Hotărârea nr. 121/2013

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ STATIUNEA MAMAIA- MODIFICAREA HCL NR. 129/2001 PRIVIND APROBARE PUD-STATIUNEA MAMAIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STAȚIUNEA MAMAIA -MODIFICARE HCL nr.129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 24.05.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 72463/21.05.2013, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 72462/21.05.2013 ;

Văzând prevederile HCL nr. 285/18.05.2007 privind modificare HCL nr. 129/2001, privind aprobare PUD Mamaia 2001

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal STAȚIUNEA MAMAIA - MODIFICARE HCL nr. 129/2001-, teren în suprafață de 207,74 ha, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 1484/15.06.2012

Terenul aparține persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al Municipiului Constanța

Art.2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, tuturor celor interesați, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR^


«a»

PROIECT NR. 103Z2012    JHF

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA Mnmciradc n r i iui mp orahr aa 9nn7

<

VEXA    î

A

HCLMNR/<Z

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007


BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA

PROIECTANT: S.C. KALINIAPROIECT S.R.L.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE^

2012


’RESBDINTE ȘEDINȚĂ,
PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285Z18.05.2007

BORDEROU GENERAL PUZ STAȚIUNEA MAMAIA

PIESE SCRISE

VOLUMUL 1 - MEMORIU GENERAL

VOLUMUL 2 - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE

ÎNCADRAREA IN TERITORIU    ......

PLÂNSĂ U1 - ÎNCADRAREA IN TERITORIU, SC.1/10000

SITUAȚIA EXISTENTĂ    ........

PLANȘA U2.1 - SITUAȚIA EXISTENTA ZONA A, SC.1/2000 PLANȘA U2.2 - SITUAȚIA EXISTENTA ZONA B, SC.1/2000 PLANȘA U2.3 - SITUAȚIA EXISTENTA ZONA C, SC.1/2000 PLANȘA U2.4 - SITUAȚIA EXISTENTA ZONA D, SC.1/2000 PLANȘA U2.5 - SITUAȚIA EXISTENTA ZONA NORD, SC.1/2000

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA U3.1 - REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA A, SC.1/2000

PLANȘA U3.2 - REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA B, SC.1/2000

PLANȘA U3.3 - REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA C, SC.1/2000

PLANȘA U3.4 - REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA D, SC.1/2000

PLANȘA U3.5 - REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA NORD, SC.1/2000

ECHIPAREA EDILITARA    .....

PLANȘA U4.1 - REȚELE EDILITARE ZONA A SC.1/2000

PLANȘA U4.2 - REȚELE EDILITARE ZONA B SC.1/2000

PLANȘA U4.3 - REȚELE EDILITARE ZONA C SC.1/2000

PLANȘA U4.4 - REȚELE EDILITARE ZONA D SC.1/2000

PLANȘA U4.5 - REȚELE EDILITARE ZONA NORD SC.1/2000

PROPRIETATEA TERENURILOR ........ ..... ......

PLÂNSĂ U5.1 - PROPRIETATEA TERENURILOR ZONA A, SC.1/2000 PLANȘA U5.2 - PROPRIETATEA TERENURILOR ZONA B, SC.1/2000 PLANȘA U5.3 - PROPRIETATEA TERENURILOR ZONA C, SC.1/2000 PLANȘA U5.4 - PROPRIETATEA TERENURILOR ZONA D, SC.1/2000 PLANȘA U5.5 - PROPRIETATEA SI CIRCULAȚIA TERENURILOR ZONA NORD, SC.1/2000

ANEXA 1 - ÎNCADRAREA IN CONTEXT SUPRATERITORIAL

ANEXĂ 2 - SCHEMA PRIVIND CONCEPTUL DE DEZVOLTARE AL STAȚIUNII

Anexa 3 - studiu Siluetă stațiunea mamăia si montaj foto ........


ROMÂNIA

JUDI |IL CONSTANTA

PRIMĂRIA Ml.'.NICJPIU.Ui CONSTANTA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    di»

în scopul: elaborării unor studii de specialitate;

ca urmare u cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE, cu domiciliul, sediul în judelui Constanta, uiiinicipitil.'orașuî/coinuna Constanta, satul - . sectorul - , cod pos-înl - . str. TOMIS. nr. 51, W, - . te. - ■ et, - . ap. - . ideftw’fax - . e-mail - înregistrata la nr. 65405 din 16,''05/2012.    ~

pentru imobilul • teren ți'snii consirucții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - , str, S"î ATI UNEA MAMAIA (-), fir. FN. bl, - . se. - , et. -, ap, - . sau idcntiticai prin plan situație.

in temeiul rcglcnieiKă-Thu diicuinentației de urbanism, tâza P.ILZ,. nprohută plin 1 toiitraie.i Consiliului local t i,n,i.uițuni 285 •1 $.05.2007 .    '

în coidbrniitâte cu prevederile l egii nr, 50'1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu moitiriciirilv și emnpleiăiik! ulterioare.    .

SE CERTIFICĂ:

I, KLCIMl i .11 RIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constantin

-    Imobilul este domeniu public al municipiului Constanta, domeniu privat al municipiului Constanta, proprietăți private ale persoanelor fizice si juridice

2 Rl.GIMU, ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este; STAȚIUNE TURISTICA

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate; STAȚIUNE


TURISTICA

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie uit regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: DA, CONFORM LMI 201(1 pentru:

« Ansamblul CAZINO MAMAIA, COD -II- a-B-21001,

s Hotelul REX, Anexa 2 din Legea nr. 5/2000 privind -PATN, Secțiunea a IlI-a Zone protejate « Fosta Vila Regala, azi Club Castel COD CT-ll-ttt-Â-02896

-    interdicții definitive de construire: NU

> terenul face parte din zona de impozitare A

i 3. REGIMUL TEHNIC:

Procentul de ocupare a terenului (POT) -se va stabili prin PUZ

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) - se va stabili prin PUZ

-    Suprafața terenului: aproximativ 282 ba

-    Echiparea cu uîilitafi: zona dispune de rețele de utilitari (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale).

-    Circulația autovehiculelor se face pc B-dul Mamaia iar cea pîetonala pe trotuarele aferente/promenada.

-    Accesele se vor realiza din B-dul Mamaia si parcajele necesare se vor asigură in locuri special amenajate, calculate conform HGR nr. 525/27,06.1996, H.C.L.M, 43 din 25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulație in Mun. Constanta, si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localități urbane, Indica tis P 132-93 desenate pe planul de Situație

-    Abniamcur teren fata dc străzile adiacente terenului: se menține

-    Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului: se va stabili prin PUZ

-    Distantele construcțiilor fata dc proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    Înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: se va stabili prin PUZ ; conform HGR nr. 525/27.06,1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care deprcciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

-    Sistemul constructiv si principalele materiale de construcție permise: se va stabili prin PUZ

ACRIA UZARE PUZ MAMAIA - MODIFICARE HCLM NR. 285/18.05.2007-CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 71596/31.05,2012

i    Certifica tul de urbanism nu ține loc de autorizație de construtre/clesfiitlțare și

I__nu confer» dreptul de a executa Iwergri de construcții._

J nfilJGAȚll AI.T ’lTît ■|..ARl'!l.t..7<T.RTinCA'n.'I (.11'OF URBANISM:

iii su.'pul rljhiirirn docunienUiiici ptnnu auioiizarea executării lucrărilor de eriiislnst|u • de cnnsirnir*'de riesOinl^ie - soli-fiuniul se m adiesn -jiitutitilu ..i-.iiij’i-wir primii |mei«’,ia liwdiu|;.i AGENȚIA fTN'l'Xl' PROTECȚIA MEDIULUI CONSJ AN |'A- inutil) Unirii n-, 2i

ir. .îi'licjreu Dire.-tivci ('tuisiiiiilui SS/MT-Vi-E țDinxbva El A) privind evaluarea efectelor anumiter proiecte publice ții |y;vatc asuprii nudialui. IniKteikiili prin Diie. ui a i'»nr.ili.,:ui »n;l l-'CE sî prin Direcții a Consiliului ;i P.'iriaineriliilci European 2 iXl3.-'3 5/C E privind pjrnciparcu publicului la elaborarea anumitor planuri si piopiuine fc- lecdtiiiă cu mediul ți iiiOjilie.‘irea. ta privire In pnrlieipnrcn publicului și accesul la jiiFtnic. n Directivei    și o Directivei %/f>E,'CL;. plin

veni ticului de urbanism ț.< comunic?, solieitiit'tulvi oblic,apa de a eumiicso auiontaieii temoriiilă ilc mediu pcriuu ta uceu-na’să analizeze și sii decidă. dupi caz. i •eriiT.i’ta’iitiirtîiJrorer; pr..:ee)ului civesliliei publice'pn viile în prniccieJn:' supuse evaluam impactului asupra mediului

In jpli.-icci: prevederilor Directivei C'i-v.siliu.ui £5 1S7.1TT. precedur» de eînneic a acrvd.'lui d< nediu se desflișMrti dup» emiieteu <er. lie-jî.dui de urna: iun. u:iU. ir.’i ilepli-ciii ilveliinvniuiici puni iun ulur i/ur-CU ewtuH’w lucrărilor de vnr.slniclii Iu iiiitoril.ilcu nuiiinnstraliei publice eniiipettnte

in icJcrtn saiisracein cerințelor cu privire la pro.-cu ura de emitere a acordului de mediu, auînrnaies eompaiee.U peiilru pi'fiieciia mediului stabileșie „ee,iiii5in.d -.iiiU,.nlrii v'iviis..!iirn publice centrali/:! ni op;ii.nilor publicn-ui Șl Jl Ibnnuldrii unic purici de vedeiealici-jl cu prii irc la .-ei-licarui eivcs’iție! î.i acord cu iczu-iel.-U ec-iisu.’lăru publice

In .iccșicccin.nni................. .    ________

I I J-.-.po p-.niiree pren-i intui uern’îcai de urbanism, nrolsnil are obligHtiH ut a sc prezent» lla BU’wițatt-u coilipete-mii pentru pruWvtjii niediulm in vederea cvaluirii I m-iișlc H invrsiilie; și slabiîirii necssiUJii evoluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării milisle a imestibei se v.v e|niie atlnl îirtriUdite'iUn

I o. i(vi-u.';n compeienie penin. proieeiin meci lei ui_______________________ _

I I-. ;.ili>:ir. iu Line inilor li.pcn iiisipcicnta peini'ti p'ijicețin mediului sraWtșțt ni'ri'.Ș'dsU'a waluilrn efectelor mvolilici nMip-» meiliidu,. solie Hanul arc oblișeiiia de a

i nt-ulri.; .ices:J -jjii .mtc-ruățir adrecuislrațici publice Oiimprlenle eu privire la menținerea cererii perina autorizarea csecuUru lucrărilor de cnnilrncui_

f Iu .vjiuii.i in care. -lupă emite-re-.-. ecrtilicaluiui de urbumsni ori pe sarturs-ol derulării procedurii de eviiliiiirc u efectelor invcsiijiei nșup.'ii mediidiii solie iun nul I renu.113    mienno de realiro.e u mct-șuiici acesta u t- dMiștațiu de a iiolirica aee&I fțipt imicnisotii atlminișumn-i publice cizmiMt-nic.


CV «PREA DE EMITERI- A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRlHRErDESHINȚARE va fi însoțită de următoarele

dix-iimenlc:

ii) certificatul de urbanism;

b)    siiivniiit titlului asupra imobilului, teren și-'ww construcții, sau, după caz, extrasul de. plan cadastral actualizai la zi ți extrasul de cane funciară de informare actualizai la zi. în cazul în care legea isn dispune alitt-1 (copie icgalizată):

c)    documenlnția tehnică - D.T.. după caz;

, P.r.A.f. D.T.O.E. . D.I.A.D.

d) avizele acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane șl infrastructura:

& alimentare cu apă    Sgaze naturale

r canalizare    .    tetelefonizare

feiilitnentfii'e cu energie electrica Alte avi «/acorduri;

Viza Cadastru PMC; Aviz Comisia Circulație; Aviz Comisia Municipala de Amenajare n Teritoriului si Urbanism!    .

d.2) avize și acorduri privind:

d.3) avizcfacorduri specifice ale administrației publice centrale și/san ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Ministerul Culturii si Patrimoniului National; Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului; .Stalul Major

General; Ministerul Administrației si Internelor; Serviciul Roman de Informații; Administrația Naționala Apele Romane ■ Administrația Bazînnla de Ap® Dobrogea ■ Litoral; Consiliul Județean Constanta! Comitetul National al Zonei Costiere

d.t) studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

0 dovada privind achitarea tațejo,r legale.


Prezentul certifica) d/ urbartisn/a/c vala^ililatea de 24 luni dc 1h data cmîtp


SECRETAR,


Radu Stefnn


DOCliMIțif.- S.MM'I SI uRJîl‘.-'-.'T J-.i.lX IRtlNIi


... ... ,.(u aWtn(W,^WHH®CTȘEF, 0KVwU)'tP.r.ii 45)tw«îsl 41! pTZ1 Ayyj

Lttizss Eiew TSnase

Achitai laxa de: lei, ooiilomi eJiitiiiiței nr, Scutit taxa din

Pre/jeniui certificat de urbanism a fost transmis solicitaniuhii direct l.t data depoctJMl-Ni StiMHAt St arhivai ELtL'JROWlf EONVORM I.Etill    SI H.-G. 12î0/?0n.1

întocmit, Pirvu ViisfiicS

PROIECT NR. 103/2012

iflll

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

VOLUMUL 1 MEMORIU GENERAL PENTRU STAȚIUNEA MAMAIA


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

CUPRINS MEMORIU GENERAL

CAP.1. INTRODUCERE_

1.1.    Date de recunoaștere a documentației

1.2.    Obiectul lucrării

1.3.    Surse documentare, cadrul legislativ

CAP.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.    Evoluție

2.2.    încadrarea in localitate

2.3.    Elemente ale cadrului natural

2.4    Circulația

2.5    Ocuparea terenurilor

2.6.    Echiparea edilitara

2.7.    Probleme de mediu

2.8 Necesitați si opțiuni ale populației


3.1. Studii de fundamentare

3.2 Prevederi PUG

3.3.    Valorificarea cadrului natural

3.4.    Organizarea circulației

3.5.    Zonificare funcționala. Bilanțuri teritoriale. Indici urbanistici.

3.6.    Protecția mediului

3.7.    Obiective de utilitate publica

PROIECT NR. 103/2012

<

kollnla proiect

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

CAPITOLUL 1.INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA OBIECTIVULUI

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL MAMAIA-MODIFICARE HCLM NR.285/18.05.2007

BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUN.CONSTANTA

PROIECTANT GENERAL

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

DATA ELABORĂRII

NOIEMBRIE 2012

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Transformările ce au avut loc in ultimii ani la nivelul zonei studiate si dorința administrației publice locale de a aduce stațiunea Mamaia la standarde europene, coroborate cu recomandările«Mașter Planului pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026 » pentru susținerea ofertei turistice romanești si creșterea circulației turistice pe litoralul Marii Negre, duc la necesitatea actualizării Planului urbanistic zonal Mamaia.

In concordanta cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011 si cu « Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al planului urbanistic zonal » indicativ GM-010-2000, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.176/N din 16.08.200, noua documentație cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la :

a)    organizarea rețelei stradale;

b)    organizarea arhitectural-urbanistica in funcție de caracteristicile structurii urbane; cjmodul de utilizare a terenurilor;

d)    dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e)    statutul juridic si circulația terenurilor;

f)    protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protecție ale acestora.

Planul urbanistic zonal stabilește, in baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Conform temei de proiectare, obiectivele generale ale documentației cuprind: a)variante de petrecere a timpului liber:

-    port de ambarcațiuni si sporturi nautice - debarcader de ambarcațiuni - in zona pasarelei pietonale existente

-    practicarea diferitelor sporturilor

-    atracții culturale

-    parcuri tematice


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

-    distracții de noapte

-    oportunități de cumpărături

-    excursii

-    realizarea unui heliport

-    baze de agreement

-    facilitați balneare

b)locuinte secundare - asigurarea unei populații permanente

cjdezvoltare insulara - recuperarea terenului din mare - insule si lagune

d)    crearea unui nou centru al stațiunii in zona Cazino Mamaia

-    recuperarea terenului din mare

-    amplasarea unei marine la 200m in largul marii

-    amplasarea unor accente verticale P+20-22E cu funcțiuni diverse: centru de divertisment si retail, centru de conferințe, hoteluri, apartamente de vacanta

-    amenajarea unui port pentru ambarcațiuni

-    amenajarea falezei spre mare

-    amenajarea de parcaje

e)    construirea de noi hoteluri de 4* si 5*

f)    crearea unor complexe turistice - clădiri de P+12-15E, cu accente verticale P+20-22E

g)    amenajarea de parcaje

1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII

•    AGENDA LOCALA 21. PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA A MUN. CONSTANTA.

Obiectiv general: Impunerea zonei metropolitane Constanta ca un centru multifuncțional competitiv al României si principalul polarizator economic in regiunea Mării Negre.

•    PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE PENTRU POLUL DE CREȘTERE CONSTANTA

Lista de proiecte prioritare inclusa in " PID pentru polul de creștere Constanta”, reavizata prin Decizia CMC nr. 10/21.15.2010, cuprinde in Anexa următoarei proiecte pentru stațiunea Mamaia:

Mamaia - port turistic internationa

TITLU PROIECT

SURSA DE FINANȚARE

PERIOADA ESTIMATA DE IMPLEMNTARE

STADIUL I ACTUAL

Promenada turistica Mamaia

POR AXA 1

2011-2013

SPF elaborat

Imbunatatirea    accesului    in

stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele

POR AXA 1

2011-2013

SPF elaborat

Mamaia Teleski - realizarea unei instalații de agreement nautic pe lacul Siutghiol

POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1 (r)

2010-2011

SF elaborat

Mamaia Port - Pasarela si port de agreement Cazino Mamaia

POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1(r)

2011-2012

PT elaborat

Pasarela si pontoane de acostare ambarcațiuni de agreement

Buget

national+buget local

2010-2011

In    '

implementare

Construire parcare multietajata P+7E zona Albatros

Buget local/POR AXA 1/Alte surse(r)

2012-2013

SF elaborat

Construire parcare multietajata zona Aquamagic

Buget local/POR AXA 1 /Alte surse(r)

2013-2015

SPF elaborat

Amenajarea unor insule artificiale

Buget de stat/alte

2011-2015

SPF elaborat

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kollnla proiect

pe infrastructura hidrotehnica de aparare impotriva eroziunii costiere

surse

Waterland - Orășel lacustru

Alte surse

2011-2015

SF elaborat

Reabilitarea complexului de clădiri

Cazino-Mamaia

Buget    local/Alte

surse

2012-2013

SPF elaborat

1.3 SURSE DOCUMENTARE, CADRUL LEGISLATIV

1.3.1 STRATEGII DE DEZVOLTARE SI PROGRAME LA NIVEL LOCAL, JUDEȚEAN, REGIONAL, NATIONAL

•    MASTERPLAN PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI NATIONAL 2007- 2026

•    STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII SUD- EST

•    PATZ ZONA COSTIERA A MARII NEGRE, elaborator URBAN ÎNCERC, sursa:www.mdrt.ro

•    STUDIUL PRIVIND PROTECȚIA SI REABILITAREA LITORALULUI SUDIC AL ROMÂNIEI LA MAREA NEAGRA - AGENȚIA JAPONEZA DE COOPERARE INTERNAȚIONALA (JICA), MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR.

•    AGENDA LOCALA 21. PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA A MUN. CONSTANTA

•    PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE PENTRU POLUL DE CREȘTERE CONSTANTA

•    PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUN. CONSTANTA, aprobat prin HCLM NR.653/25.11.199, prelungit prin HCLM NR.77/31.03.2011.

•    PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU “Stațiunea Mamaia - Zona A”, “Stațiunea Mamaia - Zona B”, “Stațiunea Mamaia - Zona C”, “Stațiunea Mamaia - Zona D”

•    PLANUL URBANISTIC DE DETALIU 2007 PENTRU MODIFICAREA PUD MAMAIA 2001

•    PLANUL URBANISTIC ZONAL: AMENAJARE PLAJA STAȚIUNEA MAMAIA

1.3.2 LISTA PROIECTELOR APROBATE ANTERIOR ACTUALIZĂRII PUZ

•    HCLM NR. 129/26.04.2001 pentru aprobarea Planurilor urbanistice de detaliu; “Stațiunea Mamaia -Zona A”, “Stațiunea Mamaia - Zona B”, "Stațiunea Mamaia - Zona C”, “Stațiunea Mamaia - Zona D”

•    HCLM NR.117/2002 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001

•    HCLM NR.464/2002 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001

•    HCLM NR.623/2002 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001

•    HCLM NR.325/2003 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001

•    HCLM NR.435/2003 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.294/2005 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.328/2005 pentru completarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.502/2005 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.182/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.285/2007 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.216/2007 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.552/2007 pentru modificarea HCLM nr.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.278/2008 pentru modificarea hclm nr.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.774/2008 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

1.3.4 ALTE DATE

•    proiecte de investiții elaborate in domeniul dezvoltării turismului in Stațiunea Mamaia

•    suportul topografic al PUZ

•    alte date puse la dispoziție de autoritatile publice locale


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

1.3.5 CADRUL LEGISLATIV

I.    Legi ce reglementează activitatea in zonele de coasta

-    Legea nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale si al zonei contigue ale României, modificata prin Legea nr.36 din 2002, privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

-    Legea nr. 597/2001- privind unele masuri de protecție si autorizare a construcțiilor In zona de coasta a Marii Negre, modificata prin OG 32/2006 (prin care prevederile Legii nr. 597/2001 devin valabile si In cazul Stațiunii Mamaia), promulgata prin Decretul nr. 250/2001

-    O. nr. 38/SMI/2004 al Ministrului mediului si gospodăririi apelor, al Ministrului transporturilor,construcțiilor si turismului si al Ministrului sanatatii privind aprobarea Codului de conduita pentru activitatile de recreere din zona costiera (conf. art.67 alin. (7) din OUG 202)

-    H.G. nr.164/2004 pentru aprobarea Programului de masuri si lucrări privind protecția si reabilitarea zonei costiere (conf. art.56 din OUG 202)

-    H.G. nr.317/2004 privind utilizarea zonelor umede costiere ca zone de ancorare (conf. art.33 din OUG 202)

-    H.G. nr.546/2004 privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului In zona costiera (conf. art. 9 alin. (1) din OUG 202)

-    H.G. nr.749/2004 privind stabilirea responsabilităților, criteriilor si modului de delimitare a fâșiei de teren aflate In imediata apropiere a zonei costiere, In scopul conservării condițiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din zonele situate In apropierea țărmului (conf.art.16 alin. (3) din OUG 202)

-    H.G. nr.898/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind exploatarea apelor subterane si a zonelor de interfața dintre apele dulci si cele sarate (conf. art.38 din OUG 202)

-    OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activităților desfășurate pe plaja, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 274/2006, se modifica prin OUG nr. 43 din 06/05/2009 ce conține prevederi pentru sezonul estival 2009

-    Legea nr. 493/2006 privind aprobarea Ordonanței de Guvern nr.32/2006 pentru modificarea art.4. din Legea 597/2001 privind unele masuri de protecție si autorizare a construcțiilor in zona decoasta a Marii Negre

II.    Legi ce reglementează activitatea de amenajare a teritoriului si urbanismului

-    Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările aduse de Ordonanța nr. 69 din 13 august 2004; Legea nr. 289 din 7 iulie 2006; Ordonanța nr. 18 din 31 ianuarie 2007; Legea nr. 168 din 12 iunie 2007; Ordonanța nr. 27 din 27 august 2008, Legea 345/2008, OUG nr.7/2011

-    HG 525/1996 republicat 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

-    Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, modificata si completata prin Legea nr.453/2001

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.

-    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara.

-    Legea nr. 107/1996 a apelor modificata si completata prin legea nr.310 din 2004

-    Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

-    Legea nr. 54/1998 privind circulația juridica a terenurilor.

-    Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic ai drumurilor.

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

-    Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunii

-    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

-    O.G.nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, aprobata prin Legea 378/2001, republicata in M.O. nr.951/24.11.2006.

PROIECT NR. 103/2012

BIBI

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kalinla proleet

-    LISTA MONUMENTELOR ISTORICE (Anexa la Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr.2361/2010, de modificare a Anexei 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.314/2004).

-    Ordinul M.L.P.A.T nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal;

-    Ordinul MTCT nr. 1430/12005 pentru aprobarea „Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții”.

-    Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, Ml, MAPN, SRI, pentru aprobarea „Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor”.

-    Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea „Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației”.

-    Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

-    Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane si rurale.

-    Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane.

-    Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor.

-    Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

III. Legi ce reglementează activitatea de protecție a mediului

-    Ordonanța de Urgenta nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, modificata si completata prin O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, prin O.U.G. nr.114/2007 si prin O.U.G. nr.164/2008

-    OM Nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 In Romania

III. Alte acte normative in vigoare

-    Legea 69/1991 administrației publice locale, republicata in 1997, cu completările ulterioare Legea 215/2001

-    Codul civil

PROIECT NR. 103/2012

Blllsil

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

£

kallnta proiect

CAPITOLUL 2.STATIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.EVOLUȚIA ZONEI CĂR^TER[STICL.POtENTlĂL DE„ DEZVOLTÂRE.

Mamaia este cea mai mare stațiune turistica de vara situata pe malul vestic al Marii Negre, in nordul Municipiului Constanta. Aceasta este cunoscuta si sub numele de Perla Marii Negre. Mamaia este componenta a Municipiului Constantei, cu putini locuitori permanenti, fiind insa suprapopulata pe parcursul verii. Construcția unor ansambluri rezidențiale, care se desfasoara in prezent pe malul lacului Siutghiol, va schimba probabil aceasta situație.

Mamaia este o fasie de pamant intre Marea Neagra si lacul Siutghiol cu o lungime de 8 km si o lățime de doar 300 m. Plaja foarte lunga, cu o lățime de pana la 250 m este acoperita cu un nisip foarte fin. De-a lungul acesteia se afla mai multe magazine, restaurante, terase, cluburi si discoteci.

Dezvoltarea stațiunii s-a realizat in trei etape :

Prima etapa de dezvoltare si organizarea urbanistica a stațiunii (1905-1916), se

materializează, atat ca proiect general, cat si ca detalii ale componentelor constructive, sub influenta elementelor tradiționale europene si locale din a doua jumătate a secolului al XlX-lea. Spațial, acesta etapa cuprinde zona delimitate la sud de orașul Constanta (Podul Pescăriei) si la nord de parcul Mamaia, adiacent actualului ansamlu de construcții ale Cazinoului.

Proiectul inițial de organizare a stațiunii a prevăzut parcele generoase (cca. 1200-2000 mp) pentru amplasarea vilelor si dotărilor private, care insa nu s-au ocupat cu construcții pana in anul 1916, suprafețe mari de spatii verzi, a căror plantare a inceput inca din anul 1905 si dotările balneare specifice care s-au realizat chiar in anul 1905 prin construcții ușoare din lemn in zona actualului Cazinou. Acestea constau in constau in cabine de lemn reunite sub doua Pavilioane, terminate cu cate un foișor si o punte care inainta in mare Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906, construcțiile fiind amenajate după planurile arhitectului peisagist E. Recont, in urma extinderii portului către plajele existente in Constanta si a mutării "băilor de mare" intr-o alta locație, respectiv actuala Mamaia. Pentru a înlesni accesul turiștilor către Mamaia, intre gara Constanta si stațiune s-a montat o linie de cale ferata pe traseul pe care astazi se afla Bulevardul Mamaia.

In perioada 1916-1924, care include evenimentele primului război mondial (1916-1918) si etapa de refacere si revenire la condițiile de minima normalitate, nu se înregistrează nici o avtivitate de dezvoltare a activitatilor balneo-turistice ale stațiunii, cu excepția unui eveniment cu consecințe negative, incendiul din iarna anului 1921-1922 care a distrus complet instalațiile balneare de lemn.

A doua etapa de dezvoltare si modernizare a stațiunii Mamaia din anii 1924-1940

reprezintă cea mai importanta perioada a existentei stațiunii din prima jumătate a sec.al XX-lea, fiind marcata funcțional si urbanistic de atingerea unui nivel valoric de profil, comparabil cu cel european. In acest sens sunt de menționat următoarele momente importante:

-reactualizarea in anul 1924 a planului inițial de parcelare, prin reducerea suprafeței loturilor la 300-500mp si extinderea parcelarii stațiunii spre nord, in mai multe etape, pana la localitatea Mamaia Sat.

-construirea in anul 1924 a “Palatului Regal” de vara, in imediata vecinătate nordica a parcului Mamaia, care delimita prima parcelare. Acesta construcție, devenita ulterior “Cazinoul ofițerilor aviatori”, marcheaza începutul construrii spatiilor de cazare pentru sezonul estival in regim privat, care se va desfasura pana in anul 1940. Prin arhitectura sa valoroasa, clădirea fostului Palat Regal va constitui un reper valoric pentru realizarea tuturor celorlalte constructiiu care se vor realize in stațiunea Mamaia pana in anul 1940.

-Construirea in anul 1934 de către Primăria Mun. Constanta, a ansamblului de construcții cu funcțiune balneo-turistica; restaurantul Cazinou, cabinele de plaja, care se mențin si in prezent, si barul maritim. întregul ansamblu a fost proiectat de arh. V. Ghe. Stephanescu, autorul mai multor clădiri cu arhitectura valoroasa, incluse in patromoniul architectural protejat. Din punct de vedere architectural, construcțiile au fosr realizate sub influenta curentului modernist, insa cu multe

11 Hi Jiltf

PROIECT NR. 103/2012

illSI

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

l

kallnla proiect

elemente personalizare, de factura tradiționala, promovate de stilul neoromanesc si materializat in mai multe construcții din orașul Constanta, cu valoare de patrimoniu. In acest sens, se poate remarca faptul, ca pătrunderea curentului modernist in orașul Constanta, la începutul perioadei interbelice se face cu o nota puternica de personalizare a fiecărei construcții in parte, prin preluarea unor elemente ale arhitecturii tradiționale promovate de stilul neoromanesc.

-Diversificarea activitatilor balneo-turistice ale stațiunii, cu includerea lacului Siutghiol in sfera sa de activitate, prin amenajarea bazei nautice de yachting organizata in imediata vecinătate vestica a ansamblului de dotări balneo-turistice realizare in anul 1934. Acesta baza nautica constituia proprietatea Societății “Salvamar”, iar principala construcție “Casa Bărcilor” a fost realizata după un proiect al arhitectului G.M.Cantacuzino si pana la demolarea ei in jurul anului 1960, era cunoscuta sub numele de “Casa Vapor”. Prin activitatea acestui centru de sporturi nautice, va creste si mai mult gradul de atractivitate al stațiunii Mamaia.

-In aceste condiții, inca din anul 1935, Consiliul Local al Mun. Constanta a hotarat asupra necesității construirii unui număr de 2 hoteluri de mare capacitate, insa fara a vea potențialul financiar de susținere a acestei propuneri.

-In ședința consiliului din 30.03.1936 se constata imposibilitatea Primăriei de a se angaja singura in realizarea acestui proiect si se cautau alte soluții de finanțare. In acest scop, Primăria, se va asocial cu Oficiul National de Turism pentru construirea unui hotel de mare capacitate si este angajat arhitectul G.M. Cantacuzino pentru elaborarea proiectului si supravegherea lucrărilor. Prin procesul verbal nr.52 din 8 august 1936 Primăria Mun. Constanta hotărăște plata sumei de 100 000 lei din totalul de 700 000 lei, ca fiind cota parte ce-l revine din contrctul încheiat cu arh. G.M.Cantacuzino. pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a noului hotel, costurile lucrărilor complexe au fost destul de mari si au fost suportate numai de Primăria Constanta. Din acesta categorie menționam: drumurile de acces, parcul din fata hotelui, alimentarea cu energie electrica si apa (noua uzina a stațiunii a fost construita in anul 1937, special pentru noul hotel care devenea principalul consumator). Datorita volumului mare de investiții, pentru susținere finaciara a fost cooptata si Regia Autonoma a Cailor Ferate Romane.

-Construirea hotelui Rex se realizează in anul 1937 si prima jumătate a nului 1938, fiind dat in folosința in sezonul estival al anului 1938. Numele noului hotel va fi “Grand Hotel Rex Mamaia” si va fi cea mai noua si mai bine dotata unitate cu acest profil din toata zona litoralului romanes, la nivelul de confort al celor mai cunoscute hoteluri din București si din stațiunile europene.

-Amplasamentul noului hotel a fost ales conform ultimului plan de parcelare si organizare a stațiunii, care Stabilește o altenanta a spatiilor liniștite, propuse pentru vilele particulare, in general cu folosința unifamiliala, cu cele ale marilor dotări, care constituiau zone de concentari mai mari de activitati si implicit de personae. In plus, pentru toate aceste zone ce concentare a unor activitati balneo-turistice erau echilibrate prin prezenta unor mari suprafețe de spatii verzi (parcuri) bine organizate.

-In timpul celui de-al doilea război mnondial (1941-1944), activitatile balneo-turistice ale stațiunii Mamaia au fost complet intrerupte. In perioada 1941-1943, cea mai mare parte a clădirilor din Mamaia au fost rechiziționate periodic pentru cazarea trupelor germane in transit sau programe de refacere. Hotelul Rex afost cel mai solicitat.

-In toamna anului 1944, întreaga stațiune a fost rechiziționată pentru cazarea trupelor sovietice, care timp de mai multi ani, pana in jurul anului 1950, vor bloca accesul in toata stațiunea. In acesta perioada, majoritatea construcțiilor au suferit deteriorări serioase, unele fiind distruse complet.

-Din documentele existente la Arhivele Natioanel Constanta (Fondul de documentare al Primăriei Constanta-dosar nr. 17/1947) rezulta ca in anul 1947, hotelul Rex, apartinand Regionalei 1 C,F,R„ a fost scutit de a fi rechiziționat, necesitând reparații importante, constanadu-se faptul ca nu mai putea fi locuit.

A treia etapa de dezvoltare si modernizare a stațiunii Mamaia, inceputa după anul 1960, este marcata de realizarea unui volum mare de spatii de cazare - construcții cu regim mare de înălțime P+3-P+10, cu o arhitectura simpla, subordonata funcționalului, insa in cadrul unei organizări


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

urbanistice, de mare confort, printr-o juducioasa încadrare a noilor construcții, cu spatii verzi pe mari suprafețe, bazine de apa si opera de arta sculpturala valoroase. Intre 1959 - 1965 s-a dezvoltat partea sudica, incepand cu hotelul Parc, iar partea nordica a fost ridicata in mare parte in timpul lui N.Ceausescu, adica intre 1982 -1985.

