Hotărârea nr. 124/2013

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2013

ROMÂNIA

L    •* lUUbȚUL CONSTANTA


H OJlA R AR E

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013

Consiliul local al municipiului Constanța întrunii iii secmni extiaoidinbră la data de 24.05.201.3

Analizând expunerea de motive a o-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr 72911/22 05.2013, raportul Comisiei nr.l de studii, pi'Oțjnoîe «•oonnmteo-sociale, buget- nnany, administrarea domeniului public ^1 privat, raportul Dltcetini financiare nr 72910/22.05.70 V3

Având in vedere prevederile Legii nr. 2 73/2006 privind finanțele publice inc-nin cu modificările ulterioare, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de star primul 2013, H.C.L, nr 49/201J privind adoptarea bugetului municipal Constanta pe anul 2013, H.C.L nr 84/2013, Comunicarea Inspectoratului Școlar Județean nr.G5120//30.04 2013 și H.G.278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă la dispoziția Guve-nulul, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2013.

in temeiul prevederilor ort 30 .ulm 2. llt.&, alin. 4, ut. a si art. li S alin, I, iir. b din Legea nr.215/2001 plivind administrația publh.ă lui.ală, republicată;

motArâște:

Art. 1 Se aproba bugetul municipal rectificat pe anul 2013 ia venituri in sumă dc 622.372 mii lei și ia cheltuieli In suma de 022.372 mii lei rund un onqel Gclullbmf

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 201i detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole

suhcapliule și paragrafe, in rlasificația economică șl funcțională prezentată f<» .incveie nr L, 2 31 2 b(S.

Art. 3 Se apiobă detalierea cheltuielilor rte capital, pe arțiunl șl cateynill de investiții preventatâ în am xa nr 3 cai> rapiane neschimbată

A»t,4 Se aptObâ anexa nr.4 privind regulnmrntul finanțai ilm Tieiambursabile privind activitățile spuitive și culturale care rămâne neschimbata .

Art.5 Sd aprubâ anexa nr r. privind bugetele m-J ituțillui din subordin»

Art.6 Se aprobă anexa nr 6 și anexa 6 bis privind bugetul creditelor externe și interne care r ămân neschlrrtbale

ArL7 Anexele nr. L.nr ? nr.? ins, ui.3, nr.4 , nr.S, nr 6 si 6 bis b»« parte integrantă din prezenta hotdiâre.

Art. 8 Se majorează subcapitolul de venituri .Subvenții din bugetul de St<i1 pentru finanțarea sănătății” cu sume de 1.644 roii Im.

Art. 9 Se majorează lo capitolul 66 Sănătate iheltuielllr! de la titlul transferuri mire unități ale administrației publice cu suma tle 1.644 mll le»

Ai-t.lO 5«i aprobă detalierea chciruleliloi de la capii olul 6b Invâț&mănr pe lineare articol șl alineat pentru finanțarea de bază $1 finanțarea complementara precum șl detalierea chcliuieliloi pentru bunuri și servicii în suma de 500 mll lei, pentru finanțai e de bază, pe fiecare Instituție de învâțâmânr

Art-il Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica preznnta hotăiâre Direcției Financiare, niruețmi Tel mu Achiziții precum șl Compartimentului Audlt Public Intern in vederea adtiemli i,t îndeplinire ș< spre știință Instituției Prefectului Județului Cnnstanțn. Adoptntn <h‘ un nunnir <k*x<>consillvt I din 27 mrnihrl.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI. S DOBRE MIRCEA1 . X
Constanța

Nr. /j’Zrj


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANțA PRIMAR

NR.72911/22.0^,201 T

EXPUNERE DE MOTIVE

Im hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012

Având in vedere '.sportul Direcției Financiare 51 raportul Comisiei ni 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrai ea domeniului public șl novat;

Vârând prevederile legii nr,?/*J/2006 privind finanțele publice locale cu modlfnarlle ulterioare, LCflH nr 5/20 U privind bugetul de stat pe unul 2013. H.c.L. nr. 49/2013 privim! adoptarea bugetului municipal Constanta pe anul 201J, H.C.L. m. 84/2013 șl Comunicarea Inspecl orarului Școlar ludețoon tir. 6 5120/30.04.2013.

In temeiul prpvcdeiilo» art 45, alin fi din Legea nr. 215/2001 plivind admmislratia publică locală, republican), Inlțlez pioiectul de hotărâre privind aprobarea rectificări» bugetului municipal pe anul 2013 și propun dezbaterea acestuia in pienul Consiliului • ocai

PRIMAR

HADU ȘTEFAN MA2ÂRE


ROMÂNIA

JUUEȚHI CONSIANTA

MUNICIPIU! i»l CONS1ANȚA

(X1NSH IUI. I OCAL

COMISIA NR 1 Un slurtH proprio/e errinomico-wr.ialH.bugai limiiiț© ș< «wn incitarea domeniului public $1 privnt al inuhnipiulul Constanța

RAPORI

Având în vedere expunerea de «noUw prezentata în staslinen de .Ininr"; Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând protocrul de hotărâta privind aprobarea iectihcăr:i bugetului municipal pc anul 2013 ;

In conloirnirnru ru prevederile drt. 4<1 , alin I din Lege.,, nt 215/7001 republicată, privind administrație publică localn, comisia intrunlta î” ședința din data de Af, Ojj,    wtoeatA

FAVORARII/WIrFAVORAfttl proiectul de hotărâre prezentat.

rRESEDINTEXOMISIE. PORKF f/lJPCXA

•'rV,,A*fr., KOMANIA

JVOLTOI CONSIANTA PRIMĂRIA municipiul u OIRECIIA HNANCIAP-A Nr ?29l0,'2?n< &1H


CONSTANTA

RAPORT

Având in vedere


comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Constant» nr. 1S85 A/29.CM.2G13 privind suplimentat ea Bugetului pentru unele Instituții de fnvâțâmânl preunlversitar de stat pi opunem spre aprobare je« alierea cheltuielilor pe f>n are articol șl alineat pvniru finanțarea de ba/rt și imant.iif.i complementar.» , conform anexei nr 2 bis precum și detalierea rheltuiellloi pentru bunuri șl servirii pentru suma de 500 nul l(‘; pe flecare unitatetie IpvAț.'imânl pieuuiversitar de icat, conform anexei nr. %


INSPECTORATUL ȘCOL AR JUDEȚEAN

CONSTANȚA    **

V?    ’v'-

. ’b *

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

, .• î»

DIRECȚIA FINANCIARĂ

' ’Q*/* ..A» —"

In urma analizei execției bugetare I.» 31 Al 2013 a bugetului alocat pentru finanțarea de bară a u'itt»|ilut <|p IhvățSmânt preunlversltarde stal din municipiul Constanta, pentru cheltuieli prevăzute la an 11M al.Z Iu. b <= •l«n Legea educat Ini naționale ttr.1/2011. propunem suplimentarea bugc-tului pentru urmatiwrele y-ub

NK.

UNITATf A ȘCOLARĂ

BUOTTINrTtAl

2015

SUPLIMENTARE

BUGET

HCCTIFtCAT

OU

2013

1

Grădlltlticjio'UBiiitn uirlW.i| m iHOi •tHnit

<7 «rw

• rr»»

2

Grădiniță tu program prflunr.it tu MiM.mfa

■»K milC

vn.on

v-aaA

J

Grădinița cu prngrsr» prelungit nr.67 Constanta

54 132

15JXF»

M ia;

4

Colegiul lidink d/r Marino A l Curs GiAstanța

189 936

UîU.talP

s

Colegiul îeltinf .ToroK Constantă

27S.310

50.000

J28 310

6

Uteul Tehnologic „CA Koșetti' constanța

268 367

100000

366 Ț57

*    M

y

UcetllTChnsdCtil1' ..--1'1    G.-tir" r/ntcVinta

iv, av>

scor»

206 STu

a

liceul Tehnologic.Ihmltne ceonida' Constanta

295.090

30.000

325 011

9

iicenlTehnologic „C-h DuW Cbnsianț*

221 723

80 W»

301 723

10

LJct'lil Cir Program Sportiv .Nlcnfap Rotam"

Constanța

366 004

30 000

386 091

I

TOTAL

1.922.8R4

W0J1O0

2.422.884

finanțarea de baza »»• realireftui in cnntormftnte cu prevederile. iloteiiâti’ de Guvern pi, ■    joii

privind aprdbarra normelor melodnlnvir»» pentru determinarea costului standard per elev/oresvolar y stabibiea finanțârii de bazâ a unităților de învățământ preuniversltar de stat cânt se asigură de la bugetul de stat. uut șutite defalcate din TVA prin bugetele «omIp pp baza costului standard per elev/pre$coia< ți -.are ie •. • • Tl •• stabilește:

Si M* » rmnostu r« •. 1, C«snnt*. ™ poM»'' sarvzj r,i. JoicpaiMiuti, >a> i*ifO)MI

WWW    II «MMll I l|I.W«' H|i|l|',


I INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

Jfe; jDCCAțirt MNAIX’VUI


i CONSTANȚA

(1) Ordoiinhint {i.-inclpoli ac credite«- bugetelor iacale rmputul tiv rvftttlU/areriSumelor nr uflitâti invOtiinirini pe baia numărului de elew/prefcclari ff a eosturilot stanrtoatprevârute in oncnele »r j >/ $ 5- te »p»m aprobări aiiiat iifiuior deliberative.

(2) Ordonatorul principul de undite ș> directorul UUităl'i de fawtămOăl cu personalitate iuruiâ a. ni calitate dc ordonator de credite, răspund de încadrarea in bugetul aprobat pe boia costurilor standard per clev/prcfcoiw

IJ) Plata cheltuielilor 1 a salarilie. sporurile, indemnuațiile ți alte drepturi salariate <r» bani. ritmlhte prlp <epi precum ti a contribuțiilor aferente eitPui \e f.tce pe boio statelor de plată ale uncNHtlw de fevăffimfint, vritlh-uu- ii aufaiutr de eftîrr fnspcCrota!eie feoteie pJlleîeia/ulmilridpiulurtbjt ttrvjti, twh h'll Ptroiddîoi >nn'i.'i/<.e pnn onim comuti ui •ninXinuiii viJu ude: auiic.nnle. u> mlnetrulu <•< > v<-//.7rn. aie ;•

• UUlw ' >ei 'i ilif [iurau.’p» ni/h'iQ-

MM »»

Pentru finanioreo dieitulentârpresărate ia mt. 1, autoritatlIc auniiuntiuiiei winn,. • iun k'. - tutun sumele defalcate thn taMoob valoonm ariăiujnlit, și suinr din linge reb' proprC ale •venuui’

Zinc.ăm sițuOv-- fo-■’    ............ fi.. uimii? I«i »-) Ol ?ui 1    ii»- .............ii- .ii«>. imn mii •

jcolaie.

iNBHECFOȘ ȘCpLAR


INSPECTORATUL r-COLAR JUDEȚEAN CONSTA*™

3ITUAT1A

FACTURILOR UIN PERIOADA 01.01.2013.10-04 2-'* J


INSPECTOR $COU

/ -î’    ’ ‘ \

urv- Rjki icv opfw&ftft


CA.MIM'I. I’ENIRI PERSOAXF VÂRSTNIC I CONSTANTA, «tr. Vnirfi nr.HM


± }

A'ț /o.i

I.ISI AOllIEf TIV FI jOR UF IN\T,SI»HI H. ANUL. 2(111

('.Alte obiective de iciveMilii

N’r-

Cit

Denumire tniil'K' li.x

onnfiiiitc

Preț

unitar

Valoare

totala

(lecotuari ti unic

cicunate

uolerinr

Propuneri-- venituri

popm-

1

C'alcultilnr Pf dolot cu licența Windows

2

7

M

H

Total

7

14

14

privitul finanțele publice.


( '(JN1 ABIL SET UllPARH MIMAMJ\

JUDEȚUL CONSTANTA

Untiaica admip'istra:iy-tgntOfialâ:CQNSî ANT A

►omver    | ANEXAI _

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2013

rr>

»RFVgC>ER'

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod .neicaw    ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

622372

VENITURI PROPRII (00.02-11 O2.J7.O2*<» 15*00.16)

43.02

1'5W

I VENITURI CURENTE (cod 00. 03’00 12)

co.oz

90SOC

A VENITURI FISCALE lood O0.W*IXJ.OV*QO. 10*00.11)

CG.O3

470423

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 31 CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod W.05*00.<»«00 07)

00.04

183T7J

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

(cod 01 02)

00.05

0

Impozit pa profil |©od 01.02 01)

0102

l ’ipuzii [m g-ftT 1 rut »jjfjxil» wr/nm«1 ]

0102 0

A1 l IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 03.02*04.02)

(cod

00.06

133773

Impozit po wnil (cod 03.02.17*02.02.13)

03112

7000

hiUXMtl pe uixxm' ui iivocbm» ț) naWiîor (k.M'C

030? •?

im-rori. pe .edtvrto tfH x»-sterpi --OprinizJ & imoOMare or painmoniui

OXUE'l

7000

Cola sl sume defalsM din    pe venit (cod 04.02.01*04.02.04)

04.U2

178773

“WT

DENUMIREA 1 N 0 1 C A » O R 1 L 0 R

-Zo/5

Cad reîeaor

&jfl« 20’

PRF/EC€R

A.MIALE

TCTTAL

Cote dc'ansce di «tfXMOtbi pe reni

ÎM.02.01

175S00

Sun.y *x>JH ib-> ecfeM drrtxca» o>- npoStu’ Vi VW • 2&*ri ecr'librarea boocioor jcsî

04.U2.1M

373

A1A ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cwd 0S.02)

0057

0

Alto Imoaxlto pa vămi. profil el câștiguri din capital de la persoane firi» (cod 05 02 50)

OS 02

u

AJ5© irnpo&.e ue vet», pinir « cMrt^un Un CțpMgl

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (pod 07 02)

0O.U9

57500

Impaxita ol laxa pa proprielace (cod 07 02 01*07.02.02*07.02.03*07.02 50)

0702

97560

'«IpoM ai :e*u oo ctad.ri (cui 07 02 0’ 01*07 02.0’ 02)

07 02.01

P0500

ll’tpoZP. pa «J*>F <»> « Mfwo f 7*r •)

07.02,0101

19QQ0

Irtpaa- Al lawt pe etodtn ca b pcxsoaoe ,<x>(Sec *)

07 0201.02

61500

Imprf* ci taxa (» terori (cod 07.02.0201-07.02.02 02*07.02.024»)

07.ne.02

•««o

Unaozft pe iQrc' txi do ia r»»-to»»v9 fîtvrt. •)

0702.02 01

3860

i-noOTP.Sl Ifcxa p««r«r in U prxsoane nricx» •)

07 CI2.0Z X’

5350

l'nottilu p© lerur.i din tr»(r«v,Un ") • Ros 1 ani e dn am» anltmon i»n irnpOTlIA pe ’erer sqhcrt

07 02.02 03

3«0

Tom» lucroara na aman» «■ ane ’jvz de s-nerv

07.02.03

7000

AXo «mprene si taxe pe p'opnoial»

07 02,50

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cud 11.02*12.02*15.02*U.D2)

0010

167898

5i/mo (WaJcjie din TVA (cod 11.02.01*11.02.02*11 02.03*11.024)0)

1102

139287

Somt dblcAColi! dm luxa pe valrunw wWixjwtA parvni iinar.ia»w tnaiiisMrtr 4nee<RriMZ3|© la •■'N'CMA Județelor

11.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

rit

Zori UCX3N’

-o.««2ou-

PREVEDERI

ANUALE

total

«UHU uvfflkdlfe U n taxa    țd&jgpia pe^Qjfx'jnuccj Cf'dWic* v i3e»ia»«i»u»ste Ut n.vrrui cormwaww ,. „

r»*«rr«r muNTlzt) Of sCCfcXVtXX « WuircUUol &OOFW

1 « IU,ux

>^n*oo

SwK ceftAoee U n Im» pe vecțr*4 >?du53tS pe*.n. arurr.ur

ii raz uf

5umc cd-Jc^e O ii Ie»t M vwiwm ța&jQitA pentru ecrti-ooicsi Cwj^m» xwe

»♦ 0? Of

786

AJl» impozite *i |«M generata pe bonuri «J «ervlcll (cod 12.02.07)

nm

1000

T axe Uo&nre

utnm

1000

Taie pe ^rvtdl specifice tood 15.02.01*15 02 50)

1502

200

l-noant pc spodacuie

15.ltt.01

200

Alto I3W P© MMCl Ff>*ciftcn

18 0240

Taie pa ulliczarea honurilor, autorizare» utiloani ourtunior mo pe oeeiountm.t de acbellatl (cod

16.0207*16.8203*15 02.50)

16 02

27O?i

•mcoutporreoâcdcoevirep&'i (cod i8<B-02 01 •18 0202 02»

10 02.02

23700

Impanl pc >n|lo©t»© iWrimnvjcd temute te persou-ie Face •>

18U2U2P1

12’00

'nvxnzii pe -n itexa»» do tnmspcn deunutu de persoane țun/jen *)

16 02 02.02

11000

Ta«e » M'io peren» o»iborarea :c uoente » ouloaraiî d* fimdKirw©

1602.08

5

An© *aae pe „tAjams ourtu'HO'. ouxxutarea utauani BunuiW î»*j pe rXarinxufwn o© advmei

18 0240

4506

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

0011

zioez

Alte impozite ei laxa Uscate (cori 18 02 Wl

1002

210W

aita imorrtw *•

18 02,50

2-0S2

C. VENITURI NEFISCALE |cod 00.13*00.14)

0U.1Z

38169

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02*31 02)

«1.13

-55»

Venituri riln proprietate (cod 30.02.01*30.02.05*30.02.08*30.07 30)

3002

&W3

VarSPnnCe dm jrttfiui not al iuv Ju* eiXnnnma

3U.0Z.01


r

□ENUMIREA INDICATORILOR

Ctoo unicei»

PREVEDEA1

ANUALE

TOTAL

Vansim d n forc*«»j»l sJ închini»'

30 00.1»

2)03

-/«•Hun d-n dnriiK 0» I iwl 30X72 06 W* 30 02 OP 03)

30 00 08

4460

VeniHr. Ar fl.drtanCe 06 b a« P'«ÂV

2002.08.02

0

C«WCcnl<! -Jv nrut Cm c«*n mvwJ» e ți ctmsotv se- roțixo*; ș sm_>eu»v■* cu -adlr» •'uenniiif d* w*

» 02 09 03

44»

Ah» vun »<« dn cmoreae

M ltt.su

Venitul lin dobarui {cod 31.02.03)

31 0?

0

AHt» '•cm tun ttn ooUi*na

31 03.03

G2 VAMZARI DE BUNURI 31 SERVICII (cod 33 02»34 02»35 02*30 02*37 03>

«•14

28616

Venituri din prestări de termcii •< «IU» «cHeiMi

(cod33 02.03*33 02 10*33.02 12*33.02 24*33 02.27*33.02 26*33.02.50,

33 02

90a

venojn om prusian «Jc servo

33 02 08

250

“wncuui pa- ivk* sau sustm.Honmr eșot< cenmj KPMj nerea ct»«'O' ■' o,nu

3302.10

400

Owtfriaoia persoanec oenoAsanu oto eunwntxx de -xutor soorS

33 02.'.2

iu» dn ecthnw cxxts’JO'e si vei*u'o

33 U2.Z4

4

ConinbU-n lunarăa pinilor peripv irtre^r.»^ coorttn-î» imOOlile da □»o»eevo soctt/i)

33 02.27

V<y «un c »twc-jMMn'on cheduelOT ca Ivoecato impuiatu si dcsywautar.

33 02.28

300

AXe veriiun dn prflfftV an sev ții V >10 octin'Xb

33 02.50

10

Venituri din taxe âdmirn»lr»U*e, «literali pnrmlne |ccd3A02.02*34.02.50,

34 Q2

9435

Taxe uxl'âiuAOsat: de imam

34 02.02

1000

Alte vervtun A’ tak* ACTnMttrafrc. f txran pun'rx.

34 02.50

7535

Amantl pan ai ttj ti ti confiscam (cod 35.02.01 la 35 02 03*35.02.50,

A 02

5'»
DENUMIREA


INDICATORILOR


Ccd T-dotor


rr« toi

Buget 2011

BR£VED£RI

ANJALE

TOTfl.


SwtvyiifWIft de swri oaiNH tocau» In atonii Tr-’SirarMor finanțate Sin ft/i-Jul Sooui European    42,02 *5

SnOve-l i M* 4 "i/xti tto MM QtCro tx.9ew.10 wu.u pentru ucfriUixa ro' q«iXnr ?p-.-tHntR -.arm înmimm n*>    ,

enwoto teTVCd fi eA? cwiiitAux dx mnxirw    '•*    "6

Sutwenl • u».n«lb JM u nuoMU ce M« peMfj «Inamarea uw gtosome de «Kb>o» xutonai (t? 02 51.01-42 02.51.02l

4ZCJZ.51

<1

Sutwiu. ponta» ri« ebugetul Oe«at porni «mntirea unor pro^wtiv de irttees nMcnrt 'JeslinMu secf i« re f.rtcito»afw n bvgvtui-ji tocul

«2.02.51.01

Su&vcrni. crmitc do a bugetul dx stxi ixavni iwucwjviv» tsr-er fyrvxamo se n’£»es raocnai o«t>nae eocbuf* Afirmare a buaet'iM toca

42 07 51 07

SuBvcrhi pri-rvic ce m JxjQțxv oe Mei p» țro bmmtMe» inveMinaor porwu VtstMUli (X.W00 de cii&tcnta sociala s. unttBO de cauJteilx nx»cion.î.‘xîir>

42 02.52

S.bveeti pwitfy 54Xf'*v«i GbnsUiMă de tocumte

42.0Z.5a

S,.tw«nti pepțru Marcarea o;ur,,tto- >00^0

42 02 55

SutowilM de ia alin adminievatll (COd4W.01M3 CrZ.M- 43.02 07*43.02 C0’*3.O2.2O,

43,02

1H8

SuovonVi t»n*la «0 « huge'Md oonsvnw fjeeifftn pentru protocta copajiu

43 02.0’

S..rvt*rl St» a OigetU as-gutarfoi aerou >c*n*a cirn «ufirteie toce<e pentru toarcerea pros'erco'or oertnj ixuM'ou in'tWW» u (orte* rto murea ?i aitovenitoiarea locufitof <5s m.zncn

43C2 0A

SuovWMi! 0,-toMo -A» la    t*n;Me «Ml» penlni rsrt.uTK Ce .19itttențS SOOO‘0 pov.ru oer^Otrele CU tiaXJKiJC

43 02.07

5uc»wi> pn(r.'4j i> i« rxKjuNi♦» cnro».li.iw tor.He țl Htodene pentru >,uioorc In Muși» oe wtr en a» Af, cutate "1

<3 07 OM

X

AJ« mioviw»!. pARMV r* i ac- TiKrafta centrai o pomi finanța/w uno» «ti.-..mi

«3 0Z20

TB6B

Sun»» prim.le de le UE. eirt donatori In contul plătitor efectuate si prel»n»iu«ri (cod 43.02.01 ia 43 02.03 ♦45.02 07*45.02.08*45.02 15 te 45.02.211

45.02

39178

DENUMIREA INDICATOR


'LOR    /


Cvo naiMlci


âuțwJi’J

SREVEDER:

A’.UAtE

TOTAi


FooCvl E-xcooar oo Dezvotare Res«w>(cxs3 45 0? 0’ 0,*45 0? Oi 0?*45 0? 0» 03)’)

45 02.01

•Supm» pnrMn rn ra«u<4 r**». <r mncnora în «•vii arau»

45 02-01 D-

Sume prin ic în Mflld plX'W efectuate ’n an, mțarton

45.02.01 02

P'oirwrU'o

45.02.01 03

FwkiJ Socul EUOMWI twd 45.02.02.01*45 02 02 02*4502.02.03,

450202

Sume t» ni it- ,n certul petlo e'eccuate în c<x? curcm

-15 02 «2 01

Sume prim te în icntui p-Mlo' e'ectuate in am amenc-n

45.02.02 C2

Pnfinaman»

45 02 02 03

Fonem O (kwnine (cod 45 «2 03 01 »4S I» 03 Itt • 45 ttt 03 03) •)

45.02 03

Sune pr mie Ir coreul peWor efectuate In an^ curent

45 02.03.01

Sune pnrp'40 in coreu; c-âMo* eleduste rn an t antenei*

45 02 03 02

Pnrineniani

45 02 0303

*O-pui Suopeat Agncat de Dtutoil&e Ru&a (cod 45.02.04 0’ *45.0204.02*45 0204.03) ’)

4502 04

Sune pnmee in canin piața» efaRlioie in anul curen»

45 02 04.01

Sunt p ir «tu in coreu ctypor efectuata In an-l antelor,

45 0804 .02

Pretipanțare

45.02 04.03

ronPU tu«opean pentru Ptscvl(cuG 45.02.00,01*45.02 05 02*45.02.05 03, •)

45 02 0*

Sume premie în conu- ptr^u efecti»u,v în anul teren,

45 02.05.01

Sume c<«Twtc 'n coreu pt3’jKx efectuate in ar« ?r tenor

45.02.05 02

itavara

45 0? 05 M

|r«|pjmanțiA f« Ajțtetenfe nerem Prnadanw» (nod 45 02 07 0' • 45.08 07 02»45.02 117 03) "•

46U2.0?


39170

~ȘT

x

x


X

X

X

X

X

X


DENUMIREA INDICATORILOR

>&*îJ

— — < —.    Cod irwicoicf

W1T

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

z>t(*)nrrui‘, rjc «operat? d/etaio-*c*,>«ai imhxi ’educe«w» «tacwr.laular •cnconuce s> social in cadru UrtjoH

e.»8MW» W.-’w» IWW 4502 19 0' -15 0? 19 02) •)

Siirvt ixvniM rr> on\i' paMkc otoouatc 'n or j curent

15 n? 1(3 01

4

Sun* y»«nui fn nwR<A    m ac3 «nwwi

4502/19.02

X

Ai-iie-KX iwm,cA pane    financiare SEE tcod 40.0220. 01*45.02.20 U2’45.02_?0 03) *)    45 0220

Sun«e tyanjW ir» avnu    <?*«CU3M» tn 9VJ arvt

45 02 20.01

X

Sud» prmILt In «xr.ui planor alectuala în a» i anloravi

4502 20 02

X

arrrra în avan»

45022040

X

RmoiA noVonal wr*\,    irwftrl nxvant.imu*c*' S~incf»n SEE tac

*5 «21 0*45.02 r 02*45.0221 03j •)

4502 2'

S.rwi fi. rrr« In «XKUl o âifc* -SxiuaK- Fn and arene

45.02 21 01

X

Suma prmio In contul p âlAcz o'ncniaPi tn ani «rtuner

4502.21 XB

X

5'jmo pPtM® In J>n6

45.02 2i 03

X

VENITURILE SECpUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.16*00.17)

- TOTAL    00.01 SF

461814

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37 02+00.16)

46.02

356305

I. VENITURI CURENTE (codi» 03*00.121

IJ0.G2

<53952

A VENITURI FISCALE (cod 00.04*00.09»00 10*00 11)

00.03

470423

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.03+00.06D0.07)

00.04

183773

A1.1. IMPO7TT PE VENIT PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL OE uA PERSOANE JURIDICE (cod 01 02,    C0.&5

0

Impoiit p* pratii (cod 01 02.01)

0’U2

U

DENUMIREA INDICATORILOR

--

Cod Irxteator

PREVEC€P!

ANUALE

TOTAL

l-iaoBi' p* rw oe * iț&n econom,c

31 0201

Aii IMPOZJT Pfc VENfT, PROAT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL D£ LA PERSOANE FIZICE leah 03 07*04 0?)

oO.oe

183773

impozit d« vem» (cod 03 02 17*03 0218)

33.02

7000

I.HMLl 3O3TO Bfhj    II • *>'*< tx piiM-O

W.ltt.V

Impactul pe vr'Hm» u 0»' ’iirxstiwii (vonrwMnl*v troeilisre d-n patnmon,ui pyrsoiai

M02 »e

7000

CMi ai aurne defalcate din impozitul pv vwrrit (cod 04.02 01*04 0204)

CW.02

’ 76773

Cota detocoie tfln • •ip-zii.u uu *««t

01112.0»

175000

Suma «4oc*W <1*i axele cotoc&c 3in l-noaotel pc    «uliu ecK»txetea P.ig«r4{w neve

CM.C2.C4

873

Al 3 ALTE IMPOZITE P£ VENIT. PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |cod 05.02)

00.07

0

Alto impozite pe veort proAt v caatlQUd din capital de la persoane fizice (cod 05 02 50)

05.03

0

A<® mxjoîAe ac va»; atwr. »■ usku^mi d n cadiai

D5.O2.5O

A3 IMPOZITE 51 TAXE PE PROPRIETATE (cod 07 02)

00 OR

B7560

impojoleti laxe pe propnelxe (cod 07.02. Cri *07.0202*07 02.03407.02 M)

D7Q2

»75ttl

Impocnsi luxa pa clacn iced fl7 0î 01 0’*07 02 01 02)

07 0201

«0500

rroo't p*C 3<5'i 30 la oetsoane ftoce ")

07 02 01 Ol

'9000

mpozit M laxa PC cN»i< d» u OMmowMi ,.xx:..» "1

07 02.01 A!

81500

ii taui a« Iwwi vcod 07 1)2 07 01 «07 07 02 02*07 03 02.031

D7 03.02

’DOtx)

import po fomn, <1 0* tji o-rsocrc 'T<CC •)

07 02 3201

3A.50

Impoclî 5l laxa PO loron OL* U JU1XIW4» NtlO-ca •)

D? 02.02.02

caso

impo’n. r* t<ve»«z ol" oxt'awiri • Resurse dm «n. «nade" thr •’pdo&m p« »e*en îgn3>

07 02 0203

.V»

n» t»

ii rp» l|ț

DENUMIREA INDIC ATOLILOR

2h

Ce-: nd taler

kgeUtfâ-

prevedcp:

amjalE

TOTAL

Titto ijduaaie de I mbnj r sl»rt |g»t dn HmiXy

07.02 03

7000

A*f» •’mezre si taxe oe provfetate

O7O2SU

A4 iMPOZne SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02*12.02*15.02*18.02)

IX» ’ll

•o’W»

Sume defalcata dm TVA (cort 11.020l*l1.02.02*l1.02,05*iW.oe>

ltltt

'39287

Sun« owaicirtB or» M«a pn wiaarc* ooJvțjrA pcnvu OnordofCu cnauirfiiiui descendeume o rnw(u. iwOetcu.

11 (BOT

Siure dedicare <Xn taxa se wojtvu M.te.h ovv^ flr'&UBfea czwtumiior    i* mvMii r/xi'trw'Vi'

■/«w «tumu’{>*x, aecionmnr «i MmMpuM Bufurețl

11 02,02

133386

Sene Gdacate dir xjxu j«j ,™««, «U ,vrn rxnrnj cr.rru"

11 02 05

Sune pla care flx axa oo vmnaren sdâ^pao penau eert*C»a'ee cuțaelor «mc

li 02,06

28»

Aihf impozita si M«e gcrwrole pe bunuri ii eerncil (cod 12.02 07)

12 02

'000

Taxe rwteflere

12 02.07

1000

Ta»* pa servicii tpec-flc» (cod 15.02.01*19 0150,

15-02

200

lrTOOt.1 pu spercucs'-e

'5,02.01

200

AJto 'xxo po somai specfae

15.02 50

Taxe pe itiiutarea bunurilor autorizata utilizenl bunurilor »au pe duelmursiee de activtiad 1« 0? 02-> 16.02.03*16.02 50»

(cod

16.02

27511

l'"yart pa - itoeo*© oe transpari (cod ’6 C2.O2 01-IS D2 02.02)

10.02 02

23700

imptttr pe mi) oscele dc ironspod comute de oe»»oane Izx» ’1

1K.02CB.01

12100

i'Ttoozr pp niij    do Irwtapurt Mtmirtn da onnnana (unrace *)

15 02 07 02

11800

Ta» si u»Ve pentru bim-ww ca fcente y jwxvizai.. de 'urctoro'c

1602C3

5

a ic laxe pu ujumea buwmW. Ai»* î*rea uttearv ounun'.o- sau pc ocsteu/ivc cc actn-iia».

10 02.50

3606

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.021

(X) 11

21032

Atw Impuzile si Ibm lieuaktt (cod 18Q2 5O)

W02

21002


hiii t

§ o §    o    §

■x    4    

î H

a1 3

SI?


5?    £ y 8 8 3 S? 3

^9 9^893 8898?    3

r88^SS?;s'SSfiR8 3


N    8    »

?!    3    8

3    3    3DENUMIREA INDICATORILOR


Â’î.Cod i-'dicslpr


s.*}«( zon

PREVEOEH'

ANUALE

TOTAL


usaaa/i ti»' uaibu’-Mtua 'iiprujnuturuct pier.ru>r>i>intM'Bat uno> 'AstluV jp xrv-oi pvbfccc de inlt>ss Oca» sau o unor aeMvnâO finjniaw ’ntoțo co vcntur croor.l

Tncasart <J' raroOu'wrttJ m aoc'ctflj<.<•■■ Oc a peroane toco i juflctct-    _

irnwimulai Ittroo'trtti»* irmaxwu ««roi*"]    _

Su'nts d-n B*c«Je<ilu turj-u owcwaem penim Mcopn' >an porno» Itvi’mtru Ce casă 64» swțiuflh OC

nnwfrhyw")_ _

inemări «in »en*>jrîw«« wto»'wwi«n>nin *nc«ttle

IV. SUBVENȚII |cod 00.18)    _

SUBVfcNlll DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42,02*43.02»

Su&renltl no bl bugetul de «IJU (ort 42.02.21*42.02 28*42 0132 lâ 42 02.36 *42 02.41 • 42.02.42*40.02.44 la 42-02 46*42 02 51 »42.02.54»

Fmantama c»npnjnlor soardelo pereoomlor cu handicap SuOvenb' pronii» din Fondul o® Mn'venînf i

Suowe»«j‘ xoew amptyuanuj cnțUri'o»    nit areiumo» si combustibili

Sor^r fr-irxw L> oirc-iKtMBa ‘arviic - icsort» om anii o oaxJcnt

Sucwcntii centru xo»da«eu b.uWcoui pentru iixAUnoa loaAV.e cu «mne, cMxj»?, con»tMiio-i. r-my-r

SuC»on(ii ;-n bvșotu Ce nut pentru imanitn» ^nUs'jtci de a&.sU.-n»4 rococo sooa»e SimuMm.lt eterni arrvrta'M Hitțrolio pen-n.i n&tJiAmjb - Modeme i»i a»» p»M?sO<rii> Sot.PTilii cm b^qoln' cm xtx. ro-rtn» fimnl»» 5analul»

Sume nrrrtte ce adrnnlstraiiHe xxaie in caO\i r*c<oiTe«r PEGA irrcue^ertajn ne apia

Sunvwiu aln h-pem ne Mat p»-»r ■ 6ranta-ee carwern- acncoe

1002 06

41102 07

m 02 ’C

X

40 02 1t

X

40 02.50

00.17

7882

00.18

7B62

42 02

42U221

4?n??s

*

42 02 32

42 0253

420234

250

1?n?3S

42 02 36

42 02 41

«7 «4

42.02 42

42.02 44


DENUMIREA INDICATORILOR^EVE'JEP.

ANUALE

TOTAL

Diversa vanHoi «cod M 0107*36.02221    .Tfl D2

varMn-4r* d n arxrtaarea «w&or ro«    36.C2.07

Ventutl (in    autrWOf Mf»nM* r*r*n» r»OUC«rfta rtKb.U s©36.02.2i:

Trarvderuri voluntare attck> Uocal subvenbik Icnd 37 02 04*37 02.05)    37 02

31640

516*0


'/arsâdxxe    svrt v»»« cw furoii'w»    37XJ2.0o

Stane wriM ii‘wow <*> 5c4c«nu» v unturii E_row    37.02 05

li VENITURI DIN CAPITAL icod 39.02)    00.15

Vanlturt din valorificarea unor bunuri ( cod 39.0201*39 02 03*38.02 04*38.0207*39 02.10,    39.02

voniun din vauxi^carca unor bui ui» ui«•iwHuti.ey ootxm    39.02 ©>

Ventun tun raniaee <xu Maior ovadnata on lond.ir» etaMi»    39-02.03

Vemltx» din ^nvaoare    19 0204

Venituri eir. va-.-.in« unor bunuri axattun-u <jo»»>ui’ujju» o»vd 9 raiu-tr sau ai urvia’W ser’unsfTM i-lorronaie

«002 07

Onoocw spooate w»u oouir.cLi de *wu.r,ic

30 07 10

Ml OPERAȚIUNI FINANCIARE icod 40.02)

00.16

«♦451

incaUri din romburvarM împrumuturilor acordate (cod 40.03 13*40 02 14)

40.02

46451

Sl»--m !*•’ ««wu. «nu’ul a'ccooorx cont’-* «ooeorea puur.lu» ti»r»:«omre do r»a in    d« auvoiara"

10 07 U

Si.mn «Sn «ncddwHii DugaUu* «cal uUubtb ptntiu Finvlirim chWIumiilor tnr/nn» no oruvoe»re“l

4002,14

4#<Sî

IV. SUBVENȚII (cod 00.19)

a; ’7

20289

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

OOifi

2036»

StibventB de la bufleiul de sat (cod 420201*4202 05*4202 09*4202 10*42 0213 la

420220*43 02 29*43.0240*42 02 51*42 02 52*4202.55)

42 02

-H7HV

3OENUM'REAM irealei


nâ (o*

-ftu^oTT

^REVECERl

ANUALE

TOTAL


(■van-witw*    45.02.0103

I ortl-i sora evcoeun Ituc 45.02.02 ui *4x02.02 02*45,02.02 03)’>    45.051 I»

Sun* .tenii* In corni- 'SAiwy M*ca.,«* in unu curma    *5.02 02.01

Sune & ii 'lo in cuiilu- JiOXC* iXuUuutcIA «». avtenun    45.02.02.02

orcfi-xinpre    45 02 02 03

Foocu 09 Comune '.cod 45.02 03 0" -45 0? 03 f» *45 07 03CQ) -)    *5.02.03

Sume c*wrr.e în cort. rfâțw electuste A) and curent    *5 02 03 0î

Sun* ou"** în cnnt.il hNwîuMc ’ii arwi ar.te.iofi    •’â 02.03 02

P>vtruntivu    45.32.0303

Foncd Eurweon Agr-co de DeswlUiio Rimata .coc 45 0? W fll+45 I» W4J2 M5.02 04 031 *1    *5 02 G4

Sune pr«nite in oorld BUtior «teciuAI* Tn 3OJ Curent    _ 45.02.04 M

5uP-« dot.I’o în certul Wâh'or «(Actual* f* *» «rtwKy.    *5 02.04.02

p-ii<pjx’13'o    45.02.04 03

concul turoown u*'7u Pwcuit .cod <5.02.05 Q *45 02.05 02*<5.02.0503) *)    45.02.06

Știre prtfnitfl ’n certul plAlM:' rtstf.ia»n în anu’ Curent    45.02.05 Ol

Suire pnm>tft în ocntui orator eiftn..-atB în ar* antenon    45 02 05.02

P-of-nO-ța-D    _ 45.02 05.03

InsuumertU do Asexrta Dcnîtu- PruaUcrac (cod *5 02 07 01*45.02 07 02*45 02 07 03) *)    45 02 07

Suine prinfte W cortul pKHnr nfertuat* Tn an.li onm    4507.07.0J

Sune pnntte in contul urtftot e4euuteu îri ani aite.cn    45.02.07 02

PicAnonUr c    *5 02.07 03

X

A

x_

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X


JUDEȚUL CONSTAWTA

Unitatea .idministfaHv-tfiiitonaiA.CONSTANTA

Fwn-iAv ANEXA 2_

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2013

m a

Boc«

«VECFRI ANvJA

DENUMIREA INDICATORILOR


Cad r-Oarti’

TOT Ai

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02*59.02*63.02*70.02*74.02*79.02J

49.02

622372

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02*M,02*55.02*56.02)

50.02

37463

AutnrtlaU pubhce «i acțiuni externe (cod 51 02.01)

5i 02

36700

DnlaUtespM

Aw> lat ejuwiir.n «I MW** »e «coo 5’ 0? Ol 03)

510201

J67KO

Aijotâf eaecuta

51 02.C1.03

3G7G0

Alte «ervicti puWlce generale (cod 54 0205 U 54 0 207*54 02 10*5402 50)

54.02

203

r>nto«i esprte--

Forța de lae&vti ouuuere ta dapeNto* aiJWdl'BW loc»»

34 02.05

►w»l peritni gvwsrtw jmon.,mu%'S«y ecserec cc-^rocaicyi'-i'Ttfc dc *t3?

M.U2.O6

Fond pentru ganxnarco ImprumujirAii etuen e L-.<<iai.<a(nHacuiti*n de uctraatu-Oej Je yutmce loo»e

M 0?.CIT

DENUMIREA INDICATORILOR

Coc mo câtor

Buget 2012 -

REVEDERI AftUAl

TOTAL

Snn.xi ou&tiee oBw.nearc 4c cvdcrtf o z<nosr>c^r

54.02 10

203

Mi itnxs' .x.2 nse yd»o't

54.02.50

Tranzacții privind ri.ifnrla puMeA țl împrumuturi

55.02

wc

Transferuri cu caracior poi.orâl intre diferii» .vvele ala admtntatrauei cod56 02 06*56.02.07*56 02.09\

56.02

0

Din tcrfal cîNtti

Transfsuii c n bugetele «nsJ -> ,uoc»cno pentru ftn&ntarea ccntrco» pentru pom» aopi.ulul

56 02 06

Tro-aleru». cm bugctelo uwau jwu ins,.(ul*io do asnUswa sooaJo pentru pe'xmn&c cu rund «ap

56 02,07

'ra-țf/vurl cm tw*no ocafo c3'-n ougetu fencvM O« «-auriri todM de «inAtatr.

5602.0»

Pan.eo a 11*4 APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61 02)

59.02

13300

Apărări |cvd 80 02.021

00.02

0

Ort letal »-piioi

AOM.irp (IMttrtAlA

noiuiu

Ordin» public» el «giranta raționala (cod 61.02.03*61.02 05*01 02 SOI

6102

13300

Dn loial caattoi

Ord-nc puM.ca lax: 61 02 0204 >

6* .02.03

4650

Uo-.brt înota

8i.at03.04

4690

Pmtact * dv-ta fl pmtacOa contra ‘"cenCIHt* (pmlocDp OvBA «nnmwtarâi

fii IU .05

150

AHo cncdu ci In cofT»:-^ cran i puolicc ț» sguranici njwxxec

01 02 50

as<»


.rt'$!|eu««iX>i3

^evenen» «muai

DENUMIREA INDICATORILOR


COC Kî»C3tijr

TOTAL

Sc-vc» 'Uițonsp

tt/Ci-GS

50

Alic AC»<3' 'n Oo.’iam Ik cu tun.    s». ««i.aw

tf/.OZ.aO

890C

As^urar. a. MMtarMasocIs» |rn066 02(M*M02.06»6«02 06»5«.02.H}*66 0M»«59 02.12* 60.02.15*68.02.50)

68 02

S1M5M

Dn total c#MC<

AauMWtbt wwî»ia s«Kom*<ir r uw»Lî

68.0? CU

SO/i

âsisloriîa socia-a in czî oe ao» s> nvo*a>iat /.coa 88.02.05 02)

68 0205

IBfiU

AstMCOM SOC Ci* M Căi ite .ivwUlolr

68.02-05 02

’G643

Asistente iocw»a pe-wn te-n,h« < cep.

68(12 05

AZAoaro perTri. «uirtte

68 02 10

1000

Crețe

58 021’

2885

UniluL dc astilenta 'r.ix»3>*-oc:Ae

68 03 12

Ptarterem exdu<Mr1< SDOae icoc 56 02 TS.C1«68 ©Z 15.02)

68 02 ’5

?585

Ajrsr social

68 02 5 5.01

205

Cantine cte «,\Zu< aodel

58 02 ’W»

23t»

AUe difc lUR-li •:> m»iiop«j> .M^uranior «■ yrociwov itic-ain

6807 50

2683»

P«rtM ■ IV-* SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE (c«J 70 02*74 02.

locuirria. MrvJsB si dezvolte publica (cod 70.02.03*70.02.05 la 70.0207*70.0250)

7002

2017S2

OlP'XXui U»ltC.

Locai-a (cod 70.03 03 0 -70 02 03 M>

70 02 03

0

C«voit:*3a sisIc'Tv.iui ;c oru-n«.c

70.02,03.01

Ri.jrt 2013

REVEDERI ANUAJ

DENUMIREA INDICATORILOR


Coc i-sSeMr»

TOTAL

Ane cncJaj e* n semene! lacurtefcr

70.0&Wλ

âi,r»«narn cu w ••    m    (onC 70.UZ0S GW0.02.ito 02)

70 02 0a

0

*'meritai ap*

7U.U2 05.01

A-nc'-o.sfi h Ciaeh-ice

70.12 05.02

lArniNi. 0UUK3 tu CMMicWi icnlK-

70.02.06

14350

Al rwB.v/i ai f-vn rvairaiM in IreaUtati

70X2.0T

Al«» *ctv<u in domcniie ttco»*.e.or servtallc^ ți oczvolanl cormeat*

70.02 50

187433

Proiecția m«âlolui (cod 74.D2.I»74 02.05*74 02 Wl

74.02

7l3ft5

Do loiei capdol'

Rivfciecwa ți raMKAt xXjirr

7*0203

Soiub'talos ^rj.'WiXW'W (cod 74 Oi 05 0l»74 C7 05 02)

74 07 05

71370

SaluanMe

74.02 05.0’

71370

Coedaroe. UtBFM -si c«stojqpow Murtor

74.02,35 02

Cona izixca st Ușura anefr reziduale

74 02 06

,5

PvtM o V-e ACȚIUNI ECONOMICE (cod S0.02*B1.(«»83.02*M.02*87.02,

79.02

W»1

Acțiuni ganerale «ennanMce comercial* »• d* munca (cod 80.02.01)

80 02

0

r.n lelal cap td

AcUu-M gr-w-Jlc «oroic< >» iwvoac (COC 30020’ 06 ♦ 80 020, 00 ♦ 80 02 0, 10 <80.02 01.30,

«0 02 01

0

Prevenire si cc-oarece inur darii si yanir,

8002.01.06

SfciPuiMWÎrHieprindftr ivA » mjtodâ

30 02 0' 0»

Piu%iMi>e Ov    raoc^il.i «) snc-Ma

Ar«r»M»(ii»Aii p»rt\ jcter ;ene-?<e eceno'-o îi corwcUe

CombuMibtl^si energie (c«i 6102,06*81.02.07*61.02 50,

0-1 iom capitol;

En*rginmrrr<yi A!îl PȚfTtXJSllWli

ARS Ct'Wlv eti OU^'IKJ uQn*te/sl4»i« «HWqm AgrlctAtura silvicultura. pfoctcultura *1 vanatoare (cod 8X02.03) o*i lom capitol-

A<3- cuivru (cod 63 02 0X03*63 02 03.07*83,10 03.301 FroRsc^e □idnlylix și carantine 'tfa&aozs'â Camera acncoo

Aț© cheltuieli fn dcmeriul ag*ici£ur>l

Transporturi (CC-3 64 02 03*84,02 04*84.02.06*64.02 501

D*i lom capitel.

rrar»C>od rut*' tcorî W.02.03 0' la 84.02 03.03,

Dramuri s, o«Xr Trwcspwt Tn comun Sirazi _

Ttansoon fe'rrdar

"'ursoon aer ari (coc 84.02.06,02)

AVQ£|0 CIVKM

MU» rhomi rJ fn m-xrcnu! •nm?t»-turd,-


3apo<Jtnj

ANUAi

Coc 'no-catc<

TOTAl

30.02.0- ’O

60.02 0: .30

81.02

36030

81.02.08

MflSS

Bl 02.07

31 02.60

17=

8102

0

tti 02.03

0

83.02.03 03

63.02.U3.07

83.02 03.30

MO?

4V221

M 02.03

1!»?,

84 02.03 01

M 02.33 02

22362

84.02.03 03

2625y

K4 02.LW

0» 0? Ofi

0

34.02 06 0?

84.02,60

9^20-C ’F.EDERi ANUAl

DENUMIRE* INOIC ATORILOR


Cod «vw-y.o'


TOTAL

Alto acțiuni «concnHcu (cod 67.0201*87.02.03 la 87.02.05*87.02 30|

•702

O

D.r» loui ufclU.

-acul Bww 0» Kwveftar»» Srv.ai.-i

87 (Kt 01

ZSfrs ’itou

87 02 CA

Ttatsir

87 02.04

rte ccsvoha’a -nUtrfuncswngle

77 02.05

Alte acțiuni econom*»

87 02 50

PurtM a-VH-a REZERVE, EXCEDENT DEFICIT

96 02

REZERVE

97 02

EXCEDENT 98.02.96 - 96.02.97

9H02

<3

tAC««*,u SOCltMil tj« tjnc;«rw»s

M.C2.96

Ejqoccot.ui soc*ta») de de?v<xisw

98 C2.97

OEHCIT 1    9H «7 98 • 9Q.0Z 97

39.C2

0

D9*C«Ul SHJC7 un oo luncMmau

99 02.96

0

DcVJtul sc<* l»» de decwu»«

90 02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 * 59.02 ♦ 63.02 ♦ 70.02 ♦ 74.02 ♦ 79.02,

49.02 SF

461814

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51 02♦ 54.02*55 02*58 02)

50.02

38563

Autontatl puWlce m acțiuni extern» (cod 5102.01)

51.02

36800

Dvi .oU» tapnul;

aiarm’ati «acut».* p 'țrti^e <=xJ Si. 02 01 03)

51,0201

35SWI

* •• A l I A

DENUMIREA INOICATORUOR

Cxl irr rsm

REVEDERI ANUA1

TOTAL

Au«“UH «Mutul «u

81 02111 CW

35M0

Alia servicii publice generale [cod 54.02.05 la 54.02 07*54.02 1 0*54 03 50)

54 02

203

Cin WJ ca:-'O■:

Ford de «i2ava uuqcU'b a d»s«BjDa »*c*iCX*<* tocat©

54 02 05

FoM ponTni gara-IzmA l-nsn.mxrunta’ «xîwne. □onVatlala.Ciure'lele Oe slut

54.02 06

Fo-xJ pc-Vu gara-l?rw Horipnitu'lcr ocrera» oorlraciale carențele m <*arr*i*«:ii4 ,ie QuWtce loc^e

5*1X101

Sefvtcu puo(<ce czxxjrMiye ca evieomA 9 prsoanw

54 02.'0

SUS

Alte s wv»d» &.U re gcnt-alc

54 02 50

Tranzacții privind dxtoc» publica «i împrumuturi

55.02

SCO

Transferuri cu caracter girwiol mini di lente nivele ale administrației (cod56.D2.06*50 02.07*50 02t»l

56 02

0

Om io» otpitei.

1 ’avio'j» iKn aupete-u run&ai lor |ude|ene ponlru finanțarea» mritttv oontru proiect a coo-'U'l

56 02 06

T rsrwier ji e»r, augetec locale pertru instituțiile de «menta «ocara pentru persoane'© OU twnOtoap

86.02.07

l rar>Ta>ui din Luusteie toctAs ait'e bugclv fpndu-i» de anșurân (OC/Ole ce sywme

5602 0»

Partea a ll-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61 02)

5S.02

13300

Aparate (cod EO 02 03|

60 02

0

Din MW capta*

tywc nat'onaio

M) 02.U2

8u|jel20‘3

TEVEDERI ANU4


-M

DENUMIREA INDICATORILOR    Coc 'rr—aUx

TOTAL

OfOine publica s< «Quant» național* (cod 61.02.03*61.02.05*61 .QZ.5O)

«1.02

I3300

Dtr tnt». npiin:

Oclno cyt*(t3 (coc €-1 3?. 03 04)

6io?m

4©:o

a0HlK WQI.il

61 02 03.04

Aew

i'ror/yrai ev 'a 5 TnMnd o cooirn .neejvjii'or (prrScc^n av-rt nocm.liLim)

Bl 02.05

150

AXe ct«*rij»3l In oomc-'.u ortM O-W co ți sigur**!» nM.ir.»*.

6- 02 50

ațflo

Partea a NU CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE <cod©5.02*66.02»67 02-68.02)

«3.03

j-.-wm

IrNAtamani (cod 65,02.03 li «5.02 05*65 0Z. 07*65.02.11 «65 03.50I

65.03

*28014

OlnttW cnț>»o-

inMilvnănl pmaniur ii nmw (owj 65.02 03 01*05 02.03021

65 02 03

A5400

îr.wat«r«nl i»*«ww-

B5.O293.O1

22202

InvafamAnl pnmw

65 0Z.03.U2

’72O'

invoUTiâm cccurc v icoo 65,02 04.01 o 65 02 04 W)

65 02 04

31797

i'vîilaiuir l secuxlaf mtencr

©5.02.<W 01

32026

RivnUvroini sec.z<»3f super,or

©5.02 6» 02

<6381

u-vrtawt pv5ies«nei

©5 02 IM 03

A3«s

Irr.WlO'nam owttu»’

65 0? OS

914

irwwtdniâot iMM»#6rtol urr» r.ivu luxJ 65,0297 C4>

65 02 07

0

învsib«nA-<l spncw»

65 02.07.04

Se*iC* auxilio/c ysc'ru oou-^rti* îcod 65 07 o fU-65 07 11 TOI

6fiO2 ’1

0

i    * cttflinc pcnini oivvi

05 02 11 03

•< .MfcTAR


^FVEDcHI AMtIA,


DENUMIREA INDICATORILOR    Coc'rn c-iic*

TQTAL

l*


A.ie SCrtfcl tL^urAe

G7 02 03 30

ci-U.i OK    si 3CMLS6 (coc 67.02.C60* a 37 02.05 03'

67.02.05

2071//

Snnn

R7.32U5JH

4707

Tinerel

fi? 02 05 02

»WM*«eS/oaim ouwice, pa/cun zc*w vva. oaze soon^eti 6e •c’-emem

67 02 05.03

•6000

Scoicii 'C*i toasc

67 02.06

50

ALh kw» <1>» »• ojlliyi. inc;**»» 9- fet^e*

6.’ 0230

69C0

Asigurări ti Miatenla «oda» (cotJ68.02.04*W.02.05*63 02.06*63 02 10*63 02.11*68.02 12* 68 02.15* 63 02.50)

68.02

5’560

Dnwi?i cao'lot

Asiste Mo acc, cafti perscone-oi tn va'sta

68.CC 04

3075

AnHtems soc «u -n ui oo lw. si <.»onc»iot- icotf 65.C2.O5.02)

660205

’6«S

Ajttv.cr i.i soc**» n o4?rt«»>»veba4aio

68 03.05.02

•5842

Asiste ou» socaia oontm lamiim si com

58 02 06

A,uloi»« pWltTU IXWMc

6802 10

1000

CntțR

B8.U2.11

2448

ww d»

M 02 12

PiovcoreacMeude't so^ai? (cod6802 »50’*6002 1502)

63 0215

2566

A^jKx «ucw

68.02 1501

286

Canton ca a> ,vr xnnet

83.0213.02

?W

Alte eneitvioii in dOmeriul «rw-Adcr st «ttînme* ftco*«

63 02 50

2S331

P»rt« s IV-» SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Sl APE (cod 70.02*74.02)


1

ș

X

*s

M

>

£


*

p


3 B


£’ 3

e


s

4


S S

C S1

1

o S

S

3 3

«

S g 5 S

S

s s

S fi

fi

S

3 3

3

3 3 3 B

3 3

S 3

B S

3

2

? 2

2

2 2 2 2

ci 4 r- r-

2 2

3 5

n

r*

g

c


s

§birt îotal copita-8 2 ? a

o c 1 & I o 3 3 8 3 8 8 8 ă £


CC OC ( «j


3 3,88 ?S3 8 3 S 3 S


S

2

I:


SCTK,    a4.02.03 03
e^X^O’3

REVEDERI A NU Al


ndcato'


TOTAt


Tron=pon(orovter

Tn»Mpun wca»' (oou 6* 02 08.02»    _

Wa dvi’a

Alto cnettucti Ir coraM tronsacdirtor

Alte acțiuni economice (cod B7.02.01-97.02.03 la B7.02.05-87.02.50i

Din lotol cadto-    _

Fonou. Romift oo Dcrzotsic Sooau Zor-') HOO'9

Turtun

°roiecle oo dezM.tuo rr vK.‘ur««(Mflto 4»» acțiuni «ec-©»!»;»

P»rtoj Vila REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE    _

excedent aets.ae    _ _

E xcaderuA scctiuiu de lurctcwia» o    _

DEFICIT ■» 02 *

Pete U sec>.nl c«L,ix3<xvro    __

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 ♦ 63.02 * 70.02 ♦74.02* 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02)    _

Auloritsll publica si acțiuni iiisna (cad 51.02.01|

O w exmor

34.02 04

04,02.06    H

64 re ne <«

SA 02.50

87 02

az.ce.oi

87.02 Oi

87 02 C<

«7 02 05

0

07 08.50    _

86 02

97 02

98.02

0

96 02 96

0

99.02

)

9902.95_

48.02

150558

50.02

•mo

51 02

SWJ


7^1

Bupd?013

Kf

^EOEOERI ANUAI

DENUMIREA INDICATORILOR

Ccdfo*»»*

TOTAl

■»uU*«w c«&Mve ii tcgfc Jtivc (cod 51 0? ni nai

5i 02.01

300

4>ilA'4iili mnajiire

v <32.01 03

900

An» «M»rvrJI public» general» (cod 54 02 06 U 54 02.07*64 02 10*54 02.50)

54.02

U

DwibRMUPICt

Rond -_u IBOOTO Tușctnrs a dHsortia    or tocai*

5*02.05

Rond wîpj țpra<vaf©i tmorumuturtor* «wnrnn conțractHtwțtar-ui idieocsîoț

54.02.00

ccmd nw’l’v cMnniiaren înwuroutiP'Wi entei-e. ccntroc.oio'țxranO»* fi« adm'nuvsllii* nMia foaie

54 îl? 07

San.nl DtW-lcn ccm.nrara r.e ir.%r«»i*A n țH9UH»>W»

54 02 ’O

Alt s«Y»c4 du&kg cenerate

54.02»

Partw a II-3 AP ARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod MD2+61.D2)

50.02

0

Aparate (cod M.OZ02)

6032

0

O- -nea «pn«i:

Afaea/M imivwu*-».

80 02 .02

Ordine publica »i «giranta naționala (cod 61.03 03*61 03.05«« 1.02.50)

61 02

0

£><■ axa copta

Ofc-nu yuobcn (cod 8* 02.03 04,

01.02.09

0

Pni 1 a foaia

Bl 0203X14

PrwcP'o Calfa 5' WWWții sontn lv«M« (proiMcfca cm.’a rn<«n4ikDd)

51 0709

Al'e thMiu ei n dementul ordin 1 puCAce $1 sig.wle. '.vien»»

61 02 50

§

-    1 «3    |C

R    1

-1 1

o    ol |

|S 8 8

î    _

z.    *

1 1

i g

1

1

3. 3

2 3 S £ 8 3|8 Ș


2    3

fe ' 8 8 8

,a

|

I

5

'r

s

8

8

! 3

s șl

S

3

i £

s s

S

«1


'Sta;


fi


fi


3    1    5?

S 8 S    55

m    B    8

4    g «    S    Î5
A.le ionicii fii Conenfe culturii. wwi sl •»<;,*    67.CC 50j?^5j    W€DO»I ANUA1

Cod «cicaur


Aîiuuran «i »«)«nu sociala (codMOJ 04*68 02 05*ea.02.06*«.02.10*68.02 11*66 02 12* 68 02.15* 68.02.50)    68 02


i(W


mul eacitul

A4*.|*rta aocvKMa wracantaor th «u»tu    _

Asfstcna sccote M :v no brii r. invan»t*». (coc 88.02.05.02)

As-i(«mo aocKvo *1 cac de i”*ah9u» _ _

«stettnta 5oo».i mtkju lwn»e # jo&    _ _

>nX03/e penr. icnada

Cf<»0    _ _

do 8-t «1erța iimxxo-soo ale

OreKOln» nxcAKeo, acc»i*i (cod OflOO.i 5.01*68 02 '5.02)

Aiuwsooa)__

O'lne de qiuluc x»al

ARe enMtaeft n sonwrun ««««ario» v u»imoi«b sw»o Partea » rv-a SERVICII ai DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTL MEDIU SI APE (cod 70.02*74.02)

locuința. ««rvtcil al darvoluni publica (cod 70.02 03*70.02 OS la 70 02.07*70.02.50)

Din total ea»»i;    __

Loo*w (rad 71) 02 03.01 •TU.Ui.&'îloi

Decvwtsrea «-sronrt* or woi-nta

A.io v'diudi în do"»»*U tec-int'w

Afcnartarecu iraa f uine"wnii Uaowor*cc (coc 70.02.05 O’*70 fi? 05 02)


68 02 04 66 02.05

68    07 OS (72 68.02.06 68.0210

69    02'1 68 02 -2 68 02.15 68 02.15 0’ 68 02 15.02 ce .02 50


10»

0

~Q


70.02

70.02 03 70.02 03.01 70 0? 03 3U 70.02.05


'53864


It


HI


3ug«2Dia

5EVEDCR ANOAl

C<xb*-<Se*or

cu oco

Ai> w«xmi l'Voe”i».i> ilun-wi puaitc tl    nx;**

AMmntaiecu tas» r»e<i j<wo <n *oOw«

4.IF «w« În Iicr-wwiie ocwtHelu*. TUIV>^»< » scrwxtyil comy".3<e Protecția modulul (cod 74 02 03*74.02 05-74 02 0«|

D 'iKMirf COpiIOl

Hwcue.w'w* ¥ conlroM po‘uA'1

Sal,t>nt*a c« Qoxți[ nn» oaseuntor icod 74 02 05 01 • 74 O2.C5.tf2j ojub'iste

Ccrfecîa'ee. latarsa si d itMgeroa oesouMe'

Conta 2»ea » trata'ee epeio* rs2Xluaw


rwaosoi

7O.P2te»ltt

70 0? OS

7002X37

_7UX32.au    1X186*

74.02

74.WO3

74 0? OS    <»

74 02.05 01

74.02.05.02

74 02 06    9


Perne a Va ACȚIUNI ECONOMICE (cod SC 02*81 02*83 02*84 02*87.02,


7». 02


5458


Ar.ihini generale economice comerciale si do munca (cod 80 02 01)    80 02

LV- uit Ct4»iol

Aetiort Qe-.frau ■r».vyn»;« a. r/Țo«nyein lari 9U.U2 0l.Ob • 90.02 01 09*800201 10 » 80 02.01 30)    93.C2.01

Pmvnn m ți ctynteuen .'■««vuuI ji qndun    _ _ 00.02 0’ 08

Str- ;- r<r.v    -r.    80020* 09

Pruțet^-e de Uez-oJta't regionals P «c atd    dO CO.Oi.iO

auh ctetlfeanlt oerl»u acta» > ;jer<u.ț; «cuuvmcv ai «rnedaie    2<J 02.01.20

Combustibili ai energie (cod 81.02 06»91.02.0T»81 02.50,    8107

f,

0


-75


n.n ini»

'WTT.Oi

Alt» COlldell tfil

Alia rdwilt.iw'i oftv>nd    » «r-^ngic

Agricultura. silvicultura, ptaocultura sl vsnatoara (cod 83.02.03)

Din (Ua* anrt«    _

Aqnc.H^a IcoO 83 0? 03 03*83 02 03 07*83 02 03 30)

Pweoa ptanie w carant>n8 rxiKW'tara

Camere ncncoe

A K»cr«fcu«rf ’n don-mU xcotultunl Transporturi (cod 84.02.OM 02.06*84 02 50)

£>n lotul cj£-loi    _

Trampon muc- (cort M 02.03.0’ Io 84,020303)

_ Dturun si poOtr    _

TfanțQort in oo«nun

SirC?

'rarraoon awwr. u»? fl<: 02 <« 02)

Avuția ovila

Alic cXiOUv «' In oornopi t/onsoortudior

AJlc acțiuni •ccncmio. |cod 87 02.01*87 02 03 la 87.02-06*87.02 50)

Om ioiat co0OT    _

Fondul Rorrar» oa Dezuuliae Sociau

3^« 2013

•tEVEDERl ANUAl

fOTAL

st 02 06 _

81.02.07

81.0? 50    ~    175

83.02    _    0

83    02.03    0

83.02 W <U

83.02 03.C7

B3JB.OÂ3O

84.02    5283

84.02 02    5?ffj

84    02.03.0,

84 02.03 02    -M12

84,02.03-03    471

M CV 06    0

04 02 06.02

W.O2-3O

67.02    O

87 02.01

Z'


mu


JUDEȚUL CONSTANTA

Ur.iiateaadrelntolraiN - len'!or.slă CONSTANTA If’stftutJa □oW'Că:

ANEXA 2 8IS


Fwrnuiar

BUGETUL


PE TITLURI 06 CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 3013 CAP. 51.02    mii lei

B.hje* 2013 REVEDERI ANUAI

DENUMIREA INDICATORILOR

Coo indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

*ISTAA

DEZVOLTARE)

□Of ou

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

35360

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3O+40*SO+5lSF+55SF+57+59)

01

35860

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.3415

Cheltuieli salariata In bani <cod 10.01.01+10 01 03 la 10 01.08 +10,01.10 la 10.01.16

+10.01.30)

10.01

14010

Sa'arî oc baza

10.01.01

12607

Inoc-ren^ahe de co» «îl urva

10.01,03

Spor de i/ecHme

10.01.04

Sponiif peninj conditi oc mdTCd

10.01 05

Alte sporuf

W01 06

394

Ore sub’T»en:are

10 01.07

Fer 0 oe premii

10 01 Q£

Fnndpentrupostunocupate arncumul

Fond aferent plătii CU 0G3    __

iPdemnzatl EXStire .mor persoana ri n afara unrtati insefnnzatii do delegare

indemnizații cte defaîiarM

Alocații pentru t-aiw-jonJ la si ce la '©cui oc munca Aiocslli pentru locucle

A.ie creptur» salariate h bani    _

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06*10.02.30)

Tic’wwj ca masa')    __

Norme oe hrana    _

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința ce servc.u rdoeita oe tetenat s familia sa

îransporiu <a s do la tocul de munca

Alte dreptun salariate m natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de as gurar. socia e ce sta:

Contnoub. de astgurân de sorua)

Ccntrtoutii de asigurai < soctaie oe sanataie

Contribui • de asiyuran pentru accidente ce munca m bol profesionale Pwne de asigurare vuatA piftiile de angajator pentru angajat!

Contribuit pentru ccuxedu si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27+20 30)

Bunuri si servicii (codJO.OI 01 la 20.01.09*20.01.30)

Furnituri d** Dirou Msteriata pentru curaten e Încălzit. Iluminat si fona motnca Apa canal si saiudritoio Carburanți si lubrifiant.

1001.10

10.01.11

10.01.12    £20

10.01.13    1

1001.14

10.01 15

10.01.16

10 Oi 30    788

10.02 0

10.02 01

10 02 02

10.02.03

10.02.04 _

10.02 05 10 02 30

10.03

4405

10 03 01

3340

10.03.02

67

1003.03

706

10.03.04

21

10 03.05

10 03 06

271

20

17445

20.01

5833

20 01 01

295

20.01.02

20.01.03

530

20.01 04

60

20.01.05

P«eee de schimb Transport

Posta. tetecomunlcaiii. rac» tv. internei Maie-iaie si prestan de servei cu caracter funcțional A ia bunuri s- servicii pentru Tnbelinere si ^mctîuiwe

Reparații curente

Hrana {cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oameni    _

Hrana pentru animau    _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ta 20.04.04)

•Medicamente Motoriste sanitare Reactivi Dezinfec tanti

Bunuri dc natura obloctelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05 30)

Unformeai echipament lenjerie si accesorii oe pat Ale obiecte ac Inventar

Oeplasart, delăsări, transferări {cod 20 06.01 *20.06.02}

Depîasan interne oeta$ân. transferân Depiason în strAviatate

Materiale dc laborator

Cercetare-dezvoltaro

Carii, publicații sl matoriale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament do natura activelor fixe centru aimata

20.01.06

20.01 07

2315

20.01.08

780

20.01 09

yt>o

20.01 30

908

20.02

130

20.03

0

20 03 01

20.03.02

20.04

U

20 04 01

20 0402

20.04 03 20.04.04

20.05

50

20.05.01

20.05.03

20.05.30

50

20.06

70

20.06.01

20

20.06 02

50

20.09

20.10

20.11

50

20.12

1250

20.13    100

20.14    _

20.15

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea pavimentului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publica locala la realizarea unor lucrări șl servicii de intarev public local. Ir» baza unor con van,ir sau contracte de asociere Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologia

Finanțarea acțiunilor din domeniul apcloi

Prevnniraa si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

Comieionna si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)

Ccnus'oore 3 3 te costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si aste costuri aferenta împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciara sl extrajudiciare denvate din acțiuni in reprezentarea intoroaolor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Aite cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30.04*20.30.06*20 30.07*20 30 09*20 30.30)

Reclama si pubucnaie Protocol s reprezentare Pr ma da asigurare non viata Chiri'

Prestar servicii pentru transnvwes drvpiurfor

Fpnou. Pre&cd'ntekii'Fcndui oonc'jualurului nslitutiel oubi ce

Executarea sllrtfl a creamwor bugetar©

Alte chcttJ-e: ou bunuri s> semcfi

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publica interne (cod 30.01.01*30.01.02)

Dcoanzi aferenta datoriei publica interne d recte Ootena aierenfe creditelor nieme garan-Slo

20.16

20 18

20.19

20 20

20.21

20.22

20.23

20.24

0

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

20.30

995/

20.30.01

2100

20 30 02

150

20.30.03

135

20 30 04

itftf.'

20.30.C6

20.30.07

20.30.09

20.30.30

5602

30

0

30.01

0

20.01.01 30.01.02_


Dobânzi aferente datoriei public* oxtorre (cod 30.02 01 la 30 02 03*30 02 05)


30 02

Dobânzi aferenta itAfOrât publica extern© directe    30 02.0 1_

□oaanzi aferente cred tacr externe contractate de orconatort de aediie    30 02.02

Dobânzi aferente creâletcr externe garantate svwtu <f.wue iu'jtmpnjmmate    30 02.03

Dobânzi aferenta ;la>xei publice externe locate    _30_02 05

AJtfl dobânzi (cod 30.03 01 la 30 03.03» 30.03.05)    30.03

Dobânzi aferente mprumutuntor din fondu» de tezaur    30.03.0l

Dobanda datorata trezoranei statului    3003.02

Ootnnzi aferente -mpajmuturilor temporare din trezoreria slgrrjiu    30 03.03

Dobânzi la ooeabunta de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII(cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț ți tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor

la combustibili _ 40.20

Afle subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE    REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de r&zorva bugetara le dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01)    51 SF

Transferuri curente (cod

$1.01 01+51.01,03*51 01.05*51.01.14+51.01.15*51.01.24*51.01.26*51.01.31*51.01 39 ♦

51.01.46*51.01 49)    __ _ 51.01

7rarisfervr coVe instituții publice    51.01.01

Ajotuoi de sanatalc    510103

T nantarea acrooodufwjr    mierea iocal    51 01 05

T/ansforur» din txigetete consiliilor |Udetene jentru finanțarea centreiof de a pentru

oroteetia cookulut    51.01.14

II


Transfenjn dn dugetele locala pentru instituțiile de as-stcnta sacrala pentru persoanele cu nardcao __

Transferuri d n ougerete co«s»itor -ocaie și județene pentru zcordP’ca jnor ajutoare _câire urut3tie administrativ-w-tuna »; hi alinau de tuP/emă OiRojllole

I ransferpn pnvxtd contribui-« d« asșjvrân ecaa-e de sarptete pentru persoanele etHaia ir oonced-u penim creșterea copilului

Transferuri privind coclnbuțiie do sânâtate patimi p^scanuie beneficiare oe ajutor SOCâl

Tnjnst'erur cin DugeiR» consdi>kx ocale șt județene pentrj finanțarea unitâtior de

aeettmtB pieatec-sociac    ___ _

Transforun di»i ouyr*l«e tocai* pentru tinartarea cnettuJHXor Curante din domeniul sănătății    _

Tracsferun rtin bugetele toca'e pentru firan,grcp camoreor agneote

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A Transferuri Interne Icod 55.01.18+ 85.01 64)

Ano transferuri curente interne

Tracs’orun pentrj ecncarea obhgalUor *t>stante către fumaom de energie «xmtea si «a csntraietor do termobcarc    ___

B. Transferuri curente In strtlnătato (către organizații internaționale) (cod 55.0201+55.02.04)

Ct»ninbu|ll ș cotizații ia organaoș rternatior.gie Âiio transferuri curente Tn străinătate

TfTLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 67.02.01 ls 57 02.04)

AMoare sociale in 'Ikmwrw AJiXoans souae in natura i icnete de eres.-.

Ticnete cadou acordate pentrj cncltue'i soc-alc

51 01 15

5lM24

51 01 26

51.01.31

51.01.39_ 51 01 46

51 01.49

55 SF    D

55.01    0

55.01.18

55.01,54

55.02    0

55 02 01 55 02 04_

57    0

57.02    0

57.02.01 57 02 02 57.02 03 57.02 04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 ♦59.15 *59.17 *59.20*59.22 +59.25 +59.30+55.35)

Bursa

Ajutoare pentru daune provocate de caiamitAțll* naturala

program» pentru tineret

Asociații ii fundată    _

Susținerea cultelor

Contrlbulll la salarmroa personalului neclorical    __

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțam programelor sportive realizate ne structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caractor atiintific si social-cultural

Sume aferente plăți' creanțelor salariate

Programe si proiect© privind prevenirea si cornbatereadiscriminarii

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03*80.30)

împrumuturi pentru Instilutll si servicii publice sau actlvftatl finanțate integral din venituri proprii Alto împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI OE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02*81.01.05*81.01.06)

Rambursări do credite witerne ccrlzactatc de ordonatorii de credite Rambursat- de crecite axiome dm fundul ite garantară Ramoursen d« wxiiin a'erenîe datoriei puonce e«terne tocate Diferențe de curs aferenta rlelofie- pubitoe externe

Rambursări dc credite Interna (cod Bl.02.01+ai,țJZ.02+81.02.05)

Rambursări de credite interna w.rann*iM

59    O

59.01 59 02 59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80.03

80.30    '

81    O

81.01 81.01 Ol 81 01 02 81.01.05 81.01.06

81.02 31 0201

Diferențe ce curs aferente daioriw oublce cleme Rambursa», d» credite aferente daianei pornire fcitșw locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Piali afectuat* in anii prcccdentl sl recuperai* in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

cMcedonl 92.01.96

Excedentul socțur/n da fundtanare

Deficit 93.01 96    _

Deficitul sec|iuriii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)_

Tr.msforur» de capital (cod 51.02.12*51 02.28*61 02.29»

Traneferen orentre finanțarea invealilltor la spiale

Transfer un din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sânâtâții

Alta transferur» de caortal către inslitulli publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod S5 01)

A. Transferuri Intern* (cod 55.01.03*55.01.08 la 55 01 10 ♦ 55.01 12 ♦ 55 01 13 ♦55.01.15*55.01.28*55.01 42)

Programe cu finanțare rambursabila    __

Programe Pi IARE $> Bite arocrattm cu finanțare nerampurcatyiJ Programe ISPA

_Programe SAPAKD    _

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Soclais

Cheltuieli i-«eiig<t>ie ISPA

ai pz 02 81.02.05

84    0

85.01____

90

92.01

92.01.96 93 01

93.01 yt

51    0

51.02    0

51 02 12

510228

51.0229

55    O

55.01    O

01.03 01 08 01 09 01 10 0ț_13

01 15 55.01 28

Transferuri din hogelui loai către asoc-aimc Cc flezvDfere inte'comuniiara

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postadarare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la

56.18 +56.25*56.27+56.28)

Programe d'n Fondul Eutopear da Dezvoltare Regionala (FEDR | (56.01 Oi ia 56.01 03)    _    _

Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabțla Cheltuieli nedigiblie

Programe cin Fonaui Social European (F5E) (56.02.01 la 5o.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuiau neelrgibite

Programe din Fonou» de Coeziune (FC)(56.03 01 la 56.03.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa nerambuisabiia _

Cheltuieli neeligibile

Programe dtn Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 la 56 04 03)    _

Finanțarea nationaiâ Finanțarea externa nerambursabile Cheltuieli neeligibile__

Programe din Fondul European pentru Descuit (FEP) (56 05.01 la 56.05.03) _Finanlarea națională    _

Finanțarea externa nerambursabile Cheituieh naeiigi&ile

Programe Instrumentul de Asistență penlru Pnsaderarfi (IPA) (56 07 01 la 56.07 03)    __ _

Finanțarea națională


55 01 42

56    0

56.01 56 0' 01 56JD i 02 56 0* 03

56.02 56.02.01 56 02.02 56 02 03

56.03 56 03 01 66 03.02 56 03 03

56.04 =6 04.01 56.04 02 56 04 03

56 05    0

6ft 05 01_

56.05.02 56.05 03

56 07    0

66 07 01

Finanțarea o*tems nerarnoursabita Che’tUKih nesitgiDiie_

Programe instrumentul European de Vecinătate și Partenenat (ENPI) (56 08 01 ia 56 08 03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli noefigibiie    _

Alte programe comunita'e finanțate in perioada 2007-2013 (56 15 01 la 56.15.03)

Finanțarea națională    _

Finanțarea externa rerambursapba Cheltuieli neeligtbile

Alte facilitați si instrumente postaderare {56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea naponalâ    _

Finanțarea externa rerambursabila

Cheltuieli neeligibile    __

Mecanumui flr«nc«r SEE (56 17 01 a 56 17 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramoursabila Cheitu*eli neei gibile

Me.iiii.smul financiar no*veaan (56.18.01 la 56 18 03)

Finanțarea națională F.nantarea externa nerambursabita Ctielluieli neeilgibile

Programul de cooperare ctvctiano-romar vizând reducerea dspar.tatiior economice st sociale Ir- cadru: Urwmi Europeneextinsc (56.25 01 la 56 25 03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa ne'ambursabi.'a

Cheltuieli neeligioile    __

56 07 02 56 07 03


_ ... ■


56 03 50 08 01 58.06.02 56 08 03


5615

561501

5615    02 56.15.03

56.16

5616    01 56 16 02 56 16.03

56.17 56 17.01 56 17.02 56 17 03

56 18 56 18 01 56 18.02 56 18 03

56.25 56 25 01 96.25.02 5625 03

Asu(on|ă lenn.ca pentnz mecamș^ete financiare SE6 (S6.27.01 la 56 27.03)

Finanțarea nationaiâ    _

Finanțarea extama nerambursabila

Cheltuieli neahgibile

Fnndui nwțxxtsi pentru relații bi'aterale aferent irecamsmctor financiare SEE (56.28 0’ 'a 56 23.03)

Finanțarea națională

Finanțarea extoma neramfturșaolla    _

Chelluiali neehgibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71 01.30»

Construcții

Mașini, ecn'oamenie s1 mijloace ae ranspon Mocw:.or aparatură brotica și a’țe active coroorgle Alto active fixa

Reparații capitale aferente activolcr fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiaro (cod 72.01.01)

Par»ic»pare la capitalul șoca1 al sooetaoior oomorciaic

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)___~

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturilor coniractelo pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plat» efectuate in anii precedenti sl rocuporato In anul curent

•'-'n


5627    O

56.27    0"

59.27    02 56.27.03

50.28    O

56.28    0:

56.2802 56 28 03

70    900

71    WO

71.01    900

71.01.01

71.01 02

71 o; 03

71 01,30    _ _    90!t

71.03

72    0

72.01    0

7201.01

75

79

81    0

81.04

84    O

85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/OEFICIT Excedent (92.01 97)

Excedentul sccț unii da (tegvollHre Deficit 193.01.97)

DcfKltui sacii jr.i de

PRESEDiMTF SEOINTA

Jili


90

92.01

92 01 97 93.01

9X01 97

,;o-l( v .>eMrb:«.zA 5țr «FfAM.^

MA».<-V..A £'^''h

JUDEȚ JL:C0MSTAN’4 Unitatea administrativ tentor aiâ CONSTANTA i'wi-ktlie pubPcă

ANEXA 2 815


Formular

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE 31 ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP. 54.02    -n.l ICI

Buget 2013

- PREVEDERI ANUALE

DENUM.REA .NO.CATOR.LOR

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

203

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 014-79+84)

203

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30+40*50*51 SF+55SF+57+59)

01

203

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

190

Cheltuieli salariate in bani Icod 10.01.01+10.01 03 le 10,01.06 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

150

Sasr.i ce M2a

10.01 01

137

ipoemncat'c Cc conducea

10.01.03

Sper oe vechime

10.01.04

Sporuri pcnt'u concilii tla murea

10.01.05

Alte sporuri

10 01.06

Oe suplimentare

10.01.07

Fcnfl de premi

10-01,08

Fonc pentru posturi ocupate prin cumul Fono «ferenip:ai» cu oro

Indemrozal/i plătite u*xx oersoane d r afara .ir.ltatil Indemnizab' de d9leg3re lodemmratt de detașare

AJocaUi pentn. transportul la si oe la *ooul de muitra Alocații penim locuințe Alte drepțun salariate m pani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02.01 ia 10.02.05+10.02.30)

T'griei*» de masa ’)

Norme de nren3

Unrforme si ectipament oo'lpstonu

Locuința de servicii foiosua do salariat s. famlta sa

Ti-einsoortui la si de ia loco de munca

AXe drcptim saiarale n natura    _

Contribuții |cod 10.03.01 la 10.03 06)

Contribuții de asigurări șocate ce stal Contribuții de astgurân de somuj Convout l de astquTiri șocate ce sanatste

Cnntrbniii awgu'ari pentru accdeu’e de munca8' boli profesionale Pr me oe asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribui» pentru concedii si indemn^atii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII <COd 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri oi »»rvicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de ta-rou Maturate pentru cj'atenic irteaizit. Iluminat si fada metrica Aca, canal si salubritate

10.01.10

10.01.11

10.01.12

1C.01.13

10.01.14

10 01 15

10.01.16 _

10.01.30__5

10.02    U

10.02.01 _

10.02 02

10 02 03

10.0204

10.02 05

10.02 30


10.03    40

10.03.01    30

10.03.02    ♦

1013.03    3

10.03.04    1

10 03.05

10.03.06


20    13

20.01    0

20.01.01

20.01.02


20.01.03 20 01.04


Carburanți st luortfartl Piese de schimb Transport

Posta teieccmunicatl radio, tv internet Materialo si prestări de serve« cl caracter funcbonai Alte bunuri st servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curante

Hrana (cod 20 03 01*20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru arama e

Medicamente si materiale sanitaro (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfecta nit

Bunuri de natura obiectelor do inventar (cod 20.05.01 *20.05.03*20.05.30)

Uniforme si echipament Lenieric si accesori ce pal Alte nhiecre de inventar

Deplasări, detasari. transferări (cod 20 06.01*20.06.02)

Depiasari interne. detașări. transferări Deplasan în strâmâtate

Materiale de laborator

Corcctaro-dczvottare    _

Cârti, publicații ai materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesional»

Protecția muncit

20 01 05

20.01.06 _

20.01.07

20.01.08 _

20.01 09 20.01.30

20.02 ___

20.03    0

20.0301

20.03,02    _

20.04    0

20.04.01

20.04.02    _

20.04.03

20.04.04

20.05    0

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06 0 20.06.01 _

20.06 02

_ 20.09

20.10__

20.11

20.12

20.13

20.14

Muniția, furnituri si armament do natura actlvoior fixe pentru armata    20 15

Studii si corcotari    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice 'ocale la realizarea unor lucrări ți servicii de Interes public local. în

baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritatl publice locale    2o 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aforonte împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24 02)    2q 24

Comisroane 51 ane costuri aterente nnprumutunior o*teme    20 24.01

Cofntsxjone si alte cos tur    aferenlo împrumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivata din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legaJ©    20.25

Tichet© cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20 30.04+20.30 Oft*20.30 07*20.30 09+20.30.30)

13


20.30

Reclama si publicitate    20 30.01

Protocol sl repramniaru    20,30.02

Prime de aiurare ron-viata    20.30.03

CWfl______ _ “ 20.30 04

polari serv,01 pentru transmiterea drepturilor    20.30 06

FooduJ PresedinteiulTondu conoucatoruiui m&tituuet publice    2C.30.07

Cwutarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Zvte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

C? cu


TITLUL ll[ DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03|    30

Dobânzi aferente datoriei public© interne (cod 30.01.01*30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente dator «i pjbl>ce interne directe Dobânz' aferente crerti|6£or nfeme ga-anrale

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02,03*30.02.05)

Oooan» aferente datoriei ouotke externe direct»

Dooanr aferente cred tc;y autcrie contractate de orcon3tor.i de credite

Dpbanz* aferente ctedltoior externe osrartate sbsau directe subimpremutate □ohanz-, aferente oaietei publice externe iacale

Alt» dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03 051    __

Ctoba<i2j aferente împrumuturilor din remcui de tezaur    _

Dobonea oatorata trezorerie- stanxui

Dobânzi afetente impnimulunior temporare din trerorena statutul    _

Dobânzi la opaatiunde de leaBing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru componsarea creșterilor neprevizlonate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 *61.01.03+51.01.05*57.01.14+51.01.15+51.01 -24+51.01.28+51.01.31 +51.01.39 ♦ 51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea sercportu-iior de interes local

30 01.0* 30 01.02

30.02 30.02.01 3002.02 30 02 03 30 02.05

30.03 30.03.01 30.03.02 30 03.03 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51 01 01 51.01.03 5* 01 05


Trar-sfe'un d,n bugete» cens J ier ludetcre pewu ftiiantares oenirwor d« zi pentru proiecta copluiU'    51 0^ 14

Transferuri d r> bugeiefe c-ca’e pentru rstlub ic fle asistenta sociala pentru persoanele cu ixardtcap    51 01 15

Tra-<sfenjn do bugetele oorsd&'cc ocale șl cacțcrc pentru acordarea unor gjutoaie rstoa unitâțltc administraUv-tcntor a»e ib situai» oe «trema dfficuftate    5101.24

Transferuri privind contribuția de aslgurifi socae de sănătate pentru persoanele etale tn concediu pentru

creșterea coorfutui    ___ 51 01 26

_Țr»nsfe»v»' pnvmd oontritiuine de sănătate pentru pc'soane<e beneficiare ce ajutor social    51 01.31

Transferuri Cin Pecete» consiliilor locae -> județene pentru Imaniaraa umtăVior ce asistența mecco-aocwe 51.01 39

Trnnsforur; din Bugetele locale pentru finanțarea cheltuieli or arenta din domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri cin bugetele locale pentru finanțarea camerali)' agneo»    _ 51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)    _ 55 SF

A Transferuri interne (cod 55.01.18* 55.01.54)    55.01

Alte transferur curente interne    55.01 18

Transferuri pentru ach,tarea obigati xx restante către furniaxi» de energie termica si ale centralelor ce

termoheare     55.01.54

8. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04)

_    55.02

Contribui" ș> cot-zați' *0 organisme niemațlonslc    65.02.01

Al» transferuri curente în străinătate    55.02.04

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

A.ik»»h socsrte in numerar    57.02.01

Autoare sociale » rulj»y     57.02.02

T.cneio de cnesa    57.02.03

Tttf-ete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)___

Burse

Ajutoare pentru dauna provocata da caiamltfttila naturala

Programe pentru tineret

Asociații si fundații__ _

Susținerea cultelor _

Contribuții la salaruaraa personalului noclerical

Despăgubiri civile

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12

59.15

59.17


Sumo deturnate finanțam programelor sportive realitale de structurilo sportive de drBpt privat    _ 59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cuiturai    59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocata pentru sprijinirea construirii do locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru institut!» si servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri propui Alto împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări do credite edeme (cod 81.01.01+81.01 02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări cc aed Ic externe contractate de ordonatorii de credite

RufnbunBțr de cred țe * - mme din fondul de garantare___

Rambursări cc create aicrcnie datena autxice externe locale

Diferențe de curs aferente daune publice externe Ramoursari de credite interne (cod 81.02,01+81 02.02+81 02.05,

RnmOuisan t'B credte in»rne garantate

80.03

80.30

81


81.01

81.01 01_ Q1.01.02 81 01 05 81.01 06

81.02

81.02.01


Diferențe de cur* a'erente caione publice interne

Ramtu^a'i ce create a’crcntc datoriei oubitee interne locale ___

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL


CURENTI85.01)    84

Plăti efectuata In anii precodonti sl rocuperate In anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT _ _ _ 90

Excedent 92.01 96    9Z01

Excedentul secțiunii de functorww    92.01.96

Deficit 93.01 96    93 01

Def«otui secțiunii oe fjncțiocare    93 O1 36

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 ♦55+56+70+79*84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02,    51

Translerurl do capital (cod 51.02.12*51.02.26*51.02.29)    _ 51.02

Transferuri prenln. finanțarea mveslttuâr la spitale    51 02 12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul Sănătăți' 51.02 28 Alte transferuri de capital către instituții publice    51.02-29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    _ 55

A Transferuri Interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01.13

♦55.01.15*55.01.28*55 01 42)    55.01

Progmipc cu nrantare rambursabila    ____ _ . 55.Q1.03_

PnjgiHn.M PHARE și wliu prugrâmu cu finanțare ncrombursapș    _ 55.01.08

” Programe iSPA _ 55 01 09

„SAPARC    _ 55.01 10

Programe de dezvoltare    _ 55J31.13

Fond Romuri de Dezvoltare Sociala    55.01.15

r.betsiiie! neelrctblie I5PA    55 01.28

II

o


Tracsleron dn bugetul c-ca care asoaaț»g de dezvoltare 'OtamomurUară

55.01.42


56


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri oxtorne nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56 08 + 58.15 la 56.18 >56.25+56.27*56.28)

Programe dm Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR > (56 01.01 ia 56.0‘< 03)    _    56.01

Finanțarea națională    56 0‘Ai

Finanțarea externa neramnursabiia    _ 56.01.02

_Cheltuieli neeligibile    S6 oi 03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56 02

Finanțarea națională    __ _ 58.02.0 î

F-nanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neelig-b'ie     56.02.33

Programe din Fondul da Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03}    56.03

Finanțarea națională    56 03 01

Finanțarea externa nerambucsabilB    __ 5603,02

_CheUu-eli neeligifclie    _ 56.03 03

programe d<n Fondul European Agncoi de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 ia 56 04.03)    56.04

_ Finanțarea națională    S6.Q4.01

Finanțarea externa nerambursabHa    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    _ 56.O4C3

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56 05.01 la 56 05.03)    56 05

Fnanțaiea riațtona'ă     66.0501

Finanțarea externa nerambursabile    56.06 02

Cheltuieli neehyb'le    __ _ 56 05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    58 07

Finanțarea națională    _ _ B6.O7.C1

Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeliglblle

56.07.02

56.07.02


Programe Instrumentul European de Veonâtate și Parienenat (ENPI) (56.C8 01 la 56 06 03)    56.08

Finanțarea națională     58.08.01

Finanțarea externa nerambursabiia    53 08 02

Cbeltu.eli neeliglblle    53.08.03

Alte programe comunitare finanțate in penoada 2007-2013 (58.15.01 la 56 15.03)    56 15

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabiia    5615.02

Chelluie» neeliglblle    56 ^5.03

Alte facilitai si instrumente pos'aderare (56.16.01 ta 56 16-03)    5618

Finanțai ea națională    _ _ 56.16.01

Finanțarea externa nerambursabiia    5Q.16.O2_

Cheltuieli neeliglblle    _ 5616 03

Mecaiusmul financiar SEE 1-56 TȚ.01 la 56.17.03)    5317

Finanțarea națională    5617.01

_Finanțarea externa nerambursabiia    __ 5617 02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

Mecanismul finanaar norregian (56 18 la 5618.03)    50.18

Anantarea națională    __ _ 5618.01

Finanțarea externai nerambursabiia    _ 5618 52

Cheltuieli neeligibîte    5618 03

Programul de cooperare elveuaiio-rurnan «rizaixi reducerea aiapantatHor economice si sociale in cadrul Uniuni.

&jiupeneexT>ns£ (56.25 01 la 56.25.03)    ___ 2S

Fnanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabiia    _ 56.25.02

Cheltuieli reetigib.le    56 25 03

Igt? -li’}


As'.'lW» iHbncâ pentru "•.ecgn’șrnee ftrscctflre- 5EE (56.27 01 la 66 27 03|    o8,27

Finanțarea națională    _ _ 50.27 Q1

Finanțarea externa necambursabda    ,    _ 56.2702

Cheltuieli nrreiiginiio    56,77 03

Fondul nauono^paniru rotați bilaterale a’crBitmecanminrMX financiare SEE (5b 26 01 ta 56 ?8 03)    56.28

Finanțarea națională    56.26.01

Finanțarea externa nerambursabila _    56 28 02

Cheltuieli neeligibile    56 2S03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71 03)    71

Acttvefixe (cod 71.01.01 la71.01.03*71.01.30)    71.01

Conitnxzlr    71.01 01

Mașini, ecnipamente si mijloace de transport    71,01.02

Mobilier. aparatura birotica $, ate active corporale    71.01.03

Alte acMve fixe    _ _ 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe _ _ 71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01>    72

Active financiare (cod 72.01.011    _ 72.01

Pan.r.jparc la captolui ssocra' ei societăților comc-rc-aie    _ 72 01 01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    _ 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)_    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    31.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

(85.01)    _ _    84

Plăti efectuate In anii precodentl sl recuperate in anul curent    85.01

(J


0

0

(I


TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTZDEFICIT Excodont (92.01.97)

Exoodenînl secliurvi de dezvoliare Deficit <83 01.97)

Dafriiui aecptitu. de cezvoftare

90

92.01

92 01 97 93.01

93.01 97'' '

JUDEȚUL CONSTANTA

u-datea administrativ - lentorrab*. CONSTANTA

Instituita puV«ă ___

Fcrmu-az    | ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

cap. 55.02___mm»_

Buget 20’3

Cod PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    1 Incr câtor

TOTAL

500


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40+50*51 SF+55SF+57*59)

01

500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli «larlale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10 01.08 *10.01 10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Sawnl ce Baza

10.01 01

Indemnizația do conducere

10 01 03

Scor da vechime

10.01.04

~ -

Soorun pentru condiții OP menea    _

10.01.05

Mte spccurt

Orc suohmentore    _

Fonc de premii

Forte pentru poâlur. ocupate prin cumul

Fond aferent p'ati' cu ucu    _ _ _

inoemncab» ponte ur.or persoane din afara mutam

In0emn«a&' de delegare    _

irtcemmzaiii de cetasare    _ _

Ajocatii pentru transportul la sl cc ia tocul de munca

Ai-xanl pentru locuințe_ _

Aile craptun satanele in bar»

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02 30)

__Țichete de masa ’)    _ _

__No'rrie de hrana    _

Un forme s> ech'pamențobtigaloru    _

Locu nla de serviciu folosita de salanat si fami ia sa    _

Trarsportu* la si de 'a locul de munca

Aite drepturi salariate rn natura Contribuții Icod 10.03.01 la 10.03.061

Cowbuti de as-guran socia e de stat ContrJxrti- de asigurări ce șomaj

Contr.butn de asguran sociale de sanatate    _

Cow-bulli de as gurad pentru acctocmc de munca ® boii profesionale Pnmp de asigurare viața piAlrfH rta angaiftlor pentru angajați Contr.butti pentru concoo.i si irdomnizatsi

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri ai servicii (cod 20.01.01 le 20.0109+20.01.30)

Furnituri de birou

10 01 06 10.01 07 10.01.08 10.01.10 10.01.11 1001 12 10.01 13 10.01.u 10.01.15 10.01.16 10 01 30

10.02 10.02 01 10.02.02 10.02.03 10 02 04 10.02.05 10 02 30

10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03 05 10 03 06


20

20.01

20.01.01


Materialo pentru curaieiw încălzii. Iluminat sl torta motrca Apa canal g| salubritate Carouranti si kJbrrfianli Piese ce sch'frb

Transport

Pusta Kriecomunicatj, raclo, tv, internet

Matenaie 51 prestau ce eervici cu caracter tunptionai    ___

Ahe bunuri si servo- pentru întreținere sl funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana oentrv oameni

Hrana pentru animale    _

Medicamenta sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale san tare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20.05 03+20 05.30)

Uniforme 9» echipament Lenjerie si ace»sori, de pa*

Atteobrecte deuîv«.--yv

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06 01+20 06.02)

DepbtsHn interne. detașări lransferan

Deplasări fp strâmâtate

Materiale de laborator

Cercetare-deavoltare    _

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertaa

2001.02

20 01.03

20.01.C4

20 01.05

20 01.06

2001 07

20.01.08

20 01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01

20 03.02

20.04    0

20.04.01 20.04.02 20.04.03 20 04 04

20.05    0

20.05.01

20.05.03

20 05.30    _

20.06 0 20 06 01 20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

Pregătire profesionala    20.13

Protecția munai    20.14

Muniție, furmtun 8i armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii sl cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări $i servicii de interes public local, în baza unor

convenții aau contracte de asociere    20. i»

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autorrtati publica locale    20.20

Meteorologie    _ _ _ 20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20 24.02,

Comisioane site costuri aferente împrumuturilor externe Comfitosne s. alte costuri afe'enle împrumuturilor interne

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte choitulell (cod 20.30.01 la 20.30.041-20.30.06*20.30.07420.30.09+20.30.30|

Reoama s< pubMcoaie P'o:«xo> s- reprezentare Prime de asigurare non-viata Chiri ___

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile*

Fonda P'ess^inieii.!'Fendj conducătorului .nstiUitei public*

Executare» grfi» a f.reanifc'or ougcwre

AKe cneityieJi cu bunur s servicii

20.24

20.24.01 20 24 02

20.25 20.27


20.30 20.30.01 20.30.02 20 30.03 2030.04 20.30.U6 20.30 07 20 30 09 20 30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03}    JU

499

-itjy


Dobânzi aferente datoriei publice Ințome (cod 30.01.01*30.01.02)    30.01

Dotofin aferente aetnri®- puoicc inter* erecte _ _ __300101

499


Dobărvj aferente creolelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice extome (cod 30.02.01 le 30.02.03*30.02.05)

Dobânzi agente datweî ovbk» ««danw d iocto    ___ 30 02 01

Dooanz aferente creditele* externa contracta» cc ordonatoni de credite    _    _    30 02 02

Oooanj, aferente condeie* externe garanta» s^au d-’ecic subimprumutate    30.O2.O3_

Dobânzi aferente dator»» publice externe (ocale    30.02 05_

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05)    _ 30.03

Dooanzi aferente împrumuturilor din fondul oe lezau*    _ _ 30.03.01

Dobenda datorata trezoreriei stătuta-    __    30 03 02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare oln vezoneno statului    30.03.03

Dobânzi la opea^unile de leasing    30.03 05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprovizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _ 50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților tocate    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curent» (cod 51.01 01*51.01 03*51.01 05*51.01.14*51.01 15*51.01.24*51.01.20+51.01 31*51.01.39 ♦

51.01 40*51.01.49)

51.01

51.01.01


T Piteam cairo nslituti» publice

Ac!'un> Oo senatatc    _ 01.03

Profilarea aerooortunor cc nieres'oca»    _    5-01.05

rransfe-’ixțdin bt gefeto cornii tor lueeterc pentru f.nant?r<M centrelor ce zl pentru protect* copilului    51 0 * 14

fransfemn o.n bugetele ’ocMfi pentru mstrtuliic Ce asctenta sochU (wnfnj persoanele cu hand«x>    51.01 '5

Transferuri din bugete*» consmUor tocate șl luaețene pentru acordare* unor ajutoare către unitățile admlnsîratv-

tentorraie >n sdiwtii de extrema dtflcjllate _ _ _ __ _ 51.01.24

Transferuri privind cxjnftoutla de as.purân sociale de sanătai» pentnj persoanele aflate Jr» concediu pentru creșterea copsului    _ _ 51 01 26

Transferuri privind ccnlnbuflifl de îânâlate pentru persoane»» ueneGciare de ajutor sociai    5ȚO1 31

Tiairsferjn oin    bugete»» consi'iJo* 'oca.e și |udetene pentru finanțarea unităților de asistentă mectco-soctaln    51    01 39

Transferuri din    bugetele 'ocale oertrj finanțarea cfleiiuieibor curente dsn domeniul sindiețil    51    01.46

Transferuri din    bugetele >oca*a pentru f»t8fl|area camerelor agricole    51    01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55.01* 55.02)    55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18* 55.01.54)    55.01

Ahe transferuri curente 'nteme    55.01 18

Transferuri pentru acnua-'eaobliyahJo’ restante către lumtzonide_enercj»e temea si ale centrate^»' de temoficare 55 0i 54 B. Transferuri curente In străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04)

_ 55.02

Contribuții ți cnli/»i* ta organisme internaționale    55.02,01

Ale transferun curente > stranatut»    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    _    57

Ajutoare sociala (cod 57.02.01 la 67.D2.04)    _ 57.02

Ajutoare scoale n numerar    57 0201

Aji/oinv socialo in natura Ticnete de cresa

Tehui* cadou acordate ocntru chettueu sociala

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59 02 * 59.08 *59.11 +59.12 +59.15 *59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.25'

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociat Ti al fundații_ _

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civila

Sume destinate flnontanl programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter atiintific si sodal-cultural Sume aferonto plâțll creanțelor salariata

Programe ei proiecte pnvmd prevenirea sl combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    _

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pontru Institut» sl servicii publice seu activitati finanțate Integral din venituri proprii Ațțeîmprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02,

Rambursa» de credite extern© (cod 81.01 01+81.0, 02*81.01.05*81 01.06)

Rompurson de credite «xlame rar.rraciaic de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări ce crediie aferentedatora, publice externe locale

57 02 02 57.02.33 57.02.0£

59

59.01

59.02

59J38

59.11

59.12 59.15 59.17

59.20

59.22

59.25

59.30 59 35

79

80

80.03

80.30 81

81.01

81.01.01

B1.01.02

81.01.05


Dite’ențe <Je curs aferente datorie puwico externe Rambursări de credite interne (cod 81 02.01*81.02.02*81.02.05)

Ramtxjrsan ce c'ed.temterne garantata    _

Ofe'Hiițe de ctini aferente catcne; pubi»cc intern©

Ra-nOursan ce credite aferente datorie» popice interne locale    __

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII_REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT    _ _

Excedent 92.01.96    _

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

OeGciti.1 secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE icod 51.02) Transferuri de capital Icod 51.02.12*51.02.28*51.02.29)

Trsr.sferur prent’u finanțarea investițiilor ‘a spriaiv

_Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital dindontemui senâtălu

Alte transferuri de capital care inslltutil publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

A Transferuri Interna (cod 55.01.03*66.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01 12 + 55.01.13 *55.01.15*55.07.28*55.01.421

Programe cu fiiienl<ve '«mbu-sabita    _

Programe ‘’HARE SI alte programe cu finsMitare narambursaMă Programe ISPA

Programe SAPARD

81.01 06

81.02

81 02.01 81 02.02 81 02 05

34

85.01

90

92.01

92    01.96 93 01

93    01 96


51

51.02

5102 12

51.02.28 51 02.29

55

55.01

65.0103 55JJ1 08 55.01.09 55.01.10


Prcgrame de dezvoli^ra    55 01.13

Fiyid Rooian de Dezvoltare Soc al a    _    _ 55.0' 15

Ch^tîvia'l noeitpibile I5PA    _ 55.01 26

1 ransterufi din bugetul ’txas» oălra asnoa: «e de cezvonore iniercomunitar*    55.01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 + 56.15 la 56.18 *56.25*56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56 01.01 ia 56.01.03)    56.01

Finanțarea națională    56 °1 -®1

Finanțarea externa nerambursaDiia    ___ _ 50.0102

Cheltuieli neel g-b*le    56 01

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 ia 56,02 03)    6602

__Finanțarea națională    _ _    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligitmo    56 02.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (55.03.01 la 56.03.03)    66 03

Finanțarea națională    . ..5® 03 0’

Finanțarea externe nerambursat>la    _ _ _ 58.03.02

Cheltuieli neeligibile    58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 la 56.04.03)    _ 56 04

Finanțarea națională    _ S8 04.01

Finanțarea externa nerambursaDiia    56.04 02

Cheltuieli neeliybile    _ Șț?

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (5o.05.01 la 56.05.03)    56.05

F.nanțarea națională    _ ___ _ 56.05.01

F.rtanțarea externa nerambursabite    56 05 02

Cneituieli neeligjbue_    _ _ _ 56 05.03

Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA, (56 07.01 ia 56.07.03)    58.07

Finanțarea națională    _ _ 56 07 O1

Finanțarea externa nerambursabila    58.0702

Cheltuieli neeiigttxle     5607,03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Fartenenai (ENPl) (56.08 01 le 55.08.03)    56 08

Finanțarea națională    _ _ _ _    56.0802

Finanțarea externa nerambursabila    56 08.02

Cheltuieli neeligibile    _ _56 08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15 01 la 56 15.03)    56 iȘ

Finanțarea naiionalâ    _ _ S6.1S.Qi

Finanțarea externa nerambursabila _ 56 ■•5.02

Cheltuteîf neehgibile    5615.03

Alte (acUitati si instrumente postaderare (56 16.01 la 56.16.03)    _ 56 iB

F nantarea națională    56 16 0’

Finanțarea externe nerambursabila    56 '6.02

Cheltuieli neetigtbile    _ _ _ 56i6.03

Mecanismul firtanoar SEE (56 17.01 ta 56 17.03)    56 17

Finanțarea națională    _ _ _ _Ș817 0i

_Finanțarea externa nerambursabila    __ _ 58 17 02

Cheltuieli neeligibile    6®17 03

Mecanismul financiar "•xvHgîan (56 18.01 ia 56. ’ 8 03}    58 l3

Finanțarea națională    _ _ _ 58.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ _ 58.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18 03

Program J de coapenre eUg^na-roman vteanc recucerea dispar-tat-ior economice si scoale »n cadrul Uniuni Evwy*m& exlc-se id6 25 01 la 56 25 031

Finanțarea națioraiâ

Finanțarea externa rerambursaoila Cheltuieli neeftgibfe    _

56.2501 -582502 56 25.03


Asts'Mi'i* (ehnieft pentru mecanismele tlnanc are SEE |S6 21 01 la 5627.03)    58,27

Finanțarea națională__     5627.IP

Finanțarea externa neranibmsabila     27    02

Cheltuieli neeilgiblie     56.27.03

Fondul național pentru reiaili Maie ate sfcrert mecanismelor fnanoare SFF (56 28 01 ia 56.25 03)    56.28

Finanțarea națională    _ _ _ 56.28.01

Finanțarea externa nerambursab'la    ___    _ _ 56 28 02

Cheltuieli neel<g.b»le    56.28 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)    71

Active fixe (cod 71.01 01 la 71 01.03*71.01.30)    71.01

Construcții    _ 71 01JM

Mașini, echipamente si mijloace de^transport    71.01.02

Mobilier, sparalurâ erotica și ane active corporale    _ _ 7£0103

A'ie sclive fixe _ _ 71.C1.30

Reparații capitalo aferente activelor fixe    71.03

TfftUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiara (cod 72.01.01)    _    72.01

Participare ia capitalul gocu* al «ndatat'lor comerciale    _    72.01 01

TTTLULXIV FONDUL NAJIONAL DE DEZVOLTARE__    _ 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    _ 79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

0

[>

o


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04


M'


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (B5.01)

Plăti «'actuale In anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICrT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul seawnii ce dezvolta-e 2_    —    —    __ _9?nt .97

Deficit (93.01.97)    _ _    _    9301

Defidtiil socttune. de dezvoltare__93 0157


•••• KA.Slu^tAM ” tact» fnac hi.

JUOFTUt CONSTANTA Un laiea aflmln stnsrw lemer ala CONSTANTA Insi.iulia Dumica:

ANEXA 2 BIS


Fttrnuiar

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE 51 ALINEATE, PE ANUL 20,3


CAP. 81.02


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

inclealof


mu iei

Buqof 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30+40*50+51SF+55SF*57*59,

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salnnala in ban, (cod 10.01.01*10.01.03 la 10.01 08 *10.01.10 la 10.01.16 *10.01.30)

Sahm rtft oaza    _

du conouccrc _ _

Sper de vechime

Soorun pentru condilu de munca

Ane sport n _

Ore Eupl montare Fond de premii

01

13300

13300

13300

10

_.

3100

10.01

10.01.01

238T

2023

10.01 03 1001.04

-

— &

10.01 05 io.oi.oe

10 01 07 _ *0.01.08

71


>2* X'i


Food pentru oostur ocupam pnn cumul Fond aferent plat.l cu ora

Inflemnizsi.i plătite urcr pcrsoorc d n atera u mia In IndenipizaHi de deieqa'e iroeoinizaiii de rtetfisaTO

Alocați* centru transportul la sl do a locui ce munca Alocații pentru locunte Alia drepturi satadaia in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10 02.30)

10 01.10 10.01.11 1001 12 1001 12 10.01 'A 10.01 15 io.oi.16 10.01.30.

10.02


10.02.01_

10 02.02

- - —

10 02.03 10.02.04

10 02 05 10.02 30

10.03

713

10 03.01

540

100302

13

10.03.03

135

10.03.04

4

10.03.05

1003.06.

21

' 20

10200

20.01

350

20.01.01

50

' 20.01.02

20.01.03 20.03 04

- — —


Tchete oe masa *)

Norme »J« hrana    _ _ _

Unrfowe si echipament osdoatonv Locu.nta de serviciu 'olns la dc salariat si ferm, a sa Transportul la si de la locui Ce munca Alte crepiun salariate m natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Ccntnbutti de as-gurwi socteie ce stat Conlnbutil de asipuriri oe soma.*

Contribuții de asiguran soc'ale ce sanatato

Contribui» de asigurări pentru acc'xlente de munca sl bol profesionale P’+ne de asigurare viațâ o ătlte oe angajator pentru angajați Contriouth pentru conced* si monrmtoabi

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    _ _ _

Fianjt;in de birou Matenaie pentru curățenie

încălzit. Ilumina; ei (oria motrlcs _ _

Apa, canal si sambniate

Ca'buranti si 'ubrHwnli

Fese oe scNmD    _

Transport

Posta leienom»miaatii rad o. tv, internet Materiale s p-estan de se”/ci cu caracter funcțional Alte Ourun s» serve* penlm întreținere s funcționare

Reparații curente

Hrann (cod 20 03.01*20.03 02)

Hrana pentru oameni _ _

Hrana pentru anima e

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Matenale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura oQloctelor de inventar (cod 20.05.01*20.05 03*20.05.30)

Urvforme si echipament Lentene $> acoeson de pat A'te obiecte de inventar

Deplasan, detaaari. transferări Icod 20.06.01*20.06.02)

Deposen interne detașări. iransferâri Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvohere

Cârti, publicații sl m«er«le documentare

Consultanta ai e x pertu a

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

20.C1.05

20.01 06

20.01.07

SCO

20.01.08

20 01 09

20 01 30

20.02

50

_ 20.03

0

20 03 01

20 03 02

20.04

0

20.04.01

20.04.02    _

20.04.03 20.C4 04

20.05    278

20.05.01    223

20 05 03

2005.30    55

20.06

20.06 01 _

20 06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13    _10

20.14

Munltio. furnituri sl armament de natura activelor Fne pentru armata    20 15

Studii ai cercetări    20 16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții alo administrației publice local» la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, in baia unor

convenții sau contracte da asociere    ___ _ __ 20.19

Reabilitară infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20.20

Meteorologie     20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea ai combaterea Inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane sl alte costuri oferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ♦ 20.24.02)    20.24

Comisioane si alte ceaiuri aderente împrumuturilor externe    20 24.01

Ccnua-oane si arie costuri aferente ’mprumulurior interna    20.24 02

Cheltuieli judiciare si oxtrajudiciaro derivate din actJuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.2S

Tichete cadou    20.27

Alte Cheltuieli (cod 20 30 01 la 2030 04*20 30.06+20.30.07*20.30.«H20 3030)

9012


Reaminti a< puolieMace    20 30.01 _

Protocol s> repiwwWB    ~Z ~~    20 30 02

Prma de 3$igurare non-«i8ta    20.30.03

360


_Chirti    20.30 04

Prestan servicii pentru transmitere» drepturilor    20 30 OG

Fondul Prcscdlnteiu «fondul conducatorJu. «nstituliei puoitoe    20.30.07

Ejacularea s.1 ta a creanțelor fcuseiari»    20.30.09


A)*.e cheiuâeli cu bunuri si servicii    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    _    30

Dobânzi aferente datoriei publice Interne icod 30.01.01*30.01.02)    30.01

Onbenzi aferente catone1 put-i ce inter ae clrecie Dcbânz» aderent© c'cd4eia* interne garantate

Oobanxi aferente datoriei publice externe (cod 30 02 01 la 30.02.03♦30.02.05)

DoDanr aferente datorai pualice externe drecte    _ _

Dooanz aferenta credileiorjexterre cortractate de ordonator" de credita Dobanz; aferente wșdțtew exter-w yarâniaie s'usau directa subjmprumu’nie Goaanu aferente datoriei public» externe locale

Alto dobânzi (cod 30.03.01 la 3003.03* 30.03.05)    _ _

OooaTZJ aferente .morumulun,ur din fondul de tezaur Dcdanda datorata trezoreriei alatjlu-

Dobânzi a’ere-itc împrumuturilor temporare din irezorena statului

Dobânzi la ooeat>un4e de leasing    _ _

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20440.30)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond do rezorva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Tranaferun curente (cod 51.01.01*51 01 03*51.01.05+51.0? 14*51.01.16*51.01.24+51.01 26*51.01 31*51.01 39* 51.01.46*51.01 49)

Transferuri către insbiuțli ptWice Aciiunl de sanalaic

Finanțarea aemaortunior do nieres 'Ocai

30.01.01 30.01 02

30.02

3C 02.01 30 010? 30.02 03 30.02.05

30.03 30 C3 01 30 03 G2 30.03.03 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04


51 SF


51.01    0

51.01 01

51.01.03    _

51 Oi 05


l rar.sferun din Bugetele cnnsiWkr jUfifttena ocntru finanțarea «filtrelor de ?• pentru prctectia coplu'f»

61 01 14


Transferuri din Bugetele cca'e perire iivtitutllie de asistenta «octala pentru pereoanete cu handicap    5' 0’ 15

T'aAsftrun o.n Bugetae corsliipr toca*» § județene pentru acordarea unor ajutoare către untttU'e administrau*-

teotonoia Tn s>tuoti> de ©xirome tWkj,lfatc    51JÎ1 24

T-ansfcrur privind conlnoufa de asyunlri sociale dc sSnâtate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copMjiu.    _    5101.26

TrHnfifenjr^pâvînd cortnbuț« e de sanataie pentiu persoaneJe oeocdciare de ajutor social    _ 51.0131

Transferuri om Otgetetr» con-alitor ocate și jucețene pentru finanțarea unităților ce asistenții mec-co-socote _ 51.01 39

Transferuri din bugetele 'ixa'H oertru Ihanțarea cheduieiiior curenta dlr» domeniul sănătăți»    51 01.46

Transferuri du bugetele oca>e pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49_

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01*55.02)    _ 55 SF

A Transferuri Intome (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

A'te transferuri curente inter ne    56.01.18

Transferen pentru eeniiarea otxigauior restante către furnizorii de energie teim<ca s» ale centralelor oc termof eare 55.01 54

B. Transferuri curenta in străinătate (către organizații Intemationele) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Coniriteițti șl coltrațH la organisme internațional©    55.02.01

Alțe Iransfaren curente în sirălnfltate    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA I cod 57.02)    57

Ajutoare socialo (cod 57.02.01 la 57.02.04)    _ _ 57.02

Ajutoare sociale in numerar    _    _ 57.02.01

Ajutoare sooaie in natura    57.02.02

T'Cbețo ae crcsa    57 02 03

T-cnete c«<uxi acordate pec-tn. cneltuiei' sociale    57 02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02*59 08 *59.11 *59.12 *59.15 *59.17 ♦59.20+59.22 +59.25 *59.30*59.35|

Bum

Ajutoare pentru daune provocato de calamitățile naturale

Programe pentru tinerel    _ _ _

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

59    _0

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

Sume destinate finanțării programoior sportive roalizate de structurile sportive do dropi privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salonaio

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sumo alocate pentru sprijiniroa construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80    _ _

împrumuturi pentru inatitutll ei servicii publice sau actlvitati finantete integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 *81.02)

80.03

80.30

81 0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01*81.01 02*81.01.05*81.01 06,

81.01 0

Ramtxxsan de creone e«teme nonimcfete <ia ordonatorii dc credite

RemDutsar- de credit© ©«terne din foncul de garantare

Rambursări de credite afsrente caloriei publice externe locale

DKe*en;e de cur? aferent datoriei auoucc exteme

Rambursați de credite Interne (cod 81.02.01*81.02.02*81.02.05,

Rambursat, ue erudite int“f ne caronlate

81.01.01

81.01 '.02

81 01 05

81.01.06 _ ___

81.02 0

Bl.02.01

D.feronțe oe curs ate»onte oatone pubike interne    ei.tw.uz

Rambursări da credite aferente dator el puolicc interne iocate    _    _ ._ 31.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)    84

Plăti efectuate in anii pnscadenti si recuperate in anul curent    _ 85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT _ _    90

Excedent 9201.86    92.01

Excedentul secțiuni de ‘unqienare    32 ?1 96

Deficit 93.01 96    _    _    _    93 01

Dete-lul secțiunii de funcționare    _ _ 93 01 98

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

Tronsferun do capital (cod 51.02.12+51 02 28+51.02.29)    51.02

Transferur: prontru f.nanlarea investirilor ta »D>lste    51 02 12

Transferuri din bugetele tocate pentru finanțarea ^cheltuielilor de capital din domeniul sânâtătii _    5l_02.28

Alta transferuri de capital către .nstitufll publice    51.02 29

TfTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)    55

A. Transferuri interne (cod 55.01 03*55.01 08 la 55.01.10 + 55.01 12 ♦ 55.01.13 +55.01.15+55.01.28*55.01 42)

55.01

Programa cu fnantare nunbirsaDile    _ _ _ . 55.01.03

Proprome PHAKt ș» alte procțaniecu frf>irii»,re r^fgmbursaSJâ    _    _ 55.01.08


progranm tSPA    55.01.09

Programe SAPARO    _ _ _ 55.01.10

Programe de dezvoltare    _ 5501.13

Ford Roman de Dezvoltare Sociala    55.01 15

Cheltuieli neeflglbfe ISPA    55.01.28

Tnensferun din bugetul loca' către asociațiile de dezvoltare 'iMercomuplară

56.01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabilo (FEN) poaladerare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.03 ♦ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56    0

Programa din Fondul Eumpean de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerarnbursabiia    _ _

Cheltuieli neeiigioile    _

Programe d«n Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56 02.03)

Finanțarea naț onalâ    __ _

Finanțarea externa nerambursabita

Cheltuieli neei.gib.le

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56 03 01 le 56 03 03)

Finanțarea naticnaiâ

Finanțarea externa neram bursa bila

Cheltuieli neeiigioile

J6.01    _

56.0i.01

_ 86.0102 _

56.01.03

5602    _ 0

56 02.01

56 02 02

5602 03    _

56.03    _    0

56.03.01

56.03.02_

56 03 03

Programe a.n Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambiirsablla

Cheltuieli neeligibile    _ ____    _ _

56.04_    _    &

66.04.01

56 04 02

_ 56 04 03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56 05 01 la 56 05X53)

Firantarea națională    _ _ _ _

Finanțarea externa neramburaablla

Cheltuieli neellgibiie    _ _ _

56.05    _    y

66.05.01 _

56 05 02

se.05.03

Programe Instrumentul de Asistenlâ centru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională    _ _ _

50 07    _    _ 0

56.07 01

Finanțarea externa nerambursabila    56 07

Cheltuieli neeligibiie    __ _ ___ _ _ 5G.C7.03_

Programa instrumentul European de Vecinătate și Partennnat (ENPI) (56 08 Q1 ia 56.08.03)    Ș6 06

Finanțarea naționala    _ 561}a 01

Finanțarea externa nerambursab>la    _ _ 50U8 (t?

Cheltuieli neeligibile    _ _ 50-W03

Alte programe comunitare finanțate <n penoapa 2007-2013 (56.15.01Ja56.15 03)


Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ 56 1502

Cheltuieli neehgibiie    50.1563

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 ia 56.16.03)    56 10

Finanțarea națională    _ 58J6.01

Finanțarea externa nerambursabila    5816 02

Cheltuieli neeligibile    _ _ 58.16 03_

Mecanismul financiar SEE (56.17 Ci ^ 56 17.03)    56-1

Finanțarea naționată    _ 55 17-01

Finanțarea externa nerambursabila    _ _ 50 17 02

__Cheltuieli neeligibiie    _ 5617.0.'

56 ’8 59 1801 58.18 02 56 18 03


50.25.01 56.25.02 56 25 03


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.1803)    _ _

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligihue

Program..1 de cooperam eivetaro-roman vizând reducere** i:«»oertaw<x economice si wo*e in cadru» Uniuni, europene extins* (56 25 oi la 56.25.03}    _

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neetlgibUc


Asistent» tehnică oentrumecanismeiefinanciareSFE(56.27.01 ‘g se 27.03)    56.27

Finanțarea națională    __ _ _S6 27.0i_

Finanțarea externa nerambursabiia    _    56 27 02

Cheltuieli neehgibtle    56.27.03

Fondul naționa1 pwfiru relații ouaierațe aferent mecanismelor financiare- SEC 156 23 01 ta 5G.25.03i    56.28

Finanțarea națională    58.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    _    _ __ _ _ 55.28.02

Cheltuieli neel-g'bile    56 ?R 03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.03)    71

Acbvofîxe (cod 71.0101 ia 71.01.03*71.01.30)    71.01

Consuuctii    71.0101

M»$in_ echipament© si rnijțoene ce transport _    71.01.02

Mooil-cr aparatură birotică ț. arce active corporale    71 01.03

Alte active'->.e    710130

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

AcUve financiare (cod 72.01.01)    72 01

_ Padfcioarc la capfiaiul sodai al socețaita* comerciale _ _ _ 72 01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    _    81

Rambursarea împrumuturilor contractai* pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plat» efectuate In anii preced*nli si recuperate in anul curent    35.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT Excedent <92.01.97)

Excedentul secțiuni de detonare Deficit (93.01.97)

□oficiul soellufl» de de2vcliai«

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

90

92.01

9? 0’ 97 93.01

93 0’ 9?

JbOEÎUL CONTANTA

UmUMea d<3minisir3l v terilorwjlâ ‘CONS?ANT

a Instituite puMna    _______

Formular    [ ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP 65.02


Buget 201 * REVEDERI ANUAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

i7nma

DEZVOLTARE)

1 cuwl«

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

128014

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2030*40*50+51 SF+55SF+57+59)

01

128014

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02+10.03,

10

112771

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.00 +10.01.10 la 10.01.16

♦10.01 30)

10.01

B4d?7

Săteni ce baza

10.01.01

57090

indemnizație ac conducere

10.01.03

Scor ce vechime

10.01.04

Ssorun DOntnj conij.lii ile

10 01 05

735

Alte sporuri

1001 05

2298

Om Sdphmmi'.are

10 01 07

Fond ac premi<

Fonfi pentru posturi ocupate or n cumul

10.01 oe 10.01 10

692

Fonc aferent plâlîi cu or»

10.01 11

5562

Inoemnizatii plățile jnor persoane om 3:3-3 urviab

10.01 12

64

IndemnrzMiii *:« ijn'eg^’e

10.01.13

3

Indemnizații ce detașare

10.01.14

Alocații pentru transoorw la sl oc la locul de munca

1001.15

Mccatli pentru iDcumto

10.01.16

AHe drepturi selarole in pani

10.01 30

6529

Cheltuiali «Alertele in natura (cod 10 02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tenet0 de masa *)

10.02 01

Norme rin hrana

*0.02 02

Unforme 9. erjijwrwtl ooitgatenu

10.02.03

Locumta de serviou faosila de soianat &■ tamnla sa

10.02.04

Transpadui ta si de ia ocu- de munca

10 02 06

Arte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

27794

Conțripulii de astguran soc,ale ce stat

10.03.01

18354

ContriDutii oe a^gyran qc șomaj

10.03.02

6C5

Contribuit* de asigurări șocate ce sanataie

10.03.03

6196

Contribuții oe asigurări pentru accidente de munca si bort profu&iormie

10.03.04

394

Prme ae asigurare viață pălite de engețatur pentru anyajat1

10.03 05

Contribuții psnt'u conced.1 si .ndemnrtMdi

10.03.06

1042

TITLUL ii BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.10

la 20.25+20.27+20.30)

20

15243

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

14109

Furnituri de twou

20.01 01

448

Matunaie pentru curățele

20.01.02

393

încaizd Iluminat 51 ‘oda -notrica

20 01 03

7626

fjș, JC<i.


Apa. cana1 s> salutvnate Carburant) st lubrifiant!

Piese de acNmo Transport

Posta telecomunicații rad.o lv, internei Materiale s. prestar ac sen/icu cu caracter runct ona AJte bunuri sl șervet pentru întreținere st funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03 01*20 03 02)

Hram pentru oameni Hrana pentru animate

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

M«W»mente

Materiale sap tar»__

Reactiv)

Dezinfectam»

Bunuri de natura obioctelor de inventar (cod 20 05 01*20.05.03*20.05.30)

Uniforme st echipament lenjene s> accesorii ce ost ABe obiecte ce Inventar

Deplasări, detasan, transferări (cod 20.06.01*20.0602^

Dcptasart interne, detașări. transferări Deplasări în strămutate

Materiale de laborator    _

Cercetare-dezvottare

Cârti, publicații si material© documentare

Consultanta sl expertiza    _

Pregătire orofeeionala

20 01 04 20.01.05

20 01.06

20 01 07

20 01 08

20 C1 09 20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20 03.02

20.04

20.04.01_

20.04.02

20.04 03

20 04.04

142

109

520

1W2

192

427

635

0

13

5

2

4

_ 2

2005

20 05.01 20.05‘03 20.05,30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10 _ 20.11

20.12

235

4

4

227

14

13

1

5

1

io

i

Proiecția muncii

Muniție, furnituri si armament do na?ura activelor fix» pentru armata

Studii si cercetări

Pioti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

Contribuții alo administrației publice locale la realizarea unor lucrâri și servicii de interes public local. In Daza unor convenții sau contracta de asociere Reabilitare infrastructura progrom Inundații pentru autoritari publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alto costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24 01 *20 24 021 Comi5»o3ne si alte nostim afe-enio impnjrnuiuruor externe Comisioane si alte oostun aferentei impfunwturitor intern*

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legal»

Tichet© cadou

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 ta 20 30 04*20.30.06*20.30 07*20 30.09*20.30.30)

Recisma s» pubiicil8le Protocol si reprezentare Prlmu d» ax>gurqrB Ton-vala

Chirii

Prestam servic oențrj transmiterea drepturi

fordul Prescdir.toiui'Foncd conducslorulu- institutieî publice

Executarea suita a creantpjnr bugetara

Alte cheltuieli cu bunuri si servei

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.14    29

20.15

20.16    10

20.18

20.19

20.20

20.21 _

20.22

20.23

2024    O

202401

20.24.02

20.25

20.27

20.30    130

20.30.01 20.30.02 20 30 03

20.30.04    4

20 30.06_

20.30.07 20 30 09

20.30.30    124

30    O

W X'i-


Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01*30.01.02) aferente dator» pu>«e -cleme directe

Detona aterente c’editelțr «terne garantate

Dooanz» aferente datoriei publice oxterne (cod 30.0Z 01 la 30 02.03+30 02.05)

Oattaith aferente calorie- pubk*- M*i*mo dlmcto

Dobânzi aferente creditelor externe contractate d« oiderwțorii de credite

Dotona aferente credrteiar externe garantate s-'sau directe submtprutnuiaie

__Dona07i aferente datoriei pubuce externe 'ocale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ta 30.03.03+ 30.03.05,    _

Dooans* aferente împrumuturi or cin fondul de tezaur Donanda datorata trezoreriei statuia

Dobânzi aferenta iniprumuluricr wtnporare din trezoreria «felului Dooanzi ta ooeatmnle de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

Alto subvenții    _

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) ’

Fond de r«®rva bugetare Io dispoziția ouțoritâtitor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curenta (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05*51.01.14*51.01.15*51.01.24*51.01.20*51.01.31*51.01.39 + 51.01.46*51.01.49)

Transfe»urj către institut i publice

30.01

30 01 C1 30.01.02

30.02

3QȚJ2.G1 30.02.02 30.02 03 30 02.05

30 03 30.03 01 30.03 02 30.03.03 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51 01

51.01.01
Acțiuni de sanaiate

51 01 03

Flra^tarca aerooocuricr de «rle'es osai

51.01 05

Tn*i«5i«Kuri d i* bogeie’B 6GfwH''kx .udeiene centru finanțarea centrelor oe Zi penir1• proiecția copilului

51.01.14

îran£fe*un din txiyeie e local*» ptM'lrv inshtutiite de asistenta soc-aia pentru persotu aia cu Icrndiistp

51 01.15

Transferuri din bugetele ccnsW ta' leco’e și ludețcne pentru acord»'ea unu» «ulcere către unitățile administrativ-fentoraie in srtuațli de extrema ditiailfețe

51.01 24

Transforur* pnvind contribuție ce a&Jgurân sociale de sănfttale pentru i«ersaaneie aflale In concediu pentru creșterea ccpimui

51.01 26

Transferuri privind oontnbullite de sănătate pentru persoanele bedtftoare ce ajutor sooal    _

51.01.31

Transferuri om aulele corsiiiicr locale și |uceierw cenlru finanlarea unităților de asistenta rredico-soctaie

51 01 39

Transferuri Cin bugetele kx»W pentru fi-vanțares cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51 01 46

Transferun dm bagatele locate penini finanțarea camercor a_arct»e

51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A Transferuri inlamo (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Ațe transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea ooiigafHor restante calm furnizorii de energie termica si ate centralelor de termoftcsre    __

55 01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizați' internaționale) (cod

55.02.01 *55.02 04)

55.02

0

Contebuiii și cotizaț i >a organisme hrernatlonate

55.0201

Afle transferuri curwie în «Varietate

55.02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

_0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ta 57.02 04)

57.02

Autoare sociala in numerar

57 02.01


Ajutoare șocate m natura [icnete ce eres*

Tic nete cadou acordai© oenffu cnoltutel. stKfete

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 +"î591)8+59.11 +59.12 +59.15 *59.17 *59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35,

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamltâțtle naturale

Programe pentru tineret    _

Asociații si fundații    _

Susținerea cultelor

ContributU la sslarUAroa personalului ncclerlcal

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de

drept privat    __

Acțiuni cu caracter științific sl social-cuhural Sume Aferente piatn creanțelor salariate

Programe- si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuința

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30,

Imprumuiuri pentru InstltUtii si servicii publice sau activitirti finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi _ _

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rnmbursaride credite externe icod 81.01.01*81.01.02*81.01.05*81 01.06,

Romaursor- de cn#diie mierne oonlractate de erconolorji oe credite Rarneursar ce credite externe cin fondul de garantam

57.02.02

57.02.03

57.02.04    _

59    0

59.01 59.02 59.08 59 11

59.12

59.15 59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80.03

B0.30

81 0

81.01

31 (îl 01

81.01.02

Rambursan de credite aferente dgionei putxice externe locale    31.01 05

Diferente dț. cvra aferente datoriei pubi ne aderni*    B1 01 06

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02481.02.05)    81.02

Rambursări de crecite interne garanta»    81 02.01

Coerente de curs aferente Galeriei puWice interne    81.02.02

Rambursa'- de credlleaferenteJqloneuiutMl0® intemejoca'e    81 02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT(85.01)    _ 84

Plat) efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent    65.01

TITLUL XVIirRmRVETEXCEDENT/DEFÎCff    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiuni oe funcționare    92.01 96

Deficit 93 01 96    93 01

Del iotul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55*56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATf ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02,12*81,02.28*5102 ?9i Transferuri srentru rioRnieree investițiilor la spitate

Transferuri din bugetele tocale pentru finanțarea cheltuielilor da capital din


51

51.02


domeniul sănătății    51.02.28

__Alte transferuri do capital calre țnstRufil publice    51 02,29

TITLUL VW ALTE TRANSFERURI (cod S5O1>    55

A. Transferuri Interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10* 55.01.12* 55.01.13 ♦65.01.15*55.01.28*55.01.42)    55.01

PrugramMcii r ^ri-v»->,i ii.«.i3a»iiia_____ _ 55.01.03

Programe pwarl 51 ane oroșrame eu finanțare neramDursaonâ    55 01 08

Programe IS°A Programe SAPARD

Programe da de/vu|lan*    _

Fo*c Roman oo Dezvoltare Șocata

Cheltuieli neebgi&ile ISPA    _

Transferuri din tabelul local nSlra asodaiiHe da dnzventarG inicrcomumțara

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 * 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25*56.27*56.28)    _

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    _

Fmanțaroa națională Finanțarea externB nerambunâabila

_Cheltuieli neeligibile___

Programe din Fondul Sacral European (FSE) (56 02.01 la 56.02 03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramDursabiia Cheltuieli neeligibile

Programe am Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56 03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursaolia

Cheltuieli nee'igîDile    _

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurale (FEADR) (56 04 01 ia 5BAK03)    __________

Finanțarea raională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    _

Progrania din Fondul Eurooean centru Pescuit (FEP) (56.05 0i la 56.05.031

55 01 00 55.01.10 55.01 13 55.01.15 55.01 28 55.01 42


56

56 01 5601 01 56 01 02 -56.01 03

56 02 56.02.01 56.02.02 56 02 03

56.03 56 03.01 56 03.02 56 03 03

56 04 56.04 01 56 04 02 56.04.03


56 05Finanțarea națională    56.05 01

Finanțarea externa nerambursaoila    _    56.05.02

Cheltuieli neeligibrie    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA) |56 07 01 Iu 56.07.03)

56.07

0

F nantarea națională

56 07 01

Finanțarea externa nerambursabiJa

56 07 02

Chflttu.eii noehgib ie

36 UZ 03

Programe Instrumentul European ce Vecinătate șl Partenenal (ENPII (56.08.0i ia 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea naționala

56.08.01

Finanțarea externa rerambursaolia

56.08.02

Chelluiel' neehgibile

56 03.03

Alte programe comunitare finanțate m perioada 2007-2013 (56 15.01 la 56 15.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa narambursafrla

56 15.02

Cheltuieli neeligibile

5615.03

Alte (aerian st instrumente ponderare (56.16 Qi la 56 16.031

56.16

0

Finanțarea națjonsiă

56 16.01

Finanțarea externa neramaursabtla

5616 0?

Cheltuieli neeligibile

56 18 03

Mecananulf nar.oarSEE (56 1701 ia 56.17 03)

5617

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

5617 02

Cheltuieli neeligibii6

56.17.03

Mocantefu ttoanow norvegian ;&6 13Q1 'a 56 1 8.03;

56.18

0

Finanțarea națională    _

56.18.01

Finanțarea externa nerambursahiia

56.18.02

Oe'tn-eli neeiig foite    5618 03

Programul de cooperare cvetiano roman vizând reducerea cspantatllor economice bi social" m cadrul Umorii Europene extinse <58 25 Oi «a fifi 25 03'»    56.25

Finanțarea nsbonaiâ    56.250’

Finanțarea externa 'teramoursabila _ _56 25.02

Cheltuieli neeligioi'e    ___ 56.2503

Asistentă tehn.ca pentru mecanismele financiare SEE <56.27 O’ ta 56 27 03,    56.27

_ Finanțarea națională    __ _ 56 27 01

Finanțarea externa nerambursabiia _ 56 27 02

Chelturel neeligibile    5*3 27.03

Fonoul național pentru rotați' bvateraie aferent m«canwfne,c.r f. nanei are SEE <56.29.01 la

56 28 03)    56.28

Finanțarea națională    56.28.01

Finanțarea externa neramtiursabla    56.28.02

Cheltuieli neeligibde    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)     70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 * 71.03)    71

Active fixe (cod 71.01 01 » 71.01.03+71.01.30}    71.01

Construcții _ 71.01.01

Maștoi. ocripamentc »< mijloace de transport    71 01 02

MoMer, aparatura birotică țialfe active corporale    71.01.03

Ane active <>*c     71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TTTLUL XIII ACTIVE FINANCIARE <cod 72.01,    _ ~    _ 72

<1

0


Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare o caprtaiul socia' al societăților eomercialA    72 01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    _ 75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81,    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE 81.04 TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT (85.01)     84

Plăti efectuate in anii precedonti si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.07}    92.01

__Excedentul sect-lift U» iieZvoJAf.j     92.0197

Deficit (93.0137)    93.01

Debclîu secțiuni. ce dezvoltare_93.Q1 97


ltMRAXMVlțZț

\rrn»

■IiiOETUL. CONSTANTA

-Mftflleoaamnstrotv :o»raiaâ CONSTANTA

nrttwa putjteâ__

Fermul    |    ĂNEXÂ2BIS "

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2013 CAP 66.02    •T* —


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

irvJKKtV’

Bosc' 20'3

JwE VEDERI ANUALr

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE*SECPUNEA DE DEZVOLTARE)

0096

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*751*34,

S87«

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30»4a*M*51SF*55SF*57*53|

01

5674

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01*10 02*10.03,

10

4100

Cheiluitb salariate In bani (cod 1P 01.0U10.01.03 la 10 01.00 «10 01.10 la 10.01 16 *10.01.30,

1001

3fci2

Sâiodi 00 CWSJ

10.01.01

2070

do COPduCBfO

IO 01.03

l)

Spor <le vHcrinwi

10.01 ft»

l)

Sporim |*vii’u aindilL de mune»

10 01 (Vi

0

Afle scoru?

10 01 06

0

Oc ausiimenUm

1001 07

0

Ford do premii

10,01.05

0


T-ood îwtrwnj posiun ccupate prin cumul

1(1 1)1.10

0

Panfl dte'onl Dtalii c». cot

W01 i1

0

îndemnam plăti» unor Der=ru«'H il«> ufam UI IUI),

10.01 12

0

Irutamnusatil da ddcțjanc

10.01.13

0

da Outaseru

•001.14

Alocat. pentru irHOMUurlul(g*1 ifc 'o Ixul do miino

50(11 IS

0

Alocat» pentru •uauinta

1001 îtt

0

Ane crcpturi Mlaruie n ban.

10.01 30

242

Cheltuieli setaflule in naluro (cod 10.02.01 ta 10.02.05+10.02.30)

1002

TichctC X nuwA •)

10 02 01

Konnc de hrana

10.02.(0

0

Uniforme si ech-pament ontapIMtu

•002 03

0

Locuirita dn seevic*u folosita co rubirial s. (anuks sa

10.02 04

0

Ttamuxjrt J .&ai ao ia locul de munca

10.02.06

(1

Afle drepiun taiunjjMt in natu'C

10,32.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

1003

ȘKn

Ccntnouui de asiguran kmpbiu de Slot

1003 01

605

Ccnuibuvi do asițurân ae șomaj

•003.02

16

Contribuia nn nwjurw socwta do san-itate

10.03 03

167

Ccnv.Ouli ae astouran pennu acodentu du munca s> bea protaannwn

10.03.04

6

dw »wour«tv mdlu p-dW< ac angajata- penlru ar<jo|3tf

10.03.0S

0

CenlAPuU pentru concern «imtamutesiii

10.03 06

36

TITLUL. 0 BUNURI SI SERVICII (cod 30.01 ta 20 00*20.09 (3 20 10*20.18 ta 2fl 25*20.27*20 30)

20

20

Bunuri »'servicii (cod 20 01.01 ta 20.01.09»20.01.30)

20 01

0

H tadun de birou

2001.01

0

«itMnn ale pentru curuleniO

20 d 02

1)

frwaiat. Iluminai ip for»a mivjica

20.01 .03

0

Apa, canai si sak.bntate

20.01 04

0

Carburant a icfinf«an,i

20.01 05

Ci

F'Csqob schiinn

31.01 06

0

. rsnspijn

20.01 Of

0

Posta wieccfneniQjt". rad*:, tv. intranet

2001 00

c

Me’rma e si prestan 00 sor\k.i cu caracter funchoitwi

20.01.00

0

AMp bunul) 5- trtrrv ei pentru inlrwtnen, & *>0Ct1<nârc

20.Gi.30

0

Rep»rat»i curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01-20 03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentnj anmale

20.03.02

0

Medicamente si materiale Mortare (cud 20,04.01 le 20 04 04)

20.04

0

MwliCrftTmnle

20 04 01

0

Materiale samrorp

20.04 02

0

Reactivi

20 04 03

0

Dezinfectant)

20 04.04

0

Bunuri de natura obiectelor ae inventar (cod 20.03 01*20 05.03*20.OSMl

20.05

0

IJr iormo » ccboumunl

20.05.01

0

Lonferie 5l ăicuscmi dn pst

20.05 03

0

Alîs aoiecfa du invnntsr

20.05.30

0

Deplasan. detasarl. transferări (cod 20 06.01*20 06.02)

20.06

0

Dcpiasan interne. dumun, immffariiri

20.0fi.01

0

OnoDtswn Tn .«jrrtiititax

20.06.C2

0

Metcnale de laborator

20.09

0

Cercerare-dez voltaru

20.10

0

Cârti, puciicaui si materiale documentari

20.11

0

Consultanta sl expertiza

20.12

0

Prauatir» profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

MunHU, furnituri «i vnnemant rin natura activelor fise pentru armaiz

20 15

0

Studii ei carcaurl

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului Qenetlc al animalelor

2018

(I

ContrlDU|il ale administrației publice locale la realizarea unor lucrfin ț> aarvicH de mierea public loca», In Oaza unor convenții iau contracte de asociere

20 19

u

Re*nil>t»ra infrauliuctura program inundații pentru automat! publice locale

20.20

II

M«!teo(C*o$e

2021

0

finanțarea acțiunilor cSn domeniul apelor

20 22

0

Prevenirea al combaterea Inundațiilor al înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alic costun aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

20.24

0

C<xn>»oane si arte costun aferente Imorumuturrtor e»wme

2C.24jO’.

0

Omincmne si a.lp ccslun afnreme miprumuluriior Inlcme

20.24 02

0

Cheltuieli judiciare al wilraj udtciarv deuvate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului. potrivit dlspczllWor legale

20 25

0

Tlchele cadou

20 27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30.04*20.30.0«*20.30.07*20.30-00*20 30 30)

20 30

20

Rec'nmu s> putteMalu

Z0.30Q1

0

Protocol .*> reprezentare

20 30X32

0

L'nmu -îe aSTJur^m nnn-vialn

70 30.33

0

CM*

20 3O.IM

0

Prosun >V\1-II pentru trananisere® sropluiior

20.30'*)

0

Fondul Prosodirtoiui'r ondb torduceioruiu metlotiei pcbHce

20 30 07

0

Esucularea s’kta a crcanuwjr oupctarc

20.3000

0

Ajie U'mluieJi cu ou nuri el cerv-cr

2030.30

20

TITLUL IU OOBANZ) (cod 30.0, la 30-03)

30

0

Dobânzi alenrnl» datoriei publice intamo (cod 30.01.01*30 01 021

30,01

Dcdana akjrcnto dâlonoi ouU ce rniemu directe

30.01.01

0

fÂ-oana aferent» crcdiiotor interne gprentmc

30.0’02

0

Ootjansi rieronte datoriei publica etxemc (cod 30 02.01 la 30 02.03*30.02.05)

30.02

H

Dcburui uferMnie rtainr» wioi'ca externe czecta

•3002.01

0

Dobânzi âferaflte jwdUefcx nnrrni, contracta’» <i» urtfenatoni ne credit»

30.02,02

(1

Dccanzi aferente uwflldcr osse-o gd'anttto si'wu directo -iubimixuinuluie

îO 02.03

0

CZPenzi aferent» dainnei r«ir>tw> e»iem© roca*?

30 0205

0

Alto dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03* 30.03.05l

30.03

0

Dccanzi afenonie imprumuiuricc d n 'onuui de roiau-

30,03 01

0

Octunua oauwdta truzfxertai «mulul

30.03 UZ

0

Oftuenzi aferente mtOftiriiuiuntor temporare am trezoreria statului

30,03.03

0

dobânzi is ooeaburoie <l» leasma

30.03.05

0

TTTLUL IV SUBVENȚII (cod 40.02*<0.20*40.30)

40

0

Subvenții oentru acoperirea diferențelor de preț fi tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensare» creatorilor neprevu>onala ale preturilor la combustibili

40.20

0

Ane subvenții

40.20

o

TTTLUL V FONOURI 06 RE2EHVA (cod 50.04)

50

0

Fond na rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50 04

0

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TA71 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cort 51 01)

31 SF

1644

Tranafenrri curente (cod

31.017)1*51.01.03*51.01 05*61.01 14*51.01 15*51.01.24*51.01J6*51,01.31*51.01.30 *

S1 01.45*51.0140)

51 01

1044

Transferuri -atre mânuți- puric»

51.01.01

O

Actruri’ do senaUia

51.01.03

0

ri' 9iUd»t»a »»f'jțJomirilor de etsree tccai

51.010b

0

Trans^crur- din Pu petele consilier )-joetono pentru finanțarea centre,or ce z> centru proiect» cctrtuiu'

51,01 14

0

Trensferun d»n p.petwo tocao pontru 'ftttltUMr do osestento soooio pentru pereoanore cu tianotao

51.01 15

0

îrjnsfcrvr tfin p.gettio consui.Kx bcaic |l juocjonc pentru acoroaroa unor ajutoare către unrtăOta acn ntctratN tontonale fn sr.uap 3c extremă dăunate

5i.(»1 24

U

Transpar. pd»ir-3 centrlouta da «JMîu'irt socWe de săniuțe pentru oereosneta aflata Tr> concede» portnj creșterea copAAui

S1.01.26

0

îue'm'eiu.i pr.vrxl contribui4« d„ suiutatu pentru ptwuuer.wie Ow.efn.nire Ce »utoi ioc-ai

51.01.31

0

rransiorun cSn Dugoteie cens Mic* localo și județene trentru flnar tyoa un’titaor p« m»i«reni« ineaoo-«oaate

51.01.33

0

Transicnin dn Duqetaie locale pentru fnanproa cneRumaior curente cin domolul wnatiii.

51.01 46

1M4

TrwuMmn tkn bugetare locala pentru RftanurM camerelor eqncc/e

51,01.49

0

TITLUL Vfl ALTE TRANSFERURI (cod 55 01* 55.02»

55 SF

0

A Tr«n«ferun Interne (cod 55.01 1»* 55,01.54)

55.01

0

nfle irans'erun curena mîeme

55 01 18

D

Trsruderun pentru acnttarea otriuatii'nr restante șatre Furnizori de țnenjie termic* » *ta ctmUtieiM de ’»rmn1Ua*e

55.01.54

0

B Transferuri curente în Mfâlnaiate (câne organizații internaționale» (cod 55.02 01*55 02 04)

55.02

0

Contnouni și ooteati la organisme rntemapon?te

56.02.01

0

Alte transtoiw curente in străinătate

55 02 04

1)

TITLUL IM ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

110

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04»

57.02

110

Ajutoare șocate In numerar

57.02-01

•10

Ajutoare mcnle in nalorw

57,02.02

0

Ticnele do cresa

57 02.03

0

Î.LlielB csiluu AimrtJaUl fmrftu CAeltuirjl «•cw’e

fl’.02.04

0

TITLUL X ALTE CHEL1UIEL1 (cod 59.Oi ♦ 59.02 * 59.06 *59 11 »59 ,2 *59 15 *59.1? *59.20*59.22 ♦59 25 *59 3G*M 35,

59

0

Bura*

59 01

o

Ajutoare pentru daune provocare oe caiam.iatiie «unuraie

3902

D

Programe pentru tineret

69 06

0

Asociații ti fundații

59 ,1

II

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului nectencal

58 13

0

OMpâgutnrt civile

59 17

Sume ueetinaic finanțării programelor sportive reaiaate de structurile sportive de drept prlvet

59.20

u

Acțiuni cu caracter științific si eoclai-cuiturai

59.22

n

5um« aferente plăti' creanțelor salariate

59 25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59 30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de tocu.nțc

3935

D

OPERAȚIUNI FINANCIARE -cod 30-81]

79

0

TITLUL XV iMPRUMUTURI (cod 60,03*80.30,

50

o

împrumuturi pentru Institut!) al servicii publice sau actJvttaU finanțate integrei din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

8030

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDiTE (cod 61.01*61 02]

81

0

Rambursări de credite externe (cod Bl.01.01*81.01.02*61.01 05*81.01 06,

61 01

-

1 tambur sen de vrodlUi cricma contractate «3e nnt.vnj.inrs rin unxtxe

Bl 01.01

0

Rampuman an crodtin «ii«nn dtn fondul du uumntarc

Ol ni 02

0

fL.rr burj.in oo credric aferente Saiortai pucico ertwn»» (ocale.

61.01 05

tl

□tbrunta do curs aferente catorifi ptiNica externe

8' Ot Ofl

0

Rambursați de credite Interne (cod 61.02.01*31 02 02*81,02.03»

31 02

o

iRembureori cc oroortc mtome garoiRai»

Sl.U/.lri

‘J

Diferența da uhu nfeninih iteltjn» cubice muma

61.02.02

0

ftjmbursan Oto creata aferente dotona puc -cc încerc resalc

ai 02 os

a

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IM ANII PRECEOENTi SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<55.01)

84

o

Plăti etectuata in anii pracadanti «1 racuparata in anul curant

55.01

0

TITLUL XVIM REZERVE. EXCEOENT/DEFICIT

90

Excedent 92 01 96

02 01

E'xecentul H*ti4i>n<i (te kn-(i:ifw«e

92.01.96

Deficit 93.01 06

03.01

□eficRul aeenuno nn runcl<en.im

9301.»

SECȚIUNEA DC DEZVOLTARE (COd St*55*56*70*T9*84)

222

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UMITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51 02)

51

222

Transferuri tip capital (cod S1 02 12*51.0228*51.02.20)

51.02

222

Trmwlnruri porcini 9n<ml3nra inwsJitlilnria s&itaie

5132.12

222

Transferuri din bugetele loca ș parnrj Imanjaraa cneltunsiitir d« cnjxai din domantul aânâtâbi

51 O2 2E

0

Agi» înneierun de capital ca»'» i**«tRuvi p-jWoe

51 02 2P

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

55

0

A Transferuri Interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 * 55.01,12 * 55.01.13

♦55 01 15*55 01.28*55.01.42)

55 01

0

Programe cu bnantare rembu-sacta

s5.01.03

0

Programe PHARE y Uite uti^mmu cu IVuoitoiu neiuiidxioiruiici

55.01.08

0

Programa IS^A

55.01.00

Q

Programe SAPARO

55.01 10

0

Prtgraroa rte nermltan»

5501.13

0

Pcnd Roman do O?zvt»ll£«« Socrite

55 01.15

0

Crw«O-tfc ->Wli»HJ»le ISPA

%.oi.2a

3

| Tfn^sftmjp flin nugelul l«J» cdl.-n MfiOClafHe O OtavuOro 'n»fa*»lurH3rt

55,0’ 42

0

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri oxteme "«rambursabile (FEN) pontaderare (cod 56 01 la M.05»cod 56 07 * 56 0B * 56.15 la 56.16 *56.25*55 27*S6.2«I

56

0

Prograna, <jin Fondul curoocon de LMiwoiurc Reg nnala (F&DR i 156 01.01 la ătf 01,03)

•xiQI

0

Fmant^mn naționala

£6 0101

0

Finanțar» uxt«»ma ntfrsmr^irsawia

563J1 f»?

0

Grietfuld nnnig4j.te

66.01.03

0

P>u9iunw an Fondul Sooni Euroown (FSe) (5&02.01 Io 561)2.031

5S02

FtniMKirCfl nagonâJO

66.02.01

Fmențurca extern naiamborannn

56 02.02

ClKDtuiel necCniiXto

56.02 03

Prognrr-O-i. Fundul d« Coetiufio (FC) (56.03.01 la 56 03.031

56 03

Finanțarea nuțianjJfl

56 03 01

FtnanynM <wie"-o ncnwnturhebila

56.03.02

CheltuJo.'< no^gtik-

56.0303

Prograire om cooou' EiwpnH.i Agn^v oa OavoUare Rumu, .FEADR) intf.04 01 le 56.04.03)

56.04

Finentarw națiunaU

56.04.01

Finanțarea arwnu r«rorr»itinv»b>la

5604 02

Cheltuieli neniigiMitr

86.04.03

Programe /un Fonikji Eumcma» ixr.tru Panoul (FEP) (Sft <16 0t la SS05 03)

'•605

Fiionloroa n«|iunel3

56,0601

Firumtaroa o«i«ma neramburtudniu

-•6.05 02

Chnhutali neeUflituie

5fl.0S.03

Pnnjr&no 'nswwlui do AstonnM pentru Prea le? arc (IFAl 168.07 0’ la 5tf.O7.03l

56.07

1

AnanlBroo naKthtfri)

66.07.01

-£•

s

3

S

o

o

?•

»n

**

5

«M

O

o

5

rw

c

3

s- •—

- O

s

3    ? 5

8 Ș

4

r

J o

8

r<»

O

a

O

s

3

£

SC

o

s

ui

•n

i

O

•£

<£■

X s

r-

t $ î

E X

2

? s

K

n

p,

$

O

UI

V

•45

%

8

ă

5?

s

8

s

3?    £

î 8

$

8

y

E

5

5

ÎB

»

n

2

£

p

M

id

2

O

•«s

£

f

•r,

3

i

O

£

§

■fi

8

s

i

s

S

5

<1

•o

Q

5

s

1

V

*

£

fr

ș

6

iz;

re

39

X

"/

1

»Ti

5

5

O

'£>

fi

'J

JJ

5

8

c

Si

£

IȚ»

3

h

c

a

1

I

i

Ș

&

O

!

îi

3

g

n

o

■»

|

?!

> .-Sa

V

?

1

c

X

&

*5

a

1

4$

c

u

1

e

jj

â

1

?

£

fi

e.

2

*

w

!

c

1

s

£

I

fi

a

g

î

1

I

I

s

«

ș

«

s

5

?

i

§

3

:

2

5

ș ? h 1

fi Zj

1

3

s

f i f

H

a -

5 C

Is

îl

s

'

3 3 ț 5 T

1

IS

1

o

CC

t

x

i

u

î

o

c

I

n

£

li

?

1T.

s

c-

11

1

£

2

-

I

u.

s

5

!

c

.6

'X

ș

1

ÎJ

n

h

I

I

i 1 1

î f

rr. C

II

rc .î

«L ;

9 :

<£/ 1 "O

*i

i 2

1

1

c

1

§

h

ji

~ ■

£

5 -

» i

s

f

41

I

1

1

h

L

Akistan** lennica por.tru m€oni«n>«Je (ioane u'« Sifc (~6 27.0’ la 5627 031

50 27

finantieMB nodcnaU

56 // 01

=l^an(oroa Salem* r.trarr.tijrsob la

56 27.02

Chelaiis* r^L^oiic

C627U3

l o«i(Jut nstonal panou ratotiibiUlCfâle aNsmnl 'necaresmeMr floanditreSEE (5628X1’ in 56.23.03»

56 28

Finanțarea normali

56230’

FnaWHrwM uxlema nframCunr«b-iî

56.2RM2

Cheltuieli neefeel>.te

56.20.03

CHELTUIELI PE CAPITAL (cud 71*72*7S)

70

0

TITLUL Alt ACTIVE NEFINANCIARE Icod 71 01 ♦ 71 03)

71

0

Active fixe (cod7l 01.01 la 71.01.03*71.01.30)

71.01

a

Cc-«iructt

71.01 01

0

ocft.camemg. si    dc l;;.n$poi

71.01.02

U

Mottie» .ipâraturA    aha active corpora*?

71 01 03

Q

Alto acbve hm

7i.0i.30

0

Reparații capitale aferenta activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01»

72

o

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Pamcioaru la capiului mk<hI ai MCiclaUltv conwode

72.01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 011

70

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

IRambururex împrumuturilor contractate pentru Hnenterea proiectelor eu litianure UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plan efectuate •« anii pcecedenti el recuperate In anul curent

65.01

TITLUL XVIII REZFRVE EXCEDEWT/DEFICIT

aoJUDEfUL CONSTANTA

Urtaftea admimslralp IcritOtaiA CONSTANTA

IrwttîluVa pubfca _

Fomuisr:    ‘ ANEXA2 81S

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP 67.02

mii ici

Cod

heicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

284)2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79*84)

28412

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51 SF+55SF+57+59)

01

28412

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10,02*10.03)

10

0

Cheltuieli jalonai® In Pani (cod 10 01.01*10.01 03 ia 10.01.08 *10.01.10 la 10.01.16*10.01.30)

10.01

0

Salari ce oaza

W.01.01

incemnuafc de cnoduderu

10.0103

Soor dc vechime

10 01 04

Spocu/I pentru condjti> ce munca

10.01 05

AJift «wn

10.01 06

Ore suplimentare

10.01 07

Fonc de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fora aferent txal» cu ora

Irde'-n.zatii pteule unor persoai -e din afara uînmu-indemnizații de delegate ludemiâclji de detwseio

Atacați' pentru transportul la si de la Iocj! de munca Aiocatu pentru locuințe Ai|o d'fecturl țetorole w baiu

Cheltuieli salariata in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.05+10.02.30)

T crete de masa ’)

Norme ce nrana

Uniform© si echipament obligatoriu_

Locuința de servicii folosita de saianat si familia sa _

Transportul ia si de a locul de munca

Ale d-eptun salariate *> natura    _

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

Contribuții de sstgurar* sociale de stal ContriDutli de a&purâr- de șomaj Contribuții fie asigurări sociale de sanstate

ContnOutii oe aagursr pentru accklcrte de munca s boii profesionale Prime oe Bsigurae /«ta ptAtiie de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+2030)

Bunuri sl sorvlcll (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Meieriata pentru curățenie înrăirii Iluminat s> furia motrico

10.01 Ofi

10.01.10

10.01.1’

10.01.12

1Q.01.13    _

10 01.14

100115    __

10.01.16 _

10.01 30

10.02 0

10.02 01

10.02 02

10.02.03    _

10.02.04 10.02.05 10.02.30

10.03    Q

10.0301    _

10 03 02 10.03.03

10.03.04    _

'0C3 05 '0.03.06


_ 20 20.01

20.01.01 20.01.02 20 01 02


23557

18000


Am, canal sl sal.jiy.tete Carouranti s‘ lubrtfianti Piese de schimb T'Hrispon

Posta, leiecomunicatii. radio. tv. internei Matertato « prestări ce servicii cu caracter funrfio»»l Arte bijrn.r. a. servic» pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oarr.enc    _

Hrana pentru animale    _

Medicamente si materiale sanitare |cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale săritor*

Reeclivl

Dezinfectant)

Bunuri da natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)

Uniforme si ectvpament Lenjerie si accesorii de oat Alte colante de inventar

Deplasări, dotasari. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări Interne, deiașan, transferări Deplasan tn străinătate

Materiale de laborator

Corcetare-dozvoltaro

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta sl expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

w fin

20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20 01.09 20.01.30

1BOOO

0

0


20.02

20.03

2C.03.01

20.03.02

20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20 04.04

20.05    _ 0

20 05 01 20 05 03

20 05.30_

20.06 0 20 06.01

20.06.02 _

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

Muniție, furnituri $1 armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii ei cercetări    20.16

Plat» pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii dc interes public local, In

baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autontati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    _ _____'    20 23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor [cod 20.24 01 ♦ 20 24.02»    o .

ZU.ZA

Comisioane si alte costuri aferente imprumutunior externe    20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne    20 24 02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea imereselor statului potrivit

dispozițiilor legale    20.25

Tlchetc cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20 30.06*20.30 07*20.30 09*20 30.30)


20.30

Rertama si pubertate    20.30 01

Protocol si reprezentare    20 30 02

Pr.me oe asigurare non-veta    20.30 03

Chir*    ___ 20.30.04

Prestări servicii oenlnj transmiterea drumurilor    20.30.06

Fondul Prcscdlnift'uVFondt/i oonducatoruiui msutuuei DUftce    20.30.07

Executarea silita a onanteior bugetare    20.30 l>y

aji© cheltuieli cu bunuri Si servei    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei public» interne (cod 30.01.01*30.01.02)    30.01

2AQ


7317


7317

0

a


Dot>an2) aferente calorie publice interne directe

30.01 01

Dobânzi aferente creditelor .nteme paranatc

30.01.02

Oooanz» aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.05)

30.02

0

Dorianzi aferente dukxw- publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate ce ordonatori ce credite

30.C2 02

Dobânzi aferente creditelor externe oorartaie si/sau directe sob-mprurputaic

30.02 03

DooaitZi aferente datone1 publice externe locale

30.02.05

Alte dobanz. (cod 30.03.01 ta 30.03.03* 30 03.05)

30.03

o

Dobânzi aterentg împrumuturilor Cin ‘oncul de tezaur

30.03 01

Dobanda datorata kezora'iw statului

30.03.02

Dooanzi aferente împrumuturilor temporare din tfftzorone statului

30 03 03

Dobânzi la opeshunre de leasing

30 03 05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

Subventif pentru compensarea creșterilor neprevtzionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara Is dapozitia autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

755

Transfe»uri curente (cod

51.01.01*51.01.03*51.01.05+51.01.14*51.01.15*51.01.24*51.01.28*51 01.31+51.01.39 ♦ 51 01.46+51.01.40)

51.01

755

Transferuri caire institui» punice

51.01.01

755

Acțiuni dc sanatetc

51.01.03

Pnantaren aeroporturilor de interes local

51.01.05


Transferuri cin Duseîee cors I» or iudeiene pentru flmnareă centrelor da o penrra proiecția coootu.    51 01 '4

Transferur; d.p bopctete tocate peno^rwțiiutiiia da «galanta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri c<r OixjoreJft cocsl'fcîr locale $• județene pentru acordarea unor autoare către unitățile

sdmimstrativ-ter tonaie ta situați de afflmtt dficuifata    51.01.24

Transferuri prrrmd contribuia do as-guran soowie de sănătate pentru persoanele aflate In conced,u pentru

«BșierBă uopi«j|u<    51.01.26

Transfe^n privind oontnbuțnie ne sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri dm bugetele consiliilor toca:e și județene ponrru finanțarea unUAțiior de aatfitenia medi«-șoc<aie 51 01 39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea che-tiuaidr.r curente din oomeprul sănătății Transferuri din tai getele iccaie pentru finanțarea cameraMx agnocie

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri Interne (cod 55.01.18* 55.01.54)

Alte Irartsferun curente interne

Transferuri pentru ecmtarefl ppiigaț i or restanta către furnizori Or energie lenmca si ale centra etor de termoflcare

B.    Transferuri curante In străinătate fcâtro organizații internaționale) (cod 55 02 01+55,02.04»

Contribuții și cotizații& iirganrsipe internaționale Afla transferuri curerte fn străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04I

Autoare șocate nnumerar Ajutoare soc«le p natura T,chete de crasa

Tlchete cadou acordate penim c-neUtrei' socialo

51.O1_46__

51.01 49

55 SF 55.01 55.01 - .r:

55.01 54

55.02

55 02,01 55 02.04

57 57.02 57.02.01 57.02,02 57 02 03 57 02.04
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 4 59.02 4 59.08 459.11 459.12 459.15 459.17

459 20459.22 459.25 459.30459.35l

Burse

59

59.01

4100

Ajutoare pentru daune provocate de catamitetile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

4100

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportiv© d© drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter stiintlflc sl sociaJ-c uit ural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariata

59 25

Programo si proiect© privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE <cod 80481)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03480.30)

80

împrumuturi pentru institutil si servicii publice sau activitati finanțate Integrei din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

81

n

Rambursări de credita externe (cod Bl 01 01*81.01.02*81.01.05*81.01.06)

81.01

a

Rambursări ce cred tc externe contractele de ordonatorii ce cred.te

81 01 01

Rambureari ne iswt ie externe om 'oneul de garantare

81 01 02

Rambursări cc credite aferente dator tai publice exivne iix&ta

81 01 05

Diferente de curs aferente oatone. pjbiicc externe

81.01 06

Rambursezi de credite intern© (cod 81.02.01*61.02.02*81.02 05)

81.Q2

0

RHnit»ursH»i ce credite ntene garantate

ei 02.01

D-f-ranțe d9 curs aferente datonei ixjO'Icc interne    81.02 02

Rambursat! fie mxlife atare-iie daicmei oubt.ee miemg locala    81.02 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01|    84

Plăti afeciuata in anii precedenti si recuperate in anul curent    _ 85.01

TITLULXVÎII REZERVE. EXCEDENTZDEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul seq unii de funcționare    92 Cri 96

Deficit 93 01 96     93.01

Ddwițul secțiunii de funcl'onare _ 93.0196

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12*51.02.28*51.02.29)    51.02

Transferuri preninj finanțarea nveslițikor la spitale    51.02.12

Transferun din bugetele locale pentru finanțarea crieituieMor de capnai din domeniul sănătății 51 02 28 Alte transferuri de capital către ir.stilutii publice    51.02,29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A Transferuri Interne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 ♦ 55.01.12 ♦ 55.01 13 *55.01.15*55.01.28*55.01.42)

55.01

Programe cu finanțare rambursabile____ ___ _    55 01 03

Proor xni» PHARE și .ute programe cu finanțare ncrambursoDiia____ 55.0108

Programe ISPA     55.01.09

Programe SAPARD     55.01.10

Programe oe dezvoltare    55201.13

Fond Romai de Dezvoltare Soc<ala    55.01.15

Cheltuieli neeligibi'e ISPA    55.01.28

Trânteai* din tx-geiul 'ocat către «ocvsti »e de eczvtfta»e intemomuriiară    55 Qt 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (56 01 01 la 56 01 03)_56,01

__Finanțarea națională    56 01.01

Finanțarea externa nerambursab la__    56 01 02


Cheltuieli neeligibile    56 01 03

Programe d.n Fondul Social European (FSE) (56.02.01 Ib 56.02.03)    56    0?

Finanțarea națională    56 02 01

Fir-anțarea externa nerambursabila    56.02    02

Cheltuteti neeligibila     56.02    03

Programe din Fondu' de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    5603

Finanțarea națională    _ 56.03 01

Finanțarea externa neramoursabiia    _ 56.03 02

Cheltuieli neeligibile    56.03 03

Programe din Fondul European Agricol de Oezvoitare RuratgJFEADRl (56 04.01 la 56.04.03)    53 CW

Finanțarea națională    50.(14.01

Finanțarea externa nerambursabila    5R.04.02

Cheltuieli neeiigibHe    _ 56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56 05.01 la 56 05.03)    50.05

__Finanțarea națională    ___ 56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    5B 05 02

Che'tuteb neeligibile    __ 56.05.03

Programe instrumenta de Asistentă pentru P^eaderare (tPA) (56.07 01 la 56 07.03)    _ _56 07

Finanțarea națională    56.07 01

M .$>2.


Finanțarea externa nerambursabila    56 07 02

Cheltuieli neeligitnle    55 0/03

Programe Instrumentul Europsan de Vecinătate și Partenerei (ENPI i <56.08.01 la 56.08.03)    56 08

Finanțarea națională _    _ _ _ 56.08.01

Finanțarea externa nerambumabila    __ 56 08.02

Cheltuieli neeligibile    56 08.03

Alle programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    561Ș

Finanțarea națională    56 15 o-

Finanțarea externe nerarnoursabila    __ 56 15.02

Cheltuieli neeligibite    56.15.03

Alte facilitato si instrumente postadera-e (56.16.01 la 56 16 03 )    56.16

Finanțarea națională    _ 56 18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeMgibtle    5616.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    56 17 01

Finanțarea externa nerambursabila _ _ 56.17 02

Cheltuieli neel«g«biie    56.1703

Mecanismul hnanoar norvegian (56 18.01 <a 56.1B.03)_ _ 56 18

Finanțarea națională    5610.01

_Finanțarea externa nerambursaoila    56^8.02

C’.r.nrttneli neetigibite_    56 *.8.03

Programul de cooperare eivet'ano-romfin vizând rcduce-ea dispantattor eoonomte si sociale m cadrul Uniun-I

Europene exuise (56 25 0* la 50 2503)    _ 56 25

Finanțarea națională    56.250*.

Finanțarea externa nerambursabila    _    56 25O2_

Cheltuieli neeligibite    66.25.03

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92 01.97)

Excedentul sectîun.i dt, desroi|a<e

Deficit (93 01.67[

DefiC4ui srcî-uhIi de dezvoltare

90

92.01

92.97 93.01

09 01.97

Ctrt’IX \>EM*4fc*lA jcC »» t'AR

IHOETUL: CONSTANTA

Midtdtoo -Mmi-HS'jatlv - cu»,ionel* CONS rAAJ IA puMcâ:_ _

FwmiHo-- ~ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALINEATE. PLANUL 2013 CAP Sg,02    mu »

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

«titv»lu»

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAU

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCȚ1ONAKE*SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

51665

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 »79*M|

51560

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30»40*5a*5lSF*55SF*57*59)

01

51560

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01*10 02*103)3)

10

nm

Cheltuieli salariate In Mul (cod 10.01.01*10 01.03 la 10.01 08 *10.01.10 la 10 01 16 *10.01.30)

10.01

0003

Salari» do bau

10.01 01

6350

•ndwnnuaihî <J« conutKttM

10 01.03

0

Sa&l OS wttjlbrrj»

1110104

u

SiAHuri uenta» condiții do munca

’ DCI- 05

150

Ale eoorun

1001 06

3

Om suwmsnlarc

10.01 07

0

Ețjnd do crom»

10.01.03

0

F«W ounuu iMHtmi ocupare unn cunul

IC 01.10

0

Fcmu) a(«r«n( p-elit o. cm

10.G1.11

•»uv»»nn<*ao> gama trd' ceraeono Otn atsro urfcwti

10.01.12

U

•rvX»T«n«ia*} 4c debarc

10.01 13

0

Indcmnirab 4c OcUrsarc

1001 II

0

Ak-.aUi imWtu UMinporiijl w ca Ih <tx:ul ca rnunu»

■001 15

0

Alosartii penini 'mante

10 0U0

0

Ala orepluri salariata in ban

10,01.30

SOO

Chdiulali Mla/rula in na(ur« {cod 10.02.01 la 10.02 05*10 02 30)

10.02

C

Tchela >»9 twim*1

10,02.01

0

Norme ce hrana

10.02 02

(1

Unifwme sl ecri'cament ct>! calciu

10.02.03

0

Ltturta <te serviciu fetelu do scanat s famwa sa

101)2.04

0

T-ansconul In s 4c ‘a locul de munca

10.02.05

0

Al» dropiwri «lana u in natura*

10 0230

0

Contnbutl* (cod 10.03 01 la 10.03.04)

10 03

2430

Contribuții 3e eatguntrt sociale (ia «Hi

10 03 01

1840

Ccntnbuîi* 4c SStgurOr» do «moj

10 03.02

37

ContPbuîf. do .sicguran scoale tic xurialnln

1003.03

-168

Coo’nDu?' « astgurart pentru aoaderra de murea si Doi pfotesxjnatf-

10.03.04

19

c«*ne de a»<jura<e vi-xO ptiMo de ancuaior pentru □"oaiait

’0.03 05

0

Contribuții pentru concedii <a nrlemnust»

10.03.06

66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.10*20.10 U 20 25*20,27*20 30,

20

6725

Buftdn ai 6»<v.c.i (cod 20 01.01 la 20 UI 00*20.01.30)

20.01

11.18

Fum^up dfr birou

20.01 01

22

Maladiile pvnriu •jumlen>e

20 01 02

21

i’xaMX't IUmln»B »> f/jria molnu*

20.01.03

208

Apa, ranal s sarbnlalH

20 01 W

76

CeiburunG •» lutrrifÎHnfi

2C.CU .05

34

Piese de scwmt:

20.01.1»

6

Transpcrt

20 01.07

1Q7

Pcsa. telecomunicații, 'oolc. o»-. «temei

20 01.08

46

t.tateraio Si prostari do scrvkJ cu caiete funcționa*

20.01.00

07

Aiim bunun»js«r?icii peren; jr|nrrr~t'e «1 Ajncdonan?

:J0 il, 30

520

Reparații curente

20.02

338

Hrana (cod 20 03.01*20.03.0Z)

20.03

2348

Hrana pentru onmoit

21,03.01

2340

Hrana ptutliu animita

20 03 02

0

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20 04

03

i.tedcamcnto

20.04.0’

3t

Mara-i8»6 sanitare

20 04 ta

2,

Rttetyv,

20.04 D3

3

Deîirr'octnnti

20.04.04

’O

Bunuri ot natura obiectelor de inventar (ood 20 OS.01*20 05.03*20.05.30,

20.05

20

tlniffunte x» achrpatrrant

20.0501

0

i wtfsne s» aoceeom de mi

20 05 03

0

AJÎe nO*»cte de n venlis-

20 05.30

20

Deplai

un, detasan, transferuri (cod 20 06.01*20 08 02,

20.06

î

tie(Aa*aii Iritante, delHSHn Imred>u4it

20 06.01

3

Dcpiasan In sirAinfllote

70,06.02

0

Materiale do laborator

20 0B

0

Cercetare*deavoltitre

20.10

<1

Cant. publicat,i sl materiale documentare

20 11

24

Consultant» «I exoemxa

20.12

(,

Pregătire profesionala

20.13

,9

Protecție muncii

20.14

6

!-

Muntde, rumitun sl armament de natura acovelor fixe pentru armata

20 15

0

Studii s< cercetări

20.18

0

Plail pentru Fin a nur sa patrimoniului genetic al animalelor

20 18

0

Contribuții ale administrației publica locala la realizarea unor lucrArt șl sorvldl de Interes public local, in Dac» unor convertii sau contracte de asodcrc

20 19

0

Reabilitam infrastructura program inundații pentru «utontafl publice locala

20.20

II

Meteorologie

20 21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

0

Prevenirea »i combaterea inundațiilor ei înghețurilor

20 23

D

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24.01 «20.24.02)

20 24

0

Conuioano si mto ocoluri aferente imorumulurior o»lnmc

20.24.01

0

Cfn» woapo și ane cesturi oferonto imprumulumor mteme

2024.02

0

Cheltuieli judiciare ai extrajudiciare derivele din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potnvit dispozițiilor legato

20.25

0

Tlcbote cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 ta 20 30.04+20 30 06+20 30 07*20.30 00*20 30 30)

20.30

2709

Roctama oi publicitate

2UJ0.01

0

Pretoool«f®rwsHw«

20.30.02

0

Prmc de asiqu'u'e norw/etia

2030.03

0

Ctvx

20 30 CM

IMtt

Pi-j-lnn jmrvoX p*»ntni Iryism'tetea emetumor

2030.06

0

Fonrtil PnșmedinwiuiT ondui oxtfueaîOntiui InsmuHot oubScc

20.30.07

0

Fuvu/tnren «.Jta a creanțelor bugobro

20.30,00

0

Aite cnettueli cu bunun r sumtoi

20.30.30

021

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferonte datorie* puolic-e interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

țj

I 9
o

o

o

o

o

O

o

CS

c

a

o

O

s

s

p>

o

§

!’

CM

?

•T

«n

«t

Sj

n

cr.

rn

5

CI

-=»

u.

OJ

p

?t

tv

o

O

s

&

ev

o

5

s

3 3

S

îp

a

î

5

IA

o

m

O

ș

5

îi

o

îl

E

•r»

•A

e

o

«.->

«rt

8

3

$

o

1

ci

r»j

O

r>.

w-.

s

r<

«O

■*J «V

? Q <

r. tn

2

S

o

3

f

1

3

u

o

fi

a

p

5

I

f

»

«4

o

î

c

l

w

8

t.

f

?■

3

5

s

î

1

£

£

5

i

8

8

i

3-

3

fi

5

B

3

fi

a*

8

O

N

O

*rt

m

I

o"

î

I

*

a

ș

1

X

8

s

s

o

»

5

5

h

2

8

8

1

a

8

î

a.

1

1

2

l

1

u

a

§

8

î

î

5

I

li

st

t g

s

E

1

s

3

fi

&

a

9

|

1

55-

u

I

X

c

s

O

<

CV

o

E

>

î

c

j

I

fi!

o

•5

Ș

3

s

3

8

•J

1

&

£

h

h

1

I

o

■.

1

c

■o

1 ă

- n

£2

»v *

;<• a

h

S a*

fi

1? fi i

li

h

3

.1

d

1

H

î

3

«

5

1

?

1

o

1

§

8

|

I

s

c

B

»•

3

8

= fi ” 1

P £

U3

1

fi

2

■5

£

3

c

5

»-

>

i

3.

3

o

3

|

c

<i

•o

1

1

I

£

*

5

_1

o

s

■o

o

•rf

*1

I

a

I

c

c

ș

1

4>

r

e

a

c

5

f

s

1

5

6 §

3.

a 5 f 1

I

B

£

B

1

3

8

I

&

1

î

r

1

z-

t

£

3

1

c

c

1

I

I

o

Ci

3

3

o

o

OT

<

z

s

8

3

cd

o

«o

5

<—

o

fi

O

P

•fl

1

a

1

«f»

c

c

e

I

-■J?

e

g

1

T

3

3

ț

c

5 i î

H

U

O

1

3

c

i

s

o

i

5

1=

£

<

p

CD

-J

P

s

?•TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 39 0, ♦ 59 Oî ♦ 59 Oft ♦39.11 -5912 - 59.15 -59 17 *59.20*59 22 *59.25*»3D*St 3S|

59

442

Burse

59 01

()

Ajutoerv pentru daune provocate de catamltâtlle naturale

58 02

0

Programe pentru tineret

59.09

1)

AbocuiH iu fundații

5911

442

Susținerea cultelor

59.12

U

Contribuții la «alarmarea personalului necJericai

59.15

0

Despăgubiri ctvlle

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sponive «eaiieaie de suuctunia sportiv* do drept privai

59.20

0

Acțiuni cu caracter svintifie si aocasucutturai

59.22

Sume «torente ptfțll creanțelor salariale

59.25

0

Programe si pruredb privind provenea» si combaterea discriminării

59.38

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59 35

J

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 89*31)

78

i

titlul xv Împrumuturi (cod 30.03*30 :to>

00

0

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activi la ti finanțase inlsgral din venituri proprii

80 03

n

Ane împrumuturi

80 30

0

TTTLUL XVI RAM&UR3ARI DE CREDITE (cod 01.01*61.02)

81

u

Rambursați de credite externe (cod 61 01 01*81.01.02-81 01.05-65 01 00)

81 01

0

Ramoursan co crodls edemo ecntrocinti de crdoooîeni tte crotiiw

Bi.0i.01

<s

Rmbursâtl de oerllw extern* din ftjnttui rin (straniari*

81 «JIU?

0

Rarrouman do c-'C«Mo oferonte coteriei soWco extern® tocalo

B1.01.05

u

Oiwrentn ne ourt- «torente doto-ci puMce extern©

81.0’D6

Rambursări de credite interne (cod Bl 02.01*81.02.02*81 0205)

81.02

n

-1r—————--

Ip-mnunc-rn nnrreotn miome sarjntatc

et.o; ai

1 s.

C9wonțo do curs aferente daism» polvcn interne

3' 02.02

0

Ramlxtcsan de credita aferente dalonci pupiicv ntome lucme

3UÎ2.Q5

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PHECEOENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTI55.0')

34

0

Plat! ofequate în anii pfeccdcnii ai iacup*mi« in anul curent

95.01

0

TITLUL XVIII RE2ERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92 01.9C

92 01

Excedentul socO-n» do furdborwm

92.01.96

Deficit 93.01.96

93 01

(Defic*1ul «a-țamu cu h»nct»ocafe

93.01.96

SECȚIUNEA QE DEZVOLTARE (cod 51*$5*56*7O*79*II4)

iov

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51 02)

51

n

Transferuri do cap'tal (cod 51 02 12*51 02 25*51.02 2BI

51.02

ti

■ rnrsftruri pruntn» finnniHa»« tivea» »<x lascta o

51 02 12

0

Trunjloruri dm oupetefe. kicxm pontai firwnoraa cneitwa. ar de cop tal an ciomon-oi tdnaiflțn

51 02 26

0

Alte uurwlorun ite captat cairo Insiltutfl pupiLco

51 02 29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)

56

0

A Tranaferurl Interne (ood 55.01.03*55.01.08 la 55.01.10 * 55.01.12 ♦ 55.01 13

♦55.01.15*55.01.28*55.01.42)

55.01

0

PruaraniH cu l>rt»n»re ranvxirs3C4la

55.01 03

0

Pnxvamc PhARE și a te programe cu iinanUr» osrambursatMtâ

55.0’ 06

tt

Programa ISPA

55.CP.M

0

Programe SAPARD

55l)i 10

0

Prog’eniB da dazvculmo

55.01.12

0

Ford Roman dc jczvollore Sociale

55.01.15

6

CheMiioF neelipibtia ISPA

55.01.26

0

•3

o

a

CJ

o

a

CM

s

s

o

n

o

s

r.

3

3

n

o

o

s

O

3

=

$

rz

a

'5

3

s

o

o

O

■R

o

o

£

8

N

o

2

<-.

=•

;g

8

rfj

a

c

8

3

3

5

g

s

g

8

8

£

:>:

8

8

8

3

•?

8

s

8

8

8

5?

8

8

8

-o

s

«

3

1

Ș

fl

a

1

<3

$

1

O

8

2

»

«î

S

r*

o

c

•>

E

ș

£

1

4.

i

!

Jt

£ ,"S □

f V

h

■ î

o

o

8

î

8

o

r.|

O

8

3

o

IM

O

o

i

s

3

?

5

K

1

cc

I

1

8

■S

5

8

v>

CL

IU

8

5

M>.

-.

8

•w

1

1

î

S?

V

a.

O

w>

®

u-

a

a

1 “

1

—’

r-

5

8

j

a*

1

3

1

c

<3

1

ir.

2

Q

I

o

I

T

a’

r

§« u. £ O

ÎS

5 *

Ș g « 8

#

1

B

UJ

1

«

c

|

î»

E

a

§

4

£

I

1

y>

±.

c

1 3 • u

1

•0

!

2

?

2

j

i

!

1

3?

3

U-

---

1

î

I

c

s

'n

®

5

o

V

i

1

C

g

î

â

ft

3

1

l

i

o

1

c

£

c

8

c

«

-TJ

1

Q

|

s

3 °

|s

I

8

1

1

9

u’

I

1

£

?.

c

£

&

<-

5

1

c

j

2

|

u.

I

*

£

1

f

T“

i

a

m

rj

3

1

1

c

CL £

«

u

li

b

7S

uT

o

i

li-

li

u

$

u

i7

o

c

r-

U.

z

•3

c

u

>—

5 S

J

1

i'

g

12

£

o

jt

ra

□ s

I

ts.

£ a |

£

&

i


Pfrțvanmi ae c«ipc«B>c cvot-ano ro-an vtxanc »wi<»c*k«m awt'MnluWx «onom<cc sJ soaak» «o «*iM

UinunB Eu-tspcno CXVnse (50 25.01 ta 56-23.03)__56 25

__Pin anta rea nottopa'a__56 25.01

__Ananțarug «ulcin» -mrwtnltunwhtl»____5$.25 02

__Chonbto» nod.glb.te__56,23.03


AsiRoniâ    pentru moC3nismn,e fir ușoare SEE (56 27 U1 la 66.27.03)

56.27

Finanțau» nsționaifl

56.27.0’

Fnwn^rca e«om3 nnnvtiburiaoiL>

36.2702

ChMule*l rweLțjitxIc-

5027.03

(nrwN»(

mvonai pentru raiati» l»aieraic aforem reecsmametor financiaro ST F (5B 28.01 ia 50 23 U3i

56.28

F mMițaroo naoo*»t»i*

S62MC1

F'nanpnw ««iama ncramDurțara n

55.28.02

Cheiieeli nceiijM*

56 ?R.O3

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

109

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01♦71 03)

71

ICO

Activ» 6m (cod 71.01 01 Ib 71.01 0>71 01.30)

71.01

103

Cimetrucțt

7’ 01.01

•oe

Maț.'ni. «cfilpemcnic si mțloacn do Irxnjport

7101.02

0

aparatura o-rc’icâ $ atte ectwe corpccaie

71 01 .U3

Q

AJie activi fiw*

71.01.JQ

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Icod 72.01)

72

Activa financiaro (cod 72 01 01)

72.01

0

Paroapum 1» cup.13.ul SOUM al McoetuUw comorcuiie

72P1 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE 'cod 61)

70

II

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rarnoursarca împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

61 04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 185.01)

84

Plăti efectuate in anii precedenll sl recuperat» in anul curent

65.01

TITLUL XVm REZERVE. EXCEDENT.UEFICiT

90

JUDEȚUL CONSTANTA Unitatea ariminstraliv - ienioriai3 CONST4NTA Institut-a aubfcft

ANEXA 2 BIS


Formulai

CAP 70 02


BUGETUL

PE ÎITtURl DE CHELTUIELI ARTICOLE Sl ALINEATE. PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

inflicainr


rnl- ie»

Buget 2013 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

201702

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 ♦79*84)

47918

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40+50*51 SF*55SF*57*59)

01

47918

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 *10 02+10.03)

10

14000

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01 01*10.01.03 la 10 01 08*10.01.10 la 10.01.16*10.01.30)

10.01

10849

Șatani cc baze looemnizaf-u i)h cocflucem

10.01.01

1001 03

1(M5?

Spo' oe veuiime

10.01.04

Sporuri pentru concMi- (la munca

Alte spor un

10.01.05

10.01 05

310

Om suplimentare

Fond cc cremii

1001.07

10.01.03

Food pentru posturi ocupate x‘r cumu Fond aferent tymn cu ora

Irderr.f ostii notițe unor persoane cin afara ■ mitast lirfemnizat i <1e delegare indemnizații oe cetasare

Alocații pentru transpfHui la 51 de la ionul -Je munco Alocați- pentru locuințe

_Aite creaturi salariate in oa™_

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.05*10.02 30)

Tfcbe» oc masa *)

Nome ce fimn^

Uniforma si ech.pamen| obîigatonu Locuința de serviciu fotosita de salariat si familia so Transportul la si ce ta locul d« munca Aho creptun salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Ccntrioutii de asigurări sociale ce stat Contribuții de asigurân de somai Contr-butH de ast^jrari sooa e de sanafate Contribui'» de Bsujuran penlm aocicente de munca » bot» profestervue Prime ce asHjurar* viată ptâo'.e de angajator pentru angajat-~ Contribui!- pentru co'wjadu si .ndemn^atn


10.01.10

10.01 11

10.01 12

2

10.01 13

10.01.14

10.01.15

1001.16

10,01.30

7(1

10.02

0

10.02 01

10.02.02

10.02.03

10.02 04

10.02.05

10.02.30

10.03

3151

10.03.01

2384

10 03.02

57

10.03.03

596

10.03 04

_17

10.03.05

10.03.06

97


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.10 la 20.25*20.27+20.30)

Bunuri al servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01 30»


20

20.01


26635

10638


Furnituri ce twou Materiale pentru curator le Ii calz»!. iluminat s fone rotr.cs Apa. canal» salubritate Cartxjraoii ai lubrîftantl Piese de sdiimb Transport

Posta. tefeccmurucati. r»dn, tv. internet Matenaie si prestau de serv cii cu «iacierR.nci.ona AJio Boruri si servicn pentnj întrelinore si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03 01*20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si matoriale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04.04)

Medicamente Maienare șantan?

Reactivi

Oeținfectanti

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si eca pameni Lenjerie 5Î 3CCCSO’i> rin pal Alto obiecte de inventar

Deplasări, detasari, translerari (cod 20.06.01+20.06 02)

D«pias3n ir,teme. aita^ii transterân Depfassri in «trâmâtatc

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

20.01.01

745

20.01.02

20.01.03

14643

20.01 04

23

2001 05

20 01 06

372

20.01 07

345

20.01.08

474

20.01 09

20 01 30

2933

20.02

79

20.03

0

20 03 01

20 03 02

20.04    __ a

20.04 01

2O.Q1O2__

20.04 03 20 04 04

20.05    424

20.05 01 20 05 03

20 05.30    424

20.06    11

20 06_Q1    _J|

2i) 06 <)/

20.09

20.10

20.11 11

Consultanta ai expertiza

20.12

66

Pregătire profaaionala

Proiecția muncii

20.13

20.14

4

Muniția furnituri sl armament fle natura activelor fixe pentru armato

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plat! pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări 91 servicii de interes public local, în baza unor convenții eau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritail publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domoniui apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 24 01 ♦ 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si aile costun afercnle mprumuturilor externe

20.24.01

Coiriigoane si alle ooslun a^erenl» împrumuturilor interne

2C.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate dfri acțiuni in rcprexenlaroa intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tiehete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04*20 30.06+20.30.07+20 30.09*20 30.30)

20.30

5502

Rr-r^ama Si pubiKSlute

Pr«cco Si rep'wnrnare

20 30 01

20 30 02

148

Prme dc asyjrare non-vlata

20 30 03

12

Cntra

20 30.04

1059

Prcsten ^ervicb pentru transmiterea dmotur-lor

20.30.06

Fondul Presed'ntelui.’Fondui conducătorului rsttul'ei pubUc*

E'ucutarea silita a creanțelor bugetare

20.30.07

20.30.03

Alte cneltu*®t cu bunut st scrv oi    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobanz[aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30 01.02)    30.01

D>banfl atCfor’i» datoȚoi tnfome oinsn», _    33.01.G1

DobAivt aferente cred.te'or interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02 01 ta 30.02.03+30 02-05»    Q2

Dooana aferente datoriei pubt«ce externe directe    30.32 01

Dobânzi aferente crcdtckx.Rxierne contractate de ordonatorii de credite    30 02 02

Dobânzi aferente crod letor externe garantate si/sau directe suoimprumutaie    _ _30 02.03

Dubanz aftxente dator el publice externe locale    30.02.05

Alto riobanzl jcod 30.03.01 la 30 03.03* 30.03.05)    30.03

Oooanzi aferente imorumutunior din foncui de tezaur    _ 30.03.01

Dobanda datnr.jia t'ezcrerte stalului    30.03.02

Dcbanr aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului    30.03.C3

Dobânzi ta ooeatiunile de leas/ng    30.03 05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    _ 40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pontru compensarea creșterilor neproviztonate alo preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara ia Dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03*51.01.05+51.01.14+51.01.15*51 01.24+51.01.26*51.01.31+51 01.39 *

51.01.46+51.01 49)

51.01


6333

0

0

_u

o

5283

5203

0

0

(f


Transferuri catrc mslftutii pud; ce Actwm de sanslete

Fmimarea aeroporiuntiK de interes local

Tr&nsfonm d-n bugetcc ooraHiikx |udMie-te pentru Ondularea centrau* de n pentru proiecția coo^u-u

Transfamrț <jm bugetele 'oca;e pentru-rsitulli'c dc asistenta srxaHta pentru persoanele cu nand>cap Transferuri din ougetcio mps-i Jor locale 51 lUdețene pcntnj acordarea unor atutoaro către uniMMa «dini »strnl v-

_ leritonaic in situații de extremă dificultate

1 rartsferui. pnv-nd contribuita de asigurări soc ale ce sănătate pentru persoanele aflate In concediu pentru i^eTverea cooHu-ul_

Transferur. pnvmd donlnbuțite da sănătate oentru persoanele beneficiare de ajutor sqc&i

Transferuri din bugoteie consiliio» locale și fuactene pentru finanțarea uMățuor de asistență metuco-sociaie

Transferuri om bugetele ocae pentru ftnantuma ehețțuiftlaor curente din domeniul sănătății Transferuri cm pjgcteie iccaie pentru finanțarea camerelor agncoie_

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri intern* (cod 55.01.18* 55.01.54,

Alt» transferuri curente Interne

Transferuri pentru actxturea ocHigalilor restante către fumizoni oe cr»crp*e termva * ele centra eter de termoficare    _ _

B.    Transferuri curente In străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01*55.02.04,

Contnouții fi cotizau la organism* ii'femaponaie Aila Lrarsferun curente tr atșinalale

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02,

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04,

51_01_0_1_ 51.01.03 51 01 05

51 01 14

51 01 15


51 01 24


5V01 26

51 01 31

51 01 39

51 01 46 51 0i 49

55 SF 55.01

5501 16

55 0i 54


55.02 55.02.01 55 02 04

57

57.02


Ajuloorc so«âi*J ifi numerar

57.02.01

Autoare sooaic in natura

57.02.02

1 Melc do eres»

57.02.03

T chete caacu accrcote ptwrtm clia-tute.i socole

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ♦ 59.02 ♦ 59.08 *59.11 +59.12 +59.15 +59.17 *59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

Bursa

59.01

Ajutoare pentru daune provocato de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații Si fundații

59.11

Sustinoraa cultelor

59.12

Contribuții ia salarizarea personalului necler.cai

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de dropt privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si sociai-culturat

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru institut!! sl servicii publice sau activitati Finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alia împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81 _

Rambursări de credite oxteme (cod 81.01.01*61.01.02+81.01.05+81 01.06)

81.01

Ramourson de cr**d te externe contracție ou o»donatot de credit»

31 01 01

Rambursan de credilo ■toarne dn (pneul de garantare

81.01.02

W %)!}

R»"lxirs^t de eradice aferente dator ei out+ce exte'ne «ocale

31.01.05

Diferențe de curs aferente datorie- publice externe

31 01 06

Rambursări do credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări rie credite interna cai antale

81 02.01

Drcrențc oe cu'S alerente cotonc- publice interne

81.02.02

Rambursau ce crăcite aferente datoriei txiblce mtaree local"

3132 05    _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent» si recuperate in anul curent

65.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 9201.96

92.01

Ercedentul Secțiuni» de funcționare

92 01.96

Deficit 93 01.96

93.01

Defolui secf«jn»i de funcționare

0301.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 ♦554-56+70+79+84)

153864

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51 02 12+51 02 28+51.02 29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea Invostițător ig sortate

51 02.12

Transferuri din bugetele locale oentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sânâtâțil

51.02.28

Alle transferuri de capiial către insututii publice

51 02 29

TITLUL V» ALTE TRANSFERURI (cod 55.01,

55

0fO

A Transferuri interne (cod 55.01.03*55.01 08 la 55 01 10 ♦ 55 01.12 ♦ 55.01.13 *55.01.15+55.01 28+55.01 42)

55.01

610

Procrome cu finanțare rambursabila

55.01.03

programe phare «i 3»ie programe cu finanțare nerara nureaMâ

55 01 08

Preorame ISPA    ________

55 01 09

Programe SAPARD    55.01.10

ate «țiert'inf acenoriic» u, <*»»b».    55.01.12

P’oțjnsmece dozvotla-e    _ _    _ 55.01.13

Fond Roman de OezvoiraiH Șocata    _    55-01 15

C«rtu*etl iv^hKjitMe iSPA    55.01 28

Tr&risteain cin Dogelui local câtro asooaltte Ce dezvoltare iniernomumtarâ    55.01 42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 ♦ 56.0B ♦ 56.15 la 56.18 ♦56.25-r-56.274-56.28)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR ) (56.01 01 la 56 01 03)    56 01

Ananțan&a naționali    __    _ 56 0101

Finanțarea externa neramDursabila    56.01 02

Cheltuieli neeiigibile    _ 56.0103

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02 01 la 56.02.03)    _    56.02

_ Finanțarea națională    56 O2.d

_ Fmanțarea^xterna nerambursabila    56 02 02

Cheltuieli neeligibiie    _ 56 02 03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 ta 56.03 03)    56.03

Finanțarea naponalfi    _ 56.oa.ai

Finanțarea externa nerambursatyla    56.03.02

Cheltuieli neeligibiie    _ _ _ 56.03 03

Program© din Fondul European Agnco' de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56 04 01 la 58 04.03)    56 tw

_ Finanțarea națtonalâ _    _ 56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    _ 56.04 02

Cheltuieli neeligibiie    55.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05 01 ta 56.05.03)    o6.O5

Finanțarea națională    56.05.0i

BiO


6781

6781 2672 40’8

19--

0


Finanțarea externa nerambursabls    5605 02

Cheltuieli neeiigibile    _    56.05 03

Programe Inslrun'entui de Asistenta pentru Preaderare (1PA) (56 07.01 ia 56.07.03l    Sfl 07

Finanțarea națională    _    _ _    36 07.01

finanțarea externa nerambursabua    56.07.02

ChelluialHieeiigibite    ______    56.0703

Programe InstrumentufEuropean de Vecinătate și Partonenat (ENPI) (56 08 01 la 56 08.03)    56.08

Finanțarea naț-onală    _    _    _    _    56.oe.Oi

Finanțarea externa nerambursabila    _    56 08.02

_ Cheltuieli neellgibi)c_    56.08 03

Alte programe comunitare finanțate in peroaoa 2007-2013 (56.15.01 la 56.15 03)    56 '5

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa neramoursabita    _    56.15.02

Cheltuieli neetgbite    56.15 03

Alte facilitați sl instrumente postaderate (56.16.01 la 56 16 03)    56.16

Finanțarea nBbonală    =6.ifi 01

Finanțarea externa nerambursabila    ~    56.16.02

Cheltuieli neeiigibile    56 16 03

Mecanismul financiar SEE (56 17.01 ta 56 17.03)    56.17

Finanțarea natwnaiă    56.17 01

Finanțarea externa nerambursaoua    56 17 02

Cheltuieli neeiigibile    56 17 03

Mecanismul Ananoar norvegian (56,18.01 ia 56 18.03)    _    56.18

Finanțarea națională    56 18O1

Finanțarea externa neranibursabila    _    _    56.*8.0?

Cheițu'eli neeliaibilG    56.18.03

Programul de cooperare eivetiaro-romanvi2ana reducerea dispamatiior econom ce sl sociale In cadrul Um.inii Europene

extinse (56 25 01 |a 56 25 031

Finanțarea națională

56.25

56.25.0’

0

Finanțarea externa jieramburșabils

56.25 02

Cheltuieli neeligiblie

56.25 03

Astsxnțâ ter.nloâ pentru mocan smnte financiare SEE (50 27 0’ ia £6 27 03)

5627

LI

Finanțarea națională

56.27.0’

Finanțarea externa nerambursaWla

66.27 02

Cheltuieli neeligiblie

56.27.03

Fondul na|ionsl penhu relal.l fetarertfe aferent mecanismelor financiare SEE (56 28 Qi la 56 28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.2801

Finanțarea exierna nerambursabtla

56.28.02

Cheltuieli r»©eligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

93087

TITLUL XI» ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.031

71

3495

Active fixo (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

71.01

3495

Construcții

71.01.01

2905

Mașmi. echipamente si tToace de transpon

71.01.02

84

Mobilier. aparatură tnobrâ ș< site active corporale

71.01.03

Alte active ftxe

71 01 30

506

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01 j

72

Rîf5fl2

Active financiara (cod 72.01 01)

7201

89692

Pamopsre la capitalul sooal al societauior comercoie

72.01.Ci

89592

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

53388

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

53386

Rambursarea împrumuturilor conlractote pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 51 RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)


81.04


53386


Plăti efectuate In ani! precedenti si recuperate In anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEOENT/DEFICIT Excedent (92.01.97}

Excedentul secHit”' te ee&MBK Deficit (93.01.97)

OeficHu* secțiunii ce dezvoltare


84

85.01

90 92 01

52,01.97

93.01

93.01.97•    • ••• «feASEM.St

«eCftETAR.

•    - ir; i .    •:


/if

.lUOEȚUw CONSTANTA

Gr «?»s adm nisvaW • tcrf.crwla CCH3TANTA

IriMriu?* puPUcA_

«wmuur "[    Ânexa"^

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2013

CAP TA 02

ml 'ai

DENUMIREA INOIC ATORILOR

Cod IfWXLJlc*

5ua«l2013

DREVcDEAI ANJALF

TCTAL

TOTAL CHELTUIELI «SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+5ECȚIUNEA DE OEZVOLTARE)

71385

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod O1*79*M|

71380

CHELTUIELI CURENTE (cod 1 tH20*30»<0»M»515F*$55F»S7*59)

01

71380

TITLUL I CHELTUIELI OE PERSONAL (cod 10.0W10.02M0.03J

10

6

Challuiah «atonul» In bani (cod 10 01.01*10.01 03 la 10.01 08 *10 01 10 la 10.01.16 *10 01.30)

10.01

0

Bulei» nn b«29

10.01.01

0

iroamnuaOe do conducere

10 01 03

0

Sexy oe vechime

10 Ui .04

0

Sporuri ponlrv conC&tă de mure»

,001 05

0

AII» WOW

10.0100

0

O a »./!•! ifrawiton»

10.01.07

0

Fii <u ii* premii

10,01 OS

0

Fcnd    ocsiun ocupdla prin cumul

tOOl.lC

0

f ond slcrenl ciuta cu Ort

10.01.11

0

neomnisani pUii.in uncr persoane <tn ,)ferx tmilmr

IC'U' 12

o

foflomoliau' rfotegare

10 01.10

0

InJeoinz’siu '«*> detașare

10.31.14

0

Ato:*4lii panrru îrar.seenu « x *«> ta locul do rounsa

10.01.15

0

Ai-Z.ltti 050LH JOCuKlrt

104)1,16

0

Afta drepturi salaiMfo in nan»

10.01.30

0

Cheltuieli ulariale in natura (cod 1D02 01 la 10.02.05*10.02.30)

10.02

tt

Izn«M de maso "i

1C.02.C1

0

’;ormc- de hrana

10.02.02

0

Uniforme si ednpamant cMțav.tK

111.02 03

ft

Lwumta ou serviciu folosita dc tatonat »< fmrWM ta

10 <22 <U

n

Transporți te » do 'a incU de munca

10.0? OS

o

Atțe dreptul aAiaria'<c in nalu'u

toc? 35

0

Conlnbutil (cod 10.03 01 la 10.03.00)

10.03

0

CoefotMiDi o# asiquran sucwit»» au stat

UI 1)3.01

o

Contribuții de *s«gtto»ri tio «oma|

10 03.02

u

Contribuit. rie nslgurari SOOOUîile sanatafo

10 03.03

0

Contwjjtli de as^ur/m pnnțru acddcnx- 3e muncw m hon profosfonaib

1003W

0

Pnmo da â«quram viață ptăbx de urxMBW'’ pentru angajau

10 02.OS

0

CnntnhuW pentru conced.»w ofinmnizat.i

,003 06

0

TITLUL II BUNURI 34 SERVICII (cod 20.01 la 20.0fl*20 00 ia 20 16*20.18 la 20.26*20 27*20.30)

20

ZI 380

Bunon ai aaivmii (cod 20.01.01 la 20.01 00*20.01 30)

20.01

71370

rumituri detMtui

20.0, .01

0

Materiale ptnlrv curățenie

2001 02

0

hxatint. I'iimmat si Ierta rnatrics

20.01 03

0

-{M rana’ si sa ubriiate

20.01 04

71370

Carourono st bbrifanfl

20 01 Op

0

Pi. 34 de »0bmp

7(101 IJ6

0

^iai’Kport

20 0 , 07

0

Pnșta, te’cconuirnati', bmIp iv. rtemci

20.01.03

0

fAw»-aia n xw»i <U serm» ui caracter •u-cbona;

20.01.09

0

Aftt buf-u'i 4» aanncii pentru InoxbneiK ai funnltonam

70.01:«

0

Reparații curante

20.02

o

Hrana (cod 20 03.01 ♦20.03.02)

20 03

0

Hrana pont'u osinem

70.00.01

0

Hrana pentru flrtmein

70 02.02

0

Medicamente si materiale sanitare |coo 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

MmUeantORK

20.04.01

0

Materiale senitaie

20.04 02

0

Reactivi

20.04,03

0

Dwricctanti

20.04 CM

0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20 05.01*20 05 03*20.05.301

20.03

0

Utrformc Si ectupumen!

20.0501

0

Lenjerie si orsason do pot

20 05 03

0

Ai|e obiurtH de inventa»

20 05 30

0

Deoiasart. detașat, tranafemn (cod 20.06.01*20.06.021

20.06

0

Oeptosan nr.ente :Jni,a$3d transferuri

20 06 01

0

DepTasari ’n s<r&ndt-ate

20.06.07

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercatare-dorvolte» e

20.10

0

Cart) publicații al materiale documentare

20 11

II

Consultanta si e»peru»»

20.12

0

Prcțjaclre oroteetonaia

20.13

0

Protecția muncii

20 14

0

Munttle furnituri si armament de natura activator fisc pentru armata

20.15

0

Studii sl cercetări

20.16

fl

Plat> pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalilor

20 18

0

Contribuții «la administrației publice locale la r»aluarea unor lucrftn ți servicii de interes poolic local. In bara unor conrentu sau contracte de asociem

20 10

<1

Reabilitam infrastructura program inundații pentru autori lati publice locala

20.20

0

Meteorologie

20 21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2O.2Î

1)

Prevenirea si combaterea InundjrlIUoc sl Inghetunlor

20 23

D

Comis

ioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24 01 ♦ 20 J4.02)

20.2*

0

Comisioane si ațin cesturi nfafatn* imnrumu»jri'«y e>teme

20 24 01

0

Cemi&oone sl aKu costuri aferente împrumute ntor interne

20 24 02

0

Cheltuieli judiciare si enrsiudiciero oeruate din ncttunl In reprezentarea intcreaolor stalului, potrivit dispozițiilor legale

20 25

0

TI chele cadou

20.27

0

Alte cl

laituiali (cod 20.30.01 la 20 30 04*20 30 06+20.30.0Î-20.30.09+20.30.30)

20.30

10

KiyJama oi txiUttc laie

2030 01

0

b«mooo! V rcciuamtwB

20 30 02

0

Pixrc ae asigurară nnr^inala

20 30 03

0

Cfw»

20 30.04

0

Pnstun «irvmil ponfru transm Iotă drepturilor

20 30-06

0

Furxlui T'rHRnctntțiui'Fpudul cc*»dvCăL£*uE,i .uviiiuiiMi publice

20 30.07

0

Emn/iama suita e croaniofc* bugertattt

20 341.09

0

Ane cneltuloil cu bunuri s sumie»

21» 30 30

10

TITLUL IH DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

M

0

Dobânzi Herente datoriei puWlce interne (cod 30 01.01+30.01.03)

3001

0

CMbvnzi aferente UaloRw cucMco intern*» :nr=ra

39.01.01

0

Dctanz» «ferente crpd4rtnr interne jatanteu.

.«0.01.02

0

□obor

ui aferente QMOrtel publica externe (cod 30 02.01 ta 30.02.03*30.02.09)

30 02

0

UooanzJ    dalono xiMum externe directe

30.Q2.0T

d

Dnpanz, aferent**. wiltelof enunț* «wiPaciau de unionaior» ac creflitv

a» 02IJ2

0

Doc»»w aferente creditelor twtemc oafuniMn st sau Oreclt wbimirtmiwate

3002.03

0

Detona aferenta Galeriei publr.n «xicfre locale

30 02.05

0

AJIe dobânzi (cod 30.03.01 '• 30.03.03* 30 C3 05»

30.03

u

Dcoanu aferente Impiuinuiunicr di-, fondul da israa-

30.03.01

a

ijcocroc tteiuiMb* ovîcxcna alaiului

30.03-02

0

Dabarui ai<u»nte ‘moruTUiiunor temporare <lm trezoreria stalul^

300303

0

Dobânzi lp upeaUifiin de foawnq

3UO3O5

0

TITLUL (V SUBVENȚII (cod 40.03*4020*40.30»

40

0

Subvenții pentru acoperirea dWerentnlor de preț ți tarif

45.02

0

Su&rantli pentru compensarea creșterilor noprevlzlomrte ale preturilor la combusiloill

40 20

0

Alta subvenții

40 30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04»

50

0

Fond de rezerva bugetara ia dlspox-tia autonta|ilor local*

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA7T ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

II

Transferuri curenie |cod 51 D1.01*51.01.03*51.01.05*51.01 14*51 01.15*51.01.24*51 01.26*510121*51.0139

♦ 51.0146*51.01 49)

51.01

li

1 moșteniri calin iWjtuUi pu&’k»

ăi Pi 0»

AtUx • ne senolate

51 01.03

u

> ’nantjrcn uumpariunxy de mere» <i

510105


o

o

■o

2

o

o

o

■3

o

a

O

o

o =

o o

o

o

-T

u>

IS

c

o

cO

x>

CI

’T

r-

q

•’O

s

s

o

£    !r>

2 5

3

n

w

3

3

<3

c

Q

O

o

o

tO

«n

•o

o

o

s

s

C*t

C: 8(

S

f*J

o

«"4

O

r>

«n

UI

în

•n

<n

u?

s

8

8

55

fi-

r*-

«C

r-

*n

>

ș

$

5

§

•?

3

1

cx

3

5

2

■o

3

te

I

3

c

«•

?

j

S

e

a

»c

c

3

c

a

u

■:

a

r?

1

ș-

5

i

o

1

&

g

s

3

ri

o

•n

«n

=>

î

3

«

o

V

3

3

o

b

8

p

■q

I

X

s

i

|

i

fi

O

8

u

1

n

o

i

E

B

1

$

g

5

5

I

or

- K

h

s -=

Ii

f?

V

i

i

2

1

«A

1

I

1

i

g

I

s

n

1,

3

X’

fi

1

2

|

&

s

5

5

I

$

3

1

$r

1

B

p

I

«

B

■g

3

r

B

1

g

o

1

§

j

o

t

3

o

S

c

&

1

2

g

XM

q

•/»

IZ»

q

<A

»••»

3

o

•ri

?

1

*s

g

3

o

o

E

>

ț

s

n

5

X

î

.3

1

5

I

s

n

1

c

rw

O

2 Cî

3

-

<

î?

5

p

£

s

I

a

?

»

?

5

2

3

S

§

1

8

O

I

I

s

m

w

<-

a

<h

I

?

<?•

-5

O

•7

V

O

1

1

I

H

3

»<

«n

- SB

s *

p

CI

g

8

1

2

X

»!

?s

&

c

s

£

3

§

c

UI

5

o

?

i

fi

3

ța

i i

3 e

•=; s c- **

2

£

o

c

1

8

fi

1

g

c

1

1

g

d

5 2

r. ?

c £

J 1

11

ro

Ii

r.

e

I

£

S

x>

c

pi

(=

2

C

o

c

1

C

T

1-

<

5

c

i

£

1

ș

5

u

V

e

s

£

i

I

3

T

S

I

§

X

»-

l

c

V

E

i

u

1

I

M

9>

*• l

I i

15

15,

K =

!I

i s

£

1

2

1

.1

0

1

8

*T

2

o

■J

e

a

3

E

<

m

p


TITLUL X ALTE CMELTUIELHcod 59 01 * 59.02» 59.06 *39.11 *59 12 ♦59.15 ♦59.17 ♦59.20*39 22 ♦»« 25 ♦59 30*5-

59

0

BUTM

59 01

Ajutoare pentru daune provocate -J» ralamUAtUe naturale

59.02

Programe pentru tineret

5808

o

Asocierii si fundații

59.11

1}

Sustlne-ea cultelor

5912

o

Contribuții ia salarizarea personalului neciedul

59.15

o

Despăgubiri civile

59.17

Q

Sum* destinate finanțării programelor sportive rea-lzut» deatructurtle sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific li soclat>culturai

59.22

o

Sume aferente plății creanțelor saJadaio

59.25

0

Programe «< proiecte privind prcvenlme si combatere» discriminării

59.30,

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE |cod 80*01/

79

0

titlul xv Împrumuturi (con oo.o3«so3Q|

80

0

imprumurun pentru inellluiil al aerv>cii publice sau acbvibtti finanțate Integral din venituri propn:

8003

0

Alta împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI D€ CREDITE (cod 91.01 ♦01.02/

91

0

Râmbursan de credite externe (cod 81 01.01*81.01 02*91.01,05*81 Ol OflJ

81.01

D

Raitounson dc credite «udMme contractate ce oroocaioru du emani

XI UI III

0

RiXi-OuriuO' t»H mrrte extern® din fondul ca pMrwntMm

91.01.02

0

Ramrjursan de crociUi «ftonnin rtamnm pubiy: c«tcmc locale

81 Dl UF

0

Diferențe ce cureolcnjntu 'Jalon». aiN-s» n.d.ome

a i.oi os

o

Rambursări de credite Interne (cod St 02.01*81 02.02*8» 02.05)

91.02

a

, ---

|p«inbuTsan de credita interne» (MMninio

81.02.01

î

Ciitrcnte d«    sleront? dau» e .-<iM.ce nrem?

