Proces verbal din 15.12.2011

74.proces verbal sedinta din data 15.12.2011

ROMÂNIA


PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 15.12.2011, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți: motivat , dl.Stroe Felix și dl. Tănase Cristian; nemotivat, dl.Manea Victor) dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.295 din 15.12..2011, de domnul consilier Popescu Răducu.

D-na Marcela Enache

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați! Întrucât mandatul de președinte al domnului consilier Ciobanu Ion a expirat, permiteți-mi să declar deschise lucrările acestei ședințe cu un cvorum de 24 de consilieri din 27 de membri.

Vă supun dezbaterii proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.1 din convocator:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

și vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui nou președinte. Vă rog, domnule

viceprimar!


Dl.Decebal Făgădău

Din partea grupului PSD-USL, îl propun pe dl.Popescu Răducu.

D-na Marcela Enache

Alte propuneri mai sunt? Dacă nu, supun la vot propunerea domnului viceprimar Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi pentru, lucrările ședinței de astăzi și a celor din următoarele două luni de zile ale Consiliului Local al municipiului Constanța vor fi conduse de domnul consilier Popescu Răducu. Domnule consilier, vă rog să preluați conducerea ședinței. Vă mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu

Bună ziua! O să începem cu stabilirea ordinii de zi pentru ședința de astăzi. Pe lângă proiectele propuse și înscrise în convocator, pe care bănuiesc că l-ați primit cu totii, avem și o ordine suplimentară. Inițiatorul retrage proiectul înscris la punctul 17 în convocator, iar de pe ordinea suplimentară punctele 17 și 19.

Așadar, supun la vot listele cu propuneri.

Cine este pentru convocatorul comunicat? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Supun la vot ordinea suplimentară, cu retragerile menționate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Supun la vot ambele liste.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Putem începe, așadar. Punctul nr.1, privind alegerea președintelui de ședință a fost epuizat.

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal rectificat pe anul 2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Da, domnul Făgădău, spuneți!

Dl.Decebal Făgădău

Stimați colegi, aș vrea să vă propun un amendament. Urmare a ședinței de Consiliu Județean, am primit o sumă pentru programe de dezvoltare locale. Este vorba de 111 mii lei. Tocmai de aceea vă propun să majorăm capitolul de venituri “sume alocate din pozițiile defalcate din impozitul pe venituri pentru echilibrarea bugetelor locale” cu această sumă și să o repartizăm la capitolul 74 - “Protecția mediului : cheltuieli de capital”, conform comunicării de la Consiliul Județean.

Dl.Răducu Popescu

Alte întrebări, propuneri sau amendamente? Nu sunt. Așadar, supun la vot amendamentul propus de dl.Făgădău.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Supun la vot punctul nr.2 cu amendamentul propus de dl.Făgădău.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2011 al

R.A.D.E.T Constanța.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2011 al R.A.T.C. Constanța.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.5:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2011 al R.A.E.D.P.P. Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 și lista de utilaje independente pe anul 2011 ale SCIL CONFORT URBAN SA . Constanța.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.7:

Proiect de hotă râre privind aprobarea modifică rii H.C.L nr.9/2011 privind

majorarea capitalului social al SCIL CONFORT URBAN SA Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Parorhiei Sfântul

Mina.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului provizoriu al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2012.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?

D-na Marcela Frigioiu

Aș vrea să fac câteva precizări.

Dl.Răducu Popescu

Da.

D-na Marcela Frigioiu

Urmare apariției proiectului bugetului de stat pe anul 2012, în acest buget de stat sunt prevăzute, în anexele la buget, sume pentru învățământul preuniversitar. Începând cu anul 2012 intră în vigoare Legea 1, privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar care cuprinde la art.104 finanțarea de bază și la art.105 finanțarea complementară. Sursele de finanțare pentru finanțarea de bază care înseamnă, în principal, salariile personalului din învățământul preuniversitar sunt repartizate din cote defalcate din impozitul pe venit, de la bugetul de stat, și ele se repartizează unităților de învățământ preuniversitar de către Direcția de Finanțe împreună cu Inspectoratul Teritorial de Învățământ. Noutatea este că anul trecut ele erau finanțate prin Primăria Constanța, sumele erau repartizate de la bugetul de stat prin primărie către 33 de centre bugetare; Începând cu anul 2012 aceste centre bugetatre dispar, sistemul de învățământ s-a reorganizat așa cum a dorit el...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum a dorit Boc!

D-na Marcela Frigioiu

Mă rog...și s-au format 76 de unități cu personalitate juridică. Eu am intrat cu acest buget provizoriu, făcut împreună cu Inspectoratul, am hârtie de la In spectorat, care a împărțit bugetul provizoriu al statului, afectat județului Constanța, calculându-se în funcție de numătul de elevi din unitatea de învățământ înmulțit cu costul standard pe elev în urma căruia se face calculul fondului de salarii. Am făcut această hotărâre întrucât trecerea de la 33 de centre bugetare la 76 de unități de învățământ cu personalitate juridică, mă punea în imposibilitatea de a aloca salariile în luna ianuarie. Întrucât, pe Legea bugetului de stat, chiar pe Legea Finanțelor Publice locale, chiar dacă nu avem un buget aprobat el se poate folosi în anul următor în cotă de 1/12 din bugetul anului precedent. Neavând unitățile înființate noi, în bugetul anului precedent, eram în imposibilitatea de a aloca salariile profesorilor în luna ianuarie. Ăsta este rolul proiecțelului de buget provizoriu făcut acum. Cheltuielile materiale, de asemenea, vor veni în anul bugetar 2012 tot prin bugetele locale, din sume defalcate din TVA, tot de la stat. În bugetul provizoriu există o sumă de 19886 pentru cheluielile de materiale ale unităților de învățământ, dar n-am făcut nicio repartizare a lor întrucât Ministerul Educației nu a comunicat nici până la această dată costul standard pe elev pentru alocarea cheltuielilor materiale. Este o.nebunie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Restul, vă mai explic eu la școli, când o să predăm administrarea!

Se fac comentarii în sală. (E jale.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, e jale. N-au votat toți profesorii PD-ul și pe Băsescu!?! Acuma i-a reorganizat așa cum au dorit. Noi n-o să mai avem treabă cu școlile, că așa e legea: predăm administrarea, administrează singuri, cheltuiesc singuri, le dă banii direct Boc. Sunt fericiți! A fost rău cu noi.

Se fac comentarii în sală. (Dacă le dă cât ne dădea la primărie.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O să vă explic, pe sume, cât le dă.

Se fac comentarii în sală. (Vor semna un contract cu dumneavoastră, directorii.?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, în care principalul capitol este să respecte legea, adică costul standard pe elev. Dacă nu-l respectă? Afară! Alt administrator. Ajungem acolo.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.9, dacă sunt alte întrebări? Nu.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.10:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLM nr.145/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012, precum și pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul acesteia.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

La punctul 10 vreau să fac niște observații. S-au strecurat două erori materiale la hotărârea privind modificarea Hotărârii nr.145/2011 privind impozitele și taxele locale. Aceste erori se referă la următoarele aspecte:

-    în mod eronat a fost menționat punctul 5 din anexa 5;

-    la punctul 10 din hotărâre, corect este punctul 4- anexa 9;

-    la punctul 11 din hotărâre în loc de punctul 5- anexa 5, se va consemna punctul 4-anexa 9.

Asta este tot, în rest nu sunt alte probleme.

Dl.Răducu Popescu

Sunt nelămuriri privind....?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Cu aceste corectări, da?

Dl.Răducu Popescu Cu aceste corectări, desigur.

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.11:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pentru anul 2012.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.12:

Proiect de hotă râre privind continuarea administră rii sub forma gestiunii directe de

către R.A.E.D.P.P. Constanța a unor obiective de investiții amenajate de Primăria Municipiului Constanța.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.13:

„Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache Numai puțin, dacă-mi permiteți!

Dl.Răducu Popescu

Sigur.

D-na Marcela Enache

Vreau să aduc la cunoștință Consiliului Local că, după redactarea și modificarea și scanarea acestei hotărâri, a fost primită, pe adresa instituției, o notificare din partea domnului Georgescu Dinu Mihail, notificare înregistrată în ziua de 13 decembrie 2011, prin care, dumnealui fiind proprietar în cotă indiviză de pe imobilul din Tomis 54, imobil câștigat prin sentință rămasă definitivă și irevocabilă, ne anunță că nu își dă acordul cu privire la continuarea.. .prelungirea, practic, a contractelor de închiriere care afectează acel imobil și, ca atare, vă propun să scoatem pozițiile de la 42 la 46, tot ce înseamnă Tomis 54, din hotărâre. Deci, nu vor mai intra la prelungire de contracte. V-am adus la cunoștință ca să știți că nu se mai pot prelungi.

Dl.Răducu Popescu

Întrebări, nelămuriri privind acest punct? Supun la vot.

Dl.Dănuț Moisoiu

Cu modificarea doamnei Enache?

Dl.Răducu Popescu

Cu modificarea doamnei Enache, retragerea punctelor.

D-na Marcela Enache

Retragerea punctelor de la 42 la 46.

Dl.Răducu Popescu

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.14:

„Proiect de hotă râre privind modificarea art.1 al H.C.L.nr.248/2009 privind

modificarea și completarea H.C.L.M. nr.269/2002 privind punctele de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanța.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.16:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2012.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut d-na Cioceanu Paula.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.17 a fost retras. Trecem la punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții“Pietruire și asfaltare Palazu Mare, municipiul Constanța(str.Dumbrăveni).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Se fac comentarii în sală. (A crescut sau a scăzut?)

Dl.Răducu Popescu

Este o întrebare, dacă valoarea devizului a crescut sau a scăzut.

Dl.Ion Marica

Au fost incluse și documentațiile de proiectare și au rămas bani mai puțini. Era o sumă de două miliarde opt sute de mii pentru...

Se fac comentarii în sală. (Veniți de la Guvern.)

Dl. Ion Mari ca

Din care vom face ceea ce mai rămâne din cei 2800, adică pietruire sau trotuarul.probleme arhicunoscute locuitorilor din Palazu Mare care nu pot circula de la acea stradă până la drumul național pentru a lua un microbus spre oraș, și merg pe mocirlă sau pe carosabil. Asta este lucrarea, doar, care o putem face noi din banii ăștia. Cu asfaltarea, este altceva. Ăștia sunt banii obținuți de la Guvern de colegii dumneavoastră, parlamentarii.cred că d-na Antoanella Marinescu a obținut acești bani, 2800 pentru Palazu Mare, 2600 pentru un drum în zona Aurel Vlaicu și 2600 pentru Complexul.

Se fac comentarii în sală. (Mulțumim.)

Dl.Răducu Popescu

Dacă nu mai sunt și alte întrebări, supun la vot punctul nr.18.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotă râre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de

investiții “Pietruire și asfaltare în zona Palas, str.Moților, municipiul Constanța”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul Constanța(str.Barbu Ștefănescu Delavrancea)”, etapa D.A.L.I.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.21:

„Proiect de hotă râre privind aprobarea modifică rii art.1 din HCL nr.11/2011 pentru

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.22:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării -Cazino-Port Tomis” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.23:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, delimitat de str.Comarnic, DE 1095/50, DE 1095/110, DE 1095/38, teren în suprafață de 81.953 mp., proprietatea persoanelor fizice și juridice(solicitanții Tanef Marius și Lenuța, S.C. Consult Expres SRL, Minea Cristian Sorin, Gușă Constantin și Mihaela Dănilă Melentina, Stroe Dumitru, Mihăilescu Gheorghe).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Am epuizat ordinea de zi comunicată . Trecem la ordinea de zi suplimentară.

Punctul nr.1:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2011.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.2:

