Proces verbal din 31.03.2011

64.proces verbal sedinta din data 31.03.2011

fi


Inc

Municipiu

La

dl.Tănase Q

publici din Ș

ttr.50/10.02


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

ilj.


ai unăzi. 31.03.201 i. orele 12.00. în ședința ordinară a Consiliului Local . Constanța.

ființa participă: 25 ele consilieri (absent motivat- dl.Șandru Xicolae: absent nemotiva istian). cil.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache. funcționa paratul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. nța este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Loc. 011. de domnul consilier Stroe Eelix.

DL [folia Stroe

Domnule primar, doamnelor și domnilor, declar deschisă ședința de Consiliu Loc Municipal. Suntem 25 de consilieri prezenți, ședința este legal constituită și trecem la dezbată Deci. ați luat: la cunoștință de ordinea de zi. care a fost publicată, conform legii. Inițiatorul rctra punctul 19 de pe ordinea de zi a ședinței.

țip 'ia vot ordinea de zi anunțată prin convocator, mai puțin punctul 19.

Cine țste de acord'.’ Mulțumesc! Dacă este cineva împotrivă'? Dacă se abține cineva':

1) n. Avcik


Dl. F


Deci de zi supliraf.’

Cine


Marcela Enache 5 de voturi pentru.

4lix Stroe

în unanimitate de voturi, s-a aprobat ordinea de zi. fără punctul 19. Avem și o ordii ntară. care v-a fost comunicată, este de acord'.’ Mulțumesc! împotrivă'? Abțineri?


I) ir, Ave

Dl. Fj


Marcela Enache 25 de voturi pentru.

iix Stroe

L'natt mitate. Supun la vot ordinea de zi generală a ședinței Cine este de acord'? Dacă se abține cineva? Este cineva împotrivă?

D-nr Marcela Enache

Avem 2t' de voturi pentru.

Dl. Leim Stroe

Unanimitate de voturi. Punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate. Trecem la punctul

al ordinii de zi:

p,i

- ini Dis

Municipa


qh


iect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011.” iator: primar Radu Ștefan Mazăre;

ții. Doamna deputat Marincscu Antonclla dorește să se adreseze Consiliului Local [)oamna deputat...


Di. IC


DLL


Sunt


du Ștefan Mazăre

leîi la vot. Dacă nu sunt de acord?!

i\ Stroe

ți dc acord'?


Consilii ieri i sunt de acord.


i):i Bunii să vă supun administra sunt supuse' pe tema On făcut în to ceea ce vă cu < )\( i-ur iar săptămât|j reîntors la acești trei animale: n pentru indei Ce <


rlih


zgomot? Nu prelua acești da? și de tot să facă ni in


’Antonella Vlarinescu

Iziua! îmi cer scuze că am intervenit așa brusc în cadrul lucrărilor ședinței. însă vreau atenției următorul lucru. Sunt deputat PSD. de Constanța, și membru al Comisiei dc . amenajare teritorială și mediu unde toate problemele de administrație, binențelc-.. ătentiei. Știți foarte bine că în ultima perioadă de timp. toate televiziunile au luat foc manței 155/2001 a câinilor fără stăpâni. în fine. că ne-au făcut criminali, că ne-au felurile, nu mai contează. Vreau să vă expun, pe scurt, anumite lucruri, ca să știi; captă. La această ordonanță, noi. comisia, lucrăm de trei ani de zile. Au fost întruniri u cu fundațiile, cu structurile asociative etc. Ieri a fost ultima întâlnire cu ONG-urile. i \ i’toare va ff definitivat raportul comisiei și înaintat plenului pentru vot final. LI s-a imisie. acum trei săptămâni, și, credeți-mă. este...deci. a fost pentru prima oară în i ele zile de când sunt parlamentar când am văzut luări de cuvânt pentru aceste n căzut pentru pensionari, nu am văzut pentru oameni cu handicap, nu am văzut ilnixațiiie mamelor, dar pentru această ordonanță a fost ceva horror. cum să spun'?! întâmplă'? Deci. modificările esențiale.... Și de ce ONG-urile și fundațiile lac atâta e-a convenit faptul că vor li implicați foarte mult. Deci. li se va da această șansă de a câini, da? și de a avea grijă de ei. Vor participa, efectiv, alături de Consiliul local . țeca ce înseamnă ..grija pentru câinii Iară stăpân" și nu le convine pentru că ei nu vor


risipă de enft Pune veți avea op țineți în adăj


stăpân...în tp cu ei. Adicăl. problema această lege cunoștință, comisiei, i


np


Administrați sterilizarea, câinilor cor pentru că a


C. de fapt. Vor să facă deci numai scandal pe această temă, eventual și foarte multă gie în rnass-media și peste tot.

ni 7 al acestei legi prevede următorul lucru: prin hotărâre de consiliu local, atenție, țiumie de a: steriliza câinii, deparazita, vaccina . zgardă, număr de identificare etc. îi ost 30 de zile. deci. se modifică de la 14 zile la 30 de zile, pentru a putea să le găsiți e. acuma, aici este vorba de lobby, după care. dumneavoastră veți hotărî ce veți face în funcție ele bugetul pe care îl aveți, veți putea să-i mai țineți o lună, două. trei. este mneavoastrâ. da'?, sau eutanasiere. Deci, aici este marea problemă, pentru că prin vor fi eutanasiați câinii bolnavi, foarte bătrâni și agresivi. Am vrut să vă aduc la Ij^ntru că este o lege foarte bine făcută și foarte bună. din punctul meu de vedere și al lerent de culoare politică. Deci. comisia are același cuvânt. Toți membri Comisiei de e din Camera Deputaților sunt de aceeași părere. Vom porni de la A la 7, începând cu ipclusiv in curțile oamenilor. Deci. ca să avem. de la A la 7, o situație foarte clară a mituri, pentru că. altfel, nu vom scăpa niciodată. Eu aș putea să vă spun despre multe.

4 toarte multe* documente la mine, dar nu are sens. Important este să știți că. prin


hotărâre de discuții cu faceți si dur


(tonsiliu local, veți ști ceea cc aveți de făcut și dumneavoastră, cum noi am purtat c C)\G-urilc. cu toate structurile asociative, cu toate fundațiile, la fel trebuie să

i rcavu'istră pe pian local. Mulțumesc mult de tot:


Dl.l

Mulțlt.

Revenim la cuvântul.


n. doamna deputat, și o să ne gândim, cu atenție, la cele ec nc-ați prezer Ordinea de zi. la punctul 1. Domnul viccprimar Dcccbal Făgădău. ați dorit să I


Dl.l Vret anume supi regional AițiA transferarea


proiecte, poz pietonale di proiectul ..P


Jțeccnai ragadau

u m fie un amendament la anexa 3 - lista obiectivelor de investiții pe anul 201 1. 7: ipn uiarea acesteia. în vederea finalizării proiectelor necesare accesării portalului printr-un tranfer de la un capitol la alte două subcapitole, respectiv prin de 70 mii lei de la Titlul 56. Cap.70 Cheltuieli materiale la Cap.51- Studii și eu suma de 10 mii lei. pentru proiectul ..Reamenajarc integrată a zonei ri centrul istoric al municipiului Constanța", și poziția 9 cu 60 mii lei. pentru 4‘cul Seniorilor". Deci. este conform unei adrese primite de la Ministerul finanțelor.


