 +56.25*56.27+56.28)

56    0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01 01 la 56.01 03 )    56.01

Hnanțanfe Dațtgtțâfâ    56 0101

Finanțarea externa neramburssbila    56 01.02

Cheltuieli neeligibile    Mflî.03

Programe din Fondul Social European <FSE£(56.02.01 la 56^)2,03)    56.02


Finanțarea națională    5602.01

Finanțarea exîerna neramoursabiia    56.02O2

Cheltuieli neefigifc»le    _    5602 03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03.01 la 56.03 03)    56 03

Finanțarea națională    56.03 o 1

^inanțaraa externa neramburaab.ia    56 03 02

Cheltuieli neeligibile    56*03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04.01 la 56 04.03)    56.04

Finanțai ea națională    56 04.01

Finanțarea externa nerambursabiia    ” 56 04 02

Cheltuieli neeligibile    56V4.03

Programe din Fondul European peniru Pescuit (FEP) (56 05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa r>9rambursabila Cheltuieli neeligibile

56.05    _    n

5605.01 _

560&.C2

5605.03


56.07 56.07 Ci


Programe instrumentul de Asistența pentru Preaderara |IPA^(56 07,01 ia 56 07 03) Finanțarea nelionaiA

Fmanlarea externa nerambursabila Cheltuieli neel^itxie


56 0^    &S

56 07.03


Programe instrumentul European de Vecinătate și Parten©nat(ENPl) (56 09.01 ta 56.0A 03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabrla Cheitu.eli nceiig-biie

56 ns_    o

56.08.01

56.0802    __ _

58 08.03


Alte programe comunitare finanțate m penoaoa 2007-2013 (56.15 01 la 56.15.03)    5615

Finanțarea națională    56 ,5.0*

Finanțarea externa nerambumabita    56.15.0?

Cheltuieli neeligibiie    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postadeiare (56.16.01 ta 56.16 03,_    56.ig

Finanțarea națională    56.18 01

Finanțarea externa neramoursabila    56 16 o?

Cheltuieli neeligibiie    _    96.16.03

MeeaniMrrui financiar SEE (56.17.01 te 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    56.17 0*

Finanțarea externa nerambursab.la    5617.02

Chelțuteii neeligibiie _    56.17 03

Mecanismul financiar norvegian (56.id.01 la 56 , 6.03)    _    _    56 18

Finanțarea națională    6&T&01

Finanțarea externa nerambursabila    56.1802

Cheltuieli neeligibiie    6618 03

Proyramui de coopciwre eivoiieno-romar visând reducerea oispaniatHor economice 51 sociale m ranirul Uniunii Europene

extinsa (56.25 Oi la 56 25 03)    56 25

Finanțarea națională    56 25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibiie    56 25 03

AșjstențA lehr.tcă pentru mecanismele linanoare SEE <5627 01 la 56 2r 03)    sg 27

F.naniarea natonalâ    5$ 27 01

Finanțarea externa nerambursabila    S&CT.OZ

Cheltuieli neebgitxie    5827 08

Fondul natalei periru refaț.1 Mțațerao afirent mecanismelor tlnanoare SEE (50 28 01 ia 56 26.02)    56 28

Finanțarea națională    56 28.01

F.nanțarea axlema nerambursabtla    56.28.02

Cheltuieli neetabiie    gg 28 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    >0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCtARE (cod 71.01 *71.03)    71

Activefbw (cod 71.01.01 le 71.01.03*71.01.30)    “    “    71 fl1

CwjmKtii    _    710101

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71 qi q2

Moh4ier_ aparatură birotica și axa jetive corpo'ale    71.01.03

Alte active fi»e    71 01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71 03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72-01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72,01

Parbcipare ia capitalul sociei al socciaiilor comerciale    72 01 01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (codfll)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in anii precedent; ai recuperato In anul curent    g5

JUDETIJLCONSTANTA Unitatea adrrintsirahv - •enianaS CONSTANTA liisWufia pebi-câ

Formula.-.


CAP 65 02


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI, ARTICOLE 5l ALINEATE. PE ANUL 2013


m.l lei


Buget 20'3

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod REVEDERI ANUAL indkaitx

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+59)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02*10.03)

Cheltuieli satanele In bani (cod 10 01 01+10.0, 03 la 10.01.08 +10.01 ,0 ia 10 01.16 ♦10.01 30)

Sa adi de bau tnocmnizatio do conducxe Spor ite vechime Spon.r pentru ponei"' de rnunc»

A.'ie sporun Ore suplimentare

128014

128014

01

128014

10

112771

10.01

84977

10.01.01

97096

Î0.01 03

10.01 04

10 01 05

’35

10 01.00

10 01.07

7296


Ford de greiîi.l

Fond pentru posturi ocupate pnn cumu-Fond aferent oi atu cu ora

todemnentnjxdtnH jnor ptr soare ffln atara umțatii Indemnizații ce ceiHyare Imiemniajti pe detașare

Alocați- pentru trarsooîîui la si de a tocul de munca Alocaț i pentru locante Alte țjntotufi salariate n Dani

Ch(Mtui*ll salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05*10 02.30)

Tlchate co masa *)

Norme do mana

Un forme s. echipament ookjaaxu

Locuința de serv ou tctosrta de saiaoat si familia sa

Trai«spodul la si de a kxui de munca

Aite dzwoturi salariate ir» natura

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

CcntdDuti* do ar.tgurari sodae de stat

Cor.tntiutii de aaigurân de șomaj

Coninputi' ce asiguran șocate du sanarate

Conmbutii oe aa»gurari pentru accidente de munca » bou protewon&e

Prma de as giwe wață plătite de anga.ta'or ocrtru anexați

Conlnbuui pentru conodii si indomnzatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27 +20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01 30)

Furnituri de twoti Materiale pentru curățenie 'ncaGrt Iluminat ai foAa molnca

10 01.06 10.01 10 10 01 11 10 01 12 W.01.13

14

1&01J5 10.01 16 10 01 30

10.02 10.02.01 10.02 02 10.02.03 10 02 04 10 02.05 10 02.30

10.03 10.03.01 1O.O3.O2_ 10 03.03 1003.04 10 03.05 10.03 06


e&2

5362

GA

32?Z94

19354

«06

6196

394

1042


20

20.01 20.01 01 20.01.02 20.01.0a


15243

14109

440

393

T826


Apa. car.nl si saluhnujtc Canx cana si lubrifiant piese ne schimb Transport

Posta. !»ecomun.caa». radio tv. .maniei _ Materiale si pceștan de service ci. caracter funct-cnai

Alte Punun si servicii pentru tetrei'i ere 31 funcționare

Reparații curento

Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)

Hraritf pentru oameni Hrțțrm pentru animate

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Mftccamente Materialo sanitare Reactiv»

Ouwfectanti

Bunuri de natura oblectolor do Inventar (cod 2005.01+20.05.03+20 05.30)

Un forme 31 echipament Lenjerie si acccsor i de o*t AJtc oftiecte dc inventar

Deplasări, detasan. transferări (cod 20.06 01+20.06.02)

Deplasau interne, detașări. transferă»,

Deplasări în străinătate

Materialo de laborator

Ccfcetere-dezvoltare

Carii, publice»» sl matortate documentare

Consultanta sl expertiza

Pregatlro profesionala

20.01.04

3092

2001.05

142

20 01.06

109

20 01.07

520

20.01-08

1162

20.01 09

192

20.01 30

427

20.02

635

20.03

U

20 03 01

20 03 02

20.04

13

20.0401

5

20.04 02

2

20.04.03

4

20.04 04

2

20.05

235

20.05.01

4

20.05.03

4

20.05.30

227

20.06

14

20 06.01

n

20 06.02

i

20.09

5

20.10

1

20.11

10

20.12

1

20.13

51

Protecția muncii

Munitio, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări $i servicii de întărea public local. In baza unor convonții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltab publice locale Meteorologie

Finanțare* acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea ai combaterea inundațiilor al înghețurilor

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.01 ♦ 20.24,02)

Comisioane s> alte costuri aferente impnjmutunior externe Comisioene sl alte costun aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichote cadou

Alto cheltuieli (cod 20.30.01 le 20.30 04+20.30.06+20 .30 07*20 30 09*20.30.30)

Reclama si publiciste Pro'.ocaj: s> reprezentare Prime de asigurare nooviala Chirii

Pr*»tan serve» pentru iransmitrvsa crepțiir-ior

Fondul FresedinteluJFryidd cor-oucotoruiui .nsiitulie. pualice

Executarea SHita a creanțelor bugetare

Alto cheltuieli ai bunuri si serwicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.14    29

20.15

20.16    io

20.18

:i£X


KCLU


20.19

20.20

20.21

20.22 20 23

20.24    0 20.24.01

2024.02

20.25 ' 20.27'

20.30    130

20 30.01    2

20.30.02

20.30.03

20.3004    4

20.30.06

20.30.07

20 30 09

20.30 30    - 24

30'    " 0

Atwjn. de sana&Ke

Finanțarea aeroponuNcx oe nieres iocai

Transferuri din bugetcie consiUor Județene penlni flnantsrea centrelor dazipeotru roteai» copilului

Transferuri d.n x^ele^ locale pnntru instituim© de uhstanta sooaia pentru persoanele cu Handicap

Transferuri am bugetele consiliilor locale 51 iudei©’»© pentru acordarea untx ajutoare jrftre unttAtiie aornlntairativ-teritonac *n s lua|» oe mmh.1 dificultate

Transferuri prw nd coninou-ja de as^iNm sociale de sânătaia penim oersoaneiu aflate in concediu uemrj creșterea copsul
Transferuri pr>nnp contribuite ce sanâtate pentru persoanele oeneftetare de a,uter soc ai

51.01 02 51.01.05

51.01 14

51.01 15

51.01 24

51.01 26

51.01,31


Trensferur din Bugetele consi i'or locale și județene pen;pj finanțarea unităților oe _ asrsiența mechco-soctaie    51 01.39

Transferuri din pjgeie’e locale penta finanțarea cheltuieli o» curente din domeniul

SAru-liitr.    51 01 46

Transferun din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agr.coie    51 01 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    55 SF

A Transferuri interna (cod 5S.O1.18* 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curento nlerne    55 01 18

Trftnsieru'i pentru ocnuarea ooitgatlrtor restante către furnizorii de enorg«e temea n

aie centreteio- de tarmofiepn    _ 55.01 64

8 Transferuri curente in străinătate (citr© organizații Internaționale) (cod

55 02.01*55.02.04)    55 02

ContrtDuțlî ?• cotizată ia organisme mtemabonalo    _    55 02 01

Alte transferuri curente în «trama»»©    55 02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    -    -    -

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sooaie m numerar    57.02 01

Ajutoare soc sie in natura TZnole de cresa

Ticnele cadou HootaatQ pentru ehellujețl Spderie

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 * 59.03 *59.11 +59.12 *59.15 +59.17 *59.20+59.22 +59.25 *59.30*59.35)
Burse

Ajutoare pentru dauna provocata de calamitățile naturala

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la ?alari2araa personalului neclerical

Despăgubiri ctvtle

Sume destinate finanțării programelor sportive realiiato do structurile sportive de drept pnvot

Acțiuni cu caracter silintrfic sl soclal-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru mstrtutii ai servicii publico «au activitati finanțare integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)' Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01.02+81.01 05*81.01.06)

Ramtxirsan ce credite externa contractate ce ordonatorii da crea te Rambursai' ae aec ln externe din fondul de garantare

57.02.02    -    -    -    .t.

57 02 03    /£* &''3

57.02.04


59

59.O1_

59.02 59.08

59.11

99.12 59 15 59 17

59.20

59.22 59 25

59.30 59.35

79 90

80.03

81.01

81.01.01

81.0102

Râmtxxsari de credite aferente datene pubtine externe locale Diferente de curs aferente datoriei pubhce externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81.02.02*81.02.05)

^Bmot^sar. flîi credite imnrne garanta»

D-fererțe de curs aferente datoriei pubOoa interne Ramhirrv3ri ce crednc aferente datorci punice -nterne icca e

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT, SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii proccdunti sl recupera» In anul curent

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92 01.96

Excedentul secțiunii da fun^lona.'B

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiuni* de fijncțtonare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56*70*79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

81 01 05 81.01.05

81.02 81.02.01 8i 02.02 51.0Z05

84

85.01

90

92.01

92    01 96

93.01

93    O’.96


Transferuri de capital (cod 51 02.12*51.02.28*51 02.29I    51.02

Transferuri prsntru finanțare* invostipitor «J sPla»e    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

Alte transferun de capital către instituții publice    51 0229

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transfenm interne (cod 55 01.03*55.01 08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13 ♦55.01.15*55.01.28*56 01.42)    55 01

Prpygme cu finanțare ramoufSMbla    . 55 01.03

Programe PHARE șt 3110 yogramejju finanțare nerarnoursabiiâ    55.01.08

Programe ISPA    55.0109

iir


PnxramaSAPARD    _    55.01.10

Programe fie dezvolt»^ _    55.tft.13_

t onc Șoman dej^rjvonye Sociala    55.01.15

OcmJeii neeHfito-i* iSPA    55 01 28

Trarwfemridin bugetul ocai către asociațiile ce dezvoltare Ir.bwcomuniiHra    55.01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25*56.27*56.28)    56

Programe din Fondul European Ce Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la

56 0103)    53JM

Finanțarea națională    56 01 m

Finanțarea axlema nerambursabila    56 01 02

Cheltuieli neelig«D'ie    56 0i_02

Programe din Fondul Social European (FSE) (S6.02.01 la 56.02.03)    56 02

Finanțarea nanonaiâ    S6 02.0t

Finanțarea externa neramoursabila    56 02.02

Cheltuieli neeligibile    56 02 03

Programe din Fondul de Coeziune (FCl (56 03 01 la 56 03.03)    56 03

_ Finanțarea națională    56.03.01

_ Finanțarea externa nerarnbursaoita    56.03.02

Cheltuieli neeliglbile    56 03 03

Programe din Fondul Eurooean AqnccJ de Dezvoltare Rurale (FEADR) (56 04 01 la

56 04.03) _    56.04

Finanțarea națională    _    _    56(Mj)ț_

Finanțarea externa nerambursabila    56 rw 02

Cheituiel» reelxjlOtte    56 04 03

Finanțarea națională    56 05 01_

Finanțarea externa nerambursabila    _    56.05 02

Cheltuieli neeligibite    _    _    50,05 03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Prnaderare (IPA)j|56 07 01 a 58.07.03)    56 07

Finanțarea raționată    _    _    56.07.01

_Finanta-ea externa nerambursabila    56 07 02

^heltuieh neeligibile    _    561)7.03

Programa Instrumentul European de Vecinătate ș« Parteneriar (ENPI) t56.08.0l la

56_08.03)    _    56 08

Finanțarea națională    56.06 Ot

Finanțarea externa nerambursabila    se 08 02

Cheltuieli neeligibile    _ 56.06.03

Alte programe comunitare tlnantate in perioada 2007-2013 (56 15.01 ia 56.15.03)    5fi 15

Finanțarea națională    5© 15 Ol

Finanțarea externa nerambursabJâ    56.15.02

Cnelluieli neeligibile    56.15.03

Alte taclttati si instrumente postaderare_(56.16.0t la 56_16.O3)    _ 56 16

F.nantarea națională    56 16 Oi

finanțarea externa nerambursaixia    56.16.02

Cheltuieli neeligibite    56.16 03

Mecanismul financiar 5EE I56 17.01-a 56.17 03)    56.17

F nanțarea națională    56,17.01

Finanțarea externa nerambursabila    _    56.17 02

_ Cheltuieli noeligiDDe    _ 56 17 03

Mecanismul financiar nurveg^n (56 *8.01 te 66 18.03)    56 18

Finanțarea națională    _    _ _56.i8.0t

Finanțarea externa nerambursabila    56 :-8.02

Cheltuieli neeligibile    56i803

P»OflrB<T.wt o? cooperare e.vew*w-r<j«niM> vizând t&bvwtast aspardbwor economice sr itxuaie in cadrul Ununii Europeneexțnșo <56 25 01 <a 56 25 02)    ____ 56.25

