Hotărârea nr. 1/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013

f»"'; românia

* mt-. < îiinPTiii tJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.01.2013 ,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată ~sub nr.    prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE,

Raportul de fundamentare nr. S4056/17.01.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului rir. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe assimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 și ale Ordonanței Guvernului nr. 1/09.01.2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012, pentru anul 2013 până la nivelurile adoptate prin HCL nr. 330/2012, hotărâre prin care s-au menținut nivelurile impozitelor și taxelor locale aplicabile în Municipiul Constanța în anul 2012.

Art. 2 - Se înlocuiește tabelul prevăzut la punctul 2 al Anexei nr.15 din HCL nr. 330/2012 cu tabelul prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se modifică taxa de habitat prevăzută la punctul 1 al Anexei nr. 5 din HCL nr. 330/2012, astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se abrogă dispozițiile alin. (1.1) al art. 6 din Anexa nr. 16 a HCL nr. 330/2012.

Art. 5 - Se înlocuiesc formularele prevăzute la punctul 1 lit.A și B al Anexei nr. 8 din HCL nr. 330/2012, cu formularele prevăzute în Anexa nr. 3 ce fee parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Constanța, și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚEI,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela Enache


CONSTANȚA Nr. <    /


Anexa nr. 1

La hotărârea nr. £ 7^/3

2. Taxe extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridică

NIVELURILE AJUSTATE pentru anul

2013

- Taxa, în lei

CAP. I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2. Eliberare certificat de producător

abrogat

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

abroqat

6. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

9. înreqistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1. Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

abroqat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

abrogat

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

abrogat

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, Al, B, Bl și B+E

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

abroqat

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile B, Bl sau B+E

abrogat

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, CI,

28

CO«STA^ ROMÂNIA

mlSl rl JUDEȚUL CONSTANȚA !l)W(R MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Tr, D, Dl, C+E, D+E,C1 + E, Dl + E, Tb și TV

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcateqoriile Cl+E, Dl + E, C, D, Tb, TV

abrogat

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru cateqoriile B, Bl, B+E

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru cateqoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

abrogat

CAP.IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare provizorie de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kq inclusiv

60

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750kg și 3500 kg inclusiv

abrogat

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kq

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

CAP. IVAl Taxă furnizare de date

X

1. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

CAP. V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

X

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.

Anexa nr. 2

la hotărârea nr.

1. TAXA DE HABITAT

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea menținerii unui mediu înconjurător curat.

Potrivit principiului „poluatorul plătește", locuitorii Municipiului Constanța au datoria de a contribui la cheltuielile efectuate de către municipalitate cu menținerea curățeniei orașului. Acest fapt este necesar întrucât activitatea desfășurată de către aceștia pentru asigurarea nivelui de trai generează deșeuri menajere care trebuiesc depozitate în mod corespunzător, colectate și transportate în spațiile special amenajate.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice - locuitori ai Municipiului Constanța.

Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, nu plătesc taxa de habitat - dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este stabilit în funcție de venitul lunar net pe membru de familie, după cum urmează:

Nr.

Tranșă de venit net pe

Cuantum taxă habitat

Crt.

membru de familie

1

0-310 lei

3 lei/pers/lună

2

311-540 lei

4 lei/pers/lună

3

541-900 lei

5 lei/pers/lună

4

901-1300 lei

8 lei/pers/lună

5

Peste 1300 lei

10 lei/pers/lună

Cuantumul venitului lunat net pe membru de familie se stabilește pe baza declarațiilor depuse anual la Serviciul Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, odată cu cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece.

Venitul lunar net pe membru de familie este cel pe baza căruia se acordă persoanei solicitante ajutorul de încălzire în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Venitul consemnat în prima declarație depusă la Serviciul Asistență și Protecție Socială va sta la baza stabilirii obligației de plată aferente taxei de habitat pentru anul fiscal următor.

Contribuabilii care nu au depus cereri pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței, indiferent de modalitatea de încălzire (energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, gaze naturale, butelii GPL sau energie electrică), dar care se încadrează în tranșele de venit net mediu pe membru de familie prevăzute la paragraful 5 si nu dețin în integralitate clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, pot depune cererile la Serviciul Asistență și Protecție Socială, și în afara perioadei de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Pentru persoanele care nu au depuse declarațiile menționate anterior, obligația de plată se va stabili la nivelul prevăzut la paragraful 5, punctul 5, respectiv 10 lei/pers/lună.

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

C.    persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deținătoare de legitimații de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

în vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menționată în declarație.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți de la plata taxei de habitat.

în caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a Il-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

în cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 2% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Sumele cu titlu de taxă de habitat datorate bugetului local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 60 lei si 240 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarației este următorul.

r.


hclmnr

C D I T SWVlGUi] Public de

ii Dr I impozite și Taxe Constanța


Str. Sulmona nr. 22, 900746, Constanța Cod d© Inrcgistrtirc Rscata 14260477 T 0241488 550 R 0241488559 E oftice@spit-ct.ro ' ,u>,' ;    • i


ț | România, Județul Constanța

silVfy Consiliul Local al Municipiului Constanța


Operator de dale cu caracter personal nr. 10930


DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT

Subsemnatul _ domiciliat în _,

strada _nr. _, bl. _, sc. _, et. _, ap. _, posesor

al imobilului din Constanța str. _ nr. _, bl. _, sc.


_, et. _, ap. _, BI/CI seria _ nr. _, eliberat(ă) de

_, la data de_, CNP_, telefon

_, adresă de e-mail _, declar pe propria

răspundere că mă oblig la plata taxei de habitat pentru_persoane, după cum urmează:

Nr.

crt.

Nume și prenume

CNP

Calitatea

față

de proprietar

Scutire/

reducere

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății sus-menționată, începând cu data de_.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.Impuiemic it.....................................................CNP...........................................B.I ./C .1 ./C.I P.

Serie..........nr..,................., județ...............................loc....................cod postai...........................

Sector.................str..............................................................nr.........., bloc.............scara..........,

etaj......ap.......tel..............................fax...............................adresa de e-mail..............................

Contribuabilii}........................................................................avand Codul de identificare fiscala

.........................................județ......................................localitate.......................................

str...............................................nr......,hloc............, scara.............etai.............ap.........sector..

.........................tel...............................fax..................................adresa de e-mail....................

................Înregistrat la Registrul Comerțului.....................................la nr.....................................

v    Remania

!> Jb l    Județul Constanta

’■ Jfl    PRTMARIAMUNICniULUCONSTANTA

Derecua AdjiQneirareadominiuiw public siBîivat

SERVICIUL ADJiONBIRAREA DOMEfflUUJIPUBLIC SI HUVAT

Codul ide înregistrare fiscala 4785631

Bd. Tonus nr. 51, cont IBAN: R083TEEZ23121340233XXXXX deschis laTresciena Municipiului Constanta; tel 0241 708156, fax J3241 4S8156

Nr. Rol no minai unic...

Nr............................f data e liberam..........1.................. Z2013


>

—I

Q)

X

Dl

"O

O

ZJNr. si data înregistrării la organul fiscal................./


c

<n

o

“i

<

o'


£ 2 (Z) IM

P n

R IM

2 -0 C IM

I- c


!=! 73

m ° m >>

DECLARAȚIE FISCALA

Pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate depusa pentru anul 2013

Subsemnatul............................................in temeiul prevederilor Legii iu. 571/2003

privind Codul fiscal cu modificaifesi completările ulterioare declar ca, (denumire contribuabil)

aie m derulare următoarele contracte de publicitate:

DECIZIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate pentru anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare si a H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare si a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc următoarele obEgatii de plata fata de bugetul local al Municipiului Constanta:

Nr.crt

Beneficiar

Contract nr.......1

din data de..........

Data intrării in vigoare

VaJoareaservicribr

de reclamași publicitate faaa TVA

Cota IM

Taxa datorataflei)

Termenele de plata

(0)

Ci

C3

(3

3)

<3

CD

1

2

3

4

5

6

7

8

DIRECTOR,

L.3..........................................

(prenumele, numek si semnătură)

Am primit un exemplar al Deciziei de impunere, Prenume si

nume.............................................

Sefcomparriment contabil,

(prenumele, numele si semnătură)

F'entru neachitaiea taxei pana la termenele stabilite mai sus, se vor calcula majorări de întârziere pana la data plătii in conformitate cu pievederile legale in vigoare. Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune in termen de 30 de zhe de la comunicare, la organul fisc al emitent.

