Hotărârea nr. 116/2013

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE AFERENTE ANULUI 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța cu privire la plata obligațiilor fiscale aferente anului 2013

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2013;

_/

Luând în dezbatere expunerea de motive    dirr^^ prezentată de

domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 30607 din 08.04.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Analizând solicitarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local sub nr. S29475/04.03.2013,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, ale art. 125 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,    a

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6) ' alin. (9), art. 45 alin (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale aferente anului 2013, stabilite în sarcina Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire, Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța, și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRCEA DOBRE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 116    /    30.04.2013_