Hotărârea nr. 109/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de..?.?..-.P^.:....2O13;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 59911/19.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 59910/19.04.2013;

Luând în considerare H.C.L. nr. 211/2011 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța modificată și completată prin Hotărârea nr.337/15.12.2011 și 21/30.01.2012;

Având în vedere proiectul "Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța" și adresa S.C. CONFORT URBAN S.R.L CONSTANȚA înregistrată sub nr.16461/04.02.013;

Văzând dispozițiile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c, art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea unor poziții din anexa la H.C.L.nr.211/2011 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, în sensul modificării suprafețelor conform documentației cadastrale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L.nr.211/2011 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu pozițiile de la nr.3095 la nr.3103, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, S.C. CONFORT URBAN S.R.L Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

CONSTANȚA,

NR.


109


/ 30.04._2013


ANEXA la H.C.L. nr....................../20T3

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

I


Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/24.08.2011, modificată și completată prin Hotărârea nr.337/15.12.2011 și 21/30.01.2012

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

I

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr.

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1

2

3

4

5

6

7

Cat

Inb

Zona

Supr.

C +

Tr

1. STRĂZI

236

1.3.7.2.

Strada Prelungire Barbu Șt.Delavrancea

A

Inel

1717

1441014

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231012

Nr. Carte Funciară 231012

245

1.3.7.2.

Strada Horia Grigorescu

A

Inel

3282

533709

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230983

Nr. Carte Funciară 230983

Tronson 2    Nr. Cadastral 230984

Nr. Carte Funciară 230984

476

1.3.7.2.

Strada Intrarea Slt. Bogdan Vaslle

Coiciu

563

133427

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231015

Nr. Carte Funciară 231015628

1 3.7 2.

Aleea Alexandru Alexandridi

Inel

4101

2001

8626

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231013

Nr. Carte Funciară 231013

630

1.3.7.2.

Aleea Argos

Mamaia Nord

1666

2009

3615

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230948

Nr. Carte Funciară 230948

631

1.3.7.2.

Strada Arțarului

Palazu Mare

432

1159

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230902

Nr. Carte Funciară 230902

632

1.3.7.2.

Aleea Cella Delavrancea

Compozitorilor

1350

2001

2841

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230991

Nr. Carte Funciară 230991

Tronson 2    Nr. Cadastral 230992

Nr. Carte Funciară 230992

634

1.3.7.2.

Aleea Colindelor

Compozitorilor

717

2001

1520

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231040

Nr. Carte Funciară 231040

635

1.3.7.2.

Aleea Constantin Bobescu

Compozitorilor

1117

2002

2368

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230998

Nr. Carte Funciară 230998

636

1.3.7.2.

Aleea Dimitrie Onciu

Inel

6042

2001

19559

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231362

Nr. Carte Funciară 231362

637

1.3.7.2.

Strada Drăgaica

Inel

540

2001

1.144,8

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230965

Nr. Carte Funciară 230965

640

1.3.7.2.

Aleea Gheorghe Dumitrescu

Compozitorilor

961

2003

2037

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231061

Nr. Carte Funciară 231061

643

1.3.7.2.

Aleea Ion Voicu

Compozitorilor

378

2004

2056

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231017

Nr. Carte Funciară 231017

644

1.3.7.2.

Aleea losif Sa va

Compozitorilor

974

2001

2123,32

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231140

Nr. Carte Funciară 231140

645

1.3.7.2.

Aleea Itaca

Mamaia Nord

2342

2009

4876

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230986

Nr. Carte Funciară 230986

647

1.3.7.2.

Strada Lămâiței

Baba Novac

394

2001

1045

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230945

Nr. Carte Funciară 230945

648

1.3.7.2.

Aleea Lamia

Mamaia Nord

1426

2009

3392

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230979

Nr. Carte Funciară 230979

Tronson 1    Nr. Cadastral 230971

Nr. Carte Funciară 230971

Tronson 2    Nr. Cadastral 230946

Nr. Carte Funciară 230946

652

1.3.7.2.

Aleea Madrigalului

Compozitorilor

675

2001

1431

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230996

Nr. Carte Funciară 230996

655

1.3.7.2.

Aleea Micene

Mamaia Nord

2597

2009

4367

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230979

Nr. Carte Funciară 230979

Tronson 1    Nr. Cadastral 230955

Nr. Carte Funciară 230955

Tronson 2    Nr. Cadastral 230980

Nr. Carte Funciară 230980


656

1.3.7.2.

Aleea Morilor

Inel

429

2001

2909

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230888

Nr. Carte Funciară 230888

658

1.3.7.2.

Aleea Olympia

Mamaia Nord

2220

2009

7543

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230940

Nr. Carte Funciară 230940

665

1.3.7.2.

Aleea Salamina

Mamaia Nord

2779

2009

8798

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230953

Nr. Carte Funciară 230953

667

1.3.7.2.

