Hotărârea nr. 110/2013

HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

COHSTAA/^ ROMÂNIA

W'» 4 JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA ( CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 30.04.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 60924/22.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 60922/22.04.2013;

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cap. "Spații verzi în Ansamblu de locuințe-Zona Tomis Nord"poziția 1394;

Văzând dispozițiile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor terenuri situate în municipiul Constanța, prevăzute în anexele 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, D.A.D.P.P., S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24

_

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea NR    110/30.04.2013

Constanta


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 110/2013_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Aleea Dealului - lângă Grădinița nr.14

Steren=201,25 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 211 / 2011, poziția 1394 Situație juridică

nr.47750/12.04.2013

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

110/2013

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Select

Steren = 583 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1394 Situație juridică

nr.131372/29.10.2012

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

S.C:PROIECT CDMPANY CONSTRUCT S.R.L.

Str. Colugoreni, nr. 2, st. 2, corn. 5 wefc: Kww.proieotareconstonto.ro

TEL. mobil: 0724221187 fix: 0341/482390

Benef.: Toporan Mi hai

Adresa: Constanta, aleea Dealului, longa Grădiniță 14

Pr.Nr.

Z2D13

ADMINISTRATOR

Arh.REMUS L.

Sc

1:

Tittu profwti    . ,

Schimb teren

FAZA

C.U.

PROIECTAT

Arh.REMUS L,

DESENAT

Arh.REMUS L.

Data:

03/2013

plan de încadrare in zona

PLAN DE SITUAȚIE Sc. 1:100 LOT 1

PI. A03


BLOC P+4E*c z o t— LU i—i

O.


LU


ALEE CAROSABILA INTRARE CURTE GRĂDINIȚĂ