Hotărârea nr. 10/2013

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE DOAMNEI GAITAN MARIA PENTRU IMOBILUL DIN CONSTANTA STR. SASSU GHEORGHE NR. 79

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale doamnei Găitan Maria pentru imobilul din Constanța str. Sassu Gheorghe nr. 79

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2013,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată ~sub nr. 17216/05.02.2013, prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul de fundamentare nr. S 4035/17.01.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 220 al Titlului IX din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, și ale art. 125 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de criteriile și procedura de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice aprobate prin H.C.L. nr. 442/2007, precum și de cererea doamnei Găitan Maria înregistrată sub nr. M24662/20.12.2012;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren calculat pentru anul fiscal 2013, datorat de către doamna Găitan Maria, pentru clădirea situată la adresa de domiciliu, respectiv str. Sassu Gheorghe nr. 79.

Art. 2 - C ompartimentul comis iilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, doamnei Găitan Maria, și spre

știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Popescu Raducu_ SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr, _10__/ 18.02,2013