Aleea Sînzienelor

Baba Novac

499

2001

1967

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230968

Nr. Carte Funciară 230968

668

1.3.7.2.

Aleea Siracuzza

Mamaia Nord

2559

2009

7420

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230979

Nr. Carte Funciară 230979

674

1.3.7.2.

Strada Vîscului

Baba Novac

453

2001

954

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230905

Nr. Carte Funciară 230905

676

1.3.7.2.

Strada Vrâncioaiei

Baba Novac

910

2001

1929

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230970

Nr. Carte Funciară 230970

679

1.3.7.2.

Strada Alexandru Bogza

Inel

3.C45

2001

6455

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231059

Nr. Carte Funciară 231059

Tronson 2    Nr. Cadastral 231029

Nr. Carte Funciară 231029

680

1.3.7.2.

Strada Alexandru D. Xenopol

Inel

3274

2001

10543

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230892

Nr. Carte Funciară 230892

682

1.3.7.2.

Strada Alexandru Șteflea

Inel

2219

2001

4615

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230985

Nr. Carte Funciară 230985

687

1.3.7.2.

Strada Arnota

Inel

1442

2001

2485

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230909

Nr. Carte Funciară 230909

Tronson 2    Nr. Cadastral 230906

Nr. Carte Funciară 230906

689

1.3.7.2.

Strada Aviator Mircea Zorileanu

Palazu Mare

5209

2004

12014

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231253

Nr. Carte Funciară 231253

692

1.3.7.2.

Strada Barbu Catargi

Palazu Mare

1834

2000

3856

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231144

Nr. Carte Funciară 231144

696

1.3.7.2.

Strada Breaza

Baba Novac

2.132

2001

4494

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230960

Nr. Carte Funciară 230960

Tronson 2    Nr. Cadastral 230961

Nr. Carte Funciară 230961

699

1.3.7.2.

Strada Camil Ressu

Palazu Mare

813

2000

1724

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231177

Nr. Carte Funciară 231177

701

1.3.7.2.

Strada Cernica

Inel

1427

2001

2260

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230974

Nr. Carte Funciară 230974

Tronson 2    Nr. Cadastral 230941

Nr. Carte Funciară 230941

704

1.3.7.2.

Strada Clopoțeilor

Compozitori

3163

2001

6964

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231021

Nr. Carte Funciară 231021


706

1.3.7.2.

Strada Constantin Bobescu

Compozitorilor

11095

2002

23521

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231081

Nr. Carte Funciară 231081

707

1.3.7.2.

Strada Corneliu Baba

Palazu Mare

3035

2000

9922

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231086

Nr. Carte Funciară 231086

708

1.3.7.2.

Strada Corneliu Coposu

Palazu Mare

2675

2000

5987

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231137

Nr. Carte Funciară 231137

Tronson 2    Nr. Cadastral 231208

Nr. Carte Funciară 231208

711

1.3.7.2.

Strada Crasna

Inel

840

2001

1781

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230911

Nr. Carte Funciară 230911

718

1.3.7.2.

Strada Dimitrie Cuclin

Compozitori

570

2003

1208

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231025

Nr. Carte Funciară 231025

719

1.3.7.2.

Strada Dinu Lipatti

Compozitori

2195

2001

4706

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230988

Nr. Carte Funciară 230988

Tronson 2    Nr. Cadastral 230987

Nr. Carte Funciară 230987

723

1.3.7.2.

Dumitru Kiriac

Compozitori

858

2002

1819

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231048

Nr. Carte Funciară 231048

725

1.3.7.2.

Strada Edmond Deda

Compozitori

2084

2007

4410

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231014

Nr. Carte Funciară 231014

726

1.3.7.2.

Strada Eduard Caudella

Compozitori

13512

2001

2311

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231049

Nr. Carte Funciară 231049

727

1.3.7.2.

Strada Eugen Lovinescu

Palazu Mare

2354

2000

5936

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231100

Nr. Carte Funciară 231100

Tronson 2    Nr. Cadastral 231252

Nr. Carte Funciară 231252

728

1.3.7.2.

Strada Filaret Barbu

Compozitori

1140

2001

2417

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231010

Nr. Carte Funciară 231010

741

1.3.7.2.

Strada George Topârceanu

Palazu Mare

2217

2000

5987

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231251

Nr. Carte Funciară 231251

Tronson 2    Nr. Cadastral 231163

Nr. Carte Funciară 231163

743

1.3.7.2.

Strada Gheorghe Dima

Compozitorilor

1.000

2004

2120

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231001

Nr. Carte Funciară 231001

749

1.3.7.2.

Strada Govora

Inel

1785

2001

2268

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230952

Nr. Carte Funciară 230952

Tronson 2    Nr. Cadastral 230908

Nr. Carte Funciară 230908

751

1.3.7.2.

Strada Haricleea Darclee

Compozitorilor

5719

2001

12139

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231058

Nr. Carte Funciară 231058

Tronson 2    Nr. Cadastral 230997

Nr. Carte Funciară 230997

Tronson 3    Nr. Cadastral 231007

Nr. Carte Funciară 231007

Tronson 4    N r. Cadastral 231004

Nr. Carte Funciară 231004

753

1.3.7.2.

Strada Henry Coandă

Palazu Mare

1815

2000

4982

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231154

Nr. Carte Funciară 231154

770

1.3.7.2.

Strada Ion Perlea

Compozitorilor

1.600

2007

33920

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231006

Nr. Carte Funciară 231006

771

1.3.7.2.

Strada Ion Voicu

Compozitorilor

601

2004

2533

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231041

Nr. Carte Funciară 231041

772

1.3.7.2.

Strada Ionel Teodoreanu

Palazu Mare

5376

2000

15052

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231167

Nr. Carte Funciară 231167

Tronson 2    Nr. Cadastral 231102

Nr. Carte Funciară 231102

Tronson 3    Nr. Cadastral 231077

Nr. Carte Funciară 231077

Tronson 4    Nr. Cadastral 231145

Nr. Carte Funciară 231145

773

1.3.7.2.

Strada losif Iser

Palazu Mare

933

2000

2035

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231094

Nr. Carte Funciară 231094

774

1.3.7.2.

Strada losif Ivanovici

Compozitorilor

1613

2001

5491

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231039

Nr. Carte Funciară 231039

Tronson 2    Nr. Cadastral 231020

Nr. Carte Funciară 231020

776

1.3.7.2.

Strada luliu Maniu

Palazu Mare

4854

2000

14246

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231121

Nr. Carte Funciară 231121

Tronson 2    Nr. Cadastral 231095

Nr. Carte Funciară 231095

Tronson 3    Nr. Cadastral 231085

Nr. Carte Funciară 231085

779

1.3.7.2.

Strada Liviu Rebreanu

Palazu Mare

2789

2000

5987

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231076

Nr. Carte Funciară 231076

Tronson2    Nr. Cadastral 231118

Nr. Carte Funciară 231118

780

1.3.7.2.

Strada Lt. Col. Ion Jalea

Constanța

Sud-Cumpenei

2168

2000

33793

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231304

Nr. Carte Funciară 231304

782

1.3.7.2.

Strada Lucian Blaga

Palazu Mare

2133

2000

4918

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231151

Nr. Carte Funciară 231151

Tronson 2    Nr. Cadastral 231091

Nr. Carte Funciară 231091

786

1.3.7.2.

Strada Mareșal Alexandru Averescu

Constanța

Sud-Cumpenei

36860

2000

78143

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231182

Nr. Carte Funciară 231182

790

1.3.7.2.

Strada Mihail Jora

Compozitorilor

3464

2001

7484

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231008

Nr. Carte Funciară 231008

Tronson 2    Nr. Cadastral 231030

Nr. Carte Funciară 231030

794

1.3.7.2.

Strada Mușcel

Inel

1450

2001

2205

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230947

Nr. Carte Funciară 230947

Tronson 2    Nr. Cadastral 230958

Nr. Carte Funciară 230958

797

1.3.7.2.

Strada Nicolae Kirkulescu

Compozitorilor

1232

2007

2612

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231011

Nr. Carte Funciară 231011

799

1.3.7.2.

Strada Octavian Goga

Palazu Mare

262

2000

975

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231080

Nr. Carte Funciară 231080

802

1.3.7.2.

Strada Operei

Compozitorilor

743

2006

6655

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231016

Nr. Carte Funciară 231016

806

1.3.7.2.

Strada Paul Constantinescu

Compozitorilor

1.800

2004

3816

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230994

Nr. Carte Funciară 230994

Tronson 2    Nr. Cadastral 231002

Nr. Carte Funciară 231002

815

1.3.7.2.

Strada Posada

Inel

1121

2001

2374

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230904

Nr. Carte Funciară 230904

818

1.3.7.2.

Strada Prelungirea Eduard Caudella

Compozitorilor

3375

2002

6996

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231005

Nr. Carte Funciară 231005

Tronson 2    Nr. Cadastral 230990

Nr. Carte Funciară 230990

823

1.3.7.2.

Strada Prelungirea străzii Meșterul Manole

Constanța

Sud-Cumpenei

11890

2000

25207

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231183

Nr. Carte Funciară 231183

824

1.3.7.2.

Strada Prelungirea străzii Recoltei

Palazu Mare

4386

2009

9222

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231123

Nr. Carte Funciară 231123

Tronson 2    Nr. Cadastral 231172

Nr. Carte Funciară 231172

825

1.3.7.2.

Strada Prelungirea străzii Sentinelei

Palazu Mare

2294

2009

6455

Domeniul public ai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231200

Nr. Carte Funciară 231200

828

1.3.7.2.

Strada Prislop

Inel

1661

2001

2883

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230964

Nr. Carte Funciară 230964

Tronson 2    Nr. Cadastral 230963

Nr. Carte Funciară 230963

830

1.3.7.2.

Strada Putna

Inel

1.000

2001

2120

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230999

Nr. Carte Funciară 230999

831

1.3.7.2.

Strada Rapsodiei

Compozitorilor

12670

2001

1315568

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231053

Nr. Carte Funciară 231053

837

1.3.7.2.

Strada Sabin Drăgoi

Compozitori

1010

2003

2141

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231034

Nr. Carte Funciară 231034

842

1.3.7.2.

Strada Scheia

Inel

1.120

2001

2374

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230934

Nr. Carte Funciară 230934

844

1.3.7.2.

Strada Sergiu Celibidache

Compozitori

5709

2001

12932

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231023

Nr. Carte Funciară 231023

Tronson 2    Nr. Cadastral 231031

Nr. Carte Funciară 231031

Tronson 3    Nr. Cadastral 231032

Nr. Carte Funciară 231032

845

1.3.7.2.

Strada Sfântul loan Damaschin

Compozitori

1703

2003

11172

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231027

Nr. Carte Funciară 231027

851

1.3.7.2.

Strada Ștefan Dărăscu

Palazu Mare

890

2000

1887

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231079

Nr. Carte Funciară 231079

854

1.3.7.2.

Strada Tache lonescu

Palazu Mare

2997

2000

8544

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 23117S

Nr. Carte Funciară 231176

Tronson 2    Nr. Cadastral 231170

Nr. Carte Funciară 231170


855

1.3.7.2.

Strada Teleajen

Inel

920

2001

1950

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230890

Nr. Carte Funciară 230890

856

1.3.7.2.

Strada Theodor Pallady

Palazu Mare

1228

2000

9158

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231199

Nr. Carte Funciară 231199

857

1.3.7.2.

Strada Tiberiu Brediceanu

Compozitorilor

2.620

2001

5554

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 231026

Nr. Carte Funciară 231026

Tronson 2    Nr. Cadastral 231028

Nr. Carte Funciară 231028

860

1.3.7.2.

Strada Titus Cergău

Compozitorilor

5.496

2001

11652

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230995

Nr. Carte Funciară 230995

Tronson 2    Nr. Cadastral 230993

Nr. Carte Funciară 230993

863

1.3.7.2.

Strada Topoloveni

Inel

2061

2001

2798

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Tronson 1    Nr. Cadastral 230893

Nr. Carte Funciară 230893

Tronson 2    Nr. Cadastral 230943

Nr. Carte Funciară 230943

870

1.3.7.2.

Strada Vintilă Brătianu

Palazu Mare

464

2000

2714

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231097

Nr. Carte Funciară 231097

871

1.3.7.2.

Strada Voievozilor

Inel

1251

2001

26288

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230889

Nr. Carte Funciară 230889

874

1.3.7.2.

Strada Zeno Vancea

Compozitorilor

1146

2003

2430

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231035

Nr. Carte Funciară 231035

877

1.3.7.2.

Aleea nr.2

Zona

Compozitori, Baba Novac

806

1757

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231003

Nr. Carte Funciară 231003

3095

1.3.7.2.

Aleea nr.1

Compozitori

2295

5003,10

Domeniul publicai municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231069

Nr. Carte Funciară 231069

3096

1.3.7.2.

Aleea nr.3

Compozitori

705

1536,90

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231060

Nr. Carte Funciară 231060

3097

1.3.7.2.

Aleea nr.6

Compozitori

378

824,04

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231022

Nr. Carte Funciară 231022

3098

1.3.7.2.

Aleea nr.1

Mamaia Nord

610

1329,80

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 231000

Nr. Carte Funciară 231000

3099

1.3.7.2.

Aleea nr.2

Mamaia Nord

893

1946,74

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230935

Nr. Carte Funciară 230935

3100

1.3.7.2.

Aleea nr.3

Mamaia Nord

391

852,38

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230944

Nr. Carte Funciară 230944

3101

1.3.7.2.

Aleea nr.4

Mamaia Nord

391

852,38

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230989

Nr. Carte Funciară 230989

3102

1.3.7.2.

Aleea nr.5

Mamaia Nord

572

1246,96

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230951

Nr. Carte Funciară 230951

3103

1.3.7.2.

Aleea nr.6

Mamaia Nord

371

808,78

Domeniul public al municipiului Constanța potrivit Hotărârii nr. 211/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 337/2011 și 21/2012

Nr. Cadastral 230936

Nr. Carte Funciară 230936