Hotărârea nr. 104/2013

HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI SITUAT IN STR.TRAIAN NR.37

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea vânzării imobilului situat în municipiul Constanța str. Traian nr.37, etaj 1

Consiliul


local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..........3p.O4.........2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnul viceprimar Decebal Făgădău nr.50990/10.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 50988/10.04.2013;

Văzând adresa Serviciului Juridic nr.R.13789/05.02.2013 prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind delegarea RAEDPP în vederea vânzării unui imobil, potrivit Sentinței Civile nr.21108/24.11.2008 a Judecătoriei Constanța, rămase definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.259/10.04.2009 pronunțată de Tribunalul Constanța și Decizia Civilă nr.344/C/21.10.2009 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr.1046/29.01.2013, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.13789/30.01.2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.l, alin.2, lit.c, alin. 5, lit. b si art.115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă delegarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea vânzării imobilului situat în municipiul Constanța str. Traian nr.37, etaj 1, conform Sentinței Civile nr. 21108/24.11.2008, a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă și irevocabilă.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Serviciului Juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de .........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

DOBRE MIRCEA    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.    104 / 30.04.2013

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA