Hotărârea nr. 119/2013

HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNEI MINITIPOGRAFII, A UNEI MASINI DE TAIAT HARTIE SI A UNUI CUTIT PENTRU MASINA DE TAIAT HARTIE CATRE ARHIEPISCOPIA TOMISULUI CONSTANTA

HOTARARE

privind darea în folosință gratuită a unei minitipografii, a unei mașini de tăiat hârtie și a unui cuțit pentru mașina de tăiat hârtie către Arhiepiscopia Tomisului Constanta

9

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 3 0.04._2013;

Văzând expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrata sub nr. 61294/23.04.2013, referatul nr. 60875 / 22.04.2013 al Direcției Servicii Publice, precum si raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta si raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publica locala, juridica, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului;

In conformitate cu prevederile art. 36 al. (9), art. 124 si art. 115 al. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba darea in folosința gratuita, a unei minitipografii, a unei mașini de tăiat hârtie și a unui cuțit pentru mașina de tăiat hârtie către Arhiepiscopia Tomisului Constanța pentru o perioada de 5 ani.

ART. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Constanța și aparatul de specialitate, să întreprindă măsurile legale pentru darea in folosință gratuită a unei minitipografii, a unei mașini de tăiat hârtie și a unui cuțit pentru mașina de tăiat hârtie către Arhiepiscopia Tomisului Constanța, precum si pentru semnarea documentelor necesare.

ART. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, Direcției Financiare, din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, Arhiepiscopiei Tomisului, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre știința.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 24

consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


DOBRE MIRCEA

CONSTANTA

NR. 119    /30.04. 2013