Finanțarea națională    __ _5625 01

Finanțarea externa nnrambursabila    56 25.02

Cbe'tuieli neeltgibte    _ 56.25 03

Asistentă îebricâ pentru mecanismele linaneof» SEE (56 27.0’ ia 56 27 03)    _56 27

Finanțarea raționate __ 56.27 oi

Finanțarea e «terna neramburgBbila    _ 56 2 7 02

Cheltuieli neeiigibrte    56.27.03

Pendul național pentru rebti* bilaterale afererl mecanismelor financiare SEE 15628.01 ia

I)


5628 031    56.28

Finanțarea raționată    56.28.01

Finanțarea externa nerambureabiia    5628.02^

Cheltuieli neeligibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7101 *71.03)    _ _ 71

Actixef.xa (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)     71.01

Construcții     710101

Mașini ecfMJamenlH » mqloece <fe transport    71.01.02

MobUlcr. aparatură oiro»că și alte adwe corporale    7101.03

Alte active fixe    _71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixa    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitalii- wooat ni societafliof comerciale    72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NApONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81|    79

I'JDETU. . CONSTANTA

Unitatea 'XÎm’nrxiPrVv • IAfftC«i8lâ : CONSTANTA nMilUW pubOCd___

rnnnolrtr


ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP 66 02__mw «<

DENUMIREA INDICATORILOR

Caj

nafctrfjz

Buflei 2013

’KEVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCPONARE+SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

4452

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

<230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2fl»30*40+50+51SF+55SF+57+$9>

01

4230

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10 02+10.03)

10

4100

Ch*ltul«K «aurul» In b»nl (cod 10.01.01+10.01,03 Ia 10.01,08 +10 01.10 la 10.01.16 *10.01 30)

10.01

3212

Suiam fla baza

10.Ol.Cl

2970

indi.rnn.jMiJi do «+wx*ucrtre

10.01 «3

Spor de vacnimH

10 Ci 04

0

Sporun    owvSt ■ >»« munca

0.0’ 05

0

MC SiXirurt

1001 oe

0

O»T «upUmanfa»

10.01.07

0

Fonti de orem 1

1OU1.0A

0


Food porbu Dostun ncjpcx («fin cumul

IG.ML40

0

fond aferent ploi» cu ora

1O.n1 M

0

InoemniZati CAufilfl un> persoane ■*’ afin» unlUt’i

1Q 01.12

0

ir'dMTTinijaiH ua 3o ts^ua

•nm.13

0

kuiH-mrvsflip de Palmare

10.91 1.1

0

Alocații pempj lrans>rocul la » da la K.nn dc '«unea

fO.C’ 15

1)

AJOCOO- imntru (ouMite

10.01.15

0

|a.u jiMptufi safctrtale in wrw

111O1J0

2*2

Oiwttuicb «ai.nriole tn njHwi (cod 10 02 01 la 10.02.05*10.02.30}

1002

0

T<0Otc iteț masa*!

10.02 0’

0

Norme do "rara

10.02 02

0

Uniforma s ccrripamonl ohlpatonu

10.02.92

0

tocuinia de servicu (dotXa dc soinnat si farmltu sa

*0 02 04

0

Transprxtu M si de io bem dc murea

10.02.05

0

Alto droplun osianolc m naiuru

10 02 30

0

Contribuții (cod 10.03 0» La 10.03.06)

10.03

B88

CootPXjLi de aMqurart sociale da Mkl!

1003 01

665

Contribuții do uwgvrSri de somai

10.033»

10

Coninbuti da asjțu.'&p seca* ne ammhhm»

10.03 03

167

CoPtn'5U'i| de asiqurnn penlni aoeidnme da munca » bo* profKpnnwr

10.03.04

5

Pnn> ne asigurare neU pdble tm mamor po"im engajâi

10 03,05

0

Contrtbutr p-ntr-j mneedi i> moemnizAii

10,03.96

30

Tin-UL li BUNURI Bl SERVICII «xxt 20.01 ta 20.08*20 09 la 20.16*20 18 la 20 25*20.27*20.30)

20

20

Bunuri >« sondei! (cod 20.01.01 ia 20.01.09*20 01.30)

20.01

0

Fumrtun «ie birou

20.01 01

0

l.*3lero«'e centru curățeii*

?I1O1 02

0

focali luminai 4- fora» rrotflur

20.01 JH

0

Apu, canar «1 ra'utwil/rte

V00)(«|

0
Cnroumnl» î» lubnSanti

30.01 26

0

Pios© -1© scnmfi

30.01.Oft

n

“rjngpc>rt

20.01.07

n

P«n. X;«JC0mu.T»-4a; meir, tv «metro»!

20 01 OS

0

Măieriak ■< presîan tl« scrinoi cu carerf»' funcționa

20.01 .W

0

|VJ3 bunim si aerviol ponlm FnOctnarij si fur'tjcnjru

20 01.20

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03 01 ♦20.03.02,

20 03

0

Mnina pentru pame»b

20.03.01

0

Hrana pcn*rj animal©

20 C3-O2

0

Medicamente »l materiale eanltare (cod 20.04 01 ta 20.04 04)

20.04

0

Modcernenl»

20.04,01

0

Mawnoln namtaru

20.04.02

0

Roacuv»

20 04 03

0

DttBnfoaanD

20 04.04

0

Sunun da natura obiectelor da inventar (cod 20 05 01*20 05 03*20 05.30)

2005

6

Unl«<jrm« 8. ocniprunonl

2O.0fi.0l

0

l enjerte « acceao»-, d© pni

20 05.03

0

Ma 'tonciii de -nver tar

20 05.30

0

Deplasări de ta sari. transferări (cod 20.00 01*20.0602»

20.06

o

DotJasan nteme. i*«tx$3ri. irwns^jrs,-

20.06.01

0

Dcpiamn ’n stMinOțato

£0 0602

0

Materiale de laborator

20.00

0

Cercetare-dezvoftere

2010

0

Cârti. puMicatii el materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20 12

0

Pregătire prohuilnnaln

20.13

0

|ProtectiB muncii

2014

u


/Ș£>

Mumti* furnituri sl arreamenl de nature activelor fixe pcnrnj armato

20 15

0

Stuoii si cercetări

20.1€

Plăti pentru finanțarea painmoinutuf genetic al unrmalelo’

20 1B

n

ContnbutH ale administrai.#! publice locale la re al re» re a unor lucrâri «i eervicM 0* inter» pudic local «n bata unor convenții sau contracte de asociere

20.10

c

ReebUMare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

u

Meteorologia

20.21

Q

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea *1 combaterea inundațiilor el înghețurilor

20 23

D

ComiMoene «(alte costuri aferente fmprumutunlor (cod 20.24 Ot *20.24.02}

20-24

U

Gum srOitne Sl oile cOilur. sferento vncrumulvnior țirtwne

20 24 01

0

Cc-nwsioenn El oitn costuri aferente 'mprumufumor Intame

20.24.02

9

Chedutell judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dlsocaltllJor laoala

20.25

u

Ticnei» cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (con 20 30.01 la 20.30.04*20 30.05*20.30 07*20.30.0»*20 30.30)

20.30

20

ROCHma si aubiifttdtc

2O.3ri.O1

0

Prnțocol 8l reprezentare

20.40.02

0

Pnrrm no as thaare non-v-eîa

20.30.03

0

Cric*

«fti^OOa

o

°tțjK!ari servo pentru iransm ierna dreutunlcr

20,39 06

0

Fundul Președintelui/* dejul t»ndu:oMn4id msutuitw pucliot

2C,30.07

11

&»0ut0fMH «PKa a creanuAr ctajctain

20.30 09

0

A'tb ChvllU«M cu bunuri si semricfl

2&-30..10

20

TITLUL III OOBAN2I icod 30 01 la 30.031

30

0

Dobanxt Merenle datoriei publice Interne (cod 30.01 01*30.01021

30.01

0

ijobana aiwonie rwtonc- publice ncer-M raroce

31.01

0

Dobânzi aie.-enlo erearteler 'ttiemg garoniaie

3O.(H.C8

0

Ooojnxi iferafiBa dalociai publice exinme (cod 3OC2.01 la 20 02.03*10.02.05)

30.02

0

Durem*! afvnmte datorat pucbcu externe inav.a

îfl.02.01

0

Dobânzi olcreni© cro04ninr eufonia ointraciuiH ri» orco'txmni Ots ciud.»R

30.02 02

II

Dctunzi aferente emdiieJof MumegotăiIMte sl/sau ’irectc sut>»mirurr.ufein

3b 02 03

')

Cwwnzi aferenle da lenei puo!K« externe uora

30.02 05

rj

Aho dobânzi (cod 30.03 01 Io 20 03.03* 30.03.05)

30.03

fl

Dobanzj alerdote .nipnjwutun’w din fondul eo tfezaut

30 U301

8

D’JtMnds isrto'nw trezoreriei satului

30.03.02

0

Dobânzi aferente Imorumvlunlar lompocj'tj «lin Msansna statului

3O.C3.O3

O

Donând la opealtun le de mss-nț

30 113 05

0

TrTLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40.20*40 30)

40

[Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț ți tarif

40.03

0

Subvenbi pentru compensarea creeierilor neprevlzionpte ale preturilor la combuMlbtli

40.20

u

Alte subvenții

40 30

0

TITLUL V FQNOURI DE REZERVA (cod 50.04|

50

8

Food de lezarva bugetara is dl&pox>tra au tonta ți kx locale

50 04

a

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALfc ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.011

51 3F

0

Transferuri curente (cod 51 01.01*51.01 03*51.01.05*51.01.14*51 CI 15*51.01 24*51,01.25*51.01.31 *51 01 33 »

51,01.45*51 01.49)

51,01

Transferuri calre •nsoftții ,'n>5lnx

Si ci 01

1)

aahno de sanatelu

bl 01.03

0

F»rw«ti>re3 uorooc/lurtKn .le <nlcn..t

5:D'.0£

0

o

O    o

-

D

o

o

o

o

o

o

c

o

C3

c

o

o =

f a

o

5

R

s

*i

u.

sn

o

2

a

Pf

p

3

a

K

«1

Al

O

o

T4

O

3 Ș

U5

S    5

i/i    r.

■n

o

UI

5

+-•

vi

Q

m

r-

W

a

•o

r*

a

o

iri

•o

a

g

m

•n

3

a

u

8

U-?

ni

O

c-

ui

S 9 * G>

5

o

1

1

1

i

*)

3

g

|

â

t

1

«

f

ă ?

5

a

5

11

1

|

r

j

5

£

3 £

c

X

5

5

t

*-

Pi

fi

!l

e

3

§

§

<1

«c

l

A

«>

o

th

»o

?

1

li

m

o

V

1

5

g

9

1 £

3

5

X.

ir

■o

g g

&

§

5

fi

1

1

1

3

1

I

1

H

1 i

1 *

§ i li

x> «n*

I 3

1 *

1

2

1

5

I

8*

s>

1

o

j

<5

c

?

I

fi

1

1

i

â

£

I

22

1

fi

I

I

w

9

1

■*

1

1

s

?

2 MB

*

3

E

&

£

e

N

O

in

•n

O

a

â

s

a

o

o

¥»

**»

fi

j

£

c

I

1

£

|

I

1

’£

3

&

§

E

l

s

•-

c

tu

1

â

I

â

t;

a

rj

<ix

a

?

I

£

1

B

8

o

fi

g

p

h

1 ii

Hl

f. c 0

s e a

»

£

|

2

1

«

Si

?

î

I

•c

1

1

î

&

c

I

1

St

1

f

fi

fi

I

JS

5

s

■-'

fi

I

£

£

S

g

L

1

o

I

8

’C

1

fi

s

'

8

•9

B

e

o

I

c

c

’ă

c

e

3

O

&

â

»•

•<

fi

î

q

*<

u>

n

o

ca

o

&

I

2

i

c

r

1

t

1

2

c

1

fi

u

I

£

H

ii?

K

c

§

1*

•-

S

fi

»-

1

s

f

§

2

J

1

I

1

II

3

a

3

~i

u-

P

p

<

P

m

5

4

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 ♦ MCfi *52 11 *59 12 *59.15 *59 17 *59.20*59 22 *59.25 *59 30*!3 ji

Surse

39

111

o

Ajutoare pentru daune provocate de calamlteiiie naturala

4B.U ’

59 02

II

ProQiufTM» pentru llnensi

59.03

0

Aaocutlll si fundații

50.11

<)

Suctinaiaa cultelor

59 12

g

Contribuții la salarlcarea personalului nociencal

59.15

II

Despăgubiri civile

69.17

0

Sumo destinate firuntartl programelor sportive iceltxate de structurii» sportive de drept privat

59.20

Q

Actluru cu caracter științific si sociai-cuitural

59.22

0

Sume aferente plutii creanțelor semnale

89.25

n

Programe si proiecte privind prevenirea sl comentarea d.'acnminarll

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii do locuințe

59 35

0

OPERAnUMi FINANCIARE (cod 80*811

79

a

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 90 03*80 30)

B0

0

împrumuturi pentru Instituții fti ««micii puWlce sau «ctlvliati finanțate Integrei nln venitun oropdl

80 03

Alte împrumuturi

30 30

0

MTLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREOITE icod 81 01*61.02)

01

ii

Rambursen de credite externe (cod 81.01 01*81.01.02*91.01.05*81.01 «Sl

81 01

u

Ran>txmt-n do oence externe contractul» de orconamrii dc cnxJiiH

81 01.01

0

rdimburspii d» crcdlu iiiivre d n fundul do uurwni vc

01 IU UZ

0

Ram:crx/.n de cntrfcta iterente d?toro. publice extern» mcoic

8191.95

0

jLWontu <i» cure «fereni» downw pubfccu externe

B1.0’.CKS

0

Rambursări de credita interna (cod 81 02 01*81 0202*81.02.05)

31 02

a

iRamou'snr pe crodUe mieriu pnonato

fil.UIOl

u

DAsrențe oc cun» wsrante nalxiii uutpce Inten»»

61.0? 02

0

RwiBudun de credite a<orerK« cdtorio' putvtce blarne locaFx

H1 02.OS

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT» S4 RECUPERA1E IN ANUL CURENT(05.011

84

d

Plăti eief.tuats in anii pracedonb w recuperate in anul curent

55.01

0

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT.'DEFrcrr

80

Excedam 92.01»«

02.01

sxeedentu* secțiunii de (unntona'e

92 01 UE

DeficN 9101.86

93.01

DeScHul secțiunii de f jncteino/c

92.01 90

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod Si ♦ 5 5*50*7 0*7 9»Mi

222

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE A0MINISTRAT1EI PUBLICE (cod 51.02)

51

222

Trenaferun da capila» (cod 51.03.12*51.02.28*51.02.20)

51.02

02

Transferuri prentru finanțarea nreatiMiT te sp teie

51.92 12

222

Transferuri ofci buqetoK: ocnl>» pentru finanarve crioXuieSinr do ce<HH< <1k> domoniu. sanntaiii

51 02.28

0

Alte Jranîforun de cap. (ui cairo insatubi publice

51.02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A Transferuri înlame (cod 55.01.03*53.01,08 la 55 01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13 *55.01.15*55 01.28*55.01.421

55.01

0

Proc/zme cu fmanUio nunoursebla

55.01 03

0

Trpțyamtj PMARE «■ * te p<t«rjwno cu •‘mental nunvnburțob'tă

55 01.06

0

Propnwnc /SPA

55.01.08

0

rtocQmd SAPARO

55 01 10

0

Prucrame de de’-vwtjrv

55.01 13

0

Fond Roman do Dezvoto.-e Sociala

55.01 15

0

CneUmeii neeiiglbii* ispa

55 01.28

0o

o

o

o

<M

-r

s

o

.-•

fM

O

rO

O

8

o

8

8

<n

b

o

H

o

5

o

3

2

8

o

<4

O

C2

o

5

o

8

-

o

5

8

ni

A

"4

O

a

s

u

2

8

3

3

3

S

*o

â

8

in

o

8

r*

o

ir.

0*.

8

8

8

s

8

8

2?

8

î

8

8

£

8

8

8

8

fi

a

35

<■

s

a

s

&

Q

®

IA

c

O

8

2

m

O

s

8

I

1

SC

O

5

2

o

s

JO

o

r*

A

1

UI

u.

