Hotărârea nr. 93/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIEI DE VANZARE A SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SAU IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL SI A TERENULUI AFERENT ACESTORA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR.68/2008

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind stabilirea indemnizației membrilor Comisiei de vanzare a spatiilor eu destinația de eabinete medicale sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical si a terenului

aferent acestora in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2008

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de ?>K

Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr. 12854/27.01.2011, Avizul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico - sociale, Buget f inanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta, Avizul Comisiei nr.5 de Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Drepturilor si Libertăților Cetatenesti si Referatul Comisiei pentru vanzarea cabinetelor medicale nr. 12849/27.01.2011;

Vazand prevederile art. 5, alin.(7) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr.68/2008 “privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical”;

Vazand Dispoziția Primarului nr. 2373/2009, modificata si completata prin Dispozițiile nr.3141/2009 si nr. 1683/2010 privind constituirea Comisiei pentru vanzarea spatiilor cu destinația de cabinete medicale sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical si a terenului aferent acestora, precum si avizul inregistrat sub numărul 46415/29.03.2011 al Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanta;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. „c” , alin.(5), lit. „b” si art. 115 alin. (1), lit.b si art. 123 alin. 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba o indemnizație de 5% din fondurile realizate din vanzarea spatiilor cu destinația de cabinete medicale sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical si a terenului aferent acestora, cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanta, pentru membri Comisiei pentru vanzarea spatiilor cu destiantia de cabinete medicale constituita in baza O.U.G. nr. 68/2008. Aceasta se va imparti in mod egal intre membri prezenti la ședințele comisiei.

In cazul in care unul dintre membrii titulari va fi inlocuit de unul dintre membrii supleanti desemnați prin Dispoziția de Primar nr. 2373/2009, modificata si completata prin Dispozițiile nr.3141/2009 si nr. 1683/2010, indemnizația pentru ședința respectiva va fi acordata acestuia.

Art. 2. - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de consilieri din 27 de membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA