Hotărârea nr. 111/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII STATUII "ARCASUL" IN FATA MUZEULUI "ION JALEA"

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind amplasarea statuii "Arcașul" în fața Muzeului de sculptură Ion Jalea

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.62672/24.04.2013 , referitoare la proiectul de hotărâre privind amplasarea statuii "Arcașul" în fața Muzeului de sculptură Ion Jalea;

Consultând raportul direcției Servicii Publice nr.62671/24.04.2013, avizul favorabil al Comisiei nr.2, de organizare și dezvoltare urbanistică amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și avizul favorabil al Comisiei nr. 3 privind servicii publice,comerț,turism și agrement;

în temeiul prevederilor art.36 alin (1) și art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă amplasarea statuii ,,Arcașul" în fata Muzeului de sculptură Ion Jalea, pentru punerea în evidență a acestui obiectiv cultural, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Servicii Publice, Direcției Financiara, din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Dobre Mircea    SECRETAR,

Constanța

Nr 111 j 30.04.2013