Dl A

Mul supun la \ o1


Dm;l


ax Stroe

mese. domnule viceprimar! Dacă mai dorește cineva să facă propuneri? Dacă nu. amendamentul propus de domnul viceprimar.

te de acord? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri?


Aven

Dl


2 ' de voturi pentru.


Su

Ci

D-n;


t stroe

a vot punctul 1 in irUegrum:

te de acord'? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Enache


Avem 25 de voturi pentru.


Dl.Frhx Stroe

Pun,?

„Pr(l

taxelor Joc - inii


tui 2;

iccî de hotărâre privind modificarea 11(1.M nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor fie pentru anul 2011.” itor: primar Ratlu Ștefan Mazăre;

Disdu|ți 1'.’ \u suni. Supun la Vot. Cing


mpotrivâ? Abțineri? Unanimitate!

D-n;


Avei:


Di.r-


Pune


Marcela Fnaciie


’.5 de voturi pentru.


x Stroe

ui 3:


,Prei]ect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 281/10.12.2010 privind aprobarea Asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2011.”

lițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;


țr

SCI.


Dis

Cine

D-ns


iții'.’ Propuneri?


:ste pentru'.’ Împotrivă? Abțineri'? Unanimitate!


Marcela Enache


Aven


Dl.F

Puri „Prt

stabilirea repartizai' social.”

- ini

Disc

Cine


aii


25 de voturi pentru.


ix stroc

piui 4:

iect de hotărâre privind aprobarea listelor de bunuri care se iau în considerare la jtorului social și aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru orelor de muncă prestate de persoanele din familiile beneficiare de ajutor


iator: primar Radu Ștefan Mazăre;


un


;ste de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-n

Ave

Dl.F


\ I. ircela Enache

t|tj 25 ele voturi pentru.


thx ntroe


Puntțul 5:

,Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Constanța.”

ator: primar Radu Ștefan Mazăre;

ții? Propuneri?

este de acord? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Unanimitate!


- mila

Disc li Cine


D-n:


Marcela Enache


Avei

Dl.fj

Purijt „PiSji aparatul de - inii

Disc


25 de voturi pentru.


ix Stroe


tul 6:

iect de hotărâre privind noul Regulament de organizare și funcționare pentru specialitate al primarului municipiului Constanța.” itor: primar Radu Ștefan Mazăre;


Cine


ntii? Nu sunt.


D-np

Aveli


este de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

M a rcela Enache de voturi pentru.


„Prt specialitate - iniția


Disqi

Cioc


iiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de al primarului municipiului Constanța, aprobat prin HCLM nr. 28/10.02.2011.” .t|or: primar Radu Ștefan Mazăre;


ții'1

?ste de acord'.’ împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


I)!!.; Aven


iarecla Unache 2? de voturi pentru.


DLF

Pun ..Pr< desfășura r aprobat pr - iniția Disc


.'lix.Stroe

rulS:

Iiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind organizarea și i activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, «r HCLM nr. 244/11.11.2010 ”

tor: primar Radu Ștefan Mazăre;

iții'.’ Domnul Manea...


Dl.Ml Mai Iii


lor Manca r/iu.


Dl.Frilix Stroe

Cine psie de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-m


Marcela Unache


Avei)


Dl.I


Pun

„Pn

amplasame

- iniți

Cinci

D-n:


Ave


Dl.F


25 de voturi pentru.


Stroe


tul 9:

ect de hotărâre privind organizarea licitațiilor publice în scopul închirierii unor te în vederea desfășurării de activități comerciale temporare în zone publice.” or: primar Radu Ștefan Mazăre;


de acord'? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Unanimitate!


Marcela Unache


PunKt

,,P»

regim de - in

Cine


25 de voturi pentru.

ix Stroe

tul 10:


in r

iii


ieet de hotărâre privind repartizarea unui spațiu de locuit, construit de A5L în hiriere, din recuperări.” itor: primar Radu Ștefan Mazăre;

țste pentru'? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-ng

Avejț

el-f

Pun „Pn local, în fu pentru Pe de către pe


Marcela Enachc 25 de voturi pentru.

ix Stroe

:ul 11:

iect de hotărâre privind aprobarea alocării anuale a unor fonduri din bugetul cție de prevederile bugetare anuale, Asociației Județene Constanța a Sportului oane cu Handicap, în vederea asigurării condițiilor pentru practicarea sportului soanele cu handicap, conform Legii nr. 448/2006.”

ator: primar Radu Ștefan Mazăre; ulii'? Propuneri'.’

este de acord'? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

- iniți Disct Cine


D-m

Ave,

Dl.l

Pun „Pr^

modulare “HENRI


in

CX.


Marcela Unachc 25 de voturi pentru.

fx .Stroe

ul 12:

iect dc hotărâre privind aprobarea


Programului de construire unități locative


inii


municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente

4ANDĂ- Stefăniță Vodă”.” iator: primar Radu Ștefan Mazăre;


Campusul Social


Dl.»


du Ștefan Mazăre


Aici

prezint prog^ji Dl.fl


ivem vot secret, spune doamna Marcela, pentru comisie. Mai este necesar să ma: imul de construcție de locuințe sociale. Nu mai este. Atunci. întrebări?

i.\ Stroe


Intrtj aveți un amt


Se


ari? Domnul consilier Manea Victor. Nu? Erați cu mâna pe sus. Domnul viceprimar. hdament? Nu.

,c comentarii în sală.


Dl.î


Stroe


Domnul consilier Manea, vă rog!

Dl.Victor Manea

Știuicâ terenul pe care se face acest program este cel unde. inițial, am votat continuarea programului de locuințe ieftine pentru tineri. întrebarea mea este dacă nu găsim un alt teren, adecvat acelui gen de program.... Nu știu dacă dumneavoastră ați lacut un studiu de impact, ca să știm ce se vd întâmpla, nu acum sau peste un an doi, ci peste... 10-12 ani. Dacă mai doriți să dau explicație...!»

să rog colegii noștri să fie de acord cu mine...


D1. B iadmȘtefan Maszăre

Păilfai să vă răspund eu. întâi. Sigur, terenul l-am luat pentru faza a doua a locuințelor ieftine petniîți tineri. Din păcate, criza, așa cum a venit și ne-a lovit pe toți. pe unii mai mult. pe alți

mai puțin.. Așa sc face terminăm, s oameni care case chiar d


mic de unită pe liste. Ne să ne apucă bugetului Io finanțare di constructori zone din lur


:il


și pe oameni criză, din cș astăzi din tț ieftine petnț dacă. intr-ac am găsit sd amărâți. per trăiesc 7 inși terenul îl av> anchetat și curent... fii ne Stăm mai ră dacă îl ampp undeva mai crește prețu Deci. noi n Primăriei și cheia... fiinc containerul, putem să m costuri mar' suprafață djț poate preta dacă faci: .. petiție..."’ d le dea Duir bine. Sigur; însă, acolo, achiziția. O contractele cu contractă se plătesc, și vorbim handicapată


(iC


de


cei care ar fi accesat acest program de locuințe ieftine, însă, i-a lovit destul de tare, gă. primul cartier, cu ajutorul lui Dumnezeu, și al nostru, că suntem băieți deștepți, îl mută oamenii în el. Din estimările mele. cam unul din zece, unul din unsprezece iu depus solicitări sunt capabili și au avut fondurile necesare să-și cumpere aceste ipă sunt. să spunem, la jumătate sau 60% din prețul pieței, sau 70%. Ca atare, pentru o i. 1044 câte avem noi. de unități locative, se consumă cam 10-11 mii din cei înscriși pe liste avem. la ora actuală, vreo 18 mii de oameni. Este riscant, în momentul ăsta. i de etapa 2. Este riscant pentru că presupune niște cheltuieli foarte mari din partea al pe care noi. cum bine știți, nu mai avem de unde să le facem. Doi - implică și o partea constructorului. Și am risca, noi să stăm eu banii băgați în pământ, să stea cu banii băgați în blocuri și să nu mai avem cumpărători; să pățim ca în alte t|c. să avem cartiere eu blocuri ridicate la roșu fără cumpărători, să-i băgăm în faliment i ăia și noi să nu folosim în mod util banii. Cred că, după acești doi ani și ceva de e unii spun că am ieșit. înțeleg că așa zicea Boc, că astăzi am ieșit din criză sau ieșim ză. cred că nu este oportun să continuăm. în acest moment, programul de locuințe d tineri, ei este bine să mai așteptăm un an. doi ani, să se mai așeze piața, să vedem evăr. ne revenim puțin, după care să continuăm eu etapa a doua. în același timp însă. tia asta pentru un alt segment de constănțeni; pentru cei foarte săraci sau pentru cei •u cei bătrâni, dați afară din case naționalizate, pentru cei cu foarte mulți copii care într-o bojdeucă, sau într-o garsonieră, sau într-un apartament. Și. având în vedere că n transferat de la Ministerul Apărării cu destinația de construcție de locuințe, el a fost Je către DNA. dacă nu știați, este aproape de sursele de apă. de sursele de Ipă să nu vă imaginați că stăm mai bine eu banii decât vorbeam acum două luni. Nu. cu banii. Deci. noi putem să facem acest cartier de locuințe ieftine pentru tineri doar tsăm în imediata vecinătate a utilităților. Dacă mergem să construim cartierul ăsta țleparte. cu cât ne îndepărtăm ...cu 500 de metri, dacă ne îndepărtăm, ne costă ...ne u juma’ de milion de Euro. Poa" să vă spună dl.Stroe ce înseamnă apă și canalizare, tțm identificat un alt teren de mărimea....de o mărime suficientă, să fie proprietatea Șa fie suficient de aproape de utilități ca să putem ridica un asemenea cartier. Aici. Că unitățile locative, să spunem că o să iasă în jur de 3 mii de Euro/unitatea locativă. ifia1?. da", clupă aia. vine legatul la utilități, și legatul la utilități ne omoară. Nici nu rgem foarte mult pe înălțime, pentru că putem să le facem maxim P->-2, altfel, avem de fundație. Și mai mult de P^4, oricum, nu se pot ridica. Deci, este nevoie de o teren destul de mare. Adică, vorbim de la 3 ha în sus și este singurul teren care se întru așa ceva. Sigur, dacă nu Iaci: ..Unde stau bieții oameni?"’, și e corectă întrebarea: e ce-o faci?". Mă întrebau și niște ziariști: ..Ce-o să Ie spuneți oamenilor care au făcut apt. e ..Ziua" care a făcut petiția. „Și ce răspuns o să dați?"’. Am un singur răspuns: să ezeu după suflet! Impactul?! Ce impact? Păi, ăsta va 11 un cartier care va arăta foarte lepincle de noi să-l ținem din scurt, depinde de noi să nu se taberizeze, ca-n Brazilia, om avea administrator. Vom semna....Noi aici votăm programul, ca să putem demara ă venim în Consiliul Local cu regulamentul de funcționare în cartier, o să venim cu nchiriere. care vor fi niște contracte pe care le facem noi și care n-au nicio legătură ele standard pe care le făcea RAEDPP-ul. în contractele ăstea o să punem că. dacă nu entru tipurile de repartiții...Vă reamintesc, sunt unele în care stau și nu plătesc nimic, r cazurile foarte grave: bătrâni, handicapați; pensie 3 milioane, și-și crește nepoata Ce să plătească?! Are 78 de ani, i-a murit fata și-și crește nepoata handicapată, și are

3 milioane repartiție, repartiție, o să decideți zile, liber! genul 3 de instanță: p-consiliului s bucătărie...li românul, dl frigiderului! trece... și f;


p

ițr

uii-


te


cnsie. Nu va plăti nimic. Vom plăti noi și costurile utilităților. Este al doilea gen de nde nu plătește chirie și plătește numai utilități: apă și canal, și al treilea gen de de plătește o chirie modică plus utilități. Ei, pentru genul 2 și 3 de repartiție, împreună . în Consiliul Local, cât anume îi lăsăm. Dacă-i la întârziere... Au întârziat o lună de tcă comisia va evalua că are posibilitatea să plătească, s-a încadrat în genul 2 sau în tartiție. și nu plătește, contractul va fi făcut de așa natură încât să-l putem evacua tară iaci comisoriu de gr.IV. Facem contractul, îl aprobăm aici, în Consiliu, în plenul pe contractul ăla va funcționa. Sau, dacă distruge...Sigur, el este un modul antifurt. în cătatna, baia. N-o să poată să plece de-acolo cu tot frigiderul. Da’ . știți cum e gă vrea să desfacă, să distrugă ceva să fure, poate să desfacă motorașul Nu știu...Deci. poate să distrugă. Și atunci, o să avem un administrator acolo care va tfm un regulament ca....îl întrebăm pe dl.Stroe, ca la armată. Regulament de ordine....


Dl,E

Inter


gil! \ Stroe oara.


I !

Dl.R a du Ștefan Mazăre

Interi iară. Se fac verificări. o dată pe săptămână. L-a găsit, a distrus ceva. liber! A eliberat, că sunt alții oare au de stat! Deci. depinde de noi ca să facem această administrare și eu cred că putem s-o fgcern. O să le punem acolo,..sigur că suntem la început și nu știm...o să le punem, spre exemplu, nțște locuri unde să-și usuce rufele. O să tăcem niște containere uscătoare unde să-și să poată să și le spele...Deci. trebuie gândit tot ceea ce înseamnă funcționarea de zi cu ,...a habitatului în care trăiește. O să punem secție de Poliție. Repet, depinde de noi ca scurt! Să nu vă imaginați însă că acolo vor crește dughene. fel de fel de acareturi, cu vel. cu,...s-ajungem într-o mizerie. Nu. El, dacă va fi ținut bine și va fi bine a arăta ea un cartier foarte decent. Acuma, să mă ierte Dumnezeu, că de jur-împrejur,

usuce rufele zi a....omulț să ținem dii cățel, cu piu administrat ’ din câte știu putut să cop trebuie să primar, și cp mai construi Ceaușescu. altuia din sp


eu. nu >unt vile din Beverlv Hills. Sunt niște apartamente confort 2. 3. că Ceaușescu a vruiască mai mult. Noi atâta putem cosntruim. Noi, aici. care conducem orașul ăsta. întărim lucrurile în așa fel încât să facem pentru toți. Eu, de zece ani de când sunt asta termin, ca să n-o lungesc, am observat următoarea gândire: „Păi. zice, de ce să aseă ăla în țață. că-mi ia vederea la mare!” El stând într-un bloc, construit de are. la rândul lui, a luat vederea altuia din spate, care, la rândul lui, a luat vederea țțte...Până la urmă așa e!

Dl.F


■îix Stroe


Sau.

Dl.R

Sau

terenul..."

Dl.F


a dăramat o casă...

piu Șteiân Mazăre

tj dărâmat o casă! Nu plângeau, tot așa, niște ziariști: țăi. băi....Că au lâcut reclamație. Era și cu...

ix Stroe


Că de ce construiește pe


.Băi


deontologule!'


Dl.R

..Băi curând s-a-n vederea la înapoi și... în blocul fă alții în față. să avem gri|

I)-112

Donj

1)1.1-

Nuri cineva să iai


du Ștefan Mazăre

deontologulc!" Deci, blocul construit pe terenul confiscat de la bunicul lui....Că, de tâmplat asta' Blocul construit pe terenul confiscat de comuniști. Omul, stă în bloc, are ijițare. Pe pământul confiscat de la bunică-su; nepotul sau copilul și-a luat pământul ip fața lui... De ce construiește, pe pământul lui, că-1 deranjează pe dl.locatar care stă

ic


!t de comuniști pe terenul confiscat?! Asta e ideca. Ce să spun, deranjează că stau și

cjă nu mai are vederea largă și nu mai vede gazonul din unitatea militară?! Noi trebuie îi) de soți. Asta vroiam să vă spun. Mulțumesc!

Nula Ci ocean u

ijiulc primar . daeă-mi permiteți, să adaug că... ix Sțroe

:.i puțin, doamna consilier! Organizat! Mulțumim, domnu' primar! Dacă mai dorește u vântul?

Se fji

Dlb

Doa:

D-nțj \re. am avut un


l-au dat afai


4 comentarii în sală.

nroe

na Cioceanu.

Paula Cioceanu

i    să specific un singur lucru, pentru că sunt persoane care zic că n-au unde locui...eu. z de genul ăsta și când am mers la fața locului am constatat că nepoții stăteau în casă.

ii    și nu mai avea unde locui. Casa lui fiind. Și atunci, sunt aceste anchete sociale....

Dl.R


adu Ștefan Mazăre


Do

duinneavoa;

punctajul, ai bine, dacă i acolo...Treh D-ni


ați citit hotărârea de consiliu? Păi, este o comisie de analiză din care ră. dacă vă votază consiliul, faceți parte. Vedeți că este în hotărârea de consiliu.

cum l-am gândit noi. Dacă aveți vreo propunere ca să modificăm ceva din punctaj, iju. înseamnă că l-am gândit cât de cât bine. O să faceți parte din comisia aia și e probat lucrul ăsta cu documente. Da?

’aula Cioceanu du Ștefan Mazăre

Da.

Dl.$

Ave latitudinea ■: Sigur, trebq solicitarea c punctajul, c implicat în


comisia...vă puteți întâlni...Sunt vreo două, trei situații unde aveți niște puncte la misiei. în rest. însă. toate sunt de probat cu documente. Este în hotărârea de consiliu, iernă justifice! O să ies și eu la televizor, diseară. Oamenii vor veni să depună 4 atribuire a acestei locuințe și, în momentul în care vin acolo, li se dă și foaia cu îl sa știe ce anume au de adus. După care. vă faceți treaba în comisie. Eu nu voi fi

r]eparti/area acestor locuințe sociale, ci numai dumneavoastră, comisia.

Dl.l-

Mull


g)l i x Stroe

timesc. dormim-.primar! Domnul consilier Cupșa!

Dl.< Dop) hotărâre de constânțeniji făcut de cir o situație n îndrepta ac


dovada să fi facă mutație important c acesta rezol

Se tj


dudui Cupșa

tu' primar și domnilor consilieri, vreau să schimb un pic registrul, legat de această onsiliu. pentru eă. din ce am auzit, acest proiect se vede ca un fel de pomană pe care o fac altora. Vreau să. se înțeleagă, în primul rând. că acest proiect nu este un proiect a care vrea să dea pomană, ci este un fel de solidaritate față de cei care au ajuns într-|i|i grea și nu au, și. în al doilea rând, că acest proiect se poate adresa și lor. Pentru a istă percepție greșită, să specificăm în hotărâre că vor beneficia cei care vor face rontributt măcar o zi la bugetul local. Se poate să vină oameni din alte localități, să-și pe la rude. pe la cunoștințe. Pentru a elimina astfel de situații, eu zic că este foarte


j1 cei care vor beneficia să facă dovada că au contribuit la bugetul local și. în felul am și problema eu cei care zic eă dăm pomană din banii lor...


4 comentarii în sală. (Sunt unii care nu mai au cărți de identitate....)


Dl.K

Da.

naționalizați

Dl.C;

Și uit

DI.R O să

Dl.(


adu Ștefan Mazăre


cei care nu fac dovada că dețin un spațiu de locuit, cei dați afară din casei


idiu Cupșa

alt amendament: verificarea periodică a celor.

tiu Ștefan Mazăre

e punem în regulament...,

idiu Cupșa


Dl.Rli


Da.


Dl.C


Nu > acum încolc scrie și moi capacitate


tunein m regulament.


du Ștefan Mazăre


Viditi Cupșa


de


întâmplă cu specifice în bugetul loca


ițeau să se transforme într-un 461, oamenii sunt bucuroși că au primit o casă și de-e un motiv ele...Deci. să fie o modalitate de integrare socială. Și, în regulament, să se uliiatea de verificare, că e anuală sau trimestrială sau cum o fi ea, pentru cei cu muncă, dacă și-au căutat un loc de muncă, pentru că, altfel, riscăm, așa cum se orice bună intenție, ca acest cartier să se transforme într-un ghetou....Deci. să se


neguiament. ca o condiție obligatorie la punctaj, participarea, într-o formă sau alta. la


Șefi

Dl.d


comentam in sală.


idiu Cupșa


Eu ș Constanța ș


șt


u de ce zic. Pot să vă dau un caz: a venit omul ieri, și-a făcut, la o rudă. buletin de nâine vine la Primărie și cere....