Conducătorul organului fiscal

B. l./C.I./C. I.P. sene.......nr..............Semnătură contribuabil..

Data........1........1..........Nr si data confirmării de

primire...........................

(prenume, nume si stampila)

întocmit azi - data

(funcția, prenume si nume)


o

Q_

O

“1

O

o_

Dl

3

Qjc

■V)

"O

c

O

r-r

QJ

r-r

O


n

o

z

(Z)

-I

>

z


QJ


O

r-r

QJC

“3

QJ>


O

QJîmputernicit.....................................................CNP...........................................B.I./C.1JC.IP,

Serie..........nr...................., județ...............................loc....................cod postai...........................

Sector.................str..............................................................nr..........."bloc.............scara..........,

ttaj,...,ep.......tel..............................fax...............................adresa da e-mail..............................

Contribuabilul.........................................................................avand Codul da identifica» fiscala

...........................................județ.....................................localitate.......................................

str..............................................iu-......., "bloc............. scara............,etaj.............ap.........sector..

.........................tel...............................fax..................................adresa de e-mail....................

.................înre^ritrat k Registre! Comerțului.....................................la nr.....................................

Remania

* X i    JUDEȚUL CONSTANTA

, IțJl.i    PRTrtARIAMUNICIHULUICONSTANTA

DIRECȚIA AKiONBTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRUAT

SERVICIUL ADJ.ÎINBIRAREA DO MENIULUIPUBLIC SI PRIVAT

Codul de înregistrare fiscala 4785631

Bd. Tonus nr. 51, cont IBAN: RO83TKEZZ31213402S0XXXXX deschis laTrenreria Municipiului Constanta; tel 0241703156, fax .0241 488156

Nr. Rolnomirvaluiiic...

Nr............................/ data eliberării.........../..................Z2013


Nr. si data inregistrarii la organul fiscal................./'


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


DECLARAȚIE FISCALA

Pentru stabilirea taxei pentru afișa]' in scop de reclama si publicitate depusa pentru anul 2013

DECIZIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare sia H.Gmr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare si a O G. nr.92/2003 pnvind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc uimatoarele obligații de plata fata de bugetul local al Municipiului Constanta:

Subsemnatul............................................in temeiul prevederilor Legii rir. 571/2003

privind Codul fiscaf cu modificările si completările ulterioare declar ca, (denumire contribuabil)....

are amplasate uimatoarele afisaje in scop de reclama si publicitate:

* afisaj situat in locul in care persoana derulează o actinia te economica

Nr.

Cri.

Amplasament

Suprafața si dimensiuni (mp)

Durata amplasării (luni'fractiuni de luni)

Nivelul taxei anuale (leb’mp)

Taxa datorata (lei)

Termenele de plata

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

3

4

5


* afisaj situat in alt loc decât cel in care persoana derulează o activitate economica

Nr.

Cri.

Amplasament

Suprafața si dimensiuni (mp)

Durata amplasării (luni/fractiuni de luni)

Nivelul tarei anuale (lei/mp)

Taxa datorata (lei)

Termenele de plata

dl)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

3

4

5

LS.

DIRECTOR,

Sefcompartiment contabil,

Pentru neadutarea tarei pana la termenele stabilite mai sus, se vor calcula majorari de intarziere pana la data plătii in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prezentul titlu de

(prenumele, mrrele sisemnatura)    (prenumele, numele îi semnătură)

Âm primit mi exemplar al Deciziei de impunere,

Prenume st nume.......................................................................

creanța devine titlu executoriu in condițiile legnlmpotnva masurilor dispuse pnn prezenta se poate face contestație, care se depune in termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

Conducătorul organului fecal,

B.I./C.l./C. I.P. sene.......nr..............

Semnătură contribuabil.....................

(prenume, nume si stampila)

întocmit azi - data

Data

......../........1..........Nr. st data confirmării de primire.........................

(funcția, prenume si nume)


03

. lUST*® o

—1

QJ

^21: 1

X

QJ

73

O

n z 5; 73

Z5

r-r

“t

C

QJ

o c £ o Z Z 3 PGcZ

QJ l_1.

—>

Z5

(n

n

o

73

> z >

Q_

R V) z

O

“t

> >

O

z

n_

QJ

>

3

QJC

73

C

□'

r-r

QJ

CT

o