Hotărârea nr. 113/2013

HOTARARE PRIVIND SUBVENTIONAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A PARCURILOR DE DISTRACTIE "TARA PITICILOR' SI A TERENURILOR DE SPORT DIN TABACARIE, ALEEA NALBEI SI B-DUL I.C.BRATIANU PRECUM SI A PISTEI DE ROLERI "GRAVITY PARK"

R O M A N I A

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind subvenționarea activității de administrare a parcurilor de distracție „Țara Piticilor" și a terenurilor de sport din Tăbăcărie, Aleea Nalbei și B-dul I.C.Brătianu precum și a pistei de roleri „Gravity Park"

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 30.04.2013;_

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.63495/25.04.2013, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul nr. 2320/05.03.2013 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 245/23.06.2004, 298/09.05.2008, 306/15.12.2011 de dare în administrare Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța a parcurilor de distracție „Țara Piticilor" și a terenurilor de sport din Tăbăcărie, aleea Nalbei, b-dul. I.C. Brătianu, precum și pista de roleri „Gravity Park", Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările ulterioare, Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.a, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE.

ART.l. Se aprobă subvenționarea activității de administrare a parcurilor de distracție „Țara Piticilor" și a terenurilor de sport din Tăbăcăriei, aleea Nalbei, b-dul. I.C. Brătianu, precum și pista de roleri „Gravity Park" din bugetul local al municipiului Constanța.

ART.2. Subvenția pentru activitatea de administrare a parcurilor de distracție „Țara Piticilor" și a terenurilor de sport din Tăbăcăriei, aleea Nalbei, b-dul. I.C. Brătianu, precum și pista de roleri „Gravity Park", se va aproba anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța aprobat de către Consiliului Local și prin bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat".

Actualizarea acestei subvenții se va face ori de câte ori vor interveni modificări, conform legislației în vigoare.

ART.3. Sumele necesare subvenționării activității vor fi solicitate lunar de către R.A.E.D.P.P. în baza cererilor de alimentare și vor fi virate de către Primăria Municipiului Constanța în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat.

Justificarea sumelor primite de către R.A.E.D.P.P. Constanța, sub formă de subvenție, se va face pe baza documentelor justificative emise de furnizorii de servicii și utilități, înregistrate în contabilitatea regiei.

ART.4. Subvenția pentru activitatea de administrare a parcurilor de distracție „Țara Piticilor" și terenurilor de sport din Tăbăcăriei, aleea Nalbei, b-dul. I.C. Brătianu, precum și pista de roleri „Gravity Park" se va acorda începând cu 01.01.2013.

ART.5. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

NR


113/30.04.2013