Hotărârea nr. 108/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 214/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA EXECUTARII "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE" CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR. STEFANITA VODA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.l din H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico - edilitare aferente " Campusul social Henri Coandă -str. Ștefan iță Vodă

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de    2013:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 59791/19.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 59786/19.04.2013 ;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată sub nr.58322/18.04.2013 ;

Luând în considerare H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea executării "Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente " Campusul social Henri Coandă-str. Ștefăniță Vodă;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”c", alin. (5) lit. „a" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea art.l din H.C.L nr.214/2011 în sensul că se transmite în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța terenul în suprafață de 27.837,1 mp situat în municipiul Constanța, Campus social Henri Coandă - str. Ștefăniță Vodă, pentru realizarea Zonei II a obiectivului de investiții "Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și de lucrări tehnico - edilitare aferente Campus Henri Coandă " în completarea suprafeței de 32.162,90 mp, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.214/2011 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de.consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR.


_/    30. O h . 20131584 unltatl locative din care:

297 unltatl locative cu 1 camera - 297 dormitoare 792 unltatl locative cu 2 camere -1584 dormitoare 495 unltatl locative cu 3 camere -1483 dormitoare

TOTAL    338sdormltoareCampus booiau- ‘hEURI COANDa' - CONSTANTA

1 —    - MAI ZOI 1 -

ANEXAI. A

HCLMNR-M<i

A

...AI    .1 ZONA I (127& unfiflU ■nodttale)

l-.m-mmi Bloc V17, Corp carttia.

Corp aclrrlnktnrie. 2 Tonanurl aportZPHA II (1300 urfcri modulate) 0foC 1&-33. 2 Terenuri epon


24 ui 2 camere k 1,5 unltatl modulare = 36 urHaH modulata (48 chjnndoerej 15 u.l 3 camere x 2,0 unftaU modulare “ 30 mhatJ modulate (30 dormitoare) 9 ui 1 camera x 1,0 unllatl modulare ■ 0 unfeH modulata (0 dormitoare) TOTAL    75    unități    modulele (07 dormitoare)

31 module * 75 unltatl modulate 2475 unltatl modulat»

•    1584 Op 1 cu beta si dțlclnatz

•    801 flp 2 cu dormitoare


MUNICIF'IULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VISAT SPRE NES


■ 816 ui (17H domilloan»)


• 768 ui (1633 dormtewre)


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


■—...

Regim

Pt2S

Sufwrfata oojpAa la tai

Iț.DM^fHlM CO ■ 1S.1MjBQ mp

Supuse iț. oesfceoMA

L5.153.00>330,00 - 45473 J» no

Suțnfeia men

00.000.00 mp

POT

25.94%

CLTT

0.74


Spatfi wit oW. rtwcn-ivi

37 0M 4C mp

Zona bwtoaque

«XtOUmp

Orwwri

3.005/» mp

4 Tersrvrl spon

3.334.00 mo

W Portjrl de Trww tarareCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.TOTAL__ifiM ui (3348 dormitoare)