Hotărârea nr. 12/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 150/2010 PRIVIND APROBAREA STATULUI D EFUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de //.


Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.    , prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de

aprobare nr. S 11329/08.02.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 100 și ale art. 107 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 5407/2013;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se modifică HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)    articolul 1 lit. b) va avea următorul cuprins:

„ b) 253 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța din care 239 funcții publice și 14 funcții contractuale, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre."

b)    anexele nr. 3, 4 și 7 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 150/2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța, și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de l/ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

M a rcel^Ejjiaetle

CONSTANȚA Nr.    /

Anexa nr. 1 la HCL nr.

(Anexa nr. 3 la HCL nr. 150/2010)

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA ORGANIGRAMĂ 253


Anexa nr. 2 la HCL nr.

(Anexa nr. 4 la HCL nr. 150/2010)

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Funcția publică de execuție

Funcția publică de conducere

Funcția contractuală de execuție

Funcția

contractuală

de

conducere

Clasa

Categorie

Gradul

Nr.

posturi

Funcții

publice

Funcții

contractuale

Total

general

Conducere

1

director

executiv

2

director executiv adj.

2

Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

1

șef serviciu

I

conducere

1

2

consilier

-

I

execuție

superior

2

3

inspector

-

I

execuție

superior

5

4

inspector

I

execuție

principal

7

5

inspector

-

I

execuție

asistent

3

5

18

Serviciul Juridic

1

șef serviciu

conducere

1

2

consilier juridic

-

I

execuție

principal

1

3

consilier iuridic

-

I

execuție

asistent

2

4

inspector*

-

I

execuție

superior

1

5

inspector*

-

I

execuție

principal

1

6

inspector*

I

execuție

asistent

1

7

referent*

-

III

execuție

asistent

1

7

8

Serviciul Achiziții Publice

1

șef serviciu

conducere

1

2

consilier juridic

I

execuție

principal

1

3

consilier juridic

-

I

execuție

asistent

1

4

consilier juridic

-

I

execuție

debutant

1

5

inspector

-

I

execuție

asistent

3

6

inspector

-

I

execuție

debutant

1

6

8

Serviciul Financiar-Contabilitate

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

1

3

inspector

-

I

execuție

principal

2

4

inspector

I

execuție

asistent

3

5

referent

-

III

execuție

debutant

1

5

8

Serviciul Resurse Umane

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

1

3

inspector

I

execuție

principal

2

4

inspector

I

execuție

asistent

4

5

referent

III

execuție

debutant

1

5

8

Serviciul Management Integrat

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

2

3

inspector

-

I

execuție

principal

1

4

inspector

-

I

execuție

asistent

3

5

referent

-

I

execuție

debutant

1

5

8

Serviciul Constatare și Control

1

șef serviciu

conducere

1

Biroul Control Persoane Juridice

1

șef birou

conducere

1

2

consilier

-

I

execuție

superior

2

3

inspector

-

I

execuție

superior

3

4

inspector

-

I

execuție

principal

6

5

inspector

-

I

execuție

asistent

14

6

referent

-

III

execuție

superior

1

7

referent

-

III

execuție

principal

2

8

referent

-

III

execuție

asistent

2

9

referent

-

III

execuție

debutant

1

9

32

Biroul Control Persoane Fizice

1

șef birou

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

4

3

inspector

-

I

execuție

principal

3

4

inspector

-

I

execuție

asistent

3

5

referent

-

III

execuție

superior

1

6

referent

-

III

execuție

asistent

3

7

referent

-

III

execuție

debutant

1

7

16

Serviciul Agenția Fiscală nr. 1

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

principal

1

3

inspector

-

I

execuție

asistent

8

4

referent

-

III

execuție

superior

2

4

12

Serviciul Agenția Fiscală nr. 2

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

2

3

inspector

-

I

execuție

principal

5

4

inspector

-

I

execuție

asistent

1

5

referent sp.

-

II

execuție

superior

1

6

referent

-

III

execuție

superior

3

6

13

Serviciul Aqentia Fiscală nr. 3

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

3

3

inspector

-

I

execuție

principal

5

4

inspector

-

I

execuție

asistent

3

5

referent sp.

-

II

execuție

superior

1

6

referent

-

III

execuție

superior

4

7

referent

-

III

execuție

principal

1

7

18

Serviciul Agenția Fiscală nr. 4

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

principal

2

3

inspector

-

I

execuție

asistent

5

3

8

Serviciul Agenția Fiscală nr. 5

1

șef serviciu

conducere

1

2

consilier

-

I

execuție

superior

1

3

inspector

-

I

execuție

superior

2

4

inspector

-

I

execuție

principal

5

5

inspector

-

I

execuție

asistent

4

6

referent

-

III

execuție

superior

3

7

referent

-

III

execuție

asistent

1

8

-

-

casier

G/M

execuție

9

8

17

9

Serviciul Aqentia Fiscală nr.6

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

3

3

inspector

-

I

execuție

principal

5

4

inspector

-

I

execuție

asistent

3

5

inspector

-

I

execuție

debutant

1

6

referent

-

III

execuție

superior

1

7

referent

-

III

execuție

principal

1

8

referent

-

III

execuție

debutant

1

8

16

Serviciul Urmărire și Executare Silită

1

șef serviciu

conducere

1

2

consilier

-

I

execuție

superior

1

3

inspector

-

I

execuție

superior

3

4

inspector

-

I

execuție

principal

5

5

inspector

-

I

execuție

asistent

9

6

inspector

-

I

execuție

debutant

1

7

referent

-

III

execuție

asistent

3

7

23

Serviciul Informatizare

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

principal

6

3

referent

III

execuție

superior

1

3

8

Serviciul Trasabilitatea Documentelor

1

șef serviciu

conducere

1

2

inspector

-

I

execuție

superior

1

3

inspector

-

I

execuție

principal

2

4

inspector

I

execuție

asistent

5

5

referent

-

III

execuție

superior

5

6

referent

-

III

execuție

debutant

1

6

15

Serviciul Tehnic-Aprovizionare

1

-

-

șef serviciu

s

conducere

1

2

-

-

referent

-

M

execuție

-

1

3

curier

-

G

execuție

1

4

-

-

muncitor

-

G

execuție

-

2

4

5

Total

239

14

253

* gestionează și monitorizează activitatea de insolvență

Nr. total de funcții publice

239

Nr. total de funcții publice de conducere

20

Nr. total de funcții publice de execuție

219

Nr. total posturi contractuale

14

Nr. total posturi contractuale de conducere

1

Nr. total posturi contractuale de execuție

13

Nr. total posturi în instituție

253


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ


Anexa nr. 3 la HCL (Anexa nr. 7 la HCL nr. 150/2010)

STAT DE PERSONAL

Nr. crt.

Structură

Funcția public

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treaptă

profesională

Nivelul studiilor

Observații

De conducere

De

execuție/nivel de salarizare

de cond.

de execuție

Director Executiv

1

Uzun Virqinia

director executiv

S

1

Total

Director Executiv Adjunct

1

Trentea Tatu Carmen Aurelia

director executiv adj.

