Hotărârea nr. 9/2011

HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL LA SCIL CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2011

HOTARARE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de 10.02.2011    ;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr.l8486/04.02.2011, raportul Direcției Financiare nr. 18487/04.02.2011 si avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

Vazand dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicata;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, H.C.L.M. nr.351/2001, H.C.L.M. nr.353/2001,    H.C.L.M.    nr.150/2002,    H.C.L.M.    nr.437/2002,    H.C.L.M.

nr.598/2002,    H.C.L.M.    nr.320/2002,    H.C.L.M.    nr.209/2003,    H.C.L.M.

nr.348/2003, H.C.L.M. nr.467.2003, H.C.L.M. nr.76/2004, H.C.L.M. nr.90/2004    ,H.C.L.M.    nr.91/2004,    H.C.L.M.    nr.267/2004,    H.C.L.M.

nr.276/2004,    H.C.L.M.    nr.393/2004,    H.C.L.M.    nr.277/2004,    H.C.L.M.

nr.2/2005,    H.C.L.M.    nr.128/2005,    H.C.L.M.    nr.214/2005,    H.C.L.M.

nr.552/2005,    H.C.L.M    nr.56/2006,    H.C.L.M.    nr.l 18/2006    ,    H.C.L.M

nr.309/2006    ,H.C.L.M.    nr.316/2006,    H.C.L.M.    nr.437/2006    ,    H..C.L.M

nr.507/2006 , H.C.L.M nr.8/2007, H.C.L.M. nr.82/2007 , H.C.L.M nr.242/2007    ,H.C.L.M.    nr.306/2007,    H.C.L.M.    nr.421/2007    ,    H.C.L.M

nr.584/2007 , H.C.L.M nr.3/2008, H.C.L.M nr.217/2008, H.C.L.M nr.664/2008 , H.C.L.M nr.224/2009;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. “d”, alin. 3 lit. "c” , alin. 6 lit. "a” pct.14 si art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se majoreaza capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu acționar unic Consiliul Local al municipiului Constanta, cu o suma, ce urmeaza sa fie virata de către Direcția Financiara a Primăriei municipiului Constanta in conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel:

sume aferente scadentelor la biletele la ordin conform contractelor nr.9167/2005, 22030/2003 si 10186/2005, sume aferente contractului in curs nr.8710/2008 precum si pentru alte plăti legate de aceste contracte in suma de 71.334 mii lei;

sume aferente reabilitare, intretinere, menținere sistem public de iluminat, pavoazare iarna 2011 - 2012 in suma de 13.000 mii lei; intretinere fântâni suma de 850 mii lei;

reabilitare, intretinere, menținere - monitorizare, achiziție si instalare

semafoare rutiere in suma de 1400 mii lei;

achiziție si intretinere indicatoare rutiere suma de 350 mii lei.

Art. 2 Sumele defalcate pe destinațiile de la art.l sunt sume in lei ce

cuprind inclusiv sumele in valuta (EURO si USD) pentru anul 2011 cuprinse in anexele de la H.C.L.M. nr.351/02.10.2001 si H.C.L.M. nr.209/30.05.2003

Art. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarire Direcției Financiare, Compartimentul “Audit Public Intern” din cadrul Primăriei , S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta, Instituției Prefectului județului Constanta.

Adoptata de un număr de 2 4 consilieri din 2 7 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Matei Constantin

Constanta Nr. 9


10.02.2011