Deși, inițial a fost proiectata si construita ca o stațiune cu nivel ridicat de calitate, care reflecta filozofiile sociale si de proiectare ale perioadei respective, odata cu dezvoltarea orașului Constanta, Mamaia a devenit o zona plaja urbana. Ulterior anului 1989, acesta proprietate de stat a fost privatizata si vanduta investitorilor. Ceea ce anterior, fusese o dezvoltare integrata sub controlul si administrarea statului s-a transformat in sute de pachete individuale, fara relații intre ele. Datorita fragmentarii proprietăților si neavand o direcție de dezvoltare strategica, a fost dificil ca Mamaia sa răspundă piețelor si a suferit in consecința.

Deși multe hoteluri sunt de calitate slaba, sunt dovezi clare ca in multe cazuri a crescut calitatea serviciilor oferite. Acest proces este in derulare si va continua ca răspuns la cererea pieței.

Pe langa numărul de atracții turistice existente, exista si o parte învechita si sub standardele unor destinații concurente. Din pacate in extrasezon, aproape toate funcțiunile existente in zona, se inchid, lasand Mamaia fara obiective care sa atraga vizitatorii si sa susțină forța de munca.

Principalele atracții ale stațiunii sunt parcul de distracții Aqua Magic, telegondola, pasarela pietonala, piateta din zona Cazino, unde au loc diverse evenimente publice, lacul Siutghiol, plaja Marii Negre, cluburile si barurile amplasate pe plaja in timpul sezonului estival. De asemenea, in ultimii ani s-au realizat o serie de lucrări menite sa imbunatatesca circulația auto in stațiune, avand in vederea supraaglomerarea b-dului Mamaia, pe timpul verii, si anume au fost amenajate o serie de sensuri giratorii si locuri de parcare la sol.

Tot, in ultimii ani, a crescut si interesul locuitorilor Constantei de a-si stabili domiciliul in Stațiunea Mamaia, precum si interesul de a cumpără apartamente de vacanta in zona. ( turism de weekend).

Primele planuri urbanistice ale Stațiunii Mamaia, rezultate prin impartirea acesteia in 4 zone, au fost: “Stațiunea Mamaia - Zona A”, “Stațiunea Mamaia - Zona B”, “Stațiunea Mamaia - Zona C”, “Stațiunea Mamaia - Zona D”. Aceste planuri au fost aprobate de Consiliul Local Constanta in anul 2001.

Ulterior, datorita transformărilor permanente, interesului investitorilor si a dorinței administrației publice locale de a imbunatati calitatea turismului din stațiune si aducerea acesteia la standarde europene, au fost aprobate o serie de hotatari prin care planurile urbanistice inițiale au fost modificare si completate.

Ultima hotarare de modificare a PUD Mamaia, s-a aprobat la data 18.05.2007 prin HCLM

nr.285.

Stațiunea Mamaia face parte din intravilanul Mun. Constanta si in concordanta cu strategia generala de dezvoltare durabila a acestuia, susținerea si încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absoluta. In acest sens, principala preocupare a administrației publice locale a constituit-o, in paralel cu modernizarea infrastructurii urbane, reabilitarea stațiunii Mamaia, parte integranta a municipiului si principalul pol de atracție turistica din zona.

Pentru susținerea promovării ofertei turistice si creșterea circulației turistice pe litoralul Marii Negre, a fost elaborat de către o echipa de experti ai Organizației Mondiale a Turismului, impreuna cu omologii din Romania, in numele Guvernului României “ Masterplanul pentru Dezvoltarea Tursmului National 2007-2026”.

Pentru a putea răspunde cerințelor actuale si adapta planul urbanistic la tendințele de dezvoltare ale zonei, este necesara actualizarea acestuia.

PROIECT NR. 103/2012

EHS

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

£

kallnla proiect

ZONE CU VALOARE PEISAGISTICA SI ZONE NATURALE PROTEJATEI

Adiacent zonei studiate se afla următoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCIOO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA0057).

Zonele cu valoare peisagistica identificate in stațiunea Mamaia sunt: zona de coasta a Marii Negre si faleza lacului Sitghiol.

Conform Legii 107/1996 (Legea apelor), actualizata , Art. 40, privind instituirea zonelor de protecție in lungul cursurilor de apa si a lacurilor, zona de protecție a apelor (la care se adauga zona de protecție ecologica) se masoara de la limita albiei inferioare, cf. legii, după cum urmeaza:

Lacul Siutghiol- 5 m+zona de protecție ecologica.

i    ..... ~ ZONE CONSTRUITE PROTEJATEI

Conform Listei monumentelor istorice (Anexa la Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr.2.361/2010, de modificare a Anexei 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.314/2004), in stațiunea Mamaia se afla:

SITURI ARHEOLOGICE

1.    Zona de protecție - Situl arheologic subacvatic - in lungul litoralului, platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-l-s-A-02561 LMI 2004-2010, cu componentele:

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca medievala - cod CT-l-m-A-02561.01

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romanobizantina - cod CT-l-m-A-02561.02

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romana - cod CT-l-m-A-02561.03

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca elenistica - cod CT-l-m-A-02561.04

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca greaca - cod CT-l-m-A-02561.05

Situl arheologic subacvatic, nu face parte din zona studiata prin PUZ MAMAIA, dar zona

sa protecție- 100m de la linia țărmului, se intersectează in unele zone cu limita zonei studiate

prin prezentul PUZ.

MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA

2.    Ansamblul Cazino-Mamaia, in centru stațiunii, arh. Victor Gheorghe Stephanescu, 1935,

COD-ll-a-B-21001 - Ordin MCPN nr.2460/05.08.2010, cu componentele

-    Pavilion Central, restaurant - cod CT-a-B-21001.01

-    Corpuri lateral ecu cabine - cod CT-a-B-21001.02

-    Pod cu bar maritime - cod CT-a-B-21001.03

3.    Fosta Vila Regala, azi Club Castel, In centrul stațiunii, arh. Mario Soppa, 1926, COD CT-ll-m-A-02896-LMI 2004-2010

4.    Hotelul Rex, anexa 2 din Legea nr.5/2000 pentru aprobare PATN, Secțiunea a lll-a Zone protejate, arh. G.M.Cantacuzino, Vasile Ariton, 1938

MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC

5.    Statuia “Pe valuri”, Hotel laki, curtea interioara dinspre Promenada, cod CT-lll-m-B-02942-LMI 2004-2010, Bronz, Constantin Baraski, 1963

6.    Arta monumentala “Artele”, Restaurant Central, 1962, cod CT-lll-m-B-02943-LMI 20042010, Mozaic ceramica parietal, Ion Bitan, Ion Pacea, Vasile Celmare, Emil Anitei, 1962

7.    Statuia “Fata la mare”, Hotel Central, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02944-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1961

8.    Statuia “Sirena si Delfinul”, Hotel Diona, bazin spre promenada, cod CT-lll-m-B-02945-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1961

PROIECT NR. 103/2012

IBIS

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

£

kallnla proloct

9.    Statuia “In soare”, Hotel Dacia, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02946-LMI2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1962

10.    Grup statuar “Confidenta”, Hotel Ovidiu, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02947-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1963

11.    Statuia “Răsăritul”, Hotel Pelican, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02948-LMI2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1961

12.    Grup statuar “Maternitatea”, Hotel Select, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02951-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1956

13.    Statuia “Nufărul”, Hotel Sulina, bazinul spre promenada, cod CT-lll-m-B-02952-LMI 2004-2010, bronz, Coneliu Mendrea, 1962

14.    Statuia “Jucătoare de tenis”, Hotel Tomis, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02954-LMI 2004-2010, piatra, Mac Constantinescu, 1961

15.    Statuia “Fata cu caprioara”, Cinema Albatros, cod CT-lll-m-B-20163-LMI 2004-2010-DISPARUTA, bronz, Constantin Baraschi, 1965

16.    Statuia “Fecioara cu mărul”, Hotel Cazino, cod CT-lll-m-B-20164-LMI 2004-2010-DISPARUTA, bronz, Ion Jalea, 1943

17.    Grup statuar “Nou născut”, Hotel Rex, cod CT-lll-m-B-20165-LMI 2004-2010-DISPARUT, bronz, Oscar Han, 1943

18.    Bustul lui Ovidiu , Hotel Ovidiu, spațiul verde pre promenade, cod CT-lll-m-B-20166-LMI 2004-2010- DISPĂRUT, bronz, Corneliu Mendrea, 1958

19.    Grup statuar “Primăvara”, Hotel Ovidiu, cod CT-lll-m-B-20167-LMI 2004-2010-DISPARUT, bronz, Corneliu Mendrea, 1964

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumetelor istorice, art.59, pana la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric se considera zona de protecție suprafața delimitată cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara localităților, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul monumentului istoric.

In partea desenata a prezentului PUZ, au fost marcate zonele de protecție ale monumentelor istorice, astfel: pentru Ansamblul Cazino Mamaia, zona de protecție avizata MCPN, pentru Club Castel si Hotel Rex, propuneri pentru zonele de protecție conform adreasa nr.21/14.01.2013, DJCPN Constanta. Pentru monumentele istorice de for public au fost trasate zone de protecție cu raza de 100m, in jurul acestora.

Zonele de protecție pentru Ansamblul Cazino Mamaia- avizata MCPN, pentru Club Castel si Hotel Rex - propuneri conform adreasa nr.21/14.01.2013, DJCPN Constanta se regăsesc si in Anexele 2, 3 si 4 ale Regulamentului de urbanism.

Fisele analitice ale monumentelor istorice de arhitectura si de for public existente in Stațiunea Mamaia, se regăsesc in Studiul istoric aferent prezentului PUZ.

PROIECT NR. 103/2012

ftflB

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kollnla proloct

Î2.2. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE ___~    ""____.2_____*___j

Stațiunea Mamaia este amplasata in nordul Mun. Constanta, pe fasia de teren situata intre Marea Neagra si Lacul Siutghiol, pe o suprafața de peste 200ha.

Vecinătățile Stațiunii Mamaia sunt:

•    la nord: teritoriul administrativ Năvodari

•    la sud: statia de epurare Constanta Nord, canalul de legătură dintre lacul Tabacarie si Marea Neagra, conductele de descărcare ape uzate din statia de epurare Constanta Nord in Marea Neagra, ansamblul turistic Mamaia Beach

•    la vest: pavilionul expozitional, Satul de Vacanta Mamaia, b-dul Mamaia, Lacul Siutghiol

•    la est: domeniu public de interes național administrat de A.N. Apele Romane, conform protocol încheiat in 2001 (plaja).

Zona A aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 74,25ha si este delimitată:

•    la nord: sediul Mamaia S.A., restaurant Central

•    la sud: canalul de legătură intre Lacul Tabacarie si Marea Neagra

•    la vest: b-dul Mamaia

•    la est: plaja si Marea Neagra

Zona B aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,25ha si este delimitată:

•    la nord: zona D

•    la sud: b-dul Aurel Vlaicu

•    la vest: lacul Siutghiol

•    la est: b-dul Mamaia

Zona C aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 54,78ha si este delimitată:

•    la nord: zona Mamaia Nord

•    la sud: Hotel Histria si Hotel Palm Beach

•    la vest: b-dul Mamaia

•    la est: plaja si Marea Neagra

Zona D aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,41 ha si este delimitată:

•    la nord: Mamaia Nord

•    la sud: Zona B

•    la vest: lacul Siutghiol

•    la est: b-dul Mamaia

Zona Mamaia Nord aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,05ha si este delimitată:

•    la nord: limita teritorial administrativa cu orașul Năvodari

•    la sud: zona C

•    la vest: soseua Mamaia-Navodari

•    la est: plaja si Marea Neagra

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

IIIIiBmi

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

SCHEMA PRIVIND ÎNCADRAREA LA NIVEL SUPRATERITORIAL A STAȚIUNII MAMAIA

PROIECT NR. 103/2012

lllfil

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proloot

[2.3. ELEMENTE DE CADRU NATURAL

2.3.1 RELIEFUL

Relieful litoralului romanesc este determinat de interacțiunea morfologica a Podișului Dobrogei cu Marea Neagra. De-a lungul coastei marine trecerea intre podiș si platforma marina se face lin pe o panta ușoara cu numeroase plaje, cu acces lejer in apa pe distante remarcabile. Acestea, cat si faptul ca Marea Neagra este lipsita de curenti puternici de litoral, de plante sau de pești periculoși - fac litoralul romanesc locul ideal pentru bai de mare si sporturi nautice. Mareea este nesemnificativa, maxim 10-20 cm.

In municipiul Constanta si in zona de proximitate exista surse importante de ape subterane si de suprafața. Resursele de apa subterane sunt însemnate, stratul acvifer subteran asigurând mare parte din alimentarea cu apa potabila a municipiului.

Apele de suprafața, cuprind:

-    Lacurile litorale, Tabacarie de 99 ha si Siutghiol de 1900 ha, utilizate in principal pentru pescuit sportiv si industrial (Siutghiol), precum si pentru activitatile turistice si recreaționale. Lacul Tabacarie se numără printre lacurile foarte poluate, colmatate, hipereutrofe care necesita urgent o reabilitare ecologica adecvata.

-    Apele marine, mărginesc partea estica a municipiului. In conformitate cu legislația naționala si cea a Uniunii Europene, sunt delimitate apele de imbaiere, in dreptul plajelor turistice, si apele pentru creșterea si exploatarea molustelor de consum situate intre cele doua porturi, Midia si Constanta, izobata de 5 m si limita apelor teritoriale (12 Mm).

Lacul Siutghiol este o laguna aflata in județul Constanta. Are o lungime de 7,5 km si o lățime de 2,5 km. Pe cele 1.900 hectare ale sale se practica sporturi de apa precum schi nautic sau yachting. Lacul Siutghiol are o insula calcaroasa, Ovidiu, cu o suprafața de 2 ha, pe care este amplasat un restaurant. Numele este de origine turca: Sutgol = Lacul laptelui/de lapte.

Lacul este separat de mare printr-un cordon litoral, pe seama caruia a luat naștere plaja Mamaia. In zona țărmului Marii Negre fundul este alcătuit numai din nisipuri de plaja, care au grosimi ce variaza intre trei si patru metri. Nisipurile repauzeaza peste depozitele argiloase care, in general, se extind pe restul fundului lacului.

Fostul tarm al marii, in zona caruia s-a instalat lacul, este constituit din depozite de varsta jurasica, cretacica si sarmatiana, reprezentate mai ales prin calcare.

In partea de vest a lacului, in dreptul localității Ovidiu, apare o mica insula formata din depozite de varsta cretacica.

In partea de sud a Siutghiolului se afla lacul Tabacarie. Ambele lacuri conțin apa dulce, care deversează in mare in vecinătatea institutului de cercetări oceanografice, nivelul sau piezometric fiind cu 2.50 m deasupra celui al Marii Negre.

Atât pe marginea vestica, precum si pe fundul lacului, este cunoscuta prezenta a numeroase izvoare de apa dulce care alimentează lacul.

In ciuda activitatii economice intense care se desfasoara in zona, poluarea apelor de pe raza teritoriala a municipiului Constanta se incadreaza in limite normale. Principala sursa de poluare o reprezintă activitatea portuara, la care se adauga celelalte activitati economice, precum si cele casnice ale populației.

2.3.2 CLIMA

Rezultat al interferenței dintre climatul maritim si cel de stepa, clima din zona insumeaza un ansamblu de facilitați suport major pentru o clima relativ blanda.

Clima orașului Constanta si implicit a Stațiunii Mamaia evoluează pe fondul general al climatului temperat continental, prezentând anumite particularitati legate de poziția geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodată provoacă reglarea 'încălzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara.

■ Regimul climatic se caracterizează prin veri mai puțin fierbinți, datorita brizelor marine si ierni mai blânde, datorita acțiunii moderatoare a Marii Negre.

2.3.3 TEMPERATURA

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezintă o stabilitate termica a atmosferei. Temperatura medie in lunile iunie-august depășește 25° C. Anotimpul cald inregistreaza 100-120 zile cu temperatura de 20-25 ° C si 20-30zile tropicale cu temperatura minima absoluta inregistrata 25°C.

Temperaturile medii multianuale inregistreaza cele mai mari valori din intreaga tara, situandu-se la 11,2oC. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30oC sunt atinse in iulie, august si septembrie; in aceste luni valorile minimelor lunare si anuale atingând 12 -13oC. Primavara, datorita

prezentei marii, temperaturile sunt mai coborâte cu 1 - 3oC decât in interiorul Dobrogei, iar toamna, din acelea si motive, sunt mai ridicate cu cateva grade.

Durata de strălucire a soarelui se ridica la o valoare medie multianuala de 2286,3 ore/an. Energia radianta primita de la soare sub forma de radiație globala anuala, exprimata in valori multianuale, insumeaza cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducandu- se cu peste % din valoarea inregistrata pe cer senin.

2.3.4 PRESIUNEA ATMOSFERICA

Presiunea atmosferica este relativ ridicata oscilând intre 758-764mm.col.Hg.

2.3.5 PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE

Precipitațiile sunt reduse, sub 400 mm/an, municipiul Constanta aflandu-se in arealul cu probabilitatea cea mai redusa a precipitațiilor din toata Dobrogea. Evapotranspiratia potențiala este de 697 mm insa cea reala atinge numai 370 mm, excedentul de apa fata de evapotranspiratia potențiala fiind de 0 mm, deficitul ajungând la 327 mm. Datorita evaporatiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuala depășind 81%.

Nebulozitatea se caracterizează printr-o evoluție inversa a valorilor medii lunare in comparație cu temperatura aerului, cele mai mari valori inregistrandu-se in lunile de iarna (6,7 - 7,2), cu maxima in decembrie. Numărul mediu de zile cu ceata este de 50 zile/an, numărul maxim fiind in timpul iernii, cu o medie de 8 zile/luna si cu un maxim de 16 zile/luna, ceata fiind destul de persistenta iarna.

2.3.6 VÂNTURI DOMINANTE

In ceea ce privește vânturile, in aceasta zona frecventa medie (%) cea mai ridicata se intalneste in cazul vânturilor din Nord (21,5%), urmata de cele din Vest (12,7 %) si Nord - Est (11,7 %). Cea mai scăzută frecventa se inregistreaza pentru vânturile din direcția Sud - Vest (5,9 %) si Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord - Vest (8,8 %) si Sud (9,4%). Pe direcțiile vânturilor predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se inregistreaza si cele mai mari viteze medii anuale:

7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est si 4,7 m/s pentru nord-vest.

Situat intr-o zona puternic aerata si ventilata, municipiul Constanta nu se confrunta cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanti in aer sunt in general reduse si provin ca urmare a proceselor tehnologice si industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalațiile individuale de alimentare cu Căldură si producere de apa calda etc.

2.3.7 CURENTII LITORALI

In zona de mica adâncime, structura tridimensionala a câmpului curentilor se formează sub efectul unui complex de factori: circulația generala In zona de larg, tensiunea tangențiala a vântului, gradientii orizontali si verticali de densitate, fluxul de apa generat de deferlarea valurilor etc. Aceasta cauza determina o accentuata variabilitate a direcției si vitezei curentilor In diferite zone.

Orientarea generala a liniei țărmului In zona centrala a litoralului romanesc duce la o asimetrie a distribuției direcțiilor, ponderea cea mai ridicata fiind reprezentata de curgerile orientate In lungul coastei (In general, pe axa nord-sud). Având In vedere direcția curentului general, ca si preponderenta vânturilor din sectorul nordic, frecventa maxima o au curentii orientați spre sud.

2.3.8 NIVELUL MARII

In zona de vest a Marii Negre si, in special, pe platoul continental, condițiile hidrologice sunt caracterizate de o variabilitate considerabila: peste modificările sezoniere se suprapun atat schimbări rapide, aperiodice, cat si modificări lente, pe perioade lungi, al căror caracter periodic este dificil de estimat pe baza datelor disponibile.

Pentru nivelul marii, datele analizate au fost obținute prin prelucrarea înregistrărilor continue de nivel efectuate la maregraful mecanic instalat In portul Constanta. Pe baza diagramelor saptamanale din perioada 1933-1994 s-au determinat mediile lunare ale nivelului. Deși efectul variațiilor de perioada scurta a fost atenuat prin mediere, rezultatele obținute indica o variabilitate considerabila, mediile lunare fiind cuprinse Intre - 16,9 cm (februarie 1949) si + 46,6 cm (martie 1970).

Situarea acestor extreme In lunile cu o frecventa ridicata atat a vânturilor din vest (care produc denivelări negative), cat si a furtunilor intense din sector nordic (care provoacă supralnaltarea nivelului), releva efectul considerabil al vântului asupra variațiilor nivelului la tarm. Amplitudinile anuale au fost cuprinse Intre 11.0 cm In 1974 (minima a fost de +7,6 cm, In aprilie, si maxima de +18,6 cm, In august) si 42,7 cm, In 1958 (de la -3,1 cm In decembrie, la +39,6 cm, In iunie).

Pentru cei 72 de ani de observații, valorile medii lunare multianuale prezintă un pronunțat ciclu anual, cu minima In octombrie (+6,08 cm) si maxima In iunie (+21,00 cm). Variabilitatea este Insa foarte mare, diferența dintre cea mai mare si cea mai mica medie lunara atingând 54,9 cm In luna februarie. Distribuția statistica a mediilor lunare este ușor asimetrica spre valori mai mari decât valoarea modala, care este situata In doua clase adiacente care include media multianuala.

Aceste caracteristici ale evoluției nivelului marii fac dificila stabilirea unor tendințe de lunga durata. Astfel, pentru întreaga perioada analizata, valoarea medie a nivelului este de 13,8 cm, iar tendința de creștere a nivelului este de +0,12 cm/an. Studii anterioare, au indicat o valoare medie de

13,4 cm, si o tendința de creștere a nivelului de 0,3 cm/an. Calculul tendinței pe perioade adiacente de zece ani releva faptul ca aceasta suferă modificări considerabile In timp, fiind cuprinsa Intre -0,46 cm/an, in perioada 1953-1962, si +1,60 cm/an, In perioada 1943-1952.

Marea Neagra este lipsita de flux si reflux - valurile atingând inaltimea de pana la 5-7m.

Salinitatea apei marii este de 22,5 grade C acesta ajungând pana la 27 grade C, in perioada de vara.

2.3.9 SOLUL SI DEPOZITELE DE DEȘEURI

Solurile din municipiul Constanta au texturi medii (lutoase sau luto-nisipoase), ceea ce conferă solului o permeabilitate ridicata si au insusiri fizice bune, care s-au menținut ca atare de-a lungul anilor. Nivelul de salinizare al solurilor a ramas relativ staționar.

Pe raza municipiului Constanta nu exista depozite de deșeuri menajere. Deseurile menajere si asimilabile acestora sunt transportate in vederea depozitarii la rampa ecologica amplasata in orașul Ovidiu. Depozitarea deșeurilor inerte se face in incinta Portului Constanta, la Poarta 9, in apropierea danei 103, pe un teren special amenajat.

2.3.10 VEGETAȚIA

Vegetația specifica supralitoralului din dreptul orașului Constanta se caracterizează printr-o puternica antropizare si ruderalizare. Zona fiind intens influențată de vecinătatea marii aglomerări urbane, in Constanta nu mai pastreaza in compoziția floristica decât puține specii arenicole si halofile caracteristice fitocenozelor inițiale, cum ar fi: Elymus giganteus, Salsola kali ssp. Ruthenica, Argusia sibirica, Crambe maritima, Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda maritima.

Vegetația din parcuri si spatii verzi se caracterizează prin uniformitate, speciile fiind cultivate. In marea lor majoritate sunt specii exotice si ornamentale. Speciile arboricole si arbustive mai reprezentative sunt: castan sălbatic, plop, mesteacăn, arțar, frasin, ulm, sambovina, tei, platan, salcam alb, salcam galben, gladita, salcie, salcioara, otetar, pin negru, molid, dud, cătină roșie, merisor, iedera, vase etc.

2.3.11 FAUNA

Observațiile si studiile privind calitatea vieții sălbatice din municipiul Constanta sunt puține si se concentrează in special, asupra speciilor de păsări care pot fi studiate, in zona lacurilor Tabacarie si Siutghiol precum si pe fasia litorala limitrofa Constantei.

Cele mai intalnite specii clocitoare pe tot parcursul anului, in oraș, sunt: Larus argentatus (pescărușul argintiu), Larus ridibundus (pescărușul razator), Passer domesticus (vrabie de casa), P. montanus (vrabia de câmp), Pica pica (coțofana), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Corvus monedula (stancuta), C. corone corone (cioara neagra), C. corone cornix (cioara griva), C. frugilegus (cioara de semănătură), Garrulus glandarius (gaița), Hirundo rustica (rândunica).

Alte specii de păsări observate in ecosistemele acvatice de pe suprafața municipiului Constanta, sunt: Podiceps cristatus (corcodelul mare), P.nigricollis (corcodelul cu cap negru), Cygnus olor (lebădă de vara ), Ardea cinerea (stare cenușiu), A. purpurea (stare roșu), Phalacrocorax carbo (cormoran mare), P. pygmaeus (cormoran mic), Egretta alba (egreta), Oxyura leucocephala (rata cu cap alb), etc.

|Z4?CÎRCULĂfIA    ~~    ~~    r——    ~    j

2.4.1 LEGATURI EXTERNE DE TRANSPORT

TRANSPORTUL AERIAN

Pe teritoriul județului Constanta funcționează doua aeroporturi: Aeroportul International “Mihail Kogalniceanu” si Aeroportul Tuzla.

In anul 1996 a fost data in folosința noua aerogara a Aeroportului “Mihail Kogalniceanu”. Se asigura facilitarea legaturilor rapide pentru pasageri cu diferite orașe din tara si din străinătate.

TRANSPORTUL FEROVIAR

Gara Constanta reprezintă una dintre cele mai importante gări din Romania si cea mai importanta de pe litoralul romanesc al Marii Negre. Prin aceasta gara trec in fiecare zi aproximativ 40 de trenuri de pasageri. In perioada de sezon aceasta gara este tranzitată de un număr mai mare de trenuri si de calatori de toate rangurile. Astfel, orașul Constanta este conectat cu cele mai multe orașe din Romania, cum ar fi București, Mangalia, Ploiești, Buzău, lași, Suceava, Galați dar si altele.

Gara Constanta este conectata la transportul public si privat din municipiu cu linii de autobuze si microbuze.

TRANSPORTUL MARITIM

PROIECT NR. 103/2012

II118!

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kolinla proiect

Portul Constanta este situat pe coasta vestica a Marii Negre acoperind o suprafața totala de 3.926 ha.

Acesta este împartit în trei subdiviziuni:

•    Portul maritim, care are o capacitate de operare anuala de 100 milioane de tone și este deservit de către 140 dane funcționale permițând accesul navelor cu o capacitate de pana la 220.000 tdw.

•    Portul fluvial    permite accesul oricărui tip de nava fluviala avand o capacitate de operare

anuala de 10    milioane de tone. Prin acest port trec zilnic aproximativ 200 de nave fluviale.

•    Portul turistic    este un punct de reper important pentru navele de pasageri care navighează de

a lungul Marii Negre.

Odata cu proiectul de de amenajare a Portului turistic Tomis, in sensul reabilitării atat din punct de vedere al gradului de siguranța, cat si al funcționalității si serviciilor, se intenționează ca acesta sa devină o destinație importanta pentru navele de agrement costiere care naviga de-a lungul litoralului romanesc, cu escale spre sud la Eforie, Costinesti, Neptun, Mangalia sau spre nord, la Mamaia, Midia.

De altfel, odata cu realizarea pasarelei pietonale din Mamaia, in timpul sezonului estival, au loc curse de agreement cu vaporașul, intre Stațiunea Mamaia si Portul Tomis.

2.4.2 CIRCULAȚIA RUTIERA

Principala artera de circulație din stațiunea Mamaia, este B-dul Mamaia, care face legătură cu zona centrala a Mun. Constanta, in partea de sud si se continua cu DC86, asigurând legătură cu orașul Năvodari, in partea de nord.

Accesul auto la toate punctele de atracție din stațiune, inclusiv la stucturile de cazare existente este asigurat din b-dul Mamaia.

Accesul mijloacelor de transport ce asigura aprovizionarea in stațiune, precum si accesul autoturismelor turiștilor la structurile de cazare si obiectivele turistice, se realiza si prin intermediul sistemului de alei auto existent, intre b-dul Mamaia si Promenada Mamaia, situata la limita plajei.

Avand in vedere traficul extrem de intens din perioada sezonului estival s-a încercat fluidizarea acestuia prin realizarea unor sensuri giratorii pe b-dul Mamaia. De asemenea a crescut si numărul locurilor de parcare special amenajate, atat de-a lungul b-dul Mamaia, cat si in zonele in care a fost posibila amplasarea de parcaje la sol. De altfel, este prevăzută si construirea unor parcaje multietajate, cum sunt cazurile zonelor Cazino Albatros si Aquamagic, proiecte pentru care deja au fost elaborate studii de fezabilitate.

2.4.3 CIRCULAȚIA PIETONALA

Circulația pietonala, in stațiune, se realizează pe trotuarele aferente b-dului Mamaia si promenedei Mamaia, precum si pe sistemul de alei pietonale existente.

2.4.4 TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI

Deplasările generate de relația dintre Mun. Constanta si stațiunea Mamaia sunt preluate cu diverse mijloace de transport inclusiv cele publice (microbuze si autobuze).

Rețeaua de transport public de calatori alaturi de cea privata (microbuze) prin caracteristicile stabilite (capacitate de transport, frecventa, interval de scuccesiune, viteza de exploatare, etc) poate prelua in totalitate fluxurile de calatori la orele de vârf, deplasări la si de la locurile de munca.

In timpul sezonului estival, RATC Constanta oferă plimbări cu autobuzele etajate pe traseul MAMAIA ESTIVAL: (Gara- Bd. Ferdinand- Str. Mircea cel Batran- Bd Mamaia- Hotel Caraiman si retur).

LINIA Constanta CITY TOUR traseu estival

TRASEU = GARA C.F.R. C-TA - TABARA TURIST MAMAIA (capat nord stațiune Mamaia) -GARA C.F.R. C-TA:

I

PROIECT NR. 103/2012

BfiMB

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

C.L. Gara C.F.R. - Bd.Ferdinand-Bd.Tomis - Str. Traian-Poarta 2 Port - Bd. Marinarilor (Poarta 1 Port)

- Bd. Regina Elisabeta - Str. Remus Opreanu - Str. Revoluției 22 dec.1989 - Str. Mircea cel Batran -Bd.Ferdinand - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Tabara Turist Mamaia - Bd. Mamaia - Bd. Al. Lapusneanu -Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - CL.Gara C.F.R.

DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 2014m.

LUNGIMEA TRASEULUI= 28,2Km./cursa

DURATA CURSEI= 90 minute 15min staționare in C.L. Gara C.F.R. 15min staționare in statia Butoaie

MINICARUL- TRENULET DE AGREMENT TRASEU= HOTEL PERLA-ZONA CAZINO MAMAIA

LINIA 40

TRASEU= PESCĂRIE (intrare in stațiunea Mamaia dispre Constanta)- GARA C.F.R.:

C.L. 40 Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R. - Bd.

Ferdinand - Bd. Mircea cel Batran - Bd. Mamaia - C.L. 40 Pescărie DISTANTA MEDIE INTRE STATII= 475m

LUNGIMEA TRASEULUI 13,3 Km/cursa

DURATA CURSEI= 50min (45min 5min staționare)

[2.5. OCUPÂREÂ TERENURILOR Z Z 2    ~    ____2L-____1LZLZZZZ3

Datorita amplasării stațiunii pe fasia ingust de teren dintre Marea Neagra si Lacul Siutghiol, cu lățime cuprinsa intre 200 si 450m, acesta zona este intens dezvoltata si exista puține soluții de spatii disponibile care sa permită restructurarea si extinderea.

Zona A este alcatuita din hoteluri cu restaurante, pensiuni si vile turistice, apartamente de vacanta, complexe comerciale, cluburi, restaurante si spatii pentru alimentație publica (spatii inchise, terase acoperite si descoperite), loisir in spatii acoperite si descoperite, terenuri de sport, bowling, mini-golf, parcaje la sol si dotări de plaja.

Din punct de vedere al structurilor de cazare, acesta zona cuprinde:

-    hoteluri cu regim de inaltime P+3-4: PESCARUS, DELFIN, LOTUS, DACIA SUD, BAVARIA

BLUE, DUNAREA NEPTUN, DELTA, SULINA, OVIDIU, HEFAISTOS, HISTRIA, TOMIS,

MIDIA

-    hoteluri cu regim de inaltime P+5-6-7E: ALBATROS, MALIBU, DEL MAR, CONDOR

-    hoteluri cu regim de inaltime P+9-10E: AURORA, MERIDIAN, DOINA, FLORA, VICTORIA

-    hoteluri cu regim de inaltime P+13 (accente de inaltime): PARC, PERLA, UNIREA,

NATIONAL, PATRIA

-    vilele 12,13,14,15 cu regim de inaltime P+1E

-    vile turistice si apartamente de vacanta construite in ultimii ani, cu diferite regimuri de inaltime

Din punct de vedere al structurilor de alimentație publica, acesta zona cuprinde:

-    restaurante cu capacitate mare, in special ale structurilor de cazare existente

-    restaurante independente de structurile de cazare

-    baruri, cluburi, discoteci

-    terase acoperite si descoprite

-    chioșcuri

-    beach-baruri in perioasa sezonului estival

Din punct de vedere al unităților comerciale, zona beneficiază de complexuri comerciale, magazine, farmacii.

Principalele puncte de atracție existente in zona sunt:

-    telegondola - ambele statii se afla in acesta zona, o statie in zona Perla si o statie in zona

Cazino.

PROIECT NR. 103/2012

MilB

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

-    Aquamagic - parc de distracții

-    Zona Cazino: piateta unde se organizează diverse evenimente si spectacole, spatiile comerciale si unitățile de alimentație publica.

-    Pasarela - in zona hotelului Ovidiu

In zona A, exista 2 imobile aflate in administrarea I.P.J.Constanta (Politie si Vila), cu o suprafața totala de 1936,00mp, amplasate in zona situata intre Hotelul Condor si Club Castel, marcate pe plan si incadrate in Zona cu destinație speciala.

Zona B este alcatuita din hoteluri cu restaurante, pensiuni si vile turistice, apartamente de vacanta, restaurante, in special cu specific pescăresc si spatii pentru alimentație publica (spatii închise, terase acoperite si descoperite), loisir in spatii acoperite si descoperite, terenuri de sport, tennis, baschet, dotări pentru sporturi natutice, parcaje la sol.

Din punct de vedere al structurilor de cazare, acesta zona cuprinde:

-    hoteluri si vile cu regim de inaltime P+1-P+2: SUNQUEST, IOANA, IANDORA, NR.22,

TROPICANA, VIOLETA, PROMESSE

-    hoteluri si vile cu regim de inaltime P+3-4: LAGUNA, FLORIDA, SPIRU HARET, PICADILLY,

SAGUNA

Din punct de vedere al structurilor de alimentație publica, acesta zona cuprinde:

-    restaurante: ON PLONGE JUNIOR si cu structura de cazare P+5E, CHEVALET P+T,

HARLEQUIN PARTER, CHERHANA PARTER, TIC-TAC PARTER, PICADILLY P+T.

Principalele puncte de atracție existente in zona sunt:

-    terenurile de tenis

-    Complexul sportiv IDU

-    Bazele nautice de agreement

Zona C este alcatuita din hoteluri cu restaurante, pensiuni si vile turistice, apartamente de vacanta, complexe comerciale, cluburi, restaurante si spatii pentru alimentație publica (spatii închise, terase acoperite si descoperite), loisir in spatii acoperite si descoperite, terenuri de sport, bowling, mini-golf, parcaje la sol si dotări de plaja.

Din punct de vedere al structurilor de cazare, acesta zona cuprinde:

-    hoteluri cu regim de inaltime P+1-2: PALM BEACH, OADO, SELENA, PALOMA, CORAL,

MAREA NEAGRA

-    hoteluri cu regim de inaltime P+3-4: HISTRIA, TOMIS, IAKI, VENUS, RIVIERA, ASTORIA,

METROPOL, MINERVA, FATI CLUB DE FRANCE, MODERN, PALAS, PELICAN, FANTASY

BEACH, DORNA, GOLDEN TULIP, BRIZA, BICAZ, APOLLO, ȘIRET,

-    hoteluri cu regim de inaltime P+5-6-7E: BUENO, ALCOR, ORFEU, COMANDOR, AMIRAL,

LIDO, AMBASADOR, REX, CAELIA

-    hoteluri cu regim de inaltime P+8-10E: SAVOY, MAJESTIC

-    vilele EGRETA, RÂNDUNICA, IRIS, MINA cu regim de inaltime P+1E

-    vile turistice si apartamente de vacanta construite in ultimii ani, cu diferite regimuri de inaltime

Din punct de vedere al structurilor de alimentație publica, acesta zona cuprinde:

-    restaurante cu capacitate mare, in special ale structurilor de cazare existente

-    restaurante independente de structurile de cazare

-    baruri, cluburi, discoteci

-    terase acoperite si descoprite

-    chioșcuri

-    beach-baruri in perioasa sezonului estival

Din punct de vedere al unităților comerciale, zona beneficiază de complexe comerciale, magazine, farmacii.

Zona D este alcatuita din hoteluri cu restaurante, pensiuni si vile turistice, apartamente de vacanta, restaurante si spatii pentru alimentație publica (spatii închise, terase acoperite si


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

descoperite), loisir in spatii acoperite si descoperite, terenuri de sport, tennis, baschet, dotări pentru sporturi natutice, parcaje la sol.

Din punct de vedere al structurilor de cazare, acesta zona cuprinde:

-    hoteluri si vile cu regim de inaltime P+1-P+2: CALIFORNIA, PINGUIN

-    hoteluri si vile cu regim de inaltime P+3-4: CARAIMAN, SCANDINAVIA hoteluri si vile turistice nou construite cu regim de inaltime P+4-5-6-7-8

Din punct de vedere al structurilor de alimentație publica, acesta zona cuprinde:

-    restaurante, cluburi sit erase

De asemenea, in acesta zona exista o pondere mai mare de blocuri de locuințe noi cu regim de inaltime P+5-6-7-8-9.

Principalele puncte de atracție existente in zona sunt:

-    terenurile de tenis

-    Bazele nautice de agreement

Zona Mamaia Nord nu este inca dens construita, dar din punct de vedere funcțional a fost reglementata ulterior pentru construirea de:

-    Apartamente de vacanta/locuinte permanente

Hoteluri si vile turistice

-    Spatii pentru alimentație publica si comerț

-    Dotări si instaltii pentru agrement

-    beach-baruri in perioasa sezonului estival realizarea Orășelului Lacustru pe Lacul Siutghiol

-    parcaje la sol si etajate

Regimul de inaltime existent este P+6-7-8E.

Din punct de vedere al zonificarii funcționale, stațiunea Mamaia, in ansamblu, dar si fiecare zona in parte, este o zona cu funcțiuni mixte, cu caracter preponderent turistic: funcțiuni turistice, locuire, comerț, servicii, alimentație publica, dotări si instaltii de agreement, echipamente edilitare, spatii verzi si de agreement,parcuri tematice, circulațiilor pietonale, auto, parcaje.

In stațiunea Mamaia, exista 2 imobile, 1388 si 1362, in suprafața totala de 3.367,OOmp, aflate in administrarea Ministerului Apărării Naționale incadrate in Zona cu destinație speciala, TDS-MApN.

Principalele disfuntionalitati constau in:

-    o parte de cazare de slaba calitate

-    atracții turistice insuficiente si lipsa diversității lor

-    lipsa funcțiunilor pentru turism de afaceri cu caracter permanent

-    perioada scurta a sezonului estival si închiderea majorității obiectivelor in extrasezon, ceea ce duce si la imposibilitatea păstrării personalului cu experiența pentru un sezon scurt

-    eroziunea plajelor

-    transport aglomerat si număr insuficient de locuri de parcare

|2X ECHIPAREA EDILITARA    ~    ~~~j

Conform datelor deținute pana in prezent si planurilor anexa la avizele de utilitati, in stațiunea Mamaia exista:

Rețele de alimentare cu apa si canalizare (conform aviz S.C.RAJA S.A, nr.787/15493 din

14.12.2012), trasate pe planurile U4.1, U4.2, U4.3, U4.4, U4.5, ce cuprind:

- sistemul de alimentare cu apa: conducte magistrale de apa, conducte de distibutie, inclusiv sursa P0 care alimentează cu apa Stațiunea Mamaia si orașul Năvodari: 600 PREMO, 800 OL, 600 OL, 400 OL, 300 OL, 200 OL, 150 OL, 110 OL, 100 OL, 80 OL, 50 OL, 40 OL, 200 PEHD, 110 PEHD,


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007


80 PEHD, 50 PEHD, 40 PEHD, 20 PEHD, 250 AZBO, 200 AZBO, 150 AZBO, 100 AZBO, 80 AZBO, 500 F, 300 F, 250 F, 150 F, 80 F, 50 Zn, 40 Zn, 20 Zn.

-    sistemul de canalizare: colectoarele, conductele de refulare, spatiile de pompare ape uzate: 600 PREMO, 400 BAZALT, 300 BAZALT, 250 BAZALT, 200 BAZALT, 300 AZBO, 250 AZBO, 200 AZBO, 150 AZBO, 500 PVC-KG, 300 PVC-KG, 250 PVC-KG, 200 PVC-KG, 160 PVC-KG, 200 PVC, 160 PVC, 150 PVC, 110 PVC, 300 OL, 200 OL, 150 OL, 300 BETON, 200 BETON, 150 BETON, 60 PEHD, 100 FONTA.

Pentru conducta magistrala DN 600mm care alimentează cu apa orașul Năvodari, zona de protecție sanitara cu regim sever cuprinde terenul de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale acesteia, conform HG930/2005, cap.VIII, art 30, alin.”d”.

Culoarele de teren, ce cuprind zonele de protecție sanitara cu regim sever, precum si culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale si de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare ape uzate, nu se vor betona, nu se vor realiza construcții provizorii sau definitive. Aceste terenuri vor fi acoperite cu dale demontabile.

In cadrul proiectului regional POS Mediu, pentru stațiunea Mamaia sunt prevăzute următoarele lucrări in curs de execuție:

-    lucrări de alimentare cu apa:

•    extinderi rețele magistrale: Dn 500mm PO-Mamaia Nord, L=10.000M

•    extinderi rețele de distibutie: Dn 160mm si Dn 110mm

-    lucrări de canalizare:

•    instalații de control si indepartarea mirosului in zona anaeroba a bioreactoarelor de la statia de epurare Constanta Nord

•    statii de pompare noi in sistemul de canalizare - zona Mamaia 4 buc

•    extindere sistem de canalizare menajera in stațiunea Mamaia, L=4.373M

Pentru înființarea statiior de pompare ape uzate au fost emise Hotarile de Consiliu Local, după cum urmeaza:

-    HCL nr.63 din 29.01.2009 pentru disponibilitatea terenurilor - 2 terenuri - SP in Mamaia

-    HCL nr.215 din 26.03.2009 pentru disponibilitatea terenurilor - 2 terenuri - SP6 si SP7 in

Mamaia

-    Adeverința nr.9754/175571 din 28.01.2009 privind regimul juridic

Rețele de alimentare cu energie electrica (conform aviz ENEL DISTIBUTIE DOBROGEA,

nr.4577935 din 11.12.2012), trasate pe planurile U4.1, U4.2, U4.3, U4.4, U4.5, ce cuprind:

-    sistemul de caburi 10kv+20kv+0,4kv

In conformitate cu norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție si siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia 1, aprobata cu Ordinul A.N.R.E. nr.4/2007 modificata si completata cu Ordinul NR.49 DIN 29.11.2007, se va păstră distanta de min. 0,6m fata de cablurile existente.

Rețele de alimentare cu gaze naturale (conform aviz CONGAZ, nr.592B/1 (2/3/4/51/

07.12,2012), trasate pe planurile U4.1, U4.2, U4.3, U4.4, U4.5, ce cuprind:

-    conducta de alimentare cu gaze de presiune redusa, conducta de alimentare cu gaze naturale de medie presiune, stafie de reglare-masurare

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si explotarea sistemelor de alimentare cu gaze-2009, distantele minime fata de conducta de gaze naturale de presiune redusa sunt:

-    1,0m, in proiecție orizontala fata de clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite

-    0,5m, in proiecție orizontala fata de clădiri fara subsoluri, copaci, stâlpi, limita exterioara a fundației gardului

Zi


- ■ : .. |

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si explotarea sistemelor de alimentare cu gaze-2009, distantele minime fata de conducta de gaze naturale de medie presiune sunt:

-    2,Om, in proiecție orizontala fata de clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite

-1,0m, in proiecție orizontala fata de clădiri fara subsoluri

-    0,5m, in proiecție orizontala fata de stâlpi, copaci

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si explotarea sistemelor de alimentare cu gaze-2009, distantele minime fata de statia de reglare- măsurare sunt:

-15,Om, in proiecție orizontala fata de clădiri civile cu rezistenta mare la foc

-    6,Om, in proiecție orizontala fata de marginea drumurilor carosabile

Distantele, exprimate in metri, se masoara in proiecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si construcțiilor sau instalațiilor subterane.

Rețele de alimentare cu gaze naturale (conform aviz ROMTELECOM,

nr.203/04/07/01CT/1590), trasate pe planurile U4.1, U4.2, U4.3, U4.4, U4.5, ce cuprind:

- sistemul de cabluri Tc

K probleme de mediu 777777~    ~~ "" 7 7777 77777

Stațiunea Mamaia este favorizata de așezarea intre cele doua lacuri, Siughiol, Tabacarie si Marea Neagra.

Având in vedere ca sezonul estival dureaza de la 1 mai pana la 1 octombrie, in lunile de vârf, iulie si august, traficul este foarte intens, acesta reprezentând principala cauza a alterării calitatii aerului in zona stațiunii.

O alta sursa de poluare in zona stațiunii o constituie instalațiile de încălzire si producere a apei calde in cadrul obiectivelor turistice. In acest sens insa este de remarcat faptul ca deși soluțiile privind asigurarea acestor utilitati sunt individuale, se utilizează fie gazele naturale, in principal, fie energia electrica. De asemenea aceste instalații funcționează numai in perioada sezonului estival si in acest caz, numai pentru producerea de apa calda, iarna fiind destul de puține unitati deschise in stațiune.

In ceea ce privește spatiile verzi acestea s-au redus ca suprafața, mai ales in ultimii ani, datorita necesității dezvoltării zonei din punct de vedere turistic, necesității asigurării unui număr tot mai mare de spatii de cazare, alimentație publica, servicii si agrement, in raport cu numărul solicitărilor crescânde de la an la an din partea turiștilor.

Nivelul destul de ridicat al pânzei freatice determina necesitatea luării unor masuri privind hidroizolarea fundațiilor clădirilor in zona si eventual, in funcție de condițiile locale si de caracteristicile construcției in momentul realizării acesteia, vor fi necesare lucrări de epuizmente.

Alimentarea cu apa a clădirilor se face de la rețelele de distribuție existente in zona, iar evacuarea apelor uzate menajere se face in' rețeaua de canalizare oraseneasca prin racord la colectorul de canalizare existent pe b-dul Mamaia. Astfel nu se pune problema poluării factorului de mediu apa.

L__„__PROCESE COSTIERE]

Sursa: Raportul privind strarea factorilor de mediu in jud. Constanta 2010, Patz Zona Costiera, Faza Iii

Pentru evaluarea modificărilor plajei din zona Navodari-Vama Veche, in 2010 s-au utilizat măsurători din perioada de primavara 2009 - 2010 si toamna 2009 - 2010.

In sectorul studiat, procesele costiere au avut următoarea pondere, pentru sezonul de primavara 2009 - 2010

-    eroziune 61%;

-    stabilitate relativa 17%;

PROIECT NR. 103/2012

Silii

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

l

kallnla proleot

-    acretiune 22%.

In sezonul de toamna 2009-2010, ponderea proceselor costiere, pentru sectorul Năvodari -Vama Veche a fost:

-    eroziune 53 %;

-    stabilitate relativa 29 %;

-    acretiune 18 %.

RÂTA-MEDIE A EROZIUNTPLAJELORTN ZONA STĂfrUNli'MĂMĂÎ^

Sector

Rata medie de eroziune

Mamaia Nord

-0,4

Mamaia Centru

+10,2

Mamaia Sud in întregime

1,4

Partea sudica

2

l ................. ; >    .....\    ?..... ...... ....... NIVELUL MARO]

Nivelul marii ca indicator de stare a zonei costiere a prezentat in anul 2010 o abatere constant pozitiva de la media multianuala pe durata întregului an, cu excepția intervalului septembrie -octombrie . S-a constatat ca in anul 2010, cu excepția intervalului menționat, se suprapune cu valorile lunare multianuale maxime. Media anuala a fost cu + 23,5 cm mai mare decât media multianuala1933 - 2009, media anuala devenind maxima mediilor anuale pentru perioada 1933-2009.

Sectoarele Năvodari si Mamaia sunt cele mai susceptibile pentru ridicarea nivelului mediu al marii, cu o retragere de 40 m a liniei țărmului, datorat pantei scăzute.

In sectorul Navodari-Mamaia:

-    valoarea eroziunii plajei la o creștere cu 50cm a nivelului marii este 40m

-    Rata anuala a eroziunii plajei la o creștere a nivelului marii cu 2,2 mm/an este 0,18

(m/an)

[2.8. OPȚIUNI ALE POPULĂȚiEI    ......... ~    ~    ' î

Primăria Municipiului Constanta, ca autoritate locala, are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala în administrația publica facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publica, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații. Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare si / sau dezbatere publica.

In ultimii ani au aparut inițiative si investiții particulare ce contribuie la modernizarea stațiunii, calitatea produselor si serviciilor si extinderea facilităților recreative si de petrecere a timpului liber. In pofida preturilor relativ favorabile la nivel internațional, sunt multe de făcut pentru imbunatatirea calitatii existente a locurilor de cazare, a standardelor serviciilor, a atractivitatii si varietatii destinațiilor turistice. Mai ales datorita lipsei planurilor tangibile de investiții pe termen mediu si lung, bazate pe planuri de dezvoltare realiste la nivel regional si local, va fi dificil sa se atraga turiștii occidentali in număr foarte mare.

In scopul protejării si conservării cadrului natural, peisagistic si fizic al zonei de coasta a Marii Negre, se impune organizarea zonei ce face obiectul prezentei documentații cu funcțiuni caracteristice bine coroborate.


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007
Din analiza rezultatelor studiilor geotehnice efectuate in diverse zone ale stațiunii pentru realizarea diferitelor construcții, a reieșit faptul ca in zona, apa freatica se gaseste la adâncimi in jur de 0,8 - 1,00 m pe partea cu Lacul Siutghiol, in aceasta porțiune nivelul apei freatice fiind strâns legat de nivelul apei din lac. In zona dinspre mare apa freatica se gaseste la adâncimi de aproximativ 1,401,70 m.

In ceea ce privește subsolul, studiile geotehnice întocmite pentru realizarea diferitelor construcții in zona stațiunii au scos in evidenta existenta începând de la adâncimi de aproximativ 1,40 - 1,50 m, a unui strat de nisip cu grosime foarte mare, de aproximativ

10 m.


Stațiunea Mamaia face parte din intravilanul Mun. Constanta in concordanta cu prevederile PUG CONSTANTA, aprobat prin HCLM NR.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita, conform legii, prin HCLM NR.77/31.03.2011.

Conform regulamentului general de urbanism aferent PUG, Stațiunea Mamaia este încadrata in UTR 23 si UTR24, respectiv zona de regelementare ZRB1- STAȚIUNEA MAMAIA - ZONE CU ECHIPAMENTE PREDOMINANT TURISTICE.    ’

Pentru acesta subzone, regulamentul prevede ca se vor prelua reglementările PUZ aprobat in 2001, cu condiționările aduse de acesta.


Având in vedere faptul ca Mamaia este si se va menține stațiune turistica si poziției privilegiate pe care, fiind amplasata intre Lacul Siutghiol si plaja Marii Negre, datorita cadrul natural existent este deja valorificat.

Noile unitati se vor organiza in mod specific incintelor destinate activitatilor de turism, cu spatii verzi si plantații de arbuști pentru menținerea in limitele optime a parametrilor de mediu.

Soluțiile propuse incearca sa armonizeze elementele si zonele funcționale solicitate prin tema de proiectare, intr-o compoziție urbanistica unitara.

Zona studiata beneficiază in prezent de spatii plantate amenajate intre hoteluri. Prevederile PUZ permit realizarea unor ample suprafețe plantate, sub forma de coroane florale intercalate in spațiul verde propriu-zis, care contribuie din plin la menținerea unui microclimat corespunzător caracterului zonei.

Lista de proiecte prioritare inclusa in “ PID pentru polul de creștere Constanta”, reavizata prin Decizia CMC nr. 10/21.15.2010, cuprinde in Anexa următoarele proiecte destinate modernizării circulației in stațiunea Mamaia:

TITLU PROIECT

SURSA DE FINANȚARE

PERIOADA ESTIMATA DE IMPLEMNTARE

STADIUL

ACTUAL

Circulație

pietonala/auto

Promenada turistica Mamaia

POR AXA 1

2011-2013

SPF elaborat

Imbunatatirea accesului in stațiunea

POR AXA 1

2011-2013

SPF elaborat

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

Mamaia    prin

construirea    unor

pasarele

Circulație ambarcațiuni de agrement

Mamaia    Port    -

Pasarela si port de agreement    Cazino

Mamaia

POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1(r)

2011-2012

PT elaborat

Pasarela si pontoane de    acostare

ambarcațiuni    de

agreement

Buget

national+buget

local

2010-2011

In

implementare

Parcaje

Construire    parcare

multietajata    P+7E

zona Albatros

Buget local/POR AXA    1/Alte

surse(r)

2012-2013

SF elaborat

Construire parcare multietajata    zona

Aquamagic

Buget local/POR AXA    1/Alte

surse(r)

2013-2015

SPF elaborat

Alături de aceste proiecte, administrația publica locala, intenționează sa mai amenajeze o serie de parcaje la sol si etajate, datorita numărului insuficient existent, in perioada sezonului estival.

Amplasamentele propuse pentru realizarea parcajelor sunt marcate pe planul de Reglementari urbanistice, aferent fiecărei zone si listate in tabele anexa.

Deasemenea se dorește si lărgirea amprizei DC86 din dreptul zonei Mamaia Nord de la 2 la 4 benzi, avand in vedere faptul ca orașul Năvodari are deja aprobat acest proiect.

Problema fluidizării traficului aglomerat din timpul sezonului estival, a fost in parte soluționată si prin amenajarea sensurilor giratorii din zonele Aquamagic, Cazino, Hotel Rex, Tabara Turist , Mamaia Nord. Dar odata cu realizarea pasarelelor pietonale de traversate a b-dului Mamaia, acesta situație se va imbunatati.

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

PASARELA PIETONALA NĂVOD SI PESCĂRUȘI - ZONA CAZINOPASARELA PIETONALA VAL RETO - ZONA REX
PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007
Din punct de vedere al zonificarii funcționale, stațiunea Mamaia, in ansamblu, dar si fiecare zona in parte, este o zona cu funcțiuni mixte, cu echipamente preponderent turistice: funcțiuni turistice, locuire (recent), apartamente de vacanta, comerț, servicii, alimentație publica, dotări si instaltii de agreement, echipamente edilitare, spatii verzi si de agreement,parcuri tematice, circulații pietonale, auto, parcaje.

Astfel ca intervențiile propuse se incadreaza in zonificarea funcționala existenta, ele urmărind in special diminuarea principalelor disfunctionalitati si valorificarea amplasamentelor nereglementate anterior.

Propunerile au la baza recomandările “Masterplanului pentru Turismul National 20072026” si anume:

PLAJA PLUS (recomandare “Masterplanului pentru Turismul National 2007-2026”)


“Conceptul de stațiune cu plaja” din anii 1960, pe care Mamaia il reflecta, nu mai este atractiv pentru piața care acum solicita “Conceptul plaja plus”. In acest concept, atracția centrala ramane plaja, dar vizitatorii au o gama larga de opțiuni de divertisment si distracții din care pot sa aleaga. In contextul resurselor potențiale din Mamaia, acestea pot include:

-    Facilitați balneare si de wellness

-    Port de ambarcațiuni si sporturi nautice

-    Călărie

-    Golf si alte sporturi

-    Atracții culturale

-    Parcuri de amuzament tematice

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007-    Distracții de noapte

-    Oportunități de cumpărături

-    Excursii

LOCUINȚE SECUNDARE (recomandare “Masterplan pentru Turismul National 2007-2026”)


Pe măsură ce stațiunea se transforma pentru a deveni o destinație de weekend, sprijinita de legaturile imbunatatite de transport intre Constanta si București, va exista o cerere din ce in ce mai mare pentru dezvoltarea construcțiilor de acest tip. Acest fenomen se poate constata deja in dezvoltările continue din nord, la Năvodari si reprezintă acum o trăsătură comuna pentru destinațiile mature spaniole, franceze si italiene.

Dezvoltarea centrului unei stațiuni cu un element al construcțiilor de mărime considerabila, sub forma apartamentelor de vacanta, va veni in sprijinul acestei cereri si va asigura o populație ‘permanenta’ in zona centrala in lunile extrasezon, inclusiv iarna, pentru a susține un nivel mai ridicat al activitatii de retail si de divertisment.

ZONE DE DEZVOLTARE INSULARA (recomandare “Masterplan pentru Turismul National 20072026”)_


Una din constrângerile importante pentru dezvoltarea pe termen lung si extinderea stațiunii Mamaia este lipsa terenului. La vest, zona este ingradita de Lacul Siutghiol, in vreme ce in nord si sud se extinde cu dezvoltările din Constanta si Năvodari. In partea dinspre mare, in est, zona plajei a fost erodata de mare si reprezintă subiectul unor preocupări actuale.

O opțiune pentru a oferi protecția plajei si de a crea dezvoltare suplimentara ar fi recuperarea terenului din largul marii sub forma unor insule care sa se intinda paralel cu plaja pe circa 200 metri de la linia actuala a țărmului. Insulele ar putea fi dispuse in pachete pentru dezvoltări de hoteluri, locuințe si alte destinații, in timp ce partea dinspre tarm ar putea oferi o valoroasa suprafața de plaja pentru stațiune.

In spatele insulelor, lagunele adăpostite ar crea o gama de oportunități pentru practicarea sigura si la adapost a sporturilor la Mamaia. Deși acesta este, indubitabil, un exercitu de construcție costisitor, valorile mari si in creștere ale terenului din Mamaia pot compensa bine costurile realizării si ale serviciilor.

IMPACTUL TRAFICULUI (recomandare “Masterplan pentru Turismul National 2007-2026”)


Zonele de litoral ale stațiunii au fost planificate si construite in perioada din anii 1960 pana in anii ‘80 sub vechiul regim pe baza concediilor colective de masa. Nu s-a acordat atentie deloc sau prea putina mașinilor particulare si nici grijii fata de mediu din partea turiștilor. De aceea, este absolut necesar sa se ia in considerare impactul sporit al vehiculelor in zona stațiunii, odata cu restructurarea acesteia.

NOUL CENTRU AL STAȚIUNII (recomandare “Masterplan pentru Turismul National 2007-2026”)


Mamaia a fost intens dezvoltata si orice parcela de teren ramasa libera, de-a lungul malului lacului este completata in prezent cu dezvoltări de mici apartamente de vacanta. Cele mai semnificative oportunități de dezvoltare ramase sunt grupările de dezvoltări de retail de mica inaltime, din care cea mai intinsa este in zona Cazinoului din Mamaia.

Pentru a realiza un centru divers si atractiv al stațiunii Mamaia cu aspectul unei stațiuni urbane, se propune dezvoltarea acestei zone cu o densitate a multiplelor utilizări relativ mare, care sa formeze o marca vizuala distincta a semnelor de reper pe uscat si care sa asigure dezvoltări de inalta calitate pentru vizitatori care sunt din ce in ce mai constienti de standardele internaționale.

Se propune un nou centru al stațiunii in zona amplasamentului central al actualului Cazinou din Mamaia. Acest amplasament, este suficient de larg pentru a oferi o gama larga de potențiale oportunități de dezvoltare si care sa reprezinte un interes major pentru marii investitori internaționali.

Zona a fost deja identificata de administrația locala ca fiind adecvata pentru redezvoltarea unui complex al portului de ambarcațiuni, care este amplasat la 200 metri in largul marii cu o adâncime a apei suficienta pentru acostarea iahturilor cu chila.

PROIECT NR. 103/2012

Klll

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnlo proleet

Zona centrala a stațiunii este conceputa ca zona integrata care va deservi nu numai turiști, ci si rezidenti din Constanta pentru a susține activitati tot timpul anului si a oferi animație in extrasezon in zona stariunii. Pentru a reflecta aspectul sau urban, se propune ca o structura a punctelor de reper terestru, cu o inaltime maxima de 25 de etaje sa fie dezvoltata pentru a marca o amprenta distincta a stațiunii Mamaia, susținând restabilirea mărcii si imaginii destinației atat pe plan intern, cat si internațional. Importanta acestei zone este atat de mare, incat trebuie luata in considerare lansarea unei competiții naționale si internaționale de proiectare pentru acest amplasament.

Mixul si viabilitatea exacta a dezvoltării pentru centrul stațiunii propus vor trebui determinate de o serie de studii detaliate, care sa includă:

-    Centru de divertisment si de retail

-    Centru de conferințe

-    Hoteluri

-    Apartamente

-    Portul de ambarcațiuni

-    Faleza pe partea dinspre mare

-    Parcari

In concordanta cu aceste recomadari, administrația publica locala a realizat o serie de proiecte care susțin si completează recomandările “Masterplanului pentru Turismul National 20072026” si anume:

PROMENADA MAMAIA (proiect)


Faleza din Mamaia, se împarte in doua zone principale: Perla si Cazino, aflate la o distanta de ~1,7km, una fata de cealalata.

In zona Perla sunt amenajate grădini, fântâni arteziene si zone de odihna. Aici este amplasat si Teatul de Vara si una din zonele de shopping ale stațiunii.

In zona Cazino, amplasata in centrul stațiunii, este amenajata o fantana arteziana in zona pietonala, si tot aici, se organizează in timpul sezonului estival, diverse evenimente si spectacole in aer liber. Si acesta zona este una din zonele de shopping ale stațiunii.

Proiectul Promenada, prevede următoarele:

{1. Acces Promenada Mamaia - Piateta Perla____    __ __________________ ___________________ _____>

Trecerea din Satul de Vacanta spre Piateta Perla - zona de început a Promenadei Mamaia -se va realize prin intermediul unei pasarele pietonale. Toate spatiile urbane care duc către Piateta Perla sunt tratate ca spatii de transit. Toate spatiile verzi existente, vor fi desființate, lasand loc unei piețe deschise, ample.

!2. Piateta Perla _________ ______ __________ ___________ ____ ____

Aceasta reprezintă primul spațiu urban amplu din cadrul Promenadei. Este prevăzută înlocuirea spatiilor verzi ample cu platatii punctuale de arbori, amplasați in lungul piațetei, către Marea Neagra, care vor genera un nou ax longitudinal. Pe latura de Nord-Est a piateti va fi amplasata o scena simpla, in aer liber. Piateta va fi dotata cu mobilier urban: banei, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, spatii amenajate cu pietriș, bazine de apa, pavaje pietonale noi, pista de biciclisti. Actuala basin de apa va fi înlocuit cu fântâni arteziene la nivelul pavimentului.

[3. Hotel Malibu - Piateta Perla______    ______ ________

Datorita configurației Promenadei, traseul include si secțiunea din dreptul Hotelului Malibu pana la Piateta Perla. Dar in dreptul Hotelului Prac, datorita amplasării acestuia in raport cu plaja, traseul Promenadei suferă o sincopa, separând Zona Hotelului Malibu de Zona Hotelului Parc. Intervențiile la acest tronson, constau in imbunatatirea finisajelor, a mobilierului urban, dar si realizarea unor piste pentru biciclisti si ralieri, plantații de arbori, puncte complexe de record la utilitati.

;4. Piateta Perla - Complex hotelier Victoria______    ___________ _______ _____

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

IcallnlQ proiect

începând de la Bufetul Pescarus, promenade va avea pe o lungime de 1000m o zona de circulație rutiera cu parcare aferenta. Daca in momentul de fata circulația rutiera este dominanata, circulația auto efectuanadu-se pe o strada cu sens unic si parcari pe laterale, propunerea pastraza sensul unic, iar parcările către plaja vor fi in spic, către hoteluri vor fi in lungul promenadei. Astefel vor rezulta ~400 locuri de parcare. In zona hotelurilor Flora, Ovidiu, circulația rutiera va parași Promenada, si va ieși intr-o parcare amenajata. Deoarece in acesta zona, la o distanta de ~400m in largul marii este prevăzută o pasarela pentru acostarea goeletelor, apare necesitatea unei zone de deservire a activitatilor turistice de transport. Astfel este prevăzută constuirea unei clădiri administrative P+1E, pentru gestionarea, deservirea activitatilor specifice croazierelor cu goelete, iar parcarea va fi prevăzută cu locuri de parcare pentru autoturisme si autobuze.

In dreptul complexului hotelier Doina, pe amplasamentul actualului bazin, este prevăzută realizarea unei parcari cu -128 locuri.

Pe acest tronson de Promenada, se va crea un număr total de 576 locuri de parcare.

Pe toata lungimea traseului vor fi plantați 150 arbori si se vor amplasa băncuțe pentru relaxare. De asemenea sunt prevăzute 18 puncte complexe pentru racordare la utilitati către plaja.

j5. Complex hotelier Victoria - Corabie “La Galion”.    _______ _______________ !

In acesta zona, pietonalul are o secțiune ampla, aici fiind comasate si foarte multe din spatiile comerciale ale Promenadei Mamaia. In zona Teatrului de vara Albatros, a fost propusa amenajarea unei parcari cu 58 locuri de parcare.

;6. Piațeta Cazino______________________ ________ _____________________J L ____ î

In dreptul piațetei va fi realizata a doua pasarela pietonala peste b-dul Mamaia. Intervențiile proiectului constau in schimbarea pavimentului, amplasarea de băncuțe si realizarea unei scene acoperite pentru desfasurarea de activitati socio-culturale.

[7. Cprabie “La Galion”- Hotellaki _____________ ______________________ ________ _______________ J

Acest tronson de Promenenada are secțiune mixta: rutiera si pietonala. Accesul auto se va realiza printr-o strada cu sens unic si parcari laterale. Ieșirea se va face printr-o strada laterala Hotelului laki.

Propunerea pastreaza sensul unic si parcarea pe laterale, rezultând un număr de 433 locuri de parcare.spatiile verzi vor fi înlocuite cu plantații de arbori.

Pe acest tronson sunt prevăzute 9 puncte complexe pentru racordare utilitati către plaja.

[8. Hotel laki - Hotel Rex_________    ________________ J J______________................."£______________j

Acest tronson al Promenadei are o secțiune transversala forte larga, exclusive pietonala, cu spatii verzi ample. Pe toata lungimea promenadei vor fi amenajate 3 fântâni arteziene la nivelul pavimentului. In zona Hotelului Rex, acest tronson va fi finalizat printr-o parcare amenajata.

Pe acest tronson sunt prevăzute 7 puncte complexe pentru racordare utilitati.

[9. Piața Hotel Rex___________ __________ _______ ___________ ______ j

Se propune realizarea unui acces pietonal printr-o pasarela ce se va descarcă in lungul unei piatete-parcare. Către bulevard va fi amenajata o piateta, iar piateta-parcare va fi legata de parcarea Hotelului Rex, printr-un acces pietonal. In lungul traseului pietonal au fost propuse 108 locuri de parcare. Adiacent b-dului Mamaia a fost propusa o breatea de acces, creandu-se un număr suplimentar de 24 locuri de parcare taxi.

10. Piața Hotel Rex - Complex Hotelier Bicaz____    ________ _______________

In acest tronson, au fost înlăturate complet accesele auto, promenda fiind destinata exclusiv pietonilor. Piateta din dreptul grădinii dinspre plaja a Hotelului Modern, va fi reamenajata, rezultând spatii de belvedere, orientate către apa. De asemenea, pe acest tronson sunt prevăzute 8 puncte complexe de racordare la utilitati.

PROIECT NR. 103/2012

kellnla proiect

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

SURSA: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA - PROIECT TEHNIC S.C. HOUSE CONSULTS.R.L.: "/PROMENADA TURISTICA MAMAIA"

SURSA: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA - PROIECT TEHNIC S.C. HOUSE CONSULT S.R.L.: "/PROMENADA TURISTICA MAMAIA"


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007
PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

W

kalinla proiect


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285Z18.05.2007
PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

SURSA: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA - PROIECT TEHNIC S.C. HOUSE CONSULT S.R.L.: "/PROMENADA TURISTICA MAMAIA"

SURSA: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA - PROIECT TEHNIC S.C. HOUSE CONSULT S.R.L.: "/PROMENADA TURISTICA MAMAIA"

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

PROIECT NR. 103/2012

llllg

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kalinla proiect

TELESKI NAUTIC (proiect)


Administrația publica locala are elaborat un proiect care va duce la diversificarea ofertei turistice existente, proiect aprobat prin H.C.L.M., situat pe luciul de apa al Lacului Siutghiol.

Investiția, se va realiza pe doua amplasamente, unul situat pe oglinda de apa a Lacului Siutghiol (instalația de teleski) si unul la sol pentru construcția aferenta acestei instalații.

Zona propusa pentru amplasarea complexului de teleschi se afla in apropiere de intarea in stațiunea Mamaia, vis-a-vis de Parcul Aquamagic, pe malul lacului Siutghiol, la nord de restaurantul On Plonge Junior.

Complexul pentru teleschi nautic va fi alcătuit dintr-o construcție ce deservește acest tip de funcțiune si un sistem de cabluri pe conturul unui traseu.

Zona de start este propusa in partea de est a Lacului Siutghiol, pe malul acestuia. Acesta necesita realizarea unui ponton cu o rampa de lansare pentru skiori. In imediata vecinătate a pontonului vor exista bărcile de salvare si rampa pentru barei de salvare.

Tot in zona de start, pe malul lacului, se va amplasa o construcție pentru echipamentele necesare teleschi cu o terasa de alimentație publica. Acesta construcție va avea regim de inaltime P+1E si va respecta retragerea min. de 5,00m de la malul lacului, fasie de teren care constituie zona de protecție a lacului.

ORĂȘELUL LACUSTRU (proiect)


Administrația publica locala are elaborat un proiect specțaculos, care va duce la diversificarea ofertei turistice. Este vorba de “Orășelul lacustru” aprobat prin H.C.L.M. nr.581/2008, situat in largul Lacului Siutghiol.

Investiția, se va realiza pe amplasamentul situat pe Lacul Siutghiol, in zona hotelului Caraiman. Insula va avea o suprafața totala de ~5 ha, iar suprafața necesara pasarelei de acces va fi de 6000mp, ceea ce inseamna ca suprafața totala a amplasamentului pentru insula si pasarela de acces va fi de 5,4ha.

Proiectul propune următoarea zonificare funcționala a insulei:

-    spatii comerciale si de alimentație publica:

•    8 construcții cu funcțiunea de spatii comerciale, restaurante, baruri,terase, cu regim de inaltime P+1E

•    1 centru comercial cu suprafața construita de 4220,OOmp si regim de inaltime

S+P+1E amplasat in mijlocul insulei

•    2 discoteci cu suprafețe construite cuprinse intre 420,OOmp si 1200,OOmp si regim de inaltime Parter si P+1E

•    1 construcție cu funcțiunea de școala nautica cu suprafața de 70,OOmp si regim de inaltime Parter

•    1 constructie-acces, cu suprafața de 60,OOmp

•    Grupuri sanitare

-    circulație pietonala (platforma amenajata si scari/rampe)

-    zona de serviciu-2 platforme

-    mini port de agrement pentru ambarcațiuni de mici dimensiuni ~52 yachturi

-    zona spatii verzi si plantate

Insula va avea forma unei frunze de arțar si o suprafața totala construita de ~5,00ha-suprafata lacului fiind de 100ha.

Legatuta dintre insula si stațiune se va realiza printr-o pasarela, pe care se va putea circula cu trenul, cu mașina (doar pentru aprovizionare, pompieri, etc nu si pentru public) sau pietonal.

Suprafața necesara pentru pasarela de acces este de 6000,OOmp (in cazul in care insula va fi amenajata la o distanta de 600m de mal).

Orășelul lacustru va fi amplasat la o distanta de 600-650m de malul lacului.

In zona amplasamentului lacul are 0 adâncime de 3-3,5m de la oglinda apei pana la fundul

lacului.


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

In sensul celor expuse mai sus, Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic al Stațiunii Mamaia, cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intreaga suprafața a Stațiunii.

Conform acestui Regulament, utilizările terenurilor admise in Stațiunea Mamaia sunt:

-    funcțiuni de turism: hotel, hotel apartament, vila turistica, pensiune turistica, structuri de primire turistica cu facilitați pentru tratament balnear, bungalouri, camping

-    funcțiuni pentru turism științific si de afaceri cu caracter permanent: hoteluri de 3,4 , 5 stele, săli de conferințe, cluburi, centre culturale etc.

-    apartamente de vacanta, locuințe permanente

-    funcțiuni pentru alimentație publica: restaurant, bistro, fast-food, cantina, cofetărie, cafenea, bar, club) si alte spatii pentru alimentație publica (spatii închise, acoperite si descoperite), aferente sau nu unităților de cazare

-    funcțiuni pentru comerț: comerț alimentar, comerț nealimentar, centru comercial de factura urbana, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier in spatii descoperite/acoperite si amenajate

-    funcțiuni sportive :terenuri de sport in aer liber, patinoar artificial, teren de minigolf, sala de antrenament pentru diferite sporturi, sala de fitness si întreținere corporala, bazin acoperit si descoperit, servicii de întreținere corporala, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive , servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza

-    funcțiuni de loisir: instalații de agrement si sport cu acces public nelimitat/private, loc de joaca pentru copii acoperit/descoperit, spatii si amenajari pentru spectacole in aer liber, piscine acoperita/descoperita, bowling

-    funcțiuni de cultura: centru expozitional, expoziție, târg, club, discoteca,cazinou,centru de congrese, centru de conferințe, cinematograf, multiplex, teatru, sala polivalenta

-    amenajari turistice pe malurile lacului Siutghiol/Lacul Siutghiol (debarcader, pontoane, teleski nautic, orășel lacustru etc)

-    servicii: financiar-bancare, sediu de birouri/firma, agenții de turism, puncte de informare

-    funcțiuni de sanatate: dispensar, stafii de salvare, farmacii

-    lucrări de amenajare/ întreținere a malurilor/lacului Siutghiol

-    marina, pasarela amplasate pe Marea Neagra

-    funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare : construcții si instalații aferente

-    unitati cu destinație speciala: unitati de politie

-    grupuri sanitare publice

-    amenajari ale spațiului public/semipublic si privat: străzi, alei auto, pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir.

-    spatii verzi si plantate de folosința generala: parc, gradina, scuar, fasii plantate

-    parcuri cu caracter tematic

-    parcaje la sol si multietajate

-    panouri publicitare

-    dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza a fiecărui amplasament

-    construcții si instalații demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

-    corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente

-    amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unor evenimente

-    organizări de evenimente in perioada sezonului estival

Funcțiunea existenta/propusa, regimul de înălțime existent/propus, procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenul propus, au foat marcate pe planul de Reglementari urbanistice aferent fiecărei zone in parte. Lista intervențiilor punctuale propuse se regăsește sub forma de tabele anexa la Regulamentul local de urbanism aferent PUZ.


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

<

kallnia proiect


BILANȚURI TERITORIALE: ZONA A, ZONA B, ZONA C, ZONA D, ZONA NORD

BILANȚ TERITORIAL SITUAȚIA EXISTENTA - PROPUNERE ZONA A

EXISTENT

PROPUS

TOTAL PROPUS

% DIN TOTAL

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA HA

SUPRAFAȚA HA

SUPRAFAȚA HA

CAZARE TURISTICA

4,26

4,45

(funcțiuni cf. regulament)

26 48

reglementări "

35,60%

ALIMENTAȚIE PUBLICA

7,33

COMERȚ

1,29

SERVICII

0,32

CULTURA

0,23

AGREMENT/LOISIR

3,88

CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE

0,02

TOTAL

17,33

CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE

17,98

5,50

44,13 (Jinclusiv > reglementări anterioare)

59,40%

CIRCULAȚII PIETONALE

20,55

TOTAL CIRCULAȚII

38,53

ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

0,193

-

' 0,193

0,20%

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR:

CLĂDIRI NOI SAU EXTINDERI CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, ALIM.PUB., ETC

4,70

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR: PARCAJE LA SOL

0,10

TOTAL TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR

4,80

SPATII LIBERE, VERZI, AMENAJARI, TERENURI LIBERE NEUTILIZATE D.P.D.V.URBANISTIC EXISTENTE

13,39

SPATII VERZI, ALEI, PARCARI, LOCURI DE JOACA, ZONE DESTINATE AMENAJĂRILOR PROPUSE CF. REGULAMENT

3,44

, . 3r44    ..j,

4,80%

TOTAL ZONA A

74,25

-

74,25

100%


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

<

kailnla proiect


BILANȚ TERITORIAL SITUAȚIA EXISTENTA - PROPUNERE ZONA B

EXISTENT

PROPUS

TOTAL PROPUS

% DIN TOTAL

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA HA

SUPRAFAȚA HA

SUPRAFAȚA HA

CAZARE TURISTICA

0,83

1,50

(funcțiuni cf. regulament)

7,15

(inclusiv reglementari anterioare)

27,20%

ALIMENTAȚIE PUBLICA

0,53

APARTAMENTE DE VACANTA/LOCUIRE

0,10

SERVICII

0,18

AGREMENT/LOISIR

1,99

CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE

0,35

TOTAL

3,98

CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE

8,88

1,90

13,23

50,40%

CIRCULAȚII PIETONALE

2,45

TOTAL CIRCULAȚII

11,33

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR: CLĂDIRI NOI SAU EXTINDERI CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, ALIM.PUB., ETC

1,67

SPATII LIBERE, VERZI, AMENAJARI, TERENURI LIBERE NEUTILIZATE D.P.D.V.URBANISTIC EXISTENTE

9,27

SPATII VERZI, ALEI, PARCARI, LOCURI DE JOACA, ZONE DESTINATE AMENAJĂRILOR PROPUSE CF. REGULAMENT    _.............-

5,85

5,87

22,40%

TOTAL ZONA B

26,25

26,25

100%


PROIECT NR. 103/20121

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

<

kallnla proiect


BILANȚ TERITORIAL SITUAȚIA EXISTENTA - PROPUNERE ZONA C

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

% DIN TOTAL

FUNCȚIUNE

CAZARE TURISTICA

8,78

3,20

(funcțiuni cf. regulament)

, tia3«27> ’(?i'riclusiv

reglementari anterioare)

42,30%

ALIMENTATE PUBLICA

2,15

COMERȚ

1,73

SERVICII

0,92    .

APARTAMENTE DE VACANTA/LOCUIRE

2,37

AGREMENT/LOISIR

1,01

CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE

0,53

TOTAL

17,49

CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE

12,36

3,78

28,29

51,50%

CIRCULAȚII PIETONALE

12,15

TOTAL CIRCULAȚII

24,51

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR: CLĂDIRI NOI SAU EXTINDERI CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, ALIM.PUB., ETC

2,58

SPATII LIBERE, VERZI, AMENAJARI, TERENURI LIBERE NEUTILIZATE D.P.D.V.URBANISTIC EXISTENTE

10,20

SPATII VERZI, ALEI, PARCARI, LOCURI DE JOACA, ZONE.DESTINATE AMENAJĂRILOR PROPUSE CF. REGULAMENT    .

4,22

■ , '

6,10%

TOTAL ZONA C

54,78

-

54,78

100%PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

BILANȚ TERITORIAL SITUAȚIA EXISTENTA - PROPUNERE ZONA D

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

SUPRAFAȚA HA «UmEBftiraW

CAZARE TURISTICA

0,77

4,10

(funcțiuni cf. regulament)

12,71

(inclusiv

reglementari

anterioare)

48,10

ALIMENTATE PUBLICA

0,43

COMERȚ

0,73

APARTAMENTE DE VACANTA/LOCUIRE

0,85

TOTAL

2,78

CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE EXISTENTE

3,73

1,25

10,39 (inclusiv reglementari anterioare)

39,30

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

2,25

TOTAL CIRCULAȚII EXISTENTE

5,98

CIRCULAȚII AUTO SI PARCAJE APROBATE

1,14

CIRCULAȚII PIETONALE APROBATE

1,61

TOTAL CIRCULAȚII APROBATE

2,75

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR: CLĂDIRI NOI SAU EXTINDERI CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, ALIM.PUB., ETC

5,83

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR: PARCAJE LA SOL

0,41

-

-

-

SPATII LIBERE, VERZI, AMENAJARI, TERENURI LIBERE NEUTILIZATE D.P.D.V.URBANISTIC EXISTENTE

8,66

SPATII VERZI, ALEI, PARCARI, LOCURI DE JOACA, ZONE DESTINATE AMENAJĂRILOR PROPUSE CF. REGULAMENT

3,21

3,21

12,60

TOTAL ZONA D

26,41

26,41

100%


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285Z18.05.2007

BILANȚ TERITORIAL SITUAȚIA EXISTENTA - PROPUNERE ZONA NORD

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

hUNCTIUNE

% DIN TOTAL

CAZARE TURISTICA/ LOCUIRE

0,57

14,17

56,50%

FUNCȚIUNI PROPUSE CF. REGULAMENT

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE

0,85

. 'f ,    ,    1    ' ,‘»f

' '    . X.

L * ’

37,00%

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

0,34

TOTAL CIRCULAȚII EXISTENTE

1,19

CIRCULAȚII AUTO PROPUSE

-

2,81

CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE

-

1,51

PARCAJE

-

4,15

TOTAL CIRCULAȚII PROPUSE

-

8,47

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PT.CAZARE TURISTICA

1,24

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PT.CAZARE TURISTICA/LOCUIRE

3,42

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PT.ALIM.PUB., COMERȚ, SERVICII

0,36

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PT.FUNCTIUNI DE AGREMENT

0,65

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PT.CIRCULATII AUTO SI PARCAJE

6,50

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PT.CIRCULATII PIETONALE

4,50

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR CA SPATII VERZI, LIBERE, AMENAJARI

7,62

TOTAL TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR

24,29

SPATII VERZI, ALEI, PARCARI, LOCURI DE JOACA, ZONE DESTINATE AMENAJĂRILOR PROPUSE CF. REGULAMENT

1,65

6,50%

TOTAL ZONA NORD

26,05

26,05

100%

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007BILANȚURI TERITORIALE: STAȚIUNEA MAMAIA

BILANȚ TERITORIAL SITUAȚIA EXISTENTA - PROPUNERE ST. MAMAIA

EXISTENT

PROPUS

TOTAL PROPUS

% DIN TOTAL

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA HA

SUPRAFAȚA HA

SUPRAFAȚA HA

TOTAL FUNCȚIUNI EXISTENTE (specifice Stațiunii, cf. zonificare existenta, mai puțin circulații)

42,15

-

.....83,37

(inclusiv

reglementari

anterioare)

40,15%

TOTAL FUNCȚIUNI PROPUSE (specifice Stațiunii, cf. Regulament

27,42

TOTAL CIRCULAȚII EXISTENTE (auto, pietonale, parcaje)

81,54

-

105,70

(inclusiv

reglementari

anterioare)

50,85%

TOTAL CIRCULAȚII PROPUSE (auto, pietonale, parcaje

20,90

TOTAL REGLEMENTARI ANTERIOARE (specifice Stațiunii, cf. zonificare existenta, mai puțin circulații)

28,07

TOTAL REGLEMENTARI ANTERIOARE LEGATE DE CIRCULAȚII

14,26

SPATII LIBERE, VERZI, AMENAJARI, TERENURI LIBERE NEUTILIZATE D.P.D.V.URBANISTIC EXISTENTE

41,19

SPATII VERZI, ALEI, PARCARI, LOCURI DE JOACA, ZONE DESTINATE AMENAJĂRILOR PROPUSE CF. REGULAMENT

18,14

18,14

8,80%

ZONE CU DESTINAȚIE SPECIALA

0,529

0,529

0,20%

TOTAL STAȚIUNEA MAMAIA

207,74

-

207,74

100%

- KALINIA PROIEC T s.r.l.

PROIECT NR. 103/2012

Ifjll

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

<

kallnla proiect

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma, astfel ca prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficienta și durabila a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

[__ _AP Ai

Nivelul destul de ridicat al pânzei freatice determina necesitatea luării unor masuri privind hidroizolarea fundațiilor clădirilor in zona si eventual, in funcție de condițiile locale si de caracteristicile construcției in momentul realizării acesteia, vor fi necesare lucrări de epuizmente.

Alimentarea cu apa a municipiului Constanta si a stațiunii Mamaia se face prin captările situate in zona lacului Siutghiol-Caragea Dermen 1,0 mc/s, Cișmea 11,7 mc/s, Cișmea II 0,6 mc/s. uizmente.

Canalizările care preiau apele din parcari vor fi echipatE cu separatoare de nămol si hidrocarburi inainte de descărcarea in canalizarea incintei.

Menționam ca in partea de nord a stațiunii Mamaia se propune construirea unui canal de legătură intre Marea Neagra si lacul Siutghiol, insa acesta va face obiectul unei analize de mediu separate de prezentul P.U.Z.

F ............ ...... ,    "..... ~    ~~ '    _    _ aerul!

Principala sursa de poluare a aerului in zona studiata o constituie traficul rutier, care in ultimii ani datorita inclusiv dezvoltării din punct de vedere turistic al stațiunii Mamaia a devenit foarte intens in lunile sezonului estival si mai ales la sfarsit de saptamana. Totodată, prin lărgirea drumului județean din dreptul zonei Mamaia Nord si prin crearea de noi locuri de parcare prin construirea de parcari spraetajate, se va fluidiza traficul, reducandu-se astfel emisiile rezultate in urma funcționarii prelungite a motoarelor datorita aglomerărilor din trafic si ca urmare a lipsei locurilor de parcare.

f~"    ......... ..... .......solul!

Pentru fiecare obiectiv in parte se vor efectua studii geotehnice pe amplasament in vederea stabilirii soluțiilor optime de fundare, in funcție de natura terenului de fundare, inaltimea clădirii, destinația si arhitectura acesteia.

r~    .....~~...............~~    —    ........ ZGOMOTUL Șl VIBRATfiLEj

Sursele de zgomot sunt cele produse de intensificarea traficului in zona, in special in sezonul estival, pornirea/oprirea si funcționarea motoarelor autovehicolelor care traversează B-dul Mamaia, străzile amplasamentului si parcările special amenajate si de la autoutilitarele care descarcă marfa pentru spatii comerciale si pentru spatiile destinate alimentației publice.

Toate instalațiile si utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare si produc un nivel acustic de maxim 35-40 dB, iar zgomotul provenit de la motoarele autovehicolelor se incadreaza in limite normale asigurând in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul si calitatea aerului.

Nivelul de zgomot este depășit in sezonul estival, in special in timpul nopții, datorita teraselor si cluburilor in aer liber sau in spatii închise care nu sunt antifonate. Practic Stațiunea Mamaia este stațiunea cu gradul cel mai ridicat de zgomot. Daca nivelul de zgomot intr-o stațiune de recreere este de 50 dB, in stațiunea Mamaia acest nivel poate ajunge chiar si la 90 dB.

I ..... .......

RADIAȚIILE!

Nu este cazul.

î ~~ .....

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR!

Deseurile menajere se colectează la

nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

containere tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologica de la Ovidiu, după o prealabila trecere pe la statia de reciclare din zona b-dului Aurel Vlaicu, unde din deșeuri sunt extrase materialele reciclabile.

Având in vedere atributul turistic al zonei, este necesarasa se efectueze o activitate de precolectare a deșeurilor menajere produse, acțiune premergătoare colectării care se desfasoara in cadrul unităților turistice.

1    „    ,    '______GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR TOXICE SI PERÎCULOĂSEj

Pentru unitățile care desfasoara activitati de developare a filmelor fotografice vor rezulta substanțe chimice ce se incadreaza in categoria deșeurilor periculoase. Deseurile cu caracter special trebuie neutralizate in instalații speciale cu tehnologie avizata de organele sanitare si de protecție a mediului.

F    ..... PROTECȚIA CALITATII APELOR!

Referitor îa malul Lacului Siutghiol, conform Protcolului încheiat in 2001 intre Primăria Constanta si D.A.D.L. Constanta, orice construcție realizata in vecinătatea Lacului Siutghiol trebuie sa se realizeze in afara celor 5 m masurati de la malul lacului, stabiliți ca zona de protecție a apelor lacului.

Conform O. MLPAT nr. 21/N/2000, Art.16, se considera obiective de utilitate publica:

•    prospecțiunile si explorările geologice,

•    instalații pentru producerea energiei electrice,

•    caile de comunicație,

•    deschiderea, alinierea si lărgirea străzilor,

•    sistemele de alimentare cu energie electrica, telecomunicații, gaze, termoficare, apa, canalizare,

•    instalații pentru protecția mediului,

•    indiguiri si regularizări de râuri,

•    derivații de debite pentru alimentari cu apa si pentru atenuarea viiturilor,

•    statii hidrometeorologice, seismice si sisteme de avertizare si prevenire a fenomenelor naturale periculoase si de combatere a eroziunii de adâncime,

•    clădirile si terenurile construcțiilor de locuințe sociale si altor obiective sociale de invatamant, sanatate, cultura, sport, protecție si asistenta sociala, precum si de administrație publica si pentru autoritatile judecătorești,

•    salvarea, protejarea si punerea in valoare a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice, precum si a parcurilor naționale, rezervațiilor naturale si a monumentelor naturii,

•    prevenirea si inlaturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundații, alunecări de terenuri, apararea tarii, ordinea publica si siguranța naționala.

Obiectivele de utilitate publica propuse, in stațiunea Mamaia, sunt:

-    parcaje la sol si multietajate

-    lărgirea amprizei DC86 din dreptul zonei Mamaia Nord de la 2 la 4 benzi

-    realizarea de sensuri giratorii in zona Mamaia Nord

-    realizarea de străzi si trotuare aferente in zona Mamaia Nord, precum si in zonele de loturi situate intre b-dul Mamaia si Lacul Siutghiol

-    proiectele prioritare incluse in “ PID pentru polul de creștere Constanta”, lista reavizata prin Decizia CMC nr. 10/21.15.2010.

PROIECT NR. 103/2012

iBii

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

l

ksllnla proiect

TITLU PROIECT

SURSA DE FINANȚARE

PERIOADA ESTIMATA DE IMPLEMNTARE

STADIUL

ACTUAL

Promenada turistica Mamaia

POR AXA 1

2011-2013

SPF elaborat

Imbunatatirea    accesului    in

stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele

POR AXA 1

2011-2013

SPF elaborat

Mamaia Port - Pasarela si port de agreement Cazino Mamaia

POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1(r)

2011-2012

PT elaborat

Pasarela si pontoane de acostare ambarcațiuni de agreement

Buget

national+buget local

2010-2011

In

implementare

Construire parcare multietajata P+7E zona Albatros

Buget    local/POR

AXA 1/Alte surse(r)

2012-2013

SF elaborat

Construire parcare multietajata zona Aquamagic

Buget    local/POR

AXA 1/Alte surse(r)

2013-2015

SPF elaborat

Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura hidrotehnica de aparare împotriva eroziunii costiere

Buget de stat/alte surse

2011-2015

SPF elaborat

Reabilitarea complexului de clădiri Cazino-Mamaia

Buget    local/Alte

surse

2012-2013

SPF elaborat

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

CAPITOLUL 4.CONCLUZII SI MASURI

In concordanta cu cadrul metodologic pentru determinarea condițiilor de dezvoltare, noua documentație a realizat propuneri si prevederi la nivelul zonelor din cadrul stațiunii Mamaia.

Au fost avute in vedere si preluate toate prevederile si propunerile din documentațiile urbanistice aprobate anterior.

MASURI SI RECOMANDĂRI

•    Inițierea unor operațiuni de restaurare/regenerare a fondului construit valoros (monumente, construcții cu valoare ambientala), ca si a spatiilor publice si a spatiilor verzi care intregesc ansambluri si constituie puncte sau areale de interes urbanistic, (in ceea ce privește operațiunile de regenerare a spatiilor publice si verzi, administrația publica,locala a hotarat aprobarea documentației

de avizare a lucrărilor de intervenții si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții “Promenada Turistica Mamaia”)

•    Organizarea unui concurs de soluții supervizate de administrația publica, de Ordinul Arhitectilor din Romania in colaborare cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National, respectiv a Direcției Județene pentru Cultura Constanta, pentru reabilitarea complexului de clădiri Cazino Mamaia si punerea in valoare a acestuia, precum si a plajei din zona aferenta, prin lucrări de construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare (in ceea ce privește operațiunile de regenerare a spatiilor publice si verzi, din zona Piațetei Cazino, care creaza cadrul

urbanistic si peisagistic aferent ansamblului, administrația publica locala a hotarat aprobarea

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții “Promenada Turistica Mamaia" care prevede intervenții ai ameniari

speciale in zona pentru activitati socio-culturale).

•    Adecvarea/readecvarea funcționala generala a clădirilor si indeosebi a obiectivelor de patrimoniu conform listei utilizărilor admise in regulamentul de urbanim aferent.

•    Protejarea fondului construit valoros, care reflecta anumite etape din evoluția stațiunii:

-    perioada intrebelica si anii 40 (fosta vila regala, Cazinoul, Hotelul Rex, Hotelul Albatros, Vila Radio-Vacanta)

-    perioada anilor ‘50 (Hotelul laki, pavilioanele stafiilor de pompare)

-    perioada anilor ‘60 (hoteluri proiectate de arh. Cezar Lazarescu, hoteluri de 10 niveluri din partea de sud a stațiunii, Hotel Parc, Perla, Complexul comercial de la Perla, hoteluri cu 4 etaje, Teatrul de vara si amenjarile aferente)

-    perioada anilor’70 (ansamblul Unirea-Patria-National, Hotel Riviera)

-    perioada anilor ‘80 (hotel Condor, ansamblurile din nordul stațiunii: Vega-Alcor, Orfeu-Amiral-Comandor, Lido-Ambasador-Savoy)

•    Oprirea proceselor de indesire necontrolata a ansamblurilor construite sau de ocupare intensiva cu construcții definitive/provizorii a unor terenuri ce constituie un cadru fizic personalizat pentru monumente clasate sau ansambluri cu valoare ambientala (zone de protecție ale monumentelor conform anexelor 2,3,4 ale prezentului regulament);

•    Utilizarea unor materiale de construcție si finisare de buna calitate, cu aspect neostentativ, atat la operațiuni de restaurare, cat si in operațiuni de edificare noua

•    Crearea unor perdele verzi de-a lungul stațiunii care sa acompanieze o promenda continua, proiectata in lungul coastei litorale (conform proiectului “Promenada Turistica Mamaia si studiilor de specialitate)

•    Crearea unor cadre de vegetație care sa susțină punerea in valoare a unor construcții de patrimoniu sau a unor constructii/ansambluri cu valoare ambientala(conform proiectului “Promenada Turistica Mamaia si studiilor de specialitate)

•    Modernizarea, in funcție de necesitați, a rețelei de străzi, a parcajelor publice si a rețelelor edilitare.

•    Menținerea in domeniul public a aleilor de acces la malul lacului Siutghiol si realizarea unei promenade publice pe malul lacului.

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

•    Menținerea libera a vederii spre lacul Siutghiol, in axul zonelor Cazino si Hotel Rex.

•    Refacerea, daca este posibil, a bazinelor decorative de apa cu monumentele de for public existente.

•    Având in vedere densitatea zonelor construite Perla si Cazino, se stabilesc zonele Piateta Perla, Piateta Cazino si Piateta Rex ca spatii publice pentru circulație la nivelul solului, ce vor fi reconfigurate si reamenajate conform proiectului “Promenada Mamaia”.

•    Pentru realizarea relației funcționale mare-lac, est-vest, se rezervarea celor 3 suprafețe de teren, menționate pe planurile de reglementari urbanistice, pentru construirea a 3 pasarele pietonale peste bulevardul Mamaia, in zonele Perla, Cazino si Rex.

•    Inițierea unor studii complexe cu privire la:

-    construcțiile provizorii parazitare existente in Stațiunea Mamaia, in urma caruia sa se stabilească termene de decădere a unor drepturi de construire pentru acestea

-    amanajarea peisagistica a spatiilor verzi, a plajelor si falezelor marii si lacului Siutghiol, cu utilizarea/punerea in evidenta a vegetației specifice zonale si a relațiilor apa-uscat

-    dotările specifice de agrement si turism, in vederea utilizării corecte a potențialului natural si construit al stațiunii

-    profilul funcțional, adecvate cerințelor in schimbare ale utilizatorilor stațiunii (sezonalitate si extrasezonalitate, tipologii de turism, capacitate balneara, complementaritate cu municipiul Constanta, etc).

-    evoluția potențialului turistic al stațiunii si creșterea standardului acesteia

-    masuri concrete de reabilitare a clădirilor monumente istorice si a fondului construit

existent valoros.    ,

Planul urbanistic zonal Stabilește, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația locala va dispune de mijlocul de analiza si decizie pentru orice zona, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege.

s.c. K ALINI A PROIECT s.r.l. Constanta

PROIECT NR. 103/2012

illl

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

l

kallnla proiect

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

VOLUMUL 2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU STAȚIUNEA MAMAIA

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA

PROIECTANT: S.C. KALINIAPROIECT S.R.L.

2012

KALIWIA PROIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

llSlli

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnln proiect

CUPRINS

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

ICAPITOLUL1 - PREVEDERI GENERALE ~    ~~    .......... ...... ...............j

Articolul 1 - Definiție si scop Articolul 2 - Domeniul de aplicare

PARTEA II

REGULUI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

{CAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Articolul 4 - Zone construite protejate

Articolul 5 - Zone expuse la riscuri naturale

Articolul 6 - Masuri concrete pentru zone expuse la riscuri naturale

Articolul 7 - Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special

Articolul 8 - Zona costiera

CAPITOLUL 3 - INTRAREA IN VIGOARE SI REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII

Articolul 9 - Intrarea in vigoare

Articolul 10- Reglementarea situațiilor tranzitorii

PARTEA III

UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA IN STAȚIUNEA MAMAIA

Articolul 11- Listarea unitailor teritoriale de referința din Stațiunea Mamaia

PARTEA IV

PREVEDERI SPECIFICE PENTRU STAȚIUNEA MAMAIA

Articolul 12- Reglementari pentru Stațiunea Mamaia

PARTEA IV ANEXE

Anexa nr. 1 - Tabele reglementari specifice pentru zonele A,B,C,D,NORD

Anexa nr. 2 - Zona    de protecție a    monumentului    istoric “ Ansamblul Cazino”

Anexa nr. 3 - Zona    de protecție a    monumentului    istoric “ Fosta Vila Regala”, azi Club Castel

Anexa nr. 4 - Zona    de protecție â    monumentului    istoric “ Hotel Rex”

Anexa nr. 5 -    Zone    de protecție monumente istorice de for public

Anexa nr. 6 - Glosar de termeni

KALINIA PROIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic zonal al Stațiunii Mamaia este adoptat de către Consilul Local Constanta in temeiul art. 36 al. (5) lit. c din legea 215/2001 in conformitate si in aplicarea dispozițiilor legii 350/2001 si a Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996 si pe baza avizelor si aprobărilor obținute.

In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al stațiunii Mamaia se preiau toate prevederile cuprinse In documentațiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate anterior si aprobate conform Legii:

•    HCLM NR. 129/26.04.2001 pentru aprobarea Planurilor urbanistice de detaliu; “Stațiunea Mamaia - Zona A”, “Stațiunea Mamaia - Zona B”, “Stațiunea Mamaia - Zona C”, “Stațiunea Mamaia - Zona D”

•    HCLM NR.117/2002 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.464/2002 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.623/2002 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.325/2003 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.435/2003 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.294/2005 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.328/2005 pentru completarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.502/2005 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.182/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.285/2007 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.216/2007 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.552/2007 pentru modificarea HCLM nr.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.278/2008 pentru modificarea hclm nr.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

•    HCLM NR.774/2008 pentru modificarea HCLM nr.129/2001

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

{CAPITOLUL T - PREVEDERI GENERALE___________ ____2___Zi_IHj

Articolul 1 - Definiție si scop

(1)    Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe întreaga suprafața a Stațiunii Mamaia. Normele cuprinse In prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele zonei studiate.

(2)    Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului urbanistic zonal Stațiunea Mamaia.

(3)    Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic si permanent dispozițiile Regulamentului local de urbanism, in scopul asigurării calitatii cadrului construit, amenajat si plantat, protejării, conservării si valorificării resurselor turistice.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1)    Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in stațiunea Mamaia, pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

(2)    Stațiunea Mamaia este delimitată astfel:

•    la nord: teritoriul administrativ Năvodari

•    la sud: statia de epurare Constanta Nord, canalul de legătură dintre lacul Tabacarie si Marea Neagra, conductele de descărcare ape uzate din statia de epurare Constanta Nord in Marea Neagra, ansamblul turistic Mamaia Beach

•    la vest: pavilionul expozitional, Satul de Vacanta Mamaia, b-dul Mamaia, Lacul Siutghiol

•    la est: domeniu public de interes național administrat de A.N. Apele Romane, conform protocol încheiat in 2001 (plaja).

(3)    La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(4)    Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si, atunci când este cazul, a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.

(5)    La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ Mamaia, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.

(6)    Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor Planului urbanistic zonal in toate cazurile pentru care prezentul regulament cuprinde reglementari privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor.

(7)    Fac excepție de la prevederile alin (6) acele zone unde administrația publica locala solicita, in mod justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri urbanistice de detaliu. Terenurile pentru care se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care prezintă caracteristici speciale, atipice zonei din care fac parte prin geometrii neregulate sau prin construcții existente anterior prezentului Regulament.

(8)    Din motive operaționale, determinate de marimea si complexitatea teritoriului studiat, acesta a fost impartit in 5 Zone: Zona A, Zona B, Zona C, Zona D si Zona Nord si in unitati teritoriale de referința, denumite in continuare UTR. Datorita statutului de stațiune turistica pe care il are Stațiunea Mamaia, zonificarea funcționala existenta a acesteia este una mixta, cu echipamente predominant turistice,

KALINIA PROIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

astfel ca prevederile specifice sunt metionate in cadrul Regulamentului, la nivelul intregii stațiuni. Pe planșa de Reglementari Urbanistice au fost marcate denumirea, funcțiunea, regimul de înălțime, in cazul tuturor clădirilor si amenajărilor existente, precum si propunerile cu specificarea funcțiunii, regimului de inaltime, procentului de ocupare al terenului si a eventualelor condiționări. Toate propunerile prezentului Plan urbanistic zonal, au fost marcate si numerotate pe planul de Reglementari urbanistice aferent fiecărei zone in parte, si listate in tabelele prezente in Anexa 1.

(9) Cele 5 zone, amintite mai sus sunt delimitate astfel:

Zona A aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 74,25ha si este delimitată:

•    la nord: sediul Mamaia S.A., restaurant Central

•    la sud: canalul de legătură intre Lacul Tabacarie si Marea Neagra

•    la vest: b-dul Mamaia

•    la est: plaja si Marea Neagra

Zona B aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,25ha si este delimitată:

•    la nord: zona D

•    la sud: b-dul Aurel Vlaicu

•    la vest: lacul Siutghiol

•    la est: b-dul Mamaia

Zona C aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 54,78ha si este delimitată:

•    la nord: zona Mamaia Nord

•    la sud: Hotel Histria si Hotel Palm Beach

•    la vest: b-dul Mamaia

•    la est: plaja si Marea Neagra

Zona D aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,41 ha si este delimitată:

•    la    nord: Mamaia Nord

•    la    sud: Zona B

•    la    vest: lacul Siutghiol

•    la    est: b-dul Mamaia

Zona Mamaia Nord aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,05ha si este delimitată:

•    la nord: limita teritorial administrativa cu orașul Năvodari

•    la sud:zona C

•    la vest: soseua Mamaia-Navodari

•    la est: plaja si Marea Neagra

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PARTEA II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

jCAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL    |

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

(1)    Anterior adoptării prezentului regulament, adiacent zonei studiate se aflau următoarele situri Natura 2000: Marea Neagra ( COD ROSCIOO76), Lacul Siutghiol (COD ROSPA0057).

