Hotărârea nr. 112/2013

HOTARARE PRIVIND SUBVENTIONAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A CAMPUSULUI DE LOCUINTE SOCIALE "HENRI COANDA"

RO M A NIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind subvenționarea activității de administrare a Campusului de locuințe sociale Henri Coandă

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.63496/25.04.2013, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului precum și referatul nr. 2319/05.03.2013 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanța nr. 150/2011, 183/31.05.2012, 353/17.12.2012 de dare în administrare Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța a unităților locative din Campusul Henri Coandă, cu destinația folosirii în scop de locuință socială, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările ulterioare, Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.a, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată:

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă subvenționarea activității de administrare a campusului de locuințe sociale Henri Coandă din bugetul local al municipiului Constanța.

ART.2. Subvenția pentru activitatea de administrare a campusului Henri Coandă, se va aproba anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța aprobat de către Consiliului Local și prin bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat".

Actualizarea acestei subvenții necesare desfășurării activității de administrare a locuințelor sociale din cadrul campusului Henri Coandă, se va face ori de câte ori vor interveni modificări, conform legislației în vigoare.

ART.3. Sumele necesare vor fi solicitate lunar de către R.A.E.D.P.P. în baza cererilor de alimentare și vor fi virate de către Primăria Municipiului Constanța în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat.

Justificarea sumelor primite de către R.A.E.D.P.P. Constanța, sub formă de subvenție, se va face pe baza documentelor justificative emise de furnizorii de servicii și utilități, înregistrate în contabilitatea regiei.

ART.4. Eventualele cheltuieli suplimentare de administrare, dotări, reparații și întreținere care intră în sarcina proprietarului conform Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de la bugetul local pe bază de note de fundamentare și devize de lucrări prezentate.

ART.5. Subvenția pentru activitatea de administrare a campusului de locuințe Henri Coandă se va acorda începând cu 01.01.2013.

ART.6. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Dobre Mircea

MARCELA ENACHE

NR


112/30.. 04...2013