Hotărârea nr. 107/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

1 I

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de........3.<?.-.oA:.„.2013;

A.    A

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgadău înregistrată sub nr.60913/22.04.2013 raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției Patrimoniu nr.60908/22.04.2013;

Având în vedere adresele S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.51459/10.04.2013 și nr.39767/22.03.2013;

Văzând Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin.(3), lit. "c", art.115 alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă completarea anexei nr.10 din HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a unei suprafețe de teren cu destinația bazin de apă conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă completarea anexei nr.4 din HCL nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul dării în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L a unor suprafețe de teren cu destinația parcări conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Predarea - primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și S.C. Confort Urban S.RL. Constanța.

Art.4 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban SRL Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare și S.P.I.T Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată    .......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCE


. o CONSTANȚSW^

Nr................/......^.Q....^.-.2O13


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚA

SITUAȚIE JURIDICĂ

Bazin de apă Casa de Cultură

S=762 mp

Domeniu privat conform

H.C.L.nr.20/2013, anexa 16

PREȘEDiN 1'E dbUlNȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHj


anexa LA7~l]tAN de situație

Scara 1:500

Bazin de apa, cu destinația /    Eantana arteziana, zona

Casa de Cultura fU    S = 762 mp

președinte ședință


LJ1 ** Sc, D


16


CONTRASEMNEAZĂ secretarmarcelaenache


L119A3 Sc. C 14CQSa Cultură*
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


Nr.crt.

DENUMIRE ȘI IDENTIFICARE TEREN

SUPRAFAȚA

SITUAȚIE JURIDICĂ

1.

Zona Aqua Magic

S=7549,56 mp

Domeniu privat conform

H.C.L.nr. 420/2013

2.

Zona Hotel Sulina

S=835 mp

Parte domeniu public conform H.C.L. nr.211/2011.

Parte domeniu privat conform

H.C.L.nr.84/2002

3.

Zona Hotel Bicaz

S=1834 mp

Domeniu privat conform

H.C.L.nr.109/2005

4.

Zona Hotel Hefaistos - PTTR

S=1589 mp

Parte domeniu public conform H.C.L. nr.211/2011, poz. 678 și 1468

Parte domeniu privat conform

H.C.L.nr.420/2001

5.

Zonă Grădina de Vară

Albatros

S=1654,28 mp

Domeniu privat conform

H.C.L.nr.420/2001

Limita proiect    ,    .

UtMportera •Ay&xfr/o/artcJ


BPCF1CIAR

SC CONFORT URBAN CONSTANTA


AKntEPfiEHOR

SCSHAPIRSTRUCTURES


EARQifcCT ” O-ib.......

0CW5TWTA'


VLA

Hclmnt;. /°t


REAUFNAJARE ACCESE, ALEI Sl PARCARi IN STAȚIUNEA MAMAIA


FAZA:

D.TAC.+P.Tti. Prefect™. . 33/2012


Marcajele si indicatoarele rutiere vor respecta prevederile OUG 195/2002, HG 1391/2006, STAS 1846/1,2,3-2011 sl STAS 1S48/7-2004 si Normele Metodologice MI-MT nr. 1112/411-2000 privind condițiile de inchidere si de instituire a restricțiilor de circulate la execuția lucrărilor.


DESENAT


big. Enien,Gater


PROIECTAT


bng. butan Radadssaj


■'■>oia Hotel Hefeistos PLAN DE SFTUATIE

Si SISTEMUL DE REGLEMENTARE A CIRCULAȚIEI


PL.NR.

2*