(2)    Zonele cu valoare peisagistica identificate in stațiunea Mamaia sunt: zona de coasta a Marii Negre si faleza lacului Sitghiol.

Articolul 4 - Zone construite protejate

(1)Conform Listei monumentelor istorice (Anexa la Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr.2.361/2010, de modificare a Anexei 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.314/2004), in stațiunea Mamaia se afla:

A.    SITURI ARHEOLOGICE

1. Zona de protecție - Situl arheologic subacvatic - in lungul litoralului, platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-l-s-A-02561 LMI 2004-2010, cu componentele:

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca medievala - cod CT-l-m-A-02561.01

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romanobizantina - cod CT-l-m-A-02561.02

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca romana - cod CT-l-m-A-02561.03

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca elenistica - cod CT-l-m-A-02561.04

-    vestigii arheologice subacvatice Epoca greaca - cod CT-l-m-A-02561.05

Situl arheologic subacvatic, nu face parte din zona studiata prin PUZ MAMAIA, dar zona sa

protecție- 100m de la linia țărmului, se intersectează in unele zone cu limita zonei studiate prin

prezentul PUZ.

B.    MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA

1. Ansamblul Cazino-Mamaia, in centru stațiunii, arh. Victor Gheorghe Stephanescu, 1935, COD-ll-a-B-21001 - Ordin MCPN nr.2460/05.08.2010, cu componentele

-    Pavilion Central, restaurant - cod CT-a-B-21001.01

-    Corpuri lateral ecu cabine - cod CT-a-B-21001.02

-    Pod cu bar maritime - cod CT-a-B-21001.03

2.    Fosta Vila Regala, azi Club Castel, In centrul stațiunii, arh. Mario Soppa, 1926, COD CT-ll-m-A-02896-LMI 2004-2010

3.    Hotelul Rex, anexa 2 din Legea nr.5/2000 pentru aprobare PATN, Secțiunea a lll-a Zone protejate, arh. G.M.Cantacuzino, Vasile Ariton, 1938

C.    MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC

4.    Statuia “Pe valuri”, Hotel laki, curtea interioara dinspre Promenada, cod CT-lll-m-B-02942-LMI 2004-2010, Bronz, Constantin Baraski, 1963

5.    Arta monumentala “Artele”, Restaurant Central, 1962, cod CT-lll-m-B-02943-LMI 2004-2010, Mozaic ceramica parietal, Ion Bitan, Ion Pacea, Vasile Celmare, Emil Anitei, 1962

6.    Statuia “Fata la mare”, Hotel Central, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02944-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1961

7.    Statuia “Sirena si Delfinul”, Hotel Diona, bazin spre promenada, cod CT-lll-m-B-02945-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1961

8.    Statuia “In soare”, Hotel Dacia, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02946-LMI

KALINIA PROIECT    |

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1962

9.    Grup statuar “Confidenta”, Hotel Ovidiu, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02947-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1963

10.    Statuia “Răsăritul”, Hotel Pelican, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02948-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1961

11.    Grup statuar “Maternitatea”, Hotel Select, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02951-LMI 2004-2010, piatra, Coneliu Mendrea, 1956

12.    Statuia “Nufărul”, Hotel Sulina, bazinul spre promenada, cod CT-lll-m-B-02952-LMI 20042010, bronz, Coneliu Mendrea, 1962

13.    Statuia “Jucătoare de tenis”, Hotel Tomis, spațiul verde spre promenada, cod CT-lll-m-B-02954-LMI 2004-2010, piatra, Mac Constantinescu, 1961

14.    Statuia “Fata cu caprioara”, Cinema Albatros, cod CT-lll-m-B-20163-LMI 2004-2010-DISPARUTA, bronz, Constantin Baraschi, 1965

15.    Statuia “Fecioara cu mărul”, Hotel Cazino, cod CT-lll-m-B-20164-LMI 2004-2010-DISPARUTA, bronz, Ion Jalea, 1943

16.    Grup statuar “Nou născut”, Hotel Rex, cod CT-lll-m-B-20165-LMI 2004-2010- DISPĂRUT, bronz, Oscar Han, 1943

17.    Bustul lui Ovidiu , Hotel Ovidiu, spațiul verde pre promenade, cod CT-lll-m-B-20166-LMI 2004-2010- DISPĂRUT, bronz, Corneliu Mendrea, 1958

18.    Grup statuar “Primăvara”, Hotel Ovidiu, cod CT-lll-m-B-20167-LMI 2004-2010- DISPĂRUT, bronz, Corneliu Mendrea, 1964

(2)    Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumetelor istorice, art.59, pana la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric se considera zona de protecție suprafața delimitată cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara localităților, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul monumentului istoric.

(3)    In partea desenata a prezentului PUZ, au fost marcate zonele de protecție ale monumentelor istorice, astfel: pentru Ansamblul Cazino Mamaia, zona de protecție avizata MCPN, pentru Club Castel si Hotel Rex, propuneri pentru zonele de protecție conform adreasa nr.21/14.01.2013, DJCPN Constanta. Pentru monumentele istorice de for public au fost trasate zone de protecție cu raza de 100m, in jurul acestora.

(4)    Zonele de protecție pentru Ansamblul Cazino Mamaia- avizata MCPN, pentru Club Castel si Hotel Rex - propuneri conform adreasa nr.21/14.01.2013, DJCPN Constanta se regăsesc si in Anexele 2, 3 si 4 ale prezentului Regulament de urbanism.

(4)    Orice intervenție asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de protecție, precum si orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai in condițiile stabilite prin legea 422/2001, cu solicitarea avizului DJCPN Constanta.

(5)    Conform legii 422/2001, actualizata, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

a)    toate lucrările de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajari peisagistice, precum si orice alte lucrări care modifica substanța sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparațiile curente, lucrările de întreținere si iluminarea interioara si exterioara de siguranța si decorativa;

b)    executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

c)    amplasarea definitiva sau temporara de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice;

d)    schimbări ale destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

e)    strămutarea monumentelor istorice;

f)    amenajari de cai de acces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protecție a monumentelor istorice.

(6)    Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum si autorizațiile referitoare la intervențiile prevăzute la alin. (5) sunt eliberate numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

(7)    Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla in zone de protecție a monumentelor istorice se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii si Patrimoniului National sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

(8)    Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de finanțare si de regimul de proprietate a imobilului, șe fac cu specialiști si experti atestati si sub inspecția si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in condițiile legii.

(9)    Intervențiile asupra clădirilor cu valoare arhitecturala, istorica sau ambientala se vor autoriza numai daca acestea nu afecteaza valoarea identificata, după caz.

(10)    Autoritățile publice locale vor condiționa autorizarea investițiilor in zonele de protecție ale monumentelor istorice de elaborarea si aprobarea unui Plan urbanistic de Detaliu, cu avizul DCJ Constanta.

(11)    Se recomanda inițierea de concursuri de soluții pentru amplasamente situate in zone de protecție a monumentelor istorice, iar ca organizarea, desfasurarea si jurizarea concursurilor de soluții sa se faca in colaborare cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National, respectiv a Direcției Județene pentru Cultura Constanta.

(12)    Realizarea, amplasarea si administrarea monumentelor de for public se va face conform Legii nr.120/04.05.2006.

Articolul 5 - Zone expuse la riscuri naturale

(1)    Delimitările zonelor de risc, precum si masurile care decurg din existenta acestora sunt precizate prin intermediul Harților de risc. (cf. L350/2001, art.51).

(2)    In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: terenuri mlăștinoase, eroziuni, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotarare a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

Articolul 6 - Masuri concrete pentru zone expuse la riscuri naturale

(1)    Proiectul pentru autorizarea construcțiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic întocmit conform normativelor in vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte. Pentru construcțiile încadrate in categorile de importanta normala, deosebita si exceptionalaa se va face verificarea de către un verificator Af atestat MTCT.

(2)    In zonele afectate de cutremure de pamant, condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor in raport cu gradul de seismicitate, distantele dintre clădiri, regimul de inaltime, sistemul ethnic constructiv, tipul fundațiilor si adancimea de fundare sunt diferite de la o zona la alta si ele se stabilesc pe baza proiectelor executate de către specialiști atestati.

(3)    In funcție de condițiile geotehnice specifice pe zone, proiectarea construcțiilor ce urmeaza a se executa sau a construcțiilor existente ce necesita lucrări de consolidare se va face in conformitate cu prevedrile normativului P 100 / 2006 si a OG.nr. 20/1994.

(4)    Pentru zonele inundabile, se recomanda execuția unor lucrări de drenaj corespunzător si ridicarea cotei prin realizarea de umpluturi controlate.

(5)    La amplasarea construcțiilor in apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul furnizorului de energie electrica.

(6)    La amplasarea construcțiilor in apropierea conductelor mari de apa se va respecta distanta impusa de furnizorul de apa.

(7)    La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protecție ale diferitelor obiective din zona, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare iar la autorizarea proiectelor de construcție se va solicita avizul de la instituțiile competente.

Articolul 7 -Zone de protecție cu regim special si zone cu riscuri tehnologice

KALINIA PROIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 otfice@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

kallnlo proiect

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

(1)    In zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura, autorizarea construcțiilor, altele decât cele aferente lucrărilor de infrastructura, se va realiza numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

(2)    Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de alimentare cu apa si canalizare si respectării prevederilor legale referitoare la zonele de protecție sanitara cu regim sever, conform

HG.930/2005.

(3)    Conform HG.930/2005, privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, zonele de protecție sanitara cu regim sever cuprind terenul de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei magistrale DN 600mm, culoarele de 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale si de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare ape uzate. Aceste zone nu se vor betona, nu se vor realiza construcții definitive sau provizorii si vor fi acoperite numai cu materiale demontabile.

(3)    Autorizarea oricăror construcții pe amplasamente aflate in proximitatea imediata sau in interiorul zonelor de protecție sau de siguranța a rețelei de transport a energiei electrice LES si/sau a stațiilor de transformare, se va face cu condiția obținerii avizului de amplasament de la furnizorul de energie electrica si respectării “Normei Tehnice Privind Delimitarea Zonelor De Protecție Si Siguranța Aferente Capacitatilor Energetice”, aprobat prin ordinul 4/2007 al ANRE, publicat in Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 259/18.04.2007, modificat prin ordinul 49/2007 al ANRE, publicat in Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 865/18.12.2007

(4)    Amplasarea construcțiilor si instalațiilor in vecinătatea rețelelor de distribuție, instalațiilor de utilizare subterane a gazelor naturale sau statiilor/posturilor de reglare/reglare-masurare vor respecta distantele prevăzute in „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si explotarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2009”.

(5)    Toate investițiile care se vor realiza pe ape, vor solicita si obține avize de gospodărire a apelor, conform Legii Apelor, nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Se vor resepecta prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea „Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica”.

(6)    Autorizarea executării construcțiilor cu potențial de generare de riscuri tehnologice este interzisa.

(7)    In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Articolul 8 - Zona costiera

(1)    La data adoptării prezentului regulament zona costiera este reglementata prin Legea 280/2003 pentru aprobarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrata in zona costiera, OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfășurate pe plaja.

(2)    Zona de plaja nu face subiectul prezentului regulament de urbanism, reglementările aferente fiind stabilite de PUZ PLAJA.

(3)    Lucrarile si instalațiile care împiedica accesul la mare fara a oferi soluții alternative garantate si viabile sunt interzise.

(4)    Actele tehnico-juridice pentru construirea de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, ansambluri de locuințe, case si alte folosințe utilizatoare de apa se emit numai daca se prevede conectarea lor la o rețea de canalizare existenta, dotata cu statie de epurare avand o capacitate corespunzătoare.

(5)    Utilizarea in zona costiera a materialelor de construcții neecologice si a adezivilor toxici este interzisa.

(6)    Arhitectura noilor construcții din zona costiera trebuie sa se incadreze in arhitectura locala si sa nu afecteze peisajul.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

(7)    Instalațiile edilitare din zona costiera se vor proiecta si se vor realiza astfel incat sa nu afecteze deplasarea sedimentelor, geomorfologia terenului, linia țărmului sau calitatea apelor.

(8)    La elaborarea documentațiilor tehnice pentru investițiile ce urmeaza a fi promovate in zona costiera se va tine seama de prevederile planului de gospodărire integrata a zonei costiere.

[CAPITOLUL 4 - INTRAREA IN VIGOARE SI REGLEMENTAREA SITUAȚIILOR TRANZITORII    j

Articolul 9 - Intrarea in vigoare

(1)    Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Articolul 10 - Reglementarea situațiilor tranzitorii

(1 )Certificatele de urbanism emise anterior intrării in vigoare a prezentului regulament produc efecte pe toata perioada de valabilitate a certificatelor. In cazul cererilor de prelungire a valabilitatii afc certificatelor emise anterior, prelungirea se va face in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2)    Autorizațiile emise anterior intrării in vigoare a prezentului regulament produc efecte pe toata perioada de valabilitate a autorizației. In cazul cererilor de prelungire a valabilitatii autorizațiilor emise anterior, autoritatea publica va avea in vedere, la soluționarea unei astfel de cereri si existenta sau nu a unor diferente majore intre prescripțiile prezentului regulament si indicii urbanistici ori caracteristicile relevante ale construcțiilor aprobate.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

fH

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

Partea III

UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA IN STAȚIUNEA MAMAIA

Articolul 11 - Listarea unităților teritoriale de refeinta din Stațiunea Mamaia

1.Z0NA A-UTR1

(ZONA AFERENTA PROIECTULUI “PROMENADA MAMAIA”

SUPRAFAȚA = 7.65HA (in zona A)

SUPRAFAȚA = 3.28HA (in zona C)

DELIMITARE - conform planului cadastral

UTR 1 cuprinde toate subzonele proiectului “Promenada Mamaia” si anume:

1.    Acces Promenada Mamaia - Piateta Perla

2.    Piateta Perla

3.    Hotel Malibu - Piateta Perla

4.    Piateta Perla - Complex hotelier Victoria

5.    Complex hotelier Victoria - Corabie “La Galion”.

6.    Piateta Cazino

7.    Corabie “La Galion”- Hotel laki

8.    Hotel laki - Hotel Rex

9.    Piața Hotel Rex

10.    Piața Hotel Rex - Complex Hotelier Bicaz

2. ZONA A-UTR 2

(ZONA SITUATA INTRE “PROMENADA MAMAIA” SI LIMITA DE EST A.B.A.D.L. (PLAJA MARII NEGRE)

SUPRAFAȚA = 5,49HÂ (in zona A)

SUPRAFAȚA = 0,62HA (in zona C)

DELIMITARE - conform planului cadastral

Zona cuprinde toate suprafețe de teren, aflate in cea mai mare parte in proprietate privata, situate la est de Promenada Mamaia, in zona de plaja, inclusiv Ansamblul Cazino Mamaia, mai puțin Hotelul Rex, Blocul Caelia si amplasamentele învecinate, care sunt incluse in UTR19.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 70-100% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

3. ZONA A - UT R 3 - HOTEL MALIBU

SUPRAFAȚA = 0.35HÂ.......

DELIMITARE - zona intercalata intre subzone ale proiectului “Promenada Mamaia” si B-dul Mamaia, in partea de sud a Stațiunii, in zona de acces dinspre mun. Constanta.

Zona cuprinde Hotelul Malibu.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

KALINIA PROIECT    |

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

illll

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

<

kallnla proiect

4. ZONA A - UT R 4

SUPRAFAȚA = 2,11 HA    1

DELIMITARE - zona intercalata intre subzone ale proiectului “Promenada Mamaia” si B-dul Mamaia.

Zona cuprinde Complexul Parc si Centrul de distratii Europa.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

5. ZONA A - UT R 5

SUPRAFAȚA = 6.92HA

DELIMITARE - zona intercalata intre subzone ale proiectului “Promenada Mamaia” si B-dul Mamaia.

Zona cuprinde hotelurile:Pescarus, Delfin, Lotus, Dacia, Select, Bavaria Blue, restaurantele: Select, Dacia Nord si Bavarai Blue, spatii comerciale si clădirea Radio Vacanta.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

6. ZONA A-UT R 6

SUPRAFAȚA = 31,50HA    '    ....    1

DELIMITARE - zona intercalata intre subzone ale proiectului “Promenada Mamaia” (intre Piateta Perla si Gradina de vara Albatros inclusiv) si B-dul Mamaia.

Zona cuprinde hotelurile:Perla, Aurora, Dunarea, Neptun, Meridian, Delta, Doina, Sulina, Flora, Ovidiu, Victoria, restaurantele efente unităților de cazare existente, precum si alte unitati de alimentație publica construite recent, spatii comerciale, Teatrul de Vara si Parcul acvatic Aqua Magic.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.    .

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

7. ZONA A - UT R 7

SUPRAFAȚA = 0.72HA

DELIMITARE - zona intercalata intre subzone ale proiectului “Promenada Mamaia” (intre Parcarea etajata de la Albatros si Piateta Cazino) si B-dul Mamaia.

Zona cuprinde unitati de alimentație publica (restaurante si terase) si spatii comerciale.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in

parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

lifisll

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kflllnlo proiect

8. ZONA A - UT R 8

SUPRAFAȚA = 4,27H A

DELIMITARE - zona intercalata intre subzona proiectului “Promenada Mamaia”- Piateta Cazino, aleea auto de acces de la sud de Club Castel si B-dul Mamaia.

Zona cuprinde hotelurile Condor, Albatros, restaurantele aferente acestora, vile turistice sui spatii comerciale.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

9. ZONA A - UT R 9

SUPRAFAȚA = 9,28H A    . .....

DELIMITARE - zona delimitată de aleea auto de acces de la sud de Club Castel, B-dul Mamaia, limita de nord a zonei A si Promenada Mamaia.

Zona cuprinde hotelurile National, Unirea, Patria, Midia, Histria, Tomis, Palm Beach, restaurantele aferente acestora precum si alte unitati pentru alimentație publica, Club Castel si Clubul sportive Mamaia.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

10. ZONAB-UTR10

SUPRAFAȚA = 2,90HA    " L 7 2    .7..

DELIMITARE - zona situata intre accesul in Stațiunea Mamaia dinspre B-dul Aurel Vlaicu, b-dul Mamaia si Restaurantul On Plonje Junior, inclusiv.

Zona cuprinde restaurantul On Plonje Junior,Clubul sportiv Samtronic si Cișmea 2.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in

parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.    ,

11. ZONA B - UT R 11

SUPRAFAȚA = 0,53HA    ..... - . '    .. .    .....

DELIMITARE - pe Lacul Siutghiol

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

12. ZONAB-UTR12

SUPRAFAȚA = 2,98HA

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

DELIMITARE - zona situata intre Restaurantul On Plonje Junior, b-dul Mamaia, Hotelul Laguna si malul Lacului Siutghiol.

Zona cuprinde restaurantul Chevalet si o vila turistica.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

13. ZONA B-UT R 13

SUPRAFAȚA = 3.44HA

DELIMITARE - zona delimita de Hotelul Laguna, inclusiv, b-dul Mamaia, Complexul sportiv IDU, inclusiv si malul Lacului Siutghiol.

Zona cuprinde hotelurile; Laguna, Florida, Sunquest, terasa Cherhana si Complexul sportiv IDU.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in

parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

14. ZONA B - UT R 14

SUPRAFAȚA = 4.92HA

DELIMITARE - zona delimita de Complexul sportiv IDU,b-dul Mamaia, parcarea existenta din zona Cazino si malul Lacului Siutghiol.

Zona cuprinde cluburi nautice si vile turistice.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

15. ZONA B - UT R 15

SUPRAFÂTA = 0,83HA    . ZZ . ZZZZZ.~ Z'ZZ .Z.Z ZZZ Z Z

DELIMITARE - parcarea existenta in zona Cazino, pe malul lacului.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in

parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

16. ZONAB-UTR16

SUPRAFAȚA = 3,98HA    L    ........‘ ~ 1 J 1 , \ J J' /J/J ' '    \    ~ J'L. J

DELIMITARE - zona delimita parcarea existenta in zona Cazino, b-dul Mamaia, Hotel Saguna, inclusiv si malul Lacului Siutghiol.    .

Zona cuprinde hotelurile Picadilly, Saguna, restaurantul TIC-Tac, vile turistice si clădiri cu apartamente de

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnlo proiect

vacanta.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

17. ZONA B-UT R 17

SUPRAFAȚA = 1.57HA

DELIMITARE - zona situata intre Hotelul Saguna, b-dul Mamaia, limita de nord a zonei B si malul Lacului Siutghiol.

Zona cuprinde Hotelul Tropicana.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

18. ZONAC-UTR18

SUPRAFAȚĂ = 10,16HA    7    t

DELIMITARE - zona situata intre limita de sud a zonei C si Piateta Rex, b-dul Mamaia si Promenada Mamaia.

Zona cuprinde hotelurile: laki, Venus, Riviera, Astoria, Metropol, Majestic, restaurantele aferente acestora, precum si terenuri de sport.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

POT=90%, in cazurile menționate pe planul de Reglementari urbanistice si in tabelul anexa CUT maxim/UTR = 4.

19. ZONAC-UTR19

SUPRAFAȚA = 1,76HA    ..... .....

DELIMITARE - zona situata intre Promenada Mamaia si plaja.

Zona cuprinde Hotelul Rex, blocul Caelia, bufetul International, terasa La Fattoria si bar Caracatița.

20. ZONA C - UT R 20

SUPRAFAȚA = 16,58H A

DELIMITARE - zona situata intre Piateta Rex si Hotel Apollo - Restaurantul Doina, inclusiv, b-dul Mamaia si Promenada Mamaia.

Zona cuprinde hotelurile: Minerva, Fati Club de France, Modern, Olt, Central, Palas, Pelican, Golden Tulip, Dorna, Apollo, restaurantele aferente acestora si terenuri de sport.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

KALINIA PHOIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 otfice@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

w

kallnla proiect

POT=90%, in cazurile menționate pe planul de Reglementari urbanistice si in tabelul anexa CUT maxim/UTR = 4.

21. ZONA C-UT R 21

SUPRAFAȚA = 14,49HA

DELIMITARE - zona situata intre Hotel Apollo - Restaurantul Doina si Camping Tabara Turist, b-dul Mamaia si plaja.

Zona cuprinde hotelurile: Șiret, Bicaz, Vega, Alcor, Orfeu, Comandor, Amiral, Lido, Ambasador, Savoy, Selena, Paloma, Coral, restarantele aferente acestora, rastaurantul Estival, vile turistice si spatii comerciale.

Regim de înălțime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

POT=90%, in cazurile menționate pe planul de Reglementari urbanistice si in tabelul anexa CUT maxim/UTR = 4.

22. ZONA C - UT R 22

SUPRAFAȚA = 2,82HA

DELIMITARE - zona delimitată de UTR 21 si limita de nord a zonei C, b-dul Mamaia si plaja.

Zona cuprinde hotelurile: Campingul Tabara Turist, Restaurantul Lite si terasa Shark.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in

parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

23. ZONA D - UT R 23

SUPRAFAȚA = 7.08HA

DELIMITARE - zona delimitată de limita de sud a zonei D si Hotelul California la nord, b-dul Mamaia si malul lacului Siutghiol.

Zona cuprinde hotelurile Pinguin si Scandinavia si vile turistice.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

24. ZONA D - UT R 24

SUPRAFAȚA = 11,41 HA

DELIMITARE - zona delimitată de Hotelul California, inclusiv si Hotelul Caraiman la nord, b-dul Mamaia si malul lacului Siutghiol.

Zona cuprinde hotelurile California, Romatic, Regal, Splendid si vile turistice.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

CUT maxim/UTR = 4.

25. ZONA D - UT R 25

SUPRAFAȚA = 3,85HA    .....

DELIMITARE - zona cuprinde complexul Caraiman pana la limita de nord a zonei D, intre b-dul Mamaia si malul lacului Siutghiol.

Zona cuprinde hotelurile Caraiman II si Euro Cariman Resort, restaurantul si discoteca Caraiman, vila Luminița si Magazinul Indian Style.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

26. ZONA NORD - UT R 26 (SECTOR A)

SUPRAFAȚA = 1,10HA

DELIMITARE - zona este delimitată de limita de sud a zonei Nord, intre soseua Constanta-Navodari si malul lacului Siutghiol, pana la limita UTR 27-Sector B.

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata realizării de parcaje la sol, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, spatiilor verzi, amplasării statiei de plecare pentru Orășel Lacustru de pe lacul Siutghiol.

Regim de inaltime propus: conform plan Reglementari urbanistice, pentru fiecare amplasament/lot in parte.

POT = 40-70% raportat la suprafața amplasamentului/lotului.

CUT maxim/UTR = 4.

27. ZONA NORD - UT R 27 (SECTOR B)

SUPRAFAȚA = 1.38HA    7    7

DELIMITARE - zona este delimitată de UTR 26 si UTR 32, fiind amplasata intre intre soseua Constanta-Navodari si malul lacului Siutghiol.

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice, pentru alimentație publica, funcțiuni sportive si de loisir, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat.

Regim de inaltime propus: P+12-15E POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

28. ZONA NORD - UT R 28 (CAREU C1)

SUPRAFAȚA = 4,15HA    ........ 7 7

DELIMITARE - zona este delimitată de strada propusa la limita de sud a zonei Nord si Aleea Siracuza la nord, fiind amplasata intre soseua Constanta-Navodari si Aleea Itaca., la est.

Zona este neamenajata in mare parte, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, parcaje la sol, alei auto si pietonale, spatii verzi. In UTR 28

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 40Z385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

exista in prezent clădiri cu regim de inaltime P+6E cu funcțiuni turistice si de locuire, precum si doua amplasamente pentru clădiri si instalații tehnico-edilitare.

Regim de inaltime propus: P+5-8E POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

29. ZONA NORD - UT R 29 (CAREU C2)

SUPRAFAȚĂ = 3.06HA

DELIMITARE - zona este delimitată de strada propusa la limita de sud a zonei Nord si Aleea Siracuza la nord, fiind amplasata intre Aleea Itaca., la vest si plaja.

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, pentru alimentație publica, funcțiuni sportive si de loisir, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, alei auto si pietonale, spatii verzi.

Regim de inaltime propus: P+4-5E, P+5-8E, P+12-15E (conform plan Reglementari urbanistice).

POT = 40-70%

POT = 100% pentru loturile 20 si 21. CUT maxim/UTR = 4.

30. ZONA NORD - UT R 30 (CAREU C4)

SUPRAFAȚA = 2,54HA    ..... '

DELIMITARE - zona este delimitată de Aleea Siracuza la sud si Aleea Salamina la nord, fiind amplasata intre Aleea Olimpia., la vest si plaja.

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, pentru alimentație publica, funcțiuni sportive si de loisir, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, alei auto si pietonale, spatii verzi, precum si construirii unei parcari etajate.

Regim de inaltime propus: P+12-15E

POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

31. ZONA NORD - UT R 31 (CAREU C3)

SUPRAFAȚA = 3,79HA    L____    . .

DELIMITARE - zona este delimitată de Aleea Siracuza la sud si Aleea Salamina la nord, fiind amplasata intre Aleea Olimpia., la est si soseua Constanta-Navodari.

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, alei auto si pietonale, spatii verzi, precum si construirii unei parcari etajate.

Regim de inaltime propus: P+5-8E.

POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

32. ZONA NORD - UT R 32 (SECTOR C)

SUPRAFAȚA = 0.42HA    L    _

DELIMITARE - zona este delimitată de UTR27 la sud si UTR33 la nord, fiind amplasata intre soseua Constanta-Navodari si malul lacului Siutghiol.

KALIWIA PROIECT    |

PROIECT NR. 103/2012

BfS3i

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kellnla proiect

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, alei auto si pietonale, spatii verzi.

Regim de inaltime propus: P+2-3E.

POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

33. ZONA NORD - UT R 33 (SECTOR D)

SUPRAFAȚA = 0.79HA

DELIMITARE - zona este delimitată de UTR32 la sud si limita de nord a zonei Nord, fiind amplasata intre soseua Constanta-Navodari si malul lacului Siutghiol.


Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, alei auto si pietonale, spatii verzi.

Regim de inaltime propus: P+5-8E.

POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

34. ZONA NORD - UT R 34 (CAREU C5)

SUPRAFAȚA = 5.36HA

DELIMITARE - zona este delimitată de Aleea Salamina la sud si limita de nord a zonei Nord, fiind amplasata intre soseua Constanta-Navodari si plaja.

Zona este neamenajata, in prezent, si este destinata funcțiilor turistice si de locuire, pentru alimentație publica, funcțiuni sportive si de loisir, amenajărilor spațiului public,semipublic/privat, alei auto si pietonale, spatii verzi, precum si construirii unei parcari etajate.

Regim de inaltime propus: P+5-8E, P+12-15E (conform plan Reglementari urbanistice).

POT = 40-70%

CUT maxim/UTR = 4.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 otfice@kalinia.ro

www.kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285Z18.05.2007

Partea IV

PREVEDERI SPECIFICE PENTRU STAȚIUNEA MAMAIA

Articolul 12 - Reglementari pentru Stațiunea Mamaia

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Mamaia este cea mai mare stațiune turistica de vara situata pe malul vestic al Marii Negre, in nordul Municipiului Constanta. Situata intre Marea Neagra si lacul Siutghiol are o lungime de 8 km si o lățime de doar 300 m.

Din motive operaționale, determinate de marimea si complexitatea teritoriului studiat, acesta a fost impartit in 5 Zone: Zona A, Zona B, Zona C, Zona D si Zona Nord

Zona A aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 74,25ha si este delimitată:

•    la nord: sediul Mamaia S.A., restaurant Central

•    la sud: canalul de legătură intre Lacul Tabacarie si Marea Neagra


•    la vest: b-dul Mamaia

•    la est: plaja si Marea Neagra

Zona B aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,25ha si este delimitată:

•    la    nord: zona D

•    la    sud: b-dul Aurel Vlaicu

•    la    vest: lacul Siutghiol

•    la    est: b-dul Mamaia

Zona C aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 54,78ha si este delimitată:

•    la nord: zona Mamaia Nord

•    la sud: Hotel Histria si Hotel Palm Beach

la vest: b-dul Mamaia

la est: plaja si Marea Neagra

Zona D aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,41 ha si este delimitată: la nord: Mamaia Nord

la sud: Zona B

la vest: lacul Siutghiol

la est: b-dul Mamaia

Zona Mamaia Nord aferenta Stațiunii Mamaia, are o suprafața de 26,05ha si este delimitată: la nord: limita teritorial administrativa cu orașul Năvodari la sud: zona C

la vest: soseua Mamaia-Navodari

la est: plaja si Marea Neagra

MASURI SI RECOMANDĂRI

• Inițierea unor operațiuni de restaurare/regenerare a fondului construit valoros (monumente, construcții cu valoare ambientala), ca si a spatiilor publice si a spatiilor verzi care întregesc ansambluri si constituie puncte sau areale de interes urbanistic, (in ceea ce privește operațiunile de regenerare a spatiilor publice si verzi, administrația publica locala a hotarat aprobarea documentației de avizare a

lucrărilor de intervenții si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Promenada Turistica Mamaia”)    .

• Pe planul de Reglementari urbanistice aferent zonei A, zona din care face parte ansamblul Cazino, este preluata si marcata pe amplasamentul aferent ansamblului, strict ca reglementare aprobata prin H.C.L.M. 285./2007, relizarea unui complex hotelier P+5-8E, cu accente de P+12-15E.

Prin prezentul PUZ si Regulament de urbanism aferent se propune organizarea unui concurs de soluții supervizate de administrația publica, de Ordinul Arhitectilor din Romania in colaborare cu

KALINIA PROIECT    1

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro

www.kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

Ministerul Culturii si Patrimoniului National, respectiv a Direcției Județene pentru Cultura Constanta, pentru reabilitarea complexului de clădiri Cazino Mamaia si punerea in valoare a acestuia, precum si a plajei din zona aferenta, prin lucrări de construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare (in ceea ce privește operațiunile de regenerare a spatiilor publice si verzi.din zona Piațetei Cazino, care creaza cadrul urbanistic si peisagistic aferent ansamblului, administrația publica locala a

hotarat aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Promenada Turistica Mamaia” care prevede intervenții ai

amenjari speciale in zona pentru activitati socio-culturale). Orice intervenție asupra ansamblului istoric si asupra imobilelor din zona lor de protecție, se vor face numai in condițiile stabilite prin lege (Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizata).

•    In ceea ce privește monumentul istoric “Hotel Rex”, prin marcarea pe planul de Reglementari urbanistice aferent zonei C, zona din care face parte, a reglementarii privind mansardarea hotelului, s-a tinut cont de avizul nr.36/M/28.03.2012 al Ministerului Culturii privind “Reabilitarea, consolidarea si mansardarea “ Grand Hotel Rex”, De asemenea, prin prezentul PUZ se propune studierea posibilității extinderii hotelului Rex, in parcarea existenta spre promenada, in condițiile stabilite prin lege (Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizata), cu avizul Ministerul Culturii si Patrimoniului National, respectiv a Direcției Județene pentru Cultura Constanta.

•    Adecvarea/readecvarea funcționala generala a clădirilor si indeosebi a obiectivelor de patrimoniu conform listei utilizărilor admise din prezentul regulament

•    Protejarea fondului construit valoros, care reflecta anumite etape din evoluția stațiunii:

-    perioada intrebelica si anii 40 (fosta vila regala, Cazinoul, Hotelul Rex, Hotelul Albatros, Vila Radio-Vacanta)

-    perioada anilor '50 (Hotelul laki, pavilioanele stafiilor de pompare)

-    perioada anilor '60 (hoteluri proiectate de arh. Cezar Lazarescu, hoteluri de 10 niveluri din partea de sud a stațiunii, Hotel Parc, Perla, Complexul comercial de la Perla, hoteluri cu 4 etaje, Teatrul de vara si amenjarile aferente)

-    perioada anilor’70 (ansamblul Unirea-Patria-National, Hotel Riviera)

-    perioada anilor '80 (hotel Condor, ansamblurile din nordul stațiunii: Vega-Alcor, Orfeu-Amiral-Comandor, Lido-Ambasador-Savoy)

•    Oprirea proceselor de indesire necontrolata a ansamblurilor construite sau de ocupare intensiva cu construcții definitive/provizorii a unor terenuri ce constituie un cadru fizic personalizat pentru monumente clasate sau ansambluri cu valoare ambientala (zone de protecție ale monumentelor conform anexelor 2,3,4 ale prezentului regulament);

•    Utilizarea unor materiale de construcție si finisare de buna calitate, cu aspect neostentativ, atat la operațiuni de restaurare, cat si in operațiuni de edificare noua

•    Crearea unor perdele verzi de-a lungul stațiunii care sa acompanieze o promenda continua, proiectata in lungul coastei litorale (conform proiectului “Promenada Turistica Mamaia si studiilor de specialitate)

•    Crearea unor cadre de vegetație autohtona, care sa susțină punerea in valoare a unor construcții de patrimoniu sau a unor constructii/ansambluri cu valoare ambientala(conform proiectului “Promenada Turistica Mamaia si studiilor de specialitate)

•    Modernizarea, in funcție de necesitați, a rețelei de străzi, a parcajelor publice si a rețelelor edilitare.