Dl.Rțjdu Stetan Mazăre

Eu cred că am înțeles ce spuneți. Noi ne-a gândit....în primul rând, vreau să lămuresc un lucru: noi. fei. luăm bani și-i distribuim. Hai să ne înțelegem! Că, mie îmi place teoria asta. vehiculată de trei săptămâni...Sigur, despre orice lucru pe care îl faci. după aia se găsesc o mie de inși care să-ș dea eu părerea, că noi facem casele astea de pomană și le dăm de pomană. Nu?! Nu-i o teorie așa ?' Da' locuințele ieftine pentru tineri, în care băgâni de două ori mai mulți bani decâț băgăm în casele ăstea. sociale, nu sunt pomeni, vreau eu să vă. întreb?! Primăria a cheltuit pentru locuințele ic taine pentru tineri, până acuma, 8 milioane de Euro. în proiectul ăsta cheltuim 4. Nu dăm pomeni? Da' ANE-urile nu sunt pomeni? Da’ transportul gratuit pe care îl dăm pensionarilor nu reprezintă pomană? Da' Azilul...Căminul de Bătrâni, nu-i o pomană? Nu luăm de la unii și dăm altora? Da' [grădinițele, eu n-am copii le grădiniță, nu mă interesează, unde noi băgăm bani. nu reprezintă umană?! Toate activitățile, 80% din activitățile noastre, pot fi privite prin această prismă. Num ti noi le distribuim banii...

DJ.1 ;li.\ Stroe

Și Icurile de joacă pentru copii.

Dl Loc

Pe mine Spectacole,


Rdd


t:i

pers


românească banii din i și să avem mai puțin. / și fiecare-și medicală, pomană certați, și eu, Acuma,

Acu !

facem din i pus condiți care i-au d. stau...Am a locuit 40 d ăsta în C spuneți ..să vă dau un et

Dl.(


nm


u ȘtefanMazăre

e de joacă, nu sunt pomeni? De ce să bag. din impozitul meu, pentru loc de joacă?! onal. nu mă interesează. De ce? Cadou, pentru copii, când dăm. nu sunt pomeni?! vând facem, de ce le facem?! Eu nu mă uit la spectacol, nu-mi place muzica De cel* Deci. fiecare...80% din activitățile primăriei...Ăsta este rolul nostru: adunăm ozite după care îi distribuim judicios. în așa fel încât comunitatea să funcționeze bine


gfijă de toți membri comunității. Unii pot contribui cu mai mult. alții pot contribui cu Sta este rolul unui stat. Ăsta-i rolul statului, că. altfel, mergem fiecare pe cât câștigăm ede de treaba lui și nu mai dăm impozite! Da' medicamentele gratuite, da' asistența r- i subvenționată, nu-i o pomană?! Eu plătesc, spre exemplu! Azilul de Bătrâni nu-i o gur. dacă vrem să fîm răutăcioși, putem să spunem despre orice. Până acum eram personal, timp de zece ani de zile. că oamenii sunt dați afară din case și stau pe străzi, îi băgăm în case. iar suntem certați. Eu tn-am săturat de...tipul ăsta de gândire, a. referitor la ce spuneți dumenavoastră, noi ne-arri gândit așa. Sigur că nu putem să


cu


i tipozitele eonstânțenilor pentru cei care nu au nicio legătură cu Constanța, și atunci, am fie să aibe domiciliul sau să fi avut domiciliul în Constanța, pentru că sunt cazuri în afară din casă. le-a expirat buletinul și n-au mai putut să-și reînnoiască buletinul și it eu caz concret: stă la Cumpăna, îl ține o bătrână, și aia vai de mama ei. și omul a ani in Constanța. Deci. de asta am spus să fi avut buletin. Fie. muncește în momentul ama. Deci. stă pe undeva prin-prejur și muncește în Constanța. Dumneavoastră plătit impozit". Eu zic să mai reflectăm și o putem modifica luna viitoare. Și.am să


O tu


grnplu: ce iaci cu un copil care a ieșit dintr-o casă de copii și care....


Sunt


Dl.R


yidlu Cupșa șituații diferite...

jdu Ștefan Mazăre


Da.

excludă asel


fi haideți s-o facem....ca să nu-i excludem pe ăia. Gândiți-vă la amendament, ca să nu enea cazuri, -și îl punem. In principiu, teoria dumneavoastră-i corectă. Vreți să vă


ini place și ce a zis Crin Antonescu. Ăia din străinătate, dacă n-au plătit....nu plătesc Șt aici. să nu voteze. Păi. ce știe ăla din Spania, care plătește totul acolo, cine conduce i el habar n-are ce se întâmplă aici?! Deci. împărtășesc...Da’ haideți să vedem cum o așa tel încât să nu excludem categorii defavorizate clare și certe. Spre exemplu, j..t e impozit'.’ Ăla primește ajutor! Și e constănțean!

idlu Cupșa

4em un regulament cadru în care să specificăm...

du Ștefan Mazăre

i. Sigur, că noi putem să le facem. Și. ideea este ca,., din impozitele noastre nu facem la Vaslui. Păi sigur, să facă Primăria de la Vaslui! Da’, haideți să ne gândim mai bine cem. iar...Oricum, regulamentul...o să ne așezăm la masă...N-am avut timp să-l ma am tăcut ea să dăm drumul. Și-așa, ne-a spus dl.Marica, cu toate procedurile, care e-abia....daeă merg toate bine. de-abia în luna noiembrie poate să facă licitația. Ceva â ...Si-. MP.,.. I f și toate bazaconiile astea. Da?

spun ceva. niciun impi România... punem. în handicapam

DI.C Să fi

Dl.R

Da.

pentru ăla t cum să o studiem. A înseamnă.., de genul ăst;

1)-țic Să îi


Marcela Enache

țelegem că aceste propuneri urmează să fie votate în...

DLR

Da. i

Dl.f


ddu Ștefan Mazăre vgulament și contract.

i.x Stroe

Vă mulțumesc, domnu’ primar! Domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Dl. Ddcebal Făuădău

Fac

dl.Cupșa diț|

Dl. Ii


t amendament. Veți primi buletine de vot pentru comisie și propun să facă parte și Comisie.

ix Stroe


Scuț

reprezentau1 2

Dl.P

Ave

Dl.F

Este


t>2, domnu' consilier Aii. da’ scurt!

DIN


urhan Aii


DIN Eu i


IU


DL

Est


Fr


A Stroe

.Aii Nurban.


ii_Ștefan Mazăre

!|reptate. Și acuma să vă mai spun ceva. Noi votăm. Oameni vor începe să vină să-și Comisia se va mai lovi de situații la care noi nu ne-arn gândit și nu am avut cum să i n mod categorie, va veni comisia, peste o lună sau peste două, cu niște modificări, t situații de viață la care n-am putut să ne gândim noi.


Hfcd


Dl. Arc depună do le prevedem, pentru că


si tic


sun


Se fl,c comentarii în sală. (Se analizează în comisie, că de aia votăm comisia...)