„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și aprobate prin HCLM

nr.201/24.08.2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.3:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -Introducere teren din extravilan în intravilan, împrejmuire teren și construire hale depozitare produce agricole, teren în suprafață de 5000 mp, parcela A 604/8/2, proprietatea numiților Enache Gheroghe și Mariea.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.4:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr.270/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Portiței, str.Dorului, str.Trandafirului și str.Crinului, teren în suprafață de 9.950 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Petre Virgil).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.5:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -Introducere teren din extravilan în intravilan, pentru construire complex de depozitare și desfacere mărfuri generale, parcela A 606/2, teren în suprafață totală de 45000 mp, proprietate SC Exclusiv E.N.B. ALIMENT SRL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Mihai Viteazu, str.Ștefan Mihăileanu, str.Călugăreni, str.dimitrie Bolintineanu, teren în suprafață de 32300 mp, , proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Maluș Elvira și Moise Angela).”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.7:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Mircea cel Bătrân, str.tudor Vladimirescu, zona de blșocuri situate la intersecția bd.Tomis cu bd.Mamaia, bd.Tomis, teren în suprafață de 5017,91 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Mark Adișor-Relu și Done Viorel).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.8:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Ciprian Porumbescu, str.Unirii, str.Dorobanți, aleea carosabilă (str.Pescarilor), teren în suprafață de 6400 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Lazia Lucian).”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Steagului, str.Emil Racoviță, str.Orizontului, str.Baba Novac, teren în suprafață de 15000 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Iasanidis Iani).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.10:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de Universitatea Ovidiu, str.Libertății, str.Unirii, bd.Mamaia, teren în suprafață de 4200 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Sîrbu Lucia).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.11:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Ecoului, str.Turda, str.Unirii, blocurile BM1, teren în suprafață de 8930 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Popescu Ștefan).”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.12:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Petre Buzescu, str.Nicolae Bălcescu, bd.Mamaia, str.Chiliei, teren în suprafață de 12800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Stănescu Ileana).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.13:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Vulturului, str.Amzacea, str.I.L.Caragiale, str.Bravilor, teren în suprafață de 22542 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitanți SC ADIVIN 95 SRL, d-na Calin Victoria, d-nul Popa Liviu).”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.14:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Labirint, intrarea Labirint, calea ferată, Policlinica CFR, teren în suprafață de 5600 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Dimce Stere).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Dr.Ghe.Marinescu, bl.I10A, bl.I10C, B, bl.I11A, A, B, bl.I12B, C, D, teren în suprafață de 4815 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Popescu Constantin).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.16:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Izvorului, str.Dionisie cel Mic, alee acces, teren în suprafață de 2395 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Bolboceanu Geo Iulian).”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.17 a fost retras, așa cum v-am anunțat. Punctul 18:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.19, retras. Punctul nr.20:

„Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.21:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile, aparținănd domeniului public al Municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățămând preuniversitar de stat.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Înainte de a vă spune domnul primar câteva lucruri, vreau să vă anunț că am început întrunirile în cadrul Comisiei 4 cu toți directorii de unități de învățământ, grădinițe, școli sau licee. Urmează să ne întâlnim cu toți directorii în cursul zilei de vineri și pe parcursul săptămânii viitoare. Sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care nu au fost invitați niciodată la o ședință de consiliu de administrație. Rugămintea pe care am adresat-o din partea consiliului este să vă trimit o invitație. În măsura timpului și a posibilităților, dați curs acestor invitații și... Urmează o perioadă destul de tulbure și, poate, am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Domnule primar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, mulțumesc! În esență, lucrurile stau așa : până acum noi ne ocupam de tot ce înseamnă administrarea școlilor, prin RAEDPP. Și știm foarte bine, în ăștia 11 ani, că ne-am aplecat cu atenție, ne-am chinuit, am găsit formule de finanțare li așa mai departe, ca să reparăm, să aducem la un standard onorabil școlile din Constanța. Nu mai fac o înșiruire exactă a ceea ce am făcut noi în școli: mobilier, termopane, reparații, centrale termice și așa mai departe...

Se fac comentarii în sală. (Calculatoare....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Calculatoare. În două rânduri, îmi aduc aminte, le-am luat calculatoare.

Se fac comentarii în sală. (Asfalt....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asfalt în curtea școlii. Laboratoare. Să arate toate școlile bine.

