Hotărârea nr. 122/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 138/2008-PUZ AMENAJARE PLAJA MUNICIPIUL CONSTANTA SI STATIUNEA MAMAIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr. 138/2008 -P.U.Z. Amenajare plajă municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia,

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 24.05.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 72463/21.05.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 referatul Serviciului Urbanism nr. 72462/21.05.2013 și adresa nr. 9208/RV/21.05.2013 a Administrației Bazinale de Apă „Dobrogea Litoral";

Văzând prevederile HCL nr. 138/13.03.2008 privind aprobare P.U.Z. amenajare plajă, municipiul Constanța și stațiunea Mamaia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă modificarea HCL nr. 138/13.03.2008 - P.U.Z. Amenajare plajă municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia, teren în suprafață de 50,20 ha, aparținând domeniului public al statului în administrarea "ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE APELE ROMÂNE - DIRECȚIA APELOR DOBROGEA prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL", cu respectarea condițiilor din avizele solicitate prin Certificat de urbanism nr. 603/13.03.2013.

Art.2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, tuturor celor interesați, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu, ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE APELE ROMÂNE - DIRECȚIA APELOR DOBROGEA prin ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^ZcL consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONS NR


NSȚANȚA ,,

./M / /T


2013