Dl.PȘix Stroe

Don- nule primar, dragi colegi, permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte. Personal, apreciez această iniț: atică a primarului, care sunt convins că va fi sprijinită de Consiliul Local, ca o inițiativă extraordinară. Evident eă pe mulți, pentru că suntem defecți la cutiuță, pe mulți îi


deranjează


aptul eă. în vremuri de criză, primarul Radu Mazăre, desigur, sprijinit de Consiliul


Local, constjrîiiește cartiere de locuințe. Și pe unii îi deranjează! Pentru că am constatat că. în loc să tea generală de a construi, avem activitatea de a demola. Ceea ce vreau să mai atrag agur. dl. consilier Manea și ceilalți au dreptate, trebuie să ținem situația socială într-decenței de a conviețui, dar să nu uităm că numai rezolvând problemele sociale grave putem să eMjtăra. să preîntâmpinăm conflicte sociale. Faptul că astăzi discutăm acest proiect al


avem activi atenția....!) un control a


primarului, soartă, rezp pentru eă i: este un proit


; care sunt convins eă-1 vom vota cu toții, de a rezolva problemele unor năpăstuiți de ăm probleme sociale foarte grave, care evităm să degenereze în conflicte sociale, ui disperat poate să ajungă la acțiuni disperate. Și consider că. și cu asta închei, că ?t extrem de bine venit și trebuie să ne gândim, mai ales după această criză, care din


fericire se termină azi la ora 24. să ne gândim să mai avem asemenea măsuri, ca să rezolvăm-cât mai multe p'pbleme sociale ce ar putea degenera.

Deci.,avem acest program pe care. în cadrul punctului 12, îl supun la vot.

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Dacă se abține cineva? Nu vă abțineți...


D-n;


Marcela Lnache


A veni 25 de voturi pentru.


Dl.l


ix Stroe


Vă tnLilțumesc! Programul fiind aprobat, vă rog să votăm...s-au distribuit buletine de vot.


D-n,

Av

hotărâre se musulman.


Marcela Lnache

ețț 2 amendamente la comisie. Pe buletinul de vot va fi înscris și dl.Cupșa. iar în va menționa că din această comisie va face parte și un reprezentant al cultului va fi desemnat ulterior...


Pl.IiCTix mtt-oe

HotaHârea așa va fi redactată. Vă mulțumim! Trecem la punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a lifturilor aferente celor 16 blojcuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac, către Asociațiile de proprietaiV*’


iiiiițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dl. R Altă

Dl.F


du Ștefan Mazăre pomană'

i\ Stroe

Altămomană. da. pentru că foarte multe lucruri pot fi interpretate câ pomană.

Se f pi,i

în aer

o cale ferat; fața trenulu Propuneri?

Cine


comentarii în sală. (Pachetele nu sunt pomană?!)

ix Stroe

lași timp. foarte multe lucruri pot fi privite altfel, că, mă gândeam, că dacă face unul se găsesc 30 care să zică: "Domnule, ai făcut calea ferată și pot unii să se arunce în ' Totdeauna poți să critici. Deci. mai ușor decât să construiești. Puntul 13. Discuții?


D-n

Ave|r

01.1-


este pentru'? Mulțumesc! Unanimitate.

Marcela tlnache


25 de voturi pentru.


ix Stroe


Puncrul 14:

‘Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unități administrativ^ teritoriale lp Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.”

ițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Vă idluc aminte că așa prevede legea: de câte ori aderă o comunitate, trebuie ca toate


unitățile să-Dac

D-n,


exprime acordul.

sunteți de acord? Vă mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Eînaehe


Avg


!5 de voturi pentru.


Dl.F


i.x Stroe


Punctul 15:

Proiect de hotărâre privind modificarea dispozițiilor articolului 36 alineatul 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa și de canalizare, partea Dispoziții Generale, din anexa nr. 5 la HCI.M nr. 466/30.10.2009.

inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-ng Marcela Enache Aveipj 25 de voturi pentru.

DI.lv, i\ Stroe

Punctul 16:

“Pr< unor sistem

- inii Cim

I )•••'.


Aven


îeet de hotărâre privind darea în gestiune delegată la SC Confort Urban SRL a e publice de gospodărire comunală din cadrul obiectivului “Parcul Viitorului” iator: primar Radu Ștefan Mazăre;

ieste de acord? Mulțumesc! Abțineri? împotrivă? Unanimitate!

Marcela, li.naehe 25 de voturi pentru.Pl.fj'lix Stroe

Pun ■ ul 17:

“Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată la SC Confort Urban SRL a unor sisteipe publice de gospodărire comunală din cadrul obiectivului “Reabilitarea și extinderea ii lațiilor verzi din zona Tomis I, municipiul Constanța’

ifliiițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

?ste de acord'? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela tmaehe i 25 de voturi pentru.


Ci ni

IU:

Ave

Dl?

Punt

“Pr

imobile (ier - inii

Cin


ix Stroe

tul 18:

ect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri emiri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.” ator: primar Radu Ștefan Mazăre;

:'ste pentru? Mulțumesc! Abțineri? Împotrivă? Unanimitate!


dl


D-n^.

Ave

di. ni


arcela bnache


25 de voturi pentru.


ix Stroe


Pil ne “Pr

niunici| aflate în gij!

- i|i

Cine

D-n;

Ave


<11


tul 19 este retras. Punctul 20:

ect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Constanța a mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental

^iune delegată la S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.” ițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;


este pentru? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela bnache i 25 de voturi pentru.


Dl.I rhx Stroe

Punbțul 21:

’Pn teci de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe aflate în administrarea RADE I Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine 0ste de acord* împotrivă'? Abțineri? Unanimitate!


D-ik A VQ.

i

Dl.f

Punt “Pr cu energie acestuia în


Marcela Enaehe .5 de voturi pentru.


\ stroe

1,1 22:

ect de hotărâre privind aprobarea “înființării serviciului public de alimentare termică în sistem centralizat și a Regulamentului de organizare și funcționare al


'CU


mu


iijiunicipiul Constanța.”

ilator: primar Radu Ștefan Mazăre;


Discuții'.’ Domnu' viccprimar!


DEC

Aș V "Se aprobă


al m uni ci pi aprobă trece i


țeebat Hăuădău

rea să formulez un amendament, de fapt. o reformulare a art.2. eu următorul conținut: eeerea bunurilor mobile prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre în domeniul privat ui Constanța..." fără sintagma "din domeniul public". Indiferent de proveniență, se ea în domeniul privat...


Dl


Coiț


ix Stroe

clstatii ? Discuții0 S-a făcut un amendament.

m. cine este de acord cu acest amendament? împotrivă? Abținerii


D n; Ave


dl


Dl.H


Marce 1 a Enaehe 25 de voturi pentru.

i.\ Stroe


Supun la vot punctul completat cu acest amendament. Cine este de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-n;


Marcela Enaehe


Au


n 25 de voturi pentru.


DU


îix Stroe


Pun

“Pn

Constanta


tul 23:

|ect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona veterani

Șpd-Cumpăna, între str. Fântânele și str. Mareșal Alexandru Averescu.” inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-nii Marcela Enaehe


A

Ave!


E5 de voturi pentru.


Dl.iăHix Stroe

Punîrtul 24:

'Pr<ii|ect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Billa șoseaua Martgaliei.”

inițiator: primar'Radu Ștefan Mazăre;

. Marcela Uriaclte n 25 de voturi pentru.

i x Stroe

tul 29:

iect de hotărâre privind aprobarea PUZ- Sistematizare Incintă SC COMAT SA. *ă nr. 3, teren în suprafață de 44 297 mp proprietatea SC COMAT SA.” ator: primar Radu Ștefan Mazăre;

împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Unaehe 25 de voturi pentru.

Dl.


Sm


Vulcan, str


Punctul 30:

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ- pentru teritoriul delimitat de str. Petru . Crișanei, str. Maramureș, str.Ion Adam, teren în suprafață de 4620,00 mp,


proprietatea! persoanelor fizice și juridice?


- îmi

Di se Cine


iator: primar Radu Ștefan Mazăre;


te pentru? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-n:


Marcela Unaehe


A vet)


Dl.U


Pun|f “Prțj' aparțin dorii - ini

Cinij


25 de voturi pentru.


tdix Stroe


tul 31:

iect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care cuiului privat al municipiului Constanța.” ator: primar Radu Ștefan Mazăre; sie pentru?’ împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-nr


Marcela Unaehe


Aver


rj 25 de voturi pentru.


Dl.I


dix Stroe


Pun “Pn Constanța, privat al Constanța


- iniț Cine


tul 32:

țeet de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 1390 mp. situat în rtona intersecție șoseaua Mangaliei cu șoseaua Cumpenei aparținând domeniului utiicipiului Constanța din administrarea Consiliului Local al municipiului 1 administrarea Consiliului Local al comunei Cumpăna.”

iator: primar Radu Ștefan Mazăre;

este de acord .’ Împotrivă? Abțineri?7 Unanimitate!


D-n:


A\ ei


Marcela Unaehe


de voturi pentru.


Dl.Hțlix Stroe

Punctul 33:

‘Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, tator: primar Radu Ștefan Mazăre;

este dc acord'? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


suprafețe de teren situate în

- mu Cine

D-m

Avem

l):.i

Punfc

“Pr

Autonome


ei


Marcela Unache 25 dc voturi pentru.

ix Stroc

tul 34:

ect de hotărâre privind rectificarea HCLM nr. 61/992 privind înființarea Regiei Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța”.”

Cine


îțiițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

iste de acord'? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-n,

Av


Marcela Enache 25 de voturi pentru.

Dl.Eidix Stroc

Punctul 35:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare RAEDPP asupra unor imobile situate în municipiul Constanța și trecerea acestora în administrarea Consiliului focal al Municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cinci este de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-n

Avei

Di.u

Pune

“Prț

Regionale Aurel Vlai Constanța.'

- ini

Ci nț

Dl.V

Dec

1)1.1. Ca s;


iMarce'a Unache ț 25 de voturi pentru.

ix Stroe

tul 36: i)ect de hotărâre privind retragerea dreptului de adpiinistrare a Direcției antale pentru terenul în suprafață de 5000.09 mp, situat în Constanța, zona i .Metro și trecerea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului

ator: primar Radu Ștefan Mazăre;

iste dc acord1'

ctor Manca c retragem'.’

iii\ Stroe

h construim. Aveți vreo problemă cu Vama?

Sc a


comentarii în sală. (N-au făcut nimic...)


ml


Dl. N-ai.


ix Stroc

tăcut nimic pe cl și avem nevoie de teren.


Sc fad comentarii în sală.


Dl

Su pilii Cin

D-n: i Ave


\ Stroc

a vot proiectul.

:stc pentru1.’ împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Mat ceia Enache 25 de voturi pentru.


Dl.Eb ix Stroe

Punctul 37:

‘Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe perioada existenței construcție . Muftiatului Cultului Musulman din România, a terenului în suprafață de 385 situat în Constanța, bd.I.C. Brătianu.’

iiiițiaror: primar Radu Ștefan Mazăre;

sie pentru? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


Ci ni


D-nr

Avei

Dl.t


Marcela Enache ț 25 de voturi pentru.

ix Stroe


Orei

“Pi

nr.6 din

- ini


fol t»


Cine


ea de /i principală, fiind epuizată, trecem la ordinea de zi suplimentară. Punctul 1: ieet ele hotărâre privind retragerea imobilului “Creșa nr.6”, situat în str.Topolog sin ța Serviciului Public de Administrare Creșe.”

nator: primar Radu Ștefan Mazăre;

sie de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-n;


Marcela Enache


Avein 25 de voturi pentru.

Di.r


dix Stroe


Punptul 2:

“Prdieet de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța țji (ioeazan loan și Aneta.”

imțiaior: primar Radu Ștefan Mazăre;

Discuții? Domnii' Manea, dacă aveți ceva de spus. ridicați mâna. nu dați din mâini...

Se tM comentări în sală.

Dl.l E.x vnoe

Cine 0ste pentru? toi potrivă? Abțineri? Unanimitate!

dti, Av


ou


Maree la Enachc 25 de voturi pentru.

DLF'dix Mroe

Punctul 3:

Dl \ îl Im)' Manea

Doi"] u președinte.

I)!. t'piix Stroe

Da. domnu' Manea!

Dl. V ic11)r Manea

Chia|r vreau să ne respectăm aici. în Consiliul Local.

dli

Dar

să folosim ț


Dl.f


lix Stroe

ă respect foarte mult. Vă rog să folosiți un limbaj....să folosim un limbaj civilizat și vântul nu....datul din mâini....

lix Stroe

sta vă cer și dumneavoastră: un limbaj civilizat.

Dl.PmxSiroe

Eu vijrbcsc foarte frumos. Punctul 3...Ce doriți să spuneți? Poftiți, aveți cuvântul!

Dl.Victor Manea

Voiprn să întreb de ce retragem... Este ordinea suplimentară, n-am putut să le studiem, și nu putem să trecem așa repede peste ele. Cred că trebuie să știm de ce facem anumite lucruri. Eu nu vin aici să pjerd niște ore. ca să recite cineva...

ld

Se 1

Dl. D


c comentarii în sală.

Este Poliției Loc.

D-nt

De i momentul a

D1J

E v


or


cebal râaădău jm sediu gol ia ora actuală. întrucât nu avem un alt spațiu, îl transformăm în sediul e...

Marcela Enache

t an de zile nu mai funcționează cu destinația de creșă. A fost dat SRI-ului și, la uai. nu este folosit...

ctor Manea

m de cel de pe Brătianu sau...?

DLLeeebai Fâgădău

în stație ia "Salvare" unde a funcționat Direcția Generală de Asistență...

Se fi


Dl.V Păi '


Se fi


omentarii în sată.

ifitor Manea

unei. trebuia să treacă și pe la Comisia 4...

fi comentarii în sală.


Dl.fi eeebal Pădău Are


Se fi


taie avizele necesare. Doamna Enache. dați-mi, vă rog, proiectul..

comentarii în sală.


x xiroe Punfțui 3;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 a RADET Constanța,”

inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări?


DU


Dl.V \-ar


•tor Manea apucat să-l vedem..


Se fixt comentarii în'sală.