Se fac comentarii în sală. (Terenuri de sport....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Terenuri de sport. A venit Băsescu și cu Boc și au reorganizat, acu câteva luni de zile, învățământul. Și a spus așa, că era prost cum se desfășura până acum, în ceea ce privește administrarea, se cheltuia foarte mult, au spus dumnealor, și, ca atare, conform legii, n-o să mai administrăm noi școlile! Se vor administra singuri. Ne-au tăiat cota din impozitul pe venitul global, de la 44 au redus-o la 41,5% sub motivația că banii vor veni direct de la București. Adicătele, banii care ne reveneau nouă și-i cheltuiam în școli, ne-au tăiat acest procent, banii rămân la București și de acolo vor veni direct să se administreze domnii la școli. Acuma am să vă dau și niște cifre. Noi, anul trecut, am cheltuit două sute de miliarde sau douăzeci de milioane de lei noi pentru școlile din Constanța. O sumă ceva mai mare decât asta ne dispare din buget prin reducerea cotei din impozitul pe venitul global. Banii care vin de la București pentru școli, să se administreze singuri, sunt 200 de milioane sau 200 de miliarde, pentru întreg județul, pentru că s-a făcut un cost standard pe cap de elev și spune legea că trebuie să-l respecte domnii directori. Tot la lege spune că, ne mai ocupându-ne, putem să le predăm administrarea. O să facem un contract de management, care încă nu ne-a fost dat. Nu știu de ce ne este dat să-l facem noi din moment ce noi nu mai avem nicio tangență cu administrarea, cu banii și cu nimic. Dar, nu-i nimic, ni-l dau, o să-l vedem cum este. Însă principalul factor al acestui contract de menagement este că domnii directori trebuie să se încadreze în costul standard pe cap de elev elaborat de guvernul pe care l-au votat. Ca atare, acuma votăm cedarea administrării, în conformitate cu legea, și nu mai avem nicio treabă cu școlile din

Constanța. Pe undeva, mă doare sufletul, că sunt copii noștri, ai constănțenilor. Ne-am ocupat că

n-aveam nicio obligație să le cumpărăm calculatoare, spre exemplu, sau să le reparăm integral școlile. Am spus că e vorba de viitorul celor care trăiesc în Constanța. Băsescu, Guvernul, „Majoritatea”, a decis că ne-am ocupat prost și o să se ocupe dumnealor de acum înainte, de la București, cu costul standard pe cap de elev. Le urez succes! Dacă n-o să le placă domnilor profesori, la alegerile viitoare se gândesc, poate se întorc la vechea formulă. Dacă o să le placă, o să voteze să rămână în continuare așa cu costul standar pe cap de elev și cheltuielile de la București. Eu vă spun de acuma însă că banii vor fi la jumătate! În rest, sănătate le urez!

Se fac comentarii în sală. (Vin la noi sau direct la școli? Direct la școli.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, vin la noi și noi îi dăm la școli.

D-na Marcela Frigioiu

Dar acest dat la școli este influențat de numărul de elevi din școală cu costul standard pe cap de elev.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Am înțeles. Dar cum poate o școală să cheltuiască o...oricât de mică sau de mare ar fi suma, pentru că ei nu sunt specializați să organizeze licitații....

Dl.Radu Ștefan Mazăre Dar nu mă întrebați pe mine...

D-na Marcela Frigioiu

Dar nu e treaba noastră!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E treaba noastră?!

D-na Marcela Frigioiu

Ei trebuie să-și angajeze contabil, pentru că directorii vor...

Dl.Constantin Matei

Sunt, totuși, copii și ei n-au nicio vină...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu-s copii. Nu chletuiesc copii banii, ci profesorii și directorii și...Ei vor face licitația. Așa-i legea. Păi, ce, comentăm legea aici!?!

Dl.Mircea Dobre

Dar n-au organe de lucru, n-au organe de studiu...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domn'e, nu știu, asta în Parlament trebuia discutată, domnu' consilier, nu aici!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi nu mai avem voie să cheltuim, noi nu mai avem voie să facem reparații, noi nu mai avem voie să facem nimic, conform legii.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Păi, și noi ce mai căutăm în Consiliile de Administrație?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu. Asta-i o altă discuție. O dezbatem, ulterior....O dezbateți dumneavoastră...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Poate, în condițiile astea în care noi nu mai avem absolut niciun temei legal ca să ne implicăm acolo, poate nici nu mai trimitem oameni în Consiliul de Administrație. Nu știu, asta o dezbateți dumneavoastră...

Se fac comentarii în sală. (Adică, se ne înjure pe noi lumea...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor, e lege! Această hotărâre de consiliu intervine în baza legii.

Dl.Nurhan Ali

Nu comentăm, să fie sănătoși cei care au gândit-o, dar eu cred că nu mai are rost să facem parte din consiliile de administrație.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Domnu' coleg, o secundă! Ați primit o hârtie, din partea d-nei Iorescu, cu un articol din lege. Legea este foarte lungă. Sunt trei situații: când consiliul de administrație are 7 membri, 9 membri sau 13 membri. În situația în care sunt 7 membri, sunt trei profesori (directorul și doi profesori), doi reprezentanți ai părinților, consilierul local și reprezentantul primarului.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bun. Deci, eu am înțeles destul de clar, în momentul în care se ia o decizie, noi nu putem face nimic...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, noi nu putem face nimic. Nouă ne-a fost luată suma pe care o cheltuiam, prin bugetul de stat. Nu mai este disponibilă, în bugetul anului viitor, la primărie...

Dl.Decebal Făgădău

Ne-au luat și în plus...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ne-au luat și în plus, lor le dă mai puțin și noi n-avem voie să facem cheltuieli pentru școli.

Dl.Dănuț Moisoiu

Și să ne înjure lumea pe noi. Demisia, mâine, din C.A.

Dl.Popescu Răducu

Consiliul de Administrație organizează concurs pentru directori.

Dl.Dănuț Moisoiu

Și ce-i cu asta!?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Mă gândesc că poate sunt unități școlare unde vom putea ajuta cu un sfat, cu...ceva....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dani el Georgescu

Într-un C.A. unde sunt directorul cu doi profesori și doi părinți, hai să fim sinceri acuma...doi părinți, reprezentanții elevilor din acea școală, e cineva tâmpit să se pună împotriva directorului și profesorilor din acea școală? E clar că PD-L-ul și-a pus oamenii acolo și noi nu mai putem....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, eu nu discut...PD-L...MD-L...Eu vă spun că e lege și că nu mai avem ce să cheltuim...Dacă până acuma veneau la mine, că la școala respectivă mai trebuie făcut aia, mai trebuie făcut cealaltă, noi nu mai avem...în primul rând, că nu mai avem banii, că ne-a luat banii...

Se fac comentarii în sală.(Chiar dacă vrem...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi, chiar dacă vrem...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cheltuielile și le fac ei.

Se fac comentarii în sală. (Și atunci, pentru ce mai mergem în consiliu de administrație...?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ei însăși...Sensul legii este ca dumnealor să efectueze cheltuiala standard pe elev.

Se fac comentarii în sală. (Dar oamenii nu pricep... Până o să priceapă, o să treacă alegerile!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și eu ce să le fac, domnu'...dacă nupricep?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

N-au priceput ei...da....când trebuiau să voteze acum doi ani. Treaba lor. Ce să facem ?

Dl.Răducu Popescu

Dacă mai sunt întrebări? Supun la vot punctul nr.21.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 22:

„Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Spitalului Clinic de Boli

Infecțioase Constanța a PT 71, din administrarea RAEDPP Constanța a PT114 și preluarea din administrarea Consiliului Județean Constanța a PT116 și transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea RADET Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 23:

„Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCLM nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 24:

„Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr.140/2011 privind transmiterea imobilului „Pasaj rutier - Filimon Sîrbu” din domeniul public al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreau să vă spun că serviciul de școli de la RAEDPP se va desființa și oamenii vor pleca

acasă.

Se fac comentarii în sală. (Câți oameni?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Douăzeci și doi.

D-na Marcela Frigioiu

Vor fi puși pe... liber?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Problema nu este că 22 vor fi puși pe liber, problema este că acolo aveau un contabil

sau doi și acuma o să aibe 70....și 6, care o să mănânce tot din costul standar pe elev. Și așa mai

departe, achizițiile...

Se fac comentarii în sală. (Au făcut economie...!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Acuma, o să facă achiziție, la fiecare școală, respectând procedura achizițiilor publice...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ați înțeles, da?! Reorganizare!?!

Dl.Răducu Popescu

Punctul 24, citit, îl supun la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 25:

„Proiect de hotă râre privind transmiterea imobilului monument istoric „Muzeul de

Artă Populară” din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Muzeului de Artă Populară Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 26:

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.225/2011 privind stabilirea prețului local de facturare a enerigiei termice în sistem centralizat în municipiul Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 27:

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.433/08.09.2008 privind aprobarea tarifului de distribuție a energiei termice prin punctele termice ale RADET Constanța.”

5

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul 28

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.509/13.12.1006 privind aprobarea tarifului de distribuție a energiei termice prin centralele termice de cvartal.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate. Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Răducu Popescu

SECRETAR,

Marcela Enache

22