Hotărârea nr. 105/2013

HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI SITUAT IN STR. SABINELOR NR.9

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea vânzării imobilului situat în municipiul Constanța str. Sabinelor nr.9

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..................2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.50999/10.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 50996/10.04.2013;

Văzând adresa numiților Candoi Ion, Candoî Irina și Candoi Petrica înregistrată la R.A.E.D.P.P. Constanța sub nr.1249/05.02.2013 iar la Primăria municipiului Constanța sub nr.14537/31.01.2013, Sentința civilă nr.27445/16.12.2010 a Judecătoriei Constanța modificată prin Decizia civilă nr.557/21.10.2011 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.35424/212/2009;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.l, alin.2, lit.c, alin. 5, lit. b si art.115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă delegarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea vânzării imobilului situat în municipiul Constanța str. Sabinelor nr.9, conform Deciziei Civile nr.557/21.10.2011 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă și irevocabilă.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Serviciului Juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de.....?.2.......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

DOBRE MIRCEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.    105    / 30.04.2013

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA