Hotărârea nr. 91/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI CIOCAZAN LOAN SI ANETA

ROMAN1A

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

H OT ARARE

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Ciocazan loan si Aneta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de ?JLQ%-2011.

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr.46508/29.03.2011, Raportul Comisiei nr.l- buget, finanțe, Raportul Comisiei nr.2-Urbanism, Raportul Comisiei nr.5-Juridica si Referatul Direcției Patrimoniu nr.46505/29.03.2011 ;

Vazand cererea nr. 116837/15.09.2010, nr.33355/04.03.2011, Contractul de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.2187/01.09.2000, încheierea nr. 11833/2000 a Biroului de Carte Funciara, Certificatul de Urbanism nr.l 018/22.05.1998, nr.4632/10.08.2004 si nr.346/16.02.2010;

Având in vedere Rapoartele de evaluare intocmite de S.C. CADASTRU CONSULTING S.R.L. Înregistrate sub nr.46489/29.03.2011 si nr.46492/29.03.2011;

In temeiul prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, art.121, alin.4 si art.l 15, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aproba completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu terenul in suprafața de 354,00 mp, situat in zona Constanta Sud - Cumpănă, str. Grai. Lt. Mociulschi colt cu str. Mareșal Ion Antonescu, conform planului de situație anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulație a terenului in suprafața de 295,50 mp, situat in municipiul Constanta, Cartier Viile Noi, lot 5A, proprietatea Ciocazan loan si Aneta., conform planului de situație anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoarea de circulație a terenului proprietatea Ciocazan loan si Aneta in suprafața de 295,50 mp este de 53.100 Euro (180 Euro/mp).

Art. 3 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulație a terenului in suprafața de 354,00 mp, situat in municipiul Constanta, zona Constanta Sud - Cumpănă, str. Grai. Lt. Mociulschi colt cu str. Mareșal Ion Antonescu, proprietatea municipiului Constanta, conform planului de situație anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoarea de circulație a terenului proprietatea municipiului Constanta, in suprafața de 354,00 mp este 53.100 Euro ( 150 Euro/mp).

Art. 4 - Se aproba efectuarea schimbului de terenuri menționate in articolele 2 si 3 din prezenta hotarare, dintre municipiul Constanta si Ciocazan loan si Aneta, domiciliati in municipiul Constanta B-dul 1 Decembrie 1918, nr.2B, bl.13, ap. 11.

Art. 5-Planurile de situație anexate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 - Contravaloarea Rapoartelor de evaluare va fi suportata de Primăria municipiului Constanta, iar a documentației cadastrale pentru terenul proprietatea municipiului Constanta si a actului notarial de schimb va li suportata dc d-nii Ciocazan loan si Aneta.

Art. 7 - Predarea primirea terenului se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si Ciocazan loan si Aneta

Art. 8- Primarul Municipiului Constanta va imputernici prin Dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnării actului notarial de schimb;

Art. 9 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare către Ciocazan loan si Aneta, Direcției Patrimoniu, S.P.I.T. Constanta si Serviciului Juridic, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.


Prezenta Hotarare a fost adoptata de


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE


CONSTANTA NR.    /

LAT M


jșț


CD //

/ a /L.

o


r ..    O

LJJCZla


a.


<o


Q -g &

\

<24

L. i—i

o

L-

4 £'—-—,J

<

o

22

c.

o


’^Cl.


i c AES.fK


.. 102,85 w


*«<■««>


„SS.32"


7

/REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

S\Oee

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

----

STRADA Mareșal ALE

2. SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara “Teren” situata in Municipiul Constanta, lot 5A, zona cartier Viile Noi, str.Fintinele, la intersecția cu strada Popa Farcas. Proprietatea evaluata este compusa din teren in suprafața de 295.5 mp si are numărul cadastral 4029. Proprietarii terenului sunt numitii Ciocazan loan si Aneta.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea estimata de piața a proprietății imobiliare analizate, in vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția a opta) si se releva categoria de valoare denumita “valoarea de piața”, asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare IVS1.

Metodologic estimarea valorii imobiluiui se intemeiaza pe următoarele abordări si metode de evaluare :

Tip abordare

Metoda de evaluare

Abordare prin Comparații

Metoda Comparației Directe de Piața

Abordare prin Venit

Metoda Reziduala

Metoda Extracției

In urma reconcilierii valorilor obținute prin aplicarea metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului cu privire la valoarea de piața estimata a proprietății imobiliare “Teren” la data de referința 2008, exclusiv in condițiile prezentate in raport, este:

Valoare/1 mp (€)

180 |

Valoare totala (€)

53,100 j

Valoare totala (RON)

191,160

Note .

■    Data de referința a raportului: 2008

■Data elaborării raportului: 29.03.2011

■    Rata de schimb valutar la data de referința: 1 € = 3.6000 RON.

■Valorile menționate nu cuprind TVA.

■Valorile exprimate sunt valabile exclusiv in condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei etc).

2. SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara “Teren” situata in Municipiul Constanta, zona Veterani, in zona de intersecție a străzilor Gr.lt Mociulschi si str. Prelungirea Meșterul Manole Proprietatea evaluata este compusa din teren in suprafața de 354 mp. Proprietarul terenului este Municipiul Constanta.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea estimata de piața a proprietății imobiliare analizate, in vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția a opta) si se releva categoria de valoare denumita “valoarea de piața”, asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare IVS1.

Metodologic estimarea valorii imobilului se intemeiaza pe următoarele abordări si metode de evaluare :

| Tip abordare

Metoda de evaluare

■ Abordare prin Comparații

Metoda Comparației Directe de Piața

■ Abordare prin Venit

Metoda Reziduala

Metoda Extracției

In urma reconcilierii valorilor obținute prin aplicarea metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului cu privire la valoarea de piața estimata a proprietății imobiliare “Teren" la data de referința 2008, exclusiv in condițiile prezentate in raport, este:

Valoare/1 mp (€)

150

Valoare totala {€)

53,100

Valoare totala (RON)

191,160 j

Note :

■Data de referința a raportului : 2008

■ Data elaborării raportului: 29.03.2011

■Rata de schimb valutar la data de referința: 1 € = 3.6000 RON.

■Valorile menționate nu cuprind TVA.

■Valorile exprimate sunt valabile exclusiv in condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei etc).