Hotărârea nr. 92/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII LISTEL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 A R.A.D.E.T. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 A R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de .    ■. 0.3*.. c?P. M.. ;

Luând in dezbatere expunerea de motive

nr......................................prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, Nota

de fundamentare nr. C 2943/29.03.201 1 a R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat,

Având in vedere Hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta nr. 10/28.03.2011,

In conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” si art.l 15 alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba rectificarea „Listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 a R.A.D.E.T Constanta” conform Anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre știinta.    «

Adoptata de un număr de ...?A5?.... consilieri din ...5?5.t7.. membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHELISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011

INV / C -i- M ( mii lei)

Denumire lucrare

Valoarea

Valoarea

Decontări

Rest de

Alocații

aprobată

actualizată

totale

executat/

Total

finanțata din :

Fonduri cu

conform

conform

efectuate

decontat

alocație

Surse

Credite bancare

Alte

Fond

Buget

aloc. spcc.

HCLMC

deviz

( col. 3 - 4 )

col. 7...14

proprii

externe

interne

surse

rulment

local

de la buget

general

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

Cap.

SERVICII DE DEZVOLTARE

605,129

605,129

52,283

552,846

730

730

0

0

0

0

0

0

81

PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE

528.805

539,126

26.612

512314

0

0

0

0

0

0

0

A.

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - TOTAL

605,129

605,129

52,283

552.846

0

0

0

0

0

0

0

0

528,805

539,126

26,612

512,514

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Eficientizare puncte termice aflate in

83,041

83,041

40,263

42,778

0

0

0

0

0

0

0

exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

13,865

24.186

14,466

9,720

0

0

0

0

0

0

0

a) dotarea 50 P.T.cu module termice de incalzire

0

0

0

si module termice de apa calda

0

0

0

b) montaj pompe

0

0

0

c) automatizare puncte termice

0

0

0

2

Reabilitare construcții puncte termice

32,805

32,805

4,949

27,856

0

0

0

0

0

0

0

0

aflate in exploatarea RADE I' Constanta

28.391

28,391

3,269

25,122

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Reabilitare rețele termice secundare

522.088

522,088

12,020

510,068

0

0

0

0

0

0

0

0

486,549

486,549

8.877

477,672

0

0

0

0

0

0

0

B

OBIECT IVE DE INVESTIȚII NOI

1

Reabilitare construcții puncte termice

2,992

2,992

2,992

0

0

0

0

0

0

0

0

a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 105

2,096

2,096

2,096

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI - TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1).

Studii si proiecte

0

0

0

0

730

730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) dotarea 50 P.T.cu module termice de incalzire de incalzire si apa calda

130

130

0

0

b)studiu de fezabilitate privind inlocuirea schimbătoarelor de căldură din P.T. cu module

70

70

0

c)expertiza tehnica si documentație de avizare a lucrărilor de intervenții privind situația tehnica a schimbătoarelor de căldură din P.T.

30

30

0

d)studiu de prefezabilitate si de fezabilitate privind stabilirea soluției optime pt. sursele de căldură in scopul eficientizarii si rentabilizării sistemului de

500

500

0


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN ACELE