81.C2.02

0

Rarnounsv. dc obcAm ntaNinle datorie* ouat oi meme ireale-

81.0705

0

TTTLUI. XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT(65.01 J

04

a

Pt«i efectuate In anii precedent) sl recuperaie in «nul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE EXCEDENT'DEFICIT

90

Eieadenl 92.01.95

92 01

EnecanLJ »«xwwl co <uncj»ana>e

o?.oi ya

Oeficit 93.01 9ft

93 01

Defoiui sediun’i ce ftjnciite’wrw

Ri.Ol PK

5ECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*5$*5ft*70*79*«|

6

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02»

51

0

Trancfenirt de capital (cod 51.02.12*51 02 2e*51.02 29 >

51.02

0

Tracs-foru' prenm. flrttn|anta inw&niHior o sonate

51.07.12

0

Transferuri din Oupetoio tocate pentru finanpraa cMKimMpt ce caortai din demanlu ^i.u.i.du

A 1.0278

0

Ai» tn»n«lerud oc Cut-’U»! taire -nsMulB ouoMce

51 C2 2S

0

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55 01)

55

0

A. Tr»nBlenirl Intarra (cod 55.01.03*55.01 0B la 55 01 10 ♦ 55 01.12 * 55.01.13 *55 01 15*55 01.28*55.01.42)

55.01

0

PmQrxme cu BnoiDaie twntmrcaOila

5n.0l.U3

0

Prc^rorne FHARr fi ane pnx?ran’e u. ('««mare r,ofamtu»sdb.i«

55.01.38

0

P»«>rw»TlA i>FA

55.01 OM

0

^recrame SAPARD

55.C1.10

0

Prjcnwne o» des^oitaru

55.0» n

0

F<xto Roman du Dezvoltare Sociala

35.01.15

0

C'iehb.M i OHeeglWe ISFA

55 01 28

0

Tnmaforun din bugetul nea* c%W xumx'u'H •> rl» dwwj|b»rn «iluiwnuriilară

55.0’.42

0

TIMul VW Proroci» cu fin«n»»r« din Fonduri •xtarna nerambur«4bile (FEN) postadurara (cod 56.01 Io 56 05*cod 56.07 * M.08 ♦ 56.15 la 56.16 *56.25*56.27*56.281

se

l)

Programe dn Fundul European Je Lwisnildrt ReQiOflălâ iFEDR H56.O1.O1 ia 56.01 03)

56JI1

0

Finanțarea nciUcn<Ja

56 01 01

0

FinHitltrinn «»l«nu iiMMinhunMNH

SC 01 02

0

CrmltU'oli nmttUMln

56.01 03

0

Programe din Fondi* Soc*3i Eurt»wn(F.5E)(56.02 01 la 56 02,03)

£6.02

finanțarea nadanaM

56,02 01

Fh'.iNO'M «noma ni-f'imtJurwCJln

56.02.02

CnettuidK nseuoloție

56.02.03

Pnxy»

medm sondu' de Coe&una (CC) (5e.B3.0l «a 56.03.03)

56.03

Finanțarea noiionaUi

5603.01

Finanlrnw» ««Ierna narembureaoBs

58 03.02

ChatiuM* noeiwiufu

5603.03

Pr&qre

tccxi Fondul European Aoncot ae Deivnitere RuraTa H-tAJiRl 106.04 011» 56 04 03)

SG CM

Finanțarea wțiofluU»

56.04 0»

f IrmnUirna «XlflffiS n«r»mt>uiSMOi'Si

56434.02

CM«lideli n«iin.biia

56.04.03

Frocrame țjri Fondul European renfnj ^«cvR (FLPH58.05 01 U 56,05.03)

56.05

cKwn'crHH *M',*nna'M

56.0S.C1

r'nanl5r»a eilnmn nanvnOuranMca

56.05.02

Cheltuieli neelioiWle

56,05.03

Pnxsrarro ln«rURWn1ulde Afcsten» oonvu P.-eodeore 1IPA) (55.07 01 la 56 07 03'

56.07

F.nanțarea naț».i3ia

56.07.0»

As.Rvntâ scnrttfl pwo-.n. mecanlsmolfl țiHnc*»'» 9EE{£8l2?£1 U v> i~ .&$>

5627

Pmnxlareia națior.aJft

56.27.01

Finanțaiea «eterna t-BrimiursaLii-j

562’02

Chnitbiel. ncglfiCDiie

SdJ'fo

FuAUul rwonnal centnj ro««t|-i MMtmie .ilsrent mttzrt/'.trmextf flnantiot'j ScE (Pti 78.01 >B 56.23.031

66 26

Flnonțorw» .-ini«nnaiâ

8623.01

riru,r»(»r®3 externa norwnburvafeiia

59.25 02

Chelțu.o« n«»»»liQ.t>lla

x$ 28.03

CHELTUEU OE CAPITAL |cod 71*72*75)

T0

â

TITLUL X!l ACTIVE NfcFINANClARE (cod 71 01 > 71.03)

71

a

Activ» Om (cod 71 01 01 la 71.01.03*71 01 30)

71.01

g

Cunalnxnl

71.0101

0

Matini, ocri'Oiimwnln si mf(lcoco de i’.anupwi

71.01.02

0

MoW'lar. xwunii.ra hinxicâ ț< ol» ocnun «îrperow

71 Ol 1)3

0

AXc adtvo T>xo

71 01.30

5

Reparații capitale aferente activelor lire

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Acbve financiare (cod 72.01 01)

72.01

0

(portic-para ui unpitalui soda1 al «ooetHiwr cnmorera»

72.01 CI

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

a

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

91

0

Rambursarea •mprumuturlloc contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANB PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti etectuele in anii precedentă ei recuperate in anul curent

55.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DERCIT

90

IM

Excedent (92 01 97»

92.01

[Excedentul secțtun» ,i« der/ota*»

92 01.97

Deficit 193 01 97»

93.01

[□ensAui 6-xxunii s« tfcrvoitarc

90.01 97


Conți w    \

SELfii" •

S» KrC“ ' s*- \€

jUOEȚU. CCNSTANIA

UniOlea fldlTliniilrflbV-l»nloftrt«i ^ONSTAMA fnEmtila putticâ__

-orn.Ua,    ț    ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE $1 ALINEATE, PE ANUL 2013    _

CAP.81.02__tet

DENUMIREA INDICATORILOR

Coo

•minata»

Buga( 3)13

RREVEOER:ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA Dt FUNCȚ1ONARE+SECTJUNEA OE DEZVOLTARE)

3M33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ,cod 01*79*M|

34A55

CHELTUIELI CURENTE (cod ’0^20+30*4<HBO*51SF*5$SF-*57*59)

01

3443»

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01*10 02*10.03)

10

fi

Chmtutali wlariJle In bani (cod 10.01.0U10 0, 03 ia 10 01.0S ♦10.01.10 la 10.01.10 *10.01.30)

10.01

0

Sa ort do oara

10 01.01

0

Inoon-AUâ'jd de ojoCurare

10.01.02

0

5w' ce vwch •"«,

10 01 114

0

Sporuri ptmlnr condiții de rruinca

W0IA5

0

Ai*« rpcnjr

1001 06

0

Or» i'jpitmortLjre

10.01.07

n

For» <te P'coi >

10,01.06

0

FonC ocnlru pcsiun ciXKM'e prin cumul

10.01.10

n

Fontf atentai Uam cu ora

moi i!

0

Irviorm’W plante unor pc-sconc >n jiarj Oi(ui

10.01.12

B

indemn-xal/' de cklcqof.

10.lH.lS

Q

irvfomniZHlii ihs itel»»»»»

’i.oi 14

0

Aloca» Demni erenspom» a ei Se a »ocm fle

13.01.1S

0

AJccatf. aen’ju tocuMQO

1001.16

O

Aile cr^țtiun adanaie in bani

10 01 30

B

Ch<rttule«l    in natura (cod 10.02 01 la 10 02.05*10 02.30)

10 02

C

'erele de mata*)

10.02,01

tj

Nrxniu oc tWflna

10.0202

0

U<4u<n’« m edtiuân-e'-i ab.-:jaU-ni,

10.02.03

0

luaM*a de w.», ftMosJa de sa-anal sl fanttfu sa

1002 04

0

'ranepcnui la t> oe w locul d« munca

10.02 05

0

Ai« ereolur, stteoaie <i narun»

10.02.30

0

Contribuia (cod 10.03.01 la 10 03 06)

10.03

0

ContriBuni ac nsiguran soeiafl co «a,

,0.03.01

0

Contribuții de Migiirfln do wm

,0.03.02

Q

Cnmnoui't <lt» osigurjc stv.o'e do «urcatele

10.0X03

a

Coninouir» ue eănîuron centru acodente de munca si ocd protosionalo

11,03.04

D

Pnme <1« aiurare ve|A pulble de Hn;ja)Hit>' rwntej -mptiiHV

10.03.05

0

ConmDctii pcnlnj concod»' si IndemNzoii

10 03 06

0

TfîLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20 00 la 20.16*20.18 la 20.25*20.27*20 30)

20

0

Bunuri Sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01 08*20 01.30)

20.01

0

1 jmlion da l»nw

20.01 O’

e

St»l«*wiM pxntru numlaOiH

2901.02

0

fnc»21 luminai «j ted» mn|no*

20 01 03

0

Ac-a. canalt sabjfcrttet*

2001 04

0

CxourarrtJ Sl LOrfianv

2001 05

1)

P<-se de bthiint'

20 01 06

0

Tmrspon

20.01.07

0

Posta ItdccomuniwW. raSo. tv. Jntomci

20.01 oa

0

M»lenaie & prastan de    -*•' W «rack* ‘unctonal

20.01.00

t)

Me bunue si Sscrvioj pttnlru Iror^imwH u'iinăxjnara

2001 30

1)

Ke parați l curente

20.02

0

Hrana <cod 20.03.01*20.03 021

20.03

ii

rira"a pentra contGn»

?n axei

0

Hrarji punlru animale

20 0311?

0

Medicamente si materialo sanitaro (cod 20.04.01 la 20.04.04}

20.04

0

Mstfeamente

20.04.01

0

Molefiale $un>te'e

20.04.02

0

RoactM

20.04.0i

0

Dczntec tonii

2O.tM.tM

0

Bunun de natura obiectelor da inventar (cod 20.05.01*20 05.03*20 05.30,

20.05

0

Uniforma s» achțramenl

20.05 01

0

tsi accestri oa pat

20 05.03

0

Alin obiecta da invontar

20.05,30

0

Depla«ui, delăsări, transferări (cod 20.06.01*?006.02)

20.06

0

Duo'asun înlwTTi». dnunfâr. iranslnrăn

20 OG 01

0

Dcotasar; în «răfoatatc

20DR.O2

0

Materiale de lanorator

20 OS

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații M materiale documentare

20 11

0

Consultanta si expertiza

20.12

11

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri e> armament de natura a divelor fixe pentru armata

20 15

0

Stuoil si caroetsr»

20 16

0

Ptatl pentru finanun»» patrimoniului genetic al animalelor

20.13

0

Contribuții ate administrației puboce locale la raaliurea unor lucrări țl aervlcl. da mtaru public local in bata unor convenții sau contracte de asociere

20 10

u

Reabilitare infrastructura otogram Inundau! pcnlru autorrtau publice locale

20.20

0

Metecrotagte

20 21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

11

Prevenirea sl combatere» inundațiilor ei înghețurilor

20.23

0

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20 J4 01 * 20 24.02)

20.24

0

Cemsi&anc si alte coetun aferente imerurnuturiior extern».:

2024.01

t)

Comismne sl flfte coMim e'C'enle împrumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli iudiciort: si eitrujudlciare derivate din acțiuni in reprerentaroo intereselor statului, potrivii dispozițiilor legale

20 25

0

Tichrt’e cadou

20 27

0

Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30.M+20.3Q 0fi+2(1.30.07*2b 30.09+20.30.30)

20 30

0

Rcdcma » pubtolntu

20.30.0t

Q

Protucul si reprenntaTn

20 30 02

0

Pnme de xxyuniiu npr..vwl*

20.30.03

0

Ctvm

20.304)4

0

Prrwtari serv.es pentru traivunJnren nrep'urvnr

20.30.WJ

0

Foooui Preseci-'teiu'Foncir conducătorului irreotjttei pubt.ee

20.3007

(1

Executarea sJ ta j creanțe pr bugotora

20 30 09

0

Alte choturcti cu bunuri si scrvteH

2C3030

0

TITLUL UI DOBAN2J (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice Intome (cod 30 01 01*30 01 02)

30 01

0

Ootwr.ii nfwvinli» ttilnriw, pMMbft înMW rtimcte

;VJ 01.01

0

Coterctl afarenla aediielcr meme garantata

50.01.02

0

OotMMZl afwonte datoriei publice externe (ood 30.02.01 ia 20.02.03*30.02.051

30.02

0

dooanz' aferente estonei ouWicc cxxmc directe

30.02 01

Jcbanr Aterenie ciedttstor edeme GcntracLotu ac o'dor'OfcHH do craate

3i 02-02

0

Debarca aferente awdiittoi uxierneunantete «ohmii ihni.sh sutwntfxuinjtoie

20,02.02

0

Dobant- afercsntc dotonot juMicc externe tocata

30.02-05

0

Alte dobânzi |cod 30.03.01 la 30 03.03 + 30.0 3 05)

30.03

n

Dobânzi afeturile imixurniiiunuir thet fonil.l '•» lersir

30.03.01

0

Dobanda datorau vezoreriei statului

30 03.02

0

Dobi»ni/ ato'onie fnionirtHilutnar temporar» din utoonrta sutiul ■

30.0303

0

Dd&anZ' ia opeaflunHo di toosmq

304305

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03*40 20**0.30)

40

3*055

Suownțîi pentru acoperirea diferentelor de pre| țl tarif

«003

0

Subvenții pentru cxjmpefltXM creșterilor rwprevlzlonate ale preturilor te combustibili

*0.20

0

Alte subvenții

*0 30

14BSS

TITLUL V FONDURI PE REZERVA (coc 50.04)

50

u

Fond de rezerva bugetare ia diipozitia autontailior locale

50.0*

0

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod SI 01)

51 SE

0

Transferuri curente (cod

51.01.01*51,01.03*51.01,05*51.01 1 **31 01 15*51.01.24*51 01 20*31.01 31*5141 39*

51 01 40*Si 01 *9)

31.01

0

Tmnrfcnjn catnj in«tt>?iJ puoiicc

=1 01 Ci

0

Ai^x.ni n« scrrMtelM

al O1.Q3

0

i irsmanw »nroDortun*or ac interes local

5i oi ca

0

Transtenr. din bocetete ctrțiw ior județene pentru (nantana ccntroor do c penbu proiect) j ZGpiluldl

r’ 21.14


ci

o

o

3

o

o

o

o

o

o

a

- o o

3

CI

o

IT-

•C

ri

8

&

T

O

•9

u.

V)

Cs

ai

r-t

a

CM

O

r-

©

3

6

S 5

q

3

3

s

O

o

Q

O

o

V)

an

a

o

5

a

:m

O

CM

o

îs S

3

OJ

o

3

IZj

Ji

3

•f"

»n

3

ar.

*n

«

2?

3

2?

•»»

Ml

V7

r*.

«4?

o

a

-3

3

«

3

B

c

u

z

i

•i»

I

g

r>

1

a

a

£

8

5

î

R

»r

T

3

3

c

2

*

G

;<

*.

tg

.$

I

£

D

n

«3

a

1

&

IZ

3

i

§

s

c

•3

s

2

W“

«r

I

1 «,

&

§

ș

1

a

c

•V

h

3

1

c

|

£

1

i

t

5

1

î

s

î

s

0 ® I

•O

$

3

X

«J

3

1

1

s

=

5

s

3 S 75. £

II

55 £

i

5\

o

5

1

2D

5

•X

•i

£

S>

1

5

g

5

1

?

ts

1

2

S’

ea

«n

m

4

O

m

in

a

T-

o

3

4

1

î

5

/

i

i

2

S

c

5

I

b

â

a

rw

*    i

*    î

î

i

1

n

î

I

1*

§|

2 S 1 i

|

î

3!

I

j

JJ

1

<•

r-

O

*■)

?

1

h

1

c

r

-S

•S

■t

c

i

< -

<E c

K.

; 8

1

I

1 ~

li

g

s

tfl

f

5

*n

n

c

îl

•=

s

S

rt e c

I I

3

a

c

$

i

£ £ M

S 1

V £

|I

a R

o.

fc

s

£

c

1

Â

s

I

o

e

z

5

«

3

>

§ O 3 ț

u

w

9

i

1

!

g

3

<n

V>    y

£ 1

c

p

5

e

«a

5

î

8

3

1

•§ u

a a £ 3

c

1

î

'C

j

A

j

e

|

c

e

•3

£

’C

3

P

ii

3

c

?

I

1

ș

5

s

I

1

ș

c

1

4

I

li

B

H

£

H

1

5-

f

5-

>

J

«•

$

h

-t

s

ș

c

«3

i

*

3

■X.

<

*

i-

o

ra

_J

►“

P

p

<

-

•2

-J

1= i


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 * 59.08 *59.11 *59.12 - 59.15 * 59.17 ♦ 59.20*59 22 * 59 25 - 59 39*59 15»

59

1)

Buia»

59.01

c

Ajutoare pentru dau no provocate rin catemit&tlle naturala

59 02

0

Programe pentru tineret

53 08

Asociem ai fundat»

59.11

0

Susținerea culwlor

59.12

0

Contribuții la xalarizaraa personalului neclerical

59.13

0

Despăgubiri civile

59 17

0

Sume destinate fi nani ani programelor sportive rsailaale Oe structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter mintiile ti sociAl-cuitural

59.22

d

Sume aferente p'âtll cre*"tokx salariata

59.28

0

PTograme si proiecte privind prevenirea »i combaterea discriminări»

59 30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii du locuința

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cori BO+B11

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03*89.30)

80

0

împrumuturi pentru institui» ei servicii publice sau adlvllotl finanțate integral diri venituri pmprll

80.03

0

Alte imorumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBUR5ARI DE CREDITE (cod 81.01*61.02)

61

0

Ramoursan de credite externe (cod B1.01 01*61.01.02*81.01 05*81.01.08»

81 01

0

Remiiuriairi ritr «nriiin externe nonirarlsio oe nroonatem oe cmOiîc

31 £1 01

0

RonbufMri do credite externe 0. n fondul dc garantare

Bl .01 02

II

rpunOuncrn ria crudilb nlninnla datoria». pup»-/» externe Inctee

31.01 05

0

Cileie”!» de cu»t» aferente ilnlu-m pJii«a H»»m*

61 gi OB

(1

Rambursări de credite Interne (cod 31 02 01*81 02.02*81.02.05»

81 02

0

Rxirillunwii i!« unJitn rr.lnmn țjtmanM*

81U2O1

n

CX‘era-lo oe curs atererrt* catcnel £uW»CB miwn«

HI M.02

0

PinOiurauti uu    afertn» oanmi puowu intcmc locale

61.02.05

0

TITLUL XV» PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT» 31 RECUPERATE IN ANUL

CURENT{«5 01)

64

0

PLati efectuate in anlî prececerrti el recuperata in anul curant

55.01

0

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENTiDEFICn

00

Eccndenl 92.01.99

92.01

Excedentul «ct»un.i ce tune?orare

HZ.O1.K8

Orrfiat 93.01 96

93.01

|D<rfic.tul    de furrcionare

93.01 96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |cod 51-5S« 5o-70*?5*64l

175

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Icod 51 02)

51

0

Tran»’orun de capital (cod 51 0212*51.02.23*51 02 29)

51 02

0

Transferuri prantnj nnar.lnraa nwrertțîiot Io «plalb

51.02 12

0

Transîc-rud din Dugotclo Iccald pentru flnanța-ea cneluiuiilor du oipitsl d<n domeniul

Sânitâțl

51.0228

0

All~ transferuri de capital catrc imt lut» vubtied

5102.29

0

TITLUL VB ALTE TRANSFERURI (COd 55 01)

53

0

A. Tranefarurl Inlwne (cod 55.01.03*55.01.08 la 55 01 10 * 55 01 12 ♦ 55 01.13 •55.01.15*55.01.20*53.0142)

55.01

0

Picwonie cu Rnontarc ran’Oursabila

55 01 03

IJ

Prmwarr.R Pt-IARF ș xiln pnapurnn cu fn«iițz;ni noi uoipursaor’ă

5501.08

0

9<c«ramo fSPA

5501-09

0

•’nxjrarne SAPARD

5501.10

0

^coțamedeOejxtlan:

55 01 13

II

Fond Roman tir» Lta^tTUlHin Sr»nU

5501.15

0

CbeHuieli nt«eligt>ie ISPĂ

5501 2»

3

).^ k'}

Troosf&run din bufietu' 'ocnl cârre asociațiile de dezmiitoro intcrcomunUară

55/r 42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neram&urwoUe (FEN| poctadcrare (cod

56 01 la 56 05*cod 56 07 ♦ 56 08 * 56 151* 56 18 *56 25*56 27*56 28)

56

0

Fnwa’Tifl air Fo-rdu European dc Dozio.lare RcoonaU (FEDR ) '.66.0 .01 »5 SC 01 031

5601

0

Finanțarea naflcnall

56.01.01

0

Finanțarea «isicrna ncroroburwbilc

5CXM.02

0

Cheltuieli nwwlBW»

56.0103

0

Pronnima din t on©>Soc<a European iiSP i ,5b 02 l)i a 66 O’.',i)3)

56.02

Finanțarea n abonate

56.02.0,

Finanțarea «stema nemurfcuisab la

56.0202

Cheltuieli nae *oio#«<

56 02.03

P rotiră

me din Fondo1 do Co<.Dj„u 4 FC> (56.C301 b 56.03.03)

50.0.1

Finanțarea notfcnalâ

66.03.01

Finanțarea ««Ierna nianrr.bursab ta

56 02 02

Che'.lwuli nx-'kjitniu

56.03.03

Prrxjm

rm> din FondUl European Apncot .jn Don/c-harn Runtb (FEADRj 15b C*4.01 la 5d.CM.03)

56 04

Finanțarea n.«»unau»

5604.01

Finanțai ea e»lema ntsointiursahis

56 04.02

ChefiuitM nefeiiolWlo

56.04.03

mu tkii Fundul EurtuiMMit iiuntru r'ncuil ZFEP) țhfi Dâ 01 la 5*ijJS-Oli)

50 05

Finanțarea navonau

5d.06.01

FinonlrtritH «jlnrm» mrembim^fibdii

S6.06.02

Ch»'fUiM« n*«uuni bila

-S6.O6 03

Pronia

re instrument J oe A<i«o."b pentru Prvadurarc • PA) (66 07 >1 fe 600/103)

56.07

Pinaninrea '•nijonav,

8fi.UZ.01

vij ,

3 2

I-- r-O -

8 3?

«

8

£

8

S

3

8

8

3

S

«

8

3

tr.

8

Q

•n

s

B

m

8

»o

£

1

5 2

i> -o

i i

f’

O

8

8

5

r-

£

s

T*

i

•-

8

<D

»

£

î

8

3 3

■o

S 8

ir

£

5

r-

P

in

fM

8

8

•fi

&

8

8

a

8

a

a

a

3

XJ

E

S

1 i

î 1

1 î

h

h

c?

o

8

$

£

g

1

*

z

c

1

m

C

s

«l

8

>

o

V

a

UJ

3

x

£

|

{

f

c

g

f

IL

S

j

i

*

»»

5

i

?

1

r

c

1

s

«i

8

5

o

«

i

rj

5

feb

i

i

c

£

i

9

B

a

s

&

?

u

E

£

£

l

9

1

1

3

c.

0

3

•2

§

JS

T*

O

<a

£

2

5

l

I

I

f

i

£

». = a

B

c

X

s

îl

2 1 « * c v

2    t?

3    ă î & s c

L U

I

u

8

r-

$

3

o

ș

tu

1

I

5

X

1

c

•>

LL

$

c

m

g

co

§

a

g

«n

<S

O

5

5

i<

1

î

3

5

s

X

u

5

1

2

E

E

h

u

ii c

H I J

t o

s

R

ș

I

fC

fi

&

■O

5

0

P

îl

| i

5 ? a u

€ s

i

fc ■’ C j?5

i 2

:

;

ii

i

i 2

i

I

u.

î

1

n

I

n

£

u_

|

1

1

.p

1

40 H

Astaențâ lennlcâ pentru in*irtr’»i» IteHruam 3EE (5627 O1 ia QG 27 03)

56.27

Finanțarea nai moiâ

S6.Z7.O,

F tnanhmn niunnn ne; ainOUisa&ila

.-.fi 27 03

Chc*u.otl neoi&itxk

50 27 03

Fondul r»«lw««al uenlru rulați Nattvak 3fc«CPl nK<Jni6»TWtOf FrwncuoM SEE țSflJSU' la 56 28.03)

50 20

HiunțwH>i nnitonoU

56J&.01

Fi nan țarta eitema nerambumaW'a

56.28.02

Choltuinli

56 28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

175

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ♦ 71.031

71

175

Activ* fi«a (cod 71 01 01 li 71 01.03*71 01.30)

71 Dl

175

ConMrucți

71,01.31

,75

Mașini. ecbpamnnl* Si    de transport

71.01 02

0

Mobilier aparatura beobuî și uliu uciive corporal?

71.01 03

0

A4e acLvc fira

7,3,1.30

0

Repara,li capitale aferente activelor ftio

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 7201)

72

0

Activ* financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Faroco.'iro ta cardatul «o«i ai sccMiaidor comerciale-

77.01,01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 31)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE fcooBKM,

Bl

0

Rambursarea împrumuturilor contn»cb»lw panlnr finanlarva proiectelor cu finanțare UE

31 04

TITLUL XVII PLAT» EFECTUATE IN ANU PRECEDEMT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plat, efectuate in anii procodcr.ti si recuperate In anul curwnt

B5.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT,DEFICIT

00


-

s

a

s

&

o

s

r~

o>

g.

-•

=

*

JU

î

5

2

a

?

3

5

#

*

,

Ș

1
Mm

AjDEȚUL- CONSTANTA

U'*UUttodltfnlstKHN lonîonțiJă CONSJANTA

nsrM‘3 5UMC*_

Permut    ’’    ANEXA ? BIS    j

BUGETUL

PE TITLURI OE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2314

CAP 84.02    n,.

Buu©l2013

PREVEDERI ANUALE

OENUMIREA INDICATORILOR

Coo inOtn»!

IOT Ai.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCT»ONARE*SECT1UNEA OE DEZVOLTARE)

49221

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 0T»T»*WI

43938

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*2©*4I»SO*315F*S58F*57*S9>

01

4393B

TITLUL I CHELTUIELI OE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10 03)

10

0

Ch«iiut«k Mlariale in bani i.cod 10.01 01*10.0I 03 la 19.01.0S *10.01.101» 10 01.10*10.01 30)

1001

0

Salarii CC mzj

10.01.01

0

kdemniZBOe de cvnducen*

10 J 1.03

a

9pur lIm /ecnvna

10.01.04

0

Sporuri (mntn> «.un;llu OU .Hua»

1001.05

0

An© 5OO-JT

10 01.06

0

Onj suofcmvntani

1CLO14J7

o

Food de prem <

1C.01.C8

0

Food pc-rlru postur. ocupa» pr»n cumul

io.oi.io

0

Fund aferent pluti cu era

100’ ,11

0

lrw!arrr»z«:i    „nur persoane d»* oferă mteti.

10 «1 t2

0

Indemwzati .!<« .hkmcihoi

10.01 ’3

0

tnaomntzju op ootasam

10.j1.14

c

AJocatr pentru Transportul ia & -v» a tocul o* muncM

10.01.16

u

AJourtr ixitju <0ClMo

1001 16

0

Arte dniotun    ut ban

10.01 .30

II

Cheltuieli sdartale In natura (cod 10 02.01 La 10 02.05*10.02-30)

10 02

0

Tich&ta ie masaj]

’O U2.01

fi

Norme de '’ni'iu

*■0-02.02

0

Untfurrtu» s ver«pj'’,o’,l ofatoaicnu

10 02.03

(1

locu-nto Ou serviciu iniosda do șatena! si fam M»53

10 02 «te

0

Transportul te ai de te kxu :» munca

10.02.0b

0

4J*.o drepturi saian»le- m naitnt

10,02.30

0

Conirtbutii |cod 10.0301 la 10.02.06)

10.03

0

Convfeutfr ac a&trjuran tuxuie de siat

10.03.01

0

Ccnttrtxxt de e&qurd'i de soma;

10.0307

0

Corintul). rin a&guran sociale dti ranatele

10.0303

0

CtmMbuti* di Lziuajati poniru accidente de munca «• bol. txofcs*onato

10 03 04

0

Pnme de asxj.nm 7137) otelitn d« anyuiawr pentru angajați

10.03<05

0

Corintul i pentru conced i & rdamnfcaLi

10.03 OH

(1

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |cod 20.01 la 20,06*20.09 la 20 16*20 18 la 20.25*20.27*20.30)

20

29388

Bunuri ti servicii (cod 20.01 01 la 20 01.08*70.01.30)

20,01

0

Furrtitnn de b rou

20.0101

0

Motcnsle f«nvu curățenie

20.01.02

0

IncoU-L Hunvnal sl tou momea

20.01 >33

0

Aud, cară' ai salubnlnle

aaoi.«l

0

Cort-.umnd si juoriUspti

2tl.0l.05,

0

Pioae r<M xdpipb

20 01 08

0

Tronspori

20.01.07

t)

IPmte, tclccomonorti, rado t». in»H>nei

20.01 0f«

tl

Materialo si pnmnn de sc't.K'l >3j Laract&r unexmu'

4131 oe

o

Airn tk.nun 31 sd'WțJi p-rr.ru intrctiMn»» Funcționare

2O.M.3O

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.(ji*20 03 02)

20.03

0

H»dna pentru convmi

2003.01

o

Hrana puntru ar.lnw

2C.03.02

o

Medicamente ai materiale eamtere (cod 20 04.01 la 20 04 04)

20.04

0

Mierea mente

21X04 01

n

Mniamne jonitare

20ÂM.02

0

RetKbvi

20 04.33

0

Dft&nfeciantr

20.04 <M

0

Bunun ta natura obiectelor de Inventar (cod 20 05 01*20 05.03*20.05.30)

20 05

0

llndnnnar ii ccnipamH.nl

20.05.01

0

Len^n* ei »ucoconi «X» |Wl

20 05.02

a

Ale otanciM ce wcnwr

20 05 30

0

Deplasări, dntaaart. transferan (cod 20 06 01*20.06,02)

20 CB

1

Dnpitcrun ntcmo deUțuiri transfer»'-

20.IM.01

0

Dop’PSa-’ In xlrx<ikÂlatC

20.06.0?

1}

Materiale de laborator

MW

0

Cer ctttsre-detvoi tare

20 10

0

Carii, publicații sl maienaie documentar*

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

L>

Pregătim profesionala

20.13

0

Proiecția muncii

20.14

6

Muniție, furnituri al armament de natura activelor fu» pentru armat?

20.13

o

Studii al cercetări

20.10

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.1l

0

Contribuții «le admlntstratlo' put>Uc« locale la realizarea unor lucrări «1 servicii rte mieros public local, în bau unor convenții sau contracta de «aocierc

2019

26380

Reabilitare infrastructura program inundații pentru aulorilati publice locale

20.36

0

iwoiocroion»^

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20 22

0

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl înghețurilor

2023

0

Comlt'ojne

el adu costuri aferente împrumuturilor (cod 20.34 01 • 20.24.02)

20.24

0

Comisioane sl afcc cose.it nfeienie mprumixurnor externe

20 24 01

0

Comuinene s jtie Cditun nterenle imprumulurtio- interne

20.24 U2

0

Chel țuicii judiciare al extrajudiciare derivate dm actlum in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor («gale

20.25

0

Ticnele cadou

2027

0

AJte cneltu>a

I (cod 20.30 01 la 20.30.04*20 30.06*20 30.07*20.30 09-2030 30)

ÎQ.30

D

ReClamn m oupbCKPK

20.30.01

0

Protocol Bl reprfczentWN

20 301)2

0

Filme do asigur»»»» nu»i-»isia

20.30.0H

0

Chiri

20.30.04

3

Pieston seiv.cz pemni rrreneiuleroa dfCptjmnr

20.30 06

0

Fundul Prescdi-MoîiMl omiui cuntiucawruiul insWuiu* :uac£

2U 3O.C7

A

FwuuLsnea stila a croantetn» Imx;i«biu

211 30