ș

3

8

*

Jj

5

<

1

u

o

1

3

O

«f

c

o

&

£

0

2

M

O

8

5

Q

3

2

8

a

a

ul

u.

I

5

ir

g

ÎS

8

a

r-

Q

3

s

p

3

1

<

a

a

o

o

1

a

ț

CC

8

8

n

5

fi

a)

B

1

Al

1

c

£

a?

o

3

2

1

?

n

£

i

3

5

X3

t

?

C

a

2

8

5

u.

5

o

i

I

?

î

i

i

«

«5

!

c

a

£

I

?!

=

P

O

£

g

1

s

c

țs

•X»

?-

s

3

5 *•

s

h

1

«!

c

|

1

ni

ș

d

|

I

1

fi

2 :

O

g

a

zt

cz

ș

IU

s

•*

o

9

m

1

8

|

A

<

I

75

g

X“-

î

fi

c

1

3S

f?

S*

> 2

ș

£

u.

fi

fl

8

I

ri

£

?

y

S

e

u

c

î

O

u.

F

■o

ii

I

u

IU

c

a

g

i

?

IJ"

•5

«

=

I

c

î

i

1

iL

fi

8

s

c

1

f

r

?

i?

î

fi

•C

o

(L

8

X

•3

U.

3

s.

ș

i>*

i

J

o

I

?

Q

£

SI

ir

J

î

c

6

8

£

i

— n

XI

s

F

?S

l

g

lk

i

a.

â

i

CM

O

r-

O

$

s

r-

o

IC

•n

3 5

$ g

S

4 Q --• O

? ș fi.

m

5

5

«n

fi

s?

un

fi

*5

<M

5

10

fi

o '

'-

fi

ș s

£ i S fi

r-

fi

o

r-

«

r>J

o

r

fi

2

b

fi

»

fit

£

«.

fi

5

cn

©

8

v>

<M

fi

o

in

•3

fi

s

K

l'J

■C

1I-.

3

6

fi

o

§

o

a

&

1

a

1

i

6

g

»

;■

8

a

o

s

8

Ol

Z

m

c.

■A

1 i

r*

>

ș

ț

C r'

I S

|i

c u

E

g

1

2

S * ;• 1 h

Șl

§

5

a

O

ut

<o

8

§

£

A

•■3

O

¥

8

u

a

a

î

Â

E

1

re

Ș

£

|

$

2

u

s

X

fi

5 £

fi

6

j

V.

?

i*

1

JK

c

C

'1

u C

a

5

?

e a 1 î

6    5

? I

1 i M

s

o

r*

r-

fi

«

o

K-

ș

IU

ui

m

1

3

a

£

I

S

1

?

ir

«

1

*

s

1

UE

1

I

s

s

o

■E

<6

ip

S

oo

8

|

2

3

Ș

1

?

?

»

J

8

$

o

0

1

UI

e

£

3

1

e

5

o

§

2

g

X

a

1

1

u

țj

1

1

5

i

1

hl

ff

s “

•»

8

I

=

»€

a

i

£

B

?

s

»L

f

O,

o

5

1

i

î

0 ‘T. 6>rv

/te tea


/ti


A»istențâ wnnica puntru mecanttroolc- rinencuim SEE /5627.D1 la 56.27 IW)

5527

Finunțures natîcnaiâ

56 27 01

i"man;aioa tratam* nemmDursaiM-u

56.27.02

”heftua>u neefipitrte

5827.1X1

Fotului naiiorud pentru rotații IrWKNii alorem mocan“wor fmnctarc SEE (S*J    b 56Z8 02)

56 28

Finanțarea nui^mdA

5628.01

Poanlare» e*tema nerambuitodvta

5823 07

Chwtuidi rx'e*tait<u

5623.03

CHELTUIELI PE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

(1

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71.03)

71

8

Activ» fin |cod 71 01 01 la 71.01 O3»71 01.30)

71 01

D

Constnicp

71 01 01

1)

Maș-ru. ucfHtcjmanle <| rTufouc? de Irar-apoc

71 01 02

Mobilau. acvuniuru birotcâ > alte actve corporala

71.111.03

o

Alte ocbve free

71 01.30

o

Reparații căpițele aferent» activelor fi»e

71.03

0

TITLUL XI» ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)

72

0

Active financiare (cod 72.01 01)

7201

0

Partfelporu ta otp«ttiui eocu al sooBtfllrfor comerciale

77.01 01

0

TTTLUL XIV FONDUL NApONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 811

79

o

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

11

0

Rambursarea împrumuturilor contractata pentru finanțarea proiectelor cu finanțare 'JE

81.04

TIILUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENP SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

W

Plăti cleciuaie in anii prccedenli ai recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENT(DEFICIT


1

*-

»

p

S!

1

ai

2

K.

O

Ș

E

i

£

e

?

iu

U6‘wcw ipțpa

X

*

'•

L

i

--

a

■s>

a


I

!S

x

Ai

CAP. 67.02    m!, ,w

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccd

indicelor

Bu^ei 2013

PREVEDERI ANUAI F

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28412

SECpUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+M)

28412

CHELTUIELI CURENTE (cod 1 (H20*30+40+50*51SF-55SF+57*59)

01

28412

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli salari ale in bani (cod 10.01.01*10.01.03 la 10 01.08*10.01.10 la 10.01.18+10.01.30)

10.01

Satsi'i de baza

10.01.01

lndKTT>mzatie dc conducere

10.01.03

Spor de vecNmo

10.01 04

Sporuri cedat oondili. de munca

10 01.05

Arte SPOntn

10.01.06

Oro sutvimenUire

10.01.07

JUDETUL.CONSTAMTA

Uitaien administrat»/ - taritnnaia CONSTANTA

I nsV,l Ha o< «t4 că    - —ANEXA? BIS

Fennuisr

B

UGETOt

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2013


Fond d« premii

Fona pentru pestur» ocupata afin cumul

Fond aferent ptetli cu c»a    _ _

incftiwuraîu platee unor persoane O^’ cnrtotr    _

Inoemn-zatli de deiacpre

indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul 'a â> de a acul oe munca

Aiocali» pentru locuințe

Arte drepturi aaiarste ir_b3ni    _

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02 01 la 10.02.05*10.02.30)

Tchete de masa *| _ _

Norme de hrana    _

Uniforme si echipament obiaatonu

Locumta de aenjcăi folosita de salariat șjjamîlia sa Transportul ia S» de ta incu» do munca Alte drepfun salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03 06,

Contribui» de ae-gurari socta e de atat Contribuții de aslgorfirt ce sora,

Contribuții de asiguran sociale de 3anatate

Contributi< de ast^uren pentru acodente do munca si boii profesionala Prime de asiguram viata piaute ce anga «tor pentru angajat Con(nbut/i pentru conced i sl .rrtommzavi

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri Ce birou Matenata penln. curățenie încălzit. Iluminai si forța motrea

10.01.08 J0.01.10 <0.01 11 1001.12

1001.13

1001.14 10.01.15 10.01 16 10.01JO

10.02 10 02.01 10.02.02 10.02.03* 10.02 04 10 02_05 10C2 30

10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10 03 04 10 03.05 10.03.0620

20.01

20.01.01 20 01 02 20.01 03


23557

16000


Apa canal gi salubr tale Carburanți si lutir liant!

P*&e ce schimb î/anspotf

Posta •fctecomunicati. radio, tv, clemei Materiale s»prestar de șervici* au caracter funcbora»_

Ale txii-.un si se'vcli pentru întreținere si Unclior are

Reparații curonte

Hrana (cod 20.03 01+20.03.02)

Hmna pentru oameni _

Hrana pentru animala

Medicamente al materiale sanitare (cod 20.04.01 In 20.04.04)

Medicamente Matersle sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01*20 05.03+20.05 30)

Uniforme «j echipament Lenjere si accesorii do pat Arte obiecte de inventar

Oeplaaari, delăsări. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Depiasari interne, detașări, transferai Deplasări rn snrftlnâlalu

Materiale de laborator

Cercotaro-dezvoitara

Cârti, publicații sl materiala documentaro

Consultanta ai expertiza

Pregsnrs profesionala

Proiecția muncii

20 01 04 20.01 05 20.01 06 20.01 07 20 01.0e 20.01.09 20 01.30

20.02

20.03 20.03.01 20 03 0?

20.04 20 04.01 20.04.02 20.04 03 20 04 04


20.05    _ O

20.05.01 20.05.03 20.05.30

20.06    O

20 06.01 20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

_20.13

20.14

Munrtie. furnituri si armament de natura activelor ftxc pentru armata

Studii si cercetări    _

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții alo administrației publice locala la realizarea unor lucrări șu servicii de Interes public local. In baza unor convenții seu contracte oe asociere

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

Meteorologie    _

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

iflt— 'i L *

/•*’ Se/!

20.15

20.16


20.18


20.19    _    240

20.20

20.21

20 22

20.23


Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.01 ♦ 20.24.02)

Comisioane si a te coslun aderente împrumuturilor externe Ccni's oîme sl aite costuri afereme imprumuturtof înlerne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

20.24 20 24.01 2024.02

20.25

20.27


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.0^*2030 30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Pnme oe asigurare non-v<ata Chirn    ~

Prestan scrvich pentru transmiterea drepturilor

Fonod Prftswl <’>Iu/Fondul conducătorului .n«t»tuT»c* publice

Executarea anim a creanțelor bugetare

Aha cnethiieii cu ourun si serv -cu

TITLULmDOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01 01*30 01.02)


20.30 20 30 01 20.30 02 20 30.03 20 30.04 20.30.06 20.30 07

20.30    09

20.30.30 30


30.01

'317


7317


Oooanz^ereplc datorie oubiice interne CFecte    30.01.01

Dobânzi aferente cred lfc<x initmejaraniaic    _    _ 30 0^02

Dobânzi aferente datoriei publice externe tcod 30.02.01 la 30.02.03*30.02 05}    3Q

Dobânzi aferent© daicnei puMce externe directe    _ 30.02.01

Dobânzi aferente crecr.eto' externa contractate do ordonatorii de credite    30 02.02

Dobenz* afe'ente credltetojMierne garantata si'«jțu_d«ecie sjb.it> prurnutain    30.02_.03

Dobânzi aferente datonei dublice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30 03 01 la 30.03.03+ 30 03 05)    30.03

Ooban7j_aferente «mofumutunlor dr fondul de fezau*-    30.03 01

Dooanda datorata trezorene-slaluul _ _    _    _ 30.03.02

Dobânzi aferente fmpmmulurxor temporare d>n trezoreria statului    30.03 03

Dobânzi la opeatiun.te de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40^0+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprovlzionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Tren «faruri curente (cod

51.01.01*51 01.03*51.01.05+51.01 14+51.01.15+51 01.24*51.01 26*51 01.31+51 01.39 ♦ 51.01.46+51.01.49)

Transferuri către raftuiil publice


40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01 01


755

755

755


Aufiuni de sanatate    _    51 01.03

F-na"larea aeroporturilor de mterea 'cea'    51 01 05

Jransferur, om bugetele censtfilo» lucetere pentru finanțarea centre'of co z> pontai proiecta copilului    51.01 14

1 ransferun dm bugetele kxafe pentru irwttoii'te <> F»5'stenta secția oec.tnj persoaiido cu    _    51 01 45

1 ransfcojrt am bugetele consul,lor .-ocale ?• jude|ette oentru 3coroaroa unor aiuloere către unttâtite

adrinistraUr tcntoriele'«»snualM de extremă aificul!<»ie _ 51.0124

Trarsterun privind contribuia de asigurări sociatn o» sănătate pentru pe*soen»*i« afîate rn concediu pentru

meșterea copilului _ _ _ 51.01.26

Transferuri privind contribuțiile -da sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51 01 31

Transferuri Cin ougetefe consMor loca e 51 județene pentru finanțarea un-tațiior de asistenta rnedtcosooaiG    51 01.39

Transferuri am bugetele locale oentru finanțarea cheiluertflor curente Om domorv.ul sănatati    51 01.46

Tranafen.r. dm bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    5101 49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.0U 55.02)    55 SF

A. Transferuri Intern* (cod 55.01 18* 55 01 54)    55 Q1

Al» transferuri curenta mteme    ~    55 01 13

Transferuri pentru adularea cxM^atr'-o restante către furnizorii do enerqe fermi®, pj ale centraieor de

»ermoficare_    _ _ _ 55.01.54

B Transferuri curante Tn străinătate (către organizații Internaționale) (cod 65.02.01*55.02.04)

_    _ _ _    55.02

Contribuții și coiizath la organisme lnfernaț«nale    « no 01


Ale Iransferuri curente rnairămătate    55 02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare șocate <n numerar    57 gj»

Afuiwwe auuate m natura    57 02,02

TfctatodecrfcM    57.02.03

Ticnete cadou acordate pentni cbehitxji, scctaie    57.02,04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17 *59.20+59.22 *59.25 +59.30*59.35)

Burse

Aj'Jtoarcpsrrtnj daune provocat»decalamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații «i fundații

Susținerea cultalor

Contribuții la salanzaroa personalului neclerical

Despăgubiri civile


59

59.01

59.02
59.0B
59.11
59.12 59.15 59.17

4100


moo


Sume destinata finanțam programelor sportiv® realizate do structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cuHural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25

Program» si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii do locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)_    80

împrumuturi pentru institut» si servicii publice sau activitat» finantato integml din venituri proprii    80.03

Alt» împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREOITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite oxterne (cod 81 01 01 *81.01.02*81.01 05+81.01.06)

oi .Oi

Rambursa» ao credite ««ter'v» contractate de cvdonateni de credite    81.01.01

Rambursări de credite externe din fundul ce Garantare    31 01 02

RwmlvjrB^n do cmdile ^fșrențc coteriei pulwc»» externe tocai;    81.01 .05

Oiferenta de cura aferente daumei puta-ce cxto'rti    81 01.06

Rambursări de credite intorne (cod 81.02.01*81.02.02*81.02 05)    81.02

Rarnoursart de credite interne garantate    81.02.01
Diferențe do cure aferente datoriei pubfo» nterne    81.02 02

^ambursan oe credite a'erenw catona puNicu mteme tocate

81.02 OS


84    (1

86.01

90 92 01 92 01 96 93.01 93.01 9€


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)

Phrt» efectuate m anii precedent) 51 rocupeiate In anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT,DEFICIT

Excedent 92 01 96

Excedentul secțiunii de funcționare    _ _

Deficit 93.01.96    _

__Deficitul secțiunii de funețenare    _ _

SECpUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

___ _ _____ _ _ __ ___ _0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02»

_    _ w I

Transferuri de capital (cod 51.02 12*51.02.28*51.02 29)    51 02

Transferuri prenlru finanțarea investiților la spitale    51.02.12

Transferuri d'n bugetele locale peninj finanțarea cheltinehior de capital din domeniul sănătății 51 02.28 Alte transferuri de capital către 'nsWutil publice    51 02 29

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.011    55

A. Transferuri Intorno (cod 55.01.03+55.01.0B la 55.01.10 ♦ 55 01.12* 55.01.13 *55 01.15*55.01.28*55 01 42)

_    55.01

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03

Programe PHARE ate programe cu franț3re norambursabifâ    55 01 08

_ Programe iSP A _ 55.01.09

Programe SAPARD_    _ _ 55 pi 10

Programe oe oozvohere    55.01.13

Fond Romsnde Dezvoltare S©d»fi_    55.01.15

Cheltuieli necKg/bile ISPA    55.01.28

Tr^.sfenjn din txgcttl local călre asociațiile ce deTvollarsrr.ercomunitarâ    "    55 01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05*cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56 27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (56 01.01 la 56.01.03)    _    56 [31

_Finanțarea națională    se.Ol 01

Finanțarea exiema nerarnbumabda    56^0102

Cheltuieli neeligiDile    56.01 03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02 01 la 56.02.03)    56.02

Finanțarea naționalâ     56.02.01

Finanțarea externa neramburaabila    5C.02.02

Cheltuieli rieeiigibite    _    _ _ CC.02.03

Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03 03)    56 03

Finanțarea naț onalâ    _ 56 03 01

Finanțarea externa nerambursabil3    _ B&03 02

Cheltuieli neeiiglbiie    56 0303

Programe din Fondul EuropeanAflrico» de Dezvoltare RuraleJFEADR)(56 04.01 la^6 04.03)    56.0*5

Finanțarea națională    56 04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56 04.02

Cheltuieli neehgibile    ___ _ j6.04.03

Programe din Fondul European penin; Pescui» (FEPJ56.05.01 la 56.05.03)    _ 56 05

Finanțarea națională_    5»05.0i

Finanțarea externa nerambursabila    56 05.02

Cheltuieli neelicjibiîe    56 05.03

Programe Instrumonțui oe Asistentă pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07 03)    56.07

Finanțarea naționalâ    _ _ 56,07.01

Finanțarea exiema nerambursabila    56.07 O?

