Hotărârea nr. 90/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA IMOBILULUI - CRESA NR.6, SITUATA IN STR. TOPOLOG NR.6 DIN FOLOSINTA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind retragerea imobilului - Cresa nr.6, situata in str. Topolog nr.6 din folosința Serviciului Public de Administrare Crese.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința din data de    2011;

Luind in dezbatere expunerea de motive nr. 45210/25.03.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica, referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr. 45208/25.03.2011

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, a Legii nr. 155/2010 a politiri locale si H.G. ne. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale si adresa Direcției Politie Locala nr.44758/25.03.2011;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, art. 123 si art. 115, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publice locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - începând cu data aprobării prezentei hotarari se aproba retragerea din folosința Serviciului Public de Administrare Crese a imobilului- Cresa nr.6 situata in str. Topolog nr.6 si terenul aferent acestuia in suprafața de 1853,35 mp, conform planului de situație anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Imobilul va face obiectul Protocolului de Predare- Primire incheiat intre Serviciul! Public de Administrare Crese si Primăria municipiului Constanta.

Art. 3- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare Direcției Politie Locala, Serviciului Public de Administrare Crese, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.


Prezenta Hotarare a fost adoptata de.....T7C.............consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Q-


£66


ANEXALA

Ihclm nr


ftl-


LZ

ufâns

■ zz

s

UIUJD3


oz

uSlDJ


81

s

UiU


tl.


caTa nPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL (CADASTRU

VIZAT SPRE HESCHIMBARE

Nr.________


Data


Semnătura

--r


Si-

?S !! xVîl.I    *.T”

. ti».;. vt>


CONTRASEMNEAZĂ SRL kETAR, marcela ENACHE


£££'0X9 IOOLLL 8Z90X9 ifeaiat <(£67.69    8£0'£I.'i-


t- ■‘"Otor-