Hotărârea nr. 102/2013

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA SUPRAFETEI DE TEREN DE 1370 MP, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A -DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea suprafeței de teren de 1370,00 mp din domeniul privat al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al

municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea încadrării acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale pentru realizarea de către Compania

Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04. 2013:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 52377/11.04.2013, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.52375/11.04.2013 ;

Văzând dispozițiile art.8 alin.l din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art.123 alin.l și art.115, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea suprafeței de teren de 1370,00 mp situată în Constanța, bd. I.C. Brătianu, Zona Renault din domeniul privat al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea încadrării acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale pentru realizarea de către C.N.A.D.N.R. - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suprafața de teren ce face obiectul alin.l este compusă din următoarele imobile:

-teren în suprafață de 474,00 mp, situat în bd. I.C.Brătianu, Zona Renault, Carte Funciară nr.235018, nr. cadastral 235018;

-teren în suprafață de 137,00 mp, situat în bd. I.C.Brătianu, nr.251, lot 1, Carte Funciară nr.234787, nr. cadastral 234787;

-teren în suprafață de 78,00 mp, situat în bd. I.C.Brătianu, nr.237, lot 1, Carte Funciară nr.234779, nr. cadastral 234779;

-teren în suprafață de 681,00 mp, situat în bd. I.C.Brătianu, Parcela A789- Lot 34-5+6+7/2, Carte Funciară nr.234983, nr. cadastral 234983.

Art. 2 -Predarea- primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Ministerului Transporturilor, C.N.A.D.N.R- SA-Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A.D.N.R- SA- Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.    102    / 30.04.2013