Cheltuieli netiliyibile


\r<£x< i •

56.07.03'    /&> ctyț

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Pa/ener.at (ENPI) <56 08 d la 56.08.03)    56 06

_ Finanțarea naronslă    6OQ80£

Finanțarea externa nerambursaoiia    _ 5«08_O2

Cheltuieli neeltgibi»e    56 08O3

Alte programe comunitare flnantale in per>oaoa 2007-2013(56.15.01 ia 56 15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia ChGituieii neekg b»le

AJIe facdrtatl si «nștrumente posta<terare_(56 16 O-» la 56 16 03)

Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeligiblle

Mecan.-unui financiar SEE <56 17.01 '3 S6.17.03J Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeligibile

56/5 56 15.01 5615.02 56/5.03

56.16 $616 01 Sfi 16 02 56 16 03

56.17 56 17 01 5617 02 56 17 03


Mecanismul financiar norvegian (56.16 01 la 56 18 03)    56/8

Finanțarea națională    _    56'8.01

Finanțarea externa nerambursabiia _    56i8.02

Cheltuieli neeliqibile    -56 18 03

Programa <Jc cooperare el*e!iar<j-roman vizând reducerea Oisparttai ** econom ce sl so&aie in carln.l Uniunii

Europene extinse (56.25.01 la 56 2503)    _    _ 5025

Finanțarea națională    56 25 01

Finanțarea externajierambureab.la    _ _ 56 2$ 02

Cheltuieli neel.g b le    _ _ 56 25 03


Asjăterila țefnjca pentru mecanismele financiare SEE (S6 27 05 la 56.27 03»

Finanțarea naponaiț _

Finanțarea externa nerambursapiia

_ Cheltuieli neeligibtte    _

Fondul național pentm feteti' bteltraie aferent mecanismelor hnanoare SEE (56.28 01 <5 5G 28 03)

Finanțarea naționala    ___

Finanțarea externa nerambursabna

Cheltuieli nealigibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)

TITLUL Xtl ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30)

Construcții

Mavni echipamente s mijloace d© trenspon Mobilier, aparatura biro'jcâș- al le active corporale

AttB active flxo    _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participau* la capitalul secai a* sooetotlior comerciale    __

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

5627    0

«8 77 01    _

56.27.02

562703


56 28

56,28,01 56 28 02 56.28 03

70

71 71.01

71:O1 01 71.01.02

71    01 03 71.01.30

71.03

72 72.01

72    01 01

75

79

81


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84    A

Plăti efectuate In anii precedent» »l recuperate In anul curent

85.01


JOEȚVL- CONSTAMTa

L’h'telea acm*»btwv» - lenionalS ; CONSTANTA 'n$Wut'H puBfci:__

|    ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP.ga.02«w> w

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

•naolor

6ug« 20’3

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAt CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE*SECTIUNEA DE DEZVOLTARE»

SI 609

SECȚIUNEA D£ FUNCȚIONARE (cod 01*79*04)

S1560

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*SO*S1SF*555F*57*5ț»

01

S15W

TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |cod 10.01*10 02*10 03)

10

1U33

Cheltulali salariate tn bani |cod 10.01.01*10 01 031a 10.01 04 *10.01.10 la 10,01.16 *10.01.30)

10 01

9003

Sâwm ije oaia

1(101.01

8360

IntlHrr/tzaOe oh conduce,«

I0ZJ13J3

0

Spor o« vccIktw

I0.C1 IU

0

Sporuri pentru concK t«e r-.unca

10.01.DS

150

Ane sporuri

indice

1

O«n juiMinentarg

10 UI 07

0

Food «U prerr.ii

10 01.06

0


^ond p«ninj posiun ucupote pun cu«nul

10.0110

0

rond ntaront pi«ai cu Ctu

1501.1'

V

irdemnisalii nlalitc unc* persoane «Jiu «lara unlttl.i

iea» «2

0

inflcmn-.'Mi'i ca eote»o«-

llî.fc'1 13

0

irwomn'ano' da delăsare

1001.14

D

Alocai» panlru transportul U> m na la tacul îl* munca

10.01.15

0

Ajutat» oontru locuințe

1C.O1.1P

0

•i«e drepturi emanata m l «n ■

1QJM JO

i>W

Cheltuieli Miariate In natura (cod 1D 02 01 la 10.02 05*10.02.30)

10.02

0

T,jK<rt dr muius "1

10.02.01

0

lArmo do bruna

10.22 0?

(1

Unitortr-c st echipament oMgațorțu

10.02 03

0

Lncumta <3e wînrtco 'o'uârta 00 «3fctn.1t «1 familm »*

11102 04

0

înnwo'lui In ol do b» ocol de numu»

10.02.05

0

Aire drepțun saianaie n relua

1C.02.30

0

ContjIbuM (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

2430

Ciwlbuiu no aragur.^. soouie tle stat

10.03 0»

18<0

Cunlnt-upi de a^urân no șomaj

10.03.02

37

ContnbuU. de as-qjran sociale > sanataia

10.03.03

4«8

Coflmpufci du «uto-juron pereni ^tcdcnlo de munca a» boli pnjfosmoaie

1(1 0304

10

Pr mc de ^-gurare ^alA c«ti:e rtw angajotot lîintni a-Bu-wh

10.03,05

0

Cocinhuîii ponl/u itancodi « moemnaoliî

10.0.1.06

66

TTU.UL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.0S la 20.18*20 18 la 20.25*2021 *20 30)

20

5725

Bunuri sl u-rvici (cod 20.01 01 la 20.01.09*20.01 30)

20 01

ilJ5

hmrttuil oe Ikou

20.0101

22

Mofenolu    curautnta

211 ii 1 02

31

fncatol. laminai s «orta mama

2d 01.03

208

Apa. carnal s) 5»>ubnt3ie

7C.0i.04

rs


Carcurantituluamumt

20.01.05

.n

“'iOsri <Ctfn\D

20.0' .OH

G

PamiMit

2001

to>

pT«in trocomuneabi «ilm fr

20 01 05

46

Mxwnalc sl ortwian cc servw» cu ea/ucrer tunebone

70.0).09

8r

Alta Cunun gj sorv.s> p»n»rv InlrfeUnere & foncbitrere

20.01.30

S20

Reparații curente

20.02

338

Hrana (cod 20.03.01 *20 03.021

20.03

2348

mana pentru (taman,

20.03.01

2346

Hrana pontni aninwk.-

20 os.n?

0

Medicamente si materialo sanitare (cod 20.04 01 la 20.0* 04)

20 04

62

Mecteamenta

20.04 G1

31

Mjreria'e -rendare

20.04.02

21

Reacbvt

29.04.03

0

DbMBCURW

20.04.0*

10

Bunuri oe natura obiectelor da Inventar |cod 20 05.01 *20.05.03*20 05 30)

20.05

20

Unfoone m ecbfoamoni

20 95.91

0

1 «njene « acccsori de pat

20.05.03

0

Alto ctaocte do invenrer

20 0530

20

Deplasan. oetasari, transferan (ood 20.00.0t>20.06.02)

20.06

3

Uactosen interne, dotejtrn. transferă’'

204X1.01

3

Dcoimmu in st/â.oMalc

20 06.02

0

MWfnilc laborator

20 09

0

Cerca tare-dezvoltare

20.10

0

Cant. publicații sl matunaia documentare

2011

24

Consultanta si oaoartiza

20 12

(I

Pregătire profesionala

20.13

19

ProtudU muncii

2014

fi


Muniție, fumltun SI armament de natura activelor W*« pentru an”ot*

70.15

0

Studii si cercetări

20 15

0

Plăti pantru finanțarea patrimoniului gunatic al animatelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publica locale ia realizarea unor lucrâri yl nervicil da Intere* public local in buia unor convenții »au ccn’mcte da aaocierc

20.19

11

Reabilitară infrastructura program Inundații pentru autorități publica locala

2070

0

MatoorotOQia

20 21

d

Finanțarea acriunilor din domeniul apelor

2022

II

Prevcniraa <U combaterea Inundațiilor sl Ingnetunio*

2073

11

Comisioane sl alte costuri aferenta împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 2074,02)

20.24

0

COfTWK>nnfl si a te cnstun afirenle Imprumuturtor «iwne

20.24.01

o

Canea^ru» s.> uite cnțtvn .Hem mc «npnimuturilo» mmme

2024.02

o

Cheltuieli judiciare tl •«Irajud'Ciara denvata din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legala

20.25

0

Tic hota cadou

20 77

0

AJie cheltuieli (cod 20 30.01 la 20 30.0«*20.30 05*20.30.07*70.30 09*20.30 30)

20 30

27B8

Refiteme sl pubtiolale

20 30 01

0

ProWf.ni si tepneomero

20 30.02

0

Pnme 3c aăKjvmm no«'-vinta

20.30 03

0

Ch«n

20.30 IM

1048

sumai pentru ImnsaslOfwa emptunlo

20 30.06

0

h nnou F’revMH'tbix’Forbul conducătorului »«Mudcl puhuv

20.30 07

0

LaCcuU/u» «plito a creanțelor oujetarc

20.30 09

0

Aste cheiuncH cu bunii» îl seiwH

2030.30

9?i

TfTlUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.031

30

0

Dobânzi ah renta datonai publica interne (cod 30.01 01*30.0?.02)

30.01o

o

o

o

□ o

n

B

o

o

c

O

o

«

c

o

o

!

-I

o

5

a

s

c

s

o

d

r-

O

CM

O

fi

■m «

□ d 3 â ? fi

$

s

s

1*3

O

d

V

o

g

fi

s

o

s

3

3

fi

s

ri

o

8

fi

3

fi

fi

O

O

r>

5

3

2

3

“fel

R

5

M

Q

»*>

L-i

3

**

»n

A

5

«n

§

?

3

C

3

•J

IX

X

I

g

i

»a

I-

I

1

e

s

c

f

I

£

o

§

•$

ă

5

o

ri

O

a

n

9

»n

o

M

O

s

a

o

£?

fi

8

1

1

3

f

T>

61

■!•

ă

!

QJ

K

£

B

Q <

1! 5 j $

5 3

£ ? i a

h

s !

c o

i i

5 c 1 1 h

1i

î £ I o

4 3 3 S 3 a

3

5

5

1

O

U?

O

M

O

fi

4

o

r>

o

o

*n

r-

o

d

o

fi

1

5

3

g

2

5

c

P

|

C

i

a

c

5

3

|

1

3

■o

a

3

1

V

!

i

S

c

*

§

1

T

c

2

s

£

Oi

c

c

ar

l

fi

3

I

3

©

w

I

>

c

a

u»-

I

a

s

f

I

o

»

o

■c

3

h

c

&

»

c

?

5

«TI

5

•3

$

|

5

5

I

«

a

a

i

g

I

o

i

1

1

5

2

a

j

1

c

I

s

2

I

2

S

1

1

S

K

O

!

>

6

5

5

3

*)

K

X

5

3

6 3 a

R

£

©

•*

«A

3

1

0

2

!

B*

</J

a

5

t

5

i

5

4

fi

s

fl

4 •r n

o

u-/

ț

o

;

o

B

v-

’T*

?

•»

o

V*

5 s

o

8

o

T

o

5

«7

1

i?

s °

15 £ fi

2

£

1

?

V

j

£

in

c

n

►-

o

I

0

£

c

î

«ț

4

f

Q

n

5

-s

X

T

a

c

E

j

V

I

l

i

I

3

| 5 t- K
TITUIL X ALTE CHELTUIELI (CO<1 59 81 * 59 02 ♦ 59.08 *59.11 *50 .13 *59.15 *59.17 *59.20*59 22 -59.25 * 59 30*5 j If >

Bum

59

țQ 01

442

l)

Ajutoare pentru daune provocate ue cwamitt|ile nntui ale

59.02

D

Programe pentru tineret

99.P3,

i)

Aeoclati' ai fundații

90.11

443

8us tinerea cultelor

58 13

n

Contribuții la saiaricarea personalul^. ncclericai

59.15

0

Despăgubiri civile

5917

1,

Sume deal mate finanțam programelor sportive re»lxwt» oe structurile aportive da drept privat

59 20

0

Acțiuni cu caracter «blnufic ai social-cultnrai

5022

0

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

0

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea dlscrlminar

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*511

TO

o

titlul xv Împrumuturi (cod bo.03*«o.30)

00

0

împrumuturi pentru matltutil si aervlcll publica sau activtteb Anunțate inienral din venituri procrii

60.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TTTLUL XV» RAMBURSĂRI OE CREDITE icod 81.01*81.03)

81

0

Rambursări de cnxnte eeterne (cod 81.01 01*01.01.02*81.01.05*01.01.00)

81.01

0

|Rdnrf.ursar dc emane externa twlrpciaiu de ordonator» de creof.

SU» .01

II

iTambursan da crcd.teeMiamo din fundul dc garantam

SUI ,02

o

Rambuiuan ce cmtl>i« stererte iUrtoncI pubb* axteme kiegle

el UI 1)5

o

[Moronii» HO curs ufaruntd datorit» puWiCC uxtume

01 01 06

0

Rambursări de credite interne (cod 81 02.01+81 03 02*3’ 02 05)

Bt 02

0

| Rampe num &• credit» inteme Rprenlate

9’ 02.01

0

te/3

C.iwențc ce oira Dfurcree o«»wnol publica «nlomo

8T.ca.O3

0

R.wnbuf*an do cârti» alcro-ki CHtonoi publice momo locain

S1.02.06

0

TTTLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! S4 RECUPERATE IN ANUL CURENT|85 UI i

84

0

Plăti ufncluate in anii precedent! e» recuperata In anul curam

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENT,DEFICIT

“0

Excedent 92.01 »6

92.01

|=«md<nlui awrfuni Ou funcitonart

0201 ae

Deficit 93.01.96

93 01

|De»icfcdl HacAunn do luncbanarB

fttotw

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 ♦55+55*70*T9«841

ICO

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51D2|

51

0

Trancferurl de capital (cod 51.03 12*51.0228*51.02.29»

51.02

0

"ranEferun prentnj fnonțaUM n»esifii<y la (pdafo

51 «2 ,12

0

1 ^nslemn »n Ixgetoe :»>4e ocntnj rmnn’aroa chobiiemoe o» copita tftn don*«naii sânMâin

51,02 2fi

0

Aue tranUorurt do captai cwe msMub pu&kcc

51.0229

0

TITLUL Vil ALTE TRAN5FERURI (cod 5501)

53

0

A Tranaferun Interna (cod 53.01.03*55.01 08 la 55.01.10 ♦ 55 01.12 * 55.01.13 *55 01.15*55 01 28*55 01 42)

55.01

0

Proorome eulmorOrv nmlxirsobln

Sa.01 03

0

Pn>jn*rre PHARE «i alte cro-srame cu Ananwre ncnnnboHiaw<3

55.01.00

0

Pnxjrjnw iSPA

5501 09

(1

Pfocmme S APARi 1

55.01.10

0

Pnjgo/ne jh o«voflan»

55.1)1.13

(1

Fotw Poman de DatvoNara Sociala

£5X11.15

a

Cf’a'turail ns>el>tjit<lfl tSPA

âSOl 28

o

Țramtttrur' din bugetU locd &H»* asoc.V/Jr de dosvolart» niiorconiupiwn»

55.01 42

0

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neram&vrex&He (FEN) poeladerare (cod 56.01 le Sfl.05*cod 56 07 ♦ 56,03 ♦

« 1 * la «Z IR ♦ <!*    77«<W> î«l

56

(1

^roarairij d«n f ordul European dc E't-rvrda'c Rfefl«i"ML4 (FEElft , (56 01 .01 !u -tf 01 C31

56.01

0

FvtHowed nolxxwiA

56 01 01

0

Fmanțarca externa rrcra'nbuiswbita

56.01.02

0

Chedulc* nenujOlc

50.01 03

0

P'oqwme din Puriuul Social European (FSE) (56.02 01 'a St» 02 03i

60.02

FlnontaroM națio* utt

60 02.01

Finanțarea nxjems nvmr’burswbir,

56.02.02

Cbrtluieli n<KJigibte

56.02 03

programei i codul de Consune (CC) (56.02 0, ta 58 03 031

66 03

Finanțarea no>oriaU

60.0301

Finanțarea edenta norembureehika

5e.O3.O2

ClreiluâJ» ficMiQJilo

56.03 03

Proptumn >n Fondul turdpoan Aijncoi de Cdsrotore Rurek-. (FEADR1 (50.U4 01 la 56.04,03,

S6 04

Furarrțarc« naționald

«fi.CM.01

Tinanțarua uxtemj norarninirsab^a

36 04.02

CneltUiet rmnligiQite

66 04 03

PrCMBnint» on Fondul E uroocan pentru Pescui (FEPJ (56,05X1 ir 5G 05 03)

36 OS

^mantarca naiiona-â

56 05 01

F'nanțarwu «»iema neromPursaȚia

56 05 02

CftcKui»* nfleuQ&act

56.05.03

Proomme IfeVumentol de As<Mnnlft ponlru P'eacerarc (PA) ISO 07 01 ia 56.07.031

S5.07

FrnanțarMH n300na,4

50.07.01

Avstanlâ leimîcA iwm.i mccaiismevf Gninoar* SEE (S6.27.01 (a 56.27.03)

56.7/

Finanțarea națiunaiâ

56.27.01

■'

FcTjiiîldftiH dxMmA ru-vne..".-.!..»

Cheltuieli nceliolciH

So.27 1#

SG 27 03

f ncriu' raional pentiu .«ibdii pLatera-c atennl .iivcarvKmemr ncanciare SEE <5628 01 <* 56 20.03)

5C 23

F.nanlaitw națională

56.264)1

> -nanțarfta nxtcfiu •vmimbureaoaa

56 23.02

Chehufei neatițyoilc

5622.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 ♦72*75)

70

1LW

TITLUL XII ACTIVE NEANANCIARE (cod 7t 01 * 71.03,

71

tos

Acl.v* fixa (cod 71 01.01 I* 7, 01 03*71 0i 30)

71.01

iw

Coottjucți

71 01.P1

ICO

Msțfrl. echljs’mențo i mljlpnce «te transpari

71 01.Q2

0

Mot«ucr. Bparalurt p.roticd Si ■*> uc3»w oroarae

71.01.03

0

Alte acavA two

71.01 30

0

Reparați* capitale aferente activelor fixe

71.03

0

|T1TLUL xin ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01,

72

0

Activ* financiar* (cod 72.01.01)

7201

0

|Paruciptr» ia capitalul soc-al al mxjhmi lor comerciale

7201.01

0

TITLUL XIV FONDUL NApONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 01,

79

0

TITLUL XVI RAM9URSARI DE CREDITE I.COd 01.04,

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT <05.01,

84

Plăti e'eetuate in anii pntcecfeni, ai recuperate in anul curam

83.01

TTTLUL XVIII REZERVE EXCEDENT.DEFICIT

00

| Excedent (t2.0l.S7)

92.01

|ExCwd«nkii lOCțiUn* Ca dc;w<i»rt-

92.01.57

Dof’clt (93 01.87)

93 Oii

IC-nf'CiaJ SCCt J.1H .Trt >l?£v<iW»

?3<»97

^ESEOlNrp SEDIN1A


•► • • • SfS’St.SZA *►-<. kpj s«

lAftCKi a »-n xpc

j&T

Jl;DEȚUL:CCNSTANTA

Unltaiea admia'iiîfai'v - Icdto'ialâ CONSTANTA

In&bttițis pubkcâ ._

Foonwer    ANEXA

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 3013

CAP. 70.02DENUMIREA INDICATORILOR


Cori

ind-cator


mii le

BugeT. 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

208728


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+B4)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30+40*50*51SF*55SF*57*59)


47960

01    47968


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL {cod 10.01*10.02*10.03)
10    14000

Cheltuieli aaladalo in bani (cod 10.01 01*10 01 03 la 10.01.08 ♦10.01.10 la 10,01 16*10.01.30)


SaJani de b3za     10.01.01

indamncalie ce conducere    10.0103

Spor de vechime    _    _    _ _    _    10.0104

Sporuri pentru tondrtli oe munca    10 01.OS

AJtesoorur    _    _ _    _    "    10?01.06

O'e țUtftyențșrB    10.0’ 07

Fond de premii    10 0103


10549

KM52


3W


Fț>no pentru postun ocupate prin cumu Fonc afftrwnt pfabl cu ora

Indemnizații plătite unor per soare d.n afara uniați tedeemtcatn »Jc cciegare îndemn izati oe detașare

Alocau pentru transportul ie si ce fa locui do muncă"

Alocații Pentru locu’n»

Alte d'Huiuri ssianale »n bam

Cheltuieli aalariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02 301

Ticnele de maja’)

Norme de hrana

Uniforme sj echipament obligatoriu

Locuința ce serviciu foioasa ce salariat si familia sa

Transportul la si do la 'otu' de munca

Ale drepturi salariate in natura Contribuții (cod 10.03 01 la 10 03.06)

Coptrbulii de astgurar* sooa'e oe stat Contn&utii de as*gurăr> de somai Contribuții ao asiguran sociale de sanataie

Contnbufi' de asigurări pentru acccenlo de munca sj boii profesionale Prime de asigurare viată txattte de angajator pentru ang«pl* Contribuții pentru concedii Si indemnizații

TITLUL It BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la

20.25+20.27*20.30)

Bunuri sl servicii {cod 20.01.Ot la 20 01.09+20.01.30)

Fumiturtde birou Materiale pentru cumtenw

10.01,10

10.01.11

10.01.12

â

10.01 13

15

10 01 14

10 01 15

_10.01 16

1001.30

70

10.02

a

10.02.01

10.02.02

10 02.03

_    10.02.04    _

10.02 05

10.02 30

10.03

3151

-

10.03.01

2364

10.03.02

57

10.03.03

SOC

10.03.04

17

10 03 05

10.03.06

97


20    28685

20.01    '9913

20.01.01    670

20.C1.02


încatal, Iluminat 8. Tona moinei    _

Am. canat si salubritate Carburanți ai lubrifiant!

Pese je sen mb Transport

Posta, telecomunicații radio, tv internet

Matcriăiesi prestări do servicii cu caracter funcțional    _

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrnns[cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oamoni Hrana pentru 3rlrnațe

Modicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20.04.04)

MeC'Cam ente Materiale sanitare Reactivi D62>nfecțanț»

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Unuorme s» echipament Lenjene sl accesorii oo pat Alto ooiecte de inventar

Depiaseri, detasarl, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

Deplasări imerrid r.eiașân. transferări Dep'f«»ar în străinătate

Materiale de laborator

C er catar e-dczvolta re

Cârti, publicații si matenale documentare

Consultanta Sl expertiza

Pregătire profesionala

20.01.03

14643

20.01 04

23

20 01 05

■to

20.01.06

306

20.01.07

155

20 01.OH

535

20 01 09

20 01 30

3491

20.02

79

20.03

0

20.03.01

20.03 02

20.04

0

20.04.01

20.04.02

20 04 03

20 04 04

20.05

376

20.05.01

20.05 03

20 05 30

370

20.06

11

20.06.01

11

20.06 02

20.09

20.10

20.11

11

20.12

8

20.13


Protcclla muncii    20.14

Muniție. furnituri si armament da natura activator fixe pentru armata    20 15

Studii «ii cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții alo administrației pudice locale la realizarea unor lucrări si servicii de intern» public local. în baza

unor convenții sau contracte de Mociere    20.19

Roabliitare Infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    2022

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor    20-23


22


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

C<x»'i.A»eaTe si alte costuri aferente împrumuturilor externe Conueiosne s alte costuri aferente mprumutur.ior r(wnfl

Cheltuiali judiciare al extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou


20.24 20.24.01 20.24.02

20.25
20.27

Alto cheltuieli (cod 20.30.01 l» 20.30.04*20.30.06+20 30.07*20 30.09+20.30.30)

Reclama 5l exibl-oiate Protocol s reprezentare Pnmc oe ssțurerc nor-viata Cncti

Prestări wjrvtc* penlru IrarsmiterKH drepturilor

Fono.il Presed'ntelui/Forcul conducătorului instituției public*

Executarea sulta a creanleior bugetare

Alta criett Jiot< cu bunun si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.30

20.30.01 20.3002 20.30.03 20.30.04 20.30.C6 20.30.07 20 30.09 20 30.30

30

8201

140

10

1850Dobânzi aferent© datoriei publice interne (cod 30.01.01*30.01 02)

Oobano aferente datornf publice <rtemo directe    _

DooOni aferetue crc«te»cr inim »»e ggțanw»    _

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30 02 05)

Dobânzi aferente iiatone. pu oixx- cxte» n« directe    _

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonator. de creene

Dobânzi aferente credite» externe garantate slheu directe subimprumuiate _    __

Dobânzi afomnia datorai publice externe tocate

Alta dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    _

Dooanz aferente împrumuturi» d»n fundul de tezaur

Dobanda datorota ire«xeriei statului    _

Oobanzi aferente împrumuturi or temporare dm «rozwerra «latului Oobanzi la opesltumie de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20*40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea crestoriior neprevizionale ale preturilor la combustibili

Alte Bubvenții    _

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04,

Fond de rezerva bugotara la dispoziția autorităților locale

TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curento (cod 61 01.01+51.01.03*51.01.05*51.01.14+51.01.15+51.0124+51.01.26*51.01.31+51 01 39 ♦ 51.01 46*51.01.49)

T ransferun către msaiuți pubflt»

Acțiuni dâ sanațsbe

30.01

30.01 01 30.0i.02

30 02

30.02.01 30 02 02 30 02 03 30.02.05

30.03 30.03 01

30 03 02__

30 03 03 30 03.G5

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01 51 01 01 51.01 03


o

5283

5263

J

0

o


Fawmterea aorowmjjnlor ce interes 'oca

Tracsfervn dm bugetele consHi-mr județene pentru finaniș'-ea centrelor do /• uentru protecția oopniih.t

Transferuri din tjjgetete nex'»» pentru instituita dn asistenta școala pa»n/u persoanei c.j rw»xuog_

Transfen.t-1 din bugetote cnrei iior locale ș Județene pentru acordarea unor aiutoare cifre unilețde «fminlstroav-îertonaic In situațiice extremă cfficuluite    _ _

Transferuri pnvmd contrtDuțta de asigură*! sooae de *anat3fe pentru persoanele aflate în conced*. pentru

creșterea cootfului    _

Trsnsferun pmrlno contribui'in» de sănătate pentru oerscanolc oer^Gcnre do aiutor scatt

51 01.CS


51 m 14


51 01 15

57.01.24

51.01.26

51.01 31


Transferuri din Ouoeteie cors'l j'cr locale și județene pentru frumțgrea unităților do esaSfcmto med co-sccsie    51.01.39

Transferuri din Ougelelo locale oeniru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    5101 46

Transferuri dm cugetele locale oeniru finanțarea eamora'or agricole    51 01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    55 SF

A Transferuri interne (cod 55.01.ÎIH 55.01 54)    55.01

Ails transferuri curente interne    _    55 01 18

Transferup pentru achitarea oW^jaț ilcx restante către funuzont de energie rerm-ca *• ale centralelor de

tern,oficare    _ 55 01.54

B. Transferuri curente fn străinătate (către organizații Internationale) (cod 55.02.01*55.02.04)

55.02

Contribuții și cotzaui la organisme rțcrnattort&te Aiie i/ans'erun curente în străinătate TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare soclalfi (cod 57.02 01 la 57.02.04)

Autoare sociale in nuraera»

Ajutoare sccale in natura


55.02.01 55 02 04 57 57.02 57.02.01

Tcbete ne utrta

Tcfoie caoo j acordate pentru chatuiell socwie

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 *59,20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Bursa

Ajutoare pentru daune provocate o© calamitățile naturale

Prograrre pentru tineret

Asociații sl fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neciorical

Despăgubiri civile

/& țgțț

57 02 03

57 02 04    _

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12    _

59.15

59.17


Sume destinata finanțării programelor sportive realizata de structurile sportive da drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific sl social-cuftural    59.22

Sume aferenta plătii creanțelor snlanale    59.25

Programe ei proiecte pnvind prevenirea sl combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii do locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+B0.30)    80

împrumuturi pentru mstitutii sl servicii publice sau activitall finanțate integral din voniturt proprii    80.03


AJte împrumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 61.01+81.02)    _ ' B1

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*91.01.02+81.01.05*81.01 06|

_ f^mpjrsande credite cxte'iie contractate Coordonatorii du credite    81.01 01

_ Rambursan ce credite externe din fondul de garantare    31.01.02
Ramcursan de credtc aferente datoriei publice externe tocate    81.01 05

Diferențe de cur^aferente datoriei publice externe    81.01.06

nrtg

* L.\ ’ \

Z^

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01*81.02.02*31.02.05)

81.02

0

RamDurssr, de credite interne garantate

81.02 01 (H    AO

Dtterente de cur» ate'enle dator ei xblice oiterne

Rambursări oc crăcite aferente cslone* publice interne locale

e« x»2 (>£

81.02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)

84

0

Plaii efectuate In anii precedenti al recuperate ln anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTfDEFIClT

90

Excodont 92 01 96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01 96

Deficit 9101.96

9101

Deficitul secțiunii de funcționare

93 01 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

160760

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02 28*51.02.29)

51.02

0

Translerur, prentru finanțare* nvesllțiHor la spitale

51 02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de captai din domeniul sănătății

51 02.28

Alte transferuri de capilai către mstitubi publice

51 02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |cod 55.01)

55

2888

A Transferuri interne (cod 55.01.03*55 01 08 la 55.01 10 «-55.01.12 ♦ 55.01 13 *55.01.15*55 01 28+65 01.42)

55.01

2888

Programe ui finanțare rambursat) la

55 01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne»5»mtxj.-sab«a

55.01.08

Programe ISPA

55 01.09

Programe SAPARD

55 01.10

• ’VfK* >M tocrMor w»r»>T»=. ou uipnsJ ite «let

55.01.12

?S66


I •••Pnxjrame ce CGivo'tens

FonC Roman de Dezvoltam Școala    _ _

ZhetUÎdi neeițiDrfa tSPA    ___

TNmâSțur dm bugetul beai către asociațiile ce dezvoltare .ni»rcomupi»râ

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderaro (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 +- 56.08 ♦ 56.15 la 56.18 *56 25+56.27+56.28)

Programe din Fcrdul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01 01 »a 56.01.03)

Finanțarea najionaiă Finanțarea externa nerambureabila CI«jltuieii neeilgibiie

Programe d.n Fondul Social European (FSE) (56.02 01 la 56.02.03J_

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursaDda

Cheltuieli neebglbile    _

Programe din Fondul de Coeziune (FC) 156 03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramDursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondat European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEAOR) (56.04.01 ia 56.04.03) Finanțarea națională

-Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neel'-gibite    _

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FfcP) (56.05.01 la 56 05.03)

Fîranlorea națională

Finanțarea exlerna_nerambursab'la_

Cheltuieli neoliqloue

55 01 12 55.01.15 55 0’. 28 55.01.42


56

7322

56.01

7322

56 01 01

!