•    Menținerea in domeniul public a aleilor de acces la malul lacului Siutghiol si realizarea unei promenade publice pe malul lacului.

•    Menținerea libera a vederii spre lacul Siutghiol, in axul zonelor Cazino si Hotel Rex.

•    Refacerea, daca este posibil, a bazinelor decorative de apa cu monumentele de for public existente.

•    Având in vedere densitatea zonelor construite Perla si Cazino, prin prezentul regulament se stabilesc zonele Piateta Perla, Piateta Cazino si Piateta Rex ca spatii publice pentru circulație la nivelul solului, ce vor fi reconfigurate si reamenajate conform proiectului “Promenada Mamaia”.

•    Pentru realizarea relației funcționale mare-lac, est-vest, se rezerva 3 suprafețe de teren,

menționate pe planurile de reglementari urbanistice, pentru construirea a 3 pasarele pietonale peste bulevardul Mamaia, in zonele Perla, Cazino si Rex._

KALIWIA PROIECT    ~|

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro

www.kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

•    In zonele dens construite(ex:zona A), se vor mentineZamenaja spatii publice cat mai ample pentru circulația pietonala la nivelul solului.

•    Inițierea unor studii complexe cu privire la:

-    construcțiile provizorii parazitare existente in Stațiunea Mamaia, in urma caruia sa se stabilească termene de decădere a unor drepturi de construire pentru acestea

-    amanajarea peisagistica a spatiilor verzi, a plajelor si falezelor marii si lacului Siutghiol, cu utilizarea/punerea in evidenta a vegetației specifice zonale si a relațiilor apa-uscat

-    dotările specifice de agrement si turism, in vederea utilizării corecte a potențialului natural si construit al stațiunii

-    profilul funcțional, adecvate cerințelor in schimbare ale utilizatorilor stațiunii (sezonalitate si extrasezonalitate, tipologii de turism, capacitate balneara, complementaritate cu municipiul Constanta, etc).

-    evoluția potențialului turistic al stațiunii si creșterea standardului acesteia

-    masuri concrete de reabilitare a clădirilor monumente istorice si a fondului construit existent valoros.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE .    :    .

-    funcțiuni de turism: hotel, hotel apartament, vila turistica, pensiune turistica, structuri de primire turistica cu facilitați pentru tratament balnear, bungalouri, camping

-    se va stimula dezvoltarea funcțiunilor pentru turism științific si de afaceri cu caracter permanent: hoteluri de 3,4,5 stele, săli de conferințe, cluburi, centre culturale etc.

-    apartamente de vacanta, locuințe permanente individuale si colective

-    funcțiuni pentru alimentație publica: restaurant, bistro, fast-food, cantina, cofetărie, cafenea, bar, club, discoteca) si alte spatii pentru alimentație publica (spatii inchise, acoperite si descoperite), aferente sau nu unităților de cazare

-    funcțiuni de comerț: comerț alimentar, comerț nealimentar, centru comercial de factura urbana, comerț cu amănuntul specific pentru turismul sezonier in spatii descoperiteZacoperite si amenajate

-    funcțiuni sportive :terenuri de sport in aer liber, patinoar artificial, teren de minigolf, sala de antrenament pentru diferite sporturi, sala de fitness si întreținere corporala, bazin acoperit si descoperit, servicii de întreținere corporala, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive , servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza

-    funcțiuni de loisir: instalații de agrement si sport cu acces public nelimitatZprivate, loc de joaca pentru copii acoperitZdescoperit, spatii si amenajari pentru spectacole in aer liber, piscine acoperitaZdescoperita

-    funcțiuni de agrement: cazinou, club, club nautic, sala polivalenta, bowling, instalații si dotări specifice agrementului turistic

-    funcțiuni de cultura: centru expozitional, expoziție, târg, centru de congrese, centru de conferințe, cinematograf, multiplex, teatru

-    amenajari turistice pe malurile lacului SiutghioIZLacul Siutghiol (debarcader, pontoane, teleski nautic, orășel lacustru etc)

-    servicii: financiar-bancare, sediu de birouriZfirma, spatii pentru birouri aferente funcțiunilor de baza, agenții de turism, puncte de informare

-    funcțiuni de sanatate: dispensar, statii de salvare, farmacii

-    funcțiuni legate de culte: biserica

-    lucrări de amenajareZ intretinere a malurilor/lacului Siutghiol

-    marina, pasarela amplasate pe Marea Neagra

-    funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare : construcții si instalații aferente

-    unitati cu destinație speciala

-    grupuri sanitare publice

-    amenajari ale spațiului public: străzi, alei auto, pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir.

KALIWIA PROIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

w

' kollnlo proiect

-    spatii verzi si plantate de folosința generala: parc, gradina, scuar, fasii plantate

-    parcuri cu caracter tematic

-    parcaje la sol si multietajate

-    dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza

-    amplasarea de panouri publicitare

-    funcțiunea admisa pentru fiecare parcela in parte, menționata pe planul de Reglementari si in tabelul anexa aferent fiecărei zone, nu este exlusiva, fiind admisa modificarea sau completarea cu funcțiunile admise, enunțate mai sus.

-    funcțiunile legate de culte(lacase de cult), sunt permise inclusiv in zonele menționate pe planurile de Reglementari urbanistice, ca: funcțiuni mixte: spatii verzi, alei auto si pietonale, parcari, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente, construcții si instalații demontabile cu ocazia unor evenimente, locuri de joaca

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI    .

-    construcții si instalații demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

-    corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente

-    amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unor evenimente

-    organizări de evenimente in perioada sezonului estival

-    sunt admise extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilităților maxime de ocupare si utilizare a terenului prevăzute de prezentul regulament si tabele anexate.

ARTICOLUL 3- UTILIZĂRI INTERZISE    ..... "

-    activitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat

-    funcțiuni industriale

-    depozitare si vanzare en-gros;

-    depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane

-    statii de intretinere auto

-    spălătorii chimice

-    sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

-    sunt interzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluări sau diminuarea vegetației si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protecție stabilite pe plan national/local.

-    sunt interzise orice amenajari care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

- in cazurile parcelarilor (divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi) se vor avea in vedere cerințele legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea in cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizației de construire incadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, in valorile maxim admise, atat pe lotul dezmembrat, dar si prin raportare la suprafața parcelei inaintea dezmembrării si suprafețele totale construite insumate cu suprafețele propuse spre construire

KALIN1A PROIECT    ~|

bd.mamaia 296 - constanta '    tel/fax 0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

BfiMB

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kellnlo proiect

-    reparcelare in sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au ca rezultat o alta impartire a mai multor loturi de teren invecinat, loturile rezultante avand destinații si/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

-    autorizarea parcelarilor sau dezmembrărilor se face cu condiția ca, pe parcelele rezultate sa fie respectați indicii de utilizare a terenului (POT si CUT) maxim admiși prin prezentul regulament pentru zonele in care se afla parcelele.

-    sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedita de bransare la rețeaua de distribuție a apei, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de distribuție a energiei electrice Autoritatea publica este in drept ca in cazul in care pentru bransare este prevăzută o extindere a rețelei publice de distribuție sa solicite, anterior autorizării construcției, realizarea efectiva a extinderii.

-    marimea minima a parcelei construibile - conform prevederilor legale, limitelor stabilite, cerințelor tehnice, documentațiilor PUD (daca este cazul) , studiilor de specialitate avizate conform legii (daca este cazul), pentru fiecare funcțiune admisa

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

-    clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective

-    in orice alte cazuri clădirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor spatii de acces, copertine de protecție, terase desoperite, locuri de parcare la sol.

-    regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor si pârtilor subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe aliniament. -

-    sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere fata de aliniament, cu respectarea următoarelor

condiții:    .

a)    terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depăși limita retragerii fata de aliniament cu maxim 1,20 m

b)    in cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstră o distanta minima de 2 m fata de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioara a elementelor lor constructive se va afla la o inaltime minima de 3,5 m fata de cota de calcare exterioara din zona aliniamentului,

c)    bovindourile, respectiv balcoanele inchise vor ocupa, in elevație, o suprafața maxima echivalenta cu 50% din suprafața fațadei.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    regimul de construire in Stațiunea Mamaia este izolat

-    clădirile vor avea fațade laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil

-    in cazul clădirilor amplasate la limita plajei, care au ca vecini domeniul public si este permis POT=100%, acestea se vor amplasa pe limitele laterale si posterioare ale parcelei, cu condiția de a avea fațade laterale si posterioare.

-    pentru toate noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.),

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare

KALIWIA PROIECT    l

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

1111

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare. ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

Accese carosabile

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

-    in mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara îndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

-    numărul si configurația acceselor prevăzute anterior se determina conform HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul General de Urbanism.

-    orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

-    se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere, acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

Accese pietonale

-    autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

-    in sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

-    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR    .7    .    '    7

-    autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizația de construire.

-    in cazul imposibilității tehnice a asigurării, in interiorul parcelei, a spatiilor de parcare prevăzute prin prezentul regulament, se va dovedi asigurarea parcajelor in următoarele condiții:

a)    solicitantul va face dovada asigurării spatiilor de parcare pe o alta parcela, cu condiția păstrării necesarului minim de spatii de parcare pe a doua parcela, cf. prezentului regulament,

b)    solicitantul va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare

-    numărul minim al locurilor de parcare necesare se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul prezentul regulament, HGR.nr.525/1996, H.C.L.M. nr.43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulație in Mun. Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane, Indicativ P132-93.

-    daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul total al locurilor de parcare va fi calculat prin însumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte

-    va fi incurajata amanjarea de spatii de parcare supraterane etajate acolo unde terenul permite.

INECESARUL DE PARCAJE    ............... ................. ........... I

Locuințe/Apartamente de vacanta

Locuințe individuale: doua locuri de parcare

Locuințe colective/apartamente de vacanta : 1loc de parcare/ apartament cu suprafața max.lOOmp, 2 locuri de parcare/apartament cu suprafața max.150mp, 3 locuri de parcare/ apartament cu suprafața

KALIWIA PROIECT    |

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro

www.kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

max.200mp

Funcțiuni de turism conform HGR 525/1996    ............... ...    . •

Hotel, hotel apartament, vila, pensiune turistica: in funcție de tipul de clădire si de categoria de confort,

1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.La untatile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Funcțiuni comerciale ..... ...... / ............... . ........

Se va asigura 1 loc de parcare/35mp suprafața utila funcțiune comerciala

Se vor asigura locuri de parcare pentru personal si pentru vehiculele destinate desfășurării activitatii, separat fata de locurile de parcare rezervate clientilor.

Funcțiuni de alimentație publica    .......:    ......

Se va asigura 1 loc de parcare/30mp suprafața utila alimentație publica

Se vor asigura locuri de parcare pentru personal si pentru vehiculele destinate desfășurării activitatii, separat fata de locurile de parcare rezervate clientilor.

Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.

Funcțiuni de cultura conform HGR 525/1996    i    .

Expoziții, târguri: se va asigura 1 loc de parcare/ 50 mp suprafața de expunere.

Celelalte funcțiuni: se va asigura 1 loc de parcare/10 - 20 de locuri

Funcțiuni de sanatate conform HGR 525/1996

Se va asigura cate 1 loc de parcare/4 persoane angajate, plus un spor de 10%.

Funcțiuni șporțive HGR 525/1996    ______ .    . .    ...    ..

Complexuri sportive, săli de antrenament pentru diferite sporturi, săli de competiții sportive (specializate sau polivalente): se va asigura cate 1 loc de parcare/ 5-20 de locuri.

Celelalte funcțiuni: se va asigura cate 1 loc de parcare/ 30 de locuri.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA Â CLĂDIRILOR

-    autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime, stabilit pe planșa de Reglementari urbanistice pentru fiecare clădire existenta si propunere.

-    in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

-    este permisa realizarea de demisoluri

-    in sensul prezentului regulament, înțelesul termenilor subsol, demisol este acela cuprins in glosarul anexat.

-    in cazul regimului de inaltime care prevede retrageri successive ale nivelurilor, acestea se vor realiza astfel: ultimele doua niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras.

-    in stațiunea Mamaia, este interzisa mansardarea clădirilor ce vor fi edificate ulterior aprobării

prezentului regulament_•_

-    pentru toate clădirile inalte propuse, se va menționa in Certificatul De Urbanism, ca pentru eliberarea Autorizației De Construire este obligatorie obținerea avizului Ministerului Afacerilor Interne.

-    conform avizului Ministerului Afacerilor Interne, inaltimea maxima a clădirilor, in zona A si Zona B, este limitata la 50m.

-    conform avizului Ministerului Apărării Naționale, inaltimea maxima a clădirilor, in cele doua zona

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

illSB

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

restricionate marcate pe planșele de Reglementari urbanistice, este limitata la 39m, calculata de la nivelul marii.

-    pentru amplasarea/instalarea de antene, echipamente de radiotelecomunicatii sau alte instalații care ar putea depăși cumulat, regimul de inaltime al clădirilor propuse a se realiza in cele doua zone restricționate MApN, se va solicita avizul Statului Major General.

ARTICOLUL 11-ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 7    -.7.7    ,    7

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine reglementarilor cuprinse in prezentul regulament sau prevederilor Art. 32 al Regulamentului General de Urbanism.

-    arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

-    aspectul clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate,

-    lucrările de modificare a fațadelor (reabilitare termica, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru întreaga construcție.

-    culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.

-    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

ARTICOLUL 12-CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA ..... . .    '•    7'

Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

-    autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

-    se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

-    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

-    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

-    costurile lucrărilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

Realizarea de rețele edilitare

-    rețelele existente de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune), precum si cele noi vor fi reamplasate/amplasate in subteran.

-    rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

-    extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu costul dovedit al lucrării suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE PUBLICE/PRIVATE

Spatii publice

-    amenajarea sau reamenajarea spatiilor verzi existente sau noi se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistica.

-    vegetația înalta matura va fi protejata si pastrata pe toata suprafața stațiunii.

-    mobilierul urban amplasat in spatiile publice, se va subordonanda unui concept coerent pentru imaginea urbana a întregii stațiuni.

Spatii private

-    terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu 1 arbore/100 mp.

-    Pe suprafața parcelei vor exista amenajari pentru spatii de joc, de odihna si grădini de fațada decorative

-    spațiul liber dintre clădire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese,

- in spatiile publice si in spatiile private, pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sunt premise:


-    amplasarea panourilor publicitare

-    construcții si instalații demontabile pentru funcțiuni comerciale si de alimentație publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții

-    corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente

-    amenajari pentru alimentație publica numai cu ocazia unor evenimente

-    organizări de evenimente in perioada sezonului estival

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    imprejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (h max=30cm) sau plante in ghiveci

-    In toate celelalte cazuri, imprejmuirile vor avea cel mult un soclu opac cu inaltimea maxima de 40 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care pernițe vizibilitatea in ambele direcții si care permite pătrunderea vegetației. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 1,8 m. Imprejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

-    in cazul tuturor clădirilor existente, nemarcate ca propuneri pe planșa de Reglementari urbanistice, procentul de ocupare al terenului se menține

-    in cazul propunerilor marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabele anexa, procentul de ocupare al terenului este 40-70%.

-    in cazurile speciale marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabele anexa, procentul de ocupare al terenului este 90%.

-    in cazurile speciale din zona adiacenta promenadei situate la limita plajei, marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabele anexa, procentul de ocupare al terenului este 100%.

-    in cazurile parcajelor multietajate marcate ca atare pe planșa de Reglementari urbanistice si in tabelele anexa, procentul de ocupare al terenului este 100%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - coeficientul de utilizare al terenului rezulat din regimul de inaltime specificat si procentul de ocupare admis este maxim 4, raportat la suprafața UTR.

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro

PROIECT NR. 103/2012

Bal

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

PARTEA V ANEXE

tWBWt-WBfcB RBlUiMlNTARI

www.kalinia.ro


\A

PROPUS ............

1

Zona acces Stațiunea

Mamaia

Teren liber

P+6E

Complex turistic,

POT=40-70%

2

h.Parc

Platforma beton

Piscina descoperita

3

Zona H.Dacia

Restaurant

P+5E-

Cazare, alim.pub., servicii, comerț

4

Restaurant Bella Italia si Terasa Blu (fost Bufet Felix si Complex Comercial Felix)

Alimentație publica,

Parter

P+2E-

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=100%

5

h.Select

Cazare

P+4E

P+10-15E

Extindere

6

Zona h. Select

Teren liber, parcare

P+2E-

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT = 40-70%

7

Bazin Perla

Teren liber,

Aprobat: P+9E-parcare, alim.pub si cazare

Parter,

Alim.pub, comerț, parcare POT=40-70%

8

Zona r. Select

Alimentație publica,

Parter

P+4E

Cazare

9

Zona acces stațiune b-dul Mamaia

Teren liber,

Aprobat:P+1 E-Al.pub.si cazare

Extindere funcțiune pe teren, P+3-4E retras,

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=40-70%

10

zona Perla Select (sp.com N9)

P+1

comerț, al. publica si cazare

P+1 -> P+3,

Comerț, al. publica si cazare

POT - se menține

zona Perla Select (sp.com N13)

P+1

comerț, al. publica si cazare

P+1 -> P+3,

Comerț, al. publica si cazare

POT - se menține

zona Perla Select (sp.com N14,15,16,17)

P+1

comerț, al. publica si cazare

P+1 -> P+3,

Comerț, al. publica si cazare

POT - se menține

11

Zona Perla - Cazino - h.Rex

Circulații

Amplasare pasarele pietonale

12

Zona bazine Perla-Cleopatra

P-P+1E-P+2E

Alim. Pub., comerț Aprobat:P+M+10-15E

Extindere reglemetari aprobate pentru tot lotul

13

Terasa Summer Heat,

Terasa Monte Carlo (langa Cleopatra)

Alimentație publica,

Parter

Alimentație publica,

Parter,

POT=100%

14

Zona intre Bar Pizza e Pasta si Cleopatra

Teren liber

Parter

Alim.pub./comert

POT=100%

15

Bar Grill House (Cofetăria Aurora)

Alimentație publica,

Parter

Alimentație publica,

Parter+terasa circulabila

16

Zona h.Aurora (intre Bar Grill House

Teren liber

P+1E

Comerț, servicii

KALINIA PROIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385

office@kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007si Terasa la Balansoar)

POT=40-70%

17

Zona h.Aurora

Hotel D+P+8-9

Hotel D+P+10

18

Zona h.Aurora

Terasa alimentație publica

P+2E

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=40-70%

19

Restaurant Azur

Alimentație publica,

Parter

P+2E-3E

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=100%

20

Restaurant Briza Marii

Alimentație publica,

Parter

P+2-3E retras,

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=100%

21

h. Dunarea

Hotel P+4

Supraetajare hotel, etaj 5 restaurant, sala de conferințe, bar si terasa acoperita, spațiu agreement. Lifturi.

22

Restaurant Aurora

Alimentație publica,

Parter si bazin

P+3-4E retras,

Cazare, alim.publica

POT=40-70%

23

Zona H.Neptun,

Spre promenada

Teren liber, circulații

Parcare etajata

24

Hotel Neptun

Terase, teren liber

Extindere Hotel, Restaurant, Bufet si amenajare piscina

25

Zona r. Sirena

Teren liber,

Aprobat:Complex turistic P+12-15E,

POT=40-70%

Extindere reglementari pe tot lotul

26

Zona h. Meridian - plaja

Al. publica si cazare

Al. publica ,cazare, comerț, servicii

P+1. et. 1 max. 50% si retras spre promenade

POT - se menține

27

Zona h. Delta -r. Doina

2 loturi - b-dul Mamaia

Teren liber, circulații

P+3-4E retras,

Cazare, alim.publica

POT=40-70%

28

Zona h. Doina

Teren liber, circulații

P+4E

Cazare, alim.publica

POT=40-70%

29

Bufet Dorulet,

Terasa Hayan - Grill House

Alim. publica, spatii comerciale.

Alim. Publica, cazare,servicii,comerț

P+2-3E, et. 3 max . 50%, aliniament comun pt. ambele construcții

POT - se menține

30

Zona h. Flora

Teren liber

P+5-8E (retrageri succesive) Complex turistic

POT=40-70%

31

Complex turistic Flora

Complex turistic Flora

Extindere Complex turistic Flora P+12-15E

32

Zona h. Sulina

Circulații

Parter,

Alim.pub. +terasa circulabila, POT=40%,

retragere min.12m fata de h.Sulina

KALIMIA PHOIECT

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro
PROIECT NR. 103/2012

BflB

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kalinla proiect

33

Zona h. Flora Terasele:Trattoria dell

Vechio Gogoașa indesata, Tropical, Restaurant Alfa si Snack Bar

Alimentație publica,

Parter

P+1E,

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=100%

34

Zona h. Ovidiu

Club Vacanta Ovidiu

Club Vacanta Ovidiu

P+2E

Cazare

35

Zona rest. Ovidiu

Circulații

Corp administrativ, spatii conexe, parcare

POT - 40-70%

36

Restaurant Ovidiu

Restaurant Ovidiu,

Parter

P+3-4E retras,

Cazare, alim.publica

37

Zona rest. Victoria

Parcare

Post transformare

38

Zona r. Atlanta

Alimentație publica,

P+2E, comerț si grup sanitar, Parter

P+1-2E retras,

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=100%

39

Zona Melody

Platforma dalata

Parter,

Alim. publica

40

Bazin bar Melody

Bazine

Alim. Publica parter

41

Zona bar Melody

Vila D+P+2

Vile P+2-3,

et. 3 max. 75% din et.2, retrag, min. 3m din bd. Mamaia,

Tratare calcan nord si vest, POT -se menține

42

Zona Melody - Posta

Teren liber

P+2E

Birouri, spatii administrative

43

Zona Posta - Promenada

Teren liber, circulații

Parter

Alim. Publica

44

Zona h. Cascom -promenada

Terasa, al. publica

Cazare,Comerț, servicii,

P+4-5,

et. 4 max 75%, et. 5 max 50%, POT = 40-70%

45

Zona Cazino sud

Al. publica si cazare P+2-3E

Al. publica, cazare, comerț, servicii

P+5-6E

POT - se menține

46

Zona Casino sud - gradina de varaAlbatros

Al. publica

P+1E,

al. publ. - parter, etaj -cazare

POT - se menține

47

Gradina Albatros

Club Bellagio

Alimentație publica,

Parter

P+4-5E retras,

Alim. publica, cazare

48

Zona Gradina Albatros

Teren liber

P+7+T

Parcare etajata

49

Zona Cazino-Promenada Magazine intre Complex Cazino si Gradina Albatros

Comerț

Parter

Parter,

Alim. publica, comerț, servicii

50

Zona piateta Cazino, b-dul Mamaia

Restaurant Copa de Vino

Alimentație publica,

P+M,

Aprobat: Cazare .P+3-4E

P+5E,

Alim.publica, cazare

51

Zona piateta Cazino

Aprobat: Alim.publica, cazare,

P+1+M

P+1-2E retras,

Alim. publica, comerț, servicii, cazare

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro

www.kalinia.ro


PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.200752

Zona Cazino

S+P+1 sp.comerc, al.publica

P+3-4, sp.comerc, al.publica, cazare, et.4 max 50%

POT - se menține

53

Zona Cazino, b-dul Mamaia

Teren liber,

Aprobat: parcare

P+1E,

Birouri, spatii administrative

54

Zona parcare - h.Condor

Al. publica

Cazare, alim.pub.

P+4-5,

Retrageri succesive

POT =40-70%

55

Zona Cazino nord -Promenada

Platforma beton, topogan

Al. publica, cazare, comerț, servicii P+1- 2

POT = 40-70%

56

Zona Castel ~ la nord de topogan apa - plaja

Alimentație publica,

Parter

P+2E,

Alim. publica, comerț, servicii, cazare

POT=100%

57

Zona Complex ommerci

Mamaia,

b-dul Mamaia,

Restaurant Romanesc

Alimentație publica,

P+1E,

Aprobat: Vila, P+1E

P+3-4E retras,

Cazare, alim.publica,

POT=40-70%

58

Zona complex Castel

Terenuri sport

AI. publica

POT =40-70%

59

Zona r. Unirea

Restaurant New Orient

Alimentație publica,

Parter,

Circulații

S+P+1 OE, (retrageri comercial) Complex turistic,

POT=40-70%

60

Zona h. Patria - plaja

Alimentație publica, cazare

P+2E

P+2-3E retras

Alim. publica, comerț, servicii, cazare

POT=100%

61

Hotel Restaurant Histria

Tern liber

Extindere cu Terasa Alim.publica

62

Zona h. Tomis - grădiniță

Vila P+3-4

Vila P+4-5 (intrare in legalitate)

POT - se menține

63

Zona h. Dorna

Vila turistica P+1-2

Vila turistica P+4-5-6,

POT max. 50%

64

Restaurant Tomis - plaja

Alimentație publica,

P+T

P+1-2E,

Alim. publica, comerț, servicii, cazare

POT=40-70% (clădiri noi)

POT - se menține in cazul supraetajării

65

Palm Beach

Cazare, ai. publica

Complex turistic P+12-15

POT =40-70%

66

H.Oado

Cazare, al. publica

Al. publica si cazare P+3-4

POT - se menține

67

Bd. Mamaia(bariera-Cazino)

Circulații

Reglementare circulație

68

Pasarela Cazino

Pasarela

Restaurare si modernizare Alim.pub./Comert P+1E

69

-

Teren liber/circulatii

Parcare la sol / etajata

70

Zona Hotel Meridian

Teren liber

P+4E - Alim. publica, comerț, servicii, cazare

POT=40-70%

71

Zona h. Delta -r. Doina - b-dul Mamaia

Teren liber

P+2E - Cazare, alim.publica POT=40-70%

bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro
www.kalinia.roPROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

72

Zona h. Delta -r. Doina - b-dul Mamaia

Teren liber

P+5-8E - Cazare, alim.publica POT=40-70%

73

H. Albatros

Teren liber

P+4-5E - Cazare, alim.publica POT=40-70%

74

Hotel Midia

Cazare P+4E

Extindere si etajare

P+6E

75

Zona H.Flora,

La est de promenada

Teren liber

P+2-3E

Cazare, alim.publica, comerț, servicii

76

H.Hefaistos

Hotel P+4E

Hotel P+10-11E

77

H.Tomis

Teren liber

Extindere Hotel

Cazare si alim. publica

P+8-10E

78

H. Tomis

Teren liber

Piscina

79

Hotel Delta

Teren liber

Extindere Hotel Delta P+4-5E Alimentație publica si cazare

POT =40-70%

Parcare, la sud de Hotel Delta

80

Arthur Pub

Alimentație publica

Parter

P+4-5E

Etaj 4-75%

Etaj 5-50%

Cazare, alimentație publica POT=50%

81

Pasarela Mamaia

Alimentație publica

82

Teatrul de Vara

Cultura

Complex cultural si științific Activitati conexe

Parcare etajata

KALINIA PROIECT

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

g

Hmii

kallnia proloet


ZONAB

nr

PROPUS    .    'I


1

Zona Restaurant On Plonge Junior

Agenție de turism, Circulații, teren liber

P+5-8E

Cazare, aiim,.pub.

POT=40-70%

2

Zona R.On Plonge Jr.

-

Heliport

3

Zona Restaurant On Plonge Junior

Teren liber

P+1-2E

Cazare, alim,.pub., servicii, comerț POT=40-70%

4

Zona amplasament teleski nautic

Teren liber

P+1E

Alim. Pub., echipamente teleski nautic, statie plecare

5

Zona Harlequin - mal lac

Vila P+5-6

Cazare/alim/pub.

P+6-7-8,

et.7-max75%, et.8-max50%,

2 niveluri parcare

POT - se menține

6

H.Florida

P+3

P+4-5,

et.5 max. 60%

POT - se menține

7

Parcare Summer club Sen

Parcare

Parcare P+1 (parțial) + terasa.

Etaj doar in dreptul terenurilor de sport.

POT = 40-70%

8

H. Sunquest

Cazare,

Alim. Publica

P+1E

P+8E

Cazare, alim.pub.,

POT=40-70%

9

Restaurant Cherhana

Alimentație publica, Parter

P+1-2E

Cazare, alim.pub.,

10

Zona club Sen

P+1-2E

P+2-3

POT - se menține

11

Zona vila Marina

P+1-2E

P+2-3,

POT - se menține

12

Zona vila Ioana

Platforma beton

Cazare, alim.pub.,

P+3-4

POT =40-70%

13

Zona parcare Căpitănie

Hotel, piscine, centru afaceri P+5-8

Modificare regim inaltime,

P+9

POT - se menține

14

Zona Tic-Tac-mal lac

Club nautic

Cazare, alim.pub.,

P+5-8,

POT =40-70%

15

Zona Tic-Tac-mal lac

Cazare, al. publica P+3-4E

Cazare, al. publica

P+6-7,

et.6-max75%, et.7-max50%

POT - se menține

16

Zona Tic-Tac

Vila turistica, parcare

întregire front, P+4-5, al. publica si cazare

17

Zona vila Promesse

Cazare, P+2E Aprobat:P+4-5E Cazare, alim.pub., baza tratament, servicii

P+7-8E si terasa circulabila

Cazare, alim.pub., servicii

POT=70%
PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.200718

Zona h. Piccadilly

Parcare, garaj ambarcațiuni

Cazare, alim.pub.,

P+4-5,

POT max 50%

19

Zona h. Piccadilly

Aprobat:

P+4E

Cazare, alim.pub., servicii

P+2E - Club nautic

P+1E - 3 Anexe

20

Zona h. Saguna

Teren liber

P+2E - Club nautic

21

Zona h. Laguna

Teren liber

Cazare, alimentație publica

P+5-8E

POT=40-70%

22

-

Teren liber

Parcare/ parcare etajata

23

Zona Restaurant Tic-Tac

Piscina

Cazare, alimentație publica, servicii P+2-3E

POT=40-70%

24

Zona Comandamentul zonal al marinei, vi-a-vis de hotel Elegance

Teren liber

Cazare, alimentație publica, servicii P+4E

POT=40-70%

KALIWIA PROIECT


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

nr


ZONA/A


PROPUS


MAMAIA ZONAC_________

i ■ i r/l gri Vya ■ i tj / p g

1

Minigolf București

Hotel D+P+5

Complex hotelier P+8

POT - se menține

2

Hotel Mamaia si Restaurant Central

Hotel, Restaurant, anexe, circulații

Extindere hotel si restaurant

P+3-4E

3

Zona h.Jupiter si h.Dorna

Platforme beton

4 posturi transformare

4

Terasa Răsărit de soare si Terasa By Tony

Alimentație publica, P+2E

P+3E+terasa circulabila

Cazare, alim.pub., servicii, comerț

5

Zona h.Venus-h.Litoral

Parcare

Cazare, alim.publica

P+5-8E,et. 7-max75%, et.8-max50%, POT =40-70%

6

Zona h. Astoria

Teren liber

P+3E-

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=40-70%

7

Pizzeria La Fattoria

Platforma beton, terase

Al. publica si cazare,

P+5-6partial

POT - 40-70%

8

Chioșc răcoritoare Jupiter

Alimentație publica, Parter

Alimentație publica

P+1E

9

Modificare coef. Urb.

POT 90%

10

Zona h.Rex

Modificare reg. inaltime, P+3-4

Modificare reg. inaltime,

P+5-6

POT - se menține

11

Zona “Cucaracha”

Al, publica, terasa

Cazare, alim.pub., comerț

P+5-8,

parcare

POT= 40-70%

12

Zona h. Minerva

Minihotel, al.publica, parcare

Cazare, alim.pub.,

P+5-8E

POT = 40-70%

13

Zona h. Mercur

Teren tenis

Piscina

14

Zona h. Modern

Al. publica parter + terasa circulabila

POT = 40-70%

15

Zona h. Mercur

Teren liber

P+3-4E

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=40-70%

16

Zona h. Olt

Parcare

Complex hotelier P+5-8,

POT max - 50%, et.7-75%, et.8-50%

POT - 40-70%

17

Zona h.Olt

Parcare

Al. publ, comerț, cazare,

P+1, et.1 max 50%, retrageri, POTmax - 70%

POT =40%-70%

18

Restaurant Modern (New Bizanț)

Alimentație publica, Parter

P+2E

Cazare, alim.pub.,

POT-se menține

19

Zona h. Modern

Al.publica si cazare

P+1

Cazare, alim.pub.,

P+4-5E

POT =40-70%

20

H. Palas-Pelican

Hotel P+4E

Hotel P+8E

POT - se menține

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

21

Hotel - Restaurant Golden Tulip

(Jupiter-Junona)

Hotel - Restaurant -Anexe - teren liber

A.    P+2E: depozitare, administrație, cazare

B.    1.P+1(H echivalent P+2E)

funcțiuni publice, ommerc

B.2.P+11E:spa, cazare, locuire

B.    3.P+4E: parcare

POT(teren zona B)=80-90%

C.    1.pasarela la et.1 hotel-> ommerc C.2 extindere platforma la ET.1

PARTER-fitness center platforma inchisa vitrata C.3.platforma in consola la nivelul bazinului L=2,2M

P- suprainaltare parțiala 45% din suprafața terasa: zona accese, recepție, lobby-bar ->P+1E

E.    închidere terasa

F.    amplasare panouri fotovoltaice

G.    transfer alee pietonala

22

R. Dorna

Bucătărie si restaurant.

Supraetajare bucătărie si restaurant. POT - se menține

23

Restaurant Dorna

Alimentație publica Parter

P+4E

Alim.pub./cazare

POT- se menține

24

Restaurant Dorna

Teren liber

Extindere

Parter

Alim. Pub.