S

1

Total

Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

1

Iovu Daniela

șef serviciu

I

s

2

Drăqan Iolanda

-

Consilier

I

superior

s

3

Unqureanu Nicoleta

Consilier

I

superior

s

4

Enache Brîndușa Mihaela

-

Inspector

I

superior

s

5

Nicolescu Peltecu Mariana

Inspector

I

superior

s

6

Bălan Ecaterina Alise

Inspector

I

superior

s

7

Dimcică Silvia

Inspector

I

superior

s

8

Ilina Cristina

Inspector

I

superior

s

9

Corbu Irina Ruxandra

-

Inspector

I

principal

s

7

Vacant

Inspector

I

asistent

S

8

Vacant

-

Inspector

I

debutant

S

8

Total

Serviciul Financiar-Contabilitate

1

Pîrleală Mariana

șef serviciu

S

2

Buqa Adriana

-

Inspector

I

principal

S

3

Gavrilă Dima Ecaterina Ioana

-

Inspector

I

principal

s

4

Gorqovan Anca Loredana

-

Inspector

I

asistent

s

5

Matei Mihaela

-

Inspector

I

asistent

s

6

Temur Berna

-

Inspector

I

asistent

s

7

Vacant

-

Inspector

I

asistent

s

8

Hîrgău Ana

Referent

III

principal

M

8

Total

Serviciul Resurse Umane

1

Rașid Ghiulendan

șef serviciu

S

2

Buricea Ioana

Inspector

I

superior

S

3

Alexandru Ramona

Inspector

I

principal

S

4

Vacant

-

Inspector

I

principal

s

5

Chină Raluca

Inspector

I

asistent

s

6

Chivu Raluca Loredana

-

Inspector

I

asistent

s

suspendata

Stan Anamaria Sorina

Inspector

I

asistent

s

angajat temporar pe locul lui

Chivu Raluca

7

Pîrleală Andra Daniela

Inspector

I

asistent

s

8

Vacant

-

Referent

III

debutant

M

8

Total

Serviciul Management In tec

irat

1

Vacant

șef serviciu

s

2

Lupu Nela

-

Inspector

I

superior

s

3

Panaitescu Robert

-

Inspector

I

superior

s

4

Cristea Irina

-

Inspector

I

principal

s

5

Cărare Cristina Nicoleta

-

Inspector

I

asistent

s

6

Moldovan Georgiana Raluca

-

Inspector

I

asistent

s

26

Ristea Celestina Mihaela

-

Inspector

I

asistent

S

27

vacant

-

Referent

III

superior

M

28

Apostol Claudiu

-

Referent

III

principal

M

29

Filip Mioara Cătălina

-

Referent

III

principal

M

30

Moldoveanu Dan

-

Referent

III

asistent

M

31

vacant

-

Referent

III

asistent

M

32

Vacant

-

Referent

III

debutant

M

32

Total

Biroul Control Persoane Fizice

1

vacant

șef birou

S

2

Munteanu Daniela

-

Inspector

I

superior

S

3

Petrescu Otilia

-

Inspector

I

superior

S

4

Ciobănică Mădălina

-

Inspector

I

superior

S

5

Sălceanu Dinu Lucian

-

Inspector

I

superior

S

6

Nurla Sever

-

Inspector

I

principal

S

7

Goqa Mia

-

Inspector

I

principal

S

8

Rida Georqel

Inspector

I

principal

s

9

Lomnaru Simona Daniela

-

Inspector

I

asistent

s

10

Dospinescu Gabriela Maria

-

Inspector

I

asistent

s

11

Uzun Dumitru

-

Inspector

I

asistent

s

12

Țaran Vasilica

Referent

III

superior

M

13

Rașid Filis

Referent

III

asistent

M

14

Vacant

-

Referent

III

asistent

M

15

Vacant

-

Referent

III

asistent

M

16

Vacant

-

Referent

I

debutant

M

16

Total

Serviciul Agenția Fiscală nr. 1

1

Teișanu Andreea

șef serviciu

S

2

Varvara Mihaela

-

Inspector

I

principal

S

3

Florescu Alina

-

Inspector

I

asistent

S

4

Cantaraqiu Diana

-

Inspector

I

asistent

S

5

Nistor Carmen

Inspector

I

asistent

s

suspendata

Bileca Patricia

Inspector

I

asistent

s

angajat temporar pe locul lui

Nistor Carmen

6

Dumbravă Cătălina

Inspector

I

asistent

s

7

Novac Sorina

-

Inspector

I

asistent

s

8

Popoiu Ioana Cristina

Inspector

I

asistent

s

suspendata

Muraru Elena

Inspector

I

asistent

s

angajat temporar pe locul lui Popoiu Ioana Cristina

9

Giuqică Mariana

Inspector

I

asistent

s

10

Vacant

Inspector

I

asistent

s

11

Docuță Doi n ița

-

Referent

III

superior

M

12

Marcu Valentina

-

Referent

III

superior

M

12

Total

Serviciul Aaentia Fiscală nr. 2

1

Gheorqhe Garofil Mariana

șef serviciu

S

2

Buieniță Roxana

Inspector

I

superior

S

3

Nazim Feiqan

Inspector

I

superior

S

4

Băețică Maqdalena

-

Inspector

I

principal

S

5

Crăciun Ionela

Inspector

I

principal

S

6

Mănăilă Aurora

Inspector

I

principal

S

7

Ștefan Alina Felicia

Inspector

I

principal

S

8

Filip Cristina

Inspector

I

principal

S

suspendata

Pilici Mihai

Inspector

I

principal

S

angajat temporar pe locul lui

Filip Cristina

9

Târnă Felicia Claudia

Inspector

I

asistent

s

10

Mirică Camelia

referent sp.

II

superior

SSD

11

Popa Octavia

Referent

III

superior

M

12

Zăbavă Simona

-

Referent

III

superior

M

13

Chelărescu Simona Elena

Referent

III

superior

M

13

Total

Serviciul Agenția Fiscală nr. 3

1

Ganea Gabriela Iuliana

șef serviciu

S

2

Domnulete Narcisa

-

Inspector

I

superior

S

suspendata

3

Pavel Anqela

Inspector

I

superior

s

4

Zărnescu Carmen

Inspector

I

superior

s

5

Buzatu Mariana

-

Inspector

I

principal

s

6

Ro$u Gabriela

Inspector

I

principal

s

7

Șofei Mariea

-

Inspector

I

principal

s

8

Florea Ioana Rodica

Inspector

I

principal

s

9

Vacant

-

Inspector

I

principal

s

10

Vatră Mariana

Inspector

I

asistent

s

suspendata

Popescu Lucia

Inspector

I

asistent

s

angajat temporar pe locul lui

Vatră Mariana

11

Vacant

Inspector

I

asistent

s

12

Vacant

-

Inspector

I

asistent

s

13

Brătianu Carmen

referent sp.

II

superior

SSD

14

Avriqeanu Remilia

Referent

III

superior

M

15

Matei Marcela

-

Referent

III

superior

M

16

Vacant

Referent

III

superior

M

17

Vacant

Referent

III

superior

M

18

Anqhel Larisa

referent

III

principal

M

18

Total

Serviciul Aqentia Fiscală nr. 4

1

Antoniu Adina

sef serviciu

S

2

Stan Arina Carmela

Inspector

I

principal

S

3

Căruntu Euqen

Inspector

I

principal

S

4

Haqi Aurora

Inspector

I

asistent

S

5

Paraschiv Rodica

Inspector

I

asistent

S

6

Ursu Aida

Inspector

I

asistent

S

7

Stercu Marilena

Inspector

I

asistent

S

8

Balgi Nurgihan

Inspector

I

asistent

S

8

Total

Serviciul Aqentia Fiscală nr. 5

1

Popescu Mihaela

sef serviciu

S

2

Petrescu Liliana Florentina

-

Consilier

I

superior

S

3

Voiculescu Simina

Inspector

I

superior

S

4

Bucățică Liliana

-

Inspector

I

superior

S

5

Gimpirea Mirela

-

Inspector

I

principal

S

6

Roșioru Mirela

-

Inspector

I

principal

S

7

Lepăr Daniela

-

Inspector

I

principal

S

8

Benciu Floarea

-

Inspector

I

principal

S

9

Tilică Ștefan Cristian

-

Inspector

I

principal

S

10

Tudorică Maqda

-

Inspector

I

asistent

S

11

Aii Melian Rodica

-

Inspector

I

asistent

S

12

Pavel Daniela Florența

-

Inspector

I

asistent

S

13

Goqoașe Monica

-

Inspector

I

asistent

S

14

Zqură Sultana

-

Referent

III

superior

M

15

Rotaru Anișoara

-

Referent

III

superior

M

16

Vacant

-

Referent

III

superior

M

17

Pascu Tudor Nicolae

-

Referent

III

asistent

M

18.

Vacant

-

-

-

-

-

casier

G/M

19

Brașoveanu Traian

-

-

-

casier

G/M

20

Dămășaru Dan Stelian

-

-

-

casier

G/M

21

Florea Draqoș

-

-

-

-

-

-

casier

G/M

22

Gușu Traian Florentin

-

-

-

-

-

-

casier

G/M

23

Manea Neculai

-

-

casier

G/M

24

Vacant

-

-

-

-

-

-

casier

G/M

25

Pilici S. Mihai

-

-

-

-

-

-

casier

G/M

26

Cumita Marioara

-

-

casier

G/M

26

Total

Serviciul Agenția Fiscală nr.6

1

Aldea Cristina

șef serviciu

s

2

Prodan Carmen

-

Inspector

I

superior

s

3

Chesoi Irina Claudia

-

Inspector

I

superior

s

4

Gurahan Daniela

-

Inspector

I

superior

s

5

Barbu Ștefana

-

Inspector

I

principal

s

suspendata

6

Ghiza Marilena

Inspector

I

principal

S

7

Rusen Marius

-

Inspector

I

principal

S

8

Vacant

-

inspector

I

principal

s

9

Vacant

inspector

I

principal

s

10

Vacant

-

inspector

I

asistent

s

11

Vacant

-

inspector

I

asistent

s

12

Vacant

inspector

I

asistent

M

13

Dumitriu Iulia Georgiana

-

inspector

I

debutant

s

14

Guci Mihaela Steliana

-

referent

III

superior

M

15

Niculaie Octavian

-

referent

III

principal

M

16

Vacant

-

referent

III

debutant

M

16

Total

Serviciul Urmărire și Executare Silită

1

Marin Cornel

șef serviciu

S

2

Zelca Hristian

-

consilier

I

superior

S

3

Ismail Gianer

-

inspector

I

superior

S

4

Toader Răzvan

inspector

I

superior

S

5

Vacant

inspector

I

superior

S

6

Gurahan Nelu

inspector

I

principal

S

7

Drăqhici Adrian

inspector

I

principal

S

8

Iosif Alexandru

inspector

I

principal

S

9

Lupu Cătălin

inspector

I

principal

s

10

Sqaverdea Cosmin Ionuț

inspector

I

principal

s

11

Sandu Emil Ermin

inspector

I

asistent

s

12

Mihale Laurențiu Stelian

inspector

I

asistent

s

13

Vanqhelici Georqe

inspector

I

asistent

s

14

Bănică Ștefan

inspector

I

asistent

s

15

Lazăr Mirela

inspector

I

asistent

s

16

Vacant

inspector

I

asistent

s

17

Vacant

inspector

I

asistent

s

18

Vacant

-

inspector

I

asistent

s

19

Vlahbei George

inspector

I

asistent

s

20

Carabașu Costin

-

inspector

I

debutant

s

21

Vacant

-

referent

III

asistent

M

22

Halit Denis

-

referent

III

asistent

M

23

Vacant

-

referent

III

asistent

M

23

Total

Serviciul Informatizare

1

Iordache Rareș

set serviciu

S

2

Manda Liviu

-

inspector

I

principal

S

3

Mitrica Sorin Iulian

-

inspector

I

principal

S

4

Nuțu Bogdan

-

inspector

I

principal

S

5

Zgură Tița

inspector

I

principal

S

6

Sorocea nu Rodica

-

inspector

I

principal

S

7

Vacant

inspector

I

principal

S

8

Mergeani Gheorghe

-

referent

III

superior

M

8

Total

Serviciul Trasabilitatea Documentelor

1

Vacant

șef serviciu

S

2

Enache Sorin Adrian

-

inspector

I

superior

S

3

Anton Adriana

-

inspector

I

principal

S

4

Olteanu Bogdan

inspector

I

principal

S

5

Șiscu Elvira

inspector

I

asistent

S

6

Migdale Marius

inspector

I

asistent

S

7

Gimurtu Stelian

inspector

I

asistent

s

8

Vacant

inspector

I

asistent

s

9

Vacant

inspector

I

asistent

s

10

Hagi Constantin

referent

III

superior

M

11

Vacant

-

referent

III

superior

M

12

Cu mita Apostol

-

referent

III

superior

M

13

Raicu Iuliana

-

referent

III

superior

M

14

Albu Gica

-

referent

III

superior

M

15

Vacant

-

referent

III

debutant

M

15

Total

Serviciul Tehnic-Aprovizionare

1

Vacant

-

-

-

-

sef serviciu

S

2

Petre Costel

-

-

-

-

-

referent

II

M

3

Ichim Maria

-

-

-

-

-

curier

G

4

Vacant

-

-

-

-

-

muncitor

G/M

5

Vacant

-

-

-

-

-

-

muncitor

G/M

5

Total

253

Total general

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚA

• ___


CRI T Serviciul Public de II 3 r I I Impozite și Taxe Constanța

Nr. înreg.: S 11329/08.02.2013

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța

Având în vedere dispozițiile legale ce reglementează raporturile de serviciu din instituțiile publice, cele referitoare la reorganizarea acestora potrivit prevederilor art. 100, art. 107 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Instituțiile publice s-au confruntat cu diminuarea numărului de salariați ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, și cu diminuarea numărului de personal (încetări prin acordul părților, transferuri, ieșiri la pensie) ca urmare a reducerii drepturilor salariale, care completate prin restricțiile impuse în domeniul recrutării de personal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce a generat o perturbare a activității de colectare a sumelor datorate către bugetul local al Municipiului Constanța;

în aceste condiții, și pe fondul necesității furnizării eficiente a serviciilor publice într-un climat economic nefavorabil și a atragerii unor sume mai mari la bugetul local prin măsurile specifice prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin intensificarea acțiunilor de constatare și control și nu în ultimul rând de efectuarea procedurilor de executare silită în cazul debitorilor restanți, se impune reorganizarea, înființarea sau desființarea unor compartimente prin repartizarea judicioasă a personalului în raport cu volumul de activitate și cerințele macroeconomice actuale

Astfel, structura organizatorică a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța se modifică prin reorganizarea compartimentelor, mutarea, desființarea, înființarea și transformarea de posturi. Funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice sau în noile compartimente, ținând cont de faptul că, reorganizarea administrativă nu a determinat modificarea atribuțiilor de serviciu, aferente funcțiilor publice transformate, în proporție de peste 50%.

Wt    7SVE'

ȚIU-


Q n I T Serviciul Public de il Ori I Impozite și Taxe Constanța

Numărul total de posturi din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța rămâne 253, din care 239 funcții publice și 14 funcții contractuale.

I. Se înființează următoarele compartimente:

1.    Serviciul Management Integrat, care va avea în componență șapte funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere, astfel:

a.    6 funcții publice de execuție, mutate după cum urmează:

-    1 post    de    inspector,    clasa I, grad    superior, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 6;

-    1 post    de    inspector,    clasa I, grad    principal, de la Serviciul Constatare și Control;

-    1 post    de    inspector,    clasa I, grad    principal, de la Serviciul Financiar Contabilitate;

-    1 post    de    inspector,    clasa I, grad    asistent, de la Serviciul Financiar Contabilitate;

-    1 post inspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 2, vacant;

-    1 post de referent, clasa III, grad debutant, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 2, vacant.

b.    o funcție publică de execuție, stabilită în conformitate cu prevederile art. 2 coroborat cu prevederile art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

-    1 post de inspector, clasa I, grad superior, gradația 4, clasa 58 de salarizare stabilit în condițiile mai de mai sus, pentru 1 post contractual de șef serviciu, studii superioare de lungă durată.

c.    o funcție publică de conducere, ce va fi înființată, respectiv:

-    1 post de șef serviciu, gradul II, care va fi salarizat pe nivel maxim, prin desființarea unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Agenția Fiscală nr. 4.

2.    Două birouri în subordinea Serviciului Constatare și Control. Serviciul va avea în componență 1 post de șef serviciu, două posturi de șef birou și 46 funcții publice de execuție, structurate astfel:

2.-1.' Biroul Control Persoane Juridice, format dintr-un număr de 31 funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere, prin următoarele mutări/înființări de posturi:

a. 31 funcții publice de execuție, mutate după cum urmează:

=-.1 post de consilier, clasa I, grad superior, de la Serviciul Constatare și Control;

-    1 post de consilier, clasa I, grad superior, de la Serviciul Constatare și Control;

-    L_post de inspector, clasa I, grad superior, de la Serviciul Financiar Contabilitate;

-    1 post de inspector, clasa I, grad superior, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 6;

WK

•4 COÎT    jf.'gț fTF.T Ș.'

,t7<î.    r7ți.    . .r7d •

• _

C D I T    Public de

il □ r I I Impozite și Taxe Constanța


- 1 post de inspector, clasa I, grad superior, de la Serviciul Constatare și Control, vacant;

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de

-    1 post de


nspector, clasa I, grad principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4; nspector, clasa    I,    grad    principal,    de    la    Serviciul    Constatare și    Control;

nspector, clasa    I,    grad    principal,    de    la    Serviciul    Constatare și    Control;

nspector, clasa    I,    grad    principal,    de    la    Serviciul    Constatare și    Control;

nspector, clasa    I,    grad    principal,    de    la    Serviciul    Constatare și    Control;

nspector, clasa    I,    grad    principal,    de    la    Serviciul    Constatare și    Control;

Constatare și Control, vacant; Constatare și Control;

Agenția Fiscală nr. 6; Constatare și Control; Constatare și Control;

Agenția Fiscală nr. 6; Constatare și Control; Constatare și Control; Constatare și Control; Constatare și Control;

Agenția Fiscală nr. 4; Constatare și Control; Constatare și Control;

Agenția Fiscală nr. 6;


nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu nspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciu inspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciul

-    1 post de referent, clasa III, grad superior, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 3, vacant;

-    1 post de referent, clasa III, grad principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 2;

-    1 post de referent, clasa III, grad principal, de la Serviciul Urmărire și Executare Silită,;

-    1 post de referent, clasa III, grad asistent, de la Serviciul Constatare și Control;

-    l.post de referent, clasa III, grad asistent, de la Serviciul Constatare și Control, vacant;

-    1 post de referent, clasa III, grad debutant, de la Serviciul Constatare și Control, vacant.

b. Se înființează:

1 post de șef birou, grad II, care va fi salarizat pe nivel maxim, prin desființarea unei funcții publice de execuție.

HfW' -'w. KK

nt ■.ne:-' ne

• _


C O I T Serviciul Public de il O “ I I Impozite și Taxe Constanța

2.2. Biroul Control Persoane Fizice, format dintr-un număr de 15 funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere, prin următoarele mutări/înființări de posturi:

a.    15 funcții publice de execuție, mutate după cum urmează:

-    1    post    de    inspector,    clasa I,    grad    superior,    de    la    Serviciul    Agenția    Fiscală nr.    2;

-    1    post    de    inspector,    clasa I,    grad    superior,    de    la    Serviciul    Agenția    Fiscală nr.    3;

-    1    post    de    inspector,    clasa I,    grad    superior,    de    la    Serviciul    Agenția    Fiscală nr.    4;

-    1    post    de inspector, clasa I, grad superior, de    la Serviciul Control Financiar Preventiv

Propriu;

-    1    post    de    inspector, clasa I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 2;

-    1    post    de    inspector, clasa I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4;

-    1    post    de    inspector, clasa I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 5;

-    1    post    de    inspector, clasa I,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 5;

-    1    post    de    inspector, clasa I,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4;

-    1    post    de    inspector, clasa I,    grad    asistent, de la Serviciul Constatare și Control;

-    1    post    de    referent,    clasa    III,    grad    superior, de la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    4;

-    1    post    de    referent,    clasa    III,    grad    superior, de la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    2;

-    1    post    de    referent,    clasa    III,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    1, vacant;

-    1    post    de    referent,    clasa    III,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    1, vacant;

-    1 post de referent, clasa III, grad debutant, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 1, vacant.

b.    Se înființează:

-    1 post de șef birou, grad II, care va fi salarizat pe nivel maxim, prin desființarea unei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Agenția Fiscală nr. 5

II. Sunt mutate următoarele posturi :

> Ia Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu:

-    1 post de consilier, clasa I, grad superior, de la Serviciul Constatare și Control;

-    1 post de consilier, clasa I, grad superior, de la Serviciul Constatare și Control;

-    1    post    de    inspector,    clasa    I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr.l;

-    1    post    de    inspector,    clasa    I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr.3;

-    1    post    de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr.4;

-    1    post    de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 1;

-    1    post    de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr.6.

W ~HM    7BVC

4 cirr .k 4 cur    cert    t

T7c    r/e-    >'«

>    la Serviciul Juridic:

-1 post de inspector, clasa I, grad superior, de la Serviciul Urmărire și Executare Silită.

>    la Serviciul Achiziții Publice:

-    1 post de consilier juridic, clasa I, grad principal, de la Biroul Juridic, vacant;

-    1 post de inspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 1.

>    la Serviciul Financiar Contabilitate:

-1 post de inspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciul Constatare și Control.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 1:

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    asistent, de la Serviciul Informatizare;

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 3.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 3:

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 1;

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    principal, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4;

= 1    post de referent, clasa III,    grad    superior, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 2, vacant.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4:

-    1 post de inspector, clasa I, grad asistent, de la Serviciul Urmărire și Executare Silită.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 5:

-    1 post de consilier, clasa I, grad superior, de la Serviciul Constatare și Control;

-    i    post de inspector,    clasa    I,    grad    superior, de    la    Agenția Fiscală nr. 4;

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    superior, de    la    Serviciul Financiar Contabilitate;

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    principal, de    la    Serviciul Financiar Contabilitate;

-    1    post de inspector,    clasa    I,    grad    asistent, de    la    Biroul Trasabilitatea Documentelor;

-    1 post de referent, clasa III, grad superior, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 1;

-    1 post de referent, clasa III, grad asistent, de la Serviciul Urmărire și Executare Silită.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 6:

-    1 post de inspector, clasa I, grad superior, de la Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu;

-    1 post de inspector, clasa I, grad principal, de la Agenția Fiscală nr. 4;

-    1 post de inspector, clasa I, grad debutant, de la Serviciul Achiziții Publice;

-    1 post inspector, clasa I, grad principal, de la Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu, vacant.

1WS> - -W W

cern y. atrr î.'. •?;. cert ■ ȚIC ■ ,.t7G    T»<î-

>    la Serviciul Urmărire și Executare Silită:

-1 post de inspector, clasa I, grad asistent, de la Agenția Fiscală nr.2;

-    1    post de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent,    de    la    Agenția Fiscală    nr.    3;

-    1    post de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent,    de    la    Agenția Fiscală    nr.    1;

-    1    post de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent,    de    la    Biroul Juridic;

-    1    post de    inspector,    clasa    I,    grad    asistent,    de    la    Serviciul Agenția Fiscală nr. 4, vacant ;

-    1 post de referent, clasa III, grad asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4, vacant;

-    1 post de referent, clasa III, grad asistent, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 5, vacant.

>    la Serviciul Informatizare:

-    1 post de inspector, clasa I, grad principal, de la Agenția Fiscală nr. 4;

-    1 post de inspector, clasa I, grad principal, de la Serviciul Urmărire și Executare Silită;

-    1 post de inspector, clasa I, grad principal, de la Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu, vacant.

>    la Serviciul Trasabilitatea Documentelor:

-    1    post de    inspector, clasa I,    grad    superior, de    la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    3;

-    1    post de    inspector, clasa I,    grad    principal, de    la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    6;

-    1    post de    inspector, clasa I,    grad    asistent, de    la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    1;

-    1    post de    inspector, clasa I,    grad    asistent, de    la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    6;

-    1    post de    inspector, clasa I,    grad    asistent, de    la Serviciul Agenția    Fiscală nr.    2, vacant;

-    1 post de referent, clasa III, grad superior, de la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4;

-    1 post de referent, clasa III, grad debutant, de la Serviciul Achiziții Publice, vacant.

III. Se desființeză următoarele posturi vacante:

A.    FUNCȚII PUBLICE

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4:

1 post de inspector, clasa I, grad principal.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 5:

1 referent, clasa III, grad superior.

>    ta Serviciul Urmărire și Executare Silită:

1 post de inspector, clasa I, grad debutant

B.    FUNȚII CONTRACTUALE

>    la Serviciul Taxe Speciale

4 posturi de casieri;

mre

ne    ne    TK

1 post de șef serviciu.

>    la Serviciul Tehnic Aprovizionare

1 post de curier

IV. Se înființează următoarele posturi:

A.    FUNȚII PUBLICE

>    la Serviciul Management Integrat 1 post de șef serviciu

>    la Biroul Control Persoane Juridice 1 post de șef birou

>    la Biroul Control Persoane Fizice 1 post de șef birou

B.    FUNȚII CONTRACTUALE

>    la Serviciul Tehnic Aprovizionare 2 posturi de muncitori

V.    își schimbă denumirea și structura următoarele compartimente:

1.    Serviciul „Constatare și Control" își modifică structura în sensul și are în subordine 2 birouri, respectiv: Biroul „Control Persoane Juridice" și Biroul „Control Persoane Fizice". Acest serviciu este format dintr-un număr de 46 funcții publice de execuție și 3 funcții publice de conducere.

2.    Biroul „Juridic" devine Serviciul „Juridic" și este format dintr-un număr de 7 funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere. Personalul din cadrul serviciului va fi numit în noul compartiment.

3.    Serviciul „Informatizare" își modifică structura și este format dintr-un număr de 7 funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere și nu mai are în subordine Biroul „Trasabilitatea Documentelor".

4.    Biroul „Trasabilitatea Documentelor" devine Serviciul „Trasabilitatea Documentelor" și este format dintr-un număr de 14 funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere. Nu se mai găsește în subordinea Serviciului Informatizare. Personalul va fi numit în noul compartiment.

VI.    Se comasează Serviciul Agenția Fiscală nr. 5 cu Serviciul Taxe Speciale într-un singur serviciu denumit Serviciul Agenția Fiscală nr. 5. Personalul contractual va fi preluat de Serviciul Agenția Fiscală nr. 5.

VII.    Se transformă următoarele posturi vacante:

> la Serviciul Financiar Contabilitate

1 post de referent, clasa III, grad superior, în inspector, clasa I, grad asistent.

"    *■ 1    ?' ș? &

ne ne ne

• _


C O I T Serviciul Public de ll Ori I Impozite și Taxe Constanța

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 3

1 post de inspector, clasa I, grad principal, în inspector, clasa I, grad asistent;

1 post de inspector, clasa I, grad principal, în inspector, clasa I, grad debutant.

>    la Serviciul Agenția Fiscală nr. 6

1 post de inspector, clasa I, grad principal, în inspector, clasa I, grad debutant.

>    la Serviciul Resurse Umane

1 post de referent, clasa III, grad principal, în referent, clasa III, grad debutant.

VIII. Se stabilesc ca fiind funcții publice, conform art. 2 coroborat cu prevederile art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare următoarele posturi :

1 post contractual de șef serviciu, studii superioare de lungă durată, în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad superior, gradația 4, clasa 58 de salarizare la Serviciul Management Integrat;

1 post contractual de casier, studii medii, în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad principal, gradația 3, clasa 46 de salarizare la Serviciul Agenția Fiscală nr. 4;

1 post contractual de curier, studii medii, în funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad superior, gradația 3, clasa 46 de salarizare la Serviciul Agenția Fiscală nr. 5;

1 post de contractual de casier, studii medii, în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad debutant, gradația 2, clasa 29 de salarizare la Serviciul Urmărire și Executare Silită.

Menționăm că persoanele menționate mai sus îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 2, art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional pentru a fi numiți în funcții publice.

Având în vedere cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea lit. b al art. 1 din H.C.L.M 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța.


- v z ț J e

iw tok

' _«!_*' * CȚ.T 5 rrc ■    tw

Operator de date cu caracter personal nr. 10930

Str. Sulmona nr. 22, 900746, Constanta, România

SCC:    Tei    0241 488 534 Fax 0241 488 573

Ag. 6:    Tel    0241 488 532 Fax 0241 488 531

Secretariat: Tel 0241 488 550 Fax 0241 488 559

www.spit-ct.ro

Email scc@spit-ct.ro

Email ag6@spit-ct.ro

Email office@spit-ct.ro

Vrei o schimbare? —începe cu tine! Fii responsabil, plătește-ți impozitele și taxele la timp!