56 01 02

4368

56 01 02

1&i

56.02

0

56 02.01

56 02.02

5602.03

56 03

0

56 03 01

56.03 02_

56.03.03


56 04

56 04.01

5604.02

66.04.03

0

56.05

0

56^5.01

56.05.C2

55.05.C3


Programe instrumentul ce Asistență pentru Preaderare (IPAJ (56.07 01 la 56.07 03) _    56.07

Frnanlarea națională    __ 56.c7.ni

finanțarea externa nerambursabiia    56.07 02

Cheitoa'i neeligibile    56 07 03

Programe Instrumentul European do Vecinătate §i Partenenat (ENPI) (56 03 01 la 5608.03)    _ 56 UB

Finanțarea națională    5606.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile _    _    _    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56 15.01 ta 56 15.03)    56i5

Finanțarea naponajâ    56 15.01

Finanțarea externa rerambureaoila    -    -    _    5615.02

Cheltuieli neeligibile    56/5 03

I)


Alte faciEtati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56 16 03)    _    _ 56.16

Finanțaiea națională    58 16 01

Finanțarea externa nerambursabiia    _    58 1602

Cheltuieli neeligibile    _    ’    56.16.03

Mccamsn-diJțnanciarSEE. (56 17 01 «56 17 03)    56 17


Finanțarea națională    56.17 o 1

Finanțarea externa nerambursabiia    56 17 02

Cheltuieli neeligibiie_    56.1703

Mcc&nwcr.uJ financiar norvegtw (56.18.01 i* 56.18.03) __    58 18

Finanțarea națională    _    5618.01

_ Finanțarea externa nerambursabiia    56.t_9.02

Cheltuieli neeligibile _    56 13 03

Programul de cooperam cfveiono roman w>zand reducwea Oisoantswor ecor»o"'ice si soea.'e in cadrul Uniuni»

E jrooena extinse (56 25.01 la 56 25.03»    56 25

Finanțarea naționaiâ Finanțarea externa nerambursabita Che'țuiell neelglbile

Asistență tehnic» pentru mecanismele Amanetare SEE (56.27 01_la 56.27 03£

Finanțarea naționaiâ Finanțarea externa neramoursabila Cheltuieli neeiigibiio

Foncul '•altor»! pentnj relații buaurato aferent mecan smolor financiare SEE (56.28 Oi ia 56 26.03) Finanțarea nalionalâ Finanțarea externa nerambursabila Ctteltuieh neeiigibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75,

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 ♦ 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01 30)

Construcțt

Mașini. echipamente 5. nv-loace do ranstxxt Moto*.»y aparatura o.roticâ ș alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Pamc^are ia capitalul social ai soceinlHor comeraeie

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

5026.01 66.25.02 56 25.03


56 27

0

56 27 01

5627.02

56.27 03

56.28

0

56.28.01

56.28 02

56 28.03

70

97166

71

7574

71.01

7574

71.01.01

6984

71 O"» 02

84

71.01.03

71.01 20

508

71.03

72

69682

72.01

65592

72.01 01

8959?

75

79

53386

81"

53386

81.04

53386


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plali efectuate tn anii precedent! si recuperate tn anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEOENTZDEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    g2 01

Excedentul seci unu 3e oczvo'forc    92.01 97

DeflCtt (93.01.97)    _ 93.01

Defcttul secțiunii ce oczvoirșre    9301 97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


S» x.lîE TaR

VTBV- Ir-»

lf • soi

JUDEȚUL. CONSTANTA

Untoteo acm>fwir3îJv wntorwlâ • C0N87ASTA

ln««u«ia puMcA _

I    ANEXA 2 BIS    I

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE PE ANUL 2013

S8P.74.02

mu lai

DENUMIREA INDICATORILOR

«/idicattx

Bo«b1 2C13

PREVEDERI ANUAi E

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARELE CȚRJNEA OE DEZVOLTARE)

71385

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*7!^84)

71380

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*?0*30'»40*50»51SE*55SF-57«59|

01

71380

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

0

ChaltuMIsalanala M bani (cod 10.01.01*10,01 03 la 10.01.01 *10.01 10 ta 10.01.16 *10.0130)

10.01

0

SHWm <* cuu

10.31X11

fl

ImisnvuzMe d& cx/nuiec-'e

1001 03

II

Snor do vocti'ino

10.01 04

0

Spoajo w»tl»u concib dc rwut

10 01 05

3

Alte sowuti

10 01 06

0

0/e Supl'n-MnGJ'C

’ 5 01.07

C

Fwx) dojiotri.

1Q.01.0B

u

/# Mi

Food pentru pcslun ocupate cmn cunui

10.31.10

0

rnnd atensni ptațl cu ora

10.01 n

0

fnoemntwn. pn»)țc unor £țr«2⣣ 3,0 atom i£l!2îi

10Ut 12

0

IrcwnpTAri’ -te doteoace

1001.13

0

•nnwninizgții oc (lnD«wrn

1001.14

Atocam pentru t»»r’spcrt J lo si ce u iccu' de nuna»

10.0\15

0

AlncOtJi pentru ocumle

10.01 1«

Alte dreotun Mlartaic »n bun1

io.ui :to

0

Chettui«lt MiarUU in natura (cod 10.02 01 la 1002.05*10.02.30)

10.02

0

Bcnoto do nunei *|

10.02 01

0

Nerrau de hrva

10.02.02

0

Uniforme » nempament otkwicnu

10.02 03

0

Lccwntd na wy.Kkj fbtotfin rte sa-anat a fontu n

10 02 04

0

Transportul M si do la locul co munco

10 02 05

tl

Alte arwptun 3.3 Unu le in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03.08)

10.03

a

Contnbubi da OMjuren soc-ae Od sun

10.-33.01

3

ConȚriOutf rte asigurdri de *xtm)

100302

0

Cn-'inijud' X 3SJwurnn soUait dc- snnriUirft

10.03.03

0

CnntrifMjfli -le aoguran pentru eccuMi-rto dc- munca « boli protes^one»

f0.03.O4

0

Pnmn n« asigurare wm|ft piâtrta de a^a^inr pentra angajuil

10.03,05

0

Cimnibutl pentru ccncecf Si rdcmnizau

,O.G3.<1H

0

TÎTIUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 08*20.00 la 20.16*20.18 ta 20.25*20.27*20 30)

20

71330

Bunun ti oanncll (cod 20.01.01 la 20.01.00*2001 30)

20 01

71370

Furnituri ri« furou

2h.oi.u,

3

Mslenum pentru C'-inlimw

2001 02

G

Inu4(7ii iluminat si (una modica

2001.03

0

Apa. canal n saiLbntaia

20 01.04

7,370

Carburant' si lubrilbm).

20.Ci 05

0

I^ese do schimb

20 01 06

0

Transport

20 IU Q7

n

Pa>-a uawomunicoii-, m*f»« tv mtemor

20.01.0«

0

M3te»'»»> r o*emn Oi- Httnroi cu ca’PCtGr funcționai

ZC.CM.09

0

4 ii? Bunuri si aeram oem.ru 'nîaur'H'M si tunedonare

2C.CM.30

0

Rapar.îtli Curanta

20 02

0

Hrana <cod 20.03.01 *20 03.02)

20.03

0

Hra-m pentru CKUTMXi

20.03.01

0

Hmn» pentru anlnu^a

2003.112

0

Medicamenta ai materiale unitara (cod 20.04.01 la 20 04.04)

20 04

0

Medicamente

20 04 01

0

Mtcanaio «nlarc-

20.04.92

0

Roauvi

201)4.03

0

Ouinfocfcinti

2G.04.04

0

Bunuri da natura oblecieicx da inventar lood 20 05.01 *20 05.03 »20 05 30)

20.05

0

llniftymo si edi^amenl

20 C5 01

0

1 antene si acce-umi o« pat

20 05 03

0

41» opoctu do inventar

20.05.30

0

Daplasan. delăsări transferan icod 20 06.01*20.» 02)

20.00

o

Oci,i«Mrt i.ntcmc. dflUwan transferări

20.0601

0

copiisun in «lamauic

2C.0C.02

0

Materiale de laborator

20 00

0

Cerce tare-detvoltarc

20.10

0

Cârti, publicații sl rrortariale documentam

20.11

0

Contultanta el axperiiu

2012

0

Prepari ra profesionala

20.13

3

Proiecția muncii

20 14

o

/4 tes

Muniție, furnituri sl srmamo<ii de nnlura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii ai cercetări

20 18

3

Pratt pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții alw admlnmtratlol public# locala ia realizarea unor lucrări «i servicii da interes public local, in baza unor convenții «au contract» da asociere

20.19

Q

Reabilitare infrastructura program inundații puntru auto«tati publice locale

2020

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

0

Prevenirea sl comboteree inundațiilor *1 înghețurilor

20.23

•)

Comisioane ai ana costuri aferent» împrumuturilor (cod 20.24.0t * 20.24.02)

20.24

0

ConH»«aine » ato co»ur a^emni» imprumutunlor exit»»'e

20 24 M

ll

ComsKxinn -s- a:te w»tu» afBTmle împrumuturilor interne

20 24 02

u

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acbunl In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legate

20.25

0

Tlehete cadou

20 27

0

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30.04*20.30.06*20 30.07*20 30.09-20.H) ,30|

20.30

tu

Reclama si p-jb.lcituie

20.30.01

n

i-myxco: »• rTOrezontii’n

20 30 W

A

«nmo dc abjuram mwi*vMtâ

20.50.03

0

CWh.

20.30.04

V

Prrstăn $cr.«i pentru transmiterea cJnrptuu».-*

20 30.06

0

Fondul PrnsintinloijUFondul conducal<xu»n tnttfiliUCl put-ioc

20JC.07

0

Etacuisr*»» sAita a creanțelor buunlnm

20.3C.CO

u

ctHMUMfl cu bunuri 51 »«vfc«

20.3C.30

to

TITLUL IU OOBANZJ (cod 30.01 ia 30 03)

30

u

Dobânzi aferente datoriei Publice interne {cod 30 01 01*2001-021

30.01

u

L»t»ani «torente datore»- oubf«e nteme dntxic

30.0V.01

OiMnzi aferenta crediteter nteme înrămate

31, JT 02

fl

DooanîJ aferent» datanel pubMce externe {cod 30.0101 U 30 02 Ol» 10.0x05»

30.02

0

Cctwn» aferente dalur.u. put»Ka omenie cnresp

30 02.01

0

PoBanzj ^feîBrte crcdltAx nxfem» MA(rua4it» tfe oreonatem du awdtț»

30.02 «12

Q

Ca«c;*\u aferente audrtetor cwurr» :ww!t«e si'aau Jsrucfe «nclrr-pnjmuirtto

30.02.03

fi

Dobânzi aferente (feionte ptiwica ederre kxa-c

30X5205

0

Alfe dobânzi (cod 30.03 01 le 30.03.03* 10 03 05)

30.03

0

DsiUirizi aferente iropnxrhXuriâr din fenrtu oe teza ur

30 03 .01

0

Dobândă dmoiata vezotfV'H staiuui

30.03.02

0

Dobânzi aforenie intyemutjnio’ temperare d-n Tezoruno hiatului

30.03.C3

n

Dceonzi la ope*bun.lc de leasing

30 03 OS

o

TITLUL IV SUBVENȚII |cod 40.02*40 20*40.30)

4<<

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț «i tarif

40.03

D

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizlonate »fe preturilor ta combustibili

40 20

0

AJfe subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI PE RE2ERVA (cod 5004)

SCI

0

Food de rezerv» ougeUta la dispoziția autorităților local»

50.04

0

TITLUL V> TRANSFERURI INTRE UMTATT ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Trantfwurl curente (cod S1.01.0U51 01 03*51 01.05*51.01.14*51 01 15*51.01.24*51.01.25*51.01.31*51.01.30 -

51 01.40*5, 01 49)

51.01

(1

transferuri i»tn» insttub cub1»»

S1.0T.O1

0

Antuni oo sănătate

51.01.03

0

• nntarea ăwoponun'or jr, .nwntsioc»

si.oi.nri

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

e

■=>

O

= o

<

«n

w*

c>

M

o

g :

(M

•n

r-

8

«

tf?

r*4

o

m

n

g 3

s

«o

•»

o

o

7-

s g

<*4

O

O

A

Oi

«n

oi o m m

ft o»

1 «h

o

s

8

8

2

oi

«A

s

3

s

c

o

®

Si

ci o

3*

5

p

•O

«n

4

5

&

H

*n

s

a

o

<

i

cw

â

a

03

m

t

&

I

$

4

©

-s

m

î

i

«

o

1

c

S

o

CM

7"

s

8

s

8

CM

O

O*

o

*

o

s

2

3

8

UI

I

o

£

_i

«

j<

-1

o

3

1

c

J

a

£

»3

3

O

o

1

2

ii

o

3

8

a

•?

e

e>

c ..

N

o «

2

S

3

8

8

s

0

?

3

73

c

o

1

ă

s

2 2 i

3

5

$

£

•c

a

u

2

«

$

i

s

I

5

5

1

B

5

I

c

tc

1

£

xa

|

l

g

c

=

IA

t>

3

®

r

6

1

5

1

2

I

1

2

5

o

V.

o

e

c

5

5 a.

1

6

1

o

K

i’

I

ș

z

1

«

?

1

e

c

&

o

i

H

n

|s

!I

c

Se

i

ii

c

C

9

s

1

l

I

5

*

c

£

s

c

j

I

E

c

E

5

e

p

T

5

I

g

o

UI

o

S

<

«

a

â

•J

s

m

A

O

p

M

g

o

▼"

M

«

o

5

V3

I

<•

e

o

M

X

!

«

e

9

c

i

0

8

I

1

B

O

2

s

8

A

s

X

1

a

•j

c

E

3

1

c

j

a

o

i.i

a

2

o

i

â. £

O j

I

b

f

i

1

E

1? c

s

o

h

.< s

§ | o o

î I

t = C B = o

3 e 3

ă S ? £' a c”

> »

5 j

<n

O

oi

o

rs

O

*3

5

Q

o

□r.

I

1

u

■8

I

£

R

?

X

x

s

1

o

o

c

2

2

E

a

(C

3

£

C

2

o

H

i I

c

c

o

o

{

ti

§

5

2

ă

i

?

$

a

x

c

2

3

3

-i

£

i-

K


Ot’r-rorîo do tain» awronio dăitxiai 5»tif*c« mame

81.02.02

0

Raroransan oo ci»jd»ie hromni, daiona outAcs marne locaMi

8V02 05

0

TITI dl XVII PI ATI FFFPTIIATP IM AMII PBFf'FnFUTl Al OCrifDCOATT IM AkUil fiIOEk'TiâCflU.

-_

• ' * *-w».    i • L.'bk« ivn » C. ifW «r^ii r'«uvtwtil SI J" ^-«-U“uAAkt *«•    vtfnCrVTvO w •

84

0

Piei» efectuate in and precedent ai recupemie In anul curent

85.01

3

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTDEFICIT

90

Ex CC denl92 01 96

92 01

ExOîdenluS swcNuni» defuncoouaro

02.0i.C6

OeflcN 93 01.96

93.01

(Defetul Mc'/unD de furctxxit**

S3.O1 9C

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (c«d 51 ♦55*56«7a*79*M|

5

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.021

51

0

Transferuri da ca o «tal (cod 51.02 12*51 02.28*51.02 29)

51.02

0

Transferuri yiuntru *nanțanr«. nwe*a)lilor la sjxlafe

51S32.12

0

Trîirvdorun dm ouaateie ocale penlnj fingnproa cheUuwiiior an carto* on domeniul sânâtâp*

51.02JB

0

AKo IranslHrun an capta câini >nel.1uu puOiicu

51 0229

0

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 53 01)

55

1)

A Transferuri interne (cod 55 01.03*55.01.08 le 5S01.10 ♦ 55.01.12 * 55.01.13 *55.01.15*55.0128*55.01.42)

55.01

0

Prooranie ta Fnantcrt rarnouivroha

55.01 03

0

Pfnixwm» P*tARE $i wfe pnwrame cu («reitera oerarnoursiihiiă

55.01 06

0

Proft'anus ISF’A

5SD1 09

o

Programe SAPARC

65 C, W

0

Programe <j« '«evo.lart

55.01 13

0

Ford Roman ac DoA-ifiarr- SocLalo

55.01.15

0

CneuueH nocliytiile 1SPA

So.01 ?8

li

J/J557VL CONS'AVTA

Ufuwiea sanwwwmtiv - lenWfulA : CON31ANTA

inaituti-putxfcâ.. _

Formular    |    ANEXATEI?    j

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE PE ANUL 2013

CAP .81.02 mti tel

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

-ndicMO'

Stțct 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC|IONARE*SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

35030

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*7»*W>

34858

CHELTUIELI CURENTE (cod 10* 20 *30-XC *50 *51 SF*56SF»57*«8)

01

34855

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PER5ONAL (cod 10.01-*10.02*10 031

10

o

Cheltuieli aalahaie In bani (cod 1081 01*10.01.03 la 10.01.08 *10 01.10 la 10.01 16 *10.01 30)

10.01

0

Salarii <ln caza

10.0101

o

ir«jn>ni7ALe Oo CUnrî'-.ce'C

10.01 03

0

Soci Jn v«h<i>e

10.01 „04

0

Soufun pentru condici de rvenca

10.0’ ,05

0

Alt»- noorui i

••uni 03

0

Oi» supFnw-ia'G

1001.07

0

F ood de prwnB

10,01.CB

0

l-ond uw’nj POStun ocupate pnn cumu.

10.01 10

0

Ford («fnrțnl p tal 4 cu ora

OQ1.11

0

IndSmnttatil ptabiu urior persconn rf.n afara unim •

W.Cl.12

0

Indemnttirtl de iitiwjyc.

10.01 13

0

»n«îe«n"i2ati de deusaru

1QJ3344

0

Alocații pmim tnnsoorîul ii ti cu U tact» de «ttwt*

10.01 15

1)

Atacat» pentru locuința

1u01 16

0

.4)1“ anteturi satu» .-wi<3 m ban

10 01.30

o

Chattuien salariul* In natura (cod 10 02.05 la 10.02.05-10 02 30i

10.02

c-

’ctvstMoe mase- J

10 02 01

0

Ny-w» de hrana

10.02.02

0

Urafarme si ecfiprunent oWtotiMrtU

10 02,03

0

Lccunfa dc sarvtciu totattta d« «utadai *' bunca n

10.02 (14

0

Transportul *3 ju do la tatu de •nurca

1Q.02.dfi

0

Alto orepjun wi anale *i natura

10j02 30

0

Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03 00)

10 03

II

Cwimtioifi no asw'jmn sudata do stat

10.03.01

0

ContnouM de naigurâri du somai

10 03.02

0

Conifitxrtr de atwju'on «ne an? de sunaUh»

10 03 03

0

Ctx'lrbutl do tOMiuMn pentru *cc«onie de m^nca ti bol' prptetioonl.--

10.03.04

0

P-nmo oo atigurwe tnaui pttlde ds trxp01W pentru a-*a»RtJ

10.0305

fl

Contfl&ut'i pentru conteni si intinawizaUl

10 03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cad 20 01 la 20.06*20 09 la 20.16-20 1B la 20.25-20.27*20.30)

20

0

Bunuri sl servicii (cod 20.01.011a 20.01.09*20.01.30)

20.01

0

Fun-.rtun de birou

20.01 oi

0

Ma&nato peritm curâton*»

20.0111/

0

fncaîrt. llunirrwt ti tona metrica

20.01 03

0

Apa canal« satabfitol»

20 01 04

n

Cartro-ani tilUOtlfcmb

20CI 05

u

P«p*. rîe schimb

20.01. oe

0

/& ty'3

"rantpod

20.01 fl?

0

Fosa lft**x?mun'C3iil nxMa. tv, rMemnt

20 01 0€

0

Malertulu ai prastart ce *,rvici cu UJ/ecter funcțional

2G01.0&

n

AJtu &WDU0 si aefwct1 pomu    oi fci«mnrtFe

20.01 J0

0

Reperați curenta

20 02

0

Hrana (cod 20 03.01*20 03.02)

20.03

d

S’ona P*mw oomen

20.03.01

v

Hraris pentru animale

2b 03 02

0

Medicamenta ai mafenate sanitare (cod 20.04.01 <a 20.04.04)

20 04

D

MndiCOmtinte

20.044)1

0

Mawmais Mnrtara

20.04 -32

0

ReăcSvî

20.04 03

o

Dewitoctwti

2CLO4.IJ4

0

Bunuri da natura obiacteinr de Inventar (ccid 20 05 01 *2005 03*20.05.30,

2005

0

Jfifymn e> <jcn«yamcn,

20 05.01

0

Ltxi|«rw s) accesom flti put

20.05 03

0

Aiip ot>2ctn «io inventar

2(1 .OS 30

0

Depiasan. detasan tranafervt icod 20.06.01 *20.00.02)

20 09

0

DepUwn Interna deteyAri. tfw»»ițjr4rl

20 06.01

Q

Oepfesun îh «râlnâtato

20.06.ii2

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dex voi tare

20.10

a

Cart), publicam si materiale documentaro

20.11

c

Consultanta ai eipertixa

20.12

ti

Pregătire profesipnala

20 13

0

Protecda rnuncli

20.14

0

Muniție. furnituri si armament da natura activei or fixa pontru •mata

20 15

0

Studii ai c»>xetari

20.16

0

Dobono aterantc daiorief publica eittrnc (cod 30.02.01 la 30.02.03*20 02.05)

50.02

a

Dccwnn alorcntu -latcriel pubUc» ttncme cknKte

0

Cotmiw ricnrrn canelor extern* -xmtracUitn .ia oroonulom <incnx1to

30.0? ttt

0

rjoban» ufn'w.iB crediielrir «rccm< .^rjrriatc sVsau ti.n»c1e sutxnjjrummBtcr

30.nao3

0

Cdrxnfl ofcrenir dslarirl ^ubScft crleme locare

30.02 .'A

0

AM* dobânzi (cod 30.03.01 la 30 0X03* 30.03.05)

3003

II

IXCSAZi u.'nrwrlG ImpTUIPUtUIIKl* dp< lordul de IV/Uu»

30U3.01

0

Dutnnda dafo'AO tr&2otori»i malul-J

30.03.0?

0

Doparw sfuronte împrumuturile* Umniiywp din muuror* statului

30.0303

u

Dubanzi «a ooe«i>uniio uo K-asinn

30.03 05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03**0.20*40.30)

40

'-4«55

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț »' tarif

40 03

a

Subvenții pentru compensam» creșterilor nepre Vision ala ale preturilor le comDuslibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

3486$

TITLUL V FONDURI DE RE2ERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara le ainpozftie autorttAWor locale

50 04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cort 81.011

51 SF

u

Transferuri curente (cod 51.01.01*51 01 03*51 01.05*51.01 14*51.01.15*31 01 24*51.01.28*51.01 31*51.01 50*

51.01 40*51 01.49)

51 01

0

Tron»f«nm către imtotutil pufci*c»r

01 III UI

0

AcCvn' oe rmnaiatc

51 in 03

0

Flnanumu. 3ercponur*«f oe nkm* «OOM

M 01 £5

c

Tonsfe'un din OUpeleln wnsliidor JiiBfllenn pentru hrunlarea uenTOtorde i> rwntnj proiect a MpiMAui

S1jOl.|t

0

/& fc/f

Trsnsterun cm ouaeu»« locale penrnj insdjyiiMJ nn TftSteA'n scoală oonlru pontoane:© cu nanolcup

SI.H1.15

0

Transfcnjr. rt.n b-jgeteiM con?4itior lucate țl |u?eini»e pentru acordarea unor ajutoare Q<tr«i unitOtto adm-rt «rativ-tcnimnie In

ÂI.U1J4

? l i»l do «dten'.'J ;s5c Jifctti

0

1-wnslorufl prwnd ccotMjulu» do as»flun<n ««claie d« .Mnitate p*wu porseatnwj aflate în cRnceClu pentru rrețtorsa umilului

s» m.2G

0

TransUrun pnvtntl '•onMOupu© <ln țânâta» ;rerinj pcra-junele CwnuPasrțj ac uiulur ««dai

5i.(H .11

li

Transferuri din ftugotoifl eonwlkJor : ovala ț. judojem» pnnbu fnanțaroa uriiâțikx de asistente nirujioo-itoaU

Si Ui.39

0

ifarslerao dir« t> Jddete locale oonlru *nantnrun cAottuieltor curente din domodui sttnuMI»

5i.O • 46

0

TfentlMUri 3«n toțetete toceie pr-nfu finarțarea cuinerwor aqncote

SI 0149

o

TITLUL V»l ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 ♦ 55 02)

55 Sf

0

A Trantfaruri Intarne (cod 55.01 18* 55.01.54)

55.01

0

Alto transferuri curwla intiîrr.o

55.0t.1H

0

Transînmn pentru achitarea otugojiiior «recramn catn» tureiaon. dr» anarele iffw.ca » ale ccnirenuor da twrrnnfleart

55U154

u

B. Tran«Ieruri curante în strAinâtat© (cane Drgancuțll Internationale) (cod 55.02 01*55.02 04)

55.02

(1

Cr«n*nauțti coUzaB le urgarusmo 'ni*fratwto

55,02.01

u

Afts vunsforTf» cure»** iri strJrlMUiln

S5 02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

u

Ajutoare «odaie (cod 57.02.01 la 57.02.041

57.02

0

AAflosre vioaie 1" numerar

57.02 01

0

A|ut«xre șocate tn rratura

57 1)2 02

0

7ir.n«c dfi urexa

57 02.03

0

Ticnei» cadou ocor<!««■» pC'tnj cr<rtttv:6ll SOob-h

57.02.M

ii

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0, * 59.02 ♦ 59.08 »£9 11 *59 12 *59.15 *59.17 *50 20*5922 * 59 25 *59»♦:? 3:1

Burse

59

• o m

0

n

Afutuare uenlru dauna provocate da calamltați»» natura,»

3» Ml

59.02

u

0

Programe pentru tineret

59.03

0

AaocMB al fundații

59.11

1]

Susținerea cultelor

5912

0

Contribuții te salarixarea personalului neciuncal

59 15

1)

Despăgubiri civila

S9 17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de «trucurile sportiva de dicpi pnvat

39.20

0

Acțiuni cu caracter sOintiflc sl social-cultural

59.22

1)

Sumo aferente pistil creanțelor salariate

5925

Programe si proiecte privind prevenirea si cornoaierea discriminării

53.30

0

Soma alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 60*81)

79

a

TTTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 90.03*80 30)

60

0

împrumuturi pentru institut» ai servicii publice sau activitate finanțate integra* din venituri proprii

60.03

0

Alte Imprumulurl

60 30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*61.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81 01.01*81.01 02*61.01 05*81 01.06)

81.01

0

iRunx.urson oe •.•nvflite extern» conttujai» oeordonatori* do crec«'.a

«, 01.01

0

Katrbwsan do crtxMn ««teme din landul ce mmptyo

91.01.02

0

Ru'nbtjrMri de erudite afcrunH satortet imhiico crium» locdic

31 «r 05

Diferent» m curs al»rentc dalone* pubîkc rraemc

81 Ql.Ofi

0

Rambursări de credita Interne (cod 81 02 01+81.02.02*81.02.05)

81.02

0

iRanbunctri de cred le Imcrne uarsntațc-

B\02.01

a

/&L

frlenmio du cure aferente datone public». x>lame

81 C2 02

0

Rambursai M) a*<L\f, aferenta detonai puWna» interne tocRia

81.024*5

0

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENt(65.01J

34

0

Plan efectuate in anii precadenii m recuperate in anul curent

63.0?

0

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT-DEFICIT

90

Excedent 92.01.9C

92-01

texcedentul *arii ,n.i de tu«e|io-.are

0201.96

Deficil M 01.96

93.01

|D<Sc«iu; j*Mciiurv'< oc bncțonare

93.01.98

SECȚIUNEA D€ OEZVOLTARC (cod 51 *55*56*7(H 79*M)

175

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Traneferurt de capital (cod 51.02 12*51 0225*51 02 29»

51.02

0

Traosienjn rxontn. țnamwrea n»usi| cpr fe spitale

51.0212

(1

Transferuri dxi bugetele locale psntru Enunțarea îbaltu'Bi^* dc capital d.n domenii ^nstaiii

5102 28

0

AJtp transferuri oa captai către instlum pubt.ee

51 Ui 29

0

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Tranifcrun Interne (coc 35.01 03*55 01.03 Io 55 0V10 * 55.01.12 ♦ 35 01 U *55.01.15*55.01 2S*35 01 42)

55 01

u

- regrarno ol Dn^ncare rHmpjtwb L-

55.01.03

0

P'uyreree PHARE ș attc programe tu enaniere neramburabluU)

as ni M

0

Prosnime H5PA

KJ1.09

0

Piuțireme SAPARO

S6.01 10

0

Programe <m dezvolta/»

55.01 13

0

Fond Romzn ce Oezvclanr Soiaara

SbUl 15

0

ChuluWl near«;ibiin iSPA

55 0123

0

Arieni# I*npica pnntpj mocanifimeie financiare SEE IS6Z7 II, to st>2?C9l

M5.?7

Finanțarea națională

56 27.01

FiroM'ir'iM *>16ma nafampursatila

56 7/.02

Chdtuteli netitaltme

5627.03

noneul ruat»onai imavu •«*!». feUMmie aferent mecanlsmoiorfinanciart: 5EE (5628.01 ’m -Ml zh.m.1)

5628

FK'MtitH-e» r.a’XfialA

4628XW

Flnantaica edema neramboniMbil^

56.28.02

OheAumii nenglDUe

5628.03

CHELTUIELI OE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

’7J

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 * 71.03)

71

175

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.0J+71 01 30)

71.01

’fS

Constrvct»

71 C1IJ1

175

Maț.n., tKMoarrcnio » r-^loaco de transpon

n C 1.02

U

Mat»'ier. apamiucț Proticâ ș, atte actire corporali,

71,01 03

0

Am acttvc T*o

71 C1 30

0

Reparații capi,ale aferente activelor fixe

71 03

1)

TÎTLUt XII» ACTIVE FINANCIARE (Cod 72 01)

n

0

iActive financiare (cod 72 0, 0,)

72.01

11

Punicipare la capitolul social ai sociefeiilof uomaruaiH

77 C1 (11

0

TITLUL XIV FONDUL NAPONAL DE DEZVOLTARE

75

()

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod 81 M)

81

0

RamDurasrea împrumuturilor contractate peniru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81,04

TITLUL XVII PLAT, EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

S4

Plăti efectuate In anii precedent, si recuperate m anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT /DEFICIT

30JUOCȚUL CONSTANTA    ||/'jJ|    /t&3

UrtWWtl .-«fPl-'WlfwJr/ - temO"M.A CONSÎANIA insaMw puMcâ _

Rwwto,    “(    " ANEXA 2 BIS    )

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE $1 ALINEATE. PE ANUL 201J

CAP.84J2 milei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

ndicator

‘Juoet 20-3

PREVECERI ANUALE.

~OTAL

TOTAL CHELTUIELI iSECUUNEAOE EUNCȚIONARE*SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

40221

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*94,

43938

CHEL TU CLI CURENTE (COO 10*ÎO»-JOMO*5O*5lSF*5$SF*57-59)

01

43938

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1cod 10.01*10.02*10.03,

10

0

Cheltuieli Mlertale in bani (cod 10.01 01*10.01.03 1» 10.01.00 *10 01.10 le 10.01 16 *10.01 30,

10 01

0

Salam d* ivsa

1QR1 IM

0

Indemnizație de cuixiocw

I0.U1.D9

0

Spor fi» voch mu

moi m

0

Spo<un pentru rjwo42 de mu-xs»

lfl.01 05

0

Alte sporun

10.0» Cfi

0

!

Ora juellirmntarc

10.01 07

Fund da premii

10.01.06

0

Ford ocnou txwtun ccilpale prin comut

10.01.10

li

F ord afersm i*ati cu cr»

10a»-- tt

0

Ihdctnntâo piatr?: unc* pereoanodin atom urtuii

10.01 12

0

Indemnizații flo CO »»C»-B

10.01.13

0

itioumncaG ce derasare

10.01 -A

0

Alocam ocnuu irunToclul Ui ai ito la ocJ de rnuwp»

1001 15

0

Alocații pentru locuința

10 Ui 16

0

.Alte orsptun salariate In totw

10.01 30

0

Cheltutnil «a/ari«t« in natura /cod 10 02 01 ta 10 02 05*10 02.30)

10.02

0

l tcn*te de mw *)

1U.U2.01

0

Norme de Hrana

11IC2 02

0

Unltotmn si echipament oftlig-itoriu

10U2.03

0

Locuința do serneio fo.o*«o ac salarul h> tomna so

>0.02.04

0

Trarvipcrlul la si de -a ’ocul de murea

10 02.05

0

Alte drepturi salan».n m natura

10.02.30

0

Contribuit! (cod 10.03.01 la 10 03.06)

1003

0

Ccnmbutli du «acuran sociale do stat

11)03 01

0

ContnbuH <io apgur&i du soma)

10.03 02

0

Con'riouBi dc 3s>quran «coaie de <*anat.*to

UI0303

n

Conlnbixj; rto atuguran punira acodontu de munca o txu p«oto«nnnle

’Q 03.04

0

Pnme ne asigurare «wțâ plâLtc de urcător contra nnqș|»"t

10 03.05

0

Contribui* pontai ccnccci Si mdamnizat»

10M.OC

0

TITLUL »l BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20 16*20.16 la 20.25*20.27*20.30}

20

26388

Bunuri al servicii (cod 20.01.01 la 20.01.00*20.01 30)

20 01

0

Furnituri m» birou

20.01.01

0

*A)l««na*e pentru eumțenio

22.0l.02

0

IficiitzK. I'umnat hi fota m;,|r» m

2D.DiĂ»

0

Apa. canal« «m ucrltate

2001.04

0

Corțxj’dni si lutjnfiarvi

20.0T.CS

a

Ptesn de schimb

2C0iWî

0

Transpwt

20 01 07

0

l-’osta, teJovdmunitatî ra-Jm iv infami

20 0106

0

Materialo si urnwart ce serv»-:, cu caracte» funcbonal

2001.09

0

Alte bunuri s Jorv.Hi pentru ("itriMinara » hjnctionH’H

20.01.30

u

Reparații curante

20.02

0

Hrana (cod 20 03.01*20.03 02)

20.03

1)

Hrana pentru rwnxn.

20 03.01

0

Hrana pentru anl-noUi

20 03 02

(J

M«dicnmenl© sl materiale sanitara (cod 20 04.01 la 20.04.04)

20.04

0

M«j<J«.tmerx0

20.04.01

0

Materialo san far

20.04.02

o

React/v»

20 04 03

0

Dezmlwtond

20.04.04

n

Buni»H de natura obiectelor de inventar țood 20.05.01*20 05.03*20 05 30»

20.05

Un)lom»a sl echipament

20.05.0t

£)

Lân)onu s< a«»»orii do Ml

2O.0S.O3

o

AJto cbiMXe da iraenlar

20.05.30

n

Deplasări, delăsări, Iramferari (cod 20.06.01*20.06 02)

30.06

0

Deplasări -nlnmo. dcUftOn. ira’v.'erjln

20.06.01

0

Deptpsap in strâi'vttKlc

20.06.02

0

Materiale de laborator

20 09

0

Cere«tarv-d«zvo»tare

2010

n

Carii. publicații si materiale documentare

20.11

a

Consultanta al expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20 13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniția. furnituri si armament de natura activelor fisa pentru armau

20.15

6

Studii si cercetări

20. tfi

ti

PUtf pentru finanțarea pammnniutur g*ne(ic al animalelor

20.12

0

Contribuții ala «dmlnlslratroi publice loc ara le rsaltaarea unor lucrArl ți servidi o* interes pudic tocat In oaza unor contenlil «au contracta da Asocituo

20.19

30308

Raabiiitare infrastructura program Inundații pentru airtorttali publice tocate

20.20

fj

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

fl

Prevenirea ti combaterea Inundațiilor «J înghețurilor

20 23

D

Comisioane si alte costuri «(«rente împrumuturilor (cod 20 24 01 * 20.24.02)

20 24

0

Cofnsiortne ai ale costuri ataemo imprvi>tuiu'’or externe

20.24.01

0

Comisioenu «i alte costuri aferantn imprumuiimtcr interne

20.24 02

n

Ctiaitulai judiciar* al axtr«|udk:lare aortvatc din acțiuni In reoruranbiro» Interesele» statutul, potrivit dispozițiilor legale

20.25

o

Ttcbete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli Icod 20 30.01 la 20 30 04*20.30 0fr*20 30.07*20.30 09*20 30 30)

20.30

0

Rcciunot m pucl cduie

3(130.31

0

P»©tO«:t a reprezentăm

20.30 02

II

Pnm» ite as^juraru ntrx/iata

20.30 03

0

Chirii

20.30.04

0

Pr««art «orvic i uuntr» tranjrr«ieiu« trepturtlor

20 30 06

0

1 nn<M Prersfct/irriHSji/rondu '■.unduoatonjJui insututuu pub&x

20.30.07

a

executarea »*te aereonteicr bunutarc

2030.0S

0

AJle ChUlu.Mil CU Bunuri v uurvic-'i

20.30.30

0

TITUIt III DOBAN2J (cod 30.01 ia 3O.D3)

30

0

Oobanu aferente detona) publice interne lood 303)1.01*30.01X2'

30.01

0

L’coann «(mente daunei pvluice rame diredt

:B.01.01

0

ÎZJDdnz.' afu’txiiH cred>(t-fcr inlentu jarar.tatc

3u,d 02

a

CMwxwe efecte dawriei put»Im ctlvrne [cod 30.02.01 la 30 0203*30.02.05)

30 02

o

DcUwri raroniL- daiunel ptfelicc c.tem» .-fcrecte

20 02(21

0

Dobdnz- tfsrer.is cr-jdinrv «nome contractate ne ordonolorâ :lt cratMo

30.02 02

0

Oooann afeitflH* eretftotor externegarantate s>/sau iitrw/.e sucrfmpruvn-i,**

10 02.03

fj

Dtibano aferente Jmunn» ouW'Cc extemu locale

30.02 05

n

Aho donatul (cod 30.03.01 la 30.03.03» 30 03.05)

30.03

0

uobaiw afeienu» împrumuturilor dm fon&d de tw.iu»

»>.U3.O»

u

OotMnca caiaraui l/ezomne suai it

30.03.02

D

Dooanzi atoente împrumuturilor țampopire din irczomna «taiuiui

3OC3.O3

D

Dobana la opco'jjmle da    ng

30C3 05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40 20*40.30)

40

’73â0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț «I tarif

40 03

17550

Subvenții pentru compensarea creșterilor nepravizlonate ale preturilor Io combustibili

40.20

â

Alto Subvenții

40 30

0

TITLUL V FONDURI De REZERVA /cod 50 04)

50

0

Fond de iwwv» bugetara la dispoiltla autorităților locale

5004

(1

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cad 51 01)

51 SF

0

Tranefwurl curanta (cod 51.01.01*31 01 03*51.01.05*51 01 14*51.01 15*31 01 24*51.01 20*51 01 31*51.01 32*

51 01.45*51.01 49)

51X31

c

î'anstarun cJtrc 'tisLIin» |*rb:ce

31')» 01

fl

■Acțiuni de «HiacdtE

51.01 03

0

Fineniaree itirdaorturtlu' de moroi :ocâl

cl 01 OS

ll

/&


■->

o s

o

o

o    o

o

a

o

o

o

c

o

■=

o o

oo = o

«n

*

c*

s

«n

o

en

*€

ci

«î

Si

5

2

s

IM

O

o

c

Ci s

•■ f'J -2 2

o o O o

*»■

•r.

C}

m

r*

O

s

■e:

A

o

5

5>

o

IA

Kl

if»

«n

5

£

S

3?

s

3

ii

£m

tTÎ

•D

[ii

Ș    S    3    s

'-    r-    i--

4'.    IO    IO    lf>

?

A

i

i

3

2

a

JS

3

<?

1

1

3

$

f

Ș

|

e

•j

I

1

§

1

3

j

i

*

1

3

st

1

jg

a

3

a

$

I

s

i

1

§

3

l

«

1

C4

O

Fi

2

n

8

1

I

I

$

2

1

1

«

1

p

«M

O

1

u

g

5

î

a

|

1

1

|

1

g

8

c

•r

1

i

«

1

Wl

T.

I

a

S

j

i

1

I

£

X

J

3

1

fi

1

1

«

1

c

c

i

1

a

g

B.

8

f

9

1

c

fi

î

5

i

±î

a

0

| c 1

ii |

I 8 1

i

s

s

1

5

O

’C

l

g

1

1

t

ut

Sl

i

i? i

- 3 5 £

|« I 5 1!

t?

>

s

£

Î

c

2

l

a

o

s

?

5

g

5>

j

|

O

B

O

5

3

9

£

1

i

s

|

i

8

1

*

5

z

5

1

f

s

1

«

I

c

s

s

©

>n

I

5

CC

E

tfl

ș

o

tri

ui

o

*■

o

mS

m

?

i

.?

9

9

i

1

a

-

f

2

s

8

2

■c

1

.a

a

a

e

|

c

3

h

n

C

1

£

c

1

a

î

3

ut

3

I

c

S

e

3

r

w

I C;

5 "

<    3

n w

ji

1

K

B*

i

i

h-

5 â

1 1 ,eS

£ 5

n

M

>-

i

î

1

f

I

a

3

*

C

t

3

u

j

j

s 3 S î

Mii < * ? z

<

5

1

u

îj

§

1

-*    7

5

-j

r*

<*

fr—

03

£ i


TrTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 ♦ 59.08 *59 11 *59 12 *59 15 « 59 17 *59 20*59.22 *59 25 *50.30*59.35'

Hume

50

0

Ajutoare pentru daune provocate de caremrtâțite naturale

53.01

59.02

B

0

Programe pentru tineret

69.08

0

Asociam si tundalli

99.11

0

SustInerva cultelor

59.12

0

ContributU la salarizarea personalului neclerical

58.13

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate (inaniertl programelor sportivo realizate Os structurile sportive de drept privul

58.20

fi

Acțiuni cu caracter slllnttflc si soc lai-cultural

59.22

[1

Sume aferente pltții creanțelor eaiartalo

59.25

0

Program» ei proiect» privind prevenire» «1 combaterea discriminării

59.30

o

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

58.35

()

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*011

78

D

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 60.03*80 30»

30

n

împrumuturi pentru metltulli si servicii pubhce seu sctivitatl Itnaniate integrai din voriiiun propri

80.03

0

Alle împrumuturi

80 30

n

TTTUJL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod 81.01*81 02)

ai

0

Rambursări de emoție ezterne (cod 61.01.01*81.01.02*81 01 06*81 01.06)

11 01

0

Rombuiîan de >mMM eaeme contractate de urifcttMloni de erecție

81.01.01

0

Ranrumuri 00 crodltc crtbme cm lotului de garantam

81 ni 07

0

Rombureari de oadiNi alererRs estone» cuu-tv Memti l»:a*

61 01 03

fi

imerențe dc curs alemni* datorie» publice c»t©me

hi li 1(W

o

Rambursan de croort» interne (cod 61.02.01*61 02 02*81 02.051

31 02

0

| Sambu'Wi do camllrt înlwme garante tt

11 02 in

Q

Diletante oe cui» a«emr,la del.me. pudice ntmne

3t 02 0?

0

RantUunuin do erudite utetanlc Jalon* puslice interne ■nealt

31 02.05

0

TITLUL .XVH Plăti EFECTUATE )N ANI» PRECEDENT! 31 RECUPERATE ’N ANUL CUR£NT(05 011

84

0

PI3II efectuate In anii precedent! sl recuperata In anul curent

35 01

1)

TITLUL XVIM

REZERVE, EXCEDENT,DEFICIT

•0

Excedent 92.0l.9ti

•32.01

Excedentul jUM-riupl cc fur-cimnaro

WU1 96

Deficit 93.01.96

B3 01

Deficitul seurtunil do funcționare

93 01.>3

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 *55*56*Z0*70*M|

S2H3

TITLUL V» TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02»

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02 28*51 02 20»

51 02

n

Trans’enjn prșnrnj fin an tar e* mvostCjlor -u «ți laie

51 02 12

0

Tranjlorun crn t>uqet»o ttxxln pentru finanlu/wi cneltulor tt, de capital din domeniul MnOtâlw

51 0229

0

Alto trdnxi«n»n de capital nalta bstiajli pul»»

51.0229

n

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (Cod 35.01)

55

4812

A Transferuri Interne țood 55 01 03*55.01.05 la 53 01 10 * 55 01 12 ♦ 55 01.13 *55 01.15*55 01.2B*55.01 42)

55.01

451?

rrr^rarr* CU ftn.VtLMC IU- h .tanti p

5601.03

0

PiMjrame PHARE p «De Dregram* cu finanțam '•*-nmrxj'T3W>i

55.01 oa

ti

PrOOr»io IKPA

MOI 09

0

investii ale e:r*nț»dr economici cu capitu' oe tuat

5501 12

48*2

Prosrome de OwvoAarfc

65 01 13

0

Fond Rcnwn ca Onrrcftaru SucoAa

55.01 15

0

GheftneH noolwM* ISPA

MOL sa

i)


Ml


O

o

o

o

3

s

s

5

g

r*\

e

8

o

g

s

8

o

s

rC

C

3

3

g

3

8

3

8

3 £

o

s

S

o

c-

c

8

w

<J

ru

o

$

s

ri

O

22

8

3

o

3

8

lT

c

8

£

K.

C-

$

£

8

?

s

«3

M/

s

s

7

8

f

c

45

8

8

g

£

s

fr

K.

o

s

3

j.

o

8

fl

o

»

3

O

<3

o

s

c

Q

3

8

!

1

2

u/

o

Ș

Ș

m

*-

O

s

5>

ri

O

U>

c

u.

a

8

3

rj

!

8

v

1

1

o

8

i

IU

U-

.n

O

s

8

3

Ol

£

IV

ui

C

8

5

A

S

5

o

8

1

S-

Q

g

■n

-

r

1

]

1

c

E

8

•c

•2

f

B

«

fi

I

2

3

oi

o

Ș

ii?

•f>

|

S

!?

O

ri

O

8

1

fC

•îl

1

?

?

8

a

UI

IV

<5

S

I

5

f

•0

s

1

£

$?

e

a

1

2

?

!

s*

B

O. ,

fi

?

1

i

f

o

u.

1

!

;-■

g

8

s

S

B

Î

s

c

■9

?

?

I

ș

1

!

$

o

1

s

2

f

r-

î

S    S

d 3 V    c

g i

■5

ft

£

c

.F

?

I

1

II

0

O

-J

"3

"3

fi

1 • ST U.

t

u.

3

uJ

!

■3

j

fi

1

u.

1

i

î

1

§

e

a.

J

1

O

UI

î

£

3

•?

2

£

I

o

5

UJ

?

I

4.

§. f;

i 1

1

u

i

»-

h

Q. «p

&

u.

I

u.

5

u.

s

o.

if

1

c

o

c

-5

§

5

S

£ «

> -- Wl

c

2

2

*

I

1

î

E

□ *-

F 8

1

1

IX

U-

1

B

a

f-

•*75.011

3 8 8 3 8 %

3 S

I- 1 C t !O C m 1

’    1

.«    A

S

o

00

o

8

8

g

$

O

8

8

•’’» r-

O

8 *

8 2

e» 'P

■$ î

? 5

t 2 5

3

ta

s

3 Z

2 $ î 8

;    3 8

r- r*.'

3    8    5

2

8

o.

03

5

3

tc

î

3

«

i

r.

&

ts

•r»

1

»

Îl

p a

a

C c

3

8

S

«ș

2

o

8

!

UI

1

£

a

i    5

F    *

B    ►

e    3

î    2

!

IO

f

£

u.

a

î

z

s

■'

u

I

«J

3

u>

8

5

o

ui

1

fi

8

rs.

B

s

L .£ ■» H

6    S

p

i

i

I.

H

fi

«

O

X>

B

9

£

g

: i

* S

= £

!

1

5

o

I

a

u.

3

s

8

? s

5 o

ir “ 2.

S U4

2 UI

rl‘

’ ii'anpMM nupqng«tf

Hr«ni;ww vaiecta TeranburssMu

Cnefrum* neiiqhiic

8

tU

$

a

O

s

$

1 ?

2

1

-,1

I

u

2

2

£

w

c

5