25

Zona Hotel - Restaurant Golden Tulip (Bueno)

Alimentație publica P+2E

P+3E

Cazare, alim.pub., servicii, comerț POT=40-70%

26

Hotel Apollo

Cazare P+3E Aprobat:extindere

P+1E (sala conferințe/ si Parter (bucatarie/sala fitness/receptie)

P+3E+4E parțial

Extindere P+1E (sala conferințe/ si Parter (bucatarie/sala fitness/receptie)

27

Zona recepție Tabara Nord

Depozit, anexe, circulații

Policlinica P+4

POT - se menține

28

Autoservire Șiret

Alimentație publica Parter

P+3-4E

Alim.pub., cazare

POT=40-70%

29

Restaurant Estival

Alimentație publica, Parter

P+3E

Cazare, alim.pub.,

POT-se menține

Condiționare: proiect unitar

30

Restaurant Briza si

Topogan

Alimentație publica, Parter

P+3-4E

Alim.pub., cazare, servicii, comerț POT=40-70%

31

Zona h. Comandor-Orfeu

Alimentație publica, Parter

P+8E

Cazare, alim.pub.,

POT=40-70%

32

Chioșc Amiral

Alimentație publica, Parter

P+2-3E

Cazare, alim.publica, servicii, comerț

nn

PROIECT NR. 103/2012

kallnla proiect

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007


P0T=max 70%

33

Piscina Savoy

Piscina

Piscina acoperita

34

Restaurant Savoy

Alimentație publica, Parter

P+1E

Et. 1 - sala de conferințe

35

Chioșc Savoy

Chioșc

P+6E

Cazare, alim.publica, servicii, comerț POT=40-70%

36

Zona h. Selena

Modificare regim inaltime, P+1-2

Modificare regim inaltime,

P+6E

POT - se menține

37

Hotel si Restaurant Selena

Cazare si alimentație publica

P- P+1E

Supraetajate hotel cu un etaj si restaurant cu doua etaje

Cazare, alime.pub.

POT - se menține

38

Parcare Savoy

Parcare

P+10E

Cazare, locuire, parcare

POT=40-70%,

39

Zona Camping Tabara

Turist

Comerț,

Parter

Comerț,

Parter

40

Restaurant La Baraca

Alim. pub.- Parter Aprobat: comerț si alimentație publica Parter

P+2-3-4E

Cazare, alim.pub., servicii, comerț

41

Hotel Venus

Teren liber

Extindere cu terasa alim.publica

42

Zona Camping Tabara

Turist

-

Spațiu Comercial Parter

43

Zona Restaurant Marea Neagra - Vila Cernea

Teren liber, circulații

P+6E

Cazare, alim.pub.

POT=40-70%

44

Camping Tabara Turist

Camping, căsuțe cazare

Căsuțe cazare

P+1-2E

45

Zona Hotel Paloma- (Bufet, Midia) Terasa Shark

Tere liber, circulații

P+8

Alimentație publica si cazare POT=40-70%

46

Restaurant Lite

Alimentație publica Parter

P+8

Alimentație publica si cazare

POT-se menține

47

Zona Restaurant Lite (in partea de nord)

Teren liber

P+8

Alimentație publica si cazare POT=40-70%

48

-

Teren liber, circulații

Parcare/ Parcare etajata

49

Zona Restaurant Fati Club Mercur

Teren liber

P+2-3E

Alimentație publica si cazare POT=40-70%

50

Hotel Rex

Parcare si Hotel Rex

Extindere si mansardare hotel Rex P+5E+M

51

Zona H.laki

Teren sport

P+5-8E

Alimentație publica si cazare POT=40-70%

52

Zona H.laki

Spa Center

P+6E

Alimentație publica/ cazare/spa POT=40-70%
bd.mamaia 296 - constanta tel/fax0241 831 222 - tel 0341 407 385 office@kalinia.ro


www.kalinia.ro


MAMAIA ZONA D

nr

PROPUS    n

1

Zona Careu D1

Aprobat:

Club nautic P+3-4E si anaxe

Reconfigurare

Club nautic P+3-4E

Si anexe

2

Zona Careu D2,

Club Kmy’s

Teren liber, Alimentație publica Parter

Club Kmy’s si

Lotizare - 8 loturi

Cazare. Alimentație publica, locuire P+3-4E

POT=40-70%

3

Zona mal lac h. Rex si h. Caraiman

Teren liber

2 heliporturi

4

Zona mal lac

Teren liber

Parter

Alimentație publica

5

Restaurant Kaiak

Alimentație publica

Alim.pub./cazare/

Club nautic

P+5-8E (retrageri successive) POT=40-70%

6

Zona Scandinavia

Teren de sport, teren liber, circulații

Lotizare

Cazare, alimentație publica

P+3-4E

POT=40-70%

7

Zona Scandinavia

Teren liber

Piscina

8

Zona mal lac - Careu D4

Teren liber

Amenajări specifice funcțiunii club nautic

9

Zona Careu D5

Aprobat:

3 clădiri Parter

Alim.publica

4 clădiri

P+2-3E

Cazare

10

Zona mal lac

Teren liber

CazareZalim.pub.

P+2-3E

11

Zona mal lac

Teren liber

Statie pompare Raja

12

CazareZalim.pub.

P+5-8E (retrageri successive) POT=40-70%

13

Zona hotel Caraiman - mal lac

Cazare P+1E, circulații, teren liber

CazareZalim.pub.

2 corpuri:

corp 1 - P+4-5E,

et.4 max 75%, et.5 max 50%,

corp 2 - P+5-8E,

et.7 max 75%, et.8 max 50%

POT = 40%-70%

14

-

-

ParcareZ Parcare etajata

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

IĂNEXAT^ZONADE PR0TECTÎOÎ0NUMENT ISTORIC ANSĂMBLDLCAZINO MAMAIA |

IDENTIFICARE: Ordinul 2460 din 5 august 2010 (Ordinul 2460/2010) privind clasarea de urgenta in Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa B, a imobilului "Ansamblul Cazinoul

Mamaia" din stațiunea Mamaia, municipiul

Constanta, județul Constanta - Publicat in Monitorul

Oficial 666 din 29 septembrie 2010 (M. Of. 666/2010)

Cod LMI

CT-ll-a-B-21001

Denumire oficiala

"Ansamblul Cazinoul Mamaia"

COMPONENTE

Cod LMI

CT-ll-a-B-21001

Cazino

Cod LMI

CT-ll-a-B-21001.01

Pavilon central, restaurant

Cod LMI

CT-ll-a-B-21001.02

Corpuri laterale cu cabine

Cod LMI

CT-ll-a-B-21001.03

Pod cu bar maritim

fĂNEXÂ 3 -“ZONĂ DE PROTECȚIE FOSTA VILÂREGALA, AZI CLUB “CÂSTEL”


Cod LMI

CT-ll-m-A-02896

Denumire oficiala

Fosta vila Regala, azi club "Castel"[ANEXA 4 - ZONA DE PROTECȚIE MONUMENT ISTORIC “HOTEL REX”

Conform anexa 2 din Legea nr.5/2000 pentru aprobare PATN, Secțiunea a lll-a Zone protejate Anexa Nr. III: I. Valori de patrimoniu cultural de interes național (monumente istorice de valoare naționala excepționala), 1. Monumente si ansambluri de arhitectura

Denumire oficiala


Hotel RexPROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

[ANEXA 5 - ZONE DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC

- ■■ 1

PROIECT NR. 103/2012

g|f§||j

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kalinla proiect

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proloct

KALIWIA PROIECT

PROIECT NR. 103/2012

B118B

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

ANEXA 6 -GLOSAR DE TERMENI .......... 1

Accesul la drumurile publice - accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcela(G./W - 007 -2000).

Ampriza drumului - suprafața de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrări de arta (G.M- 007 -2000).

Ape costiere - apele de suprafața situate in interiorul unei linii ale cărei puncte sunt situate in totalitate la o distanta de 1 mila marina pe partea dinspre mare, fata de cel mai apropiat punct al liniei de baza, de la care se masoara intinderea apelor teritoriale, cu extinderea limitei, unde este cazul, pana la limita exterioara a apelor tranzitorii

Ape uzate - ape provenind din activitati casnice, sociale sau economice, continind substanțe poluante sau reziduuri care-i alternează caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice inițiale, precum si ape de ploaie ce curg pe terenuri poluante (Legea 107/1996)

Arie naturala protejata - zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale sălbatice, elemente si formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, științifica sau culturala deosebita (Legea350/2001).

Atic - parte a unei construcții situata deasupra cornișei si menita sa mascheze acoperișul (DEX 1998). in cazul clădirilor cu acoperiș terasa, se considera atic elementul superior al fațadei, care depășește cota ultimului planseu si avand rol constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale invelitorii si rol in ghidarea apelor meteorice.

Branșamentul de apa - conducta de legătură de la rețeaua publica de distribuție la consumatori, cuprinzând vana de concesie, apometrul si construcțiile aferente (cămin, vana de golire etc.)(G./W - 007 -2000).

Branșamentul de gaze - conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de la o conducta apartinand sistemului de distribuție pana la ieșirea din robinetul de branșament, statia sau postul de reglare (G.M - 007 - 2000).

Branșamentul electric - partea din instalația de distribuție a energiei electrice cuprinsa intre linia electrica (aeriana sau subterana) si instalația interioara (a abonatului) (G.M - 007 - 2000).

Bungalourile - structuri de primire turistice de capacitate redusa, realizate, de regula, din lemn sau din alte materiale similare. In zonele cu umiditate ridicata (munte, mare) acestea pot fi construite si din zidărie. Sunt amplasate In perimetrul campingurilor, satelor de vacanta, ca unitati independente situate In stațiuni turistice sau zone turistice, ori ca spatii complementare pe langa alte structuri de primire turistice. Asigura cazarea turiștilor, precum si celelalte servicii prestate de unitatea de baza, după caz. Funcționează, de regula, cu activitate sezoniera. (ORDIN Nr.1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

Campingurile - structuri de primire turistice destinate sa asigure cazarea turiștilor In corturi sau rulote, astfel amenajate Incat sa permită acestora sa parcheze mijloacele de transport, sa Isi pregătească masa si sa beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitati. . (ORDIN Nr.1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

Construcții cu caracter provizoriu - construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorita cerințelor urbanistice impuse de autoritatea

KALINIA PROIECT    |

PROIECT NR. 103/2012

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA

MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proiect

publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizația de construire. De regula, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale si alcătuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea inițiala (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul legii 50/1991, realizarea construcțiilor provizorii se autorizează in aceleași condiții in care se autorizează construcțiile definitive (Legea 50/1991).

Comisa - Partea superioara, ieșita in afara si ornamentată, a zidului unei construcții, avand rolul de a sprijini acoperișul si de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fata clădirilor (DEX 1998). In cazul inexistentei acestui element in arhitectura clădirii, in prezentul regulament se va considera streasina acoperișului.

Demisol (prescurtat: D) - nivel construit al clădirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum jumătate din inaltimea libera a acestuia si prevăzut cu ferestre in pereții de închidere perimetrala. Demisolul se considera nivel suprateran al construcției. Atunci când pardoseala este situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumătate din inaltimea libera, se considera subsol si se include in numărul de niveluri subterane ale construcției (P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor).

Deseu - orice substanța in stare solida sau lichida, provenita din procese de producție sau din activitati casnice si sociale, care nu mai poate fi utilizata conform destinației inițiale si care, in vederea unei eventuale reutilizari in alte scopuri sau pentru limitarea efectelor poluante, necesita masuri de depozitare si păstrare (Legea 107/1996)

Domeniul public - totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publica, ce aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes național, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea in regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor (G.M - 007 -2000).

Drumurile publice - drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritățile administrației publice centrale sau locale, si clasificate tehnic, conform legislației si terminologiei tehnice, in autostrăzi, drumuri expres, naționale, județene si comunale in extravilan si străzi in intravilan (G.M -007-2000).

Echiparea edilitara - ansamblul format din construcții, instalații si amenajari, care asigura in teritoriul localităților funcționarea permanenta a tuturor construcțiilor si amenajărilor, indiferent de poziția acestora fata de sursele de apa, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecției mediului ambiant (G.M- 007- 2000).

Edificabil (suprafața edificabila) - suprafața componenta a unei parcele, in interiorul careia pot fi amplasate construcții, in condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Funcțiuni de interes public - acele funcțiuni urbane caracterizate prin accesul direct al publicului in cea mai mare parte a spatiilor in care se desfasoara. (comerț, servicii cu acces public, alimentație publica, cultura, dotări etc)

Gospodărirea apelor - activitatile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice si masuri legislative, economice si administrative, conduc la cunoașterea, utilizarea, valorificarea raționala, menținerea sau imbunatatirea resurselor de apa pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, la protecția impotriva epuizării si poluării acestor resurse, precum si la prevenirea si combaterea acțiunilor distructive ale apelor (Legea 107/1996)

Indici urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării si ai dezvoltării

KALIWIA PROIECT    |

PROIECT NR. 103/2012

llllgl

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007durabile a zonelorurbane, care se definesc si se calculează după cum urmeaza:

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construita desfasurata (suprafața desfasurata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție,

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita (amprenta la sol a clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include in suprafața construita.

Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT si CUT:

Daca o construcție noua este edificata pe un teren care conține o clădire care nu este destinata demolării, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculează adaugandu-se suprafața planseelor existente la cele ale construcțiilor noi,

Daca o construcție este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează in raport cu ansamblul terenului inițial, adaugandu-se suprafața planseelor existente la cele ale noii construcții (Legea 350/2001).

Interdicție de construire (non aedificandi) - regula urbanistica urmare careia, intr-o zona strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistica durabila, este interzisa emiterea de autorizației de construire, in mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusa (Legea 350/2001).

Imrejmuirile - construcțiile sau amenajările (plantații, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile invecinate (G.M- 007 - 2000).

Habitat natural - zona terestra, acvatica sau subterana, in stare naturala sau seminaturala, care se diferențiază prin caracteristici geografice, abiotice si biotice (OUG 57/2007),

Hotel - structura de primire turistica amenajata In clădiri sau In corpuri de clădiri, care pune la dispoziția turiștilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigura prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/receptie si de spatii de alimentație publica. . (ORDIN Nr.1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

Hotelul apartament - este acel hotel compus din apartamente sau garsoniere, astfel dotate Incat sa asigure pastrarea si prepararea alimentelor, precum si servirea mesei In incinta acestora. . (ORDIN Nr.1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

Mal - porțiune ingusta de teren, de regula in panta, de-a lungul unei ape(Legea 107/1996)

Mobilier urban - Elementele funcționale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu excepția energiei electrice), necesitând emiterea autorizației de construire, fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banei, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea (Legea50/1991).

Monument istoric (Legea422/2001).

a) monument - construcție sau parte de construcție, împreuna cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care

KALINIA PROIECT    |

i

PROIECT NR. 103/2012

iiiiii

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kellnta protoet

constituie mărturii culturai-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

b)    ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreuna cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

c)    sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane in cadru natural care sunt mărturii culturai-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural.

Monumente istorice de for public - bunuri imobile, lucrări de arta plastica, arta monumentala, construcții sau amenajari neutilitare, avand caracter decorativ, comemorativ si de semnal, amplasare in spatii publice, intr-o zona de protecție, pe terenuri aflate in domeniul public sau privat al statului ori al unităților ad m inistrativ-teritoriale. (Legea120/2006).

Natura 2000 - rețea ecologica constituita din situri Natura 2000 de doua tipuri: Arii Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate si Arii de Protecție Speciala Avifaunistica (SPA - Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări, (www.natura2000.ro)

Nivel - spațiu construit suprateran sau subteran al construcțiilor inchise sau deschise, delimitat de plansee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a incaperii/spatiului in care se afla (P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor).

Nivel retras (prescurtat: R)- nivel ale cărui limite exterioare, in proiecția orizontala, sunt retrase fata de cele ale nivelului inferior. In sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate fațadele clădirii care sunt vizibile din spațiul public. Suprafața construita desfasurata a nivelului retras nu va depăși 75%, respectiv 50 %, in cazul retragerilor successive, din cea a ultimului nivel plin (neretras).

Obiectiv de utilitate publica - se considera obiective de utilitate publica: prospecțiunile si explorările geologice, extracția si prelucrarea substanțelor minerale utile, instalații pentru producerea energiei electrice, caile de comunicație, deschiderea, alinierea si lărgirea străzilor, sistemele de alimentare cu energie electrica, telecomunicații, gaze, termoficare, apa, canalizare, instalații pentru protecția mediului, indiguiri si regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apa si atenuarea viiturilor, derivații de debite pentru alimentari cu apa si pentru atenuarea viiturilor, statii hidrometeorologice, seismice si sisteme de avertizare si prevenire a fenomenelor naturale periculoase si de combatere a eroziunii de adâncime, clădirile si terenurile construcțiilor de locuințe sociale si altor obiective sociale de invatamant, sanatate, cultura, sport, protecție si asistenta sociala, precum si de administrație publica si pentru autoritatile judecătorești, salvarea, protejarea si punerea in valoare a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice, precum si a parcurilor naționale, rezervațiilor naturale si a monumentelor naturii, prevenirea si inlaturarea urmărilor dezastrelor naturale -cutremure, inundații, alunecări de terenuri, apararea tarii, ordinea publica si siguranța naționala. (Legea 33/1994, O. MLPATnr. 21/N/2000)

Parcajele - spatii amenajate la sol sau in construcții pentru staționarea, respectiv pentru adapostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M- 007 - 2000).

Parcela - suprafața de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai multor proprietari, apartinand domeniului public sau privat, si care are un număr cadastral ce se înscrie in registrul de publicitate funciara. împreuna cu construcțiile sau amenajările executate pe suprafața sa, parcela reprezintă un bun imobil (G.M - 007 -2000).

Parcelare - acțiunea urbana prin care o suprafața de teren este divizata in loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuințe individuale, de mica inaltime (Legea 350/2001).

KALINIA PROIECT

PROIECT NR. 103/2012

llil

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kellnla proiect

Plaja marii - porțiunea de teren din vecinătatea marii, cuprinsa intre cota cea mai scăzută a apei si limita terenului neafectat de dinamica mediului acvatic (Legea 107/1996)

Pensiunile turistice - structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri de cazare, funcționând In locuințele cetățenilor sau In clădiri independente, care asigura In spatii special amenajate cazarea turiștilor si condiții de pregătire si de servire a mesei

Porturile - sunt suprafețe delimitate din teritoriul național, situate la malul marii sau al unei cai navigabile interioare, construite si echipate astfel incat sa permită primirea si adapostirea navelor, efectuarea activitatilor de transport naval, precum si a altor activitati reglementate. Portul cuprinde infrastructura portuara, respectiv totalitatea acvatoriilor, terenurilor, construcțiilor hidrotehnice destinate acostării navelor si/sau aferente porturilor, senatelor de acces, radelor, platformelor, cailor ferate, drumurilor tehnologice, instalațiilor si echipamentelor aflate in perimetrul acestuia. (Ordonanța 22/1999)

Racordul de canalizare - canalul de legătură situat intre ultimul cămin de vizitare de pe terenul abonatului si primul cămin de primire din canalizarea publica (G.M-007 - 2000).

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor (Legea 350/2001).

• Reparcelare - in sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au ca rezultat o alta împărțire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante avand destinații si/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea si dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si/sau obiectivelor de utilitate publica.

Rețeaua publica de alimentare cu apa - ansamblul de lucrări inginerești, care asigura aprovizionarea cu apa potabila si industriala a localităților, aparține domeniului public si este exploatata de instituții publice specializate (G.M- 007- 2000).

Rețeaua publica de alimentare cu energie electrica - ansamblul de lucrări inginerești, care asigura aprovizionarea cu energie electrica din sistemul național a localităților, aparține domeniului public si este exploatata de instituții publice specializate (G.M- 007- 2000).

Rețeaua publica de canalizare - ansamblul de lucrări inginerești, care asigura evacuarea apelor uzate si meteorice de pe teritoriul localității, aparține domeniului public si este exploatata de instituții publice specializate (G.M- 007 - 2000).

Riscurile naturale considerate in prezentul regulament sunt cele de natura hidrologica, hidrogeologica, geologica si geofizica (G.M - 007 - 2000).

Servitute de utilitate publica - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt proprietar. Măsură de protecție a bunurilor imobile publice nu poate fi opusa cererilor de autorizare decât daca este continua in documentațiile de urbanism aprobate (avand drept consecința o limitare administrativa a dreptului de proprietate) (Legea 350/2001).

Sit Natura 2000 SPA - Arii de Protecție Speciala Avifauninstice (in limba engleza, Special ProtectionAreas -SPA) sunt arii care fac parte din rețeaua Natura 2000, conform Directivei Pasari.(www.natura2000.ro)

Sit Natura 2000 SCI - Situri de Importanta Comunitara, desemnate conform cu Directiva Habitate. (www.natura2000.ro)

Spatii verzi de folosința comuna/ spatii libere de folosința comuna - ansamblu de spatii neocupate de

KALIWIA PROIECT


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

construcții, plantate si amenajate, destinate odihnei, recreerii si socializării, care deservește in primul rând locuitorii zonei sau parcelei. Spatiile libere de folosința comuna pot include suprafețe verzi, plantații, locuri de joaca, terenuri de sport, oglinzi si cursuri de apa, alei, scuaruri si piatete pietonale, grădini publice, parcuri. Spatiile verzi de folosința comuna se pot afla in proprietate publica sau privata.

Străzile - drumuri publice din interiorul localităților indiferent de denumire (strada, cale, chei, splai, sosea, alee, fundătură, ulița) (G.M - 007 - 2000).

Străzile si artere pietonale - străzi rezervate exclusiv circulației pietonilor si ocazional accesului vehiculelor in scop utilitar - servicii si intervenție pentru parcelele din zona (G.M - 007 - 2000).

Structurile de primire turistica includ:

•    structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de închiriat In locuințe familiale, nave fluviale si maritime, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice si alte unitati cu funcțiuni de cazare turistica,

•    structuri de primire turistica cu funcțiuni de alimentație publica: unitati de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare, unitati de alimentație publica situate In stațiuni turistice, precum si cele administrate de societăți comerciale de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unitati tip fast-food, cofetarii, patiserii etc.),

•    structuri de primire turistica cu funcțiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații si dotări specifice agrementului turistic,

•    structuri de primire turistica cu funcțiuni de transport:

1.    transport rutier: autocare etc.,

2.    transport feroviar: trenulete, trenuri cu cremaliera etc.,    -

3.    transport fluvial si maritim: vapoare etc.,

4.    transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.,

•    structuri de primire turistica cu funcțiuni de tratament balnear: unitati de prestări de servicii

pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

(Ordonanța 58/1998)

Structuri de primire turistice clasificate - orice construcții si amenajari destinate, prin proiectare si execuție, cazarii sau servirii mesei pentru turiști, impreuna cu serviciile specifice aferente.

Structurile de primire turistice includ:

a)    structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistica:

•    hoteluri,

•    hoteluri-apartament,

•    moteluri,    ,

•    hoteluri pentru tineret,

•    hosteluri,

•    vile turistice,

•    cabane,

•    bungalouri,

•    sate de vacanta,

•    campinguri,

•    apartamente sau camere de închiriat in locuințe familiale ori in clădiri cu alta destinație,

•    nave fluviale si maritime,

•    pensiuni turistice si pensiuni agroturistice

•    alte unitati cu funcțiuni de cazare turistica,

b)    structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publica:

•    unitati de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare,

(HG nr. 709/2009)

KALINIA PHOIECT


PROIECT NR. 103/2012


ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

Subsol (prescurtat: S) - nivel construit al clădirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din inaltimea libera, subsolul se considera nivel subteran al construcției (după: P118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor).

Suprafața construita desfasurata (scd) - suma suprafețelor desfășurate a tuturor planseelor. nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție (Legea 350/2001).

Suprafața construita (SC) - suprafața construita la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces, proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include in suprafața construita (Legea 350/2001).

Suprafața nivelului (SN) - (Aria nivelului) aria secțiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv delimitată de conturul ei exterior. Suprafața nivelului se masoara la 1 m deasupra pardoselii finite, in suprafața nivelului se cuprind si ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

•    ariile teraselor teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni,

•    ariile balcoanelor interioare (in cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau altor sAli similare),

•    ariile subpantelor,

•    ariile balcoanelor si logiilor,

•    ariile porticelor de circulație si gangurilor de trecere daca acestea nu au inaltimea mai mare decât a unui etaj, se considera aferente numai primului nivel deservit,

•    aria incaperilor cu inaltime libera mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc. parti ieșite si închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc,

•    aria rampelor exterioare si a scărilor de acces de la magazii, depozite etc,

•    aria aferenta lucarnelor in cazul mansardelor, daca h>1,8 m,

In aria nivelului nu se cuprind:

Copertinele cu suprafețe mai mici de 4 mp si adancimea mai mica de 2 m, profilele ornamentale si comisele,

Invelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior, golurile mai mari de 4 mp, fiecare in parte, numai la curți de lumina si curți englezești, rezalidurile cu aria mai mica de 0,4 mp si nișele cu aria mai mare de 0,4 mp,

Treptele exterioare si terasele neacoperite,

La clădirile, cu excepția locuințelor, care au porțiuni cu număr diferit de niveluri denivelate de înălțimi egale sau diferite, deservite de o aceeași scara, numărul de niveluri al casei scării se determina conform STAS 4908-85.

Vile turistice - sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusa, funcționând In clădiri independente, cu arhitectura specifica, situate In stațiuni turistice sau In alte zone si localitati de interes turistic, care asigura cazarea turiștilor si prestarea unor servicii specifice. . (ORDIN Nr.1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind clasificarea structurilor de primire turistice)

Zona construita protejata (ZCP) - teritoriu delimitat geografic, in cuprinsul caruia se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului cultural cu valoare deosebita. ZCP sunt insituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții).

Zona funcționala - parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina funcțiunea dominanta existenta si viitoare. Zona funcționala poate rezulta din mai

|    KALINIA PROIECT    |

. I

PROIECT NR. 103/2012

11111

ACTUALIZARE

PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA MODIFICARE H.C.L.M. NR.285/18.05.2007

kallnla proloct

multe parti cu aceeași funcțiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.). Zonificarea funcționala este acțiunea împărțirii teritoriului in zone funcționale (Legea 350/2001).

Zona de protecție ape - zona adiacenta cursurilor de apa, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcțiilor si instalațiilor aferente, in care se introduc, după caz, interdicții sau restricții privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcțiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor de apa (Legea 107/1996)

Zona de protecție a monumentelor istorice - zona delimitată si instituita pentru fiecare monument istoric prin care se asigura conservarea integrata a monumentelor istorice si a cadrului sau construit sau natural. (Legea 422/2001).

Zona de protecție a monumentului istoric se stabilește, pana la elaborarea studiilor de specialitate, “[...] de 100 metri in municipii si orașe, de 200 metri in comune si de 500 metri in afara localităților. (2) Distantele sunt măsurate de la limita exterioara a terenurilor aferente monumentelor istorice [...]” (Legea 5/2000)

Zona de protecție sanitara cu regim sever - terenul din jurul obiectivelor prevăzute la art 2, Hotararea nr.930/11.08.2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica, unde este interzisa orice amplasare de folosința sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apa.

Zona de siguranța maritima sau zona de sigurantaa cailor navigabile interioare - fasia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului, situata in lungul țărmului marii sau al apelor interioare navigabile, pe o lățime de 30 m masurata de la marginea apei spre interiorul uscatului. In cazul apelor cu nivel variabil, marginea apei se considera linia apelor medii. (Ordonanța 22/1999)

Zona de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane (Legea 350/2001).

Utilitati publice (Sistem de utilitati publice) - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții si instalații tehnologice, echipamente si dotări funcționale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale cărui exploatare si funcționare se asigura furnizarea/prestarea serviciului. Utilitățile publice cuprind:

a)    alimentarea cu apa,

b)    canalizarea si epurarea apelor uzate,

c)    colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale,

d)    producția, transportul, distribuția si furnizarea de energie termica in sistem centralizat,

e)    salubrizarea localităților,

f)    iluminatul public,

g)    administrarea domeniului public si privat al unităților administrativ-teritoriale, precum siaLtele-asemenea,

h)    transportul public local

(Legea51,2006).

"" Alexandru VehXntopmiț, UrbAȘimon^Socației

arh’.VÂ54


LEGENDA


nmtr

E~


oct* rosraajua ASOciTJurrvI-i LOCT* ICKXB! PROPRCTATC PRIVAT* A

[_1 poaaucu» fiux/juusa


)REȘEDINTE SEDWT A.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA StKV.C’UL CADASTRU


EXECUTANT SC GEQ€mr?b-IMITS SRL

rS axjtohV/.a^ S

,1 , %O'8-PNr-0u08 -I 3 Sons D \K    sS’V


I

□“

n

ir~

_i

ti—

I

PLAN TOPOGRAFIC TEMATIC SUPORT PUZ STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA C


LEGENDA

LIMITE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONST? StHV.dUL CADASTRU


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

LIMITA PU2 - ZONA STUDIATA - ZONA C

LIMITA A.B.A.DL,

LIMITA TERCNURI CE APARȚIN DOMENlULlf PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


Data;-:/'. $/t    Șefi inSTura


1 LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A J PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE'-0MRASEMNBA2Ă

secretar.

M ARC EL^ g n-

r


Al. SoJanina


Al. Mg gara<<

\


a

2

-z


XI

y

o

Q.

O

ui


X

<0

io

p

3

P


9

•<

3

"2.

p


r"'


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ScriViClUL CADASTRU

VIZAT    ESC’H IMPARE

Nr. 3    c ^2.

Data/1^    Semnătura


PLAN TOPOGRAFIC TEMATIC SUPORT PUZ STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA MAMAIA NORD


LEGENDA

LIMITE


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


1 LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA MAMAIA NORD


LIMITA A.B.A.D.L.


LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


președinte ședință.


EXECUTANT SC GEDC
CO N TR A SEM N E A’Z Ă SECRETAR.Al. Siracuzza


>

3

JD

l£3T IO D in


ujtj?

Al. Micene

LOT 6ANEXA LA HCLM NR.4^/


președinte ședință.SILUETA EXISTENTA STAȚIUNEA MAMAIA


H»2?m

H=iiir

H=6n


SILUETA PROPUSA STAȚIUNEA MAMAIA


H*2?m H*15n-

H- fri

ANSAMBLUL CAZINO


ANSAMBLUL CAZINO


FL


HOTEL REX


4otelre>


nu


TT


i r


□===01


l T


lTU LI


O

O

z

03


SILUETA PROPUSA STAȚIUNEA MAMAIA

P+10-

>    7

o    i

m    S

>    X    >    X

0    i    0    *

0    SiQ

m    \    m

SILUETA EXISTENTA STAȚIUNEA MAMAIA

01

Ș    -

z    S z

00

>x

8~ m z


>

O

o

m


Ol


>

O

O

m

z


>

O O m z —I


TT

+


5

o

m

z

-i


“0

+


7 > ± ° Sp m z -i


Ol


7 >

“o

m

z


X

+

00


> O O m z —I


“O

+

o

Ol


>

o

O

m

z


“O

+


>

o

o

m


7 >

+ o o m z


oo


X

+

o

I

Ol


>

O

O

m


x

+

oo


+

CD


<:

>

03

C


+

oo


X

>

X

O


ui

>N>

O


X

>

X

5


C/>

m

r~

m

2


H=53tr

-1«27iri •1=1 Sr, H’ 6-n:


1=


£ O

m

O

X

5

X

>


<x>


>

C

71

O


m -o —I c


si

m

x

u

>

z


"O

+


i-or ui 03

i ! > ?


“O

+


X

x

O

£


“O I

i o < u c


CO <

2

o

2

>


T?

03

s

m

r~

O

u

-<


x x~xrx~

> > o) —I o O)


P'O >

fi


"O

+


03

>

S

CD

r-

C


-O X l i

+ • + ■ S Q CD >

O z u o

7)


03

>


73

O

03


TV

c

03

O

>

03

m


Z

ș

o

z

>


73

5


oo


+

-H

O7 07 T

+ T>+ L_ -n Pn-X

r° >

> m 03 zj o


X X

Oi X m


XX

£ s

z

m

x

>


-trx

£5


£>£x£c/3£<


O

fixjyx-x~xx x

01 iz ii >oo 2 s >


03

>

O)

>

u

o

X


<

o

-<


£$2*2

S o    Ș

§ S    r-

> >


J=nr


n o,


n-n—n


■<—I I 1—1 crR- ■ —uFL


>

o o m z —I


7 >

+ o o 2 01arlrMIxArscne

Titlul plMiurîijr

Rara hwiua

înmiim

1/5000 00

ÎWIUIIW MAMAIA

JIONTAJrDTO

| InrfkitiY plan»PLAN URBANISTIC ZONAL -MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA


MAREA

NEAGRA
Acea document, nu va fi reprodus sub nici o forma si sub nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c. KALINIA s.r.l., Constanta.


Indicată

Uu

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA B SITUAȚIA EXISTENTAPROIECTANT GENERAL


proi

s.c. KALINIA PROIECT s.r.lLEGENDA


rtr. SABINELOR nr.23 Constanta 8700


LIMITE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA EXISTENTALIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA B S=26,25HA

LIMITA A.B.A.D.L.


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE

(HCLM NR.285/18.05.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL 5M


STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICA (HOTELURI, HOTELURI-APARTAMENT, MOTELURI , VILE TURISTICE, PENSIUNI TURISTICE SAU ALTE STRUCTURI DE CAZARE TURISTICA)

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA (UNITATI DE ALIMENTAȚIE DIN INCINTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA INDIFERENT DE AMPLASAMENT (RESTAURANTE, BARURI, UNITATI TIP FAST-FOOD, COFETARII, PATISERII ETC.)

LOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTA


DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI TURISTIC: CENTRU DE DISTRACȚII, PARC ACVATIC, TERENURI DE SPORT,CLUBURI SPORTIVE ETC)

CLĂDIRI SI DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI NAUTIC

SERVICII SI DOTĂRI DE INTERES GENERAL

CLĂDIRI ANEXE STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICA


CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE


FUNCȚIUNI MIXTE: SPATII VERZI, MOBILIER URBAN, PANOURI PUBLICITARE, LOCURI DE JOACA, TERENURI LIBERE NECONSTRUITE CARE NU AU FOST REGLEMENTATE ANTERIOR

TERENURI LIBERE NECONSTRUITE CU REGLEMENTARI APROBATE ANTERIOR


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII PIETONALE

(ALEI,PLATFORME SI AMENAJARI, INCLUSIV PLATFORME AMENAJATE CA TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA)

CIRCULAȚII CAROSABILE _ (INCLUSIV PARCAJE LA SOL)


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,    L

MARCELA ENAPHt:


diretfor arti. Felix Arsene


ACTUAUZARE PUZ MAMAIA MODIFICARE HCLM «R.2S5/18.05.1007COmTAHTA,SIATIUHEAMAMAiA

ZONAB


Sef proiect


arh. Fdix Anene


Număr proiect

Faza

Data

10^/2012 1

PUZ

MAI 2013


URBANISri

Proiectat

urb. Simona Socarici

Desenat: |j    ,

/

orb. Simona tocanei

Verificat    /    9

arii. Fetix Anaie

Titlul planurilor

Scara

Revizia

SIIUATIA EXISFENTA

t/2000

00

ZONAB

Indicativ planșa

Ul2'■'i !'m 1

!

p

i 1

1 ț 1

d

il

LX


Jl


SITUAȚIA EXISTENTA

1/2000

00

ZOHAC

I

1 Indicativ planșa

i    ..    ■    ..■■■.....!

Ui}
L44LJ1OT»

-1

ț /j 1

r ,M7I


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA MAMAIA NORD SITUAȚIA EXISTENTA


LEGENDA


LIMITE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA APROBATA PRIN HCLM 285/2007 CIRCULAȚII


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIVABROBARI PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOARE AMPLASAMENT ORĂȘEL LACUSTRU

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTASTRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA OU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICA (HOTELURI. HOTELURI-APARTAMENT, MOTELURI . VILE TURISTICE. PENSIUNI TURISTICE SAU ALTE STRUCTURI DE CAZARE TURISTICA)

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA (UNITATI DE ALIMENTAȚIE DIN INCINTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, UNrTATI DE AUMENTATIE PUBLICA INDIFERENT DE AMPLASAMENT (RESTAURANTE. BARURI, UNITATI TIP FAST-FOOD. COFETARII, PATISERII, CLUBURI ETC.)

SERVICII/COMERT


CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

(INCLUSIV TERASE, PLATFORME SI AMENAJARI)


|----- I CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

__| (INCLUSIV PARCAJE LA SOL)LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL 5MLOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTA/CAZARE TURISTICA

DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE AGREMENTULUI TURISTIC

CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDIUTARE

AMENAJARI HIDROTEHNICE

FUNCȚIUNI MIXTE: SPATII VERZI, ALEI, PARCAM

PLAJAMONUMENTE ISTORICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA EXISTENTA

n n î; ' ~n îi clădiri existente cu funcțiuni:

B i jl H H LOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTA/CAZARE TURISTICA


IZZJ

■ 1 ‘

•fc

LZ3

F E 1


- ■ ip

I J

ȚI

«’

L


SIT ARHEOLOGIC SUBACVATIC

(platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-I-B-A-O2561

f " " Ti ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE SI SITURI ARHEOLOGICE

L. - - JCONTRASEM N E AZĂ SECRETAR. MARCELA F.NAp»P-


I


PAS£AJTC _ _


»

V

\

1*»5-,    \


L-

tit-


PROIECTANT GENERALPUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA A REGLEMENTARI URBANISTICEr

■ <•

;.j -62P/proiect


s.c. KALINIA k^'PROIECT s.r.l


LEGENDA


str. UBIM et.i} Constanta 8jco


LIMITE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


CIRCULAȚII


Ejd


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA A S=74,2BHA


STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURUAt (HOTELURI, HOTELURl'APARTTAMENT, MOTELURI , VILE TURISTICE, PI UNI TURISTICE SAU ALTE STRUCTURI DE CAZARE TURISTICA)

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE UCA (UNITATI DE ALIMENTAȚIE DIN INCINTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE FUNCȚIUNI DE CAZARE, UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA INDIFEREIE AMPLASAMENT (RESTAURANTE, BARURI, UNITATI TIP FAST-FOOD, CTARII, PATISERII ETC.)

FUNCȚIUNI COMERCIALE (COMERȚ ALIMENTAR SI NEALIMENTAR)


CIRCULAȚII PIETONALE

(ALEI,PLATFORME SI AMENAJARI, INCLUSIV PLATFORME AMENAJATE CA TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA)

CIRCULAȚII CAROSABILE (INCLUSIV PARCAJE LA SOL)


REGLEMENTARI

UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA


Ofeuiv


director arh. Fdix Arsoie


l UTR l


NUMENTE ISTORICE


ram

za


REGLEMENTARI PRIVIND AMR! ASARFA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.O5.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/1 8.05.2007)

LIMITE DE TERENURI TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTAFUNCȚIUNI SI DOTĂRI SPECIFICE TELEGONDOLA


DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI TURISTIC: CENTRU DE DISTRACTARC ACVATIC, TERENURI DE SPORT.CLUBURI SPORTIVE ETC)


LIMITE DE PROPRIETATE - TERENURI PROPRIETATE | PRIVATA A PERSOANELOR F1ZICE/JURIDICEZONE CU DESTINAȚIE SPECIALA.

IMOBILE AFLATE IN ADMINISTRAREA I.P.J.CONSTANTA


SIT ARHEOLOGIC SUBACVATIC

(platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-I-s*A«O2561

MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA

ANSAMBLUL CAZINO MAMAIA, COU CT-8-B-21OO1

CLUB CASTEL, FOSTA VILA REGALA, cod CT-ll-m-A-O28SC-!ml 2004-2010

MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC

ZONA DE PROTECȚIE SITURI ARHEOLOGICE (1OOM)

ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA

ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC

PROPUNERE
RESTRICȚII

ZONA MApN RESTRICȚIONATĂ LA H MAXIM = 38 M DE LA NIVELUL MARII


FUNCȚIUNI MIXTEs SPATII VERZI, ALEI AUTO SI PIETONALE, PARCAROBIIJER URBAN, PANOURI PUBLICITARE, CORTURI PROVIZORII PENTRU DIVERSE EVEENTE, CONSTRUCȚII SI INSTALAT!! DEMONTABILE CU OCAZIA UNOR EVENIITE,

LOCURI DE JOACA, LA CASE DE CULT


NOTA; IN ZONA A - H MAXIM“50M, CONFORM AVIZ MAI.


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXT1NDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI. DETALIATE CONFORM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILTTARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNI, DE BAZA

PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE PESTE B-OUL MAMAIA

ZONA PENTRU IMPLEMENTARE:

PROIECT "PROMENADA MAMAIA" -

REABILITARE SI REAMENEJARE PIATETA PERLA.

REABILITARE SI REAMENEJARE PROMENADA PERLA - CAZINO MAMAIA,

REABILITARE SI REAMENAJARE PIATETA SI PROMENADA CAZINO MAMAIA, REABILITARE SI REAMENAJARE PROMENADA CAZINO CLUB CASTEL - HOTEL VEQA PROIECT PARCARE ALBATROS P+7E+T,

PROIECT AMPLASARE PASARELE PIETONALE: YAHT, NĂVOD SI PESCĂRUȘI. VAL RETRO

NOTA: IN CADRUL PROIECTUL "PROMENADA MAMAIA" SPATIILE VERZI, CIRCULAȚIILE AUTO SI PIETONALE EXISTENTE VOR FI RECONFIGURATE CONFORM PROIECTULUI


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


Adresa


' ȚȚȚjl TERENURI UBERE RECONSTRUITE CU REGLEMENTARI APROBATE ARIOR llllllll CARE SE MENȚIN


ACniAUZAKWînMUlA ««WîKARf rtOH »LiÎ5/i8.O5.m>07


FftWA8UHUN.(MMA


(ONWUAÎIUttAftAftAlA

ZOHAA


Wpr««t


fw=w proiect


arh.FdixAnene


ta


Data-icyisn


raz


NAlzoy


arfe, tona frâna


ftesenat :elix C.urb.drimona Socarîu,

Verificat

arti.WixAna

laiiptenrilw

Sara

Ruta

RKlEflQfTAfllUBWOd

î/zooo

oo

ZOIUA

Indicaur^ansa


Acest document, nu va fi reprodus sub nici o forma si sub nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c. KALINIA s.r.l.. Constanta.PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA B REGLEMENTARI URBANISTICE


/I


LEGENDA


LIMITE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA EXISTENTA


REGLEMENTARI


hclmnr


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA B S=26,25HA

LIMITA A.B.A.D.L.


mn


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICA (HOTELURI, HOTELURI-APARTAMENT, MOTELURI , VILE TURISTICE, PENSIUNI TURISTICE SAU ALTE STRUCTURI DE CAZARE TURISTICA)

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA (UNITATI DE ALIMENTAȚIE DIN INCINTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA INDIFERENT DE AMPLASAMENT (RESTAURANTE, BARURI, UNITATI TIP FAST-FOOD, COFETARII, PATISERII ETC.)

LOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTA

DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI TURISTIC: CENTRU DE DISTRACȚII, PARC ACVATIC, TERENURI DE SPORT,CLUBURI SPORTIVE ETC)

CLĂDIRI SI DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI NAUTIC

' “ ~~ ~ UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

l UTR l

— j


SERVICII SI DOTĂRI DE INTERES GENERAL

LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL 5M


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT

FUNCȚIUNI DE CULTURA    PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

FUNCȚIUNI DE SANATATE

-    FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE

DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZACLĂDIRI ANEXE STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICA

CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE

PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE

PESTE B-DUL MAMAIA


FUNCȚIUNI MIXTE: SPATII VERZI, ALEI AUTO SI PIETONALE, PARC ARI, MOBILIER URBAN, PANOURI PUBLICITARE, CORTURI PROVIZORII PENTRU DIVERSE EVENIMENTE, CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII DEMONTABILE CU OCAZIA UNOR EVENIMENTE, LOCURI DE JOACA, LACASE DE CULT

TERENURI LIBERE CU REGLEMENTARI ANTERIOARE CARE SE MENȚIN

RESTRICȚII


ZONA MApN RESTRICȚIONATĂ LA H MAXIM=39M DE LA NIVELUL MARII


NOTA: IN ZONA A - H MAXIM=50M, CONFORM AVIZ M.A.I.


CIRCULAȚII


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, marcela enacjje


CIRCULAȚII PIETONALE

(ALEI,PLATFORME SI AMENAJARI, INCLUSIV PLATFORME AMENAJATE CA TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA)

CIRCULAȚII CAROSABILE (INCLUSIV PARCAJE LA SOL)\

/

1

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA O REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


LIMITE


ZONIFICABE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA EXISTENTA


REGLEMENTARI


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIVLIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA C S=54,78HA

LIMITA A.B.A.D.L.


STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICA (HOTELURI, HOTELURI-APARTAMENT, MOTELURI , VILE TURISTICE, PENSIUNI TURISTICE SAU ALTE STRUCTURI DE CAZARE TURISTICA)

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA (UNITATI DE ALIMENTAȚIE DIN INCINTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA INDIFERENT DE AMPLASAMENT (RESTAURANTE, BARURI, UNITATI TIP FAST-FOOD, COFETARII, PATISERII ETC.)

FUNCȚIUNI COMERCIALE (COMERȚ ALIMENTAR SI NEALIMENTAR)


i UTR i


UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA


LINIA ȚĂRMULUI


LOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTAREGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE

(HCLM NR.285/18.05.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI TURISTIC: CENTRU DE DISTRACȚII, PARC ACVATIC, TERENURI DE SPORT,CLUBURI SPORTIVE ETC)


SERVICII SI DOTĂRI DE INTERES GENERAL


CLĂDIRI ANEXE STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICA


-j LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A

PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

MONUMENTE ISTORICE


CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARESIT ARHEOLOGIC SUBACVATIC

(platforma continentala a litoralului romanesc al Marii Negre, cod CT-l-s-A-02561


PLAJA
MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA ANSAMBLUL CAZINO MAMAIA, cod CT-a-B-2, OO1

CLUB CASTEL, FOSTA VILA REGALA, cod CT-ll-m-A-O2S96-lmi 2004-2010 MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC


FUNCȚIUNI MIXTE: SPATII VERZI, ALEI AUTO SI PIETONALE, PARCARI, MOBILIER URBAN, PANOURI PUBLICITARE, CORTURI PROVIZORII PENTRU DIVERSE EVENIMENTE, CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII DEMONTABILE CU OCAZIA UNOR EVENIMENTE, LOCURI DE JOACA, LACASE DE CULT TERENURI LIBERE NECONSTRUITE CU REGLEMENTARI APROBATE ANTERIOR CARE SE MENȚIN


ZONA DE PROTECȚIE SITURI ARHEOLOGICE (1OOM)


CIRCULAT»


-*■■■■ L ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA

■ ■

f nur

' ■    * ■'* ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC (R= 1 OOM)


CIRCULAȚII PIETONALE

(ALEI,PLATFORME SI AMENAJARI, INCLUSIV PLATFORME AMENAJATE CA TERASE PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA)

1 CIRCULAȚII CAROSABILE

(INCLUSIV PARCAJE LA SOL)


ttO.Cțpj

yșțâa u

te

^UTRlW\


PROIECTANT GENERAL


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE    Z'S&SZiP /?

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE    '    "

DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Jflf^


ZONA PENTRU IMPLEMENTARE:

PROIECT 'PROMENADA MAMAIA* -

REABILITARE SI REAMENEJARE PIATETA PERLA,

REABILITARE SI REAMENEJARE PROMENADA PERLA - CAZINO MAMAIA,

REABILITARE SI REAMENAJARE PIATETA SI PROMENADA CAZINO MAMAIA, REABILITARE SI REAMENAJARE PROMENADA CAZINO CLUB CASTEL - HOTEL VEGA PROIECT PARCARE ALBATROS P+7E+T,


PROIECT AMPLASARE PASARELE PIETONALE: YAHT, NĂVOD SI PESCĂRUȘI, VAL RETRO

NOTA: IN CADRUL PROIECTUL "PROMENADA MAIA" SPATIILE VERZI, CIRCULAȚIILE AUTO SI PIETONALE EXISTENTE VOR FI RECONFIGURATE CONFORM PROIECTULUI


RESTRICȚII


ZONA MApN RESTRICȚIONATĂ LA H MAXIM=39M DE LA NIVELUL MARII


LACUL SIUTGHIOL


UTR


I

Cz'


v_
UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA - ZONA D


LEGENDA


LIMITE
ÎNCADRARE in puz mamaia


ZONAD


MAREA NEAGRA


ANEXA LA HCLM NR. Zy /74>


PLAN URBANISTIC ZONAL STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA D REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA EXISTENTA


CIRCULAȚII


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA B S=26,25HA


LIMITA A.B.A.D.L.


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAT!! DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAT!! DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL


5Ms.c. KALINIA PROIECT s.r.l


str. SABINELOR nr.2] Constanta 8700


STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICA (HOTELURI, HOTELURI-APARTAMENT, MOTELURI , VILE TURISTICE, PENSIUNI TURISTICE SAU ALTE STRUCTURI DE CAZARE TURISTICA)

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA (UNITATI DE ALIMENTAȚIE DIN INCINTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA INDIFERENT DE AMPLASAMENT (RESTAURANTE, BARURI, UNITATI TIP FAST-FOOD, COFETARII, PATISERII ETC.)

LOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTA


DOTĂRI SPECIFICE AGREMENTULUI TURISTIC: CENTRU DE DISTRACȚII, PARC ACVATIC, TERENURI DE SPORT.CLUBURI SPORTIVE ETC)


CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE


FUNCȚIUNI MIXTE: SPATII VERZI, ALEI AUTO SI PIETONALE, PARCARI,

MOBILIER URBAN, PANOURI PUBLICITARE, CORTURI PROVIZORII PENTRU DIVERSE EVENIMENTE, CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII DEMONTABILE CU OCAZIA UNOR EVENIMENTE. LOCURI DE JOACA, LACASE DE CULT

TERENURI LIBERE NECONSTRUITE CU REGLEMENTARI APROBATE ANTERIOR CARE SE MENȚIN


RESTRICȚIICIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

(INCLUSIV TERASE, PLATFORME SI AMENAJARI)


CIRCULAȚII PIETONALE

PROPUSE PRIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE


CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

(INCLUSIV PARCAJE LA SOL)

CIRCULAȚII CAROSABILE

PROPUSE PRIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE pW


REGLEMENTARI


UTR lUNITATI TERITORIALE DE REFERINȚAtef proiect


CONSTANTA, STAT1UKEA flAMAW


ZONAD


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXT1NDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE

-    FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA

-    SERVICII FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAp


HE


arh. Teltx Arsene


humar proiect


lOj/2012


Faza


HAI 20


//jC


-f-


,3,


r.


Proiectat

... . .


Bem


irh


Verificat


arti.FelixAnene


Titlul planurilor


Sara


1/2000


Indicativ planșa


Jh


i—:


--4

3—LJ


r--1

1

f

!___

11

Camping Tabara Turist MamaiaPLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA MAMAIA NORD REGLEMENTARI URBANISTICE


/I


LEGENDA


LIMITE


ZOIMIFICARE FUNCȚIONALA - SITUAȚIA EXISTENTA


CIRCULAȚII


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA NORD S=26,O5HA


LIMITA A.B.A.D.L.

LINIA DE TARMREGLEMENTARI PRIVIND AMPLASARE "ORĂȘEL LACUSTRU" PRELUATE DIN DOCUMENTAT» DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE PROIECT ADIACENT ZONEI STUDIATE

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18-05-2007)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


ZOIMIFICARE FUNCȚIONALA - PROPUNERE


f — — — —

l UTR l


UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚACIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE

DC 86 CONSTANTA-NAVODARI

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE

DC 86 CONSTANTA-NAVODARI

PROIECT LĂRGIRE AMPRIZA DE LA 2 LA 4 BENZI SI AMENAJARE SENSURI GIRATORII CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE STRĂZI CATEGORIA III PROPUSE

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE

STRĂZI CATEGORIA IV PROPUSE

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

DC B6 CONSTANTA-NAVODARI

CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


....... ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL

_________! 5m


CLĂDIRI EXISTENTE CU FUNCȚIUNI:

LOCUIRE/APARTAMENTE DE VACANTA/CAZARE TURISTICAZONA MIXTA CU FUNCȚIUNI TURISTICE SI LOCUIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2-3E


ZONA MIXTA CU FUNCȚIUNI TURISTICE SI LOCUIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4-5E


ZONA MIXTA CU FUNCȚIUNI TURISTICE SI LOCUIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+5-BE


PARCAJE LA SOL/ETflJATE PROPUSE


ALEI AUTO/PARCARE LA SOL PROPUSE


MONUMENTE ISTORICE

SIT ARHEOLOGIC SUBACVATIC

(platforma continentala a litoralului romanesc ai Marii Negre, cod CT-I-S-A-O2561)


P " “ H ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE SI SITUAI ARHEOLOGICE

L - - J


ZONA MIXTA CU FUNCȚIUNI TURISTICE, ALIMENTAȚIE PUBLICA, FUNCȚIUNI SPORTIVE SI DE LOISIR CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+12-1 SE

ZONA SPATII PLANTATE SI PARCAJE LA SOL


RESTRICȚII


ZONA MApN RESTRICȚIONATĂ LA H MAXIM =39M DE LA NIVELUL MARIICONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


LACUL SIUTGHIOL


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007


STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA A


LEGENDA
LIMITE


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - SITUAȚIA EXISTENTA

REȚELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - SITUAȚIA EXISTENTA

REGLEMENTARI


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA A


S=74,25HA


LIMITA A.B.A.D.L.


LINIA ȚĂRMULUI


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA


REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA


REȚELE DE REFULARE


CĂMINE APA


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE PRESIUNE


REDUSA


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI


CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


URBANISM AFERENT PUZ:


DE MEDIE PRESIUNE


FUNCȚIUNI DE TURISM


APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE


FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA


BRANȘAMENTE


FUNCȚIUNI DE COMERȚ


FUNCȚIUNI SPORTIVE


FUNCȚIUNI DE LOISIR


RETELEDETEkECOMUNICATII - SITUAȚIA EXISTENTA


FUNCȚIUNI DE AGREMENT


FUNCȚIUNI DE CULTURA


SERVICII
CĂMINE CANAL


STĂTU DE POMPARE


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - SITUAȚIA EXISTENTA


REȚELE DE TELEFONIE


FUNCȚIUNI DE SANATATE


FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE


DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


LIMITE DE PROPRIETATE - TERENURI PROPRIETATE


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICAPRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICEREȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

LES O.4KV


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA


PROIECTANT GENERALPUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR.28S/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA B REȚELE EDILITARE


[hc


anexala

HCLM NR. ///-


PROIECTANT GENERAL


LEGENDA


LIMITE


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - SITUAȚIA EXISTENTA


REȚELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - SITUAȚIA EXISTENTALIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

UMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA B S=26,25HA

LIMITA A.B.A.D.L,


REGLEMENTARI PRIVIND flWIPLflSAHFfl UNOR CLĂDIRII

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.O5.2OO7)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.O5.2OO7)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA

REȚELE DE REFULARE

CĂMINE APA

CĂMINE CANAL


STAT» DE POMPARE


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - SITUAȚIA EXISTENTA


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSA


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE MEDIE PRESIUNE

BRANȘAMENTE


REȚELE DE TELECOMUNICAȚII - SITUAȚIA EXISTENTA.......

- AIE5EDINTE SECIINTA.


REȚELE DE TELEFONIE


REGLEMENTARIEE3


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES O.4KV

REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES 1 0+20 KV

STAT1I DE TRANSFORMARE


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPf&ETAjAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE - FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA

FUNCȚIUNI DE COMERȚ FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDIUTARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


contrasemnează

SECRETAR,

MARCELA ENACJPROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE

PESTE B-DUL MAMAIA


aifi.Matoaie

j    Trtful flaniir&r

Scara

Hwirâ

rcnuaiinut

1/îOOO

00

ZflIAI

J| tndicatiT plana

1)4,2


PUZ


LEGENDA


LIMITE


3i 1

3 li W’l iife

r Axî

p-î. In*

ăi 4 au

r’f"

I VUUrn

1 l*a

.1


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA C REȚELE EDILITARE


/I


1    1 j

.wou (

- | PM 1 t 1    ?    •

./__- _


PROIECTANT GENERAL


LIMrTA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


-j LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA C

" “ “ ^1    S=54,78HA


LIMITA A.B.A.D.L.


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - SITUAȚIA EXISTENTA

E=a

I—-Hmm


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.03.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAT!! DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

LIMITA TERENURI OE APARȚIN DOMENIULUI PUBUC AL MUN. CONSTANTA


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA

REȚELE DE REFULARE

CĂMINE APA

CĂMINE CANAL


STATII DE POMPARE


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


rețele de alimentare cu energie electrica - situația existenta


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


L=id


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES O,4KV

REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES 1 0+20 KV

STATII DE TRANSFORMAREREȚELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ■ SITUAȚIA EXISTENTA

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSA


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE MțDIE PRESIUNE

BRANȘAMENTE


rețele de telecomunicații - situația existenta

EE3


RETE1.E DE TELEFONIE


reglementari


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA. LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE S! COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

- FUNCȚIUNI SPORTIVE    nn cccniXITE CCnTMTA

funcțiuni de loisir    PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

FUNCȚIUNI DE AGREMENT 'Zh&S/’J FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-ED1UTARE

dotări si amenajari specifice funcțiunii de baza


PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULT1ETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE CONTRASEMNEAZĂ PESTE B-DUL MAMAIA    SECRETAR,

MARCELA EN>€HE


LACUL


PUZ


EGENDA


IMITE

EH


unu


E3(Lbf

II


p«4

1 r

tar

1 |

1


_____

P-3    --


inezwtnaijRAKi K-

ai.e «wvuc

Ir.wr


PROIECTANT GENERALPLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA D REȚELE EDILITARE


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA S=26,25HA

LIMITA A.B.A.D.L-


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007}

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)

LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL 5M


REȚELE PE ALIMENTARE CU APA SI CANALIjRE - SITUAȚIA EXISTENTA

REȚELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA


EEd

l=Z7_|


□□


REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA

REȚELE DE REFULARE

CĂMINE APA

CĂMINE CANAL

STAT1I DE POMPARE


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELEO1ICA - SITUAȚIA EXISTENTA

REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRL


EZZ3


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTR L


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTR A LES O.4KV

REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTR! LES 1 0+20 KV

STATII DE TRANSFORMAREREȚELE PE ALIMENTARE CU OAZE NATURALE - SITUAȚIA EXISTENTA

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSA


E3


BRANȘAMENTE


Rețele de telecomunicații - situația existenta

I-    1 REȚELE DE TELEFONIE


PROPUNERI

PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXT1NDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZt

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA. LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIft FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTIjra SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDIUTARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

CONTRASEMNEAZĂ
UAT NĂVODARIÎNCADRARE IN PUZ MAMAIA ZONA NORDPROIECTANT GENERAL


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR, STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA MAMAIA NORD REȚELE EDILITARE


71


LEGENDA


LIMITE


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - SITUAȚIA EXISTENTA


REȚELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - SITUAȚIA EXISTENTA


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


t-a


REȚELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU OAZE NATURALE DE PRESIUNE REDUSA


Ft—j


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA NORD


REȚELE DE CANALIZARE MENAJERA


E=3


LIMITA A.B.A.D.L.


E=3


REȚELE DE REFULARE


CONDUCTA DE ALIMENTARE CU OAZE NATURALE DE MEDIE PRESIUNE

BRANȘAMENTE


LIMITA TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN. CONSTANTA


CĂMINE APA


REȚELE DE TELECOMUNICAȚII - SITUAȚIA EXISTENTA


LIMITA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


CĂMINE CANAL


REȚELE DE TELEFONIE


ZONA DE PROTECȚIE LAC SIUTGHIOL • SM


csa


STATII DE POMPARE


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - SITUAȚIA EXISTENTA

I    I REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES O,4KV

REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LES 1 0+20 KV

STĂTU DE TRANSFORMAREcontrasemnează

secretar, marcela kna<;he

AA


Titfal ptaparilor


KTOl EDIUTAffi


Scara


l/ZDM


toida


oo


Acest document, nu va fi reprodus sub nici o forma si sub nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c. KAIINIA s.r.l., Constanta.


MJ» ■■Ă-TgC \

\\

\\

■‘V
——

-sw

A >—r


\ >

I ■PUZ


PLAN URBANISTIC ZONA - MODIFICARE HCLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA A PROPRIETATEA TERENURILORLEGENDA

LIMITE


TIPUL PE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

REGLEMENTARI

EZZ

FEA


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA A

LIMITA A.B.A.D.L.


DOMENIUL PUBLIC


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NATIONAL (ADIACENT LIMITELOR ZONEI STUDIATE - PLAJA SI LACUL SIUTGHIOL) TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL


MONUMENTE ISTORICE

ZI srT AnHEOLOQ,C SUBACVATIC _ Cplatforma continentala a litoralului


romanesc al Marii Negre, cod CT-I-S-A-O25G1


MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA ANSAMBLUL CAZINO MAMAIA, cod CT-a-B-21001

CLUB CASTEL, FOSTA VILA REGALA, cod CT-ll-m-A-O2896-lmi 2004-2010 MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC I    j ZONA DE PROTECȚIE SITURI ARHEOLOGICE (1OOM)

L'.L’ZȚ-] ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURAPROPRIETATEA PRIVATA

TERENURI AFLATE IN ADMINISTRAREA I.P.J. CONSTANTA

TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL

TERENURI CE APARȚIN PERSOANELOR FIZICE/JURIDICEPROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT DE INTERES LOCAL/PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE


ONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC (R=1OOM)


TERENURI IN LITIGIU/NOTIFICARI

LITIGIU/NOTIFICARI

TERENURI AFLATE SUB APE


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXT1NDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOIS1R FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDIUTARE DOTĂRI SI AMENAJAR1 SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULT1ETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

~i ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE _ i PESTE B-DUL MAMAIA


PREȘEDINȚI ȘEDINȚĂ.


mirrr


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.0S.2007)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.05.2007)C O NTRASEM NE A Z Ă SECRETAR.

MARCELA F.NACFLE^


PROIECTANT GENERAL

niNM

proi oct

S.C. KALINIA PROIECT s.r.l gr. ÎABIflW wjj toafla Sjw direcZDr arti. Fdix Arnne

AGUAUZAMMtW


M*


Adresa


(OlfilABTL MW fWWA 20NIA


(Wpruiect


«ii.ftiuAriea

tar proiect I Faa    DauAcest document, nu va fi reprodus wb nici o forma fi wb nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c. KALINIA s.r.l.. Constanta.’M VfX

\ 1.1


OJZ

Cf<

\\ V

1\

p.l


y

1 a lf k

ll 1PROIECTANT GENERAL


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HOLM NR.285/1 8.05.2007 STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA B PROPRIETATEA TERENURILOR


LEGENDA


LIMITE


REGLEMENTARI


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA B S=26,2SHA

LIMITA A.B.A.D.L.


REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI _ PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE

(HOLM NR.285/10.O5.2OO7)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN I DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE

(HCLM NR.285/18.05.2007)


TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR


DOMENIUL PUBLIC


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NATIONAL (ADIACENT LIMITELOR ZONEI STUDIATE - PLAJA SI LACUL SIUTGHIOL)

TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI. DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILfTARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


HCLM


PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE


PROPRIETATEA PRIVATA


ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE PESTE B-DUL MAMAIA


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL


TERENURI CE APARȚIN PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


PREȘEDINTE ȘEDINȚA.


PROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA

TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT DE INTERES LOCAL/PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE


TERENURI AFLATE SUB APEC O N T R A S £ M N £ A Z Â SECRETAR MARCELAENACHE
LEGENDA


LIMITEPLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA C PROPRIETATEA TERENURILOR


MONUMENTE ISTORICE


-

s*-. 1 Ir-C. -J

7


Kt®»


-i-

—4 \    p

BBB*

v r

Bftji

SA», mut1    *’■


PROIECTANT GENERAL


/I


REGLEMENTARI


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA A

LIMITA A.B.A.D.L.

TIPUL DE PROPHIETATE ASUPRA TERENURILOR

DOMENIUL PUBLIC


fX n n I S1T ARHEOLOGIC SUBACVATIC

ZJ (platforma continentala a litoralului romanesc el Marii Negre, cod CT-l-s-A-02561

MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA ANSAMBLUL CAZINO MAMAIA, COd CT-a-B-21OO1

CLUB CASTEL, FOSTA VILA REGALA, cod CT-ll-m*A-OS8S6>lml 2004-2010 MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLICZZ


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NATIONAL (ADIACENT LIMITELOR ZONEI STUDIATE - PLAJA SI LACUL SIUTGHIOL^

TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL


ZONA DE PROTECȚIE SITURI ARHEOLOGICE (1OOM)

ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURA

ZONA DE PROTECȚIE MONUMENTE ISTORICE DE FOR PUBLIC (R= 10OM)


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI, DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL URBANISM AFERENT PUZ:

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA, LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


PROPRIETATEA PRIVATA


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT OE INTERES LOCAL


TERENURI CE APARȚIN PERSOANELOR FIZ1CE/JURIDICEPROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA


PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE PESTE B-DUL MAMAIA

REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.O3.2OO7)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE (HCLM NR.285/18.O5.2OO7)


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT DE INTERES LOCAL SAU PERSOANELOR F1Z1CE/JURIDICE


TERENURI IN LITIGIU/NOTIFICARI


LITIGIU/NOTIFICARI


TERENURI AFLATE SUB APE


■ Bl*PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELAEN£#HES


- v    —\ îPLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA D PROPRIETATEA TERENURILOR


/I


LEGENDA


LIMITE


REGLEMENTARI


r 73

Terasa Svfc )

4-

L.p JL


1 ~i "

A---


t',1    -Vr-l

II 1 \ V,    '    O ,    1JK. 1

/A    y.

V 1

L nț "A \

P*2    ,■ "•

l i'    __

"s


PROIECTANT GENERAL


rtiNM

proiects.c. KALINIA PROIECT s.r.l


str. URMELOR tf.î} (wnîanQ Sjtf


director arii. Fdix AneneTIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR


DOMENIUL PUBUC


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NATIONAL (ADIACENT LIMITELOR ZONEI STUDIATE - PLAJA SI LACUL SIUTGHIOL)


PROPUNERI PRIVIND AMPLASAREA/EXTINDEREA/SUPRAETAJAREA UNOR CLĂDIRI CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI. DETALIATE CONFORM REGULAMNETUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ!

FUNCȚIUNI DE TURISM

APARTAMENTE DE VACANTA. LOCUINȚE PERMANENTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE FUNCȚIUNI PENTRU ALIMENTAȚIE PUBUCA FUNCȚIUNI DE COMERȚ

FUNCȚIUNI SPORTIVE FUNCȚIUNI DE LOISIR FUNCȚIUNI DE AGREMENT FUNCȚIUNI DE CULTURA SERVICII

FUNCȚIUNI DE SANATATE

FUNCȚIUNI AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICO-ED1LJTARE DOTĂRI SI AMENAJARI SPECIFICE FUNCȚIUNII DE BAZA


PREȘEDINTE ședință.


OAUZAfif PUZ HAHAM HOOlflGMIH ItthWoWPROPRIETATEA PRIVATA


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL


TERENURI CE APARȚIN PERSOANELOR FIZICE/JURIDICEPROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA

--TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBL1C/PRIVAT DE INTERES

LOCAL/PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE


PROPUNERI PRIVIND AMENAJAREA DE PARCAJE LA SOL SAU MULTIETAJATE SI REORGANIZARE CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONE PROPUSE PENTRU AMPLASARE PASARELE PIETONALE

PESTE B-DUL MAMAIA

REGLEMENTARI PRIVIND AMPLASAREA UNOR CLĂDIRI

PRELUATE DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE

(HCLM NR.285/18.O5.2OO7)

REGLEMENTARI PRIVIND AMENAJAREA UNOR PARCAJE PRELUATE DIN

DOCUMENTAȚII DE URBANISM ANTERIOAR APROBATE

(HCLM NR^85/1B.05.2007)
Sefpre»«r


Homar proiect


BA/WI


// <-


ii ~i' l#


PKâcrst


arh. Fe5x Ar«ftî


faza


PUZ


urfe. Sinwna toorid


irb. fononakariti


Verificat


Qata


rUl2O^ g=TERENURI IN LITIOIU/NOTIFICAHI


LITIGIU/NOTIFICARI


CONTRASEMN EAZĂ SECRETAR, MARCELA enache


arti.ft&AneK


Tittel planurilor


PROPRIETATE TEMILOR


ZOHAO


TERENURI AFLATE SUB APE


kara


1/2M0


rzrâia


00


14

LACUL SIUTGHIOL

AMPLASAMENT ORĂȘEL LACUSTRU
PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE HCLM NR. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA MAMAIA NORD PROPRIETATEA TERENURILOR

/I


LEGENDA

LIMITE


LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


CIRCULAȚIA TERENURILOR

TERENURI CE SE INTENȚIONEAZĂ A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC


LIMITA PUZ - ZONA STUDIATA - ZONA NORD S=26,O5HA

LIMITA A.B.A.D.L.


TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

DOMENIUL PUBLIC


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NATIONAL (ADIACENT LIMITELOR ZONEI STUDIATE - PLAJA SI LACUL SIUTGHIOL)

TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL


PROPRIETATEA PRIVATA


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL


TERENURI CE APARȚIN PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE


PROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA


TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT DE INTERES LOCAL


TERENURI AFLATE SUB APE
ÎNCADRARE in puz mamaia ZONA NORD


>

73

m

>

z

m

>

O


73PROIECTANT GENERALCONTRASEMNEAZĂ secretar. MARCELA EN/M2HE


-irirTtfa Arene

i    lîtiul planarilor

Scara

Revizia |

MiîTAIU HBM

i/zooo

00 |

ZONA HORO

| WJtttiv planșa

d