Hotărârea nr. 123/2013

HOTARARE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCL NR. 275/28.05.2009 PRIVIND MODIFCAREA HCLM NR. 638/12.12.2005, REFERITOR LA CUANTUMUL CONTRAVENTIEI PENTRU CALATORIA FARA LEGITIMATIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilității HCL nr.275/28.05.2009 privind modificarea HCLM nr.638/12.12.2005, referitor la cuantumul contravenției pentru călătoria fără legitimație pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 24.05.2013 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre,înregistrată sub nr.73641/23.05.2013, referatul nr.73056/22.05.2013 al Direcției Administrație Publică Locală, precum și raportul Comisiei pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățeanului nr. 5;

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr.275/2009,;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 și art. 115, alin. 1 litera "b" din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.275/28.05.2009.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre RATC Constanța și Direcției Administrație Publică locală,în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,^

Marcela Enache

Constanta