Dl.Radu Ștctan Mazăre


Păi, uuteti să întrebați, că e directorul aici.


Dl.Victor Manea


Să neispună câteva cuvinte și. după aia, votăm în cunoștință de cauză, ce dracu.


Dl.F


fix Stroe


Don


du' Raeltieru. vă rog să tăceți o prezentare succintă.


D idile Rachieru


Este vorba de o modificare a listei de investiții, cu finanțare de la RADET. Deci, sursa de finanțare estf de la RADET. Deci, avem câteva probleme în ceea ce înseamnă funcționarea RADET și avem nevoie de câteva proiecte care trebuie rezolvate urgent Și atunci, banii care au fost prevăzțți la anumite capitole au fost retrași și băgați în ceea ce înseamnă dotarea unor puncte termice cu; module de... schimbătoare. Pentru asta va trebui să avem și un studiu de fezabilitatea, foaie aceste lucruri le-am prins aici...

DL li clor Manea minim.


Dau)

DL

fix pl


r! i x Srroe


măriile au fost lămuritoare. Mulțumesc!


Cine

D-n<

Avei

di.i

Pun

“Prd a spațiilor!


este de acord'.’ Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Enache

j 25 dc voturi pentru.

ix Stroe

ul 4:

iject de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Comisiei de vânzare u destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe


actului medjical și a terenului aferent acestora în conformitate cu O.U.G.68/2008.’ inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

între*}

Cintj


ste de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-m

Avei


[Marcela Enache i 25 de voturi pentru.


Dl.lipiix Stroe

Punctul nr.5:

“Pr<licct dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd.Mamaia, str.Unirii, str.lt.Gh.Economu, incinta Lic.Energetic și incinta Univc’Spiru fi a ret”, teren în suprafață de 12.564,36 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.1


- t

într

Cine

Dn.


ițit iator: primar Radu Ștefan Mazăre;

pste de acord? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Enache


Aveți

Dl.


25 de voturi pentru.


ix Etrot


“Prf delimitat o suprafață (

între

Cine


Punctul nr.6:


i|ect dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul str.Livezilor, str.Rodica, str.Democrației, al.Piersicilor, al.Democrației teren în 9987 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

:ii itor: primar Radu Ștefan Mazăre;


nan.


este pentru? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!


D-ngț Marcela Enache Aveihi 25 de voturi pentru.


Dl.E


ix Stroe


“Pr«

delimitat de 14171 nț


ect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul str.lzvorului, str.Steagului, al.Cerbului, str.Dionisie cel Mic, teren în suprafață |i, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Intrcl

Cine țeste pentru? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

. Marcela Enachc

n 25 de voturi pentru.

D

Punt "Pro delimitat d 40.480 mp, î

între

Cimț!


siroc

tul nr.8: ilect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul str. Ion Cassian, str.Feldioarei, str.Medeea, Calea ferată, teren în suprafață de roprietatea persoanelor fizice și juridice.”

ițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

ari'.’

:rivă? Abțineri? Unanimitate!


ste de acord? în

Marcela Lnache 25 de voturi pentru.

Dl.:

Pun

“Pro

evaluator, Faleză No


. Ști;oe

fiul ur.9:

ilect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de execuție, conform Raport țentru “Programul de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța - zona

i|n:ițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

întrebări'? Domnu' consilier Matei.

Dl.Cqnstaritin Matei

Aș vrica să-î întreb pe domnul viceprimar dacă acest proiect s-a discutat în comisia tehnică, pentru că. pană U ora la care am primit documentația pentru ședință, nu era discutat.

Dl. Ii


dccbal Făgădău


Am D vă dau răspunsul, și acesta este valabil și pentru punctul 10. Știți că am solicitat, în mai multe nindari. Urmei Fin.Co.Ge.Ro. să ne prezinte un proiect de execuție. L-am primit și, după anumite diș[țații. am solicitat evaluatorului să întocmească un raport lînal. Ieri am avut comisia tehnică. Asîă/i aprobăm proiectul de execuție elaborat de firma Fin.Co.Ge.Ro. așa cum a fost el evaluat de lîțma de specialitate, noi neavând competența superioară în acest domeniu. Are avizul comisiei tehii :ce atat punctul 9. cât și punctul 10.

x stroe

d consilier, e O.K.? Vă mulțumesc! Trecem la vot. ț’Ste de acord? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Enachc


OS


de voturi pentru.


H-Hf}

Avdj

dee

Pum

“Pr<

evaluator. Faleză , str.


ti x.Stroe

iui nr.10:

iieet de hotărâre privind aprobarea Proiectului de execuție, conform Raport lentru '‘Programul de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța - zona

Mihai Erninescu.”

inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Mulțumesc! împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

[Marcela Enachc mi 25 de voturi pentru.

dee

Pun

“Pr

nr.8710/10. contractant SHAPIR S


oi


Intr


'fi


Dl.V


[li x Stroe

tul nr.ll:

ect de hotărâre privind stabilirea părții creditate a Contractului de lucrări 2.2008 încheiat între SC Confort Urban SRL, în calitate de autoritate ș. SC SHAPIR STRI C I UREȘ 1991 UTD prin societatea afiliată și SC RECTURES SRE, pentru anul 2011.”

ițiator: primar Radu Ștefan Mazăre; ari?’

rtor Manea


\u r


1)1.1 r IE- Stroe Dl.coiisilier Manea.

Dl.Vicna Manea

air ai- i. da‘ nu-nțeleg...Contractul de lucrări încheiat cu SC Confort Urban.... La ce se re Itira 7

Dl.la


ix Stroe


Doir ifiul corector Mugurel Voinescu.

DEM rgurel Voinescu

Dupji cum știți, există o hotărâre a Consiliului Local prin care a fost aprobat programul de ranforsare. re parație, asfaltare și așa mai departe a străzilor din Constanța. Lucrările acestea au fost finanțate in proporție de 70% de această societate și 30%, de către noi. Aceasta este limita de finanțare pemare o are pe ultimul an. S-a scăzut tot ce s-a plătit anii anteriori...

anca

ioc plătește, anul ăsta se încheie contractul cu ei?

2S


Dl.,

Mul

Cine


mure! Voinescu :ște ultima tranșă.

ix Stroe

mim. domnu' director!" Supunem la vot. este de acord1? împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Marcela Unache IM de voturi pentru.

x Stroe

de a declara ordinea de zi epuizată, vă rog să așteptăm rezultatele votului secret, de numărare a voturilor să-și facă datoria.


tdi \ Stroe

ei care au fost propuși: dl.Aii Nurhan. d-na Prodan Ecaterina. d-na Cioceanu Paula, fie și dl.Cupșa Ovidiu au fost aleși cu 21 de voturi pentru, mai puțin d-na Popa a obținut doar 4 voturi pentru,

țdțumesc pentru participare! La revedere! Sănătate!

26

1

Am o singură propunere. Aș vrea ca din această comisie să facă parte și un ii cultului musulman...

pdu Șteiân Mazăre

2

și o propunere?

[X Stroe

dl.Aii Nurhan....

rhan Aii

fac parte din Muftiat.