Hotărârea nr. 103/2013

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A UJCC CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 67 MP., SITUAT IN PALAZU MARE ZONA COMPLEX COMERCIAL

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosință a U.J.C.C. Constanța asupra terenului în suprafață de 67 mp situat în Palazu Mare zona Complex comercial

Consul 0^ocal de...........:...........


al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data .......2013;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 51062/10.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 51058/10.04.2013 ;

Având în vedere protocolul încheiat între Uniunea Județeană a Cooperației de Consum Constanța și Primăria municipiului Constanța înregistrat sub nr.42329/27.03.2013 ;

Ținând cont de art.107 alin. (1) din Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

Luând în considerare Decizia nr.209/04.06.1973 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al județului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de folosință a U.J.C.C. Constanța asupra terenului în suprafață de 67 mp ce face parte din domeniul privat al municipiului Constanța, situat în Palazu Mare, zona Complex comercial, în temeiul protocolul încheiat între Uniunea Județeană a Cooperației de Consum Constanța și Primăria municipiului Constanța înregistrat sub nr.42329/27.03.2013, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre U.J.C.C. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și Direcției Servicii Publice in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

CONSTANȚA,

NR.    103    /    30.04.    2013


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Palazu Mare, zona Complex comercial

S — 67 mp

din totalul suprafeței de:S=2614mp

$